С. Бабаев А. Жұмадуллаеважүктеу 5.01 Kb.

бет9/11
Дата18.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

16. Шешiмнiң орындалуы ұзақ мерзiмге кейiн қалдыры-
луымен байланысты ерiк т‰рi: 
a) ниет; 
   
б) тiлеу; 
в) қызығу; 
   
г) ұмтылыс; 
д) мақсат. 

 
 
151
17. Ерiк к‰шiнiң негiзi: 
a) бұлшық еттер қуаты; 
б) жан толғанысы; 
в) қоршаған орта; 
г) жоғары рух; 
д) астар сана. 
18.  Адамның  өз  болмысын  билеп,  сезiмдерi  мен  құмар-
лықтарына тоқтам жасау қасиетi: 
a) мiнез; 
   
б) қабiлет; 
в) сезiм; 
   
г) ой; 
д) ерiк. 
19. М‰дделi мақсат мәнi: 
a) ниеттелген әрекет; 
б) тiлектегi әрекет; 
в) нақты iс-әрекет нәтижесi; 
г) жоспарланған әрекет; 
д) жалпы көзделген нәтиже. 
20. Ерiк сапасы ретiнде дербестiк мәнi: 
a) қалыптасқан iс-әрекет тәсiлiн өзгертуге ұмтылыс; 
б) өз сенiм, нанымдарына ие болу; 
в) басқалардың көзқарасын т‰гелдей жоққа шығару; 
г) көңiл-к‰йге тоқтам жасай алу; 
д) толғаныстардың бәрiн ысырып, жедел шешiм қабылдау. 
 
II-нұсқа 
 
1.  Адамдардың  теңдей  бiлiм  мен  бiлiкке  ие  бола  тұрып, 
мiндеттерiн  әрт‰рлi  қарқынмен  орындауы ......... байла-
нысты: 
a) сезiмге; 
   
б) ойлауға; 
в) мiнезге; 
   
г) ерiкке; 
д) ептiлiкке. 
2. Сырттағы шуға мойын бұруға себеп: 
a) ерiк әрекетi; 

 
 
152
б) импульс; 
в) ырықты ықпал; 
г) саналы мақсат; 
д) көзделген ниет. 
3. Көрмеге дайындалған оқушының әрекетi: 
a) ырықсыз; 
б) ерiкке қатысы жоқ; 
в) ерiкке байланысты; 
г) импульстiк; 
д) өздiгiнен болатын. 
4. Адамның қандай да бір кедергiлерден қаймықпай ерiк 
к‰шiн жұмсауы байланысты: 
a) табиғи болмысына; 
б) дене қуатына; 
в) мақсаттың маңыздылығына; 
г) сыртқы ықпалдарға; 
д) рухи к‰шке. 
5.  Адам  ‰немі  бастама  к‰йiнде  танылып,  ерiкке  тiптi де 
қатысы  жоқ  сыртқы  әсерлердi  жинайтын  ұя  ретiнде 
танылған дәуiр: 
a) ежелгi д‰ние; 
б) XVIII ғасыр
в) орта ғасыр; 
г) қазiргi кезең; 
д) құлдық дәуiр. 
6.  Ерiк  т‰сiнiгi  жеке  адам  проблемасымен  бiрге  ғылым 
аренасына келiп, зерттеле бастаған заман: 
a) грек-рим заманы; 
б) ортағасырлық ғылыми тоқырау заманы; 
в) қайта өрлеу дәуiрi; 
г) XVIII ғасыр; 
д) өткен ғасырдың 20-жылдары. 
7. «Еркiндiк инстинктi» теориясының авторы: 
a) Тульчинский;    
 
б) Павлов; 
в) Сеченов; 
   
г) Фрейд; 
д) Фромм. 

 
 
153
8. «Ерiк — санадан  тыс,  ақылдан  алшақ  жыныстық 
құмарлықтың психосексуалды энергиясы» деп т‰сiндiрушi 
психологиялық бағыт: 
a) неотомизм; 
б) экзистенциализм; 
в) фрейдизм; 
г) позитивизм; 
д) бихивиоризм. 
9. Қазiргi заманғы ғылым дәлелдеген ерiк әрекеттерiнiң 
басты себебi: 
a) сыртқы мәжб‰рлiк; 
б) белсендi қарым-қатынас; 
в) тума қасиет; 
г) тылсым к‰ш; 
д) рухтық бастама. 
10.  Ерiктiк  әрекеттердiң  бiрiздiлiгi  мен  байыптылығын 
қамтамасыз етушi ж‰йке құрылымы: 
a) желке бөлiгi; 
б) алдыңғы орталық ж‰йке; 
в) шеке бөлiгi; 
г) төбе (еңбек); 
д) қарақұс. 
11. Ми сырқатынан болатын абулия құбылысының мә-
нi: 
a) зақымды ерiксiздiк; 
б) жоспарға икемсiздiк; 
в) алдану; 
г) танымнан қалу; 
д) қатерлi қиял. 
12.  Ж‰йкелiк  қозу  ‰шiн  қажет  қуатты  ұдайы  қамтама-
сыз етушi ж‰йке құрылымы: 
a) арқа ми; 
б) сезiмдiк қабық; 
в) ретикулярлы формация; 
г) таламус; 
д) мишық. 

 
 
154
13.  Ерiк  қолдану  желiсiн  әрекетке  келтiрушi  себептi 
т‰сiну кезеңi: 
a) ниет; 
   
б) тiлеу; 
в) ұмтылыс;   
г) шешiм; 
д) орындау. 
14.  Бiр  сеп-т‰рткiнi  қалау  арқылы  нақты  мақсатқа 
ж‰гiну кезеңi: 
a) қызығу; 
   
б) ұмтылыс; 
в) шешiм; 
   
г) ниет; 
д) тiлек. 
15. Ерiктiк әрекеттiң мәндiлiгi: 
a) мақсатты нақтылаудан; 
б) шешiмге келуден; 
в) орындауға кiрiсуден; 
г) нәтижеге келуден; 
д) жоспар т‰зуден. 
16. Ниет қоюмен байланысты мақсат жолындағы әрекет 
сатысы: 
a) шешiм қабылдау; 
б) орындау; 
в) жоспарлау; 
г) нәтиже талдау; 
д) мотив (сеп-т‰рткi) таңдау. 
17. Жапон самурайы мен шахид жариялаған мұсылман-
ның ерiк к‰шiнiң қарқындылығына дем берушi фактор: 
a) мораль тұрақтылығы; 
б) жеке адам көзқарасы; 
в) қоғамдық мәндi мақсаттар; 
г) iс-әрекет көрсетпе талаптары
д) өзiндiк басқарым. 
18.  Көзделген  мақсат  нәтижесiнен  соң  келетiн  ерiктiк 
әрекет кезеңi: 
a) жоспарлау; 
   
б) мақсат қою; 

 
 
155
в) бағалау; 
   
г) бақылау; 
д) шешiм қабылдау. 
19.  Өмiрлiк  принциптер  мен  мұраттарды  көздеген  м‰д-
делi мақсат т‰рi: 
a) тактикалық; 
   
б) оперативтiк; 
в) стратегиялық;  
 
г) қиялдық; 
д) иллюзиялық. 
20.  Басқаның  ой-пiкiрiн,  көзқарасын  т‰гелдей  жоққа 
шығарудан болатын ерiк сапасы: 
a) ынталылық; 
   
б) дербестiк; 
в) позитивизм;  
 
г) ұстамдылық; 
д) батылдық. 
 
III-нұсқа 
 
1.  Адамның  өз  әрекет-қылығын  шапшаңдату  не  босаң-
сыту қабiлетiнiң негiзi: 
a) ж‰йке ж‰йесiнiң динамикасы; 
б) мiнез бiтiстерi; 
в) темперамент; 
г) қабiлеттерi; 
д) бiлiм деңгейi. 
2. Адамның өз борышын орындауы тәуелдi: 
a) сезiмге; 
   
б) танымға; 
в) ерiкке; 
   
г) мiнезге; 
д) қабiлетке. 
3.  Иттен  қорқа  қашқан  бала  жайшылықта  қолынан 
келмейтін әрекеттердi жасайды, мұның негiзi: 
a) саналы басқарым; 
б) ырықты сезiм; 
в) ерiк; 

 
 
156
г) санадан тыс импульстар; 
д) жоспарлы әрекет. 
4. Ерiк ұғымының тарихи сипатқа ие екендiгiн дәлелде-
ген ғалым: 
a) Тульчинский;  
 
б) Аристотель; 
в) Чхарташвили;  
 
г) Ясперс; 
д) Сартр. 
5. «Ерiк дербес жасайтын, нақты қайырымды не жауыз-
құбыжық к‰штерiне енген құбылыс» деп т‰сiндiрушi орта-
ғасырлық ‰рдiс атауы: 
a) экзистенциализм; 
б) прагматизм; 
в) неотомизм; 
г) экзорис; 
д) метафизика. 
6. «Ерiктi  тәуелсiз,  тысқы  әлеуметтiк  әсерлерге  қатысы 
жоқ  құбылыс»  деп  таныған  философиялық-психологиялық 
бағыт: 
a) экзистенциализм; 
б) прагматизм; 
в) материализм; 
г) позитивизм; 
д) неотомизм. 
7.  Ерiктің  жеке  адамның  психологиялық  болмысының 
барша деңгейлерiнде көрiнетiнiн дәлелдеген ғалым: 
a) Павлов; 
   
б) Сеченов; 
в) Тульчинский;  
 
г) Фрейд; 
д) Фромм. 
8. Ерiк негiзi жөнiндегi Лоренц идеясы: 
a) мәдени қылық пен ойлаудан; 
б) адам жыртқыштығынан; 
в) әлеуметтiк билiкке талпынудан; 
г) өз м‰мкiндiктерiн iске асыруға ұмтылудан; 
д) тiршiлiк сақтау ниетiнен. 

 
 
157
9. Ерiк бостандығы дегенiмiз: 
a) Мичуриннің жолын қолдау; 
б) Лысенконың жетегiне еру; 
в) объективті заңдылыққа сай қызмет; 
г) әкiмшiлiк; 
д) либералдық. 
10. Ерiк әрекетiнiң бағыты мен қуатын қолдаушы ж‰йке 
құрылымы: 
a) маңдай бөлiк;  
 
б) шеке бөлiгi; 
в) желке бөлiгi;  
 
г) арқа ми; 
д) бағаналы бөлiк. 
11. Ерiк әрекеттерiн орындауда адамның саналы әрекет-
терiн реттеушi ж‰йке құрылымы: 
a) бiрiншi сигналдық; 
б) екiншi сигналдық; 
в) бiрiншi және екiншi сигналдық; 
г) жұлын; 
д) сопақша ми. 
12.  Ерiктiк  әрекет  желiсiнiң  бастапқы  басқышының  не-
гiзгi мiндетi: 
a) талдау; 
   
б) орындау; 
в) талқылау;    
г) шешiм қабылдау; 
д) мақсат белгiлеу. 
13.  Басталмаған  әрт‰рлi  әрекеттердiң  арасынан  қажет-
тiсiн таңдау кезеңiнде болатын ерiк құбылысы: 
a) мақсат белгiлеу; 
б) ниет бағыштау; 
в) сеп-т‰рткiлер к‰ресi; 
г) шешiмге келу; 
д) нәтиже талдау. 
14.  Адамда  шешiм  қабылдаумен  пайда  болатын  ерiктiк 
әрекеттiң ерекше сипаты: 
a) дербестiк;    

 
 
158
б) белсендiлiк;  
в) табандылық;  
 
г) жауапкершiлiк; 
д) борыш. 
15. Ерiк к‰шiне ие адам көрсеткiшi: 
a) мақсат белгiлеу; 
б) жоспар т‰зу; 
в) iс нәтижесi; 
г) орындау жолы; 
д) iске ұмтылыс. 
16.  Мақсат  белгiлеу  мен  iс  нәтижесiне  дейiнгi  процестiң 
барша бөлiктерiне ықпал жасаушы адамдық қасиет: 
a) сезiм нәзiктiгi; 
б) ой ұшқырлығы; 
в) бақылағыштық; 
г) ерiк к‰шi; 
д) жоғары дарын. 
17.  Т‰сiнуден,  көптеген  басқа  сеп-т‰рткiлердi  баса  оты-
рып, қажеттi қоғамдық ұмтылысқа бет бұрудың алғышар-
ты: 
a) жауапкершiлiк;  
 
б) дербестiк; 
в) борыш; 
   
г) мiндет; 
д) қалау. 
18. Жеке тұлға әрекет-қылығының шын өлшем бағасы: 
a) ұжымдық баға; 
б) жеке бас бағасы; 
в) ресми баға; 
г) әкiмшiлiк баға; 
д) нарықтық баға. 
19. Мол да жарқын идеяларға, байыпты жоспар мен ұш-
қыр қиялға негiзделген ерiк сапасы: 
a) ынталылық; 
   
б) дербестiк; 
в) табандылық;  
 
г) енжарлық; 
д) ұстамдылық. 

 
 
159
20. Ерiк сапасы — батылдық мәнi: 
a) жылдам, берiк шешiм қабылдау әрi оны iске асыра бiлу; 
б) қорқыныштың бәрiн басып, адамды тәуекелге келтiру; 
в)  барша  к‰ш-қуатты  көздеген  мақсатқа  тез  шоғырландыра 
алу; 
г)  орындалатын  iске  қарап,  оған  қажеттi  белсендiлiктi 
барластыра алу; 
д)  жад  әрекеттерiн  еш  төмендетпей,  қиыншылықтарға  төзе 
бiлу. 
 
 
 
 
 
 

 
 
160
15. СЕЗIМ 
 
I-нұсқа 
 
1.  Адамның  қоршаған  ортаға  қатынасынан  болатын 
психологиялық толғаныс құбылысы: 
a) зейiн; 
б) ой; 
в) сезiм; 
г) сөз; 
д) қиял. 
2. Адам тiршiлiгiнiң эстетикалық мәнi: 
a) ұшқыр ойдан; 
б) жоғары сезiмнен; 
в) қанатты қиялдан; 
г) өткiр зейiннен; 
д) әмбебап қабiлеттен. 
3. «Адамның  iшкi  өзгерiстерi  сезiмнен,  ал  органикалық 
процесс — эмоция  салдары»  деп,  эклектиктi  теория  ұсын-
ған психолог: 
a) Вундт; 
б) Гербарт; 
в) Фромм; 
г) Фрейд; 
д) Торндайк. 
4.  Адамның  әдейi iстеген  жасанды  әрекеттерi  қажеттi 
көңiл-к‰йдi  бере  алмайтынын  алға  тартып,  Джемс-Ланге 
теориясына қарсы шыққан ғалым: 
a) Джемс; 
   
б) Кеннон; 
в) Гербарт;  
 
г) Фромм; 
д) Фрейд. 
5.  Фестингер  ұсынған  сана  ‰йлесiмсiздiгi  теориясының 
мәнi: 
a) сезiм — әрекеттен; 
б) сезiм — қиялдан; 
в) сезiм — ақылдан; 

 
 
161
г) сезiм — қабiлет; 
д) сезiм — сырт ықпалдан. 
6. Ақыл-ой ‰йлесiмсiздiгiнен құтылудың бiр жолы: 
a) алған беттен таймау; 
б) жаңа жолдарды iздестiру; 
в) субективизмдi бетке ұстау; 
г) тәуекелге берiлу; 
д) бәрi де дұрыс. 
7. Жеке тұлғаның мәндi гуманистiк сипаты негiзiнен: 
a) әрекеттен;    
б) қабiлеттен; 
в) ақылдан; 
   
г) сезiмнен; 
д) қиялдан. 
8.  Қажеттiлікпен  ‰йлесе  келе, iс-әрекеттiң  бастауын 
беретiн көңiл-к‰й серпiлiсi: 
a) қызығу; 
   
б) ұмтылыс; 
в) жетекшi ниет;  
 
г) құмарлық; 
д) тiлек. 
9.  Адамның  қоршаған  ортаға  саналы  баға  беруi  мен 
эмоционалды көзқарасының себептерi: 
a) объективті қажеттiлік; 
б) субъективті бейне; 
в) қажеттiкті бейне; 
г) бәрi де; 
д) бiлмеймiн. 
10.  Сезiмдердiң  денедегi  тiршiлiк  әрекеттерiмен  тiкелей 
байланыстылығын зерттеген ғалым: 
a) Вундт; 
б) Асвацатуров; 
в) Клаперад; 
г) Галль; 
д) Вилюнас. 
11.  Адамның  сырттай  байсалды,  сабырлы  к‰йiнен  та-
нылуы м‰мкiн сезiм: 
a) мұң; 

 
 
162
б) ашу; 
в) қанағаттану; 
г) өкiнiш; 
д) ыза. 
12. Жақындап қалған көлікті көрiп, жолаушының қада-
мын жеделдете т‰суiне себепшi сезiм қызметi: 
a) қолдау; 
   
б) қуаттау; 
в) икемдесу;    
г) ауысу; 
д) ниеттеу. 
13.  Қоршаған  орта  жөнiндегi  адамның  өз  қатынас-тал-
ғамын басқаларға жеткiзушi сезiм қызметi: 
a) бейнелеу; 
б) перцептивтiк; 
в) интерактивтiк; 
г) коммуникативтiк; 
д) адаптивтiк. 
14. Мидың сол жақ жартышарында туындайтын эмоция 
т‰рi: 
a) жағымсыз; 
б) жағымды; 
в) бейтарап; 
г) тiптi де эмоция жоқ; 
д) бәрi бiрдей. 
15.  Сезiм  бiлдiрудiң  формалары  мен  олардың  танылуы 
тәуелдi: 
a) субъект қалауына; 
б) қоғамдық қатынастарға; 
в) ұжым талаптарына; 
г) идеализмге; 
д) саясатқа. 
16.  Жақсы  ән,  тәттi  тағамның  қапелiмде  ұнамай  қалу 
себебi: 
a) эмоциялық шарпудан; 
б) к‰штi стресстен; 
в) шексiз құмарлықтан; 

 
 
163
г) бiр сәттiк көңiлден; 
д) жалпы кейiптен. 
17.  Айтыскер  ақындардың  бiр  ауыз  тапқыр  сөзiне  бола 
қошеметтеп, айқай салу: 
a) көңiл; 
   
б) кейiп; 
в) эмоция;  
 
г) қуаныш; 
д) таңдану. 
18. Жек көру себебi: 
a) талғам сәйкессiздiгi; 
б) қылық сәйкессiздiгi; 
в) м‰мкiндiктің жойылуы; 
г) қатерлі ақпараттан; 
д) принцип сәйкессiздiгiн т‰сiнуден. 
19.  Қанағаттанбаушылық  сезiмiнен  болатын  көңiл  к‰й-
зелiсi: 
a) фрустрация;  
 
б) стресс; 
в) аффект;  
 
г) эмпатия; 
д) эффект. 
20. Болжамдарды анықтау барысында адамды ақиқатқа 
жетелеушi сезiм т‰рi: 
a) наным; 
   
б) сенiм; 
в) к‰мән; 
   
г) болжам; 
д) к‰дiк. 
 
II-нұсқа 
 
1. «Сезiмсiз адам — кесек» деп бағалаған ұлы ақын: 
a) Абай; 
б) О. Хаям; 
в) Мағжан; 
г) Науаи; 
д) Мұқағали. 

 
 
164
2.  ХVIII—ХIХ  ғ.ғ.  сезiм  жөнiндегi  интеллектуалдық 
теорияның  мәнi:  адамдағы  барша  органикалық  көрiнiс-
тердiң негiзi: 
a) табиғи әсерлер; 
б) психикалық; 
в) қимыл-әрекет; 
г) жоғары рух; 
д) аталғанның бәрi. 
3. Джемс-Ланге теориясы бойынша сезiмнiң туындау се-
бебi: 
a) ырықсыз; 
б) ырықты; 
в) өздiгiнен болатын; 
г) тума; 
д) рухи к‰штен. 
4. Ч. Дарвин т‰сiнiгiндегi сезiм — бұл: 
a) жанк‰йлiк қалып; 
б) сыртқы әрекет; 
в) сыртқы оқиғаға жауап; 
г) жоғары рух салдары; 
д) тума болмыс. 
5.  Санадағы  бiлiмдер  ‰йлесiмсiздiгiнен  болатын  сезiм 
сипаты: 
a) жағымды ; 
 
 
б) жағымсыз; 
в) бейтарап;   
г) екiұшты; 
д) бәрiне де тән. 
6. «Адамның  сезiмдiк  кейпi — оның  әрекет,  қылықта-
рының  негiзгi  себепшiсi»  деп  қарастыратын  психоло-
гиялық бағыт: 
a) прагматизм; 
б) позитивизм; 
в) когнитивизм; 
г) бихевиоризм; 
д) материализм. 
7.  Әр  адамның  қоршаған  ортамен  қатынасындағы  ме-
зеттiк кейпi сезiмнiң: 
a) танымдық тарапы; 

 
 
165
б) объективті элементi; 
в) субъективті элементi; 
г) бейтарап бөлігi; 
д) болмыс шындығы. 
8. «Жетекшi  ниет»  ұғымын  психологияға  енгiзген  ға-
лым: 
a) Вилюнас;   
б) Джемс; 
в) Ланге; 
   
г) Фестингер; 
д) Клаперад. 
9.  Рахаттану — қысылу,  қуаныш — мұң  сияқты  сезiм-
дердiң өзiндiк ерекше сипаты көрiнедi: 
a) ‰йлесiмдiлiгiнен; 
б) қарама-қайшылығынан; 
в) бiртектiлiгiнен; 
г) бiр мәндiлiгiнен; 
д) мазмұндық ұқсастығынан. 
10. Қорқыныш сезiмiнен болатын тән сырқаты: 
a) асқазанның бұзылуы; 
б) бауыр асқынуы; 
в) ж‰рек ауруы; 
г) ж‰йке тозуы; 
д) өкпе тозуы. 
11. Барша сезiмдер ж‰йесiнiң өлшемi қарама-қайшы екi 
бағытта берiлетiнiн дәлелдеген психолог: 
a) Фрейд; 
   
б) Вундт; 
в) Фромм; 
   
г) Клаперад; 
д) Вилюнас. 
12. Сезiмнiң ауысу қызметiне себепшi: 
a) талғам; 
   
б) ниет; 
в) қолдау;  
 
г) ынта; 
д) бейнелеу. 

 
 
166
13. Баланың ата-анасын дегенiне көндiруде қолданатын 
сезiм қызметi: 
a) бейнелеу;   
б) ниеттеу; 
в) қолдау; 
   
г) икемдесу; 
д) ықпал жасау. 
14.  Жоғары,  адамдық  сезiмдердiң  физиологиялық  негiзi 
болған сигналдық ж‰йе: 
a) бiрiншi; 
б) бiрiншi және екiншi; 
в) екiншi; 
г) ‰шiншi; 
д) төртiншi. 
15. Аталғандар қатарындағы к‰рделi сезiм: 
a) қорқыныш; 
б) уайым; 
в) қызғаныш; 
г) моральдық; 
д) к‰ндеушiлiк. 
16. Көңiлдiң тұрақты жиiркенушiлiкпен ұштасуынан бо-
латын сырқат: 
a) фрустрация; 
б) идиосинкразия; 
в) абулия; 
г) ятрогендiк; 
д) дидактигендiк. 
17.  Қажеттiлiктiң  толық  қанағаттандырылуына  байла-
нысты туындайтын сезiм т‰рi: 
a) көңiл; 
   
б) кейiп; 
в) эмоция; 
   
г) қуаныш; 
д) таңдану. 
18. Бiр нысанға байланысты пайда болған, өзара қайшы 
келген екiұшты сезiм: 
a) альтернативтi; 
б) амбиваленттi; 

 
 
167
в) альтуристiк; 
г) аффекттi; 
д) эмпатия. 
19.  Балалардың  оқып,  бiлiм  алуына,  шығармашылық 
пен өнерді ‰йренуiне негiз болатын жоғары сезiм т‰рi: 
a) эстетикалық;  
 
б) кинетикалық; 
в) интеллектiк;  
 
г) адамгершiлiк; 
д) моральдық. 
20.  Объективті  шындықты  бейнелеп,  оның  әсемдiгi  мен 
сұлулығынан  әсерленуден  пайда  болатын  к‰рделi  сезiм 
т‰рi: 
a) ақыл-ой; 
б) адамгершiлiк; 
в) эстетикалық; 
г) моральдық; 
д) қозғалыстық. 
 
III-нұсқа 
 
1. Адамның «эмоциялық ашырқауға» т‰суiнiң себебi: 
a) ойдың тоқырауы; 
б) ақпараттың кемдiгi; 
в) қиялдың толастауы; 
г) сезiмнің болмауы; 
д) қабiлеттің саяздығы. 
2. «Барша  сезiмдiк  д‰ниенiң  iргетасы — елестер»  деп 
санаған психолог-ғалым: 
a) Фромм; 
б) Фрейд; 
в) Гербарт; 
г) Павлов; 
д) Рубинштейн. 
3. «Бiздiң  қайғыруымыз — жылағанымыздан,  қуанға-
нымыз — к‰лгенiмiзден» деп, эмоция реттелуiнiң қарад‰р-
сiн т‰сiнiктемесiн берген ғалым: 
a) Вундт; 

 
 
168
б) Гербарт; 
в) Джемс; 
г) Ланге; 
д) Кеннон. 
4. «Сезiм  туындауы  адамның  кезiккен  жағдайға  икем-
деле алмауынан» деп т‰сiндiрген ғалым: 
a) Клаперад; 
б) Дарвин; 
в) Кеннон; 
г) Фестингер; 
д) Вундт. 
5. Санада когнитивтiк ‰йлесiмдiлік, яғни жағымды сезiм 
болуы ‰шiн қажет: 
a) ниет-нәтиже сәйкестiгi; 
б) ниет-нәтиже алшақтығы; 
в) нәтиже өзгерiсi; 
г) ниет өзгерiсi; 
д) ниеттелмеген нәтиже. 
6.  Әр  адамның  нақты  жағдайда  белгiлi құбылысқа  бол-
ған сезiмi: 
a) жеке-дара; 
б) ұжымдық; 
в) жалпы; 
г) дерексiз; 
д) елес т‰рiнде. 
7.  Қажеттiліктi  қанағаттандыруға  бағытталған  сезiм 
қызметi: 
a) нысанды сол к‰йiнде қабылдау; 
б) нысанға жаңа мазмұн қосу; 
в) нысанды т‰бегейлi өзгертiп қабылдау; 
г) нысанды елемеу; 
д) бәрi де сай келмейдi. 
8.  Жетекшi  ниеттерге  негiзделген  сезiмдiк  толғаныс-
тардың туындау негiзi: 
a) кездейсоқ; 
б) ырықты; 
в) ырықсыз; 
г) тума; 
д) сыртқы ықпалдан. 

 
 
169
9.  Сезiмдерге  ғана  тән  сипат — бiрiгiмдiлiк  (интеграл-
ды) мәнi: 
a) б‰кiл ағзаға бiрдей әсер; 
б) жекелеген м‰шелерге әсер; 
в) әр сезiмнiң өз алдына әсерi; 
г) дараланған әсер; 
д) топқа бөлiнген сезiмдер әсерi. 
10. Тарихи-әлеуметтiк тұрғыдан сезiмдер: 
a) өзгерiссiз; 
б) тұрақты; 
в) бiрқалыпты; 
г) ауыспалы; 
д) сол к‰йiнде қайталанады. 
11.  Оқиғаларға  жалпылама  баға  беруде  көрiнетiн  сезiм 
қызметi: 
a) ниеттеу; 
б) ынталандыру; 
в) қуаттау; 
г) бейнелеу; 
д) қолдау. 
12. «Сезiм — тiршiлiк жағдайын анықтау құралы» идея-
сының авторы: 
a) Павлов; 
   
б) Рубинштейн; 
в) Дарвин; 
   
г) Сеченов; 
д) Узнадзе. 
13. Сезiмнiң негiзi болған физиологиялық процесс баста-
лады: 
a) ми қабығында; 
б) арқа мида; 
в) мишықта; 
г) бағаналы бөлiгiнде; 
д) сопақша мида. 
14. Әрбiр сезiмнiң өзiне сай әрекет т‰рi бар, мысалы, қо-


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал