С. Бабаев А. Жұмадуллаеважүктеу 5.01 Kb.

бет8/11
Дата18.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

15. Ой т‰йiнi кем, мақсатсыз қиял: 
a) еркiндiк; 
б) ауқымды; 
в) арманшылдық; 
г) фантазия; 
д) шабыт. 
16.   Адамның  қиял  жарқындығы  мен  қуатын  белгiлей-
тiн қасиетi: 
a) көңiл-к‰й; 
б) ауқымдылығы; 
в) еркiндiгi; 
г) арманшылдығы; 
д) шабыты. 
17. Шығармашылықтың ең жоғары деңгейi: 
a) ептiлiк; 
   
б) шабыт; 
в) дағды; 
   
г) дарын; 
д) талант. 
18.  Саналы  сендiру  арқылы  өзiн-өзi басқару,  яғни  ауто-
гендi емдеу әдiсiн ұсынған: 
a) Павлов; 
   
б) Сеченов; 
в) Эмил Куэ;    
г) Рибо; 
д) Ф. Гойя. 
19. Ниетсiз қиялдың аса жарқын көрiнiсi: 
a) иллюзиялық; 
б) шизойдтық; 
в) галлюцинациялық; 
г) патологиялық; 
д) армандық. 

 
 
133
20. Жаңа қайталанбас бейнелер мен идеяларды қиялдау 
т‰рi: 
a) жасампаз; 
б) шығармашылық; 
в) иллюзия; 
г) галлюцинация; 
д) шизойдты. 
 
  
III-нұсқа 
 
1. «Әрқандай  бейне  жаңа  байланыстар  мен  қатынастар 
негiзiнде жасалған қиял т‰рiнде iске асады» деген ғалым: 
a) К. Маркс; 
б) Рибо; 
в) К. Ушинский; 
г) Л. Рубинштейн; 
д) Ф. Гойя. 
2. Қиялдың ойлаудан ерекшелiгi: 
a) жалпылығы; 
б) жанамалығы; 
в) нақты бейнелiгi; 
г) дерексiздiгi; 
д) логикалығы. 
3.  Қияли  ғажайып  бейнелер  жасауға  бейiмдiлiктiң  т‰п-
кiлiктi негiзi: 
a) бiлiм; 
   
б) ептiлiк; 
в) тәжiрибе;   
г) дағды; 
д) әдет. 
4. Ақпараттарды реттеп, оларды сөзбен өрнектеу қызме-
тiн атқарушы ми бөлiгi: 
a) маңдай алды; 
б) қарақұс; 
в) сол жақ ми сыңары; 
г) оң жақ ми сыңары; 
д) орта ми. 

 
 
134
5.  Қиялдың  денедегi  органикалық  процестерге  қаты-
насы: 
a) м‰лде қатысы жоқ; 
б) тығыз байланысты; 
в) екеуi тәуелсiз; 
г) органикалық процесс ‰стем; 
д) бiлмеймiн. 
6. Қиялдан болатын дидактогендiк аурудың себебi: 
a) к‰мән; 
б) педагогтың мәдениетсiздiгi; 
в) ж‰йкенің шаршауы; 
г) ж‰йке басқарымының жоқтығы; 
д) ж‰йкенiң тума кемiстiгi. 
7.  Болары  не  болмасы  белгiсiз  армандаудан  келiп  шы-
ғатын қиял т‰рi: 
a) енжар; 
б) ниеттелмеген енжар; 
в) ниетсiз; 
г) ниетсiз енжар; 
д) белсендi. 
8.  К‰штi  эмоционалды  қиялдың  жасампаздық  пен  шы-
ғармашылыққа қатынасы: 
a) қолдайды;    
б) қуаттайды; 
в) өшiредi; 
   
г) кедергi; 
д) дамытады. 
9.  Әр  жеке  тұлғаның  қиялы  жасаған  тақырыбы  бiр 
бейнелер өзара: 
a) тiптi ұқсамайды; 
б) ұқсау ықтималдығы кем; 
в) айнымайды; 
г) ұқсамайды; 
д) қайталайды. 
10.  Әзiрге  қол  жетпес,  бiрақ  өмiрлiк  м‰дде  қанағаттан-
дыруға қажет әрекетке байланысты қиял т‰рi: 
a) арман; 
б) ниет; 

 
 
135
в) мақсат; 
г) пайым; 
д) болжам. 
11. Iс-әрекеттiң қалаған т‰рiндегi шығармашылық қиял-
дың маңыздылығы: 
a) жоқтан барды шығару; 
б) барды қайталау; 
в) д‰ниенi өзгертiп, жаңалау; 
г) жалқылау; 
д) жалпылау. 
12.  Г.  Альтшулер  анықтағандай,  қиял  процесiнiң  қай 
деңгейiнде нысан к‰рделi өзгерiске т‰седi: 
a) бiр; 
 
 
 
 
б) бес; 
в) төрт; 
   
г) екi; 
д) ‰ш. 
13. Троллейбус, трамвай, кентавр және т.б. қиял идеяла-
рының жасалу тәсiлi: 
a) аглютинация; 
б) акцентуация; 
в) бiрiктiру; 
г) схематизация; 
д) галлюцинация. 
14. Адамның қиял жарқындығы мен қуатын белгiлейтiн 
қасиетi: 
a) көңiл-к‰й; 
б) ауқымдылығы; 
в) еркiндiгi; 
г) арманшылдығы; 
д) шабыты. 
15. Шығармашылықтың ең жоғары деңгейi: 
a) ептiлiк;   
 
 
 
б) шабыт; 
в) дағды;   
 
 
 
г) дарын; 
д) талант. 

 
 
136
16.   Қиялдың физиологиялық негiзi: 
a) ескi ж‰йке байланыстарының қозуы; 
б) ескi ж‰йке байланыстарының тежелуi; 
в) ж‰йке байланыстарының жаңа ж‰йеде бiрiгуi; 
г) көшу; 
д) интерференция. 
17. Адамда қияли к‰мәнданудан болатын сырқат: 
a) дидактогендiк; 
б) ятрогендiк; 
в) аутогендiк; 
г) идеомоторлық; 
д) шизойдтық. 
18. Қиял бейнелерiнiң ес, елестен айырмашылығы: 
a) нақты болмыс; 
б) өткен тәжiрибе; 
в) жаңа байланыс; 
г) тума бағдарлама; 
д) рухани негiздiлігі. 
19. Қиялға тән емес ерекшелiк: 
a) дәлдiк; 
б) нақтылық; 
в) ұғымдық мазмұн; 
г) заттық бейне; 
д) жалпылық. 
20.  Қиял  туындысының  мәндiк  және  мағыналық  шарт-
тардан асып кетуiн ұсынған ғалым: 
a) Гойя; 
   
б) Рубинштейн; 
в) Рибо;  
 
г) Ушинский; 
д) Гарди. 
  

 
 
137
13. ЖЕКЕ АДАМ 
 
I-нұсқа 
 
1. Әлеуметтiк қатынастар субъектiсі әрi әлеуметтiк мәндi 
қасиеттердiң иегерi: 
a) адам;  
 
б) жеке адам; 
в) индивид;  
 
г) тiршiлiк иесi; 
д) нақты адам. 
2. Жеке адам дәрежесiне көтерiлудiң негiзгi көзi: 
a) нәсiлдiк белгiлер; 
б) қоршаған орта; 
в) өткен әулет тәжiрибесi; 
г) жаратылыстан тыс к‰ш; 
д) гендiк бағдарлама. 
3. Ағза негiзi — генотипi арқылы танылуы м‰мкiн емес 
адам ерекшелiгi: 
a) анатомиялық құрылымы; 
б) физиологиялық ерекшелiгi; 
в) ж‰йке ж‰йесiнiң динамикасы; 
г) мiнез бiтiстерi; 
д) темпераментi. 
4.  Жеке  адамның  тұйық  әлеуметтiк  топқа  бағынышты 
болмауы және кемелденгенiнiң дәлелi: 
a) белсендiлiгi;  
 
б) дербестiгi; 
в) ақылдылығы;  
 
г) еркiндiгi; 
д) көрегендiгi. 
5. Персонализация дегенiмiз: 
a) өзiн басқа адамдармен теңестiру; 
б) өз ерекшелiгiн тану; 
в) басқаларға икемдесу; 
г) жауап әрекетке келе бiлу; 
д) жалпы адамшылықты тану. 

 
 
138
6.  Адамның  жоғары  инабатты,  жасампаздық  өмiрiнiң 
негiзi: 
a) тума қасиеттер; 
б) нәсiлдiк белгiлер; 
в) гендiк бағдарлама; 
г) әлеуметтiк құнды салт-бағыттар; 
д) болмыстан тыс ықпал. 
7.  Жеке  адамның  тұрақты  қасиеттерiн  қалыптастыру-
шы фактор: 
a) тума нышан; 
б) нәсiлдiк белгi; 
в) әлеуметтiк-мәдени сапа; 
г) аталғандардың бәрiнiң бiрлiгi; 
д) аталғандардың ешқайсысы емес. 
8. «Мотив — қажттiлік аймағы» т‰сiнiгiнiң мәнi: 
a) дамудағы сеп-т‰рткiлер жиынтығы; 
б) iзгi мұраттар; 
в) iшкi ниет-тiлектер
г) барша қажеттіліктер; 
д) нақты қызмет әрекеттерi. 
9.  Жеке  адамның  қажеттілік  аймағы  оның  басқа  тұлға-
лармен байланысы мен қатынасына тәуелдi болуын уағыз-
даушы ғалым: 
a) Рубинштейн;  
 
б) Маслоу; 
в) Ломов; 
   
г) Фрейд; 
д) Торндайк. 
10.  Адамның  қажеттілік  талаптарын  дамытушы  қоғам-
дық құрылымдардың ең қарапайым т‰рi: 
а) ұлыс; 
   
б) мемлекет; 
в) ұлт; 
 
 
 
 
г) нақты тұлғалар қауымдастығы; 
д) ресми бiрлестiктер. 
11.  Нақты  адамның  өз  болмысы  жөнiндегi  өзiндiк  баға-
сының дәрежесi: 
a) толық объективті; 

 
 
139
б) объективтiгi кемдеу; 
в) қияли; 
г) жалған; 
д) тiптi жалған. 
12. Саналық негiзге ие болған ықпалдардың бiрi: 
a) психикалық көрсетпе-талаптар; 
б) жоспарлы мақсат; 
в) iзгi тiлек; 
г) өмiрлiк ниет; 
д) тұрмыстық қажеттілік. 
13.  Адамның  әрекет  мотивтерi  тобындағы  дерексiзден-
ген ықпал-ниет атауы: 
a) когнитивтiк;  
 
б) көңiл-к‰й; 
в) әрекет-қылық;  
 
г) құмарлық; 
д) ұмтылыс. 
14.  Ниетке  ерiк-к‰ш  қосылғанда  пайда  болатын  бағыт-
бағдар т‰рi: 
a) ұмтылыс;    
б) ниет; 
в) көзқарас; 
   
г) таным; 
д) құмарлық. 
15. Адамның кемелденген жетiстiк деңгейi тәуелдi: 
a) өмiрлiк объективті мақсатқа; 
б) нақты iс-әрекеттiк мақсатқа; 
в) қиялды мақсатқа; 
г) субъективті нанымдарға;  
д) табиғи болмысқа. 
16. «Мен» ұғымын «әрбiр адамның өзiн-өзi iс-әрекет субъ-
ектісі ретiнде тануға жәрдем ететiн психикалық ерекшелiк-
тер жиынтығы» деп т‰сiндiрушi ғалым: 
a) Спиркин; 
   
б) Кон; 
в) Василюк;    
г) Сеченов; 
д) Павлов. 

 
 
140
17.  Жеке  адамға  көңiл-к‰й  к‰йзелiстерi  жағдайында 
өзiнiң кiсiлiк дәрежесiн сақтап қалуға жәрдемдесетiн құбы-
лыс: 
a) табиғи әсерлер; 
б) қоғамдық мейiр; 
в) әлеуметтiк сақтандыру; 
г) психикалық қорғаныс; 
д) рационалды пайымдау. 
18.  Көңiл-к‰йге  ‰йлесiмсiз  ақиқаттарды  санадан  шыға-
рып тастау қорғанысы: 
a) ығыстыру;    
б) жоққа шығару; 
в) көшiру; 
   
г) оқшаулау; 
д) жаңалау. 
19. Жеке адам дәрежесiне көтерiлудiң негiзгi көзi: 
a) нәсiлдiк белгiлер; 
б) қоршаған орта; 
в) өткен әулет тәжiрибесi; 
г) жаратылыстан тыс к‰ш; 
д) гендiк бағдарлама. 
20. Жеке адамды танып-бiлуге онша қажет емес фактор: 
a) өмiрлiк мiндеттерi; 
б) мiндеттердi iске асыру әдiстерi
в) ұстанған принциптерi; 
г) нәсiлдiк белгiлерi; 
д) мақсат-мұраттары. 
 
II-нұсқа 
 
1. «Жеке адам» терминiне байланысты ең алдымен т‰сi-
нетiнiмiз: 
a) биологиялық мән; 
б) қоғамдық мән; 
в) әрекет субектiсі; 
г) тiршiлiк формасы; 
д) интеллект иесi. 

 
 
141
2. Жеке адамды танып-бiлуге онша қажет емес фактор: 
a) өмiрлiк мiндеттерi; 
б) мiндеттердi iске асыру әдiстерi; 
в) ұстанған принциптерi; 
г) нәсiлдiк белгiлерi; 
д) мақсат-мұраттары. 
3.  Жеке  адамның  дербестiгiн  қамтамасыз  етушi  негiзгi 
фактор: 
a) табиғи болмысы; 
б) жоғары интеллектi; 
в) қоғамның жоғары даму дәрежесi; 
г) сырттай жоғарғы рухани к‰ш; 
д) қоршаған орта ықпалдары. 
4.  Жеке  адамның  дамуы  мен  оның  ұнамды  қасиетте-
рiнiң қалыптасуына негiз: 
a) өз белсендiлiгi; 
б) табиғаты; 
в) қоғамның қолдауы; 
г) ақыл-ойы; 
д) болмыстан тыс к‰ш. 
5. Жеке адамға байланысты «мен» ұғымының мәнi: 
a) басқаларды бағалау қабiлетi; 
б) өз қадiрiн бiлу; 
в) д‰ниеге сезiмталдық; 
г) заттасқан құндылыққа жақын болу; 
д) астар сана ықпалына тәуелдiлiк. 
6. Адам өмiрiн құнсыздандыратын себеп: 
a) iшкi заңдылықтарды тану
б) мезеттiк ықпалдарға тәуелдiлiк; 
в) ниет-себептердi т‰сiне бiлу; 
г) мағыналы мұраттар; 
д) саналы бағыттар таңдай алу. 
7. Адамды әрекетке итермелеушi себеп: 
a) тiлек; 
   
б) ниет; 
в) қажеттілік; 
   
г) мақсат; 
д) сыртқы ықпал. 

 
 
142
8. А. Маслоу ұсынған мотивтер тобынан орын таппаған 
қажеттілік т‰рi: 
a) биологиялық;  
 
б) қорғаныс; 
в) қоғамдық;    
г) жеке сыйластық; 
д) тұлға абыройы. 
9.  Адамның  мотивтiк  аймағының  сипатына  жат  құбы-
лыс: 
a) динамикалық; 
б) жанамалық; 
в) тұрақты нақтылық; 
г) көп өлшемдiлiк; 
д) көпт‰рлiлiк. 
10.  Адамның  бiр  деңгейдегi  өз  қажеттiліктерiнен  екiншi 
бiр дәрежелерге көшу себебi: 
a) тұлғалық ерекшелiгiнен; 
б) өзiндiк даму заңдылықтарынан; 
в) тұтастай қоғамға араласуынан; 
г) жеке ниеттерiнен; 
д) жоғары рух ықпалынан. 
11. Әрбiр адам дәл мезеттегi нақты әрекеттерiнiң тiкелей 
мақсатын: 
a) сезбейдi; 
б) сезуi м‰мкiн емес; 
в) айқын сезедi; 
г) к‰ңгiрт сезедi; 
д) жалпылама сезедi. 
12.  Психикалық  көрсетпе-талаптардың  мәнiн  құрайтын 
көп сипаттардың ұнамсыз т‰рi: 
a) алдын ала дайындалған шешiм; 
б) өткен тәжiрбиеден ‰лгi; 
в) ой стандарттарына тәуелдiлiк; 
г) басқаларға елiктеу; 
д) заңдылықтарға бағыну. 
13. Жеке адамның бағыт-бағдарының негiзi: 
a) табиғи; 
б) тума; 

 
 
143
в) нәсiлдiк; 
г) рухани; 
д) әлеуметтiк тәрбие. 
14. Көзқарас мәнi: 
a) саналы қажеттілік; 
б) ерiктi ниет; 
в) д‰ниенi ж‰йелi тану; 
г) бағдарды ауыстырушы таным; 
д) биологиялық талпыныс. 
15.  Адамның  танымдық  қасиеттерiне  кедергi  болып, 
оны к‰йзелiске келтiрушi психологиялық құбылыс: 
a) адаптация; 
б) иллюзия; 
в) галлюцинация; 
г) фрустрация; 
д) аккомодация. 
16. «Мен» бейнеге жат:  
a) динамикалы; 
б) ауыспалы; 
в) бекiп қалған; 
г) кемелденуге бейiм; 
д) өзгерiстерге икемдi. 
17.  Жоққа  шығару  (отрицание)  психологиялық  қорға-
нысының мәнi: 
a) санадан шығару; 
б) ақпаратты елемеу; 
в) басқаға өткiзу; 
г) басқа адамның әдетiн иемдену; 
д) бағытты өзгерту. 
18. Оқшаулау қорғанысының мәнi: 
a) әрекеттi оңай iске бұра салу; 
б) өтiрiк-шынды дәлелдеу; 
в) iштей сезе тұра байқамауға тырысу; 
г) игi өнегелiк игiлерге елiктеу; 
д) өз келешегiн басқаға аудара салу. 
19.   Жеке адамның тұрақты қасиеттерiн қалыптастыру-
шы фактор: 
a) тума нышан; 

 
 
144
б) нәсiлдiк белгi; 
в) әлеуметтiк-мәдени сапа; 
г) аталғандардың бәрiнiң бiрлiгi; 
д) аталғандардың ешқайсысы емес. 
20.  Саналы  сезуге  келмейтiн,  бiрақ  адам  әрекет-қылы-
ғына қозғау салатын к‰штер: 
a) мақсат; 
   
б) мотив; 
в) ниет; 
   
г) тiлек; 
д) қажеттілік. 
 
III-нұсқа 
 
1.  Жеке  адамның  қоғамдық  мәнiн  танытушы  негiзгi 
фактор: 
a) табиғи болмысы; 
б) нәсiлшілдiгi; 
в) қажеттiлік-себеп аймағы; 
г) сырт көрiнiсi; 
д) қылық, әрекетi. 
2. Даму деңгейi жоғары болған адамға жат қасиет: 
a) рухи мәртебелiк; 
б) к‰нделiктi к‰йбең; 
в) қоғамдық мәндiлiк; 
г) iзгi мақсат
д) өз қадiрiн тану. 
3. Жеке адам сапалары негiзiнен тәуелдi: 
a) қатынастар өрiсiне; 
б) ағзаның табиғатына; 
в) нәсiлшілдiгiне; 
г) интеллектiне; 
д) ептiлiгiне. 
4.  Жеке  адамның  өзiн  басқа  адамдармен  теңестiре,  қа-
лыптастыру процесi: 
a) персонализация; 
б) идентификация; 
в) адаптация; 

 
 
145
г) гуманизация; 
д) рефлекция. 
5.  Нақты  тарихи-әлеуметтiк  аймақта  адамның  тұрақты 
қылық әрекетiн белгiлеуге қатысы жоқ фактор: 
a) құндылықтар өндiру әдiсi; 
б) тұтыну аймағы; 
в) нәсiлдiк белгiлер; 
г) әлеуметтiк қатынастар; 
д) тұрмыс-салт. 
6. Жеке адамдағы барша өмiрлiк к‰йзелiстi болдырмау-
дың амалы: 
a) өз «менiн» елемеу; 
б) өз құндылығын сезiнбеу; 
в) психикалық жағдайын басқаға бағындыру; 
г) әрекет-қылықтарын қоғам өлшемдерiне икемдестiре бiлу; 
д) даралығын әсiрелеу. 
7. Санада қаланып, нақты қажеттiлiктi қанағаттандыру 
‰шiн адамды әрекетке итермелеушi фактор: 
a) мақсат; 
   
б) мотив; 
в) сыртқы ықпал;  
г) тiлек; 
д) ниет. 
8. «Нақты адам қоғаммен байланысы жоқ, оқшауланған 
тұлға» деп т‰сiндiрушi ғалым: 
a) Рубинштейн;  
 
б) Маслоу; 
в) Выготский; 
   
г) Ушинский; 
д) Ломов. 
9.  Жеке  адамның  қажеттілік  аймағының  өрiстеуiне  се-
бепшi басты фактор: 
a) жеке белсендiлiк; 
б) қоғамдық өмiр; 
в) табиғи болмыс; 
г) рух; 
д) генотип. 

 
 
146
10.  Адамның  өз  басына  ықпал  жасаушы  өзiндiк  рухани 
к‰штерiне қатынасы: 
a) саналы; 
б) көбiне сезбейдi; 
в) ырықты; 
г) тiптi сезбейдi; 
д) нақты жоспарлы. 
11.  Саналы  сезуге  келмейтiн,  бiрақ  адам  әрекет-қылы-
ғына қозғау салатын к‰штер: 
a) мақсат; 
   
б) мотив; 
в) ниет; 
   
г) тiлек; 
д) қажеттілік. 
12.  Көрсетпе-талаптар  құрылымындағы  когнитивтiк 
бiрлiк мәнi: 
a) дерексiзденген ықпал-ниет; 
б) танып, қабылданатын зат бейнесi; 
в) нысанға болған қатынас; 
г) әрекетке ерiк к‰шiмен дайын болу; 
д) жалпылама деректеу. 
13. Адамның бағыт-бағдары құрамына кiретiн психоло-
гиялық формалардың ең қарапайым, биологиялық формасы: 
a) таным; 
   
б) көзқарас; 
в) ұмтылыс;   
г) құмарлық; 
д) қызығу. 
14.  Адамның  бағыт-бағдарының  ең  жоғары  психоло-
гиялық формасы: 
a) көзқарас; 
   
б) наным; 
в) қызығу; 
   
г) ниет; 
д) ұмтылыс. 
15.  Мақсатты  әрекет  бұзылысының  бiр  т‰рi — регрес-
сияның мәнi: 
a) т‰ңiлу; 

 
 
147
б) ашуға берiлу; 
в) ойсыз әрекет; 
г) өткен ‰лгiлерге елiктеу; 
д) мәнсiз қимылдар. 
16.  Жеке  адамның  өз  «менiне»  сәйкес  болу  дәрежесiн 
кемiтушi фактор: 
a) өз болмысын тануы; 
б) м‰мкiндiктерiн бiлуi; 
в) өз беделiн бағалай бiлуi; 
г) өзiндiк бағамен өз әрекеттерiн реттей бiлуi; 
д) басқалардың бағалауына тәуелдi болуы. 
17. Болған оқиғаға байланысты қылық-ниеттерiн қияли 
дәлелдеуге жанастыру қорғанысы: 
a) жоққа шығару; 
б) сәйкестендiру; 
в) жаңалау; 
г) ауыстыру; 
д) көшiру. 
18.  Өзiнiң  ұрыншақтығын  қарсыласына  таңа  салып, 
оны дау-дамайдың себепшiсi етiп көрсету әдiсi: 
a) жаңалау; 
   
б) көшiру; 
в) сәйкестендiру;  
 
г) ығыстыру; 
д) ауыстыру. 
19. Адамды әрекетке итермелеушi себеп: 
a) тiлек; 
   
б) ниет; 
в) қажеттілік; 
   
г) мақсат; 
д) сыртқы ықпал. 
20.  Адамның  жоғары  инабатты,  жасампаздық  өмiрiнiң 
негiзi: 
a) тума қасиеттер; 
б) нәсiлдiк белгiлер; 
в) гендiк бағдарлама; 
г) әлеуметтiк құнды салт-бағыттар; 
д) болмыстан тыс ықпал. 

 
 
148
14. ЕРIК 
 
I-нұсқа 
 
1. Адамның мақсатқа орай кедергiлердi жеңу арқылы өз 
қылық-әрекеттерiн қолдап, реттей бiлу қасиетi: 
a) мiнез; 
б) темперамент; 
в) ерiк; 
г) сезiм; 
д) қабiлет. 
2. Ерiктiк, ырықты әрекет т‰рi: 
a) жөтелу; 
б) т‰шкiру; 
в) таңдану; 
г) жаттау; 
д) ашуға берiлу. 
3. Ерiктiк қылықтың басты көрсеткiшi: 
a) саналы әрекет; 
б) табиғи құмарлық; 
в) сезiмдiк қызығу; 
г) iзгi мақсат; 
д) жоғары таным. 
4.  Қандай  да  мақсат  жолында  қиыншылықтарды  жеңу 
‰шiн ерiк қоса бiлу тәуелдi: 
a) терең т‰сiнiмге; 
б) қалауға; 
в) ниетке; 
г) қажеттілікке; 
д) сезiмге. 
5. «Адамның қылық-әрекеттерi ерiктен емес, табиғат пен 
өмiрдiң ақыл бастауларынан және логика қағидаларынан» 
деп т‰сiндiрген ғалым: 
a) Тульчинский; 
б) Аристотель; 
в) Ясперс; 
г) Сартр; 
д) Платон. 

 
 
149
6. Ерiк табиғатын экзорис ‰рдiсiмен т‰сiндiрудiң себебi: 
a) адам к‰штi; 
б) адам дербес; 
в) адам белсендi; 
г) адам билiксiз; 
д) адам — даналық ұясы. 
7. «Нағыз  адамгершiлiк — реттестiрiлмеген,  өздiгiнен 
туындайтын,  әлеуметтенуге  қарсылықтан  пайда  болатын 
әрекет нәтижесi» деп т‰сiндiрген ғалым: 
a) Аристотель; 
б) Платон; 
в) Сартр; 
г) Гербарт; 
д) Коменский. 
8.  З.  Фрейд  және  Э.  Фроммның  психоаналитикалық 
зерттеулерiнiң нәтижесiнде ғылымға енген т‰сiнiк: 
a) ерiк — жалған; 
б) ерiк — дербес; 
в) ерiк — тылсым; 
г) ерiк — адам мәнi, ерекше қуат; 
д) ерiк — сыртқы рух к‰шi. 
9. «Ерiк, бұл — әкiмшiлiк пен әлеуметтiк билiкке талпы-
ныс» деп т‰сiндiрген ғалым: 
a) Лоренц; 
   
б) Юнг; 
в) Адлер; 
   
г) Хорни; 
д) Фромм. 
10.  Ырықты  әрекеттерге,  яғни  ерiкке  егiз  болатын 
ж‰йке құрылымы: 
a) мишық; 
б) сопақша ми; 
в) жұлын; 
г) пирамидалы жасушалар; 
д) ми қабығы. 
11.  Мидың  маңдай  бөлiгiнің  зақымдануынан  болатын 
ерiк сырқаты: 
a) абулия; 
   

 
 
150
б) аппракция; 
в) фрустрация;  
 
г) иллюзия; 
д) галлюцинация. 
12. Ерiк реттестiрудiң негiзi тәуелдi: 
a) тежелуге; 
б) қозу ошағына; 
в) радиацияға; 
г) иррадиацияға; 
д) сөнуге. 
13.  Қажеттiлік  толығымен  т‰сiнiксiз  жағдайда  адамды 
iске итермелеушi ықпал мәнi: 
a) ұмтылыс;    
б) ниет; 
в) мақсат; 
   
г) құмарлық; 
д) қызығу. 
14.  Адам  санасын  болашақ  мақсатқа  ойыстырып, оның 
орындалу жолдарын ақылға сай нақтылаушы ерiк форма-
сы: 
a) ниет; 
   
б) тiлек; 
в) ұмтылыс;   
г) қызығу; 
д) құмарлық. 
15. «Көз қорқақ, қол батыр» мәтелiнiң мәнi: 
a) саналы шешiм; 
б) таңдау дағдарысы; 
в) ықпалды к‰штердiң жоқтығы; 
г) толғаныс байыбы; 
д) бұрын еленбеген сеп-т‰рткiге қуат беру. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал