С. Бабаев А. Жұмадуллаеважүктеу 5.01 Kb.

бет7/11
Дата18.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

тауына себепшi ес т‰рi: 
a) механикалық; 

 
 
113
б) бейнелi; 
в) көңiл-к‰й; 
г) мағыналы; 
д) қозғалысты. 
11.  Белгiлi iс-әрекет  мезетi  мен  қажетке  орай  қимыл-
дарды iске қосушы ес т‰рi: 
a) қысқамерзiмдi ес; 
б) нақты қызметтiк ес; 
в) ұзақмерзiмдi ес; 
г) бейнелi ес; 
д) ырықсыз ес. 
12. Ырықсыз, ниеттелмеген естiң негiзi: 
a) мақсат; 
б) арнайы тәсiлдер; 
в) к‰рделi ақыл-ой; 
г) кездейсоқ к‰штi әсер; 
д) өмiрлiк ниет. 
13. Ж‰йелi бiлiмдер қалыптастырушы ес т‰рi: 
a) механикалық ес;  
 
б) бейнелi ес; 
в) эмоциялық ес;  
 
г) логикалық ес; 
д) ырықсыз ес. 
14.  Оқуда  қажетсiз  еңбектенуден  азат  етiп,  нық  нәтиже 
беретiн ес т‰рi: 
a) эмоциялық ес;  
 
б) образдық ес; 
в) кинетикалық ес;  
 
г) импульстiк ес; 
д) мағыналық ес. 
15.  Есте  қалдырудың  толыққандылығын  қамтамасыз 
етушi фактор: 
a) тұрмыстық практика; 
б) сыртқы ықпал; 
в) iшкi импульстар; 
г) дағдылы қайталаулар; 
д) өткен тәжiрибелер. 

 
 
114
16. Статикалық ес ерекшелiгi: 
a) естегi материал жойылмайды; 
б) орын ауыспайды; 
в) өзгермейдi; 
г) нақтылығын сақтайды; 
д) қайта құрылып, өңделедi. 
17. Тiкелей қайта жаңғыртуға қажетті элементтер: 
a) сөз; 
 
 
 
 
б) бейне; 
в) сезiм; 
   
г) еш нәрсе қажетсiз; 
д) әрекет. 
18.  Уақыт  өтуiмен  шәкiрт  жаттағанын  т‰гелдей  қайта-
лап айтып бередi. Бұл қай ес деңгейi? 
a) қайта жаңғыртушы ес; 
б) тану есi; 
в) тануды жеңiлдетушi ес; 
г) жаңғыртуды жеңiлдетушi ес; 
д) шырамыту есi. 
19. Белсендi ерiктiк әрекетке байланысты ес процесi: 
a) т‰сiну; 
   
б) тану; 
в) ұғу; 
 
 
 
 
г) қабылдау; 
д) жаңғырту. 
20. Аксонның клеткамен тоғысқан жерi: 
a) синапс; 
   
б) нейрон; 
в) дендрит; 
   
г) клетка; 
д) анализатор. 
 

 
 
115
11. ОЙЛАУ 
 
I-нұсқа 
 
1.  Шындықты  жалпылама  және  жанама  бейнелеуге  ба-
ғытталған психикалық процесс: 
a) т‰йсiк; 
б) қабылдау; 
в) елес; 
г) ес; 
д) ойлау. 
2. Қоршаған орта деректерiн топтастырып, олардың ара-
сындағы мәндiк қатынастарды ажыратушы сана әрекетi: 
a) зейiн; 
   
б) ойлау; 
в) ес; 
 
 
 
 
г) елестету; 
д) қиялдау. 
3. Жалқыдан жалпыға өтудегi ойлау процесiнiң қызметi: 
a) нақты тану; 
б) жеке қасиеттердi белгiлеу; 
в) мәндi байланыстарды бiрiктiру; 
г) т‰пнұсқаны жаңғырту; 
д) қияли жаңалау. 
4. Әрекет негiзiнде дамып, iс-қимылды ұйымдастыратын 
және оған басшылық ететiн психикалық құбылыс: 
a) ой; 
 
 
 
 
б) сезiм; 
в) ес; 
 
 
 
 
г) елес; 
д) эмоция. 
5.  Ойды  сезiмдiк  негiз  бен  сөздi өрнектен бөлектеп, таза 
рухқа телушi философиялық бағыт: 
a) метафизика; 
б) диалектикалық; 
в) неоканттық; 
г) сенсуализм; 
д) неопозитивизм. 

 
 
116
6. Т‰йсiк дегенiмiз: 
a) ой бастауы; 
б) ой қосалқысы; 
в) ой нәтижесi; 
г) ойға қатысы жоқ; 
д) ой баламасы. 
7. Ойлаудың д‰ниетанымдық қызметiне арқау: 
a) ес; 
 
 
 
 
 
б) елес; 
в) т‰йсiк;   
 
 
 
г) қабылдау; 
д) сөз. 
8. Ойлаудың негiзi әрi нәтижесi: 
a) т‰йсiк;   
 
 
 
б) қабылдау; 
в) әрекет;   
 
 
 
г) ес; 
д) елес. 
9. Ойлау процесiнiң соңғы нәтижесi: 
a) мәселе қайталанады; 
б) құбылыс жаңадан ашылады; 
в) принциптер айқындалады; 
г) жалқылық пiкiрлер қалыптасады; 
д) субъективті таным орнығады. 
10. Ежелден ойлау проблемасымен шұғылданған ғылым 
саласы: 
a) философия; 
б) лингвистика; 
в) риторика; 
г) астрология; 
д) антропология. 
11.  Ойлауды  қарапайым  бөлшектерге  жiктелмейтiн  рух 
формасы деп танушы философиялық бағыт: 
a) неотомизм; 
б) позитивизм; 
в) агностицизм; 
г) неокантизм; 
д) метафизика. 

 
 
117
12. Ойлаудың т‰пкiлiктi негiзi мен ең жоғары формасы:  
a) тану; 
б) қайта жасау; 
в) iс-әрекет
г) сөйлеу мен тiл; 
д) қиял. 
13.  Зат  не  құбылыстың  жалпы,  мәндi  қасиеттерiн  бей-
нелейтiн ой формасы: 
a) пiкiр; 
б) ұғым; 
в) сөз; 
г) корытынды ой; 
д) қиял. 
14. Жеке фактiлер негiзiнде жалпы пiкiрге келу әдiсi: 
a) дедуктивтi; 
б) интроспекттi; 
в) лонгитюдтi; 
г) кешенді; 
д) индуктивтi. 
15. Талдау дегенiмiз: 
a) бiрлiкке топтастыру; 
б) б‰тiндi жiктеу; 
в) ұқсастықтар мен айырмашылықтарды бiлу; 
г) дербес элементке келтiру; 
д) деректi мысалға ойыстыру. 
16.  Заттар  мен  құбылыстарды  ортақ  және  мәндi  белгi-
лерiне орай ойша бiрiктiру: 
a) дерексiздендiру (абстракция); 
б) нақтылау; 
в) талдау (анализ); 
г) бiрiктiру (синтез); 
д) қорыту. 
17. Желiсi қарқынды, мазмұны толық ұғылмаған ойлау 
процесi: 
a) дискурсивтiк; 
б) шығармашылық; 
в) индуктивтiк; 
г) қайта жаңғыртушы; 
д) теориялық. 

 
 
118
18. Теориялық оймен ұштасқан әрекет: 
a) ақылдылық; 
   
б) дағдылық; 
в) тума; 
   
г) елiктеу; 
д) әдет. 
19.  Қалыптасқан  жағдайды  (ситуацияны)  жаңаша  өз-
гертудегi ой iсi: 
a) заттық-әрекеттiк; 
б) көрнекi; 
в) бейнелi; 
г) сөздiк; 
д) логикалық. 
20.  Атом  ядросының  схемасын,  жер  шарының  iшкi  құ-
рылымын тануға себепшi болған ойлау т‰рi: 
a) логикалық; 
б) сөздiк; 
в) заттай; 
г) әрекет-қимылды; 
д) көрнекi-бейнелi. 
 
II-нұсқа 
 
1. Ойлау процесiне тән қасиет: 
a) сезiну; 
б) тiтiркену; 
в) жанама қабылдау; 
г) нақты қабылдау; 
д) шамалап болжау. 
2. Ойлау процесiнiң басты мiндетi: 
a) сезу; 
б) импульстарды қабылдау; 
в) заңдылықтарды ашу; 
г) ақпараттарды сақтау; 
д) сананы бағыттау. 
3. Теориялық таным-ойлаудың бастапқы негiзi: 
a) сөз; 
 
 
 
 
б) қиял; 

 
 
119
в) сезiм; 
   
г) зейiн; 
д) iс-әрекет. 
4.  Ойлау  жөнiндегi  алғашқы  материалистiк  көзқарас-
тарға негiз болған теория: 
a) диалектикалық; 
б) бейнелеу заңы; 
в) сенсуализм; 
г) метафизика; 
д) Декарт рефлексиясы. 
5. «Ойлау — тарихи,  заттасқан,  тiлдiк  негiзге  ие»  деп 
насихаттаушы философия бағыты: 
a) идеализм; 
б) дуализм; 
в) метафизика; 
г) дiни догматика; 
д) материализм. 
6.  Құбылыстардың  кездейсоқ  байланыстарын  таныту-
шы психологиялық процестер: 
a) зейiн, ес; 
б) ой, сөз; 
в) елес, ес; 
г) т‰йсiк, қабылдау; 
д) iс-әрекет, қиял. 
7.  Жалқыдан  жалпыға  әрi  керi  танымдық  қызметтi  ат-
қарушы психологиялық процесс: 
a) ес; 
 
 
 
 
б) ойлау; 
в) елес; 
   
г) зейiн; 
д) қиял. 
8. Теориялық ой танымының негiзi: 
a) ықпалды қимыл; 
б) импульстар; 
в) ырықсыз әрекеттер; 
г) к‰штi тiтiркендiргiш; 
д) кездейсоқ сигналдар. 

 
 
120
9. Объективті шындық қорытындысы: 
a) қабылдау;    
б) қиял; 
в) ес; 
г) зейiн; 
д) ойлау. 
10.  Танымда  болмаған  д‰ние  санада  бейнеленуi  м‰мкiн 
еместiгiн уағыздаған философиялық бағыт: 
a) метафизика; 
б) сенсуализм; 
в) агностицизм; 
г) материализм; 
д) позитивизм. 
11.  Ой-ақыл  әрекеттерiнiң  кезеңдерi  қалыптасуын 
теориялық тұрғыдан тұжырымдаған ғалым: 
a) Гальперин; 
б) Леонтьев; 
в) Выготский; 
г) Давыдов; 
д) Эльконин. 
12.  К‰рделi  теориялық  мәселелердi  шешуге  тiкелей  қа-
тысты психологиялық процесс: 
a) қабылдау;    
б) т‰йсiк; 
в) ой; 
 
 
 
 
г) қиял; 
д) сезiм. 
13. Пiкiр дегенiмiз: 
a) заттың жалпы, мәндi қасиетi; 
б) бiр нәрсе жөнiнде мақұлдау не терiске шығару; 
в) бiрнеше пiкiрден жаңа пiкiр шығару; 
г) құбылыстың жеке элементтерiн тану; 
д) зат тұтастығын т‰зу. 
14. Дедуктивтi әдiс дегенiмiз: 
a) жеке фактiлерден жалпы пiкiрге келу; 
б) жалпы ережеден жеке пiкiрге келу; 
в) кездейсоқ элементтердi тану; 
г) тұтастай форма қабылдау; 
д) жалпы мағына шығару. 

 
 
121
15.  Бөлiктер  арасындағы  ұқсастықтар  мен  айырмашы-
лықтарды бiлуге бағытталған ой әрекетi: 
a) талдау; 
б) бiрiктiру; 
в) салыстыру; 
г) дерексiздендiру; 
д) нақтылау. 
16.  Жеке-дара,  кездейсоқ  белгiлерге  негiзделген  ой  қо-
рыту: 
a) к‰рделi қорытынды; 
б) қарапайым қорытынды;  
в) ең к‰рделi қорытынды; 
г) жоғары деңгейдегi топтастыру; 
д) ж‰йелестiру. 
17. Шығармашылық ойлау: 
a) кезеңдерi нақтыланбаған ой; 
б) кезеңiмен өрiстей дамыған ой; 
в) жаңа қиялдарға бағытталған ой; 
г) дайын бiлiмдерге негiзделген ой; 
д) заңдылықтарды ашуға бағытталған ой. 
18. Шығармашылық ойдың дамуына кедергi келтіретін 
регидшiлдiк мәнi: 
a) шектен тыс сыншылдық; 
б) шешiм iздеудегi асығыстық; 
в) iшкi цензура; 
г) ескi бiлiмдердi қолдануға әуесқойлық; 
д) мазақ болу қаупiнен болған тартыншақтық. 
19. Заттық-әрекеттiк ойлау т‰рiн пайдаланатын жас ке-
зеңi: 
a) 13 жасқа дейiн; 
б) кәрiлiкте; 
в) 5 жасқа дейiн; 
г) 3 жасқа дейiн; 
д) 7 жасқа дейiн. 
20. Көрнекi-бейнелi ойлауды қолданушы жас кезеңi: 
a) 3 жасқа дейiн; 
б) 8—10 жас аралығы; 

 
 
122
в) ересек жас; 
г) 4—7 жастағылар; 
д) 13—15 жас арасы. 
 
III-нұсқа 
 
1.  Адамның  танымдық  жақтарын  кеңейтушi  психика-
лық әрекет: 
a) қиял; 
б) зейiн; 
в) сөйлеу; 
г) сезiм; 
д) ойлау. 
2.  Психологиялық  қабылдаудың  ойлау  процесiнен  өзге-
шелiгi: 
a) мәндi жалпылайды; 
б) қатынастарды ашады; 
в) жанама танытады; 
г) нақты заңдылықты; 
д) кездейсоқтыққа негiзделедi. 
3. Теорияға не теория құрамына айналған психика өнiмi: 
a) қиял; 
   
б) ой; 
в) зейiн; 
   
г) ес; 
д) елес. 
4. Сенсуализмдік ой теориясының мәнi: 
a) ой-елес бейнелерiнiң бiрлiгi; 
б) жалпыланған деректер құрамы; 
в) жанама таным; 
г) тума бағдарлама; 
д) жаратқанның жазмышы. 
5.  Шындықты  жалпылама  және  жанама  бейнелеуге  ба-
ғытталған танымдық, психологиялық әрекет: 
a) зейiн; 
   
б) т‰йсiк; 
в) қабылдау;    

 
 
123
г) ес; 
д) ойлау. 
6. Ойлаудың басты мiндетi: 
a) жеке қасиеттердi ашу; 
б) құбылысты тұтастай тану; 
в) заңдылықтарды ашу; 
г) форма тану; 
д) т‰р-т‰с тану. 
7. Ойлау дегенiмiз: 
a) субъективті пiкiр; 
б) болжам; 
в) объективті шындық қорытындысы; 
г) кездейсоқ ақпараттар жиынтығы; 
д) жаттанды догма. 
8. Iс-әрекет, тәжiрибе қорытындысы: 
a) тәжірибелік болжам; 
б) теориялық ой; 
в) қиял; 
г) субъективті пiкiр; 
д) догма. 
9. Адамның ойлау қасиетiне қатысы жоқ әрекет: 
a) тәжірибеге жол көрсету; 
б) әрекетке жетекшi болу; 
в) жалпы заңдылықтарды ашу; 
г) диалектика бағытын көрсету; 
д) кездейсоқ құбылыстарды теру. 
10. Сенсуализм тұжырымы бойынша ойлау — бұл: 
a) жалпыланған шындық; 
б) қабылдау нәтижесiндегi тұжырым; 
в) ес, елес бiрлiгi; 
г) жекеленген қасиеттердi т‰йсiну; 
д) қайта жасау. 
11. «Ойлау — өз  тамыры  мен  тарихына  ие,  заттасқан 
ақыл-ой  қызметi  формалары»  деп  дәрiптеушi  психология-
лық бағыт: 
a) неотомизм; 
б) позитивизм; 
в) материализм; 

 
 
124
г) неокантизм; 
д) сенсуализм. 
12. Жануарларға тән ойлау процесiнiң негiзi: 
a) нақты көрнекiлiк;    
б) сезiм; 
в) қиял; 
 
 
 
 
г) ес; 
д) елес. 
13. Бiрнеше пiкiрден жаңа пiкiр шығаратын ойлау фор-
масы: 
a) ұғым; 
 
 
 
 
б) пiкiр; 
в) ой қорытындысы;    
г) қиял; 
д) сөз, тiл. 
14. Логикалық ойлаудың ерекшелiгi: 
a) нақтылық; 
б) көрнекiлiк; 
в) қиял; 
г) объективті, шындыққа сай; 
д) сезiм. 
15. Бiрiктiру (синтез) дегенiмiз: 
a) бiр сананың заттық негiзiнен бөлiнiп қаралуы; 
б)  ұқсастықтар  мен  айырмашылықтарды  бiлуге  қаратылған 
ой әрекетi; 
в) әрқилы қасиеттер мен әрекеттердi тұтас бiрлiкке келтiру; 
г)  құбылыстарды  ортақ  және  мәндi  белгiлерiне  орай  ойша 
бiрiктiру; 
д) ойдың жалпы к‰йден көрнекiлiкке келтiрiлуi. 
16. Өз кезең, кезегiмен өрiстей дамыған ойлау процесi: 
a) дискурсивтiк;  
б) индуктивтiк; 
в) шығармашылық; 
г) қайта жаңғыртушы; 
д) тәжірибелік. 
17. Дайын бiлiмдер мен ептiлiктердi қолданып, ескi с‰р-
леумен ж‰ретiн ойлау т‰рi: 
a) шығармашылық; 

 
 
125
б) қайта жаңғыртушы; 
в) дискурсивтiк; 
г) индуктивтiк; 
д) теориялық. 
18.  Болмыс  заңдылықтарына  бейiмделген,  объективті 
жаңалыққа жол ашушы ой әрекетiнiң т‰рi: 
a) дискурсивтiк; 
б) индуктивтiк; 
в) шығармашылық; 
г) қайта жаңғыртушы; 
д) тәжірибелік. 
19. Құбылыстардың есте қалған елес, тұрпаттарын пай-
ымдаумен орындалатын ой т‰рi: 
a) заттай;   
 
 
 
б) әрекеттiк; 
в) көрнекi-бейнелi; 
   
г) сөздiк; 
д) мағыналық. 
20. Сан алуан көрнекi материалды жалпыланған, қоры-
тынды к‰йiне келтiрушi ой т‰рi: 
a) заттық; 
б) әрекет-қимылдық; 
в) сөздiк-логикалық; 
г) көрнекi; 
д) бейнелi. 
 
 
 

 
 
126
12. ҚИЯЛ 
 
I-нұсқа 
 
1.  Адам  тәжiрибесiн  т‰рлендiрушi  және  өзгерiске  келтi-
рушi тосын бейнелерге негiзделген психологиялық процесс: 
a) ес; 
б) елес; 
в) ой; 
г) қиял; 
д) қабылдау. 
2. Қиял бейнелерiнiң ес, елестен айырмашылығы: 
a) нақты болмыс; 
б) өткен тәжiрибе; 
в) жаңа байланыс; 
г) тума бағдарлама; 
д) рухани негiздiлігі. 
3. Қиялға тән емес ерекшелiк: 
a) дәлдiк; 
б) нақтылық; 
в) ұғымдық мазмұн; 
г) заттық бейне; 
д) жалпылық. 
4.  Қиял  туындысының  мәндiк  және  мағыналық  шарт-
тардан асып кетуiн ұсынған ғалым: 
a) Гойя; 
   
б) Рубинштейн; 
в) Рибо; 
   
г) Ушинский; 
д) Гарди. 
5. «Ақылдан  ажыраған  фантазия  құбыжық»  пiкiрiнiң 
авторы: 
a) Рубинштейн;  
 
б) Гойя; 
в) Рибо; 
   
г) Ушинский; 
д) Гарди. 

 
 
127
6.  Мида  пайда  болған  қиял  бейнелерi  перифериялық 
процестердi:  
a) реттейдi; 
б) сақтайды; 
в) бекiтедi; 
г) нақтылайды; 
д) жалпылайды. 
7.  Саналы  сендiру  арқылы  өзiн-өзi  басқару,  яғни  ауто-
гендi емдеу әдiсiн ұсынған: 
a) Павлов; 
   
б) Сеченов; 
в) Эмил Куэ;    
г) Рибо; 
д) Ф. Гойя. 
8. Ниетсiз қиялдың аса жарқын көрiнiсi: 
a) иллюзиялық; 
б) шизойдтық; 
в) галлюцинациялық; 
г) патологиялық; 
д) армандық. 
9.  Жаңа  қайталанбас  бейнелер  мен  идеяларды  қиялдау 
т‰рi: 
a) жасампаз; 
б) шығармашылық; 
в) иллюзия; 
г) галлюцинация; 
д) шизойдты. 
10.  Әбден  дерексiзденген  қиялдың  ғылыми  терминдiк 
атауы: 
a) нақты; 
   
б) нақтылау; 
в) жалқы; 
   
г) жалпы; 
д) абстрактілі. 
11. Ниетке жету әрекетiнен ажырамаған, мақсаты анық, 
мазмұны мен әдiстерi т‰сiнiктi қиял т‰рi: 
a) болымсыз арман; 
б) болымды арман; 

 
 
128
в) к‰мәнді арман; 
г) фантастикалық арман; 
д) галлюцинация. 
12. «Ойлап табушы, бұл — бұрыннан белгiлi жабдықтар-
дан жаңа құрылым т‰зушi адам» деген ғалым: 
a) Л. Рубинштейн; 
б) А. Эйнштейн; 
в) И. Павлов; 
г) Архимед; 
д) Пифагор. 
13. Қиял процесiнде жаңа елестердiң пайда болу негiзi: 
a) салыстыру; 
б) талдау; 
в) салыстыру-талдау; 
г) талдау-бiрiктiру; 
д) бiрiктiру. 
14. Акценттеу дегенiмiз: 
a) қиял элементтерiнiң бiр бейнеде қосылуы; 
б) элементтiң қалыптан тыс кейiпке енуi; 
в) елестердiң бiрiгуi; 
г) ұқсас тараптардың алға тартылуы; 
д) елес бұзылулары. 
15. Ә. Бөкеев, Ж. Аймауытов шығармашылығы әлемдiк 
болмысты  суреттеуде  қандай  қиял  ерекшелiгiмен  өзгеше-
ленедi: 
a) сезiмталдығы; 
б) ауқымдығы; 
в) еркiндiгi; 
г) арманшылдығы; 
д) тұрақтылығы. 
16. «Шабыт — маңдай тер мәуесi» атты ойдың авторы: 
a) А. Жұбанов; 
б) Ә. Қастеев; 
в) Репин; 
г) Қ. Сәтпаев; 
д) М. Әуезов. 
17. Iс-әрекеттiң қалаған т‰рiндегi шығармашылық қиял-
дың маңыздылығы: 
a) жоқтан барды шығару; 

 
 
129
б) барды қайталау; 
в) д‰ниенi өзгертiп, жаңалау; 
г) жалқылау; 
д) жалпылау. 
18.  Г.  Альтшулер  анықтағандай,  қиял  процесiнiң  қай 
деңгейiнде нысан к‰рделi өзгерiске т‰седi: 
a) бiр; 
 
 
 
 
б) бес; 
в) төрт; 
   
г) екi; 
д) ‰ш. 
19. Троллейбус, трамвай, кентавр және т.б. қиял идеяла-
рының жасалу тәсiлi: 
a) агглютинация; 
б) акцентуация; 
в) бiрiктiру; 
г) схематизация; 
д) галлюцинация. 
20. Адам өмiрi: 
a) шектеулi;    
б) мезеттiк; 
в) өмiрлiк; 
   
г) абстрактiлі; 
д) нақты. 
 
II-нұсқа 
 
1. Өнер, мәдениет әлемiндегi шығармашылықтың т‰пкi 
негiзi: 
a) т‰йсiк; 
б) қабылдау; 
в) ойлау; 
г) сөз; 
д) қиял. 
2.  Алдағы  iс-әрекет  өнiмiн  болжауға  м‰мкiндiк  ашушы 
психологиялық процесс: 
a) т‰йсiк; 
   
б) қабылдау; 

 
 
130
в) зейiн; 
   
г) қиял; 
д) ойлау. 
3. Қиялдың психикалық процесс ретiндегі қызметi: 
a) жанама тану; 
б) элементтер деңгейiнде тану; 
в) тұтастай нақты бейнеге келтiру; 
г) көрiп, бiлмеген құбылыстарды өрнектеу; 
д) жалпы тану. 
4. Р. С. Рубинштейн нақтылаған шығармашылық қиял-
дың екiншi шарты: 
a) кемелденген ақыл нышанының болуы; 
б) ойдағы байланыстар негiзiнде жасалуы; 
в) еңбек процесiнiң бастауында идеалдың болуы; 
г) жаңалықты, қайталанбастығы; 
д) ақылды арқау етуi. 
5. Қиялдың физиологиялық негiзi: 
a) ескi ж‰йке байланыстарының қозуы; 
б) ескi ж‰йке байланыстарының тежелуi; 
в) ж‰йке байланыстарының жаңа ж‰йеде бiрiгуi; 
г) көшу; 
д) интерференция. 
6. Адамда қияли к‰мәнданудан болатын сырқат: 
a) дидактогендiк; 
б) ятрогендiк; 
в) аутогендiк; 
г) идеомоторлық; 
д) шизойдтық. 
7.  Тұрмысқа  аспайтын,  қажетсiз  бейнелер  қалыптасты-
рушы қиял т‰рi: 
a) ниеттелген; 
б) енжар; 
в) белсендi; 
г) ниетсiз; 
д) жасампаз. 
8. Жасампаз қиялдың негiзi: 
a) алдын ала басшылық; 
б) экспромт; 

 
 
131
в) көңiл-к‰й; 
г) рух; 
д) сыртқы ықпал. 
9. Объективтi жаңа бейне — бұл: 
a) жеке бас жаңалығы; 
б) д‰ниеде бұрын-соңды болмаған жаңалық; 
в) қайталанған жаңалық; 
г) нақты заттық бейне; 
д) ойға оралған идея. 
10. «Адай»  к‰йiн,  сарқырама  сарынын,  т.б.  жеткiзетiн 
қиял қызметi: 
a) көз елестері; 
б) есту елестерi; 
в) дене сезiмдерi; 
г) дәм сезiмдерi; 
д) қозғалыс елестерi. 
11. Адам өмiрi: 
a) шектеулi; 
б) мезеттiк; 
в) өмiрлiк; 
г) абстрактiлі; 
д) нақты. 
12.  Шығармашылық  еңбектiң  бiртұтас  теориясын  нақ-
тылап, оның 5 деңгейiн айырған ғалым: 
a) Г. Уоллес; 
б) Л. Рубинштейн; 
в) Г. Альтшулер; 
г) И. Павлов; 
д) К. Ушинский. 
13.  Шығармашылық  қиял  әдiсi — аглютинация  деге-
нiмiз: 
a) жеке элементтердiң бiр бейнеде бөлiнiп тұруы; 
б) қосылуы; 
в) қосарлануы; 
г) бiрiн бiрi жоюы; 
д) қайталауы. 
14.  Қиял  елестерiндегi  айырмашылықтар  көмескiленiп, 
ұқсас белгiлерi бiрiктiрiле образ жасау әдiсi: 
a) акценттеу; 

 
 
132
б) бiрiктiру; 
в) схематизация; 
г) иллюзия; 
д) аглютинация. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал