С. Бабаев А. Жұмадуллаеважүктеу 5.01 Kb.

бет6/11
Дата18.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

9. Заттар мен құбылыстардың санада тұтас т‰рде бейне-
ленуiн қамтамасыз етушi психикалық процесс: 
a) т‰йсiк; 
   
б) зейiн; 
в) қабылдау;    
г) ес; 
д) қиял. 
10. Қабылдау процесiнде нақты нысанды басқаларынан 
ажыратудың негiзi: 
a) материалы; 
б) формасы; 
в) саны; 
г) сапасы; 
д) тұрмыстық қажеттiлігi. 
11.  Қабылдаудың  жеке  адамның  психикалық  өмiрiне, 
оның тұлғалық ерекшелiктерiне тәуелдiлік қасиетi: 
a) иллюзия; 
б) константтық; 

 
 
95
в) заттың тектiлiгi; 
г) апперцепция; 
д) тұтастық. 
12.  Қабылдау  негiзiн  құрайтын  бас  миындағы  физиоло-
гиялық процесс: 
a) тiтiркену; 
б) сезiм; 
в) шартсыз рефлекс; 
г) уақытша ж‰йке байланыстары; 
д) қозу мен тежелу. 
13.  Жалпы  тiршiлiкке  тән  ж‰йкелiк  байланыстар  (ассо-
циация)  мен  бiрiгулердiң  (интеграция)  адам  психикасына 
орай ерекшелiгi: 
a) бейнеге келу; 
б) сезiмге т‰су; 
в) тiтiркену; 
г) сөзбен баламалану; 
д) қозғалыста болу. 
14. Қабылдаудағы дивергенция процесiнiң мәнi: 
a) тұтастай қабылдау; 
б) бөлiп қабылдау; 
в) жалған қабылдау; 
г) бұрмалап қабылдау; 
д) икемделе қабылдау. 
15.  Өткен  шақтың  тез  өтуi,  келер  шақтың  ұзақ  болып 
көрiнуiнiң психологиялық себебi: 
a) объективті жағдайлар; 
б) субъективті сезiм; 
в) iс-әрекет мазмұны
г) қызмет формасы; 
д) iстiң орындалу әдiсi. 
16.  Нысанды  ұзақ  уақыт  аралығында  назарда  ұстап, 
зерттеу: 
a) қорытындылау; 
б) талдау; 
в) салыстыру; 
г) бақылау; 
д) суреттеу. 

 
 
96
17. Бақылағыштық қасиеттiң қажеттi деңгейде болу негiзi: 
a) нәсiлшілдiктен; 
   
б) табиғаттан; 
в) тылсым к‰штен;  
 
г) ген қасиетi; 
д) тәрбие. 
18.  Сезiм  м‰шелерiнiң  тiтiркендiргiштерге  бiртiндеп 
икемделуi: 
a) адаптация;    
б) синестезия; 
в) сенсибилизация;  
 
г) сезiмталдық; 
д) табалдырық. 
19.  Ж‰йкенiң  ауруға  шалдығуынан  бұрмаланған  бейне-
лер туындау құбылысы: 
a) иллюзия; 
   
б) галлюцинация; 
в) апперцепция;  
 
г) аккомодация; 
д) сенсибилизация. 
20. Иллюзия құбылысының мәнi: 
a) дәл тану; 
   
б) шамалап тану; 
в) жаңсақ тану;  
 
г) ауыстыра тану; 
д) екiұшты тану. 
 
II-нұсқа 
 
1. Қабылдау процесiнiң мәнi: 
a) сезiмдiк тану; 
б) жеке қасиеттердi сезу; 
в) өзi жоқ бейненi жаңғырту; 
г) жаңа бейне жасау; 
д) жалпылама бейне жасау. 
2.  Т‰йсiктi  табиғаттан  берiлген,  сыртқы  әсерлерге  тәу-
елсiз  санамыздың  iшкi қалпы, ақыл-ой қабiлетiмiз деп қа-
растырушы философия ағымы: 
a) идеализм; 

 
 
97
б) материализм; 
в) дуализм; 
г) метафизика; 
д) дiни догматика. 
3.  Д‰ниедегі  заттар  мен  құбылыстар  әсерiнен  сезiм  м‰-
шелерiмiзде алғашқы туындайтын психикалық құбылыс: 
a) сезiм; 
   
б) қозу; 
в) тежелу; 
   
г) тiтiркену; 
д) сөну. 
4. Т‰йсiктердi жiктеудiң ж‰йелi генетикалық және құры-
лым к‰рделiлiгi принциптерiн ашқан ғалым-психолог: 
a) Узнадзе; 
   
б) Лурия; 
в) Эльконин;    
г) Давыдов; 
д) Рубинштейн. 
5. Экстероцептiк т‰йсiктер қызметi: 
a) ағзаның iшкi процестерi жөнiндегi ақпаратты жеткiзу; 
б) дененiң кеңiстiктегi қалпын бақылау; 
в) қоршаған ортамен ‰здiксiз қозғалысты орнату; 
г) дене теңдестiгiн орнату; 
д) ағза тұрақтылығын сақтау. 
6.  Т‰йсiктiң  т‰рiн  басқаларынан  ажырататын  дара,  не-
гiзгi қасиетi: 
a) сапасы; 
   
б) қарқыны; 
в) ұзақтығы ; 
 
 
г) мекендiгi; 
д) сезiмталдығы. 
7.  Талдағыштардың  өзара  ықпалды  әсерiнен  сезгiштiк-
тiң артуы: 
a) синестезия; 
б) адаптация; 
в) абсолютті табалдырық; 
г) абсолютті сезiмталдық; 
д) сенсибилизация. 

 
 
98
8. Синестезия құбылысының мәнi: 
a) икемделу;    
б) жоғарылау; 
в) төмендеу;    
г) өзара ықпал; 
д) қосарлану. 
9. Қабылдау процесiнiң мәнi: 
a) жеке элементтердi сезу; 
б) затты тану; 
в) қайта жаңғырту; 
г) жаңа бейне жасау; 
д) жалпылай бейнелеу. 
10.  Қабылдау  процесiнiң  құрылымды  бөлумен  байла-
нысты қасиетi: 
a) тектiлiк; 
   
б) тұтастық; 
в) тұрақтылық;  
 
г) мағыналық;  
д) апперцепция. 
11. Иллюзия құбылысының мәнi: 
a) дәл тану; 
б) шамалап тану; 
в) жаңсақ тану; 
г) ауыстыра тану; 
д) екiұшты тану. 
12. Ми анализаторларына келiп т‰скен жеке-дара ақпа-
рат  элементтерiнiң  бiртұтас  к‰рделi  тiтiркендiргiш  ретiнде 
қабылдану процесi: 
a) интеграция; 
б) ассоциация; 
в) дифференциация; 
г) дивергенция; 
д) конвергенция. 
13. Қабылдау астарында жатқан уақытша ж‰йке байла-
ныстарының негiзi: 
a) объективті шындық; 
б) тылсым к‰ш; 
в) субъективті таным; 

 
 
99
г) ағзаның қасиетi; 
д) нәсiлшілдiк. 
14. Көздiң қашықтықтағы заттарды көруге байланысты 
икемделу қабiлетi: 
a) конвергенция; 
б) дивергенция; 
в) аккодомация; 
г) апперцепция; 
д) галлюцинация. 
15. Ниеттелмеген қабылдаудың себебi: 
a) мақсат; 
б) мiндет; 
в) әрекет жоспары; 
г) қоршаған орта ықпалы; 
д) ағза қасиетi. 
16.  Қабылдау  процесiнiң  өз  алдына  дербес  әрекет  сипа-
тында көрiнуі: 
a) қадағалау; 
б) бақылау; 
в) бағалау; 
г) қорытындылау; 
д) жобалау. 
17.  Кеңiстiктi  қабылдауда  әрқилы  т‰йсiктердiң  (қозға-
лыс, көру, сипау, т.б.) өзара байланыста болатынын дәлел-
деген ғалым: 
a) Павлов; 
б) Сеченов; 
в) Рубинштейн; 
г) Выготский; 
д) Давыдов. 
18. Эпикритикалық т‰йсiктер мәнi: 
a) қарапайым; 
б) шарпулы (ашығу, шөлдеу); 
в) себеп-салдарлы; 
г) жiктелмеген; 
д) мекенделмеген. 
19. Қабылдау процесiнде нақты нысанды басқаларынан 
ажыратудың негiзi: 
a) материалы; 

 
 
100
б) формасы; 
в) саны; 
г) сапасы; 
д) тұрмыстық қажеттiлігi. 
20. Әрт‰рлi талдағыштардың аралық қатынасынан т‰й-
сiктердiң өзара байланысқа келу процесi: 
a) дивергенция; 
б) ассоциация; 
в) интеграция; 
г) дифференциация; 
д) конвергенция. 
 
III-нұсқа 
 
1. Заттық кейiпке келмеген әсерлерден туындайтын же-
ке сезiмдiк қасиеттердiң бейнеленуi: 
a) қабылдау;    
б) т‰йсiк; 
в) ес; 
 
 
 
 
г) елес; 
д) қиял. 
2.  Т‰йсiкке  байланысты  «сезiм  м‰шелерiнiң  ерекше 
энергиясы»  деген  теорияны  нақтылаушы  идеалист-психо-
логтар: 
a) Фрейд, Уотсон; 
б) Торндайк, Галль; 
в) Мюллер, Гельмголц; 
г) Кречмер, Веккер; 
д) Флуранс, Декарт. 
3. Сыртқы энергияны ж‰йке процесiне қосушы перифе-
риялық бөлiктерде орналасқан физиологиялық тетiк: 
a) анализатор; 
б) аффекттiк ж‰йке; 
в) рецепторлар; 
г) өңдеушi ж‰йке; 
д) қозғаушы тетiктер. 
4.  Нақты  қозу  н‰ктесiне  ие  емес,  диффуззиялық  к‰йде 
болатын, адамның көңiл-к‰йiне жақын т‰йсiк сезiмi: 
a) интероцептiк; 

 
 
101
б) проприоцептiк; 
в) экстероцептiк; 
г) перцептивтiк; 
д) вибрациялық. 
5.  Жоғары  дәрежеде  жiктеуге  келетiн,  себеп-салдарлы, 
санамен байланысты т‰йсiктер т‰рi: 
a) протопатикалық;  
 
б) генетикалық; 
в) аралық; 
   
г) т‰йiсу; 
д) экстероцептiк. 
6. Т‰йсiк қарқынын бiлдiрушi қасиет мәнi: 
a) басқа т‰йсiктерден ажырату; 
б) сандық сипатын бiлдiру; 
в) уақыт ұзақтығын таныту; 
г) дене бөлiгiне тура келу; 
д) әсерлердi қабылдау дәрежесi. 
7.  Сезiм  м‰шелерiнiң  тiтiркендiргiштерге  бiртiндеп  икем-
делуi: 
a) адаптация;    
б) синестезия; 
в) сенсибилизация;  
 
г) сезiмталдық; 
д) табалдырық. 
8.  Адам  ағзасы  талдағыштарының  өзара  тұрақты 
байланыстылығын,  сезiмдер  тұтастығын  бiлдiрушi  т‰йсiк 
қасиетi: 
a) сенсибилизация; 
б) синестезия; 
в) жоғарылау; 
г) төмендеу; 
д) қосарлану. 
9. Айналадағы д‰ниенi заттай тануға ықпал етушi қабыл-
дау қасиетi: 
a) тектiлiк; 
б) тұтастық; 
в) тұрақтылық; 

 
 
102
г) мағыналық; 
д) апперцепция. 
10. Қабылдаудың мағыналық қасиеттерiнiң мәнi: 
a) д‰ниенi заттай тану; 
б) тұтастай тану; 
в) тек мызғымастығы; 
г) жаңсақ тану; 
д) сөздік-мазмұндық тану. 
11.  Ж‰йкенiң  ауруға  шалдығуынан  бұрмаланған  бейне-
лер туындау құбылысы: 
a) иллюзия; 
б) галлюцинация; 
в) апперцепция; 
г) аккомодация; 
д) сенсибилизация. 
12. Әрт‰рлi талдағыштардың аралық қатынасынан т‰й-
сiктердiң өзара байланысқа келу процесi: 
a) дивергенция; 
б) ассоциация; 
в) интеграция; 
г) дифференциация; 
д) конвергенция. 
13. Екi көздiң нақты затқа бiрдей бағытталып, оны бас-
қаларынан ажырата тану қасиетi: 
a) конвергенция;  
 
б) дивергенция; 
в) аккомодация;  
 
г) апперцепция; 
д) иллюзия. 
14.  Уақыттың  бiрiздi  тездiгiнiң  не  баяулығының  сана-
дағы көрiнiсi: 
a) қарқыны;    
б) жиiлiгi; 
в) ұзақтығы ; 
 
 
г) жеделдiгi; 
д) тарлығы. 
15. Әуел бастан алға қойылған мiндетпен реттелiп, мақ-
сатты назар аударылған қабылдау т‰рi: 
a) ырықты-ниеттелген; 

 
 
103
б) ырықсыз-ниеттелген; 
в) ниеттелген-ырықсыз; 
г) ниеттелмеген-ырықсыз; 
д) ырықты-ырықсыз. 
16.  Көзге  т‰се  бермейтiн  заттың  ұсақ  ерекшелiктерiн 
тануды ‰йрену нәтижесi: 
a) сезгiштiк; 
б) пайымдылық; 
в) бақылағыштық; 
г) көрегендiк; 
д) ойшылдық. 
17.  Қабылданатын  зат  не  құбылыстың  мән-жайына  же-
ту ‰шiн қажетті танымдық әрекет: 
a) көру; 
 
   
б) есту; 
в) сезу; 
   
г) ойлау; 
д) талдау. 
18.  Д‰ниедегі  заттар мен құбылыстар әсерiнен сезiм м‰-
шелерiмiзде алғашқы туындайтын психикалық құбылыс: 
a) сезiм; 
   
б) қозу; 
в) тежелу; 
   
г) тiтiркену; 
д) сөну. 
19. Ниеттелмеген қабылдаудың себебi: 
a) мақсат; 
б) мiндет; 
в) әрекет жоспары; 
г) қоршаған орта ықпалы; 
д) ағзаның қасиетi. 
20.  Нысанды  ұзақ  уақыт  аралығында  назарда  ұстап, 
зерттеу: 
a) қорытындылау;  
 
б) талдау; 
в) салыстыру; 
   
г) бақылау; 
д) суреттеу. 

 
 
104
10. ЕС ПСИХОЛОГИЯСЫ 
 
I-нұсқа 
 
1.  Өткен  тәжiрибеден  алған  iздердi  жадта  қалдырып, 
оларды қайта танып, жаңғыртумен ақпарат топтауға негiз-
делген психикалық процесс: 
a) зейiн; 
   
б) қабылдау; 
в) т‰йсiк; 
   
г) елес; 
д) ес. 
2. Г. Э. Мюллер еңбектерiнде шешiмiн тапқан проблема: 
a) ойлаумен байланысты емес заңдылықтары; 
б) психикалық сырқаттардың есте қалдыру әрекетi; 
в) естiң жоғары формалары; 
г) адам есiнiң бекуi мен жаңғыруы; 
д) естiң шартты рефлекстермен байланыстылығы. 
3.  Ең  жоғары  формадағы  адам  есiнiң  туындау  негiзi — 
идеалистер көзқарасында: 
a) жоғары сана; 
б) биологиялық; 
в) әлеуметтiк; 
г) адамның өзiндiк қуатында; 
д) тума интеллектте. 
4.  Сезiм  органдары  қабылдаған  д‰ние  көрiнiстерiн  то-
лық әрi дәл сақтауға жәрдем беретiн ес ж‰йесi: 
a) ұзақ мерзiмдi ес; 
б) бейнелi ес; 
в) қысқа мерзiмдi ес; 
г) әсердiң тiкелей, нақты iзi; 
д) қозғалысты ес. 
5.  Д‰ниедегі  заттар  мен  құбылыстардың  бөлектенген 
к‰йде емес, өзара байланысты қалыпта ж‰ретiнiн дәрiптеу-
шi психологиялық теория: 
a) гештальттық; 
б) ассоциативтiк; 
в) когнитивтiк; 

 
 
105
г) гуманистiк; 
д) генетикалық. 
6. Есте қалдыру мидың электрлiк белсендiлiгiмен орын-
далатынын негiздеушi ес теориясы: 
a) нейрондық; 
б) биохимиялық; 
в) ассоциативтiк; 
г) генетикалық; 
д) когнитивтiк. 
7. Аксонның клеткамен тоғысқан жерi: 
a) синапс; 
   
б) нейрон; 
в) дендрит; 
   
г) клетка; 
д) анализатор. 
8. Iс-әрекет мақсатына орай ес т‰рi: 
a) қозғалысты; 
   
б) эмоционалды; 
в) ырықты; 
   
г) бейнелi; 
д) сөздік-логикалық. 
9. Эмоционалды ес мазмұны: 
a) қимыл-әрекет;  
 
б) бейне; 
в) көңiл-к‰й;    
г) мағына; 
д) сөз. 
10.  Қайта  жаңғыртуды  материалдың  негiзгi  мазмұнын 
жеткiзумен байланыстыратын ес т‰рi: 
a) механикалық ес; 
б) мағыналық ес; 
в) бейнелi ес; 
г) сөзбе-сөз қайталау есi; 
д) эмоционалды ес. 
11. Арнайы есте қалдыру не еске т‰сiру мақсаты болма-
ған психикалық процесс: 
a) ырықты; 
б) ырықсыз; 

 
 
106
в) бағдарлы; 
г) жоспарлы; 
д) ниеттелген. 
12. Нақты қызметтiк естiң қалыптасу шарты: 
a) тума; 
б) кездейсоқ әсер; 
в) ниеттi жаттығулар; 
г) тылсым к‰ш; 
д) нәсiлшілдiк. 
13. Арнайы тәсiлдер қолданумен санада бекитiн ес т‰рi: 
a) жаттанды ес; 
б) мақсатсыз ес; 
в) ырықты ес; 
г) ырықсыз ес; 
д) импульстi ес. 
14.  Материалдың  қажеттi  бөлiгiн  таңдап,  оны  есте  қал-
дыруға мiндеттейтiн ес әрекетi: 
a) мнемикалық әрекет; 
б) импульстiк әрекет; 
в) эмоциялы әрекет; 
г) дағдылы әрекет; 
д) нақты қызметтiк әрекет. 
15. Берiк есте қалдыруды жеңiлдету шарты: 
a) көп мәрте көшiрiп жазу; 
б) қайталап оқу; 
в) жоспарлап дайындалу; 
г) дауыстап қайталау; 
д) көрнекiлiк. 
16.  Бiр отырыста жатталып, кейiн жатталғанның ‰здiк-
сiз қайталану әдiсi: 
a) бөлшектенген; 
б) жинақты; 
в) тұтастай; 
г) шамалап; 
д) аралас. 
17.  Нысанды  қайта  қабылдау  кезiнде  көрiнетiн  ес  про-
цесi: 
a) жаңғырту; 
б) тану; 

 
 
107
в) т‰сiну; 
г) ұғу; 
д) қиялдау. 
18.  Еске  т‰сiре  алмай  не  танымай  қателесуде  көрiнетiн 
ес процесi: 
a) тану; 
б) ұмыту; 
в) жаңғырту; 
г) елестету; 
д) қиялдау. 
19. Ес бұзылысынан көрiнетiн ми жағдайы: 
a) физиологиялық; 
б) невротикалық; 
в) психологиялық; 
г) морфологиялық; 
д) гистологиялық. 
20. Қысқа мерзiмдi естiң мәнi: 
a) нақты бейне сақтау; 
б) жалпыланған, шағын ақпарат; 
в) толық, дәл оқиға; 
г) шағын уақытқа; 
д) қамту көлемi шексiз. 
 
II-нұсқа 
 
1. Ес процесiнiң мәнi: 
a) сананың нысанға бағытталуы; 
б) өткен тәжiрибе бейнесiн жаңғырту; 
в) әсердiң жеке элементтерiн бейнелеу; 
г) тұтастай бейне қалыптастыру; 
д) жалпыланған бейне т‰зу. 
2.  Жануарлардағы  ес  дағдыларының  қалыптасу  заңды-
лықтарын ашқан американ ғалымы: 
a) Бергсон; 
   
б) Мюллер; 
в) Крепелина; 
   
г) Павлов; 
д) Торндайк. 

 
 
108
3.  Естiң  жоғары  формаларының  әлеуметтiк  негiзге  ие 
психикалық  iс-әрекеттiң  к‰рделi  т‰рi  екенiн  дәлелдеген 
орыс ғалымы: 
a) Смирнов;    
б) Зинченко; 
в) Выготский; 
   
г) Бергсон; 
д) Сеченов. 
4. Қысқа мерзiмдi естiң мәнi: 
a) нақты бейне сақтау; 
б) жалпыланған, шағын ақпарат; 
в) толық, дәл оқиға; 
г) шағын уақытқа; 
д) қамту көлемi шексiз. 
5. Жанасу ассоциациясының мәнi: 
a) уақыт пен кеңiстiктегi қатынас; 
б) ұқсастық; 
в) себеп-салдар; 
г) қарама-қарсылық; 
д) нейрондар; 
6.  Физиология  заңдарына  орай  ағза  импульстарының 
миға жеткiзушi ж‰йке бөлiгi: 
a) аксон; 
   
б) нейрон; 
в) синапс; 
   
г) дендрит; 
д) клетка. 
8. Естiң биохимиялық теориясының мәнi: 
a) электрлiк белсендiлiк; 
б) нәсiлдiк негiзiндегi молекулалар құрамы; 
в) генетикалық ақпарат; 
г) ассоциативтi байланыстар; 
д) әлеуметтiк процесс. 
7. Iс-әрекеттегi рөлi мен  орнына тәуелдi жатталып, сақ-
талу мерзiмiнiң мөлшерiне байланысты болатын ес т‰рi: 
a) ырықсыз; 
б) қозғалысты; 
в) сөздік-логикалық; 

 
 
109
г) бейнелi; 
д) нақты қызметтiк. 
9.  Елестерге,  табиғат  көрiнiстерiне,  дыбыс,  дәмге  негiз-
делген ес т‰рi: 
a) бейнелi; 
   
б) эмоционалды; 
в) сөздік-логикалық;    
г) мағыналы; 
д) қозғалысты. 
10. Бейнелi және эмоционалды ес қабiлеттi жан иесi: 
a) тек адам; 
б) тек жануар; 
в) барша тiршiлiк; 
г) жалпы табиғат; 
д) адамда да, жануарда да. 
11.  Жаңа  ғана  болып  өткен  оқиғаны  есте  қалдыру,  бе-
кiту және қайта жаңғырту ‰шiн қажеттi естiң ерекше фор-
масы: 
a) қысқа мерзiмдi ес; 
б) нақты қызметтiк ес; 
в) ұзақ мерзiмдi ес; 
г) ырықты ес; 
д) ырықсыз ес. 
12. Есте қалдырудың бастапқы формасы: 
a) ырықсыз есте қалдыру; 
б) ырықты есте қалдыру; 
в) ниеттелген жаттау; 
г) жоспарлы мақсат; 
д) ниеттелген әрекет. 
13. Ырықты естiң орнығуына себепшi фактор: 
a) к‰штi әсер; 
б) кездейсоқ ықпал; 
в) iшкi импульстар; 
г) арнайы мақсат; 
д) көңiл-к‰й. 
14. Механикалық есте қалдырудың негiзi: 
a) мағына; 
б) т‰сiнiм; 

 
 
110
в) өзгерiссiз қайталау; 
г) эмоция; 
д) бейне. 
15. Бiлiм игеру процесiнде салыстыру, нақтылау, қайта-
лау әрекеттерiнiң қажеттiгi: 
a) тану; 
б) жаңғырту; 
в) есте бекiту; 
г) т‰сiну; 
д) қабылдау. 
16.  Жедел  қызметте  (оперативті)  көрiнетiн  есте  сақтау 
заңдылығы: 
a) динамикалық; 
б) статикалық; 
в) мнемикалық; 
г) ұзақмерзiмдi; 
д) қысқамерзiмдi. 
17. Белсендi ерiктiк әрекетке байланысты ес процесi: 
a) т‰сiну; 
   
б) тану; 
в) ұғу; 
 
 
 
 
г) қабылдау; 
д) жаңғырту. 
18. Ұмытылған материалдың бiраз уақыт өтуiмен қайта 
еске оралу құбылысы: 
a) аккомодация; 
б) галлюцинация; 
в) реминиссенция; 
г) иллюзия; 
д) агглютинация. 
19.  Материал  бiрнеше  бөлiкке  жіктеліп,  әрқайсысы  өз 
алдына қайталанып, жатталады. Жаттаудың қандай т‰рi? 
a) тұтастай; 
б) аралас; 
в) динамикалық; 
г) шамалап; 
д) статикалық. 

 
 
111
20. Аксонның клеткамен тоғысқан жерi: 
a) синапс; 
б) нейрон; 
в) дендрит; 
г) клетка; 
д) анализатор. 
 
III-нұсқа 
 
1.  Ойлаумен  байланысты  болмаған  таза  ес  заңдылық-
тарын ашқан ғалым-психолог: 
a) Крепелина; 
б) Мюллер; 
в) Эббингауз; 
г) Бергсон; 
д) Смирнов. 
2.  Есте  қалдыруға  ықпал  жасаушы — Павлов  ашқан 
психо-физиологиялық құбылыс: 
a) тiтiркену; 
б) сезу; 
в) шартты рефлекс; 
г) ырықсыз рефлекс; 
д) ырықты рефлекс. 
3. Естiң бiр-бiрiне ұқсамайтын ‰ш типi (нақты ес, қысқа-
мерзiмдi, ұзақмерзiмдi) болатынын ашқан ғалымдар: 
a) Смирнов, Зинченко; 
б) Линдсай, Норман; 
в) Сеченов, Павлов; 
г) Торндайк, Уотсон; 
д) Эльконин, Занков. 
4. Уақыты да, қамту көлемi де шексiз ес т‰рi: 
a) нақты ес; 
б) қысқамерзiмдi ес; 
в) бейнелi ес; 
г) ұзақмерзiмдi ес; 
д) қозғалысты ес. 

 
 
112
5.  Себеп-салдарлы  қатынастарға  негiзделген  ассоциа-
ция теориясы: 
a) жанасу; 
б) ұқсастық; 
в) контрастық; 
г) каузальдық; 
д) когнитивтiк. 
6.  Импульстарды  бiр  клеткадан  екiншiсiне  жеткiзушi 
ж‰йке аппараты: 
a) дендрит; 
   
б) синапс; 
в) нейрон; 
   
г) аксон; 
д) анализатор. 
7.  Ес  iздерi  дене  жасушаларындағы  химиялық  бiрiкпе-
лерде таңбаланып, жануардың бiрiнен екiншiсiне ауысаты-
нын дәлелдеген ғалым: 
a) Павлов; 
б) Кречмер; 
в) Флуранс; 
г) Ман-Коннел; 
д) Веккер. 
8.  Музыкалық  шығарманы  дауыстап  қайталай  алмаса 
да, бимен көрсету шеберлiгiне негiз болатын ес т‰рi: 
a) қозғалысты ес; 
б) эмоционалды ес; 
в) мағыналық ес; 
г) логикалық ес; 
д) бейнелi ес. 
9. Адамның өмiрлiк бағыт-бағдарында қалыптасатын ес 
т‰рлерi: 
a) сезiмдiк; 
б) иiстiк; 
в) дәмдiк; 
г) сипай сезу; 
д) көру, есту. 
10.  Оқу  процесiндегi  шәкiрттiң  бiлiм  игеруi  мен  жинақ-

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал