С. Бабаев А. Жұмадуллаеважүктеу 5.01 Kb.

бет5/11
Дата18.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

8.  Ықпал  жасау  қатынасын  бiлдiретiн  психологиялық 
термин: 
a) коммуникатив; 
б) интерактив; 
в) перцептив; 
г) сигнификатив; 
д) вербальдық. 
9.  Толыққанды  ақпарат  алмасу  ‰шiн  қажеттi  басты  тiл 
құралы: 
a) сөз; 
 
 
 
 
б) сөйлеу; 
в) дыбыс; 
   
г) ырғақ; 
д) әуен. 
10.  Адамдардың  өзара  ықпал  жасау  қатынасын  қамта-
масыз етушi тiл қызметiнiң т‰рi: 
a) ақпараттық; 
б) реттеу; 
в) сезiм бiлдiру; 
г) бейнелеу; 
д) дыбыстау. 
11.  Сана  қызметiнiң  тiл  әрекетiнен  негiзгi  айырмашы-
лығы: 
a) дыбыстауда; 
б) сөздердi қолдануында; 
в) болмысты бейнеге келтiруде; 
г) шартты таңбаларға негiзделуiнде; 
д) сөйлеуде. 
12. Ой мен сезiмдi толық жеткiзуге арналған екеуара қа-
тынас құралы: 
a) тiл; 
 
 
 
 
б) сөйлеу; 
в) сөз; 
 
 
 
 
г) дыбыс; 
д) ым-ишара. 
13.  Сөйлеу  әрекетiнiң  коммуникативтiк  сипатқа  ие  бо-
луындағы басты шарт: 
a) сөз формасы; 

 
 
77
б) дыбысталуы; 
в) заттық мағына; 
г) тыңдаушының болуы; 
д) сөйлеушiнiң болуы. 
14. Сөйлеу процесiнiң негiзгi тiрегi: 
a) тыңдау; 
б) қабылдау; 
в) т‰сiну, т‰сiнiсу; 
г) баяндау; 
д) дыбыстау. 
15.  Сөйлеудiң  саналы  әрекетке  айналуы  ‰шiн  қажетті 
фактор: 
a) мазмұн айқындығы; 
б) форма өрнектiлiгi; 
в) дыбыстың жеткiзiлуi; 
г) мақсаттың нақтылығы; 
д) айтылу әдiстерi. 
16.Тiлдесу қызметiнiң нәтижесi: 
a) өзгертiлген өнiм; 
б) қайта жасалған зат; 
в) болжам ой;  
г) нақты пiкiр; 
д) адамаралық қатынас. 
17.  Жалпы  табиғат,  қоғам  және  жеке  адам  болмысына 
байланысты заңдылықтар мен ережелердiң ашылу, қалып-
тасуының алғашқы негiзi: 
a) ойдан; 
б) қабылдаудан; 
в) сөзден; 
г) тiлдесуден; 
д) сезiмнен. 
18.  Ой  мен  сананы  таңбалау  ретiнде  танылған  сөз  қыз-
метi: 
a) коммуникативтiк; 
б) сигнификативтiк; 
в) перцептивтi; 
г) вербалдық; 
д) диалогтық. 

 
 
78
19.  Сөйлеу  құралдарының  қатаң  қалыпқа  келтiрiлген 
ж‰йесi: 
a) ой; 
 
 
 
 
б) сезiм; 
в) тiл; 
 
 
 
 
г) зейiн; 
д) қабылдау. 
20.  Жалған  қарапайымдылықтан  болатын  қателіктерге 
себепші адамдар: 
а) әсерлі;  
б) зиялы; 
в) қадірін білетін;  
г) беделсіз; 
д) белсенді. 
 
 
III-нұсқа 
 
1. Ауызша сөйлеуге тән ерекшелік: 
а) сөйлеу құрылымы б‰тін; 
б) ой толықтығына ие; 
в) мән-мағына әңгіме желісінен; 
г) дайындықты; 
д) баян бірізді, қатаң логиканы. 
2.  Жеке  баян  (монолог)  қолданылуы  тіпті  м‰мкін  емес 
сөйлеу орайы: 
а) баяндама;  
б) дәрісбаян (лекция); 
в) сөзжарыс (диспут);  
г) телерадио; 
д) телефон. 
3. Сөйлеу барысындағы паралингвистикалық қосымша: 
а) әуен;  
б) іркіліс; 
в) жөтелу;  
г) жылау; 
д) к‰лу. 
4. Тiлдесу қызметiнiң нәтижесi: 
a) өзгертiлген өнiм; 

 
 
79
б) қайта жасалған зат; 
в) болжам ой;  
г) нақты пiкiр; 
д) адамаралық қатынас. 
5.  Жалпы  табиғат,  қоғам  және  жеке  адам  болмысына 
байланысты заңдылықтар мен ережелердiң ашылу, қалып-
тасуының алғашқы негiзi: 
a) ойдан; 
б) қабылдаудан; 
в) сөзден; 
г) тiлдесуден; 
д) сезiмнен. 
6. Коммуникативтi қатынас мәнi: 
a) ақпарат беру; 
б) ақпарат алу; 
в) ақпарат алмасу; 
г) ықпал жасау; 
д) өзара т‰йсiну. 
7.  Адамдар  арасындағы  мәндi  қатынастардың  т‰зiлуiне 
себепшi ең маңызды тәсiл: 
a) вербалды; 
б) коммуникативтi; 
в) перцептивтi; 
г) интерактивтi; 
д) сигнитативтi. 
8. Әр адамның тiлдесу сипаты мен мазмұнын айқындай-
тын құбылыс: 
a) жеке адам табиғаты; 
б) ойы; 
в) зейiнi; 
г) қоғамдық қызметi; 
д) қалауы. 
9.  Сана  қызметiнiң  тiл  әрекетiнен  негiзгi  айырмашы-
лығы: 
a) дыбыстауда; 
б) сөздердi қолдануында; 
в) болмысты бейнеге келтiруде; 
г) шартты таңбаларға негiзделуiнде; 
д) сөйлеуде. 

 
 
80
10.  Сөйлеу  құралдарының  қатаң  қалыпқа  келтiрiлген 
ж‰йесi: 
a) ой; 
 
 
 
 
б) сезiм; 
в) тiл; 
 
 
 
 
г) зейiн; 
д) қабылдау. 
11.  Ой  мен  сананы  таңбалау  ретiнде  танылған  сөз  қыз-
метi: 
a) коммуникативтiк; 
б) сигнификативтiк; 
в) перцептивтi; 
г) вербалдық; 
д) диалогтық. 
12.  Сөзбаяндағы  iркiлiс,  ырғақ,  тыныс  белгiлерiмен  кө-
рiнетiн адам психикасының т‰рi: 
a) ой; 
б) қабiлет; 
в) көңiл-к‰й; 
г) зейiн; 
д) мiнез. 
13. Сөздiң пайда болу көзi: 
a) табиғат; 
б) нәсiлдiк; 
в) қоғам; 
г) болмыстан тыс; 
д) ген қажетiлігі. 
14.  Адамдардың  тұрмыс-еңбек  барысында  тәсiл,  идея-
лар мен болжамдар бөлiсу, алмасу құралы: 
a) ой;  
б) зейiн; 
в) тiл; 
г) қиял; 
д) сезiм. 
15. Тiл қатынасы ‰шiн мiндеттi шарт: 
a) бiр объект; 
б) екi объект; 

 
 
81
в) екi субъект; 
г) бiр субъект; 
д) объект пен субъекттiң болуы. 
16. Адамдар арасындағы iс-әрекет қажеттiлігiнен туында-
ған тiл байланыстарының бастау көзi: 
a) сөз; 
 
 
 
 
б) сөйлесу; 
в) дыбыс; 
   
г) ым-ишара; 
д) қиял. 
17.  Ықпал  жасау  қатынасын  бiлдiретiн  психологиялық 
термин: 
a) коммуникатив; 
б) интерактив; 
в) перцептив; 
г) сигнификатив; 
д) вербальдық. 
18. Сөйлеу әрекетiнiң коммуникативтiк сипатқа ие болу-
ындағы басты шарт: 
a) сөз формасы; 
б) дыбысталуы; 
в) заттық мағына; 
г) тыңдаушының болуы; 
д) сөйлеушiнiң болуы. 
19. Ой мен сезiмдi толық жеткiзуге арналған екеуара қа-
тынас құралы: 
a) тiл; 
 
 
 
 
б) сөйлеу; 
в) сөз; 
 
 
 
 
г) дыбыс; 
д) ым-ишара. 
20. Толыққанды ақпарат алмасу ‰шiн қажеттi басты тiл 
құралы: 
a) сөз; 
 
 
 
 
б) сөйлеу; 
в) дыбыс; 
   
г) ырғақ; 
д) әуен. 

 
 
82
8. ЗЕЙIН 
 
I-нұсқа 
 
1. Сананың белгiлi мезетте қажетті нысанға бағытталуы: 
a) т‰йсiну; 
б) қабылдау; 
в) зейiн қою; 
г) тiтiркену; 
д) сезу. 
2.  Ой-сананы  қажетсiз  нысандардан  ауыстыра  алуға 
байланысты психикалық процесс: 
a) зейiн; 
   
б) т‰йсiну; 
в) қабылдау;    
г) қиял; 
д) елес. 
3. Қимылдық зейiннiң мәнi: 
a) санаға бағытталу; 
б) дене қозғалыстарында; 
в) көзге т‰скен нысандарда; 
г) қоршаған ортада; 
д) физиологиялық қасиеттерде. 
4.  Зейiннiң  алға  қойылған  ниетке  тәуелдiлiгiн  дәрiп-
теушi теория: 
a) заттан затқа ауысуы; 
б) сананың шектеулi болуы; 
в) көңiл-к‰й нәтижесi; 
г) өткен тәжiрибе нәтижесi; 
д) рухтық сана. 
5. Зейiн жөнiнде Гальперин пайымдауларына сай тұжы-
рым: 
a) зейiн — өткен тәжiрибе нәтижесi; 
б) зейiн — зерттеу iс-әрекетiнiң бiр кезеңi; 
в) зейiн — көңiл-к‰й нәтижесi; 
г) рухтың сана қабiлетi; 
д) зейiн ж‰йкелiк тежелуден. 

 
 
83
6.  Зейiн  себептерiнiң  адам  бағыт-бағдарына  байланыс-
тылығының мәнi: 
a) к‰тпеген оқиға; 
б) көңiл-к‰й жағдайы; 
в) жаңалық; 
г) мұқтаждық; 
д) бұрынғы тәжiрибе. 
7. Ырықты зейiн себептерiнiң бiрi: 
a) биологиялық; 
б) әлеуметтiк; 
в) туылғаннан; 
г) сыртқы к‰штен; 
д) нәсiлден. 
8. Адамның бұрынғы тәжiрибесiнiң ырықты зейiн кезiн-
дегi әсер бағыты: 
a) тiкелей затқа; 
б) нақты әрекетке; 
в) әрекет жоспарына; 
г) орындау әдiсiне; 
д) әрекеттiң мақсаты мен нәтижесiне. 
9. ‡стемелi ақыл-ой қызметiмен және жоғары еңбек нә-
тижесiмен ерекшеленетiн зейiн т‰рi: 
a) ‰йреншiктi зейiн; 
б) ырықты зейiн; 
в) ырықсыз зейiн; 
г) реттеу зейiнi; 
д) бақылау зейiнi. 
10.  Зейiннiң  iске  қосылуын  қамтамасыз  етушi  ағзаның 
қасиетi: 
a) бағдарлаушы рефлекс; 
б) тiтiркену; 
в) сезiм; 
г) сана; 
д) дағды. 
11. Ми қабығының бiр аймағында туындаған қозу басқа 
бөлiктерде тежелу пайда ететiнiн т‰сiндiрушi зейiн заңы: 
a) индукция ; 
 
 
б) доминанта; 

 
 
84
в) адаптация;    
г) синестезия; 
д) иллюзия. 
12. Адам зейiнiнiң жануарлар зейiнiнен басты ерекшелiгi: 
a) бағдарлаушы рефлекс; 
б) индукция; 
в) доминанта; 
г) бағдарлы басқару; 
д) импульстi әрекет. 
13. Зейiн тұрақтылығын к‰шейтушi фактор: 
a) ес; 
 
 
 
 
б) елес; 
в) ақыл-ой; 
   
г) сөз; 
д) қиял. 
14. Зейiннiң өз ауқымында бiр уақытта бiрнеше әрт‰рлi 
нысандарды ұстай алу қасиетi: 
a) тұрақтылығы; 
б) шоғырлануы; 
в) бөлiнуi; 
г) көлемi; 
д) ауысуы. 
15. Сырттан келiп жатқан ақпараттарды топтап, жiктеу-
ге қажетті зейiн қасиетi: 
a) зейiн тұрақтылығы; 
б) зейiн ауысуы; 
в) зейiн көлемi; 
г) зейiн шоғырлануы; 
д) зейiн шашыраңқылығы. 
16. Зейiн алаңдаушылығының мәнi: 
a) сананың бiр н‰ктеге шөгуi; 
б) нысаннан нысанға ырықты ауысуы; 
в) нысаннан нысанға ырықсыз ауысуы; 
г) көп нысанды қамтуы; 
д) нысандар байланысын ашу. 
17. Адамның ұзақ уақыт аралығында өз зейiнi мен наза-
рын  нақты  затқа  бағыттай  алмауын  танытатын  психо-
логиялық құбылыс: 
a) зейiннің шоғырлануы; 

 
 
85
б) зейiннің ауысуы; 
в) зейiннің шашыраңқылығы; 
г) зейiннің алаңдаушылығы; 
д) зейiн көлемiнiң кемдiгi. 
18. Шын шашыраңқы зейiннiң субъективті себебi: 
a) ж‰йкенiң зақымдануы; 
б) қаназдылық; 
в) миға оттегiнiң жетіспеуi; 
г) дене, ой шаршауынан; 
д) көңiл-к‰й к‰йзелiстерi. 
19. «Зейiн» сөзiнiң мағынасы: 
a) таңдау;  
 
б) қабылдау; 
в) тiтiркену;   
г) шоғырлану, шому; 
д) қозу. 
20. Қандай да iспен шұғылданып отырған адамға сыртқы 
әсерлердiң ықпал етуiнен туындайтын зейiн қасиетi: 
a) алаңдаушылық;  
б) тұрақтылық;  
в) ауысу;  
 
г) көлем; 
д) шоғырлану. 
 
II-нұсқа 
 
1. Зейiндi болудың шарты: 
a) таңдау; 
б) таңдауды сақтап қалу; 
в) жоспарлау; 
г) бақылау; 
д) қорытындылау. 
2. Iс-әрекеттi  бақылау  және  реттеу  қызметiн  атқарушы 
психикалық процесс: 
a) қабылдау;    
б) ойлау; 
в) сөйлеу; 
   

 
 
86
г) ес; 
д) зейiн. 
3. Зейiннiң өзге танымдық процестерге қатынасы: 
a) дербес; 
б) тәуелсiз; 
в) қосалқы; 
г) өз мәнiне ие; 
д) байланысы жоқ. 
4. «Зейiн — рухтық сананың ерекше белсендiлiгi» дейтiн 
теорияның негiзгi дәлелi: 
a) зейiн бұлшық еттер қызметiмен байланысты; 
б) к‰штi елес әлсiзiн ығыстырады; 
в) ниетке тәуелдi; 
г) т‰сiндiруге келмейтiн қабiлет; 
д) сананың ерекше шоғырлануынан. 
5. Ырықсыз зейiннiң туындау негiзi: 
a) адамның мақсатына тәуелсiз; 
б) санаға байланысты; 
в) рухтық к‰ш; 
г) жоспарлы әрекет; 
д) ниеттi iс. 
6. Мақсатқа тәуелдi зейiн т‰рi: 
a) ырықты зейiн; 
б) ырықсыз зейiн; 
в) ‰йреншiктi зейiн; 
г) импульсты зейiн; 
д) ерiкке байланыссыз зейiн. 
7.  Ырықты зейiн дамуымен тiкелей байланысты психи-
калық процесс: 
a) қабылдау;    
б) т‰йсiк; 
в) қиял; 
   
г) сөз; 
д) ойлау. 
8.  Әдейi қайталап ерiк  к‰шiн  қосуды  қажет  ететiн  зейiн 
т‰рi: 
a) ырықты зейiн; 

 
 
87
б) ырықсыз зейiн; 
в) ‰йреншiктi зейiн; 
г) реттеу зейiнi; 
д) бақылау зейiнi. 
9. Қажеттi де мәндi әсерлердi таңдауда зейiн ‰шiн қажет-
тi физиологиялық жағдай: 
a) белсендi ми қызметi; 
б) ағзаның жалпы сергектiгi; 
в) перифериялық ж‰йке жұмысы; 
г) анализатордың қалпы; 
д) ми қызметi мен жалпы сергектiк байланысы. 
10.  Зейiнге  байланысты  бағдарлаушы  рефлекстi «неме-
не?» рефлексi деп атаған ғалым: 
a) Сеченов; 
   
б) Павлов; 
в) Ломов; 
   
г) Выготский; 
д) Рубинштейн. 
11.  Зейiннiң  физиологиялық  негiзi — доминанта  прин-
ципiн ашқан ғалым: 
a) Павлов; 
б) Сеченов; 
в) Рубинштейн; 
г) Ухтомский; 
д) Лурия. 
12.  Зейiн  ‰шiн  қажетті  қозудың  басымдау  ошағының 
пайда болу негiзi: 
a) бiрiншi сигналдық ж‰йе; 
б) екiншi сигналдық ж‰йе; 
в) тiтiркену; 
г) сезiм; 
д) тiтiркену мен сөз. 
13. Саналы iс-әрекеттiң белгiлi нысанға бағытталып, то-
лығымен қажеттi н‰ктеге шөгуiнен болатын зейiн қасиетi: 
a) тұрақтылығы; 
б) шоғырлануы; 
в) шашыраңқылығы; 

 
 
88
г) көлемi; 
д) ауысуы. 
14.  Қоршаған  ортаның  өзгермелi,  к‰рделi  жағдайында 
жылдам  бағыт-бағдар  табуға  м‰мкiндiк  беретiн  зейiн  қа-
сиетi: 
a) көлемi; 
б) бөлiнуi; 
в) шоғырлануы; 
г) ауысуы; 
д) тұрақтылығы. 
15. Зейiн көлемiн танытушы фактор: 
a) нысандарды ұстай алу; 
б) нысандар шегiн тану; 
в) бiр нысаннан екiншiсiне өту; 
г) сананың қажеттi н‰ктеге шөгуi; 
д) нысанның жаңа байланыстарының ашылуы. 
16.  Қандай  да  iспен  шұғылданып  отырған  адамға  тыс 
әсерлердiң ықпал етуiнен туындайтын зейiн қасиетi: 
a) алаңдаушылық; 
б) тұрақтылық;  
в) ауысу; 
г) көлем; 
д) шоғырлану. 
17.  Адамның  бiр  iске  қатты  берiлiп, қоршаған  орта  әсе-
рiне берiлмеуi: 
a) шын шашыраңқылық; 
б) жалған шашыраңқылық; 
в) зейiн тұрақтылығы; 
г) зейiн көлемi; 
д) зейiн бөлiнуi. 
18.  Оқушыда  тұрақты  қызығулардың  кемдiгiнен  туын-
дайтын зейiн т‰рi: 
a) шын шашыраңқылық; 
б) жалған шашыраңқылық; 
в) тұрақты зейiн; 
г) ауыспалы зейiн; 
д) көлемдi зейiн. 

 
 
89
19. Ырықты зейiн себептерiнiң бiрi: 
a) биологиялық; 
б) әлеуметтiк; 
в) туылғаннан; 
г) сыртқы к‰штен; 
д) нәсiлден. 
20.  Зейiннiң  физиологиялық  негiзi — доминанта  прин-
ципiн ашқан ғалым: 
a) Павлов; 
   
б) Сеченов; 
в) Рубинштейн;  
 
г) Ухтомский; 
д) Лурия. 
 
III-нұсқа 
 
1. «Зейiн» сөзiнiң мағынасы: 
a) таңдау; 
б) қабылдау; 
в) тiтiркену; 
г) шоғырлану, шому; 
д) қозу. 
2.  Адам  санасындағы  ойлар  мен  бейнелерге  бағыт-
талатын зейiн т‰рi: 
a) сезiмдiк; 
б) интеллектуалды; 
в) қимылдық; 
г) сыртқы; 
д) перцептивтi. 
3.  Зейiннiң  пайда  болуы  мәнiн  ғылыми  тұрғыдан  т‰сiн-
дiруге ‰лес қосқан психолог-ғалым: 
a) Павлов; 
   
б) Сеченов; 
в) Фрейд; 
   
г) Пиаже; 
д) Ланге. 

 
 
90
4.  Зейiннiң  әрбiр  нақты  көрiнiсi  жаңа  ақыл-ес  ептiлiк-
терiнiң пайда болу iзiмен туындайтынын пайымдаған пси-
холог ғалым: 
a) Ломов; 
   
б) Рубинштейн; 
в) Узнадзе; 
   
г) Лурия; 
д) Гальперин. 
5.  Ырықсыз  зейiн  туындатушы  бұрын  бiлмеген,  көрме-
ген зат, құбылыстар әдiсiнен болатын себеп т‰рi: 
a) қарқындылық; 
б) тосындылық; 
в) көңiл-к‰й; 
г) бағыт-бағдар; 
д) қажетсiну. 
6. Ырықты зейiннiң басты қызметi: 
a) психикалық процестi белсендi реттеу; 
б) таныған затқа ғана ден қою; 
в) ж‰йке тiтiркендiргiштерiнiң к‰шейуiне жауап; 
г) ж‰йкенiң мекендi тiтiркену қабiлетiн ұлғайту; 
д) сананың ерекше шоғырлануын басқару. 
7.  Кiшi  жастағы  баланың  ырықты  зейiн  қалыптастыру 
негiзi: 
a) әдеттерiн өз талаптарына бағындыру; 
б) ‰лкендердiң нұсқауларымен; 
в) ережелердi орындау; 
г) инстинкттiк қасиеттер; 
д) дағдыланудан. 
8. Әдейi қайталап ерiк к‰шiн қосуды қажет ететiн зейiн т‰рi: 
a) ырықты зейiн; 
б) ырықсыз зейiн; 
в) ‰йреншiктi зейiн; 
г) реттеу зейiнi; 
д) бақылау зейiнi. 
9. Қажеттi де мәндi әсерлердi таңдауда зейiн ‰шiн қажет-
тi физиологиялық жағдай: 
a) белсендi ми қызметi; 
б) ағзаның жалпы сергектiгi; 
в) перифериялық ж‰йке жұмысы; 

 
 
91
г) анализатордың қалпы; 
д) ми қызметi мен жалпы сергектiк байланысы. 
10.  Зейiнге  байланысты  бағдарлаушы  рефлекстi «неме-
не?» рефлексi деп атаған ғалым: 
a) Сеченов; 
б) Павлов; 
в) Ломов; 
г) Выготский; 
д) Рубинштейн. 
11.  Зейiннiң  физиологиялық  негiзi — доминанта  прин-
ципiн ашқан ғалым: 
a) Павлов; 
б) Сеченов; 
в) Рубинштейн; 
г) Ухтомский; 
д) Лурия. 
12.  Зейiн  ‰шiн  қажетті  қозудың  басымдау  ошағының 
пайда болу негiзi: 
a) бiрiншi сигналдық ж‰йе; 
б) екiншi сигналдық ж‰йе; 
в) тiтiркену; 
г) сезiм; 
д) тiтiркену мен сөз. 
13. Саналы iс-әрекеттiң белгiлi нысанға бағытталып, то-
лығымен қажеттi н‰ктеге шөгуiнен болатын зейiн қасиетi: 
a) тұрақтылығы; 
б) шоғырлануы; 
в) шашыраңқылығы; 
г) көлемi; 
д) ауысуы. 
14.  Қоршаған  ортаның  өзгермелi,  к‰рделi  жағдайында 
жылдам  бағыт-бағдар  табуға  м‰мкiндiк  беретiн  зейiн  қа-
сиетi: 
a) көлемi; 
   
б) бөлiнуi; 
в) шоғырлануы;  
 
г) ауысуы; 
д) тұрақтылығы. 

 
 
92
15. Зейiн көлемiн танытушы фактор: 
a) нысандарды ұстай алу; 
б) нысандар шегiн тану; 
в) бiр нысаннан екiншiсiне өту; 
г) сананың қажеттi н‰ктеге шөгуi; 
д) нысанның жаңа байланыстарының ашылуы. 
16. Қандай да iспен шұғылданып отырған адамға сыртқы 
әсерлердiң ықпал етуiнен туындайтын зейiн қасиетi: 
a) алаңдаушылық; 
б) тұрақтылық; 
в) ауысу; 
г) көлем; 
д) шоғырлану. 
17.  Адамның  бiр  iске  қатты  берiлiп,  қоршаған  орта  әсе-
рiне берiлмеуi: 
a) шын шашыраңқылық; 
б) жалған шашыраңқылық; 
в) зейiн тұрақтылығы; 
г) зейiн көлемi; 
д) зейiн бөлiнуi. 
18.  Оқушыда  тұрақты  қызығулардың  кемдiгiнен  туын-
дайтын зейiн т‰рi: 
a) шын шашыраңқылық; 
б) жалған шашыраңқылық; 
в) тұрақты зейiн; 
г) ауыспалы зейiн; 
д) көлемдi зейiн. 
19. Зейiн тұрақтылығын к‰шейтушi фактор: 
a) ес; 
 
 
 
 
б) елес; 
в) ақыл-ой; 
   
г) сөз; 
д) қиял. 
20. Iс-әрекеттi бақылау және реттеу қызметiн атқарушы 
психикалық процесс: 
a) қабылдау;    
б) ойлау; 
в) сөйлеу; 
   
г) ес; 
д) зейiн. 

 
 
93
9. Т‡ЙСIК ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ 
 
I-нұсқа 
 
1.  Ағзаның  әсерленуiнен  объективті  шындықтың  са-
намыздағы  сезiмдiк  бейнесiн  қалыптастырушы  психика-
лық процестер: 
a) ес, қиял;   
 
 
 
б) сөз, ой; 
в) т‰йсiк, қабылдау;    
г) елес, ес; 
д) зейiн, ойлау. 
2.  Қоршаған  орта  мен  өз  тәнiмiз  жөнiндегi  бiлiктердiң 
негiзгi көзi: 
a) т‰йсiктер;    
б) сөз; 
в) ой; 
 
 
 
 
г) қиял; 
д) елес. 
3. Адамның сыртқы д‰ниенi объективті бейнелеу м‰мкiн-
дiгiн жоққа шығаратын идеализм бағыты: 
a) объективті идеализм; 
б) субъективті идеализм; 
в) дуалистiк идеализм; 
г) метафизика; 
д) фрейдизм. 
4. Өңдеушi анализаторлардың қызметi: 
a) сыртқы әсердi ж‰йкеге қосу; 
б) орталық ж‰йкеге жеткiзу; 
в) ми қабығындағы талдау; 
г) импульстiк қозғау салу; 
д) анализаторларды әрекетке келтiру. 
5.  Дененiң  кеңiстiктегi  қалпы  мен  адам  қозғалысының 
сезiмдiк негiздерiн реттеушi т‰йсiк т‰рi: 
a) экстероцептiк; 
б) интероцептiк; 
в) проприоцептiк; 
г) вибрациялық; 
д) органикалық. 

 
 
94
6. Эпикритикалық т‰йсiктер мәнi: 
a) қарапайым; 
б) шарпулы (ашығу, шөлдеу); 
в) себеп-салдарлы; 
г) жiктелмеген; 
д) мекенделмеген. 
7. Т‰йсiкті пайда етушi тiтiркендiргiш әсердiң ең аз мөл-
шерi: 
a) абсолютті сезiмталдық; 
б) абсолютті табалдырық; 
в) адаптация; 
г) сенсибилизация; 
д) синестезия. 
8. Бiр уақытта сезiм органдарына әсер етiп жатқан басқа 
да тiтiркендiргiштерге байланысты қасиет: 
a) икемделу ; 
 
 
б) жоғарылау; 
в) төмендеу ; 
 
 
г) өзара ықпал; 
д) қосарлану. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал