С. Бабаев А. Жұмадуллаеважүктеу 5.01 Kb.

бет4/11
Дата18.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

8. Iс-әрекеттiң нақты көрiнiске келетiн танымдық құры-
лым бiрлiгi: 
a) сеп-т‰рткi; 
б) белсендiлiк; 
в) жоспарлау; 
г) ақпаратты өңдеу; 
д) шешiм қабылдау. 
9. Еңбек барысында жеке мiндеттердi орындауға бағыт-
талған әрекеттер бiрлiгi: 
a) манипуляция;  
 
б) операция; 
в) қимыл; 
   
г) қозғалыс; 
д) iс-әрекет. 

 
 
57
10.  Әрекеттiң  орындалу  барысында  сана  аймағынан 
шығып, өздiгiнен орындалуы — бұл: 
a) жаттығу; 
б) дағдылану; 
в) автоматтану; 
г) апперцепциялану; 
д) аккомодациялану. 
11. Реттеу-өңдеу қызметiн орындайтын әрекет т‰рi: 
a) қимылдық; 
б) сезiмдiк; 
в) саналық; 
г) логикалық; 
д) манипуляциялық. 
12. Дағды инферренциясы дегенiмiз: 
a) жаңа дағдыға қолдау; 
б) жаңа дағдыға кедергi; 
в) бейтарап қимыл; 
г) дағды тұрақтылығы; 
д) дағды ауысуы. 
13.  Бiлiмдер  мен  дағдылардың  қалаған  нақты  әрекетте 
көрiнуi: 
a) шабыт; 
   
б) ептiлiк; 
в) шеберлiк;    
г) талант; 
д) дарындылық. 
14. Әрекеттi сана қатысынсыз ‰йреншiктi қалыптас-қан 
қимылдар арқылы iске қосу: 
a) ептiлiк; 
   
б) дағды; 
в) әдет; 
   
г) шеберлiк; 
д) талант. 
15.  Адамды  алдағы  еңбектiк  қызметке  арнайы  дайын-
дау мақсатын атқарушы iс-әрекет т‰рi: 
a) оқу; 
 
 
 
 

 
 
58
б) ойын; 
в) әдет; 
   
г) дағды; 
д) ептiлiк. 
16.  Балаға  адамзаттың  қоғамдық  тәжiрибесiн  саналы 
игертуге бағытталған белсендi процесс: 
a) тәрбие; 
б) оқыту; 
в) дағдыландыру; 
г) жаттықтыру; 
д) мәжб‰рлеу. 
17.  Еңбектiң  психологиялық  ерекшелiгiн  байқатушы 
фактор: 
a) қоғамдық пайдалы өнiм; 
б) орындалу процесi; 
в) қолданым құралдары; 
г) орындалу жағдайлары; 
д) орындаушы субъекттер. 
18.  Адамның  азаматтық  тұлға  болып  қалыптасуының 
басты шарты: 
a) қоршаған орта; 
б) биологиялық бастаулар; 
в) әлеуметтiк қатынастар; 
г) жаратылыстан тыс к‰ш; 
д) өзiндiк қуат. 
19. Саналы iс-әрекеттiң автоматты т‰рде орындалуы: 
a) инстинкт;    
б) интеллект; 
в) дағды; 
   
г) апперцепция; 
д) аккодомация. 
20.  Қимылды  көзбен  бақылау  бұлшық  еттер  бақы-
лауымен ауысады, әрекетке баға беру қабiлетi дамиды, бұл 
қай әрекет нәтижесi: 
a) қимылдық; 
б) сезiмдiк; 
в) саналық; 
г) сөздiк-логикалық; 
д) манипуляциялық. 

 
 
59
6. АДАМАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ПСИХОЛОГИЯСЫ 
 
I-нұсқа 
 
1.  Адамдар  арасындағы  сыйластық  пен  араздықтан, 
сенiм мен к‰дiктенуден тұратын қатынас атауы: 
a) қоғамдық қатынас; 
б) топтық қатынас;  
в) жеке қатынас; 
г) қызметтiк қатынас; 
д) әлеуметтiк қатынас. 
2. Әлеуметтiк ортаның көңiл-к‰й ‰йлесiмдiлігi: 
a) өмiрлiк тәжiрибе; 
б) кәсiптiк дәреже; 
в) ересектер қатынасы; 
г) бала-шаға жанжалы; 
д) табиғи факторлар. 
3.  Жеке  қатынастар  әр  адамның  тұлғалық  оң  не  терiс 
қасиеттерiне сай келе бермейдi, себебi олар: 
a) субъективті сипатта; 
б) объективті нышанда; 
в) нақ мазмұнға сай; 
г) қатынастардың дәл бейнесi; 
д) жоспарлы. 
4. Жеке және қызметтiк қатынастар арасындағы байла-
ныс сипаты: 
a) тәуелсiз; 
б) дербес; 
в) өзара тәуелдi; 
г) бейтарап; 
д) қайшылықсыз. 
5. Амбиваленттi қатынастар мәнi: 
a) бiрдiң екiншiнi ұнатуы; 
б) өзара жек көру; 
в) бейтарап болу; 
г) ұнату мен жек көрудiң бiрге ж‰руi; 
д) дау-дамайлы. 

 
 
60
6. Ресми байланыстардың кедергiсi: 
a) ‰йлесiмділік; 
б) ‰йлеспеушiлiк; 
в) бейтараптық; 
г) амбиваленттiлiк; 
д) остранизм. 
7. Жоғары дамыған рефлекстiк қабiлет мәнi: 
a) әсерлерге бейтарап қалу; 
б) қатынастарды орынды сезiну, бағалау; 
в) кездейсоқ пайым; 
г) табиғи қасиет; 
д) импульстiк әрекеттер. 
8.  Адамзаттық  қауымдардың:  мемлекет,  ұлт,  ұлыстың 
т‰зiлуiне негiз болған басты себеп: 
a) қатынастардың тұрақты орнығуы; 
б) қатынастар динамикасы; 
в) қатынастар қайшылығы; 
г) қатынастардың екiұштылығы; 
д) қатынастар бейтараптығы. 
9. Адамаралық қатынастардың тұрақтала бастаған кезеңi: 
a) балалық шақта; 
б) бозбалалық шақта; 
в) ересектiк шақта; 
г) кемел жаста; 
д) кәрiлiкте. 
10. Екiншi адамның тұлғалық бейнесiн жасауға негiз бо-
лар фактор: 
a) сыртқы пiшiнi; 
б) психологиясы; 
в) әрекет-қылығы; 
г) сөзi; 
д) бәрiнiң байланысынан. 
11. Мiнез бiтiстерi бойынша адамдарды бiрiктiретiн тип-
тер саны: 
a) екеу; 
   
б) төртеу; 
в) ‰шеу; 
   
г) бiреу; 
д) бесеу. 

 
 
61
12. Адамда тұрақты сақталатын қасиет: 
a) әдет; 
   
б) көңiл-к‰й; 
в) ниет; 
   
г) қажеттiлік; 
д) зейiн. 
13.  Адамның  өз  мiнез  бiтiстерi  жөнiндегi  мәлiметтерiнiң 
әрқашанғы сипаты: 
a) ұнамды; 
б) ұнамсыз; 
в) ұнамды да, ұнамсыз да; 
г) бейтарап; 
д) белгiсiз. 
14. Адамның басқалар реакциясына объективті баға бе-
рiп,  өз  әрекетiн  байқастыру  қабiлеттерiнен  айрылу  жағ-
дайы: 
a) аффекттiк;    
б) эффекттiк; 
в) ашық сана; 
   
г) астар сана; 
д) эмоционалды. 
15.  Адамның  образын  ол  жөнiндегi  ең  соңғы  мәлiметке 
орай т‰зу: 
a) бiтiс тану; 
б) алғашқы әсер; 
в) жаңалықты әсерлену; 
г) болжай әсерлену; 
д) асыра сiлтей әсерлену. 
16. Адамның өзi сезбейтiн, екiншi адамға баға беруде қа-
те пiкiрге ұшырататын қасиетi: 
a) тәкәппарлық; 
б) өзiмшiлдiк; 
в) менмендiк; 
г) енжарлық; 
д) босбелбеулiк. 
17. Асығыс қорытынды жасауға байланысты қателiктiң 
себебi: 
a) мәлiметтер толық; 

 
 
62
б) ақпарат ‰стiрт; 
в) деректер нақты; 
г) мазмұны айқын; 
д) жұмыс жоспарлы. 
18. Iзгi адамгершiлiк сипатты байланыстардың психоло-
гиядағы атауы: 
a) амбиваленттi;  
 
б) альтуризм; 
в) конфликт;    
г) ‰йлесiм; 
д) бейтарап. 
19.  Жас  деңгейiне  орай  адамдардың  бiр  оқиғаға  болған 
қатынасы: 
a) бiрдей; 
   
б) алшақ; 
в) бейтарап;    
г) жақын; 
д) екiұшты. 
20. Адамаралық қатынастар төркiнi:  
a) жеке бастың қалауы; 
б) өмiрлiк қажеттiлiк; 
в) инстинкт; 
г) интеллект; 
д) биологиялық мұқтаждық. 
 
II-нұсқа 
 
1.  Өзара  терең  сыйластық  жайлаған  ортадағы  қатынас 
т‰рi: 
a) қайшылықты; 
б) ‰йлесiмдi; 
в) дау-дамайлы; 
г) бейтарап; 
д) тәуелдi. 
2.  Әлеуметтiк  қатынастардан  туындайтын  психология-
лық құбылыс — остранизм мәнi:  
a) бейтарап қалу; 
б) қатынастарға белсендiлiгi; 

 
 
63
в) әлеуметтiк ортадан аласталу; 
г) ұжым назарынан шықпау; 
д) өз қадiрiн жоғалтпау. 
3.  Аралық  қатынастар  бiр  адамның  екiншiсiне  деген 
эмоционалдық  толғанысының  ауысуымен  өзгерiске  келiп 
тұрады, себебi көңiл-к‰йi: 
a) тұрақты; 
б) ұзаққа созылады; 
в) табиғи қасиет; 
г) бiр сәттiк; 
д) жоспарлы басқарылады. 
4. Қарама-қарсылықты қатынастар сипаты: 
a) бiрiн-бiрi шектейдi; 
б) толық ‰йлесiмдi; 
в) толық ‰йлесiмi жоқ, бiрақ бiрiн-бiрi шектемейдi; 
г) бейтарап; 
д) ‰йлесiм де жоқ, өзара кесе тұрады. 
5. Адамаралық қатынастар төркiнi:  
a) жеке бастың қалауы; 
б) өмiрлiк қажеттiлiк; 
в) инстинкт; 
г) интеллект; 
д) биологиялық мұқтаждық. 
6.  Адамдар  арасындағы  қатынастардың  өзгеруiне  ық-
пал ететін себеп: 
a) табиғи жағдайлар; 
б) экологиялық ауытқулар; 
в) әлеуметтiк-психологиялық орта; 
г) жеке адам қалауы; 
д) жаратылыстан тыс к‰ш. 
7.  Ересектердiң  балаларға  қарағанда  аралық  қатынас-
тарды бағалау деңгейi: 
a) дәлiрек пайымдайды; 
б) оңай қабылдайды; 
в) орынды сезiнедi; 
г) әсерге берiлмейдi; 
д) мән-мағынасына ‰ңiле бермейдi. 

 
 
64
8. ‡лкендi-кiшiлi  қауымдастықтардағы  ресми  қаты-
настар  өмiрлiк  маңызды  факторларға  тәуелдi,  осыдан  бұ-
лардағы динамика сипаты: 
a) өзгермелi;    
б) тұрақты; 
в) бейтарап;    
г) екiұшты; 
д) қайшылықты. 
9. Арақатынастардың орнығуына кедергi жеке адам қа-
сиетi: 
a) ақкөңiлдiк; 
   
б) ‰йiршеңдiк; 
в) сенiмсiздiк; 
   
г) достық; 
д) ұжымшылдық. 
10.  Бөгде  тұлғаға  бағытталған  әрекет-қылығымыздың 
формасын таңдауда ескерiлетiн негiзгi фактор: 
a) өз қалауымыз; 
б) екiншi тұлғаның мiнез бiтiстерi; 
в) қабылданған нормативтер; 
г) ситуация; 
д) инстинкттер. 
11. Астеник типтi тұлғалардың басты мiнез белгiсi: 
a) тұйық, ойшыл;  
 
б) көңiлдi, ‰йiршең; 
в) ұстамсыз, д‰лей;  
 
г) ойшыл, д‰лей; 
д) тұйық, ұстамсыз. 
12.  Уақыт  ағымына  берiлмей,  ұзақ  мерзiм  сақталатын 
адамның психологиялық белгiсi: 
a) ойы; 
   
б) сезiмi; 
в) қажетсiнуi; 
   
г) сөз пайымдауы; 
д) әрекет жоспары. 
13.  Адамның  моральдық  тыйымдарға  байланысты  өз 
мiнез бiтiстерiн тану деңгейi: 
a) жоғары дәрежеде; 

 
 
65
б) тiптi де бiлмейдi; 
в) ашық; 
г) солғын; 
д) к‰ңгiрт. 
14. Адамның өзiн-өзi тануының негiзiнде жатқан фактор: 
a) өз қабылдауы; 
б) субъективті бағалауы; 
в) төңiрегiндегiлермен т‰йсiнуi; 
г) табиғи қасиет; 
д) тылсым к‰ш. 
15.  Жеке  адамның  мiнездiк  бiтiстердi  бiрiктiре  әсерлену 
тәсiлiнiң мәнi: 
a) бiрiншi берiлген мiнездемеге таңылу; 
б)  заттың  қолда  бар  бөлiктерi  бойынша  ойша  тұтастыққа 
келтiру; 
в) алғашқы ақпаратты соңына қарай ұмыту; 
г) алғашқы әсерге тәуелдi қалу; 
д)  адамдардың  сырт  келбетiндегi  ұқсастықтарынан  тұлға-
ның iшкi кейпiн т‰зу. 
16. Субъективті қателiктiң мәнi: 
a) нақты кезеңдегi өзiндiк кейiпке тәуелдiлiк; 
б) объективті таным; 
в) толық ақпараттың болуы; 
г) заңдылықтарды бiлу; 
д) анализ бен синтезге ж‰гiну. 
17.  Жалған  қарапайымдылықтан  болатын  қателiктерге 
себепшi адамдар: 
a) әсерлi; 
   
б) зиялы; 
в) қадiрiн бiлетiн;  
 
г) беделсiз; 
д) белсендi. 
18. Адамның өзi сезбейтiн, екiншi адамға баға беруде қа-
те пiкiрге ұрындыратын қасиетi: 
a) тәкәппарлық;  
 
б) өзiмшiлдiк; 
в) менмендiк; 
   
г) енжарлық; 
д) босбелбеулiк. 

 
 
66
19. Асығыс қорытынды жасауға байланысты қателiктiң 
себебi: 
a) мәлiметтер толық; 
б) ақпарат ‰стiрт; 
в) деректер нақты; 
г) мазмұны айқын; 
д) жұмыс жоспарлы. 
20. Әңгiмешiл, жасымайтын адамдарды бiрiктiрушi тип: 
a) астеник; 
   
б) пикник; 
в) атлетик; 
   
г) шизойд; 
д) параноик. 
 
III-нұсқа 
 
1.  Азаматтық  қасиеттердiң  тұрақталуына  негiз  болар 
адамаралық қатынастар жас кезеңi: 
a) орта жаста; 
б) жiгiттік шақта; 
в) балалық шақта; 
г) жас ауған шақта; 
д) қартайғанда. 
2.  Адамаралық  қатынастардағы  айрықша  сезiмдер  мен 
ықыластарға кезiгу мазмұны: 
a) рационалды; 
б) эмоционалды; 
в) ирроционалды; 
г) кинетикалы; 
д) вибрациялы. 
3. Әрбiр тұлғаның көңiл-к‰йiне бағына бермейтiн қаты-
настар т‰рi: 
a) жеке; 
   
б) ресми; 
в) ұжымдық;    
г) анархиялық; 
д) кәсiптiк. 

 
 
67
4. Екi адам бiр ортада бола тұрып, өзара қатынас жасауды 
қажет деп таппайды, мұндай қатынас т‰рi: 
a) ‰йлесiмдi;    
б) қайшылықты; 
в) бейтарап;    
г) жанжалды; 
д) амбиваленттi. 
5. Iзгi  адамгершiлiк  сипатты  байланыстардың  психоло-
гиядағы атауы: 
a) амбиваленттi; 
б) альтуризм; 
в) конфликт; 
г) ‰йлесiм; 
д) бейтарап. 
6.  Жас  деңгейiне  орай  адамдардың  бiр  оқиғаға  болған 
қатынасы: 
a) бiрдей; 
   
б) алшақ; 
в) бейтарап;    
г) жақын; 
д) екiұшты. 
7.  Қарым-қатынастарды  бағалауда  адамның  дәлсiздiк-
терге ұрыну себебi: 
a) аса маңыздылығынан; 
б) бейтараптықтан; 
в) объективтiлiктен; 
г) тәжiрибенің молдығынан; 
д) бiлiмнің жеткiлiктiлігiнен. 
8.  Нақты  тұлғалар  арасындағы  қатынастарды  белгi-
леушi фактор: 
a) объективті жағдайлар; 
б) жеке бас көңiл-к‰йi; 
в) заңдылықтар; 
г) биологиялық себептер; 
д) қоршаған орта. 
9.  Адамаралық  қатынастарды  басқару  қабiлетi  мықты 
жас кезеңi: 
a) сәбилiкте; 

 
 
68
б) орта жаста; 
в) бозбалалықта; 
г) кәрiлiкте; 
д) жасөспiрiм шақта. 
10. Адам мiнезi мен дене құрылысының өзара байланыс-
ты екенiн дәлелдеген ғалымдар: 
a) Торндайк, Уотсон; 
б) Кречмер, Шелдон; 
в) Павлов, Сеченов; 
г) Галль, Фуранс; 
д) Узнадзе, Лурия. 
11. Әңгiмешiл, жасымайтын адамдарды бiрiктiрушi тип: 
a) астеник; 
   
б) пикник; 
в) атлетик; 
   
г) шизойд; 
д) параноик. 
12.  Адамның  қалыпты  өмiр  с‰руі  ‰шiн  өзiн-өзi  бiле  ал-
мастық пен өзi жөнiнде аса көп бiлудiң орны: 
a) қажет емес; 
б) қажет; 
в) сыйыспайтын құбылыстар; 
г) тек көп бiлу керек; 
д) тiптi бiлмеген жақсы. 
13. Адамның өзi жөнiндегi шындықты бiлуiнiң негiзi: 
a) өз пайымдауы; 
б) басқалар қатынасы; 
в) табиғи қасиет; 
г) аян; 
д) жоқ. 
14.  Адам  образын  жасаудың  кең  тараған  тәсiлi — бiтiс 
тану мәнi: 
a) бiрiншi көрген бейненi бекiту; 
б) өз қасиеттерiн екiншiге аудару; 
в) соңғы мәлiметке бағыну; 
г) ақырғы нәтиженi к‰н iлгерi барластыру; 
д) бiрiншi мiнездеменiң бекiп қалуы. 

 
 
69
15.  Екiншi  адамның  дара  психологиялық  ерекшелiкте-
рiн тануға себепшi қоғамдық фактор: 
a) әрекет; 
   
б) сөз; 
в) кәсiп; 
   
г) ой; 
д) сана. 
16. Адам болмысында әсер етiп жатқан жағдайды таны-
маудан болатын қателiк т‰рi: 
a) субъективті; 
б) объективті; 
в) ситуациялық; 
г) ассоциациялық; 
д) иллюзиялық. 
17. ‡лкендi-кiшiлi  қауымдастықтардағы  ресми  қаты-
настар  өмiрлiк  маңызды  факторларға  тәуелдi,  осыдан  бұ-
лардағы динамика сипаты: 
a) өзгермелi;    
б) тұрақты; 
в) бейтарап;    
г) екiұшты; 
д) қайшылықты. 
18.  Арақатынастардың  орнығуына  кедергi  келтіретін 
жеке адам қасиетi: 
a) ақкөңiлдiк; 
   
б) ‰йiршеңдiк; 
в) сенiмсiздiк; 
   
г) достық; 
д) ұжымшылдық. 
19.  Адамзаттық  қауымдардың:  мемлекет,  ұлт,  ұлыстың 
т‰зiлуiне негiз болған басты себеп: 
a) қатынастардың тұрақты орнығуы; 
б) қатынастар динамикасы; 
в) қатынастар қайшылығы; 
г) қатынастардың екiұштылығы; 
д) қатынастар бейтараптығы. 

 
 
70
20.  Адамаралық  қатынастардың  тұрақтала  бастаған 
кезеңi: 
a) балалық шақта; 
б) бозбалалық шақта; 
в) ересектiк шақта; 
г) кемел жаста; 
д) кәрiлiкте. 
 

 
 
71
7. ТIЛДЕСУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 
 
І-нұсқа 
 
1.  Адамдардың  тұрмыс-еңбек  барысында  тәсiл,  идеялар 
мен болжамдар бөлiсу, алмасу құралы: 
a) ой;  
б) зейiн; 
в) тiл; 
г) қиял; 
д) сезiм. 
2. Тiлдесу қызметiнiң нәтижесi: 
a) өзгертiлген өнiм; 
б) қайта жасалған зат; 
в) болжам ой;  
г) нақты пiкiр; 
д) адамаралық қатынас. 
3. Тiл қатынасы ‰шiн мiндеттi шарт: 
a) бiр объект; 
б) екi объект; 
в) екi субъект; 
г) бiр субъект; 
д) объект пен субъекттiң болуы. 
4.  Жалпы  табиғат,  қоғам  және  жеке  адам  болмысына 
байланысты заңдылықтар мен ережелердiң ашылу, қалып-
тасуының алғашқы негiзi: 
a) ойдан; 
б) қабылдаудан; 
в) сөзден; 
г) тiлдесуден; 
д) сезiмнен. 
5.  Адамдар  арасындағы  iс-әрекет  қажеттiлігiнен  туында-
ған тiл байланыстарының бастау көзi: 
a) сөз; 
 
 
 
 
б) сөйлесу; 
в) дыбыс; 
   
г) ым-ишара; 
д) қиял. 

 
 
72
6. Коммуникативтi қатынас мәнi: 
a) ақпарат беру; 
б) ақпарат алу; 
в) ақпарат алмасу; 
г) ықпал жасау; 
д) өзара т‰йсiну. 
7.  Ықпал  жасау  қатынасын  бiлдiретiн  психологиялық 
термин: 
a) коммуникатив; 
б) интерактив; 
в) перцептив; 
г) сигнификатив; 
д) вербальдық. 
8.  Адамдар  арасындағы  мәндi  қатынастардың  т‰зiлуiне 
себепшi ең маңызды тәсiл: 
a) вербалды; 
б) коммуникативтi; 
в) перцептивтi; 
г) интерактивтi; 
д) сигнитативтi. 
9.  Толыққанды  ақпарат  алмасу  ‰шiн  қажеттi  басты  тiл 
құралы: 
a) сөз; 
 
 
 
 
б) сөйлеу; 
в) дыбыс; 
   
г) ырғақ; 
д) әуен. 
10.  Әр  адамның  тiлдесу  сипаты  мен  мазмұнын  айқын-
дайтын құбылыс: 
a) жеке адам табиғаты; 
б) ойы; 
в) зейiнi; 
г) қоғамдық қызметi; 
д) қалауы. 
11.  Адамдардың  өзара  ықпал  жасау  қатынасын  қамта-
масыз етушi тiл қызметiнiң т‰рi: 
a) ақпараттық; 
б) реттеу; 

 
 
73
в) сезiм бiлдiру; 
г) бейнелеу; 
д) дыбыстау. 
12.  Сана  қызметiнiң  тiл  әрекетiнен  негiзгi  айырмашы-
лығы: 
a) дыбыстауда; 
б) сөздердi қолдануында; 
в) болмысты бейнеге келтiруде; 
г) шартты таңбаларға негiзделуiнде; 
д) сөйлеуде. 
13.  Сөйлеу  құралдарының  қатаң  қалыпқа  келтiрiлген 
ж‰йесi: 
a) ой; 
 
 
 
 
б) сезiм; 
в) тiл; 
 
 
 
 
г) зейiн; 
д) қабылдау. 
14. Ой мен сезiмдi толық жеткiзуге арналған екеуара қа-
тынас құралы: 
a) тiл; 
 
 
 
 
б) сөйлеу; 
в) сөз; 
 
 
 
 
г) дыбыс; 
д) ым-ишара. 
15.  Ой  мен  сананы  таңбалау  ретiнде  танылған  сөз  қыз-
метi: 
a) коммуникативтiк; 
б) сигнификативтiк; 
в) перцептивтi; 
г) вербалдық; 
д) диалогтық. 
16.  Сөйлеу  әрекетiнiң  коммуникативтiк  сипатқа  ие  бо-
луындағы басты шарт: 
a) сөз формасы; 
б) дыбысталуы; 
в) заттық мағына; 
г) тыңдаушының болуы; 
д) сөйлеушiнiң болуы. 

 
 
74
17.  Сөзбаяндағы  iркiлiс,  ырғақ,  тыныс  белгiлерiмен  кө-
рiнетiн адам психикасының т‰рi: 
a) ой; 
б) қабiлет; 
в) көңiл-к‰й; 
г) зейiн; 
д) мiнез. 
18. Сөйлеу процесiнiң негiзгi тiрегi: 
a) тыңдау; 
б) қабылдау; 
в) т‰сiну, т‰сiнiсу; 
г) баяндау; 
д) дыбыстау. 
19. Сөздiң пайда болу көзi: 
a) табиғат; 
б) нәсiлдiк; 
в) қоғам; 
г) болмыстан тыс; 
д) ген қажетiлігі. 
20.  Сөйлеудiң  саналы  әрекетке  айналуы  ‰шiн  қажетті 
фактор: 
a) мазмұн айқындығы; 
б) форма өрнектiлiгi; 
в) дыбыстың жеткiзiлуi; 
г) мақсаттың нақтылығы; 
д) айтылу әдiстерi. 
 
II-нұсқа 
 
1.  Тіл  көмегімен  т‰зілген  толықмәнді  адамаралық  қа-
тынас құралы: 
а) дыбыс; 
б) сөз; 
в) сөйлеу; 
г) әуен; 
д) ырғақ. 
2. Жеке баянға (монолог) тән емес белгі: 
а) орынды сөздер; 

 
 
75
б) сөз тіркестері іріктелген; 
в) ой желісіне салынған; 
г) қыстырма сөздер; 
д) қорытылған. 
3.  Хабарламашылардың  рөлін  (айтушы-тыңдаушы)  бі-
різді алмастырып отыратын сөйлеу т‰рі: 
а) монолог; 
б) вербалды; 
в) ым-ишара; 
г) диалог; 
д) жазба; 
4. Тілдің экстралингвистикалық емес элементі: 
а) ырғақ; 
б) іркіліс; 
в) к‰лу; 
г) жылау; 
д) жөтелу. 
5.  Адамдардың  тұрмыс-еңбек  барысында  тәсiл,  идеялар 
мен болжамдар бөлiсу, алмасу құралы: 
a) ой;  
б) зейiн; 
в) тiл; 
г) қиял; 
д) сезiм. 
6. Тiл қатынасы ‰шiн мiндеттi шарт: 
a) бiр объект; 
б) екi объект; 
в) екi субъект; 
г) бiр субъект; 
д) объект пен субъекттiң болуы. 
7.  Адамдар  арасындағы  iс-әрекет  қажеттiлігiнен  туында-
ған тiл байланыстарының бастау көзi: 
a) сөз; 
 
 
 
 
б) сөйлесу; 
в) дыбыс; 
   
г) ым-ишара; 
д) қиял. 

 
 
76

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал