С. Бабаев А. Жұмадуллаеважүктеу 5.01 Kb.

бет3/11
Дата18.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

10.  Гуманистiк  психологиядағы  адам  қажеттіліктерiнiң 
ең жоғары деңгейi: 
a) қорғаныс; 
б) физиологиялық; 
в) шындық, әдiлет; 

 
 
38
г) корек-тағамдық; 
д) ұрпақ жалғасы. 
11. Адамгершiлiк, этикалық қасиеттер негiзi Маслоуша: 
a) оқу-тәрбиеден; 
б) қоршаған ортадан; 
в) туылғаннан; 
г) қоғамнан; 
д) интеллекттен. 
12.  Детерминизм  принципiне  орай  адамдағы  психика-
лық процестердiң өзгеруiне ықпал етушi фактор: 
a) инстинкттер; 
б) тума интеллект; 
в) қоғамдық-тарихи жағдай; 
г) табиғат; 
д) тылсым к‰ш. 
13. Психиканың  адамға  тән  ерекшелiктерi мен сананың 
пайда  болуын  ғылыми  тұрғыдан  зерттеуге  негiз  болған 
принцип: 
a) эволюциондық; 
б) детерминистiк; 
в) iс-әрекеттiк; 
г) даму; 
д) креационизм. 
14.  Барша  психикалық  заңдылықтардың  қозғалыс  пен 
өзгеру процесiнде туындау және жойылу принципi: 
a) детерминизм;  
б) эволюционизм; 
в) гуманизм;    
г) креационизм; 
д) прагматизм. 
15.  Зерттеу  әдiсiнiң  мәнi 4 принципке  орай  айқын-
далады, солардың iшiнде ең бiрiншi дәрежелiсi: 
a) тарихи талдау; 
б) құбылыстың iшкi, сыртқы сәйкестiктерiн таба бiлу; 
в) биологиялық факторларды пайдалану; 
г) психикалық заңдылықтарды даму процесiнде қарастыру; 
д) психиканың көрiнiс формаларын ескеру. 

 
 
39
16. Психологиялық болжауда өз iшiне қамтитын әдiстер 
тобы: 
a) ұйымдастыру;  
б) эмпирикалық; 
в) деректердi өңдеу;  
г) реттеу; 
д) т‰зету. 
17. Қоғамдық даму заңдарымен өзгерiске келетiн психи-
калық құбылыс: 
a) инстинкт;  
б) дағды; 
в) интеллект;    
г) адам санасы; 
д) адам сезiмдерi. 
18.  Әрқандай  бiлiм  қорының  ғылымдық  деңгейге  көте-
рiлуiнiң шартты белгiсi: 
a) мақсаты; 
б) мазмұны; 
в) зерттеу әдiстерi; 
г) тұжырымдалу формалары; 
д) зерттеу нысандары. 
19. Хайуанаттар психикасы дамуының негiзi: 
a) қатынастар;    
б) табиғи сұрыпталу; 
в) тәрбие;  
 
г) жаттықтыру; 
д) ген егу. 
20. «Барша психикалық болмыс нақты даму процесiнде 
пайда  болады,  жасайды  және  өзгередi»  деп  тұжырымдаған 
ғалым: 
a) Выготский;    
б) Рубинштейн; 
в) Узнадзе;  
 
г) Ломов; 
д) Немов. 
 

 
 
40
II-нұсқа 
 
1. Психология зерттеулерiнiң ХХ ғ. басында дағдарысқа 
ұшырау себебi: 
a) әлеуметтiк көзқарастардан; 
б) мемлекеттiк саясаттан; 
в) экономикалық өндiрiс талабынан; 
г) дiни тиымдардан; 
д) зерттеу әдiстерiнен. 
2. Бихевиоризм зерттеулерiнiң нысаны: 
a) сана; 
б) жан; 
в) әрекет-қылық; 
г) интеллект; 
д) психикалық тұтастық. 
3.  Элементтер  психологиясына  қарсы  шығып,  психика-
лық тұтастықты дәрiптейтін психология бағыты: 
a) гештальтпсихология; 
б) ассоциативтi психология; 
в) фрейдизм; 
г) нейропсихология; 
д) генетикалық. 
4.  Швейцария  ғалымы  Ж.  Пиаже  өрбiткен  психология-
лық теория: 
a) гуманистiк; 
б) генетикалық; 
в) бихевиористiк; 
г) когнитивтiк; 
д) фрейдизм. 
5.  Пиаженiң  психика  теориясындағы  басты  қателiгі: 
ақыл-ой негiзi: 
a) жаратылыстан тыс к‰ште; 
б) адамның өзiнде; 
в) қоғамдық қатынастарда; 
г) т‰йсiк ақпараттарынан; 
д) iс-әрекетте. 

 
 
41
6. Фрейд психологиясының негiзгi идеясы: 
a) адам қоғаммен ‰ндес; 
б) қоғам адамға жау; 
в) әлеуметтiк қатынас адамды дамытады; 
г) адам дамуының негiзi — оқу, тәрбие; 
д) адам — еңбектiң жемiсi. 
7. Когнитивтiк психологияның негiзгi зерттеулерi: 
a) тума қасиеттер; 
б) көңiл-к‰й қалыптары; 
в) танымдық процестер; 
г) мiнез; 
д) қабiлет. 
8. Гуманистiк психология теоретигi: 
a) Фрейд;  
 
б) Пиаже; 
в) Маслоу;  
 
г) Торндайк; 
д) Брунер. 
9.  Дарвиннiң  тек  жыртқыштар  мен  к‰штiлер  ғана  өмiр 
с‰руге бейiмдi деген ұғымымен келiспеген ғалым: 
a) Фрейд;  
 
б) Пиаже; 
в) Маслоу;  
 
г) Торндайк; 
д) Кант. 
10. Гуманистiк қажеттiліктердің қалыптасуына себепшi, 
бiрақ Маслоу тани бiлмеген фактор: 
a) қорек;  
 
б) баспана; 
в) қорғаныс ; 
 
г) әдiлдiк; 
д) қоғам. 
11.  Қазiргi  заманғы  ғылымдардың  философиялық-әдіс-
темелік негiзi: 
a) метафизика; 
б) идеализм; 
в) дiни догматика; 

 
 
42
г) материализм; 
д) дуализм. 
12. Хайуанаттар психикасы дамуының негiзi: 
a) қатынастар; 
б) табиғи сұрыпталу; 
в) тәрбие; 
г) жаттықтыру; 
д) ген егу. 
13.  Ғылыми  психологияда  детерминистiк  бағытты  ар-
найы принцип ретiнде қарастырған психолог-ғалым: 
a) Сеченов;  
 
б) Павлов; 
в) Выготский;    
г) Занков; 
д) Рубинштейн. 
14. «Барша психикалық болмыс нақты даму процесiнде 
пайда  болады,  жасайды  және  өзгередi»  деп  тұжырымдаған 
ғалым: 
a) Выготский;    
б) Рубинштейн; 
в) Узнадзе;  
 
г) Ломов; 
д) Немов. 
15.  Қазiргi  заманғы  ғылыми  психологияда  қолданыла-
тын әдiстер тобының саны: 
a) алтау;  
 
б) ‰шеу; 
в) төртеу;  
 
г) бесеу; 
д) сансыз. 
16.  Педагогикалық  процестi  зерттеуде  көп  қолданыла-
тын әрi ең қолайлы әдiс: 
a) эксперименттiк; 
б) шығармашылық; 
в) кешендік; 
г) әңгімелесу; 
д) психотерапиялық ықпал. 

 
 
43
17.  Гуманистiк  психологиядағы  адам  қажеттіліктерiнiң 
ең жоғары деңгейi: 
a) қорғаныс; 
б) физиологиялық; 
в) шындық, әдiлет; 
г) корек-тағамдық; 
д) ұрпақ жалғасы. 
18. Дж. Брунер және т.б. бастаған психологиялық бағыт: 
a) гуманистiк; 
б) генетикалық; 
в) бихевиористiк; 
г) гештальттық; 
д) когнитивтiк. 
19. «Адам  болмысының  негiзi оның  өзiн-өзi таныту  мен 
өз  м‰мкiншiлiктерiн  ашуға  жасаған  ынта-ықыласында» 
деп есептеген бағыт: 
a) когнетивтiк;  
б) гуманистiк; 
в) фрейдтiк;   
г) бихевиористiк; 
д) гештальттық. 
20.  Гуманистiк  теорияға  орай  адамның  кемелденуiнiң 
негiзi: 
a) өзiндiк ақыл-ойда; 
б) нәсiлшілдiкте; 
в) адамгершiлiк борыштарда; 
г) прагматизмде; 
д) жыртқыштықта. 
 
III-нұсқа 
 
1.  Психологияның  тек  сана  жөнiндегi  ғылым  еместiгiн 
дәлелдеуге негiз болған зерттеулер: 
a) физиологиядағы; 
б) невропаталогиядағы; 
в) биологиядағы; 
г) экологиядағы; 
д) логикадағы. 

 
 
44
2.  Адамды  тану  ‰шiн  сананы  емес,  әрекет-қылықты 
зерттеу қажет деп бiлген психологиялық бағыт: 
a) когнитивтiк; 
б) гуманистiк; 
в) гештальт психологиясы; 
г) бихевиоризм; 
д) генетикалық психология. 
3. «Гештальт» ұғымын алғаш рет ғылымға енгiзген: 
a) Уотсон; 
   
б) Эренфельд; 
в) Торндайк;    
г) Пиаже; 
д) Маслоу. 
4. Генетикалық психологияның зерттеулер аймағы: 
a) ересектер психикасы; 
б) балалар психикасы; 
в) жануарлардың әрекет-қылығы; 
г) сана мен әрекет байланысы; 
д) адамның интеллектi. 
5.  Интеллект  дамуында  оқудың,  әлеуметтiк-қоғамдық 
фактордың  маңызын  жоққа  шығарған  психологиялық  ба-
ғыт: 
a) материалистiк;  
 
б) гуманистiк; 
в) генетикалық;  
 
г) когнитивтiк; 
д) прагматтық. 
6.  Адам  iс-әрекетiнiң  бәрi  объективті  сана  басқарымын-
да  емес,  астар  санадағы  ықпалдар  жетегiнде  болатынын 
дәрiптеген: 
a) Торндайк;    
б) Уотсон; 
в) Фрейд; 
   
г) Пиаже; 
д) Маслоу. 
7.  Когнитивтiк  психология  бойынша  адамның  психика-
лық iс-әрекетiне бастаушы негiз: 
a) гомосапиенс;  
 

 
 
45
б) қоғам; 
в) гомонкулюс;  
 
г) гуманизм; 
д) Алла. 
8. «Адам болмысының негiзi оның өзiн-өзi таныту мен өз 
м‰мкiншiлiктерiн  ашуға  жасаған  ынта-ықыласында»  деп 
есептеген бағыт: 
a) когнетивтiк; 
б) гуманистiк; 
в) фрейдтiк; 
г) бихевиористiк; 
д) гештальттық. 
9.  Маслоудың  пайымынша  әр  адамның  өз  м‰мкiншi-
лiгiн ашудағы мақсаты: 
a) қоғамға бағынбау; 
б) әлеуметтен алшақтау; 
в) садизмдi қолдау; 
г) гуманистiк қажеттіліктерге ұмтылу; 
д) мазохистiкке т‰су. 
10.  Гуманистiк  теорияға  орай  адамның  кемелденуiнiң 
негiзi: 
a) өзiндiк ақыл-ойда; 
б) нәсiлшілдiкте; 
в) адамгершiлiк борыштарда; 
г) прагматизмде; 
д) жыртқыштықта. 
11.  Психикалық  құбылыстың  қоршаған  орта  әсерле-
рiнен  пайда  болып,  тiршiлiк  жағдайларына  орай  өзгеруiн 
негiздеушi материалистiк принцип: 
a) сана мен iс-әрекет бiрлiгi; 
б) детерминизм (себеп-салдарлық); 
в) даму принципi; 
г) өз м‰мкiншiлiктерiн ашу; 
д) iс-әрекеттiк. 
12.  Қоғамдық  даму  заңдарымен  өзгерiске  келетiн  пси-
хикалық құбылыс: 
a) инстинкт;   
б) дағды; 

 
 
46
в) интеллект;    
г) адам санасы; 
д) адам сезiмдерi. 
13.  Л.  С.  Рубинштейннің  пiкiрiнше,  сана  мен  iс-әрекет 
байланысының мәнi: 
a) сана тәуелсiз; 
б) iс-әрекет дербес
в) сана мен әрекеттiң механикалық бiрлiгi; 
г) сана мен әрекет бiртұтас, бөлiнбейді; 
д) алдымен әрекет, кейiн сана. 
14.  Әрқандай  бiлiм  қорының  ғылымдық  деңгейге  көте-
рiлуiнiң шартты белгiсi: 
a) мақсаты; 
б) мазмұны; 
в) зерттеу әдiстерi; 
г) тұжырымдалу формалары; 
д) зерттеу нысандары. 
15. Ұйымдастыру әдiстерi тобына кiретiн зерттеу тәсiлi: 
a) сапалық талдау; 
б) топ тренингi; 
в) бақылау; 
г) әңгiмелесу; 
д) лонгитюд әдiсi. 
16. Әрт‰рлi ғылым өкiлдерi қатысып, бiр нысанды жан-
жақты, т‰рлi құралдармен зерттеу әдiсi: 
a) лонгитюд;    
б) бақылау; 
в) кешенді; 
   
г) эксперименттiк; 
д) аутотренинг. 
17. Швейцария ғалымы Ж. Пиаже өрбiткен психология-
лық теория: 
a) гуманистiк; 
   
б) генетикалық; 
в) бихевиористiк;  
 
г) когнитивтiк; 
д) фрейдизм. 

 
 
47
18. Фрейд психологиясының негiзгi идеясы: 
a) адам қоғаммен ‰ндес; 
б) қоғам адамға жау; 
в) әлеуметтiк қатынас адамды дамытады; 
г) адам дамуының негiзi — оқу, тәрбие; 
д) адам — еңбектiң жемiсi. 
19. Психикалық бейне мен оны туындататын нақты әре-
кет арасындағы байланысты жоққа шығарған психология-
лық теория: 
a) бихевиористiк;  
 
б) гештальттық; 
в) гуманистiк; 
   
г) генетикалық; 
д) прагматистiк. 
20.  Адамдағы  тылсым,  санадан  тыс  психикалық  фак-
торларды  саналы  әрекетке  тiкелей  қарсы  қою  арқылы 
белгiлi болған ғылыми бағыт: 
a) фрейдизм;    
б) когнитивизм; 
в) прагматизм;  
 
г) материализм; 
д) дуализм. 
 

 
 
48
5. IС-ӘРЕКЕТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 
 
I-нұсқа 
 
1. Тiршiлiк көрiнiсiн сырттай танытушы категория: 
a) ой; 
 
 
 
 
б) сана; 
в) инстинкт;    
г) дағды; 
д) әрекет. 
2. Iс-әрекеттiң  жан  қабiлеттерiмен  байланысын  зерт-
тейтін ғылым: 
a) физиология; 
б) психология; 
в) логика; 
г) педагогика; 
д) дефектология. 
3. Iс-әрекет т‰зiлуiнiң негiзi: 
a) субъекттiң қалауы; 
б) сыртқы қасиеттер тума қажеттiлiк; 
в) сыртқы к‰штер; 
г) тума қажеттiлiк; 
д) субъекттiң нысанмен байланысы. 
4.  Хайуанаттар  әлемiнде  қажеттiліктi  қамтамасыз  етуге 
итермелеушi к‰ш: 
a) сана; 
б) табиғи инстинкт; 
в) дағды; 
г) қатынастар; 
д) субъективті ниетi. 
5. Адамға өз тiршiлiгiн сақтау, қуаттау және ұрпақ жал-
ғасымен байланысты қажеттiлiк т‰рi: 
a) қоғамдық; 
б) рухани; 
в) табиғи; 
г) кәсiптiк; 
д) жеке м‰дделiк. 

 
 
49
6. Әрекет-қылықтың сеп-т‰рткiсi (мотивi) дегенiмiз: 
a) инстинкттi керексiну; 
б) саналы қабылданған қажеттiлiк; 
в) сыртқы ықпал нәтижесi; 
г) жеке бастың қызығуы; 
д) импульстiк ниеттер. 
7.  Әлi  орындалмаған  iс-әрекет  нәтижесiнiң  санадағы 
бейнесi: 
a) жоспар; 
   
б) болжам; 
в) ой; 
 
 
 
 
г) пiкiр; 
д) ұғым. 
8. Iс-әрекеттiң  элементтiк  құрылымы  жөнiнде  алғашқы 
пайымдаулар ж‰ргiзген ғалымдар: 
a) Торндайк, Уотсон; 
б) Тейлор, Джильберт; 
в) Павлов, Сеченов; 
г) Пиаже, Маслоу; 
д) Занков, Лернер. 
9. Iс-әрекеттiң қажеттi белгiсi: 
a) саналы мақсат; 
б) сезiмдiк қалау; 
в) жеке бас қызығуы; 
г) ойсыз импульстар; 
д) ұмтылыс, ниет. 
10.  Белгiлi iс-әрекеттiң  орындалуына  қатысатын  қи-
мылдардың себебi: 
a) өздiгiнен; 
б) сыртқы к‰штен; 
в) жеке адамның ниетiнен; 
г) инстинкттен; 
д) дағдыдан. 
11. Саналы iс-әрекеттiң автоматты т‰рде орындалуы: 
a) инстинкт; 
б) интеллект; 
в) дағды; 

 
 
50
г) апперцепция; 
д) аккодомация. 
12.  Қимылды  көзбен  бақылау  бұлшық  еттер  бақы-
лауымен ауысады, әрекетке баға беру қабiлетi дамиды, бұл 
қай әрекеттің нәтижесi: 
a) қимылдық; 
б) сезiмдiк; 
в) саналық; 
г) сөздiк-логикалық; 
д) манипуляциялық. 
13.  Ендi  қалыптасатын  әрекеттерге  ұнамды  ықпал  жа-
сап, олардың орнығуын жылдамдату құбылысы: 
a) дағдыға тежеу; 
б) дағды тиiмдiлiгiн кемiту; 
в) интерференция; 
г) өзара кедергiлiк; 
д) дағды көшуi. 
14.  Оқу-бiлiм  игеру  ептiлiктердiң  қай  тобымен  байла-
нысты: 
a) танымдық; 
б) еңбектiк; 
в) құрама-техникалық; 
г) ұйымдастыру-технологиялық; 
д) қызметтiк-бақылау. 
15. Адамның қандай да бiр әрекеттi қажетсiнуден пайда 
болатын қасиетi: 
a) ептiлiк; 
   
б) дағды; 
в) әдет; 
   
г) шеберлiк; 
д) талант. 
16. Оқу әрекетiнiң міндетi: 
a) жаңалық ашу; 
б)  өткен  тәжiрибе,  бiлiмдi  игертiп,  практикада  қолдануға 
‰йрету; 
в) жаттағанды жаңғырту; 
г) көргендi сол к‰йiнде орындауға машықтану; 
д) ептiлiктер мен әдеттерді қалыптастыру. 

 
 
51
17. Гуманистiк тәрбие әрекеттерiнiң мәнi: 
a) адамзат тәжiрибесiн игеру; 
б) адамдық сапалар мен қасиеттердi қалыптастыру; 
в) мазохистiкке баулу; 
г) садистiк жолға т‰сiру; 
д) Null. 
18.  Адамның  еңбекке  бағытталған  субъективті  қаты-
насы қоғамдық байланыстарға: 
a) тәуелдi; 
б) тәуелсiз; 
в) бейтарап; 
г) өз алдына дербес; 
д) айнытпай қайталайды. 
19.  Адамды  алдағы  еңбектiк  қызметке  арнайы  дайын-
дау мақсатын атқарушы iс-әрекет т‰рi: 
a) оқу; 
 
 
 
 
б) ойын; 
в) әдет; 
   
г) дағды; 
д) ептiлiк. 
20.  Балаға  адамзаттың  қоғамдық  тәжiрибесiн  саналы 
игертуге бағытталған белсендi процесс: 
a) тәрбие; 
   
б) оқыту; 
в) дағдыландыру;  
 
г) жаттықтыру; 
д) мәжб‰рлеу. 
  
II-нұсқа 
 
1. Барша тiршiлiк иелерiнiң қоршаған д‰ниемен өмiрлiк 
байланыстар жасап әрi оларды өз қажетiне орай өзгерте алу 
қабiлетi: 
a) әрекет; 
б) белсендiлiк; 
в) инстинкт; 
г) дағды; 
д) интеллект. 

 
 
52
2. Адамның нақты өнiм пайда етумен шұғылдану т‰рi: 
a) қимыл; 
   
б) қозғалыс; 
в) еңбек; 
   
г) iс-әрекет
д) әрекет. 
3. Iс-әрекет  қырларының  iшiнде  психологияның  зерт-
тейтiнi: 
a) объект құрылымы; 
б) субъект жоспары; 
в) iс-әрекет мазмұны
г) iс нәтижесi; 
д) қызмет барысы. 
4. Кiсiлiк қажетсiнудiң негiзi: 
a) биологиялық жағдайлар; 
б) тума инстинкттер; 
в) өндiрiс пен мәдениет дамуы; 
г) субъект қалауы; 
д) сана. 
5.  Адамның  рухани-мәдени  сан  алуан  қажеттiліктерiнiң 
бiр т‰рi: 
a) қорек; 
 
   
б) баспана; 
в) ұрпақ жалғасы;  
 
г) кәсiп; 
д) ұйқы. 
6. Iс-әрекеттiң  болашақ  нәтижесiн  к‰нi  бұрын  идеалды 
болжау: 
a) ниет; 
б) сеп-т‰рткi; 
в) мақсат белгiлеу; 
г) қажеттiлік; 
д) қызығу. 
7.  Сыртқы  нақты  iс-әрекеттiң  саналық  iшкi  әрекетке 
айналуы: 
a) экстериоризация; 
б) интериоризация; 
в) адаптация; 

 
 
53
г) синестизия; 
д) сенсибилизация. 
8. Iс-әрекеттер  жөнiндегi  шындыққа  сай  ғылыми  көз-
қарас: 
a) өзара ауысушы қимылдар жиынтығы; 
б) сеп-т‰рткiлер нәтижесi; 
в) реттеушi механизмдер өнiмi; 
г)  қоршаған  д‰ниемен  ықпалды  байланысты  дамудағы 
процесс; 
д) тысқы бағдарлама шектерiндегi ж‰йе. 
9. Қоғамдық қызметке бағытталған әрекеттер жиынтығы: 
a) манипуляция; 
б) операция; 
в) iс-әрекет; 
г) еңбек; 
д) қимыл. 
10. Әрекеттi құрайтын қимылдар тобының басқарылуы 
және реттелу негiзi: 
a) жоспар; 
б) мақсат; 
в) қалау; 
г) ниет; 
д) ұмтылыс. 
11. Қимылдық әрекеттiң функциясы: 
a) орындау; 
   
б) бақылау; 
в) реттеу; 
   
г) өңдеу; 
д) салыстыру. 
12.  Балалардың  алғашқы  әрiп  тану  әрекетiмен  байла-
нысты дағды т‰рi: 
a) қимыл-әрекеттiк; 
б) сезiмдiк; 
в) интеллекттiк; 
г) сезiмдiк қимыл; 
д) сезiмдi ой. 
13. Дағды көшуiне ұнамды ықпал жасаушы фактор: 
a) ескi және жаңа дағдылар арасындағы айырмашылық; 

 
 
54
б) ортақ ұқсастық; 
в) бейтараптық; 
г) жеке ерекшелiк; 
д) даралық. 
14. Қандай да қарапайым әрекеттi орындауға байланыс-
ты жай ептiлiктердiң қалыптасуы: 
a) бiлiм; 
б) елiктеу; 
в) объект мазмұны; 
г) заңдылықтарды тану; 
д) құбылыстарды салыстыру. 
15.  Кiшi  жастағы  бала  қиялын  дамытып,  оның  ойлау, 
ерiк,  т.б.  жеке  адамдық  қасиеттерiн  дамытушы  бастапқы 
iс-әрекет т‰рi: 
a) оқу; 
   
б) ойын; 
в) еңбек;  
 
г) әдет; 
д) дағды. 
16.  Төңiректегi  заттар  мен  құбылыстардың  қасиеттерi 
жөнiндегi ақпараттарды қамтитын оқу құрылымы: 
a) бiлiмдер;  
 
б) дағдылар; 
в) ептiлiктер;    
г) шеберлiктер; 
д) шабыттар. 
17. Адамзат iс-әрекетiнiң қалыпты т‰рi — еңбек қай ка-
тегория: 
a) психологиялық; 
б) Null; 
в) биологиялық; 
г) логикалық; 
д) философиялық. 
18. Мектепке дейiнгi жастағы бала ‰шiн iс-әрекеттiң же-
текшi т‰рi: 
a) еңбек; 
   
б) ойын; 
в) оқу; 
 
 
 
 

 
 
55
г) әдет; 
д) дағды. 
19.  Еңбек  барысында  жеке  мiндеттердi  орындауға  ба-
ғытталған әрекеттер бiрлiгi: 
a) манипуляция;  
 
б) операция; 
в) қимыл; 
   
г) қозғалыс; 
д) iс-әрекет. 
20. Iс-әрекеттiң қажеттi белгiсi: 
a) саналы мақсат; 
б) сезiмдiк қалау; 
в) жеке бас қызығуы; 
г) ойсыз импульстар; 
д) ұмтылыс, ниет. 
 
III-нұсқа 
 
1. Iс-әрекеттiң психологиялық мәнi: 
a) тума қабiлет; 
б) жаттанды орындау; 
в) белсендi жасампаздық; 
г) дағдылы қайталау; 
д) нұсқаларға бағыну. 
2. Iс-әрекеттiң қалыптасуына себепшi фактор: 
a) нәсiлдiк; 
б) биологиялық жағдай; 
в) адамның өз қалауы; 
г) қоғамдық-тарихи жағдай; 
д) дағдылану. 
3. Белгiлi жағдайда адамды нақты iс-әрекетке бағыттай-
тын фактор: 
a) тысқы к‰ш; 
б) сеп-т‰рткi; 
в) мақсат; 
г) қажетсiну; 
д) қалау. 
4. Қажеттiліктi қамтамасыз етудiң шарты: 
a) жеке м‰дде; 
б) қоғамдық м‰дде; 

 
 
56
в) жеке және қоғамдық м‰дделер байланысы; 
г) сыртқы ықпалдар бiрлiгi; 
д) органикалық м‰дделер. 
5. Адамның әлеуметтiк болмысына себепшi қажеттiлiк:  
a) мәдени; 
б) биологиялық; 
в) материалдық; 
г) ұйқы; 
д) қорек. 
6.  Мақсаттар  жақын  арада  iске  асатын  не  ұзаққа  көз-
делген  болады.  Осыған  орай  екiншi  т‰рлi  мақсатты  көз-
деген адамдар iс-әрекетiнiң сипаты: 
a) тұрмыстық к‰йбең; 
б) қарапайым; 
в) жеңiлдiң ‰стiмен; 
г) ауқымды, қоғамдық мәндi; 
д) бiр сәттiк. 
7. Экстериоризация дегенiмiз: 
a) икемделу; 
б) сезiм артуы; 
в) сезiм кемуi; 
г) iс-әрекеттiң саналық сипатқа өтуi; 
д) саналық бейненiң заттасуы. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал