С. Бабаев А. Жұмадуллаеважүктеу 5.01 Kb.

бет2/11
Дата18.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

7.  Жануарлардың  жеке  ауыспалы  әрекет  формаларын 
iске асыратын ж‰йке: 
a) арқа миы; 
б) бас миы; 
в) диффузды ж‰йке; 
г) ганглиозды ж‰йке; 
д) торлы-тармақты ж‰йке. 
8.  Жануарлардың  өмiрге  келуiмен  пайда  болатын,  әре-
кеттiң қарапайым тума формаларын басқарушы ми тетiгi: 
a) қабық асты ж‰йкесі; 

 
 
19
б) ежелгi қабық; 
в) ‰лкен ми жартышарлары; 
г) қарақұс; 
д) еңбек. 
9.  Бас  миы  ‰лкен  жартышарлары  қабығының  пайда 
болу негiзi: 
a) туылғанда беріледі; 
б) экологиялық жағдайлар; 
в) жануарлардың қалауымен; 
г) табиғаттан тыс әсер; 
д) адамның араласуымен. 
10.  Өмiрлiк  бағдар  таңдау қабiлетi өте төмен, енжар да-
мыған жануарлар тобы: 
a) адам; 
б) жыртқыштар; 
в) құстар; 
г) қой, сиыр; 
д) жәндiктер. 
11.  Сынама  байқау  қозғалыстарымен  қабаттасып  кел-
мей, олардан алдын ж‰ргiзiлетiн психикалық әрекет: 
a) тiтiркену;   
б) сезiм; 
в) инстинкт;    
г) дағды; 
д) интеллектуалды. 
12. Интеллекттiк әрекет-қылықтың пайда болуына жағ-
дай жасайтын фактор: 
a) тiтiркену к‰шi; 
б) сезiм аумағының кеңейуi; 
в) ес берiктiгiнiң ұлғаюы; 
г) дағдының қалыптасуы; 
д) инстинкттер бекуi. 
13.  Психика  дамуының  ең  жоғары  шегi — интеллек-
туалды тiршiлiк т‰рi: 
a) каоцерваттар; 
б) өсiмдiктер; 
в) су жануарлары; 

 
 
20
г) қанатты тіршілік иелері; 
д) с‰тқоректiлер. 
14. Жеке адам санасының дамуы тәуелдi: 
a) қоғамдық-тарихи шарттарға; 
б) биологиялық заңдылықтарға; 
в) табиғаттан тыс к‰штерге 
г) биологиялық заңдар мен қоғамдық шарттарға; 
д) қоғамдық шарттар мен табиғаттан тыс к‰штерге. 
15. Перцептивтi психика — бұл: 
a) қоршаған ортаның айырым қасиеттерiн бейнелеу; 
б) тұтастай нақты бейнелеу; 
в) сөздiк-логикалық бейнелеу; 
г) эмоционалды бейнелеу; 
д) қозғалысты бейнелеу. 
16. Жануар тiлiнiң адам тiлiнен айырмашылығы: 
a) мәнге негiзделген; 
б) сөзден құралған; 
в) ресми кодтармен өрнектеледi; 
г) объективті мазмұнға ие; 
д) биологиялық қажеттiліктiң бәрiне бiрдей. 
17. Сананың пайда болу негiзi: 
a) туылғанда берiледi; 
б) табиғаттан; 
в) табиғаттан тыс к‰штен; 
г) еңбек пен қоғамдық қатынастардан; 
д) адамның өзiндiк әрекетiнен. 
18. Адам иелiгiндегi әрекет-қылық тәсiлдерi: 
a) туылғанда берiледi; 
б) тәжiрибе өнiмi; 
в) игеру, ‰йренуден; 
г) болмыстан тыс к‰ш арқылы берiледi; 
д) биологиялық. 
19. Саналы iс-әрекеттiң бiрiншi формасы: 
a) болжастыру;  
б) тану; 
в) қабылдау;    
г) сезу; 
д) көру. 

 
 
21
20. Тiлдiң шығу негiзi: 
a) туылғанда беріледі; 
б) рухани өмiрден; 
в) Алладан; 
г) қоғамдық еңбектен; 
д) адамның өз қалауынан. 
 
III-нұсқа 
 
1. Психиканың пайда болуын адамның келiп шығуымен 
байланыстырған психологиялық бағыт: 
a) биопсихизм;  
б) панпсихизм; 
в) антропопсихизм; 
г) нейропсихизм; 
д) фрейдизм. 
2.  Тiршiлiк  негiзi — к‰рделi  блоктық  молекулалардың 
ғылыми атауы: 
a) синапс;  
 
б) нейрон; 
в) каоцерват;    
г) рефлекс; 
д) диффузия. 
3.  Тiтiркену  процестерiн  негiзгi  сипат  етiп  алған  өмiр 
кезеңi: 
a) жәндiк-жануарлар д‰ниесi; 
б) өсiмдiктер д‰ниесi; 
в) жербауырлаушылар д‰ниесi; 
г) омыртқалылар д‰ниесi; 
д) с‰тқоректiлер д‰ниесi. 
4.  Өзгермелi  әрекет-қылықтың  қалыптасуын  алғаш 
зерттеген ғалым: 
a) Павлов;  
 
б) Сеченов; 
в) Брамштедт;    
г) Декарт; 
д) Гиппократ. 

 
 
22
5.  Ес  (жад)  қасиетiнiң  белгiлерi  нышан  берген  тiршiлiк 
кезеңi: 
a) каоцерваттар; 
б) өсiмдiктер; 
в) жәндiк-құрт; 
г) с‰тқоректiлер; 
д) приматтар кезеңi. 
6. Сезiмдiк психика кезеңiне тән процесс: 
a) қабылдау; 
б) т‰йсiну; 
в) саналы ойлау; 
г) сөздi өрнектеу; 
д) әрекетпен бейнелеу. 
7. Бас миының ең төменгi қабатының қызметi: 
a) сөйлеудi басқарады; 
б) ж‰рiс-тұрысты басқарады; 
в) эмоцияларға ықпал етедi; 
г) ақыл-ой әрекеттерiн реттейдi; 
д) ағзаның iшкi тума қалпын реттейдi. 
8. Жербауырлаушылар мен құстарда басым болатын ми 
бөлiгi: 
a) ми қабығының асты; 
б) ежелгi қабық; 
в) мишық; 
г) ‰лкен ми жартышарлары; 
д) жаңа қабық. 
9. Бас миы қабығының жәрдемiмен iске қосылатын же-
ке  ауыспалы  қылық  (дағды)  механизмiне  қарағанда  ин-
стинкттiк механизм қарапайым. Нелiктен? 
a) белсендi бағдар таңдаудан; 
б) өмiрлiк қажеттi шарттардың пайда болуынан; 
в) туылғанда берiлетіндiктен; 
г) жаңа байланыстар т‰зе алатындықтан; 
д) өмiрлiк сақтануға қажеттi бағдарлама т‰зе алатындықтан. 
10. Тума әрекет т‰рлерi мен жаңа қалыптасқан ауыспа-
лы әрекет формалары арасындағы тығыз байланыс: 
a) жоғары омыртқалыларда; 

 
 
23
б) жербауырлаушыларда; 
в) су тiршiлiгiнде; 
г) өсiмдiктерде; 
д) каоцерваттарда. 
11.  Кезiккен  мiндеттердi  шешу  жолын  тауып  беретін 
зерттестiру, қылық бағдарламасын т‰зу әрекетi: 
a) инстинкт;   
б) дағды; 
в) интеллект;    
г) маникуляция; 
д) қозғалыс. 
12. Интеллектуалды әрекеттiң негiзi: 
a) тiтiркенуде; 
б) инстинктте; 
в) дағдылануда; 
г) заттар арасындағы к‰рделi қатынастарды тануда; 
д) жаттығуда. 
13. Жануарлар психикасының дамуы тәуелдi: 
a) қоғамдық-тарихи шарттарға; 
б) биологиялық заңдылықтарға; 
в) табиғаттан тыс к‰штерге; 
г) биологиялық заңдар мен қоғамдық шарттарға; 
д) қоғамдық шарттар мен табиғаттан тыс к‰штерге. 
14.  Психикалық  кемелденудiң  әрбiр  жаңа  басқышы  тә-
уелдi: 
a) инстинктке; 
б) ауыспалы дағдылық әрекетке; 
в) интеллектке; 
г) тiршiлiктiң жаңа сыртқы шарттарына; 
д) табиғаттан тыс к‰шке. 
15. Жануарлардың әрекет-қылығының бәрi адамның iс-
әрекетiнен өзгешеленеді, себебi: 
a) қоғамдық-тарихи мәнінде; 
б) тiкелей биологиялық сипатта; 
в) ойлау арқылы орындалады; 
г) сөзге негiзделген; 
д) екiншi сигналдық ж‰йеде. 

 
 
24
16. Адам санасының жануар психикасынан басты айыр-
машылығы: 
a) тiтiркенуде; 
б) сезiмде; 
в) қабылдауда; 
г) рефлекс-жауап беруде; 
д) iшкi субъективті бейнелеуде. 
17. Ерлiк пен жанпидалыққа бару байланысты: 
a) тума қасиетке;  
б) инстинктке; 
в) дағдыға;  
 
г) интеллектке; 
д) жоғары санаға. 
18.  Адамның  саналы  iс-әрекетiн  қалыптастыратын 
шарт: 
a) биологиялық; 
б) өз тәжiрибесi; 
в) болмыстан тыс к‰ш; 
г) тiл қатынасы; 
д) дағдылану. 
19. Жануарлар қылығының т‰пкi мақсаты: 
a) болжастыру; 
б) қару дайындау; 
в) мән бiлдiру; 
г) өз қажетiн қанағаттандыру; 
д) қоғамдық қатынасқа келу. 
20. Сана қалыптасуының негiзгi себебi: 
a) тума қасиеттер;  
б) тiл мен еңбек; 
в) қоршаған орта;  
г) ‰лгi мен өрнек; 
д) инстинкт. 
 

 
 
25
3. ТӘН МЕН ЖАН 
 
I-нұсқа 
 
1. Психикалық әрекеттi туындатушы орган: 
a) анализатор; 
б) рецептор; 
в) жұлын; 
г) ми; 
д) эффектор. 
2. Ағзаның бiртұтас тiршiлiгiн қамтамасыз етушi ж‰йке 
ж‰йесi: 
a) жұлын; 
б) перифериялық ж‰йке; 
в) орталық ж‰йке; 
г) мишық; 
д) рецептор. 
3. Ж‰йке ж‰йесiнiң ең жоғары, к‰рделi бөлiгi: 
a) орта ми; 
б) ‰лкен жартышарлар; 
в) қабық асты т‰йiндер; 
г) қабық асты; 
д) мишық. 
4.  Психикалық  қабiлеттердiң  мекендiгi  теориясының 
авторы: 
a) Павлов; 
б) Сеченов; 
в) Рубинштейн; 
г) Клейст; 
д) Галль. 
5. Ми қызметiнiң мекендiк картасын жасаған ғалым: 
a) Галль;  
 
б) Клеист; 
в) Флуранс;  
 
г) Павлов; 
д) Выготский. 

 
 
26
6.  Бағдарлы  ж‰рiс  не  оқу  қызметi  сияқты  к‰рделi  әре-
кеттердiң  мидың  бөлiнген  бiр  аймағынан  басқарылуы 
м‰мкiн еместiгiн дәлелдеген ғалым: 
a) Рубинштейн;  
б) Лернер; 
в) Гальперин;    
г) Давыдов; 
д) Анохин. 
7.  Ми  қабығының  iс  қуатына  жәрдем  берiп,  әрекет  бағ-
дарын т‰зушi, оны қадағалаушы энергетикалық блок: 
a) ‰шiншi блок; 
б) бiрiншi блок; 
в) екiншi блок; 
г) желке зонасы; 
д) төбе. 
8.  Тек  адамға  қатысты  рухани  қажеттiліктер  бағдарла-
масын басқарушы ми тетiгi: 
a) мишық; 
б) орталық ми; 
в) гипоталамус; 
г) бәсеңдеушi ретикулярлы формация; 
д) энергетикалық блок. 
9.  Мидың  ‰шiншi  блогы  адамның  белсендi  әрекет 
бағдарламасын  т‰зiп,  оны  реттеп,  бақылап  отырады,  ол 
мидың қай аймағында? 
a) жұлында; 
б) қарақұста; 
в) төбеде; 
г) көру зонасында; 
д) маңдайда. 
10. Психикалық әрекеттер негiзiнде жатқан мидың к‰р-
делi жұмыс формалары: 
a) импульстер; 
б) рефлекстер; 
в) анализаторлар; 
г) рецепторлар; 
д) эффекторлар. 

 
 
27
12. Шартты рефлекстер жоғары дамыған жануарлардың 
бас миы қабығында жасалады, осыдан олардың қызметi: 
a) тума әрекеттердi басқару; 
б) органикалық қажеттiлiктердi iске асыру
в) инстинкттердi орындау; 
г) тiтiркенудi мәндi сигналға айналдыру; 
д) қозғалысты реттеу. 
13. Шартты рефлекстердiң жасалу заңдарын ашқан: 
a) Павлов; 
б) Сеченов; 
в) Рубинштейн; 
г) Выготский; 
д) Декарт. 
14.  Көрнектi  орыс  физиологы  А.  А.  Ухтомский  ашқан 
жаңалық: 
a) уақытша байланыстар теориясы; 
б) доминанта теориясы; 
в) рефлекстер теориясы; 
г) индукция заңы; 
д) дедукция. 
15. Ж‰йке процесiндегi қозу мен тежелу бiрiн бiрi к‰шей-
тедi не әлсiретедi, бұл құбылыс: 
a) оң индукция; 
б) өзара индукция; 
в) керi индукция; 
г) иррадиация; 
д) радиация. 
16. Бас миы қабығының ж‰йелеу қызметi дегенiмiз — тi-
тiркендiргiштердi: 
a) б‰тiн бiр топқа бiрiктiру; 
б) жеке элементтерге жiктеу; 
в) өзара салыстыру; 
г) бiрiздi реттеу; 
д) бiрiн екiншiсiнен айыру. 
17.  Шартты  рефлекстердiң  жасалуынан  мида  т‰зiлетiн 
физиологиялық процесс: 
a) уақытша байланыстар; 

 
 
28
б) қозу; 
в) тежелу; 
г) радиация; 
д) иррадиация. 
18. Қозу бiр орында бекiп қалмай ми қабығының бетiне, 
жақын  жердегi  қабық  астына  т‰гелдей  жайылады.  Бұл 
процесс: 
a) тiтiркену; 
б) перцепция; 
в) иррадиация; 
г) тұйықталу; 
д) апперцепция. 
19. Ж‰йке процестерi нақты бiр орында басталып, басқа 
учаскелерге жайылады, бұл құбылыс: 
a) қозу;  
 
б) тежелу; 
в) шоғырлану;    
г) иррадиация; 
д) индукция. 
20.  Ми  қабығындағы  к‰штi  қозуды  пайда  етушi  про-
цесс: 
a) керi индукция;  
б) оң индукция; 
в) өзара индукция;  
г) радиация; 
д) иррадиация. 
 
II-нұсқа 
 
1. Рецептордың қызметi: 
a) сигналдарды өңдеу; 
б) сигналдарды қабылдау; 
в) ойлау; 
г) сөйлеу; 
д) қозғалысты басқару. 
2. Ж‰йке ж‰йесiнiң негiзгi элементi: 
a) дендрит; 
б) аксон; 

 
 
29
в) нейрон; 
г) синапс; 
д) эффектор. 
3. Тума шартсыз рефлекстер басқарымы: 
a) арқа мида; 
б) ‰лкен жартышарларда; 
в) орта ми; 
г) қабық асты т‰йiндерi; 
д) көру төмпешiктерi. 
4. Галль френологиясына қарсы пiкiр бiлдiрген ғалым: 
a) Павлов; 
б) Флуранс; 
в) Сеченов; 
г) Клейст; 
д) Рубинштейн. 
5. Адамда ғана жақсы дамыған ми аймағы: 
a) желке (қарақұс); 
б) төбе (еңбек); 
в) көру зонасы; 
г) шеке (есту зонасы); 
д) маңдай. 
6.  К‰рделі  психикалық  процестердің  мидағы  ұйымдасу 
принциптерін нақтылаған ғалым: 
a) Гальперин; 
б) Лурия; 
в) Давыдов; 
г) Анохин; 
д) Рубинштейн. 
7. Мидың екiншi блогының қызметi: 
a) ақпарат қабылдап, өңдеу; 
б) ми қабығына қуат беру; 
в) әрекет жоспарын т‰зу; 
г) әрекеттi реттеп беру; 
д) әрекет нәтижесiн бақылау. 
8. Ми қабығының алғашқы немесе құрастырушы айма-
ғы келiп т‰скен ақпараттарды: 
a) синтездейдi; 

 
 
30
б) өңдейдi; 
в) бөлшектейдi; 
г) сақтайды; 
д) реттейдi. 
9.  Ниет-тiлектердiң  ұзақ  сақталмауы,  әрекет  бағдарын 
ұмыту мидың қай аймағының зақымдануынан: 
a) шеке;  
 
б) төбе; 
в) қарақұс;  
 
г) маңдай; 
д) жұлын. 
10. Шартсыз рефлекстердi iске асырушы ми бөлiгi: 
a) маңдай; 
б) көру зонасы; 
в) ми қабығының жоғары зонасы; 
г) ми қабығының төменгi ж‰йкелерi; 
д) шеке ж‰йкелерi. 
11.  Шартты  рефлекстердiң  жасалуынан  мида  т‰зiлетiн 
физиологиялық процесс: 
a) уақытша байланыстар; 
б) қозу; 
в) тежелу; 
г) радиация; 
д) иррадиация. 
12. Қозу бiр орында бекiп қалмай ми қабығының бетiне, 
жақын  жердегi  қабық  астына  т‰гелдей  жайылады.  Бұл 
процесс: 
a) тiтiркену; 
б) перцепция; 
в) иррадиация; 
г) тұйықталу; 
д) апперцепция. 
13.  Ағзаның  өмiр  жағдайларына  икемделуiн  қамта-
масыз  етушi  шартты  рефлекстердің  негiзiнде  ми  қабы-
ғының қай әрекетi жатыр? 
a) бiрiктiру; 
б) жаю; 
в) талдау; 

 
 
31
г) салыстыру-талдау; 
д) талдау-бiрiктiру. 
14. Керi индукция нәтижесi: 
a) қозу;  
 
б) тежелу; 
в) жайылу;  
 
г) таралу; 
д) сөну. 
15.  Тiтiркендiргiштердiң  белгiлi  тобына  болған  жауап-
тардың б‰тiн ж‰йесi: 
a) доминанта орталығы; 
б) иррадиация әрекетi; 
в) динамикалық стереотип; 
г) шартты рефлекс; 
д) өзара индукция. 
16. Психикалық әрекеттi туындатушы орган: 
a) анализатор;    
б) рецептор; 
в) жұлын;  
 
г) ми; 
д) эффектор. 
17. Ағзаның бiртұтас тiршiлiгiн қамтамасыз етушi ж‰йке 
ж‰йесi: 
a) жұлын; 
б) перифериялық ж‰йке; 
в) орталық ж‰йке; 
г) мишық; 
д) рецептор. 
18. Ж‰йке ж‰йесiнiң ең жоғары, к‰рделi бөлiгi: 
a) орта ми; 
б) ‰лкен жартышарлар; 
в) қабық асты т‰йiндер; 
г) қабық асты; 
д) мишық. 
19. Ж‰йке процестерi нақты бiр орында басталып, басқа 
учаскелерге жайылады, бұл құбылыс: 
a) қозу;  
 
б) тежелу; 

 
 
32
в) шоғырлану;    
г) иррадиация; 
д) индукция. 
 
III-нұсқа 
 
1. Бұлшық еттер мен без секрецияларын iске қосушы ми 
клеткасы: 
a) рецептор; 
б) эффектор; 
в) синапс; 
г) дендрит; 
д) аксон. 
2. Синапс қызметi: 
a) сигналдар қабылдайды; 
б) жаңа байланыстар т‰зедi; 
в) қозуды ж‰ргiзедi; 
г) қозуды қабылдайды; 
д) қозғалыстарды басқарады. 
3. Мишықтың мiндетi: 
a) ойлау мен сөйлеу; 
б) дене қозғалысы мен теңдестiгi; 
в) қозуды жеткiзу; 
г) қозуды қабылдау; 
д) iшкi құрылымдарды басқару. 
4. Л. Брока және К. Верникенiң ми психологиясына бай-
ланысты ашқан жаңалығы: 
a) рефлекс теориясы; 
б) сөйлеу және сөз ұқпау орталығы; 
в) психиканың әлеуметтiгi; 
г) екi сигнал; 
д) ассоцияциалық байланыстар. 
5. Мидың иiс сезу зонасы өте к‰штi дамыған жануар: 
a) адам; 
б) құс; 
в) кiрпi; 
г) судағы тіршілік иелері; 
д) жер бауырлаушылар. 

 
 
33
6. Адамның бас миы бiрнеше блоктан тұрады, солардың 
нақты саны: 
a) екеу;  
 
б) бесеу; 
в) ‰шеу;  
 
г) төртеу; 
д) сансыз. 
7. Ми қабығының сергектiк, қуат көзi: 
a) туылғанда берiледi; 
б) дағдылық әрекеттерден; 
в) сыртқы және iшкi импульстар; 
г) қозудан; 
д) тежелуден. 
8.  Талдағыштардан  келiп  т‰скен  ақпараттарды  бiрiк-
тiру қызметi ми қабығының: 
a) алғашқы аймағында; 
б) туынды аймағында; 
в) ең жоғары, ‰шiншi зонасында; 
г) астыңғы т‰йiндерiнде; 
д) бағаналы бөлiгiнде. 
9.  Адамның  психикалық  өмiрiнiң  материялық  негiзiн 
тануға қажет тетiктер: 
a) гистологиялық; 
б) физиологиялық; 
в) медициналық; 
г) механикалық; 
д) логикалық. 
10.  Сырттың  ауыспалы  әсерлерiне  икемсiз  келетiн 
ағзаның тума әрекеттерiн басқарушы: 
a) шартты рефлекстер; 
б) шартсыз рефлекстер; 
в) ‰йреншiктi рефлекстер; 
г) импульстар; 
д) дағдылар. 
11. Уақытша байланыстар т‰зiлетiн ми бөлiгi: 
a) мишық; 
б) ‰лкен ми сыңарлары; 
в) арқа ми; 

 
 
34
г) орта ми; 
д) ми бағанасы. 
12. Доминанта ұғымының мәнi: 
a) ең көп қозу орны; 
б) тежелу аймағы; 
в) жайылу мекенi; 
г) тұйықтаушы әрекет; 
д) уақытша байланыстар. 
13. Ж‰йке процестерi нақты бiр орында басталып, басқа 
учаскелерге жайылады, бұл құбылыс: 
a) қозу; 
б) тежелу; 
в) шоғырлану; 
г) иррадиация; 
д) индукция. 
14.  Ми  қабығындағы  к‰штi  қозуды  пайда  болдыратын 
процесс: 
a) керi индукция; 
б) оң индукция; 
в) өзара индукция; 
г) радиация; 
д) иррадиация. 
15. Динамикалық стереотип игерiлгендi: 
a) өңдеуге араласады; 
б) қабылдайды; 
в) ұзақ мерзiм есте сақтауға жәрдемдеседi; 
г) мезеттiк есте қалдыру құралы; 
д) реттеп береді. 
16. Мидың екiншi блогының қызметi: 
a) ақпарат қабылдап, өңдеу; 
б) ми қабығына қуат беру; 
в) әрекет жоспарын т‰зу; 
г) әрекеттi реттеп беру; 
д) әрекет нәтижесiн бақылау. 
17.  Ми  қабығының  алғашқы  немесе  құрастырушы 
аймағы келiп т‰скен ақпараттарды: 
a) синтездейдi; 

 
 
35
б) өңдейдi; 
в) бөлшектейдi; 
г) сақтайды; 
д) реттейдi. 
18. Психикалық әрекеттi туындатушы орган: 
a) анализатор;    
б) рецептор; 
в) жұлын;  
 
г) ми; 
д) эффектор. 
19. Ағзаның бiртұтас тiршiлiгiн қамтамасыз етушi ж‰йке 
ж‰йесi: 
a) жұлын; 
б) перифериялық ж‰йке; 
в) орталық ж‰йке; 
г) мишық; 
д) рецептор. 
20.  Шартты  рефлекстердiң  жасалуынан  мида  т‰зiлетiн 
физиологиялық процесс: 
a) уақытша байланыстар; 
б) қозу; 
в) тежелу; 
г) радиация; 
д) иррадиация. 
 

 
 
36
4. ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫ ТАРИХЫНАН 
 
I-нұсқа 
 
1. Интроспекттiк (сана) психологияның дағдарысқа т‰су 
кезеңi: 
a) ХVI ғ.; 
б) ХVIII ғ. басы; 
в) ХХ ғ. басы; 
г) ХХ ғ. аяғы; 
д) ХХI ғ. 
2. Психологиялық д‰ниенiң қоршаған орта мен тiршiлiк 
иесiнiң  икемдесу  әрекетiнен  бөлек  қарастырылуы  м‰мкiн 
еместiгiн дәрiптеген ғылыми бағыт: 
a) Декарт интроспекциясы; 
б) Галль френологиясы; 
в) Дарвиннiң эволюционизмi; 
г) Павлов рефлексологиясы; 
д) Маслоу гуманизмi. 
3.  Американ  ғалымы  Э.  Торндайк  бастауын  салып,  да-
мытқан психологиялық теория: 
a) генетикалық психология; 
б) тұңғиық психологиясы; 
в) гештальтпсихология; 
г) бихевиористiк психология; 
д) гуманистiк психология. 
4. Психикалық бейне мен оны туындататын нақты әре-
кет  арасындағы  байланысты  жоққа  шығарған  психоло-
гиялық теория: 
a) бихевиористiк;  
б) гештальттық; 
в) гуманистiк;    
г) генетикалық; 
д) прагматистiк. 
5. Бала интеллектiн зерттеу арқылы ересектер психика-
сының  қалыптасуын  к‰н  iлгерi  пайымдауға  болатынын 
дәлелдеуге тырысқан ғалым: 
a) Фрейд;  
 

 
 
37
б) Торндайк; 
в) Пиаже;  
 
г) Маслоу; 
д) Уотсон. 
6. Адамдағы тылсым, санадан тыс психикалық фактор-
ларды саналы әрекетке тiкелей қарсы қою арқылы белгiлi 
болған ғылыми бағыт: 
a) фрейдизм;    
б) когнитивизм; 
в) прагматизм;  
г) материализм; 
д) дуализм. 
7.  Адамдағы  танымдық  процестер  белсендiлiгi  мен  та-
нымдық даму теориясын ұстанған бағыт: 
a) когнитивтiк;  
б) гуманистiк; 
в) фрейдизм;    
г) бихевиоризм; 
д) гештальттық. 
8. Дж. Брунер және т.б. бастаған психологиялық бағыт: 
a) гуманистiк;    
б) генетикалық; 
в) бихевиористiк;  
г) гештальттық; 
д) когнитивтiк. 
9.  Адамның  өз  м‰мкiншiлiктерiн  ашу  ‰шін  жасаған  қа-
жеттiлiктiң негiзi, Маслоу пiкiрiнше: 
a) бейтарап қалу; 
б) қорғаныс; 
в) жақсылыққа ұмтылу; 
г) пайдак‰немдiк; 
д) жамандық ниет. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал