С. Бабаев А. Жұмадуллаеважүктеу 5.01 Kb.

бет11/11
Дата18.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

14. Мiнез бiтiсi асқынуының мысалы: 
a) орынды шыншыл болу; 
б) орынсыз, тiке шыншыл болу; 
в) икемдi шыншыл болу; 
г) ‰йлесiмдi шыншыл болу; 
д) өмiр қажеттiлігiнен өтiрiктi де шындай қолдану. 
15.  Адамның  тiршiлiк  проблемаларын  шешуден  гөрi 
төңiректегi  оқиғалар  мен  құбылыстарды  көбiрек  бақы-
лауға бейiм жас шағы: 
a) балалық; 
б) бозбалалық; 
в) жасөспiрiм; 
г) ересек; 
д) дана кәрiлiк. 
16. Адам мiнезiнiң сан қилы көрiнiстерiнің жас сатыларына 
байланыстылығын даналықпен көре бiлген ұлы ғұлама: 
a) Фараби; 
б) Ясауи; 
в) Қашқари; 
г) Баласағұн; 
д) Иг‰неки. 
17. Жеке адамның өзiне тән қылық-әрекетiнде, тiл қаты-
насында тұрақты қалыптасатын дара ерекшелiктер жиын-
тығы: 
a) темперамент;  
 
б) қабiлет; 
в) мiнез; 
   
г) сезiм; 
д) ерiк. 
18. Мiнездiң қалыптасу негiзi: 
a) нәсiлден; 
б) туылғанда берiледi; 
в) өмiр жағдайлары; 
г) рухи болмыс; 
д) бәрi де қатысты. 

 
 
190
19.  Табысқа  жету  қажеттiлігiне  қолдау,  қуат  берушi 
мiнез бiтiсi: 
a) ерiксiздiк;    
б) қорқақтық; 
в) к‰дiкшiлдiк;  
 
г) тәуекелшілдiк; 
д) к‰мәншiлдiк. 
20. Мiнез құбылысын зерттеушi психология саласы: 
a) логика; 
   
б) физиология; 
в) характерология;  
г) типология; 
д) дефектология. 
 
III-нұсқа 
 
1.  Адамның  көпшiлiк  арасында  қандай  да  тұлғалық, 
әлеуметтiк  әрекетке  келетiнiн  жаңылмай,  дәл  болжауға 
м‰мкiндiк беретiн психикалық қасиеттер жиынтығы: 
a) қабiлет; 
   
б) ерiк; 
в) мiнез; 
   
г) сезiм; 
д) ойлау. 
2. Жеке адамның мақсат-м‰дделерiнiң, әрекет-қылықта-
рының т‰пкi себебi: 
a) мiнезден;  
 
б) ерiктен; 
в) ойлаудан;    
г) темпераменттен; 
д) т‰йсiк-қабылдаудан. 
3. Адамның босбелбеулiгi мен мiнезсiздiгiнiң белгiсi: 
a) ойдың тоқырауы; 
б) мақсаттың болмауы; 
в) әрекеттегi епсiздiк; 
г) ерiктің әлсiздiгi; 
д) сезiмнің к‰ңгiрттiгi. 

 
 
191
4. Нақты мiнездi толық тануға себепшi байланыс: 
a) iс пен әрекет
б) бағыт пен бағдар; 
в) ықылас пен iс-әрекет
г) қиял және ой; 
д) т‰йсiк және сезiм. 
5.  Адам  мiнезiн  туған  к‰нiмен  байланыстыра  т‰сiндiре-
тін iлiм: 
a) графалогия; 
б) дерматоглифика; 
в) хиромантия; 
г) жұлдызнама; 
д) физиогномика. 
6. «Арыстан қылшықтарындай тiк шашты адам — ерж‰-
рек, батыл» деп топшылаған ғұлама: 
a) Кречмер; 
   
б) Галль; 
в) Аристотель; 
   
г) Солон; 
д) Гиппократ. 
7. Мiнез бiтiстерiнiң қалыптасу шарты: 
a) нәсiлден; 
б) жеке адамның табиғатынан; 
в) жоғары к‰штен; 
г) өмiр барысынан; 
д) психикалық болмыстан. 
8.  Мiнез  бен  темперамент  әрт‰рлi  құбылыс,  дегенмен 
байланысты, сол өзара жақындық негiзi: 
a) нәсiлшілдiкте; 
б) қоршаған орта ықпалында; 
в) ж‰йке ж‰йесiнде; 
г) арнайы тәрбиеде; 
д) психологиялық бiрлiкте. 
9.  Көпшiлiкпен  тез  әрi  байыпты  тiл  табысуға  бейiм  мi-
нездi темперамент иесi: 
a) холерик; 
   
б) флегматик; 

 
 
192
в) астеник; 
   
г) сангвиник; 
д) меланхолик. 
10.  Адам  сезiмдерiнiң  әрт‰рлi  деңгейде  дамуының  т‰пкi 
себебi: 
a) қоршаған ортаның ықпалы; 
б) мiнездің әсері; 
в) iс-әрекеттің ықпалы
г) туылғаннан; 
д) ерiктен. 
11.  Барша  мiнез  бiтiстерi  өзара  заңдылықты  байла-
нысқан, осыдан батыр адамға тән бiрiн бiрi толықтырушы 
екi қасиет: 
a) жайдарлы, жайсаң; 
б) байсалды, байыпты; 
в) сенiмдi, ұқыпты; 
г) достыққа берiк, әдiл; 
д) табанды, сақи. 
12.  Басқа  адамдармен  қатынасына  орай  қалыптасатын 
мiнез бiтiстерi: 
a) сыншыл-өзiмшiл; 
б) шыншыл-өтiрiкшi; 
в) еңбекқор-ерiншек; 
г) сақи-ашкөз; 
д) ұқыпты-салақ. 
13.  Мiнез  бiтiстерiнiң  мәндi, iзгiлiктi  маңызға  ие  болу-
ына себепшi фактор: 
a) к‰нделiктi к‰йбең; 
б) пайдак‰нем әрекет; 
в) өнiмдi еңбек; 
г) салауатты өмiр; 
д) ұжымдық қатынас. 
14.  Ерiк  к‰шiне  мығым, iшкi  жан  д‰ниесiн  болмыс 
шындығынан  ажыратпаудың  жоладарын  iздестiруге  бейiм 
мiнез типi: 
a) ‰йлесiмдi; 
б) икемi кем, қайшылықты; 
в) iштей қайшылықты, сырттай келiсiмдi; 

 
 
193
г) тиянақсыз; 
д) принципi жоқ. 
15.  Мiнездiң  кейбiр  бiтiстерiнiң  қалыптан  тыс  дамып, 
тұлға  психикасының  әлсiз  жерлерi  формасында  көрiнетiн 
құбылыс: 
a) мiнез ‰йлесiмдiлігi; 
б) мiнез тиянақсыздығы; 
в) мiнез асқынуы; 
г) мiнез қайшылығы; 
д) мiнезсiздiк. 
16. Әрбiр ұлт пен ұлысқа тән мiнез қасиеттерiн зерттей-
тiн ғылым саласы: 
a) әлеуметтiк психология; 
б) этникалық психология; 
в) педагогикалық психология; 
г) жеке адам психологиясы; 
д) жас ерекшелiктер психологиясы. 
17.  Өткен  өмiрді  пысықтау,  еске  алу,  сарапқа  салу 
кезеңi: 
a) балалық;  
 
б) бозбалалық; 
в) егделiк;  
 
г) жасөспiрiм; 
д) кәрiлiк. 
18. Мiнез дамуына негiз болатын психологиялық қасиет: 
a) қабiлет; 
   
б) нышан; 
в) көңiл; 
   
г) темперамент; 
д) ерiк. 
19. Мiнездiң қатаң, к‰штi әрi табанды болуының негiзi: 
a) ой; 
 
 
 
 
б) ақыл; 
в) сезiм; 
   
г) ерiк; 
д) сана. 

 
 
194
20. Мiнез арқылы танылатын адамның қоғамдық сипаты: 
a) өжеттiлiк; 
б) төзiмдiлiк; 
в) табандылық; 
г) iс-әрекеттiк бағыт-бағдар
д) жоғары интеллектi. 
 

 
 
195
18. ҚАБIЛЕТ 
 
I-нұсқа 
 
1. Әрқандай iс-әрекеттi орындауға қажет және сол iс-тiң 
тиiмдi нәтижесiн қамтамасыз етушi жеке адам сапасы: 
a) мiнез; 
б) сезiм; 
в) қабiлет; 
г) темперамент; 
д) ой. 
2. Қабiлеттiң көрiнуiне және оның дамуына ықпал етушi 
адамдық фактор: 
a) зейiн; 
   
б) ойлау; 
в) iс-әрекет;   
г) мiнез; 
д) темперамент. 
3. Адам қабiлетiнiң негiзi: 
a) туылғанда берiледi; 
б) гендiк бағдарлама; 
в) жоғары рухтан; 
г) қызметке орай қалыптасатын бастама; 
д) нәсiлден. 
4.  Қабiлеттердiң  биологиялық  негiздi  екендiгiн  дәрiпте-
ген ежелгi ғұлама: 
a) Аристотель; 
б) Платон; 
в) Демокрит; 
г) Гиппократ; 
д) Солон. 
5.  Әйгiлi  тұлғалар  өмiрнамаларын  талдай  отырып,  қа-
бiлеттiң тұқым қуалаушылыққа байланысты екенiн тұжы-
рымдаған ғалым: 
a) Гальтон; 
   
б) Галль; 
в) Фрич; 
   
г) Гитциг; 
д) Дарвин. 

 
 
196
6.  Қабiлеттер  дамуының  анатомиялық-физиологиялық, 
нәсiлдiк белгiсi: 
a) ептiлiк; 
   
б) нышан; 
в) дағды;  
 
г) талант; 
д) дарын. 
7.  Көбiне  екiншi  сигналдық  ж‰йеге  негiзделген  қабiлет-
тер типi: 
a) аралас; 
б) көркемөнерлiк; 
в) кинестетикалық; 
г) ақыл-саналық; 
д) оперативтiк. 
8. Талдау мен элементтерді ажырата тануға шебер қабi-
лет иелерi: 
a) суретшілер; 
б) ойшылдар; 
в) қалыпты адам; 
г) к‰йшiлер; 
д) ақындар. 
9.  Жеке  адамның  дара  таңдамалы  қасиетiне  негiз 
болатын психологиялық құбылыс: 
a) талант; 
   
б) дағды; 
в) нышан; 
   
г) дарын; 
д) әрекет. 
10.  Адамның  нақты  iс-әрекеттi  орындауға  талпыну  қа-
сиетi: 
a) бейiмдiлiк; 
б) қызығушылық; 
в) дербестiк; 
г) табандылық; 
д) икемдiлiк. 
11. Дарындылықтың өзiндiк ерекшелiгi ең алдымен бай-
ланысты: 
a) бiлiмге; 

 
 
197
б) дағдыға; 
в) ептiлiкке; 
г) қызығушылыққа; 
д) көзқарасқа. 
12.  Шеберлiк  бастамасындағы  баланың  алғашқы  әре-
кетi: 
a) бiлiм топтау; 
б) дағды қалыптастыру; 
в) ептiлiктерге бейiмделу; 
г) қарапайым елiктеу; 
д) тәжiрибе жинақтау. 
13. Таланттың оянуы тәуелдi: 
a) нышанға; 
б) нәсiлшілдiкке; 
в) жоғары ж‰йкеге; 
г) қоғамдық болмысқа; 
д) биологиялық болмысқа. 
14. Данышпандық мәнi: 
a) жалпы қабiлет; 
б) нақты қабiлет; 
в) қабiлет даралығы; 
г) ең жоғары шығармашылық; 
д) iс-әрекеттегi ептiлiк. 
15.  Адамның  шабыттану  м‰мкiндiгiнiң  iске  асуы  ең  ал-
дымен тәуелдi: 
a) ұшқыр қиялға; 
б) терең ойға; 
в) қажырлы еңбекке; 
г) жоғары сезiмге; 
д) қалыпты дағдыға. 
16.  Кейбiр  адамдардың  арнайы  оқып, ‰йренбей-ақ  к‰р-
делi қызметтердi атқара алуының негiзi: 
a) ойлаудан; 
б) қиялдан; 
в) мiнезден; 
г) қабiлеттен; 
д) сөйлеуден. 

 
 
198
17. Қабiлеттiң көрiнуiне және оның дамуына ықпал ету-
шi адамдық фактор: 
a) зейiн; 
   
б) ойлау; 
в) iс-әрекет;   
г) мiнез; 
д) темперамент. 
18.  Қабiлеттің  ең  алдымен  балалық  шақта  қалыптаса-
тын  ақыл-сана  әрекеттерiмен  байланысты  екенiн  дәлел-
деуге тырысқан ғалым: 
a) Леонтьев; 
б) Овчинников; 
в) Гиппенрейтер; 
г) Ушби; 
д) Гельвеций. 
19.  Қабiлеттер  дамуының  анатомиялық-физиология-
лық, нәсiлдiк белгiсi: 
a) ептiлiк; 
   
б) нышан; 
в) дағды; 
   
г) талант; 
д) дарын. 
20.  Көбiне  екiншi  сигналдық  ж‰йеге  негiзделген  қабi-
леттер типi: 
a) аралас; 
б) көркемөнерлiк; 
в) кинестетикалық; 
г) ақыл-саналық; 
д) оперативтiк. 
 
II-нұсқа 
 
1. Қабiлеттер тобына кiретiн адам м‰мкiндiгi: 
a) көру; 
б) есту; 
в) тiк ж‰ру; 
г) сөйлеу; 
д) ән салу. 

 
 
199
2. Iс-әрекеттiң  нәтижесi,  орындалу  деңгейi  мен  тәсiлдерi 
тәуелдi: 
a) сезiмге; 
б) т‰йсiкке; 
в) қабылдауға; 
г) қабiлетке; 
д) қиялдауға. 
3. «Қалыпты адам өзiнiң дене және ақыл қабiлеттерiнiң 
10 пайызын ғана пайдаланады» деп топшылаған психолог-
ғалым: 
a) Фрейд; 
   
б) Торндайк; 
в) Коупленд;    
г) Вундт; 
д) Келлер. 
4.  Адамның  қабiлет  ерекшелiгiн  оның  бас  с‰йегiнiң 
сыртқы  формасымен  байланыстыра  зерттейтiн  психоло-
гиялық бағыт: 
a) гистология; 
   
б) френология; 
в) хиромантия;  
 
г) графология; 
д) бихевиоризм. 
5. Гельвеций ұсынған дарындылық негiзi: 
a) нәсiлшілдiк; 
б) қоршаған орта; 
в) жоғары рух; 
г) әлеуметтiк тәрбие; 
д) гендiк бағдарлама. 
6.  Ақыл-ес  қабiлеттерi  негiзiнде  жатқан  ми  қызметiмен 
байланысты Павлов ашқан құбылыс: 
a) стереотип; 
б) генотип; 
в) ассоциация; 
г) уақытша байланыстар; 
д) доминанта. 
7.  Аралас  қабiлеттер  орнығуының  физиологиялық 
негiзi: 
a) бiрiншi сигналдық ж‰йе; 

 
 
200
б) екiншi сигналдық; 
в) екi ж‰йеде бiрдей; 
г) рецепторлар; 
д) анализаторлар. 
8. Адамның тума нышандық белгiлерiне негiзделген қа-
бiлеттер: 
a) көркемөнерлiк;  
 
б) ғалымдық; 
в) спорттық ; 
 
 
г) техникалық; 
д) қарапайым қызметтiк. 
9.  Адамдар  қабiлетiндегi  айырмашылықтардың  көрiну 
кезеңi: 
a) iс-әрекеттi жоспарлауда; 
б) орындауда;  
в) нәтижеде; 
г) ниеттеуде; 
д) талдауда. 
10.  Бiлiм,  ептiлiк  дағдылар  бiрлiгiн  жеңiл  әрi  нәтижелi 
игерудi қамтамасыз етушi жалпы қабiлет ерекшелiгi: 
a) шеберлiк;    
б) дарындылық; 
в) талант; 
   
г) данышпандық; 
д) шабыт. 
11. Нақты iс-әрекет аймағында өте жоғары деңгейге кө-
терiлетiн қабiлет: 
a) дарындылық; 
б) шеберлiк; 
в) талант; 
г) шабыт; 
д) нышан. 
12.  Адам  қабiлетiнiң  ерекше  даралық  сипатын  көрсе-
тетiн психологиялық құбылыс: 
a) шабыт; 
б) талант; 
в) дарын; 
г) шеберлiк; 
д) әрекетшілдiк. 

 
 
201
13.  Дәуiр  қажеттiлігi  мен  әлеумет  алдында  тұрған  мiн-
деттерге байланысты жеке адамда туындайтын ерекшелiк: 
a) дарын; 
б) талант; 
в) данышпандық; 
г) шабыт; 
д) нышан. 
14.  Шығармашылық  iс-әрекеттiң  аса  табысты  болуына 
себепшi рухи к‰ш-қуат көрiнiсi: 
a) дағды; 
б) талант; 
в) дарын; 
г) шабыт; 
д) нышан. 
15. Адамды  жаңа  идеяларға  жетектеп,  оларды  iске  асы-
руға ынталандыратын психологиялық кейiп: 
a) талант; 
б) нышан; 
в) дарын; 
г) шабыт; 
д) данышпандық. 
16. «Шабыт ерiншектерден қашатын, шақырғанға бара-
тын қонақ» афоризмiнiң авторы: 
a) Абай; 
   
б) Шәкәрiм; 
в) Тургенев;    
г) Бах; 
д) Чайковский. 
17. Нақты iс-әрекет аймағында өте жоғары деңгейге кө-
терiлетiн қабiлет: 
a) дарындылық;  
 
б) шеберлiк; 
в) талант; 
   
г) шабыт; 
д) нышан. 
18.  Адам  қабiлетiнiң  ерекше  даралық  сипатын  көрсе-
тетiн психологиялық құбылыс: 
a) шабыт; 
   

 
 
202
б) талант; 
в) дарын; 
   
г) шеберлiк; 
д) әрекетшілдiк. 
19. Дарындылықтың өзiндiк ерекшелiгi ең алдымен бай-
ланысты: 
a) бiлiмге; 
б) дағдыға; 
в) ептiлiкке; 
г) қызығушылыққа; 
д) көзқарасқа. 
20. Шеберлiк бастамасындағы баланың алғашқы әрекетi: 
a) бiлiм топтау; 
б) дағды қалыптастыру; 
в) ептiлiктерге бейiмделу; 
г) қарапайым елiктеу; 
д) тәжiрибе жинақтау. 
 
III-нұсқа 
 
1.  Кейбiр  адамдардың  арнайы  оқып, ‰йренбей-ақ  к‰р-
делi қызметтердi атқара алуының негiзi: 
a) ойлаудан; 
б) қиялдан; 
в) мiнезден; 
г) қабiлеттен; 
д) сөйлеуден. 
2. «Қабiлет — бiр адамды екiншiсiнен ажырататын дара 
психологиялық ерекшелiк» деп тұжырымдаған ғалым: 
a) Теплов; 
б) Павлов; 
в) Сеченов; 
г) Рубинштейн; 
д) Лурия. 
3.  Болуы  м‰мкiн  қабiлеттiң  өрiстеуi  не  сөнуiне  себепшi 
фактор: 
a) әлеуметтiк жағдайлар; 
б) жеке бас ниетi; 

 
 
203
в) тәрбие; 
г) оқу; 
д) басқа адамдардың ықпалы. 
4.  Қабiлеттерге  байланысты  мидың  мекендiк  қызметi 
жөнiнде ғылыми жорамал ұсынған ғалым: 
a) Фрич; 
   
б) Гитциг; 
в) Галль; 
   
г) Котс; 
д) Дарвин. 
5. Қабiлеттің ең алдымен балалық шақта қалыптасатын 
ақыл-сана  әрекеттерiмен  байланысты  екенiн  дәлелдеуге 
тырысқан ғалым: 
a) Леонтьев;    
б) Овчинников; 
в) Гиппенрейтер;  
 
г) Ушби; 
д) Гельвеций. 
6.  Бiрiншi  не  екiншi  сигнал  ж‰йелерiнiң  әрекетке  қаты-
суына  байланысты  қабiлеттердiң  ‰ш  типiн  ажыратқан 
ғалым: 
a) Павлов; 
   
б) Сеченов; 
в) Рубинштейн;  
 
г) Леонтьев; 
д) Лернер. 
7. Көбiне бiрiншi сигналдық ж‰йеге негiзделген қабiлет-
тер типi: 
a) кинестетикалық;  
 
б) аралас; 
в) көркемөнерлiк;  
 
г) ақыл-саналық; 
д) интеллекттiк. 
8. Адамның тума нышандық белгiлерiне негiзделген қа-
бiлеттер: 
a) көркемөнерлiк;  
 
б) ғалымдық; 
в) спорттық ; 
 
 

 
 
204
г) техникалық; 
д) қарапайым қызметтiк. 
9.  Адамдар  қабiлетiндегi  айырмашылықтардың  көрiну 
кезеңi: 
a) iс-әрекеттi жоспарлауда; 
б) орындауда; 
в) нәтижеде; 
г) ниеттеуде; 
д) талдауда. 
10.  Бiлiм,  ептiлiк  дағдылар  бiрлiгiн  жеңiл  әрi  нәтижелi 
игерудi қамтамасыз етушi жалпы қабiлет ерекшелiгi: 
a) шеберлiк;   
б) дарындылық; 
в) талант; 
   
г) данышпандық; 
д) шабыт. 
11. Нақты iс-әрекет аймағында өте жоғары деңгейге кө-
терiлетiн қабiлет: 
a) дарындылық;  
 
б) шеберлiк; 
в) талант; 
   
г) шабыт; 
д) нышан. 
12.  Адам  қабiлетiнiң  ерекше  даралық  сипатын  көрсе-
тетiн психологиялық құбылыс: 
a) шабыт; 
б) талант; 
в) дарын; 
г) шеберлiк; 
д) әрекетшілдiк. 
13.  Дәуiр  қажеттiлігi  мен  әлеумет  алдында  тұрған  мiн-
деттерге байланысты жеке адамда туындайтын ерекшелiк: 
a) дарын; 
б) талант; 
в) данышпандық; 
г) шабыт; 
д) нышан. 

 
 
205
14.  Шығармашылық  iс-әрекеттiң  аса  табысты  болуына 
себепшi рухи к‰ш-қуат көрiнiсi: 
a) дағды; 
б) талант; 
в) дарын; 
г) шабыт; 
д) нышан. 
15.  Адамды  жаңа  идеяларға  жетектеп, оларды  iске  асы-
руға ынталандыратын психологиялық кейiп: 
a) талант; 
   
б) нышан; 
в) дарын; 
   
г) шабыт; 
д) данышпандық. 
16. «Шабыт ерiншектерден қашатын, шақырғанға бара-
тын қонақ» афоризмiнiң авторы: 
a) Абай; 
   
б) Шәкәрiм; 
в) Тургенев;    
г) Бах; 
д) Чайковский. 
17.  Аралас  қабiлеттер  орнығуының  физиологиялық 
негiзi: 
a) бiрiншi сигналдық ж‰йе; 
б) екiншi сигналдық; 
в) екi ж‰йеде бiрдей; 
г) рецепторлар; 
д) анализаторлар. 
18.  Адамның  тума  нышандық  белгiлерiне  негiзделген 
қабiлеттер: 
a) көркемөнерлiк;  
 
б) ғалымдық; 
в) спорттық ; 
 
 
г) техникалық; 
д) қарапайым қызметтiк. 
19.  Көбiне  екiншi  сигналдық  ж‰йеге  негiзделген  қабi-
леттер типi: 
a) аралас; 

 
 
206
б) көркемөнерлiк; 
в) кинестетикалық; 
г) ақыл-саналық; 
д) оперативтiк. 
20.  Талдау  мен  элементтерді  ажырата  тануға  шебер  қа-
бiлет иелерi: 
a) суретшілер; 
б) ойшылдар; 
в) қалыпты адам; 
г) к‰йшiлер; 
д) ақындар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
207
МАЗМҰНЫ: 
 
1. Психологияның мән-мағынасы……………………… 3 
2. Психика дамуы. Сана................................................... 14 
3. Тән мен жан................................................................... 25 
4. Психология ғылымы тарихынан................................. 36 
5. Iс-әрекет психологиясы............................................... 48 
6. Адамаралық қатынастар психологиясы..................... 59 
7. Тілдесу психологиясы.................................................. 71 
8. Зейін............................................................................... 82 
9. Т‰йсік және қабылдау.................................................. 93 
10. Ес психологиясы......................................................... 104 
11. Ойлау........................................................................... 115 
12. Қиял............................................................................. 126 
13. Жеке адам.................................................................... 137 
14. Ерік.............................................................................. 148 
15. Сезім............................................................................ 160 
16. Темперамент............................................................... 172 
17. Мінез........................................................................... 183 
18. Қабілет........................................................................ 195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С. Бабаев  
А. Жұмадуллаева  
 
Жалпы психология 
 
Дәріс — тақырыптық шұғыл тексеру тесттері 
 
 
 «Нұр-пресс» ЖШС бас директоры 
Н. Н. Жансеитов  
 
Беттеуші: А. А. Сляднева  
Дизайн: А. О. Савельев 
Сарашысы: А. А. Серимова  
Оператор: Г. О. Умурова 
 
Басуға 21.05.2007 қол қойылды. Офсеттік басылыс. 
Пішімі 70
×108/
32
. Қағазы офсеттік. Қарiп т‰рi «Таймс». 
Шартты баспа табағы 13. Есептік баспа табағы 3,7. 
Таралымы 500. Тапсырыс № 55. 
 
«Нұр-пресс» баспасы 
050057 Алматы қ., 
М. Өзт‰рiк к-сi, 12 ‰й. 
Тел/факс: (3272) 2747-833, 2742-650. 
Е-mail: law-literature2006@rambler.ru
 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал