С. Бабаев А. Жұмадуллаеважүктеу 5.01 Kb.

бет10/11
Дата18.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
рыққанда: 
a) бет бозарады; 
б) жанар жанады; 

 
 
170
в) бет қызарады; 
г) әрекеттер жеделдейдi; 
д) тыныс жеделдейдi. 
15.  Субъектке  қандай  да  эмоционалды  реңктi  сақтап 
қалуға не жоюға ықпал етушi психикалық құбылыс: 
a) кейiп; 
   
б) эмоция; 
в) көңiл; 
   
г) аффект; 
д) стресс. 
16. Сезiм т‰рi — кейiптің мәнi: 
a) уақытша құбылыс; 
б) жалпы к‰й; 
в) к‰мәндi к‰й; 
г) жағымды к‰й; 
д) д‰лей к‰й. 
17. Қатынас нысанның жеке адам талғамына қарсы бо-
луынан туындайтын сезiм т‰рi: 
a) жиiркену;    
б) жек көру; 
в) қорқыныш; 
   
г) ұят; 
д) қасiрет. 
18. Өте к‰штi эмоциялық әрекет көрiнiсi: 
a) стресс; 
   
б) эффект; 
в) аффект; 
   
г) эмпатия; 
д) фрустрация. 
19. Адамның шындықты тануға деген ақыл-ой сезiмiнiң 
бастауы: 
a) қызығу; 
   
б) таңдану; 
в) ұмтылыс;   
г) ниет; 
д) тiлек. 

 
 
171
20.  Адамның  әсемдiктi  қабылдау  қасиетiнiң  пайда  болу 
негiзi: 
a) рухани қажеттiліктен; 
б) сыртқы ықпалдардан; 
в) туылғанда берiледi; 
г) жоғары рухтан; 
д) бәрiнiң де қатысы бар. 
 

 
 
172
16. ТЕМПЕРАМЕНТ 
 
I-нұсқа 
 
1.  Жеке  адамның  әлеуметтiк  тұлға  ретiнде  қалыпта-
суының  биологиялық  негiзiн  танытатын  психологиялық 
қасиет: 
a) мiнез; 
б) қабiлет; 
в) сезiм; 
г) темперамент; 
д) ерiк. 
2.  Темпераменттiң  әрқилы  қасиеттерiнiң  бiр  бiрiмен 
байланысы: 
a) кездейсоқ; 
б) заңдылықты; 
в) танымға келмейдi; 
г) абстрактілі; 
д) жанама. 
3.  Гален  белгiлеген  темперамент  атауларына  қатысы 
жоқ психологиялық термин: 
a) астеник; 
б) флегматик; 
в) холерик; 
г) сангвиник; 
д) меланхолик. 
4.  Дене  м‰шелерiнiң  сырттай  өлшемдерiне  байланысты 
анықталған психикалық типтер саны: 
a) 
2; 
   
б) 3; 
в) 
4; 
   
г) 5; 
д) 6. 
5. Дене құрылымы типтерiне орай анықталған темпера-
менттер т‰рiнiң саны: 
a) 2;  
 
 
 
б) 5; 
в) 3;  
 
 
 
г) 4; 
д) 6. 

 
 
173
6. 40-жылдары  АҚШ-та  Кречмер  теориясына  эмбро-
логиялық  белгiлер  идеясын  қосып,  темперамент  зерттеу-
лерiн одан әрi байыта т‰скен ғалым: 
a) Стреляу; 
б) Шелдон; 
в) Гален; 
г) Вилюнас; 
д) Бюлер. 
7.  Ж‰йке  ж‰йесiндегi  к‰штi  әсерлердi  басып,  сөну  және 
бiрiктiру шартты реакцияларын iске асыратын процесс: 
a) қозу; 
б) тежелу; 
в) тепе-теңдiк; 
г) қозғалмалылық; 
д) селқостық. 
8. К‰штi, қозуы басым темперамент: 
a) сангвиник;    
б) флегматик; 
в) холерик; 
   
г) меланхолик; 
д) пикник. 
9.  И.  П.  Павловтың  ж‰йке  процестерi  теориясына  қо-
сымша  ж‰йке  лабильдiгi  мен  динамикалығы  қасиеттерiн 
ашқан ғалымдар: 
a) Лурия, Узнадзе; 
б) Выготский, Беспалько; 
в) Сеченов, Рубинштейн; 
г) Эльконин, Занков; 
д) Теплов, Небылицын. 
10. Нақты ж‰йкелiк темперамент типi: 
a) баршаға тән; 
б) ұжымдық қасиет; 
в) дара психологиялық қасиет; 
г) ұлыс болмысынан көрiнедi; 
д) нақты халыққа тән. 
11. Темпераментке байланысты реактивтiк мәнi: 
a) сыртқы әсер деңгейi; 
б) ырықсыз әрекет дәрежесi; 

 
 
174
в) ықпал жасау қарқындылығы; 
г) сыртқы әсерлерге ‰йренiсуi; 
д) әсер жауабының туындау жылдамдығы. 
12.  Көпшiл,  ым-ишарасы  мен  қозғалысы  мәнерлi,  шап-
шаң адамның темпераментi: 
a) холерик; 
   
б) сангвиник; 
в) флегматик; 
   
г) меланхолик; 
д) пикник. 
13. Екеуi де экстраверттiк сипатқа ие темпераменттер: 
a) меланхолик, сангвиник; 
б) сангвиник, флегматик; 
в) меланхолик, холерик; 
г) сангвиник, холерик; 
д) флегматик, холерик. 
14.  Темпераментке  орай  адам  таңдауына  т‰сетiн  әрекет 
элементi: 
a) мақсат қою; 
б) нәтиже; 
в) жоспарлау; 
г) орындау жолдары; 
д) реттеу. 
15.  Нысандар  тез  ауысатын,  тiлдесу  қажеттi  көп  жерде 
пайдалы өнiмге бейiм адам типi: 
a) флегматик; 
   
б) холерик; 
в) сангвиник; 
   
г) астеник; 
д) меланхолик. 
16. Оқу iстерi мейлiнше жиi бақылануы тиiс шәкiрт типi: 
a) сангвиник; 
б) холерик; 
в) меланхолик; 
г) астеник; 
д) флегматик. 
17. Меланхоликтiң сезiмдiк сипаты: 
a) белсендi;  
 

 
 
175
б) өкпешiл; 
в) байсалды;    
г) д‰лей; 
д) көпшiл. 
18.  Темпераменттiк  қасиеттер  басқа  психикалық  құбы-
лыстарға қарағанда: 
a) тұрақтанған; 
б) ауыспалы; 
в) динамикалы; 
г) өзгермелi; 
д) икемделгіш. 
19.  Темпераменттiң  әрқилы  қасиеттерiнiң  бiр  бiрiмен 
байланысы: 
a) кездейсоқ; 
б) заңдылықты; 
в) танымға келмейдi; 
г) абстрактілі; 
д) жанама. 
20. Екеуi де бiрдей әлсiз типке жататын темпераменттер: 
a) холерик, меланхолик; 
б) сангвиник, флегматик; 
в) флегматик, меланхолик; 
г) меланхолик, холерик; 
д) сангвиник, холерик. 
 
II-нұсқа 
 
1.  Сипаты  тiкелей  темпераменттен  көрiнетiн  адам  қа-
сиетi: 
a) әрекет-қимыл; 
б) сана; 
в) мiнез; 
г) сезiм; 
д) қабiлет. 
2. Темперамент мәнiн ашатын анықтауыш: 
a)  нысандар  арасындағы  қатынастарды  бейнелейтiн  бел-
гiлер; 
б) нысанның санада тұтас т‰рде бейнеленуi; 

 
 
176
в) жанама бейнелеуге бағытталған таным әрекетi; 
г) психикалық әрекет динамикасы айқындайтын әрекет; 
д) адамның өз қылығын қолдап, реттей бiлу қасиетi. 
3. Негiзiне қан сұйықтығы алынған темперамент атауы: 
a) пикник; 
б) холерик; 
в) сангвиник; 
г) меланхолик; 
д) флегматик. 
4.  Бойы  сидиған,  талдырмаш  денелi,  тар  иықты 
адамдарды бiрiктiретiн психологиялық тип тобы: 
a) лептосоматик; 
б) пикник; 
в) атлетик; 
г) диспластик; 
д) астеник. 
5.  Конституциялық  типология  бойынша  шизотомик 
темпераментiне жататын адамның сипаты: 
a) денесi мығым, ойлауы шабан; 
б) денесi нәзiк, икемсiз; 
в) толықша, тiл табысқыш; 
г) қапсағай, д‰лей; 
д) дене м‰шелерi қисынсыз. 
6. Темперамент табиғатын т‰сiндiруде Я. Среляу атаған 
Кречмер-Шелдон теориясының кемшiлiгi: 
a) адамның дене құрылымын тану; 
б) нәсiлшілдiкке негiзделу; 
в) эмбрологиялық белгiлердi арқау ету; 
г) әлеуметтiк жағдайларды елемеу; 
д) физиологиялық болмысты ескеру. 
7. Ж‰йке процесi қозғалмалылығының мәнi: 
a) белгiлi мерзiмде әсердi сақтау; 
б) қозу мен тежелудің бiркелкілiгi; 
в) ж‰йке процестерiнiң өзара ауысуы; 
г) ж‰йке процесiнiң инерттiгi; 
д) туындау және сөну шапшаңдығы. 
8. Сангвиник темпераментiнiң ж‰йкелiк сипаты: 
a) әлсiз тип; 

 
 
177
б) к‰штi, қозуы басым; 
в) к‰штi, қозуы мен тежелуi теңдей, салғырт; 
г) к‰штi, қозуы мен тежелуi теңдей, қозғалмалы; 
д) флегматик типпен бiрдей. 
9. Ж‰йке процесiнiң туындау және сөну шапшаңдығын-
да көрiнетiн физиологиялық құбылыс: 
a) динамикалық; 
б) лабильдiк; 
в) рефлекстiк; 
г) перцептивтiк; 
д) интроспекттiк. 
10. Темперамент типiнiң нақты көрiнiсi: 
a) ниетте; 
   
б) әрекетте; 
в) интеллектте;  
 
г) тiлдесуде; 
д) бәрiнде. 
11. Адамның сыртқы әсерлерге ‰йренiсе алуы: 
a) сезiмталдық;  
 
б) шапшаңдық; 
в) икемдiлiк;    
г) қызбалық; 
д) қарқындылық. 
12. Холерик адамның қасиеттерi: 
a) белсендiлiгi басым, ұстамсыз, қызба; 
б) ырықсыз әрекеттерiне тоқтам жасай алады; 
в) әрекетi енжар, бiрақ өте қуатты, iскер; 
г) сезiмтал, әрекетшілдiгi кем; 
д) көңiлдi, әрекетшіл. 
13.  Қалыпты  жағдайда  соңғы  өнiм  нәтижесiне  ықпал 
етушi психикалық фактор: 
a) сана; 
   
б) қабiлет; 
в) темперамент;  
 
г) сезiм; 
д) т‰йсiк. 
14.  Жағдайға  орай  жауап  әрекетке  келудiң  әлеуметтiк 
себебi: 
a) тума темперамент; 

 
 
178
б) нышан; 
в) шабыт; 
г) ж‰йке құрылымы; 
д) тәжiрибе. 
15. Қайталануы көп, жалықтаратын, қарапайым iстердi 
атқаруға бейiм тип: 
a) флегматик; 
б) холерик; 
в) сангвиник; 
г) меланхолик; 
д) атлетик. 
16. Сангвиник оқушыға сай әрекет сипаты: 
a) ұдайы саналы белсендiлiк; 
б) ұстамсыз қызбалық; 
в) байсалдылық; 
г) енжар қимыл; 
д) д‰лейлiк. 
17. ‡здiксiз  жаңа  қызығушылықты  зейiн  тоқтатып,  белгiлi 
к‰ш жұмсауды талап ететін iстерде тиiмдi темперамент: 
a) флегматик; 
   
б) холерик; 
в) сангвиник; 
   
г) атлетик; 
д) меланхолик. 
18.  Қызмет  бабы  мен  әрекеттерi  шектелген,  еркiн  қи-
мылға м‰мкiндiк жоқ жерде шыдамсыздық танытатын тип: 
a) холерик; 
   
б) флегматик; 
в) сангвиник; 
   
г) пикник; 
д) меланхолик. 
19.  Темпераменттер  жөнiндегi  ғылымның  iргетасын  қа-
лаған ежелгi грек дәрiгерi: 
a) Гален; 
   
б) Гиппократ; 
в) Фалес; 
   
г) Аристотель; 
д) Солон. 

 
 
179
20. Ж‰йке ж‰йесiндегi к‰штi әсерлердi басып, сөну және 
бiрiктiру шартты реакцияларын iске асыратын процесс : 
a) қозу; 
   
б) тежелу; 
в) тепе-теңдiк; 
   
г) қозғалмалылық; 
д) селқостық. 
 
III-нұсқа 
 
1.  Темпераменттiк  қасиеттер  басқа  психикалық  құбы-
лыстарға қарағанда: 
a) тұрақтанған; 
б) ауыспалы; 
в) динамикалы; 
г) өзгермелi; 
д) икемделгiш. 
2.  Темпераменттер  жөнiндегi  ғылымның  iргетасын  қа-
лаған ежелгi грек дәрiгерi: 
a) Гален; 
б) Гиппократ; 
в) Фалес; 
г) Аристотель; 
д) Солон. 
3.  Темпераменттi  адамның  дене  құрылымына  байла-
ныстыруды  негiзге  алған  конституциялық  типология  тео-
риясының авторы: 
a) Шелдон; 
   
б) Кречмер; 
в) Стреляу; 
   
г) Павлов; 
д) Теплов. 
4. Диспластик адамдардың қисыны: 
a) нәзiк денелi; 
б) мығым, толықша; 
в) бұлшық еттi, кең иықты; 
г) дене бiтiмi қисынсыз; 
д) қара қайысы шыққан. 

 
 
180
5.  Домаланған  денелi,  көзқарастары  шындықтан  ауыт-
қымайтын адамды қамтыған конституциялық тип: 
a) шизатомик; 
б) иксотомик; 
в) циплотомик; 
г) астеник; 
д) флегматик. 
6.  Темперамент  т‰рлерiнiң  көрiнуi  ж‰йкеде  қалыптаса-
тын  тұрақты  қозу  мен  тежелу  процестерiне  байланысты-
лығын дәлелдеген ғалым: 
a) Сеченов; 
   
б) Павлов; 
в) Теплов; 
   
г) Небылицин; 
д) Рубинштейн. 
7. Темперамент т‰рлерiн анықтауда И. П. Павлов негiз-
ге алған фактор: 
a) дене сұйықтықтары; 
б) дене құрылымы; 
в) ж‰йке процестерi; 
г) эмбриологиялық белгiлер; 
д) физиологиялық болмыс. 
8. Адамның ж‰йке ж‰йесiнiң типi: 
a) тәрбиеден; 
б) қоршаған ортадан; 
в) туылғанда берiледi; 
г) тарихи категория; 
д) әлеуметтiк туынды. 
9. Ж‰йке ж‰йесiнiң динамикалығының мәнi: 
a) әлсiздiк көрсеткiшi; 
б) қоздырғыш қарқыны; 
в) рефлекс т‰зiлу жылдамдығы; 
г) тежегiштер деңгейi; 
д) рефлекс байланысы. 
10. Адамды реакцияға келтiретiн сыртқы әсер к‰штiң ең 
төменгi деңгейi мен шапшаңдығы: 
a) сензитивтiк; 
б) реактивтiк; 

 
 
181
в) лабильдiк; 
г) динамикалық; 
д) активтiк. 
11. Санадағы  бейне, елес  пен ойлардың туындауына се-
бепшi жағдай: 
a) интроверттiк; 
б) экстраверттiк; 
в) лабильдiк; 
г) динамикалық; 
д) стереотиптiк. 
12. Екеуi де бiрдей әлсiз типке жататын темпераменттер: 
a) холерик, меланхолик; 
б) сангвиник, флегматик; 
в) флегматик, меланхолик; 
г) меланхолик, холерик; 
д) сангвиник, холерик. 
13. Еңбек әрекетi тәсiлдерiн өзгертуге ықпал етушi тума 
психикалық қасиет: 
a) нәсiлшілдiк; 
б) генотип; 
в) темперамент; 
г) шабыт; 
д) дарын. 
14.  Аса  к‰рделi  қызметтердi (гимнастика,  ұшқыш,  к‰й-
шi) игеруде басты назарға алынатын ықпал: 
a) оқу; 
б) тәрбие; 
в) қоршаған орта; 
г) темперамент бiтiстерi; 
д) мiнез. 
15.  Қызмет  бабы  мен  әрекеттерi  шектелген,  еркiн  қи-
мылға м‰мкiндiк жоқ жерде шыдамсыздық танытатын тип: 
a) холерик; 
   
б) флегматик; 
в) сангвиник; 
   
г) пикник; 
д) меланхолик. 

 
 
182
16.  Тұрақты,  бiр  тәртiппен  орындалатын  қызметтерде 
тиiмдi темперамент типi: 
a) холерик; 
б) сангвиник; 
в) флегматик; 
г) иксоматик; 
д) меланхолик. 
17.  Психикалық  процестер  арасында  тiкелей  темпера-
ментке байланысты қасиет: 
a) ұғу; 
 
 
 
 
б) еске т‰сiру; 
в) т‰сiну; 
   
г) қабылдау; 
д) ойлау. 
18. Қайталануы көп, жалықтаратын, қарапайым iстердi 
атқаруға бейiм тип: 
a) флегматик; 
б) холерик; 
в) сангвиник; 
г) меланхолик; 
д) атлетик. 
19. Негiзiне қан сұйықтығы алынған темперамент атауы: 
a) пикник; 
   
б) холерик; 
в) сангвиник; 
   
г) меланхолик; 
д) флегматик. 
20. К‰штi, қозуы басым темперамент: 
a) сангвиник;    
б) флегматик; 
в) холерик; 
   
г) меланхолик; 
д) пикник. 
 

 
 
183
17. МIНЕЗ 
 
I-нұсқа 
 
1. Жеке адамның өзiне тән қылық-әрекетiнде, тiл қаты-
насында тұрақты қалыптасатын дара ерекшелiктер жиын-
тығы 
a) темперамент;  
 
б) қабiлет; 
в) мiнез; 
   
г) сезiм; 
д) ерiк. 
2. Мiнез көрсеткiшi: 
a) терең ой, қиял әрекеттерi; 
б) тұрақты, таңдаулы қасиеттер; 
в) ауытқуы мол сезiмдер; 
г) ырықты ерiк к‰штерi; 
д) жан-жақты дамыған қабiлеттер. 
3.  Мiнез  арқылы  танылатын  адамның  қоғамдық  сипа-
ты: 
a) өжеттiлiк; 
б) төзiмдiлiк; 
в) табандылық; 
г) iс-әрекеттiк бағыт-бағдар
д) жоғары интеллектi. 
4. Қалыпқа т‰скен мiнезге жетекшi фактор: 
a) құмарлық; 
б) қызығу; 
в) наным-сенiмдер; 
г) ниет; 
д) тiлек. 
5. Табысқа жету қажеттiлігiне қолдау, куат берушi мiнез 
бiтiсi: 
a) ерiксiздiк; 
б) қорқақтық; 
в) к‰дiкшiлдiк; 
г) тәуекелшілдiк; 
д) к‰мәншiлдiк. 

 
 
184
6.  Адамдарды  сыртқы  келбетiне  қарай топқа бiрiктiрiп, 
олардың мiнез сипатын анықтайтын бiлiм: 
a) жұлдызнама; 
б) физиогномика; 
в) хиромантия; 
г) дерматоглифика; 
д) графология. 
7.  Қандай  да  адамшылық  сипат  танытатын  әрекет-қы-
лықтың  жағдайға  орай  тұрақты,  қайталанып  отыратын 
нақты белгiсi: 
a) көңiл шарпулары; 
б) мiнез бiтiстерi; 
в) мнемикалық әрекеттер; 
г) ерiк көрiнiстерi; 
д) сезiмдiк қабiлеттер. 
8.  Мiнез  бiтiстерiн  к‰штi,  әлсiз,  қатал  және  т.б.  деп 
бөлемiз. Қатал мiнез бiтiсiнiң көрсеткiшi: 
a) қорқақтық; 
   
б) өжеттiлік; 
в) икемшiлдiк; 
   
г) келiсiмпаздық; 
д) белсендiлiк. 
9. Мiнез дамуына негiз болатын психологиялық қасиет: 
a) қабiлет; 
   
б) нышан; 
в) көңiл;  
 
г) темперамент; 
д) ерiк. 
10. Мiнездiң қатаң, к‰штi әрi табанды болуының негiзi: 
a) ой; 
 
 
 
 
б) ақыл; 
в) сезiм; 
   
г) ерiк; 
д) сана. 
11.  Ақыл-ой  құбылысына  тiкелей  байланысты  мiнез  бi-
тiсi: 
a) ой ж‰йрiктiгi; 
б) ой тереңдiгi; 

 
 
185
в) ақылды пайдалана бiлу; 
г) мәселе қоя бiлу; 
д) ой жұмысындағы ынта-сенiм. 
12. Альтруист адамдағы жетекшi мiнез бiтiсi: 
a) қайырымды; 
б) жалтақ; 
в) к‰дiкшiл; 
г) секемшiл; 
д) қорқақ. 
13. Ұқыпты не салақ мiнездi болуға себепшi қатынас: 
a) басқа адамдармен;    
б) iс-қызметке
в) өз басына;    
г) заттарға; 
д) табиғатқа. 
14.  Адамдардың  кейбiр  тобына  тән  қасиеттiң  бiреудiң 
дара  мiнезiнде  көрiнуiнен  мiнез  типтерi  қалыптасады,  сол 
мiнез типтерiн өзара ажыратушы фактор: 
a) дара темперамент; 
б) жеке бiтiстер; 
в) ерекше сапалар; 
г) жалпы қылық тәсiлi; 
д) жеке адамның ерiк көрiнiсi. 
15. Шамданғыш, ұнамсыз эмоциялары басым мiнез типi: 
a) бағыт-бағдары тұрақсыз; 
б) икемi кем, жанжалдасқыш; 
в) ‰йлесiмдi; 
г) тиянақсыз; 
д) iштей қайшылықты, сырттай келiсiмдi. 
16. Мiнез бiтiсi асқынуының мысалы: 
a) орынды шыншыл болу; 
б) орынсыз, тiке шыншыл болу; 
в) икемдi шыншыл болу; 
г) ‰йлесiмдi шыншыл болу; 
д) өмiр қажеттiлігiнен өтiрiктi де шындай қолдану. 
17. Адамның тiршiлiк проблемаларын шешуден гөрi тө-
ңiректегi  оқиғалар  мен  құбылыстарды  көбiрек  бақылауға 
бейiм жас шағы: 
a) балалық; 
   

 
 
186
б) бозбалалық; 
в) жасөспiрiм; 
   
г) ересек; 
д) дана кәрiлiк. 
18. Адам мiнезiнiң сан қилы көрiнiстерiнің жас сатыларына 
байланыстылығын даналықпен көре бiлген ұлы ғұлама: 
a) Фараби; 
   
б) Ясауи; 
в) Қашқари;   
г) Баласағұн; 
д) Иг‰неки. 
19.  Жеке  адамның  мақсат-м‰дделерiнiң,  әрекет-қылық-
тарының т‰пкi себебi: 
a) мiнезден; 
б) ерiктен; 
в) ойлаудан; 
г) темпераменттен; 
д) т‰йсiк-қабылдаудан. 
20. Мiнез арқылы танылатын адамның қоғамдық сипа-
ты: 
а) өжеттiлiк ; 
 
 
б) төзiмдiлiк; 
в) табандылық;  
 
г) iс-әрекеттiк бағыт-бағдар; 
д) жоғары интеллектi. 
 
II-нұсқа 
 
1. Мiнездiң нақты қалыптасуына себепшi фактор: 
a) қоғамдық шарттар; 
б) тұрмыстық қалыптар; 
в) нәсiлдiк байланыс; 
г) әлеуметтiк топтардың ықпалы; 
д) тума нышандар. 
2. Қалыпқа т‰скен мiнезге жетекшi фактор: 
a) құмарлық; 
б) қызығу; 
в) наным-сенiмдер; 

 
 
187
г) ниет; 
д) тiлек. 
3. Табысқа жету қажеттiлігiне қолдау, қуат берушi мiнез 
бiтiсi: 
a) ерiксiздiк;    
б) қорқақтық; 
в) к‰дiкшiлдiк;  
 
г) тәуекелшілдiк; 
д) к‰мәншiлдiк. 
4. Адамдарды  сыртқы  келбетiне  қарай топқа бiрiктiрiп, 
олардың мiнез сипатын анықтайтын бiлiм: 
a) жұлдызнама; 
б) физиогномика; 
в) хиромантия; 
г) дерматоглифика; 
д) графология. 
5.  Қандай  да  адамшылық  сипат  танытатын  әрекет-қы-
лықтың  жағдайға  орай  тұрақты,  қайталанып  отыратын 
нақты белгiсi: 
a) көңiл шарпулары; 
б) мiнез бiтiстерi; 
в) мнемикалық әрекеттер; 
г) ерiк көрiнiстерi; 
д) сезiмдiк қабiлеттер. 
6.  Мiнез  бiтiстерiн  к‰штi,  әлсiз,  қатал  және  т.б.  деп 
бөлемiз. Қатал мiнез бiтiсiнiң көрсеткiшi: 
a) қорқақтық; 
б) өжеттiлік; 
в) икемшiлдiк; 
г) келiсiмпаздық; 
д) белсендiлiк. 
7. Мiнез дамуына негiз болатын психологиялық қасиет: 
a) қабiлет; 
   
б) нышан; 
в) көңiл; 
   
г) темперамент; 
д) ерiк. 

 
 
188
8. Мiнездiң қатаң, к‰штi әрi табанды болуының негiзi: 
a) ой; 
 
 
 
 
б) ақыл; 
в) сезiм; 
   
г) ерiк; 
д) сана. 
9.  Ақыл-ой  құбылысына  тiкелей  байланысты  мiнез  бi-
тiсi: 
a) ой ж‰йрiктiгi; 
б) ой тереңдiгi; 
в) ақылды пайдалана бiлу; 
г) мәселе қоя бiлу; 
д) ой жұмысындағы ынта-сенiм. 
10. Альтруист адамдағы жетекшi мiнез бiтiсi: 
a) қайырымды; 
б) жалтақ; 
в) к‰дiкшiл; 
г) секемшiл; 
д) қорқақ. 
11. Ұқыпты не салақ мiнездi болуға себепшi қатынас: 
a) басқа адамдармен; 
б) iс қызметке
в) өз басына; 
г) заттарға; 
д) табиғатқа. 
12.  Адамдардың  кейбiр  тобына  тән  қасиеттiң  бiреудiң 
дара  мiнезiнде  көрiнуiнен  мiнез  типтерi  қалыптасады,  сол 
мiнез типтерiн өзара ажыратушы фактор: 
a) дара темперамент; 
б) жеке бiтiстер; 
в) ерекше сапалар; 
г) жалпы қылық тәсiлi; 
д) жеке адамның ерiк көрiнiсi. 
13. Шамданғыш, ұнамсыз эмоциялары басым мiнез типi: 
a) бағыт-бағдары тұрақсыз; 
б) икемi кем, жанжалдасқыш; 
в) ‰йлесiмдi; 

 
 
189
г) тиянақсыз; 
д) iштей қайшылықты, сырттай келiсiмдi. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал