С. Бабаев А. Жұмадуллаеважүктеу 5.01 Kb.

бет1/11
Дата18.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 
 
 
 
 
 
 
С. Бабаев  
А. Жұмадуллаева  
 
 
 
 
 
Жалпы психология 
 
 
 
Дəріс — тақырыптық шұғыл тексеру тесттері 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы 
2007
 

 
 
2
0303020000 
00(05)-07 
ББК 88.3 
Б 12 
 
Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ Кентау институты  
оқу-әдістемелік кеңесі тарапынан ұсынылды. 
 
 
Пiкiр жазғандар:  К. Ералин — педагогика ғылымдарының  
докторы, профессор; 
 
 
 
К. М. Беркінбаев — педагогика  
ғылымдарының кандидаты, профессор. 
 
 
Жауапты редактор: Б. Ортаев — педагогика ғылымдарының  
докторы, доцент. 
 
 
 
С. Бабаев, А. Жұмадуллаева  
Жалпы  психология.  Дәріс — тақырыптық  шұғыл  тексеру 
тесттері.— Алматы: «Нұр-пресс», 2007.— 208 б. 
 
ISBN 9965-813-26-4 
 
Бұл  тесттер  жинағы  С.  Бап-Бабаның  “Жалпы  психология” 
кiтабы негiзiнде құрастырылып, студенттердiң сабақ процесiн-
де,  оқудан  тыс  игерген  материалдарды  пысықтауға,  бақылау 
ж‰ргiзуге  және  өзiндiк  тексерiс  ‰шiн  пайдалануға  арналған. 
Тесттер  курс  бағдарламасы  бойынша  тақырыптық  ж‰йемен 
берiлген.  
Бұл  тесттер  жинағы  оқытушылар  мен  студенттерге  арнал-
ған. 
 
                                                                            ББК 88.3 
Б 
© С. Бабаев, А. Жұмадуллаева, 2007. 
© Нұр-пресс, 2007. 
ISBN 9965-813-26-4 
 

 
 
3
1. ПСИХОЛОГИЯНЫҢ МӘН-МАҒЫНАСЫ 
 
I-нұсқа 
 
1. Психология ғылымының негiзiн құрушы құбылыс: 
а) саясат;  
 
б) математика; 
в) адам болмысы;  
г) әлеумет өмiрi; 
д) адам физиологиясы. 
2. Психология зерттеуiндегi ерекше құбылыстар ауқымы: 
a) саясат мәселелерi; 
б) экологиялық жағдайлар; 
в) этнографиялық процестер; 
г) демографиялық құбылыстар; 
д) адамның ықылас-ниеттерi. 
3.  Психологияның  ғылыми  ерекшелiктерiн  танудың 
қиындығы: 
а) нақтылығында; 
б) айқындығында; 
в) тылсым сыр болуында; 
г) жалпылығында;  
д) көрнекiлiгiнде. 
4. Ғылымдық деңгейге дейiнгi жай психологиялық пай-
ымдаулардың жинақталу көзi: 
a) әр адамның к‰нделiктi өз өмiр тәжiрибесiнен; 
б) ғылымдық деректерден; 
в) жоспарлы зерттеу негiзiнде; 
г) қандай да сыртқы к‰ш ықпалынан; 
д) оқытудан. 
5. Психологияның пәндiк аймағының кемелденуiмен орай-
лас бiрiншi кезең аты: 
a) iс-әрекет жөнiндегi ғылым
б) сана туралы ғылым; 
в) жан туралы ғылым; 
г) интроспекттiк сана тағылымы; 
д) психологиялық параллелизм теориясы. 

 
 
4
6. Психологияға рефлекс және сана категорияларын ен-
гiзген Декарт тұжырымы: 
a) жан мен тән өзара тәуелдi; 
б) жан — алғашқы; 
в) жан мен тән өзара тәуелсiз; 
г) тән — алғашқы;  
д) жан — ми өнiмi. 
7.  Лейпцигтегi  алғашқы  эксперименталды-психология-
лық лабораторияны ұйымдастырушы: 
а) 1960, Торндайк;  
 
б) 1910, Фрейд; 
в) 1879, Вундт;  
 
г) 1930, Крамер; 
д) 1760, Декарт. 
8. Бихевиористiк психологияның әдiснамалық негiзi: 
а) субъективті идеализм;  
б) дөрекi материализм; 
в) интроспекттiк теория; 
г) психоанализ;  
д) когнитивизм. 
9. Материя эволюциясының шындыққа сай схемасы: 
a) жануар — өсiмдiк — адам; 
б) адам — жануар — өсiмдiк; 
в) өсiмдiк — жануар — адам;  
г) жануар — адам — өсiмдiк; 
д) өсiмдiк — адам — жануар.  
10. Психиканың бастапқы қызметi: 
a) адамның iс-әрекетiн жоспарлау; 
б) тұжырымдамалар беру; 
в) д‰ние байланыстарын бейнелеу; 
г) анализдеу;  
д) синтездеу. 
11.  Психиканың  рефлекторлық  принципiн  алғаш 
айқындаған ғалым-психолог: 
а) И. П. Павлов;  
б) И. М. Сеченов; 
в) Л. С. Рубинштейн;  

 
 
5
г) Б. Ф. Ломов; 
д) А. Н. Леонтьев. 
12.  Психикалық  процестердiң  бастапқы  атқаратын  мiн-
детi: 
a) ойлау және қорытындылау; 
б) анализдеу;    
в) синтездеу; 
г) жалпылау және нақтылау; 
д) сигнал жеткiзу және реттеу. 
13.  Психикалық  iс-әрекеттiң  негiзгi  физиологиялық  ме-
ханизмi: 
а) рефлекс;  
 
б) қозу; 
в) тежелу;  
 
г) уақытша байланыс; 
д) тiтiркену. 
14. Жануарлар әрекетiнiң негiзi: 
a) екi сигнал бiрдей; 
б) бiрiншi сигналдық ж‰йе; 
в) екiншi сигналдық ж‰йе; 
г) логикалық ж‰йе; 
д) қозғалыс ж‰йесi. 
15.  Психологиялық  зерттеулер  аймағының  кеңейiп,  жа-
ңа ғылыми бағыттар мен салалардың д‰ниеге келуi: 
а) ХIХ ғ. басында;   
б) ХХ ғ. соңында; 
в) ХVIII ғ. соңғы ширегiнде; 
г) ХХ ғ. 20-шы жылдарында; 
д) әуел бастан. 
16. Психологияны қамтушы ғылымдар тобы: 
а) философиялық;  
б) гуманитарлық; 
в) философиялық-жаратылыстану; 
г) гуманитарлық-жаратылыстану; 
д) жаратылыстану. 
17.  Психологияға  эксперименталды  әдiстер  мен  реф-
лекторлық  теорияның  келуiне  ықпал  жасаған  ғылымдар 
тобы: 
a) философиялық;  

 
 
6
б) техникалық; 
в) гуманитарлық;  
г) жаратылыстану; 
д) өнертану. 
18.  Оқу  процесiнде  бiлiм,  ептiлiк,  дағдылардың  қалып-
тасу заңдылықтарын негiздейтiн ғылым саласы: 
a) салыстырмалы психология; 
б) педагогикалық психология; 
в) еңбек психологиясы; 
г) жас ерекшелiктер психологиясы; 
д) арнайы психология. 
19.  Әлеуметтiк  процестердi  зерттеуде  барша  гуманитар-
лық ғылымдар ‰шiн қажеттi деректер негiзi: 
a) философияда;  
б) социологияда; 
в) психологияда;  
г) логикада; 
д) географияда. 
20. Әр адамның өзiндiк толғанысы ең алдымен көрiнедi: 
a) моральдық қатынасында; 
б) т‰йсiк, сезiмiнде; 
в) iс-әрекетiнде; 
г) қимыл-қозғалыста; 
д) ойлау қабiлетiнде. 
 
II-нұсқа 
 
1. Адамның даму заңдары мен оның жасампаздық м‰м-
кiндiктерiн зерттейтін ғылым: 
a) философия; 
б) социология; 
в) педагогика; 
г) психология; 
д) экология. 
2. Психологиялық д‰ниенiң бiрiншi ерекшелiгi: 
a) әр адамның өзiндiк бiлiмi; 
б) өзiндiк дағды-ептiлiгi; 

 
 
7
в) өзiндiк көзқарасы; 
г) өзiндiк толғанысы; 
д) өзiндiк талғамы. 
3. Әрқандай нақты заттың қабылдаудағы кейпi мен зат-
тың өзi: 
a) сәйкес; 
б) сәйкес емес; 
в) тiптi ұқсамайды; 
г) өзгешеленіп тұрады; 
д) айнадағыдай дәл. 
4. Психологияның дербес ғылым болып қалыптасқанына: 
a) мың жыл; 
б) жетпiс жыл; 
в) төрт ж‰з жыл; 
г) ж‰з жыл; 
д) әлi қалыптасқан жоқ. 
5. Психологиядағы алғашқы теориялардың бәрiне ортақ 
қате т‰сiнiк: 
a) адамның жан д‰ниесi қоршаған ортаның ықпалында; 
б) адам сыртқы д‰ниемен белсендi қатынаста; 
в) адам болмысын өзiндiк сана белсендiлiгi айқындайды; 
г) сана — адамаралық қатынастар жемiсi; 
д) қоршаған орта — iс-әрекет — сана тығыз байланысты. 
6. Декарт тағылымының психологияда алған атауы: 
a) субъективизм; 
б) объективизм; 
в) дуализм; 
г) материализм; 
д) психофизиологиялық параллелизм. 
7. Әрекет-қылық психологиясын ғылымға енгiзген бағыт: 
a) фрейдизм;    
б) гуманизм; 
в) когнитивизм;  
г) бихевиоризм; 
д) прагматизм. 
8.  Психологияның  тоқыраудан  шығып,  ғылымдық  си-
пат алуының әдiснамалық тұғыры: 
a) объективті идеализм; 

 
 
8
б) диалектикалық материализм; 
в) дiни догматика; 
г) дуалистiк философия; 
д) метафизикалық көзқарас. 
9. Ғылыми психологияның объективті мәнiн анықтауға 
негiз болған философиялық категория: 
a) интроспекттiк бақылау; 
б) сана бiрiншiлiгi; 
в) бейнелеу теориясы; 
г) гештальтизм; 
д) психоанализ. 
10. Психология ғылымының мiндетi: 
a) субъективті ойды баяндау; 
б) процестердi сол к‰йiнде суреттеу; 
в) психологиялық құбылыстардың объективті заңдарын ашу; 
г) табиғаттан тыс болмысты деректеу; 
д) адам д‰ниесiнен тыс жағдайларды зерттеу. 
11. Бас-ми рефлекс доғасының ортаңғы бiрлiгi: 
a) сыртқы тiтiркендiргiштер; 
б) сыртқы қозғалыстар; 
в) қозу және тежелу процестерi; 
г) сезiмдер; 
д) ой. 
12.  Психика  рефлекстiгi  мен  iс-әрекетiнiң  психикалық 
басқарылуы жөнiндегi идеяның авторы: 
a) И. П. Павлов;  
б) Л. С. Рубинштейн; 
в) И. М. Сеченов;  
г) Б. Ф. Ломов; 
д) А. Н. Леонтьев. 
13.  Мида  т‰зiлетiн  қалаған  уақытша  байланыстың  соң-
ғы нәтижесi: 
a) ой;    
б) қиял; 
в) елес;  
 
г) ес; 
д) сырттай көрiнген әрекет. 

 
 
9
14. Екiншi сигналдық ж‰йенiң көрiнiс құралы: 
a) бейне;  
 
б) қозғалыс; 
в) тербелiс;  
 
г) сөз; 
д) сезiм. 
15.  Қазіргі  заманғы  психологияның  тiрек  категория-
ларын айқындаған ғалым: 
a) Л. С. Рубинштейн;  
б) С. Д. Выготский; 
в) И. М. Сеченов;  
г) Б. Ф. Ломов; 
д) И. П. Павлов. 
16. Гуманитарлық ғылымдардың негiзгi зерттеу нысаны: 
a) жануарлар д‰ниесi; 
б) жалпы тiршiлiк; 
в) өсiмдiктер д‰ниесi; 
г) адамның табиғаты мен болмысы; 
д) д‰ниедегі б‰кiл заттар мен құбылыстар. 
17.  Тiршiлiк  иелерiнiң  қоршаған  ортаның  құбылмалы 
жағдайларына  икемделудегi  психиканың  рөлiн  айқын-
дауға негiз болған теория: 
a) Фрейдтiң психоанализi; 
б) Дарвиннiң эволюциялық танымы; 
в) Торндайктың прагматистiк бағыты; 
г) Кречмердiң френологиясы; 
д) Пиаженiң гуманистiк көзқарасы. 
18. Психология салаларын классификациялаудың негiз-
гi принципi: 
a) психиканың рефлекторлығы; 
б) психиканың доминанттығы; 
в) психиканың мекендiгi; 
г) психиканың iс-әрекетте дамуы; 
д) психиканың детерминизмi. 
19. Диалектикалық материализмге негiзделген психика-
лық д‰ниенiң негiзi: 
a) ой;    

 
 
10
б) iс-әрекет
в) материя;  
 
г) сана; 
д) қабiлет. 
20.  Психикалық  iс-әрекеттiң  негiзгi  физиологиялық  ме-
ханизмi: 
а) рефлекс;  
 
б) қозу; 
в) тежелу;  
 
г) уақытша байланыс; 
д) тiтiркену. 
 
III-нұсқа 
 
1.  Әлеуметтiк  процестердi  зерттеуде  барша  гуманитар-
лық ғылымдар ‰шiн қажеттi деректер негiзi: 
a) философияда; 
б) социологияда; 
в) психологияда; 
г) логикада; 
д) географияда. 
2. Әр адамның өзiндiк толғанысы ең алдымен көрiнедi: 
a) моральдық қатынасында; 
б) т‰йсiк, сезiмiнде; 
в) iс-әрекетiнде; 
г) қимыл-қозғалыста; 
д) ойлау қабiлетiнде. 
3. Алғашқы адамдардың жан жөнiндегi жалпы т‰сiнiгi: 
a) тәннен ажырамайтын құбылыс; 
б) тәнмен бiрге сөнедi; 
в) тәннен уақытша бөлiнедi; 
г) тәннен бөлек жасайды; 
д) тән жасауы ‰шiн жанның қажетi жоқ. 
4. Психологияның философиядан бөлiнiп, жаратылыста-
ну ғылымдарымен байланыстырыла зерттелу дәуiрi: 
a) Аристотель мен әл-Фараби дәуiрлерiнен; 
б) XVIII ғасырдың басынан

 
 
11
в) ХIХ ғасырдың соңғы ширегiнен; 
г) ХХ ғасырдың 30-шы жылдарынан; 
д) бастау кезеңi белгiсiз. 
5.  Дене  әрекетiнiң  жанға  ешқандай  қатысы  жоқтығын 
алғаш дәлелдеген ғалым: 
a) Аристотель; 
б) Рубинштейн; 
в) Декарт; 
г) Маслоу; 
д) Торндайк. 
6. Жан, сана және iс-әрекет психологиясының тоқырауға 
ұшырауының басты себебi: 
a) ғылыми негiзiнiң болмауы; 
б) эксперименталды зерттеулердiң кемдiгi; 
в)  капиталистiк  өндiрiстiң  дамуына  практикалық  тұрғыдан 
сай болмауы; 
г) ғылымаралық байланыстардың жоқтығы; 
д) зерттеу нәтижелерiнiң объективсiздiгi. 
7. Саналық психологияның әдiснамалық негiзi: 
a) идеализм ; 
 
б) сенсуализм; 
в) материализм;  
г) метафизика; 
д) дуализм. 
8.  Диалектикалық  материализмге  негiзделген  психика-
лық д‰ниенiң негiзi: 
a) ой;    
б) iс-әрекет; 
в) материя;  
 
г) сана; 
д) қабiлет. 
9. Психикалық бейне негiзi: 
a) материя қасиетi, ми қызметi; 
б) табиғаттан тыс к‰штер туындысы; 
в) тумысынан берiлген қабiлет; 
г) адамға өздiгiнен қосылатын қасиет; 
д) адам миының өзiндiк қасиетi. 

 
 
12
10.  Сана  деректерiн,  заңдылықтарын  және  механизмде-
рiн зерттейтiн ғылым: 
a) логика;  
 
б) френология; 
в) хиромантия;  
г) психология; 
д) психопатология. 
11. Қандай да әрекеттiң бастапқы себебi: 
a) iшкi ой толғанысында; 
б) тысқы сезiмдiк қозуда; 
в) табиғаттан тыс к‰ште; 
г) тума жаратылыста; 
д) iшкi сезiмдiк шарпуда. 
12. И. П. Павловтың психология ғылымына қосқан жа-
ңалығы: 
a) бейнелеу теориясы; 
б) сана мен рефлекс т‰сiнiктерi; 
в) шартты рефлекстер жөнiндегi теория; 
г) саналық әрекеттер теориясы; 
д) саналық элементтер теориясы. 
13. Екi сигналдық ж‰йе теориясының авторы: 
a) Р. Декарт ; 
 
б) И. П. Павлов; 
в) Маслоу;  
 
г) И. М. Сеченов; 
д) А. Н. Леонтьев. 
14.  Қоршаған  ортадағы  заттардың  мидағы  бейнесiн 
туындатушы ж‰йе: 
a) екiншi сигналдық; 
б) сигналдар сигналы; 
в) бiрiншi сигналдық; 
г) бiрiншi және екiншi сигналдық ж‰йелер бiрдей; 
д) тiтiркендiрушi ж‰йе. 
15. Психологиялық кәсiби қызметтiң ерекше саласы: 
a) жалпы психология; 
б) эксперименталды психология; 
в) теориялық психология; 

 
 
13
г) таным психологиясы; 
д) қолданбалы психология. 
16.  Зерттеу  нысаны  адам  болған  барша  ғылымдардың 
жетiстiктерiн бiрiктiрiп, байланыстырушы бiлiм саласы: 
a) кибернетика;  
б) социология; 
в) психология;  
г) философия; 
д) антропология. 
17.  Психологиялық  факторларды  т‰сiнуге  қажет  әлеу-
меттiк деректер талдауын беретiн ғылымдар тобы: 
a) философиялық;  
б) гуманитарлық; 
в) жаратылыстану;  
г) техникалық; 
д) қоғамдық. 
18.  Психологиялық  бiтiстердi  қазiргi  заманның  әлемдiк 
проблемаларына байланысты зерттейтін ғылым: 
a) ғарыштық психология; 
б) әлеуметтiк психология; 
в) жалпы психология; 
г) арнайы психология; 
д) салыстырмалы психология. 
19. Психикалық процестердiң бастапқы атқаратын мiндетi: 
a) ойлау және қорытындылау; 
б) анализдеу;    
в) синтездеу; 
г) жалпылау және нақтылау; 
д) сигнал жеткiзу және реттеу. 
20.  Психикалық  iс-әрекеттiң  негiзгi  физиологиялық  ме-
ханизмi: 
а) рефлекс;  
 
б) қозу; 
в) тежелу;  
 
г) уақытша байланыс; 
д) тiтiркену. 
 

 
 
14
2. ПСИХИКА ДАМУЫ. САНА 
 
I-нұсқа 
 
1. Психиканың дамуы жөнiндегi жалпы көзқарас байла-
нысты: 
a) дiни ұғымдармен; 
б) теориялық заңдылықтармен; 
в) практикалық қажеттiлiкпен; 
г) догмалық т‰сiнiктермен; 
д) жеке пайымдаулармен. 
2. «Панпсихизм» теориясының мәнi: 
a) психика — барша жанды материяның қасиетi; 
б) психика ж‰йке ж‰йесiне ие болғандарға тән; 
в) психика адамның келiп шығуымен байланысты; 
г) психика б‰кiл табиғатқа тән; 
д) психика — табиғаттан тыс құбылыс. 
3.  Каоцерваттардың  зат  алмасу  процесiне  себепшi  әсер-
лердi сезу қасиетi: 
a) сезiм; 
б) тiтiркену; 
в) қабылдау; 
г) ойлау; 
д) диссимиляция. 
4.  Жәндiк-жануарлар  д‰ниесi  кезеңiне  сай  психикалық 
құбылыс: 
a) сезiм;  
 
б) қабылдау; 
в) тiтiркену;   
г) ойлау; 
д) сөйлеу. 
5.  Көпжасушалылар  деңгейiне  көтерiлумен  пайда  бол-
ған ж‰йке ж‰йесi: 
a) орталық ж‰йке ж‰йесi; 
б) торлы-тармақты ж‰йке (диффузды); 
в) н‰ктелi ж‰йке (ганглиозды); 
г) ми; 
д) жұлын. 

 
 
15
6.  Жәндiктер  қылығының  туылғанда  болатын  және 
ұрпақтан ұрпаққа берiлетін қасиетi: 
a) сезiмдiк;  
 
б) инстинкт; 
в) дағды;  
 
г) интеллект; 
д) саналық. 
7.  Жануардың  жеке  ауыспалы  әрекет  формаларын  қа-
жет еткен өмiр кезеңi: 
a) молекулярлық; 
б) өсiмдiк; 
в) су сферасындағы өмiр; 
г) құрлықтағы өмiр; 
д) интеллекттi д‰ние. 
8.  Төменгi  дәрежелi  ж‰йке  құрылымдарына  жетекшiлiк 
ететiн ми бөлiгi: 
a) ми қабығының астыңғы ж‰йкесі; 
б) ежелгi қабық; 
в) қарақұс; 
г) еңбек; 
д) ‰лкен ми жартышарлары. 
9.  Ауысқан  жағдайға  икемдi  әрекет  т‰рлерiн  дайындап, 
оларды жадта сақтап қалу қызметiн атқаратын ми бөлiгi: 
a) жаңа қабық; 
б) ежелгi қабық; 
в) ми асты қабығы; 
г) мишық; 
д) ‰лкен жартышарлар. 
10. Жануардың табиғат аясында белсендi бағыт-бағдар таң-
дай алу қабiлетiн эксперимент ж‰зінде дәлелдеген ғалымдар: 
a) Аристотель, Платон; 
б) Павлов, Сеченов; 
в) Толмен, Керч; 
г) Брамштедт, Декарт; 
д) Торндайк, Кречмер. 
11. «Интеллектуалды»  деп  белгiленген  жеке  ауыспалы 
қылықтың жаңа формасы тән: 
a) судағы тiршiлiк иелеріне; 

 
 
16
б) каоцерваттарға; 
в) өсiмдiктерге; 
г) жербауырлаушыларға; 
д) приматтарға. 
12. Жануардың зат қозғалысын бақылай отырып, болуы 
м‰мкiн өзгерiстi алдын ала тану қасиетi: 
a) тiтiркену; 
б) сезiм; 
в) қиялдау; 
г) экстраполяциялық рефлекс; 
д) перцептивтiк таным. 
13.  Жануардың  табиғат  байланыстарын  сезе  отырып, 
кезiккен  жағдайдың  нәтижесiн  алдын  ала  бiлу  қабiлетiн 
дәлелдеген ғалым: 
a) Сеченов; 
б) Павлов; 
в) Выготский; 
г) Лернер; 
д) Рубинштейн. 
14. Адам психикасының дамуы тәуелдi: 
a) қоғамдық-тарихи шарттарға; 
б) биологиялық заңдылықтарға; 
в) табиғаттан тыс к‰штерге; 
г) биологиялық заңдар мен қоғамдық шарттарға; 
д) қоғамдық шарттар мен табиғаттан тыс к‰штерге. 
15. Қарапайым сенсорлық психика — бұл: 
a) қоршаған ортаның айырым қасиеттерiн бейнелеу; 
б) тұтастай нақты бейнелеу; 
в) сөздiк-логикалық бейнелеу; 
г) эмоционалды бейнелеу; 
д) қозғалысты бейнелеу. 
16. Жануардың өзi тектестерге қатынасы: 
a) инстинкттi сипатта; 
б) дағдылық сипатта; 
в) интеллекттi сипатта; 
г) логикалық-ойлау сипатында; 
д) эмоционалды сипатта. 

 
 
17
17. «Әлемнiң  субъективті  бейнеге  енуi — адам  психика-
сының мәңгi зерттелетiн сыры» деп атаған ғалым: 
a) Выготский;    
б) Леонтьев; 
в) Рубинштейн;  
г) Сеченов; 
д) Павлов. 
18. Адам санасының негiзгi қызметi: 
a) тiтiркенуге жауап; 
б) сезiмдi талдау; 
в) рефлекстiк әсерге ықпал; 
г) нақты бейнелеу; 
д) терең заңдылықтарды тану. 
19. Адамның жануардан т‰пкi ерекшелiгi: 
a) еңбек қаруын дайындау; 
б) қару пайдалану; 
в) әрекет тәсiлiн бiлу; 
г) биологиялық қажеттi сезу; 
д) нысанды тану. 
20. Адамның ақпарат топтауының негiзi: 
a) көру;  
 
б) сезу; 
в) тiтiркену;  
г) қабылдау; 
д) тiл. 
 
II-нұсқа 
 
1.  Антропопсихизм  атанған  психологиялық  бағдарды 
ғылымға енгiзген: 
a) Аристотель; 
б) Декарт; 
в) Гербарт; 
г) Гиппократ; 
д) Платон. 
2. Тiршiлiктің пайда болуының негiзгi шарты: 
a) табиғаттан тыс себептер; 

 
 
18
б) жан мен тән тiршiлiгi; 
в) к‰рделi белоктық жасушалар; 
г) ауа, су, от, ағаш, жер байланысы; 
д) адамның келiп шығуы. 
3. Тiтiркену — бұл: 
a) құбылыстарды тұтастай бейнелеу; 
б) барша мәндi биологиялық әсерлерге жауап беру; 
в) барша өлi д‰ниеге тән құбылыс; 
г) тек адамға ғана тән құбылыс; 
д) саналы бейнелеу. 
4.  Әрекет-қылықтың  жеке-дара  өзгермелi  формаларын 
қалыптастыруға негiз болған психикалық құбылыс: 
a) қабылдау;    
б) тiтiркену; 
в) сезiм;  
 
г) ойлау; 
д) сөйлеу. 
5. Ганглиозды ж‰йке ж‰йесiнiң қызмет принципi: 
a) ж‰йке тобы бiр н‰ктелi орталыққа байланысты; 
б) бас миына байланысты; 
в) жұлынға тәуелдi; 
г) әр ж‰йке өз алдына (диффузды); 
д) ж‰йкенi керек етпейдi. 
6. Инстинкттiк деңгейдегi болмысты бейнелеу: 
a) тұтастай бейнелеу формасына ие; 
б) т‰йсiктiк формаға ие; 
в) саналы қабылдау формасына ие; 
г) сөздiк-логикалық формаға ие; 
д) абстрактілі ойлау қабiлетiне ие. 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал