С. аманжоловжүктеу 496.71 Kb.
Pdf просмотр
бет3/5
Дата22.04.2017
өлшемі496.71 Kb.
1   2   3   4   5

 

 

ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 17 из 41 

5.5 Оқу жұмыс жоспары мазмұны және құрылымы  

5.5.1 Модульдік оқу жұмыс жоспарының нысаны мен құрылымы оқудың 

нақтылы нысандары үшін бірдей болып табылады.  

5.5.2 ОЖЖ негізгі мазмұны үш циклды қамтитын теориялық оқу болып 

табылады 

- жалпыға міндетті пәндер циклы (ЖМП) – интеллектуальді, жеке тұлға 

және әлеуметтік дамыған маман даярлауды іске асыру;  

- базалық пәндер циклы (БП) – болашақ мамандардың сәйкес мамандығы 

бойынша негізгі білімін қалыптастыруға бағытталған; 

-  кәсіптік  пәндер  циклы  (КП)  –  кәсіби  іс-әрекеттің  нақты  саласында 

қолдануға  арнайы  білім,  білік,  дағды  және  құзіреттіліктер  қатарын 

анықтайды.  

5.5.3ОЖЖ қамтуы тиіс: 

1)

 Вариативті бөлім траекториясының негізгі бөлімінде ТОЖ сәйкес оқу 

пәндерінің атауы мен тізімі;  

2)

 

Қазақстандық  және  ECTS  кредиттерімен  белгіленген  әрбір  циклдың жалпы  еңбек  сыйымдылығы,  сонымен  бірге  академиялық  сағатта  оқытудың 

БОӨЖ  күндізгі  бөлім  үшін  және  БӨЖ  сырттай  бөлім  үшін  аудиториялық 

жүктеменің(дәріс, практикалық сабақ, зертханалық жұмыс) бөлінуі;  

3)

 барлық 

цикл 


бойынша 

теориялық 

оқудың 

жалпы  


еңбексыйымдылығы  және  KZ/ECTS  кредиттерінде  қорытынды  мемлекеттік 

аттестация 

мен 

оқытудың қосымша 

түрі 


ескерілген 

жалпы 


еңбексыйымдылығы;   

4)

 ОЖЖ  негізгі  және  вариативті  бөлімінде  сабақ  түрі  көрсетіледі,  KZ 

және ECTS кредиттері, модуль атауы мен коды, әрбір компоненттің бақылау 

түрі;  

5)

 негізгі бөлімде – міндетті компоненттер( ТОЖ –ғы пәндер) модулінің 

тізімі,  оқытудың  қосымша  түрлерінің  тізімі(  дене  шынықтыру,  ақпараттық 

мәдениет  негіздері,  іс-тәжірибенің  барлық  түрі,  мемлекеттік  емтиханның 

барлық  пәндер  атауы  көрсетілген  қорытынды  мемлекеттік  аттестация  және 

дипломдық жұмысты қорғау).  

6)

 

вариативті  бөлімде  –  екі  траекториядан(мамандану)  кем  емес 

элективті  компоненттер(таңдау  бойынша  пәндер)  модулінің  тізімінен  тұруы 

тиіс.  Осындай  модульдерді(пәндер)  оқып  үйрену  семестрі  мен  оларға 

бөлінген кредиттер саны барлық траекторияларда бірдей болуы тиіс.   

 

5.6  Кешкі  оқу  түрі  бойынша  оқу  жұмысы  бағдарламасын  жасау 

ерекшеліктері 

5.6.1  Кешкі  оқу  түрі  бойынша  мамандарды  даярлау  орта  білім  базасы 

бойынша  жүргізіледі  және  ҚР  БжҒМ  бұйрығымен  бекітілген  қысқартылған 

білім беру бағдарламасына сәйкес рұқсат етілген кәсіптер мен мамандықтар 

тізімі бойынша жүргізіледі.. 

55.6.2  Орта  білім  базасында  ОЖЖ  кредиттердің  жалпы  санымен 

теориялық  оқуына  129  кредитпен  5жыл  мерзімге  жасалынады.  Кәсіптік 

(ТжКО)және  техникалық  білім  беру  базасында  ОЖЖ  кредиттердің  жалпы ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 18 из 41 

санымен  теориялық  оқуына  90  кредитпен  3жыл  мерзімге  жасалынады. 

Жоғары  білім  базасында  ОЖЖ  кредиттердің  жалпы  санымен  теориялық 

оқуына 60 кредитпен 2жыл мерзімге жасалынады.  

5.6.3 Оқытудың кешкі түрі үшін ОЖЖ құрылымы, негізгі және вариативті 

бөліміндегі  модульдер  тізімі,  олардың  блоктар  бойынша  бөлінуі  сол 

мамандықтың күндізгі оқу түрі ОЖЖ сәйкес болуы тиіс.   

5.6.4  Семестр  түрінде  ұйымдастырылған  бір  академиялық  кезең  ішінде 

кешкі оқыту нысанының студенті 12-15 кредит игеруі тиіс. Мұнда, бітіретін 

курстағы  соңғы  семестр  оқу  семестрі  және  оқу  емтихан  сессиясымен 

аяқталады(орта  білім  базасындағы  кешкі  оқу  түрі  ОЖЖ  жасауды  алып 

тастағанда)  

5.6.5  Пәннің  коды,  нөмірі  мен  модуль  атауы  сол  мамандықтың  күндізгі 

оқу бөлімі ОЖЖ сәйкес болуы тиіс.   

5.6.6  ОЖЖ  жасау  кезінде  модульге  енетін  компоненттер  санын  азайтуға 

рұқсат  етілмейді.  Модуль  толық  сақталуы  немесе  құзіреттілікті  қамтамасыз 

ету тәуелділік шартынан толық шығарылуы тиіс.  

 

5.7  Сырттай  оқу  түрі  бойынша  оқу  жұмыс  бағдарламасын  жасау 

ерекшеліктері 

5.7.1  сырттай  оқу  түрі  бойынша  мамандарды  даярлау  ҚР  БжҒМ 

бұйрығымен  бекітілген  қысқартылған  білім  беру  бағдарламасына  сәйкес 

рұқсат етілген кәсіптер мен мамандықтар тізімі бойынша жүргізіледі.  

5.7.2  Кәсіптік  (ТжКО)  және  техникалық  білім  беру  базасында  ОЖЖ 

кредиттердің  жалпы  санымен  теориялық  оқуына  72  кредитпен  3  жыл 

мерзімге  жасалынады.  Жоғары  білім  базасында  ОЖЖ  кредиттердің  жалпы  

санымен теориялық оқуына 48 кредитпен 2 жыл мерзімге жасалынады.  

5.7.3  Оқытудың  сырттай  түрі  үшін  ОЖЖ  құрылымы,  негізгі  және 

вариативті  бөліміндегі  модульдер  тізімі,  олардың  блоктар  бойынша  бөлінуі 

сол мамандықтың күндізгі оқу түрі ОЖЖ сәйкес болуы тиіс.  

5.7.4  Семестр  түрінде  ұйымдастырылған  бір  академиялық  кезең  ішінде 

сырттай оқыту нысанының студенті 9-12 кредит игеруі тиіс. Мұнда, бітіретін 

курстағы  соңғы  семестр  оқу  семестрі  және  оқу  емтихан  сессиясымен 

аяқталады.  

5.7.5  Пәннің  коды, номері  мен  модуль  атауы  сол  мамандықтың күндізгі 

оқу бөлімі ОЖЖ сәйкес болуы тиіс.  

5.7.6 ОЖЖ жасау кезінде модульге енетін компоненттер санын азайтуға 

рұқсат етілмейді. Модуль толық сақталуы немесе құзыреттілікті қамтамасыз 

ету шартына тәуелділіктен толық шығуы тиіс.   

5.8  Магистратура  және  доктарантура  бойынша  жұмыс  оқу 

жоспарын жасау талаптары.  

5.8.1  Магистратура  және  доктарынтура  бойынша  жұмыс  оқу  жоспарын 

жасауда  модульдік  принцип  бойынша  бакалавриаттағы  сияқты,  МЖМБС 

магистратура  мен  доктарантура  негізгі  ережелері  және  ТОЖ  негізінде 

жасалынады 


ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 19 из 41 

5.8.2  Магистратура  мамандықтары  бойынша  ЖОЖ  жасау  білім  беру 

бағдарламаларының  мазмұнына  және  бағдарлама  бойынша  ғылыми-

педагогикалық  магистратура  мен  кәсіби  магистратураның  бұдан  бұрынғы 

даярлығын ескеріп, оқу мерзіміне тәуелді жасалынады.  

5.8.3  ОЖЖ  әзірлеу  барысында  практиканың  ұзақтығын  ескеру  керек. 

Ғылыми  және  педагогикалық  магистратура  жүйесінде  (оқу  мерзімі  2  жыл) 

1кредит:  

- педагогикалық практика үшін  – 30сағатқа, немесе 1 апта; 

- зерттеу практика үшін – 120 сағатқа, немесе 4апта; 

-  магистранттың  ғылыми-зерттеу  жұмысы  –  120  сағат,  немесе  2,2  апта 

тең. 


Кәсіби  магистратура  жүйесінде  (оқу  мерзімі  1  немесе  1,5  жыл)  1 

кредитке тең: 

- өндірістік практика үшін  – 75 сағатқа, немесе 2,5 апта; 

-  магистранттың  эксперименттік-зерттеу  жұмысы  –  120  сағатқа,  немесе 

2,2 аптаға тең. 

Доктарантура жүйесінде1  кредит: 

- педагогикалық практика үшін  – 30 сағатқа, немесе 1апта; 

- зерттеу практика үшін – 120 сағатқа, немесе 4 апта; 

- доктаранттың ғылыми-зерттеу жұмысы – 120 сағатқа, немесе 2,2 аптаға 

тең. 


5.8.3  Доктарантура  мамандықтары  бойынша  ЖОЖ  білім  беру 

бағдарламасының мазмұнына тәуелді жасалынады.   

5.9 Оқу жұмыс жоспарын әзірлеу және бекіту тәртібі 

5.9.1 ОЖЖ жасаушылар бітіруші кафедралар болып табылады.  

5.9.2  ОЖЖ  автоматтандырылған  ақпараттық  жүйеде  бекітілген  үлгіге 

сай, жеке әрбір мамандық үшін үш тілде (мемлекеттік, орыс және ағылшын) 

жасалады.  

5.9.3 ОҮҰжББ ОЖЖ білім беру деңгейіне сай ҚР МЖМБС талаптарына 

сәйкестілігін  тексереді,  оқу  үрдісін  ұйымдастыру  көзқарасында  жасалған 

жоспардың  оңтайлылығын,  сонымен  бірге,  факультет  және  университет 

шеңберінде  жоспарды үйлестіру  талдауын  толықтай жүргізеді.  ҚР МЖМБС 

осы  немесе  басқа,  құзіреттілік  пен  үйлестіру  талаптарының  орындалмағаны 

белгілі  болғанда,  жоспар,  бітіруші  кафедраға  ары  қарай  жөндеу  үшін 

қайтарылады.  

5.9.4  ОҮҰжББ  ОЖЖ  өткен  тексеріске  бітіруші  кафедралардың 

меңгерушілерімен,  факультет  деканымен,  АСжБББД  директорымен  және 

ОӘЖ жөніндегі проректормен келісім ұйымдастырады.   

5.9.5  Құрылымдық  бөлімшелерге  қатысты  жетекшілерімен  қол 

қойылған, келісілген және басып шығарылған ОЖЖ университетің Ғылыми 

кеңесінде қарауға ұсынылады және 2-5 курс білім алушылары үшін ағымдағы 

оқу  жылының  аяғында(маусым  айынан  кеш  емес),  ал  1  курстың  білім 

алушылары  үшін  оқу  жылының  басында(  қыркүйек  айынан  кеш  емес) 

ректормен бекітіледі. 

 

 ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 20 из 41 

5.9.5 пунктіне өзгерістер №15-ө бұйрығымен 18.01.16 ж енгізілген  

 5.9.6  Бакалавриат,  магистратура  және  докторантура  бойынша  ОЖЖ 

түпнұсқасы ОҮҰжББ сақталады, көшірмелері оқу үрдісін ұйымдастыру үшін 

тіркеу бөлімі мен кафедраларға жіберіледі.   

5.9.7  Университет  жыл  сайын  ОЖЖ  маңыздылығына  көңіл  бөледі. 

(ғылым,  техника,  мәдениет,  экономика,  технология  және  әлеуметтік  сала 

дамуын)  ескере  отырып,  ҚР  БжҒМ  ұсынылымы  негізінде    енгізілуі  мүмкін. 

ОЖЖ  өзгеріс  енгізу  бойынша  кафедралар  ОЖЖ  вариативті  бөлімін 

(траекториясын) ауыстыруға ғана құқығы бар.  

5.9.8  Қайта  қабылданған  ОЖЖ  бойынша  оқу  1  курстан  басталады.   

Қалған курстың студенттерін оқыту бұрын бекітілген ОЖЖ жүргізіледі.  

5.9.9  Бекітілген  ОЖЖ  мамандық  бойынша  студенттің  барлық  оқу 

мерзімі бойында өзгеріссіз қызмет ететін жоо негізгі нормативті құжат болып 

табылады.  Бекітілген  ОЖЖ  өзгеріс  енгізуге  енгізуге,  анықтауға,  жөндеуге 

рұқсат етілмейді.   

 

5.10 Академиялық күнтізбе жасау тәртібі 

5.10.1 Академиялық күнтізбе жасаудың мақсаты білім алушылардың оқу 

жылы  көлеміндегі  біркелкі  жүктемесі  мен  мамандықтың  модульденген  оқу 

жылы  көлеміндегі  біркелкі  жүктемесі  мен  мамандықтың  модульденген  оқу 

жұмыс жоспарын орындауы болып табылады.  

5.10.2  академиялық  күнтізбе  негізгі  білім  беру  бағдарламаларын  жүзеге 

асыру бойынша оқу іс-шаралары жиынтығына регламент белгілеу 

5.10.3 мамандықтың модульденген оқу жұмыс жоспарымен сәйкес білім 

беру  үрдісін  ұйымдастыру  мен  өткізу  үшін,  университетте  әр  оқу  жылыны 

оқудың барлық түрі үшін бөлек академиялық күнтізбе жасалынады:  

 

бакалавриат мамандықтары бойынша күндізгі оқу түрі үшін;  

бакалавриатта мамандықтар 

бойынша 


ТжКББ 

базасында 

қарастырылған білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі оқу түрі үшін; 

 бакалавриат  мамандықтары  бойынша  орта  білім  базасында  кешкі  оқу 

түрі үшін; 

 

бакалавтиратта  мамандықтар  бойынша  жоғары  кәсіби  білім  беру базасында қысқартылған білімс беру бағдарламасы бойынша кешкі оқу түрі 

үшін; 


 

бакалавриатта мамандықтар бойынша ТжКББ базасында қысқартылған білім беру бағдарламасы бойынша кешкі оқу түрі үшін; 

 для  вечерней  формы  обучения  по  сокращенным  образовательным 

программам на базе ВПО по специальностям в бакалавриате; 

 

бакалавриатта мамандықтар бойынша ТжКББ базасында қысқартылған білім беру бағдарламасы бойынша сырттай оқу түрі;  

 бакалавриатта  мамандықтар  бойынша  жоғары  кәсіби  білім  беру 

базасында қысқартылған білім беру бағдарламасы бойынша сырттай оқу түрі 

үшін;  магистратура мамандықтары үшін; 

ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 21 из 41 

 доктарантура мамандықтары үшін. 

5.10.4  Бакалавриат,  магистратура  және  доктарантураның  күндізгі  оқу 

мамандықтары  бойынша  академсиялық  күнтізбесінде  теориялық  оқуды 

бастау  және  аяқтаудың  нақты  күнтізбелік  мерзімі,  іс-тәжірибенің  барлық 

түрін  өткізу,  аралық  және  қорытынды  бақылауды  өткізу  мерзімі  (емтихан 

сессиясы),  дипломдық  жобаны  орындау,  магистрлік  және  докторлық 

диссертация, қорытынды аттестация өткізу мерзімі және каникулға бөлінген 

уақыт көрсетіледі.  

5.10.5  Күндізгі  оқу  бөлімі  бойынша  академиялық  күнтізбе  оқу  жылына 

жасалынады  және  2  міндетті  семестр  (әрқайсысының  ұзақтығы  15  апта 

академиялық  кезең)  мен  1  қосымша  семестр  (жазғы)  қосылады.  Қарызды 

жою  үшін  және  оқу  бағдарламасындағы  айырмашылықтар,  сонымен  бірге 

ұзақтығы  6  апта  қосымша  және  тездетілген  оқудың  (бітіруші  курсты  алып 

тастағанда) 

қажеттілігін 

қанағаттандыру 

үшін 

жазғы 


семестьр 

қарастырылады.  

5.10.6  Әр  семестрдің  соңына  аралық  аттеастацияны  тапсыру  үшін 

емтихан сессиясы белгіленеді, оның ұзақтығы бакалавриат пен магистратура 

үшін 2 аптадан кем емес, ал доктарантура үшін 1 аптадан кем болмауы тиіс.  

5.10.7 Каникул күндізгі және кешгкі оқудың білім алушылары үшін әрбір 

академиялық  кезеңнен  кейін  беріледі.  Мұнда  бакалавриат  пен  магистратурада 

каникул  уақытының  ұзақтығы  оқу  жылында  7  аптадан  кем  болмауы  тиіс 

(мұның ішінде қысқы уақыттағы 2 аптадан кем емес), ал доктарантура үшін 5 

аптадан кем емес.  

5.10.8  Күндізгі  оқу  түрінің  бітіру  курсында  теориялық  оқу  үшін  бір 

академиялық  кезең  (семестр)  белгіленеді,  ал  соңғы  семестрде  кәсіби  іс-

тәжірибенің барлық түрі, қорытынды мемлекеттік аттестация жоспарланады.   

5.10.9 Бакалавриаттың күндізгі оқу түріндегі сессия ұзақтығы 2 аптадан 

кем болмауы тиіс, ал сырттай бөлімінде 4 аптадан кем емес.   

5.10.10  Бакалавриаттың  күндізгі  оқу  түрі  үшін  сессия  ағымдағы  оқу 

жылының қаңтары мен маусымына дейін аяқталуы тиіс.  

5.10.11  магистрлік  және  докторлық  диссертациялар,  дипломдық 

жобаларды  (жұмысты)  қорғау,  қорытынды  мемлекеттік  аттестациялар  білім 

алушылар  аттестация  мен  іс-тәжірибенің  барлық  түрінен  қтіп,  барлық  оқу 

пәндерін  оқып  үйренуді  қоса  алғандағы,  теориялық  оқу  аяқталған  соң, 

жүргізіледі.  

5.10.12 Қорытынды мемлекеттік аттестация шілде айына дейін аяқталуы 

тиіс.  


5.10.13  Бакалавриатта  сырттай  оқу  түрі  бойынша  академиялық  күнтізбе 

оқу  жылына  жасалынады  және  оқудың  барлық  курстары  үшін  2  сессияны, 

сонымен  қатар,  бітіру  курсында  қорытынды  мемлекеттік  аттестация  үшін 

сессияны  қамтиды.  Сырттай  оқу  түрі  бойынша  академиялық  күнтізбеде 

бекіту сабағына бөлінген уақыт, академиялық қарызды жою мерзімі, сынақ-

емтихан  сессиясы,  дипломалды  іс-тәжірибелер,  диплом  жұмыстарын 

орындау мен қорытынды аттестацияны өткізу көрсетіледі.  

5.10.14  Бакалавриат  мамандықтары  бойынша  оқудың  барлық  түрі  үшін ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 22 из 41 

академиялық күнтізбе тіркеу бөлімімен жасалынып, факултет декандарымен, 

АСжБББД директорымен және ОӘЖ жөніндегі проректормен келісіледі. 

5.10.15 


магистратура 

мен 


доктарантура 

мамандықтары 

үшін 

академиялық  күнтізбе  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  беру  бөлімімен жасалынып,  АСжБББД  директоымен  және  ОӘЖ  жөніндегі  проректорымен 

келісіледі.  

5.10.16  Академиялық  күнтізбе  белгіленген  үлгі  бойынша  жасалынып, 

маусым айында Университететің Ғылыми Кеңесімен бекітіледі.  

 

6 Модульдік білім беру бағдарламаларын құрастыру тәртібі 

 

6.1 Модульдік оқытудың негізгі принциптері мыналар

1)  білім  беру  бағдарламаларын,  нақты  пәндерді  құрастырудың  және 

олардың мазмұнын анықтаудың жүйелі тәсілдері; 

2) білімді жеке элементтерге бөлшектеу және білім берушілер мен білім 

алушылар ынтымақтастығының нақты көрінуі;  

3)  әр  модуль  ішінде  және  олардың  арасындаоқу  сабақтары  түрлерінің 

әдістемелік тұрғыдан дұрыс үйлесуін қамтамасыз ету; 

4)  модульдік  курс  пен  білім  беру  бағдрламалары  құрылымының 

икемділігі; 

5)  білім  алушылардың  білімін  бақылаудың  тиімділігі  мен  бақылау  іс-

шараларының семестр барысында дұрыс бөлінуі

6) студенттердің шығармашылық қызметі үшін алғышарттар құрылатын 

дамыта оқытудың әдістемелік принциптерін іске асыру мүмкіндіктері болып 

табылады.  6.2  Модульді  білім  беру  бағдарламасының  құрылымы  мыналарды 

көздейді

1)  оқу  пәндерінен  қайталау  фрагменттерін  алып  тастау  мақсатында 

қолданыстағы  білім  беру  бағдарламаларының  мазмұнын  алдын  ала  терең 

пәнаралық тексеру; 

2) МББ кіретін оқу модульдерінің тізбесін анықтау;  

3бір  МББ  аясында  ықтимал  білім  беру  траекторияларын  белгілеу 

(бағыттарды,  магистрлік  бағдарламаларды,  элективті  пәндер  мен  қосымша 

білім беру бағдарламаларын есепке ала отырып);  

4)  профессорлық-оқытушылық  құрамның  еңбек  шығынын  және  ЖОО-

ның  материалдық-техникалық,  ақпараттық-кітапханалық  және  баспа-

полиграфиялық  базасының  сапалы  жаңартыоуын  талап  ететін  оқу 

модульдерін іске асыру жүйесін ізірлеу; 

5)  оқу  үдерісінің  қазіргі  заманға  сай  жаңаруына  жауап  беретін  жаңа 

қағидаттарда әкімшілік-басқару қызметін іске асыру. 6.3  Модульдік  қағидаттарға  сәйкес  білім  беру  бағдарламасын  және 

оқыту пәндерін өзге нұсқалық бөліктерден  (міндетті оқыту үшін модельдер) 

және  вариативті,  яғни  еңбек  нарығының,  жұмыс  берушілердің  және 

студенттердің  қажеттілігін  есепке  алатын  ауыспалы  модульдерден  құрау 

мақсатты болып табылады.  


ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 23 из 41 

Сонымен  бірге  білім  беру  бағдарламасының  оқу  пәндері  үш  топқа 

бөлінеді:  

А тобы-міндетті пәндер, олар қатаң берілген бірізділікпен оқытылады;  

B тобы – міндетті пәндер, олар еркін бірізділікпен оқытылады;  

C  тобы–  атңдау  бойынша  пәндер,  кезкелген  академиялық  мерзімде 

оқытылады.  

6.4  Модульді  білім  беру  бағдарламасының  құрылымы  мынадай 

компонеттерді қамтиды

1)  Титул  беті:  білім  беру  бағдарламасының  атауы,  білім  беру 

бағдарламаларының  деңгейі,  (бакалавриат/магистратура/PhD  докторантура) 

(4 Қосымша); 

2)  бітіруші  моделі:  ББ  тапсырмасы,    мақсаты,  негізгі  және  кәсіби 

құзыреттіліктер тізімі, түлектер білім беру бағдарламасын (3 тілде) меңгеруі 

қажет, (5 Қосымша):  

 ана тілі саласында;  

 шет тілдері саласында;  

 іргелі  математикалық,  жаратылыстану-ғылыми  және  техникалық 

дайындық;  

 

компьютерлік;   

оқу;   

әлеуметтік (тұлғаралық, мәдениетаралық, азаматтық);   

кәсіпкерлік, экономикалық;   

мәдени,  сондай-ақ  қосымша  қабілеттер.  Сын  тұрғысынан  ойлау, креативті,  (шығармашылық),  инновациялық  өлшем,  белсенді  өмірлік 

ұстаным) 

3) типтік оқу жоспары

4) 


әрбір  модуль  бөлінісінде  қалыптасатын  құзыреттіліктерді, 

қазақстандық  кредиттердегі  және  ESTS  кредиттердегі  көлемін,  оқыту 

кезеңін,  модуль  компонеттерін  (қүрамдас  модулінің  (пәндер,  пррактикалар 

және  т.б)  коды  және  атауы),  пәндер  топтамасын  (ДПБ,  БП,  ПП),  міндетті 

компонетке  немесе  таңдау  бойынша  компонеентке  тиістілігін,  кредиттердің 

санын  және  әрбір  құрамдас  модульге  қатысты  бақылау  формасы)  көрсете 

отырып, модуль түрінің шеңберінде білім беру бағдарламасының мазмұны.  

5)  білім  бер  убағдарламасының  модульдері  бөлінісінде  игерілген 

кредиттердің көлемін көрсетеетін жиынтық кесте (6 Қосымша); 

6) Элективті пәндер катологы (3-тілде); 

7)  модульдер  анықтамасы  жыл  сайын  сәуір  айында  УӘК  бекітіледі  (3-

тілде) (7 қосымша); 

8) ақпараттық пакет жыл сайын сәуір айында УӘК бекітіледі (3-тілде)  (8 

Қосымша); 

9) іс –тәжірибенің оқу бағдарламалары  (2-тілде: қазақ және орыс); 

10)  іс-тәжірибе  базаларымен  оқу  жылы  басталғанға  дейін  1  ай  бұрын 

жасасқан келісім-шарт көшірмесі; 

11) элективті пәндерге жұмыс берушілердің өтініші. ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 24 из 41 

 

7 Өзгерістер 

 

7.1 Ережеге өзгерістер мен қосымшалар СБӨ рұқсатымен енгізіледі және оның қолы қойылып, өзгеріс туралы хабарлама түрінде құжатталады. Өзгеріс 

туралы хабарлау парағы белгіленген үлгіге сәйкес хатталады және осы ереже 

орналасқан  барлық  құрылымдық  бөлімшелерге  беріледі.    Түпнұсқаға  және 

есепке  алынған  жұмыс  даналарына  өзгерістер  мен  қосымшалар  ҚР  ШҚМУ 

001-13  талаптарына  сәйкес  енгізіледі.    Сақтауға  берілген  ережеге  өзгерістер 

енгізу  туралы  хабарламаны  әзірлеуші  бөлімше  шығарады.  Ережеге 

өзгерістерді  ҚБЖ  өзгерістер  мен  қосымшаларды  тіркеу  парағына  белгілей 

отырып, енгізеді;  

7.2  Түпнұсқаға  және  есепке  алынған  жұмыс  даналарына  өзгерістер  мен 

қосымшаларды енгізу үшін СМЖжМББ және ҚБЖ жауапты.  

7.3 Ережені тексерудің мерзімділігін есепке алу парағына міндетті түрде 

белгілей отырып, ҚБЖ үш жылда кем дегенде бір рет қайта қаралады.   

7.4  Ережеге  өзгерістер  мен  қосымшаларды  енгізу  үшін  мыналар  негіз 

бола алады:  

-  заң  күші  бар  нормативтік-құқықтық  актілерге  жаңадан  енгізілген 

өзгерістер мен қосымшалар; 

- ректор бұйрықтары; 

- құрылымдық бөлімшелерді қайта құру; 

- реорганизация структурных подразделений; 

-  СБӨ  рұқсатымен  енгізілген  өзгерістердің  сесебі  көрсетілген  ҚБЖ 

қызметтік жазбасы; 

7.5  Ұйымның  немесе  құрылымдық  бөлімшенің  атауы  өзгертілген  кезде 

ереже де ауыстырылуы керек. ; 

7.6 Ауыстырылған жағдайда ереженің күшін жоғалтқан  университеттегі 

барлық даналар алынып, жаңасымен ауыстырылуы тиіс. Ескірген ережені алу 

және ауыстыру үшін ҚБЖ және СМЖжМББ жауапты; 

7.7  Ескірген  ережені  алу  және  ауыстыру  үшін  ҚБЖ  және  СМЖжМББ 

жауапты; 

7.8  Ескірген  ережеде  «Жойылды»  деген  белгі,  негіздемесі,  күні  және 

«Жойылды»  деген  белгіні  қойған  тұлғаның  қолы  қойылып,  мұрағатқа 

жіберіледі. мұратталған құжаттар жұмысқа пайдаланылмайды.  


Каталог: sites -> default -> files -> files -> education
education -> Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы
education -> Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
education -> Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы
education -> Кредиттік технология бойынша оқушылардың Өзіндік жұмысын ұйымдастыру
education -> С. аманжолов
education -> С. аманжолов
education -> Оқу әдістемелік жұмыс бойынша
education -> Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы
education -> Тұрақты әдістемелік семинар жоспары Жоғары білім сапасын арттырудың ағымдағы үрдісі. Жоо студенттеріне білім беру мен тәрбиелеудің тұжырымдамалық және
education -> Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау

жүктеу 496.71 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет