С. аманжолов


Білім беру бағдарламаларын жобалаужүктеу 496.71 Kb.
Pdf просмотр
бет2/5
Дата22.04.2017
өлшемі496.71 Kb.
1   2   3   4   5

 

5.2Білім беру бағдарламаларын жобалау 

5.2.1  білім  беру  бағдарламаларын  қалыптастыру  негізінде  оқу 

нәтижелері  жалпы  және  кәсіби  құзыреттіліктер  тізімі  түрінде  бітіруші 

кафедралармен 

жасалған, 

толықтай, 

дербес 

жағдайда сәйкес 

мамандықтардың модульденген оқу жұмыс жоспарлары жатады.  

5.2.2  Оқыту  нәтижелері  білім  берудің  деңгейіне  сәйкес  Дублин 

дескрипторлары  негізінде  анықталады  және  құзыреттілік  арқылы  көрінеді. 

Бұл ретте оқытудың 5 негізгі нәтижесі көрсетіледі:  

Білім және түсіну;  

Білім мен түсінгенін қолдану; 

Пікір айтуды қалыптастыру;  

Коммуникативтік мүмкіндіктер;  

Оқу дағдылары немесе оқуға деген қабілеттілік .(1 Қосымша) 

Оқыту  нәтижелері  барлық  бағдарлама  бойынша  да,  жеке  модуль  мен  жеке 

пән  бойынша  да  анықталады.  Мұнда  Блум  таксономын  қолдану 

қажет(Қосымша 2). 

5.2.3 Оқу нәтижелері қол жетерлік болу керек және студент оқу модулін 

аяқтағаннан  кейін  көрсете  білетіндей  білім,  білік,  дағдылар  түрінде 

көрсетіледі. Сонымен қатар, олардың жетістігінің бағалау әдістері мен оқыту 

әдістерін анықтау қажет. Нәтижелер әділ өлшемді болу керек.  

5.2.4  Модульдік  білім  беру  бағдарламалары  мамандарды  даярлаудың 

құзыреттілік  моделінің  контексінде  әзірленеді.  Бұл  жағдайда  жоғары  және 

жоғары оқу орындарынан кейінгі білім беру барысында қалыптастырылатын 

құзыреттіліктер  пән  саласына  қатысты  және  әмбебап  (жалпы  және  пәннен 

тыс) құзыреттіліктерге бөлінеді. 

Құзыреттіліктер  білім  мен  түсінікті  (академия  саласындағы  теориялық 

білім,  білу  және  түсіну  қабілеті),  қалай  әрекет  етуді  білуді  (нақты 

жағдайларға білім  мен  дағдыларды  практикалық және жедел  қолдану)  және 


ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 10 из 41 

қалай болатынын білуді (әлеуметтік контексте өзгелермен өмірдің ажырамас 

бөлігі ретінде бағалық аспект)қамтиды.  

5.2.5 Модульдік оқытудың мазмұны дегеніміз оқытудың мазмұнын жеке 

ұйымдастыру-әдістемелік модульдерге айналдыру болып табылады. Олардың 

мазмұны мен көлемі дидактикалық мақсаттарға, білім алушылардың бейіндік 

және деңгейлік саралануына қарай өзгеріп отыруы мүмкін. 

Модульдердің  бірігуі  білім  алушылардың  белгілі  санаттарының  оқуы 

(өздігінен  оқуы)  үшін  және  арнайы  дидактикалық,  кәсіби  мақсаттарда  іске 

асыру  үшін  талап  етілетін  нақты  оқу  материалын  таңдай  және  құрастыру 

еркіндігі мен икемділігінің қажетті деңгейін қамтамасыз етеді.  

5.2.6  Кәсіби  құзыреттіліктерді қалыптастыру  барысынды міндетті  түрде 

жұмыс берушілердің ұсынымы ескеріледі.  

5.2.7  Білім  беру  бағдарламасын  жасау  БББ  мақсаты  мен  міндетін 

анықтаудан  және  КП  циклындағы  пәндер  мен  модульдер  тізіміндегі 

анықтамадан  кәсіби  және  жалпы  құзіреттіліктер  тізімінен  басталады.  КП 

циклында  5  кредит  көлеміндегі  міндетті  пәндер  мамандықтың  типтік  оқу 

жоспарымен, 

ал 

қалған 


27 

кредит 


элективті 

пәндер 


түрінде 

анықталған(модульмен).  

5.2.8  КП  циклындағы  элективті  пәндер  көлемі  кредитпен  анықталады. 

КП  циклындағы  элективті  пәндер  саны,  олардың  оқытылу  реттілігімен 

көрсетілген, шамамен 8-10-ға тең.  

5.2.9  КП  циклындағы  барлық  белгіленген  пәндер  үшін  міндетті 

тәртіппен  3  кредиттен  кем  емес  көлемдегі  пәндр  түрінде  пререквизиттері 

анықталады.  Сол  себепті  КП  циклындағы  пәндерде  тізбектей  немесе 

параллельді  оқылатын  бірнеше  пәндер  болуы  мүмкін.  КП  циклына  симай 

қалған пререквизиттер БП циклына элективті курстар ретінде көшіріледі.   

5.2.10  Оқу  нәтижелерін  модульдер  мен  пәндер  бойынша,  сондай-ақ 

нәтижелердің қолжетімді бағалау әдісімен тұжырымдау қажет.              

5.2.11  Мамандықтың  ОЖЖ  жасау  үшін,  соңғы  теориялық  семестрде 

оқылатын  18-22  кредит  көлеміндегі  КП  циклындағы  пәндер  тізімі 

анықталады.  Содан  кейін,  КП  циклындағы  қалған пәндер  санынан  және  БП 

циклына  көшірілген  олардың  пререквизиттерінен  сәйкесінше  6,5,4,3 

семестрде  оқылатын(соның  ішінде  БП  циклындағы  міндетті  пәндер)  пәндер 

тізімі  жинақталады.  Бір  семестрде  оқылатын  пәндердің жалпы  көлемі 18-22 

кредитті құрайды. Сонымен, КП мен БП циклындағы пәндерден иерархиялық 

тізбек пайда болады (Қосымша3). 

5.2.12  Мамандықтың  нақты  траекториясы(мамандануы)  бойынша  ОЖЖ 

модульдеу  жүргізіледі.  Әрбір  модуль  мен  пәндер,  сонымен  бірге  олардың 

жетістігін бағалау әдістері бойынша оқу(құзіреттілік) нәтижелері түзетіледі.  

5.2.13 ОЖЖ барлық сандық және сапалық параметрлері анықталады.  

5.2.14  ОЖЖ  пәндерін  модуляциялауды  жүргізу  барысында,  модульді 

құрастыруда  КП  циклындағы  пәндерден  оларға  пререквизиттерін  енгізуден 

бастауды  басшылыққа  алу  қажет.  Мұнда  пререквизиттер  ретімен  немесе 

параллельді оқытылуы керек. Модульге пәндерді біріктіру үшін басты шарт – 

нақты  мамандықтан  алуға  болатын  құзіреттіліктерді  (оқу  нәтижесі) 


ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 11 из 41 

тұжырымдау.   

5.2.15  Оқу  –әдістемелік  пәндер  кешенін  жасау  туралы  ережеге  сай 

силлабустарды  жасау  кезінде  модульдер  мазмұны  мен  олардың  көлемін 

анықтау нақтыланады (Е ШҚМУ 027-13). 

 

5.3 Оқу жұмыс жоспарын жасауда қойылатын жалпы талаптар 

5.3.1


 

ОЖЖ  жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  берудің 

МЖМБС(негізгі ережелер), мамандықтардың типтік оқу жоспары және білім 

алушының ЖОЖ  негізінде жасалынады.  

5.3.2 ОЖЖ келесі негізгі талаптарға жауап беру керек: 

- ғылым мен техниканың қазіргі жетістіктеріне сай, ғылыми негізделген 

болу;  

- жоғары теориялық, кәсіби және практикалық бағытта оқуды, мамандық пен мамандану бағдарының жоғары есебін, негізгі дайындықтың үздіксіздігі 

мен оның жүйелілігін қаматамасыз ету; 

- модульді біріздендіру және оларға енетін компоненттерді(пәндер) және 

семестр  бойынша  жүктемеден  тыс  кафедра  пәндерін  топтар  легін  қамту 

мақсатында шығаруды қамтамасыз ету;  

5.3.3  ОЖЖ  әрбір  мамандыққа,  әрбір  оқу  түріне  қазақ,  орыс,  ағылшын 

тілдерінде  бір  түрде  әзірленеді  және    мамандарды  дайындаудың  толық 

мерзімі кезеңінде әрекет етеді.  

5.3.4 ОЖЖ автоматтандырылған жүйеде студенттің барлық оқу кезеңіне 

(базалық оқу жоспары)жасалынады. ОҮҰжББ қызметерлерімен базалық оқу 

жоспарының  негізінде  сәйкес  курсына  жұмыс  оқу  жоспары  ашылады. 

Базалық  оқу  жоспарын,  ҚР  БҒМ  нормативті  құжаттары  талаптарымен  және 

студенттердің 

тілегімен, 

жұмыс 

берушілердің сұрауымен 

таңдау 


компонентіндегі  пәндердің  атауын  қайта  өзгертуге  және  ауыстыруға 

толықтыру  ретінде  түзетуге  болады.  БОЖ  мен  ОЖЖ  түпнұсқасы  ОҮҰжББ 

сақталады.  ОЖЖ  көшірмелері  білім  беру  бағдарламаларын  жасау  үшін 

кафедраларға беріледі.  

5.3.5  ОЖЖ  модуль  компоненттері  (пәндер)  құрамын,  студенттің  оның 

белгілі  құзыреттілігін  қалыптастыруды  қамтамасыз  ететіндей  нәтижені 

игеруді анықтайды.   

5.3.6  Студенттердің  элективті  пәндерді  ретсіз  таңдауының  алдын  алу 

және  жоғары  оқу  орны  әзірлеген  білім  беру  бағдарламаларын  іске  асыру 

мақсатында  студенттердің  таңдауына  ЭПК  шеңберінде  бірнеше  білім 

траекториясын  –  еңбек  нарығы  мен  жұмыс  берушілердің  сұранысын  есепке 

ала  отырып,  жоғары  білім  мамандығы  бойынша  қызметтің  нақты  бір 

саласына бағытталған білім беру бағдарламасын меңгеруге мүмкіндік беретін 

элективті пәндер тізбесін және оларды меңгеру ретін ұсынуға болады  

5.3.7 ОЖЖ-ы ТОБ сәйкес барлық міндетті пәндер енген негізгі бөлімнен 

және  вариативті  бөлімнен  тұрады.  Вариативті  бөлім  екіден  кем  емес 

траекториядан тұрады және маманданудың элективті пәндер тізімін қамтиды  

5.3.8  Кредиттік  технология  бойынша  оқу  жұмысының  бірізділік  есебі 

оқылған материал көлемі бойынша, яғни қазақстандық және ECTS кредитпен

 


ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 12 из 41 

жүзеге асады.   

5.3.9  Бітіруші  кафедралар  білім,  білік  және  дағды  тізімін  білу 

мақсатында 

тұтынушылар 

сұранысы 

көрсетілген 

потенциалды 

тұтынушылармен сауалнама жүргізеді. Бұл кәсіби құзіреттілігін қамтамасыз 

ету үшін, вариативті бөлімге қосымша компоненттер енгізу жолымен немесе 

ауыстырумен мамандануды кеңейтуге және жетілдіруге көмектеседі.  

5.3.10  Модуль  мен  компоненттерді  курстар  мен  семестр  бойынша 

үлестіру  оларды  оқытудың  логикалық  реттілігін  сақтауды  ескере  отырып 

жүргізіледі.  

5.3.11 

ОЖЖ  вариативті  бөліміндегі  таңдау  бойынша  модуль компоненттері  білім  алушыға  икемді  және  өзбетімен  жан  жақты  оқу 

траекториясын  анықтау  мүмкіндігін  туғызу  үшін  жасалынады.  Таңдау 

бойынша  модуль  компоненттерінің  тізімін  бітіруші  кафедра  түлектің 

құзіреттілігі мен білім беру бағдарламаларын меңгеруді жобалау нәтижесіне 

сәйкес ұсыным негізінде айқындайды 

5.3.12  ОЖЖ  жасау  барысында  модуль  кредиттері  мен  сабақ  түрін 

үлестіру,  берілген  пәнді  оқытуды  іске  асыратын  кафедрамен  келісіледі. 

Модульді  оқытуға  бөлінген  еңбексиымдылығы  қалыптасатын  құзіреттілік 

сипаты  және  көлемімен,  модульдің  даярлау  жүйесіндегі  мәнімен,  ондағы 

теориялық  материалдар  мен  практикалық  жұмыс,  тәрбиелік  міндеттер  және 

т.б. арақатынасымен айқындалады.  

5.3.13  Курстық  жұмыстар  мен  ағымдық  бақылау  модуль  компоненті 

бойынша  оқу  жұмысының    түрі  ретінде  қарастырылады  және  оны  оқытуға 

бөлінген еңбексиымдылығы шегінде орындалады.  

5.3.14  Әрбір  модульдің  компонеттер  көлемі  бүгін  кредиттер  санымен 

жасалуы  керек.  Сол  себепті,  компонент  ережедегідей  3кредиттен  кем  емес 

көлемде  бағаланады.  Компонетті  2  кредитпен  бағалауды  алып  тастауға 

рұқсат етіледі.  

5.3.15 Модульдің әрбір компоненті, дене шынықтыру, тілдерді шығарып 

тастағанда, қайталанбайтын бір атауда болу керек. Модуль компонентін бір 

академиялық кезеңде оқып үйренеді.  

5.3.16 ОЖЖ әзірлеу кезінде:  

-  пәнді  оқытуды  кәсіби  оқу  бағдарламасын  игерудің  логикасын  бұзбай 

бір семестрден басқа семестрге ауыстыруға;  

  -  міндетті  компонент  пәндерінің  көлемін  оқытудың  қосымша  түрлері 

есебінен ұлғайтуға рұқсат етіледі.  

5.3.17 ОЖЖ әзірлеу кезінде:  

- модуль компоненттерінің атауын еркінше қайта атауға

-  ҮОЖ-мен  қарастырылған  кредиттердің  көлемін  азайтуға;  Шығарып 

тастау  жоғары  білім  және  жоғары  білім  берудің  кәсіптік  және  техникалық 

базасында қысқартылған білім беру бағдарламасы болып табылады;  

-  модуль  компоненттерін  оқып  үйренудегі  реттілігін  бұзуға  рұқсат 

етілмейді.  

5.3.18  Дайындау  бағытындағы  топтар  бойынша  университет,  факультет 

ішінде  ОЖЖ  бірыңғайлы  болу  керек.  ОЖЖ  үйлестіру  оқу  корпустарының 


ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 13 из 41 

географиялық  орналасуын,  мүмкіндігінше  ЖМП  және  ішінара  БП  циклы 

бойынша  оқудағы  топтар  легінің  санын  ескеру  керек.  Негізгі  талаптарды 

үйлестіру  бойынша  оқу  үрдісін  ұйымдастыру  және  бақылау  бөлімі 

анықтайды.Мұндайда  үйлестіру  университет  деңгейінде  толығымен  ЖМП 

циклы  бойынша,  БП  циклы  –  дайындық  бағыты  мен  мамандық  топтары 

бойынша, КП циклы – мамандықтар тобы бойынша жүргізіледі.  

5.3.19  оқу  жоспарының  барлық  нысандарында  модуль  мен  кәсіби 

тәжірибенің 

компонеттерін 

кодтауда, 

оларға 


сәйкес 

код 


беру 

қарастырылатындай, кодтаудың бірыңғай жүйесін пайдалану ұсынылады. 

Компонеттер  коды  әріптік-сандық  алфавитті  пайдаланумен  белгіленеді. 

Әріптік  бөлігі  латын  алфавитінің  әріптерімен,  ал  сандық  бөлігі-араб 

цифрларымен беріледі.  

Егер  компонент  атауы  бір  сөзден  тұрса,  онда  әріптік  бөлігі  латын 

алфавитін  пайдаланып  жазылған  орыс  тіліндегі  алғашқы  үш  әріптен, 

мұндағы  бірінші  әріп  бас  әріппен,  қалғаны  кіші  әріптен  тұрады.  Мысалы: 

Математика- Mat, Физика - Fiz. 

Егер  компонент  атауы  бір  сөзден  немесе  бірнеше  сөзден  тұрса,  онда 

кодтың  әріптік  бөлігі  әрбір  сөздің  бастапқы  үлкен  әріптерінен  тұрады 

(бірінші 4-5 сөзден артық емес). Ж, Ч, Ш, Ю, Я әріптері белгіленбейді, олар 

латын алфавитінің екі әрпі тіркесуімен белгіленеді Ж - Zh, Ч - Ch, Ш - Sh, Ю 

-  Yu,  Я  -  Ya.  Мысалы,  Қазақстан  тарихы  –  IK,  Қазіргі  замандағы  шетел 

журналистикасы - SZZh, Таным теориясы мен диалектикасы – DTP. Ағаштан 

жасалған  конструкциялар  мен  пластикалық  массаларды  –  PRDK  жобалау 

және есептеу. 

Кәсіби  тәжірибе  келесі  түрде  кодталады  –  кәсіби  тәжірибенің  атауына 

сәйкес латын алфавитінің екі әрпімен, қажет жағдайда 1 немесе 2 цифрымен 

қосымша реттік нөмірмен белгіленеді.  

Барлық 

компоненттер мен 

модульдерді 

кодтау 

аралықсыз, «TimesNewRoman» түріндегі шрифтпен жүзеге асады.  

Модуль  компоненттерінің  (пәннің)  атауы  мен  кодын  ААЖ(АИС)-не  3 

тілдегі  пәндердің  тізімімен  кафедра  меңгерушісінің  қызметтік  жазбасы 

негізінде ОҮҰжББ қызметкерлері енгізеді.  

5.3.20 Модульдің нөмірі мен атауын иелену келесі түрде іске асады:  

-  ОЖЖ  үлгісінде  келтірілген  барлық  мамандықтар  үшін  ЖМП  барлық 

модульдерінің модуль атауы мен коды бірдей болады;  

-  ОЖЖ    барлық  қалған  КП  мен  БП  циклындағы  модульдеріне  модуль 

атауы  мен  кодын  кафедра  меңгерушісі  белгілейді.  Модульдің  коды 

компонент модулінің коды сияқты тұжырымдалады.(п.5.3.21).  

5.3.21  Бакалаврларды  даярлау  бойынша  білім  беру  үдерісін  аяқтаудың 

негізгі  критериясы  студенттің  теориялық  оқытудың  кемінде  129  кредитін 

игеруі,  сондай-ақ  практиканың  кемінде  6  кредитін,  диплом  жұмысын 

дайындауға, жазуға және қорғауға кемінде 2 кредитті (жоба) және мамандық 

бойынша  мемлекеттік  емтиханға  дайындалуға  және  тапсыруға  1  кредитті 

игеруі болып табылады. 

Жекелеген  мамандықтардың  ерекшеліктерін  ескере  отырып,  (арнайы 


ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 14 из 41 

жоғары  білім  бағдарламасын  қоса  алғанда)  білім  беру  үдерісін  аяқтаудың 

негізгі  критериясы  студенттің  меңгеруі  5В060500-  Ядролық  физика 

мамандығы  бойынша    теориялық  оқу  160-180  кредит  болып  табылады  (оқу 

уақыты 5 жыл).  

5.3.22  күндізгі  оқу  түрінде  студент  бір  академиялық  кезең  ішіндегі 

семестрлікті  ұйымдастыру  кезінде  18-22  кредиттен  кем  болмайтындай 

кредитті меңгеруі керек.  

5.3.23  Мамандықтарға  байланысты  ЖБП  циклының  жекелеген  пәндері 

алынып  тасталады  немесе  БП  цикліне  ауыстырылады.  Бұл  жағдайда, 

босатылған кредиттер таңдау компонентіне беріледі. Сол себепті, 5В011100- 

Информатика  мамандығы  бойынша  ЖМП  циклынан  «Информатика»  пәні, 

5В011400 Тарих мамандығы бойынша «Қазақстан тарихы» пәні, 5В030100 – 

Құқықтану  мамандығы  бойынша  «Құқық  негіздері»  пәні  босатылады. 

Экономикалық  мамандықтар  бойынша  «Экономикалық  ілім  негіздері»  пәні 

ЖМП циклынан БП циклына ауысады.  

5.3.24 ЖБП циклінде таңдау компоненті ретінде аталған пәндер базалық 

немесе  бейіндеуші  пәндер  циклінің  міндетті  компонентіне  енген 

мамандықтарды  қоспағанда,  Мәдениеттану,  Психология,  Өзін-өзі  тану, 

Инновациялық 

менеджмент 

пәндерін 

қолдану 

ұсынылады. 

5.3.25  Бакалавриаттың  барлық  мамандықтары  үшін  көлемі  2  кредиттен  кем 

емес оқу іс -тәжірибесі, сонымен бірге, жалпы көлемі 4 кредиттен кем емес 

педагогикалық және/немесе өндірістік іс - тәжірибе жоспарланады.  

5.3.26 Барлық мамандықтарда көлемі 2 кредиттен кем емес дипломалды 

іс -тәжірибе қарастырылады.  

5.3.27  ОЖЖ  жасау  барысында  іс-тәжірибе  ұзақтығын  ескеру  керек. 

Бакалавриат жүйесінде 1 кредит: 

- оқу іс-тәжірибесі үшін -15 сағатқа немесе 0,5 апта; 

- педагогикалық іс-тәжірибе үшін – 30 сағатқа, немесе 1 апта; 

- өндірістік іс-тәжірибе үшін – 75 сағатқа, немесе 2,5 аптаға тең. 

5.3.28 Дене тәрбиесі бойынша сабақ  

1  курста  6  кредит  (180  сағат),  әрбір  семестр  бойынша  3  кредитке(90 

сағат) тең; 

2  курста  4кредит  (120  сағат),  әрбір  семестр  бойынша  2  кредитке(60 

сағат) тең; 

3  курста  4  кредит  (120  сағат),  әрбір  семестр  бойынша  2  кредитке(60 

сағат) тең; 

4  курста  7  семестрде  2  кредитке  (60  сағат)  тең  көлемде  жоспарлану 

керек, сонымен бірге барлық семестрде дифференциалды сынақ жүргізіледі.  

5.3.29  Соңғы  курста  (4  немесе  5)  оқу  жылы  бір  академиялық  кезеңнен 

және қорытынды  мемлекеттік  аттестаттаумен іс-тәжірибені өткізу кезеңінен 

тұрады.  

5.3.30  Бакалаврды  даярлаудың  бітіру  кезеңінде  (соңғы  модуль) 

қорытынды  мемлекеттік  аттестаттау  мемлекеттік  емтихандарды  тапсыру 

және дипломдық жобаны(жұмысты) қорғау түрінде қарастырылады.  

 


ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 15 из 41 

5.4 

Модульденген 

жұмыс 

оқу 

жоспарын 

қалыптастыру 

ерекшеліктері 

5.4.1  Модульдік  тәртіппен  жасалған  оқу  жоспары:  ЖББП,  БП,ПП 

кезеңдерінің  пәндерінде  қалыптасатын,  жалпы  мамандықтардан,  қосымша 

және пәнаралық модульдерден, қосымша оқыту модульдерінен тұратын білім 

беру  мазмұнының  моделін  көрсетеді  және  міндетті  компонент  таңдау 

бойынша компонент пәндерін қамтиды. 

5.4.2  білім  беру  бағдарламаларының  модульдері  нақты  салалар  немесе 

пәндер  бойынша  оқыту  бағдарламаларының  логикалық  өзара  байланыстағы 

компоненттерін білдіреді.  

5.4.3 Модульдер мынадай түрлерге бөлінеді: 

1)  жалпы  модульдер  –  мамандығымен,  сондай-ақ  әлеуметтік-этикалық, 

мәдени  құзыреттілікпен  (тұлғааралық,  мәдениетаралық,  азаматтық), 

экономикалық  (кәсіпкерлік)  және  ұйымдастыру-басқару  құзыреттілігіне 

тікелей  байланысы  жоқ  жалпы  білім  беретін  құзыреттіліктерді 

қалыптастыратын  жалпы  білім  пәндері  (бұдан  әрі  –  ЖБП)  және  базалық 

пәндер (бұдан әрі – БП) кезеңдерінің пәндерін қамтиды

2)  мамандық  модульдері  –  мамандықтың  негізін  құрайтын  және  нақты 

жалпы  білім  беру  бағдарламасының,  сондай-ақ  жалпы  құзыреттіліктердің 

(сын  тұрғысынан  ойлау,  креативті,  шығармашылық),  белсенді  өмірлік 

ұстаным,  инновациялылық)  шеңберінде  жалпы  кәсіптік  және  арнайы 

құзыреттіліктерді  қалыптастыруға  бағытталған  БП  және  кәсіптік  пәндер 

(бұдан әрі – ПП) кезеңдерінің пәндерін қамтиды; 

3)  оқытудың(маманданудың)  белгілі  траекториясы  үшін  таңдау 

компоненті  бойынша  модульдер  -  жекелей  кәсібилендіру  бойынша 

мамандану 

шеңберіндегі 

мүмкін 

құзіреттіліктерді қалыптастыруға 

бағытталған пәндер циклын қамтиды;  

4)  біліктілік  шеңберінен  шығатын  қосымша  модульдер  –  мамандығына 

қатысы  жоқ  және  қосымша  құзыреттіліктерді  (ақпараттық  технологиялар, 

шетел  тілдері  және  т.б.)  қалыптастыруға  бағытталған  пәндер  кезеңдерін 

қамтиды; 

5.4.Білім  беру  бағдарламасының  әрбір  модулі  оқытудың  белгілі 

нәтижелеріне,  яғни  құзыреттілікке  қол  жеткізуге  бағытталған.  Бұл  ретте 

модульдер  пәндердің  мазмұндық  бірлігі  негізінде  «көлденең»  немесе  «тік 

сызба» бойынша құрастырылуы мүмкін.   

5.4.5  «Көлденең»  модульде  барлық  құрамдас  пәндер  параллель 

оқытылуы  мүмкін  білім  беру  нәтижелеріне  тең  дәрежеде  және  біршама 

тәуелсіз қызмет етеді.  

«Тік»  модуль  іргелі  және  жалпы  кәсіби  деңгейден  арнайы  тар 

қолданбалы  деңгейге  дейін  белгілі  бір  білім  беру  нәтижесіне  қол  жеткізуге 

бағытталған бірінен кейін бірі (ретімен) оқытылатын пәндерді қамтиды.  

5.4.6  Білім  беру  бағдарламаларының  логикалық  өзара  байланыстылығы 

компоненттерін білдіреді.  

5.4.7  Бір  модульдің  көлемі  5  және  одан  да  көп  қазақстандық  кредиді 

немесе 8 және одан да көп ECTS кредиттерін құрайды және екі немесе одан ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 16 из 41 

да көп оқу пәндерін қамтиды.  

5.4.8  Кәсіптік  практикалардың  түрлері,  дипломдық  жұмыстар  және 

магистрлік/докторлық  диссертациялар  өзара  байланысына  және  оқу 

пәндерімен  мақсаттарының  бірлігіне  қарай  білім  беру  бағдарламаларының 

тиісті  модуліне  қосылады.  Сонымен  қатар,  кәсіптік  практиканың  әрбір  түрі 

әртүрлі модульдерге жатуы мүмкін. 

5.4.9  Модульдің  құрамында  кредиттегі  әрбір  құрамдас  компоненттің 

модульдің  жалпы  еңбек  көлеміндегі  оның  тікелей  пропорционалдық  үлесі 

анықталады. 

5.4.10 Бір модульдің ұзақтығы бір академиялық кезеңді құрайды. Көлемі 

бойынша үлкен модульдер бір оқу жылына созылуы мүмкін, бірақ одан көп 

емес.  

5.4.11  Егер  модуль  бірнеше  бір-бірімен  өзара  байланысты,  біреуі басқасының  пререквезиті  болатындай  компоненттерді  біріктіретін  болса, 

онда  оқып  үйрену  реттілікпен  болу  керек,  яғни  мұндай  жағдайда  бұл 

компонеттер әр семестрде оқытылады.   

5.4.12  Егер  модуль  сыбайлас  пәндерден  тұратын  жағдайда,  құрама 

компоненттер  басқадай  құрама  компоненттердің  пререквезиті  болып 

табылмаса, онда ол пәндерді параллельді оқытуы мүмкін 

5.4.13  Модульді  зерделеп  аяқтаған  соң  қорытынды  бақылау  модуль 

бойынша  кешенді  емтихан  нысанында  не  әрбір  компонент  –  оқу  пәні 

бойынша өзіндік емтихан нысанында өткізіледі. 

 Егер  кешенді  емтихан  өткізілген  жағдайда  қорытынды  бақылау 

бағдарламасына  негізгі  компонент  бойынша  сұрақтар  кіреді,  ал  басқа 

компоненттер  бойынша  қорытынды  бақылау  нысаны  реферат,  эссе  немесе 

курстық жұмыс (жоба) болып табылады. 

Кешенді  емтихан  кезінде  баға  тұтас  модуль  бойынша  да,  оның  әрбір 

компоненті – оқу пәні бойынша да жеке қойылады. 

5.4.14  Модуль  бойынша  кредиттер  алудың  шарты  әрбір  компоненттегі 

жұмыстың барлық түрлерін орындау және қорытынды бақылау  бойынша оң 

баға болып табылады.  

Егер 

тұтас 


бір 

модуль 


бойынша 

қорытынды 

бақылаудан 

қанағаттанарлықсыз  деген  баға  алған  жағдайда,  білім  алушылардың  оның 

жеке  компоненттері-оқу  пәндері  бойынша  оң  бағасы,  онда  олар  қайта 

есептеледі. Келесіде білім алушылар бұл пәнді оқымайды.  

5.4.15  Бітіретін  кафедралар  жыл  сайын  30  наурызға  дейін  жаңа  оқу 

жылына жоғары деңгейде жетілдірілген модульдік ОЖЖ қалыптастыру үшін 

ЭПК  толықтырады  және  әзірлейді,  мұндай  жағдайда  білім  беру 

бағдарламаларына  тән  ерекшелікке  тәуелді  модуль  сипаттамасына 

толықтыруды енгізуге рұқсат етіледі.  

5.4.16  Бітіретін  кафедра  жыл  сайын  30  наурызға  дейін  модульді 

анықтама  мен    білім  беру  бағдарламасының  ақпараттық  пакетті  жасайды 

және толықтырады.  Каталог: sites -> default -> files -> files -> education
education -> Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы
education -> Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
education -> Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы
education -> Кредиттік технология бойынша оқушылардың Өзіндік жұмысын ұйымдастыру
education -> С. аманжолов
education -> С. аманжолов
education -> Оқу әдістемелік жұмыс бойынша
education -> Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы
education -> Тұрақты әдістемелік семинар жоспары Жоғары білім сапасын арттырудың ағымдағы үрдісі. Жоо студенттеріне білім беру мен тәрбиелеудің тұжырымдамалық және
education -> Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау

жүктеу 496.71 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет