Р/с № Іс-шаралар Аяқтау нысаны Орындауға жауаптылар Орындау мерзімі Болжамды шығыстаржүктеу 309.99 Kb.
Pdf просмотр
Дата02.05.2017
өлшемі309.99 Kb.
#8285

 

7. Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары  

 

Р/с № 

Іс-шаралар 

Аяқтау 

нысаны 

Орындауға 

жауаптылар 

Орындау 

мерзімі 

Болжамды 

шығыстар 

(мың теңге) 

Қар-

жы- 

лан-

дыру 

көзі 

Бюджеттік 

бағдарла-

маның 

№ 1.

  

«Нұр  Отан»  ХДП-мен  бірле-

сіп,  сыбайлас  жемқорлыққа 

қарсы  кең  ауқымды  акциялар 

мен науқандар ӛткізу 

Тиісті іс-

шаралар 

ӛткізу 


ЭСЖКА (жинақтау) 

(келісім бойынша), 

мүдделі мемлекеттік 

органдар, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 

қалаларының әкімдіктері, «Нұр 

Отан» ХДП (келісім 

бойынша) 

Тұрақты  

ЭСЖКА 

2011 жыл – 1981,5 2012 жыл – 1981,5 

2013 жыл – 1981,5 

2014 жыл – 1981,5 

2015 жыл – 1981,5 

 

 

  

 

Қоршағанортамині 2011 жыл – 642,0 

2012 жыл – 687,0 

2013 жыл – 735,0 

2014 жыл – 735,0 

2015 жыл – 735,0 

РБ 


 

 

  

 

  

 

  

РБ 


001  

«Қоғамдық 

қатынас-

тардағы 


және 

экономика-

лық 

қылмысы 


жемқорлық 

деңгейін 

тӛмендету»   

001  


«Қоршаған 

ортаны 


қорғау 

сапасын 


сақтау, 

қалпына 


келтіру  және 

жақсарту 

жӛніндегі 

қызметтер»  

    


 

 

 Жергілікті 

бюджетте 

кӛзделген қаражат 

шегінде 


МБ 

 

 2.

 

 Мемлекеттік 

органдардың 

лицензияланатын 

қызмет 


түрлерін  және  рұқсат  беру 

функцияларын 

қысқарту 

жұмысын жалғастыру 

Қазақстан 

Республи-

касының 

Үкіметіне 

ақпарат  

ЭДСМ (жинақтау), 

мүдделі мемлекеттік 

органдар, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 

қалаларының әкімдіктері 

Жыл 


қорытын-

дысы 


бойынша 

жыл сайын 

10 

қаңтардан кешіктір-

мей  


Талап етілмейді 3.

 

 Қолма-қол 

ақшасыз 


есеп 

айырысуды 

кеңейту 

және 


қолма-қол  ақша  айналымын 

қысқарту 

Қазақстан 

Республи-

касының 

Үкіметіне 

ақпарат 

Қаржымині 

(жинақтау), ҰБ 

(келісім бойынша) 

Жыл 

қорытын-


дысы 

бойынша 


жыл сайын  

10 


қаңтардан 

кешіктірмей 

Талап етілмейді 4.

 

 Кәсіпкерлік  қызметтің  сол 

немесе  басқа  түрін  ұйымдас-

тыруға  лицензиялар  алу  және 

рұқсат  беру  тәртібін  оңайлату 

жӛніндегі  рәсімдерді  жалғас-

тыру 


Қазақстан 

Республи-

касының 

Үкіметіне 

ақпарат 

ЭДСМ (жинақтау), 

мүдделі мемлекеттік 

органдар, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 

қалаларының әкімдіктері 

Жыл 


қорытын-

дысы 


бойынша 

жыл сайын 

10 

қаңтардан кешіктір-

мей 


Талап етілмейді  

 5.

  

Қолма-қол 

есеп 

айырысу 


басым экономика салаларында 

есепке алуды жетілдіру 

Қазақстан 

Республи-

касының 

Үкіметіне 

ақпарат 

Қаржымині 

Жыл 

қорытын-


дысы 

бойынша 


жыл сайын 

10 


қаңтардан 

кешіктір-

мей 

Талап етілмейді 6. 

 

Кредиттік ұйымдар,                                                                                                               

ломбардтар,  ӛзге  де  бағалы 

қағаздар  нарығының  кәсіби 

қатысушылары  және  қолма-

қол  тӛлем  жүйелері  арқылы 

ақшаны  жылыстатуға  «кӛ-

леңкелі»  қаржылық  қызмет 

кӛрсететін  схемаларды    мо-

ниторингілеу  және  қаржылық 

талдаудың 

тиімді 

әдіс-


темелерін 

қолдануды 

же-

тілдіру 


Қазақстан 

Республи-

касының 

Үкіметіне 

ақпарат 

Қаржымині 

(жинақтау), ЭСЖКА 

(келісім бойынша), 

ҚБА (келісім 

бойынша) 

Жыл 

қорытын-


дысы 

бойынша 


жыл сайын 

10 қаңтар-

дан 

кешіктір-мей 

Талап етілмейді 7. 

 

Жасырын кірістерді 

және 


оларға  салық  салуды  анықтау 

мақсатында  сыртқы  эконо-

микалық 

қызмет 


субъек-

тілерінің  импорттық-экпорт-

тық  операцияларды  жүргізу 

кезіндегі  заңсыз  әрекеттерін 

қысқарту бойынша кеден және 

салық органдарының бірлес- 

Қазақстан 

Республи-

касының 

Үкіметіне 

ақпарат 

Қаржымині 

Жыл 

қорытын-


дысы 

бойынша 


жыл сайын 

10 қаңтар-

дан 

кешіктір-мей 

Талап етілмейді  

  

кен жұмыстарын 

ұйым-


дастыру 

 

  

 

  

8.

  

Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы 

ӛзара  іс-қимылды  күшейту 

мақсатында 

мемлекеттік 

органдардағы    автоматтанды-

рылған 

деректер базасын  

біріздендіру  және дамыту  

Қазақстан 

Республи-

касының 

Үкіметіне 

ақпарат 

ЭСЖКА (жинақтау) 

(келісім бойынша), 

БАМ, мүдделі 

мемлекеттік 

органдар 

Жыл 

қорытын-


дысы 

бойынша         

жыл сайын  

10 қаңтар-

дан 

кешіктір-мей  

 

Талап етілмейді 9. 

 

 Бұқаралық  ақпарат  құралда-

рында  шығу,  дӛңгелек  үстел-

дер, конференциялар, дәрістер, 

семинарлар,  брифингтер  ӛткі-

зу  практикасын  жалғастыру, 

бұл  ретте  тренингтік  оқыту-

дың  жаңа  нысандары    мен 

әдістерін пайдалану 

Медиа-

жоспар-


ларды 

бекіту 


БАМ (жинақтау), 

мемлекеттік 

органдар, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 


қалаларының 

әкімдіктері 

Жыл сайын 

Талап етілмейді 10. 

 

Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы іс-қимыл  мәселелері  бойынша 

мемлекеттік  органдар  ӛкіл-

дерімен  Интернет  конферен-

циялар, «тікелей желі» жүргізу 

тәжірибесін жалғастыру  

Интернет-

конфе-

ренция-


лар, 

«тікелей 

желі»  

БАМ (жинақтау), мемлекеттік 

органдар, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 

қалаларының әкімдіктері 

Жыл сайын 

Талап етілмейді 11.

 

 Мемлекеттік қызметшілерді  

Сабақтар-  

БҒМ (жинақтау),  

Тұрақты  

Талап етілмейді  

  

шақыра  отырып  орта  және жоғары 

оқу 


орындарында 

сабақтар  жүргізуді  және  білім 

беру  жүйесінің  педагогикалық 

қызметкерлерінің 

сыбайлас 

жемқорлыққа  қарсы  тақы-

рыпта 

біліктіліктерін арт-

тыруды жалғастыру   

дың 

жоспар-


лары 

ЭСЖКА (келісім 

бойынша), МҚІА 

(келісім бойынша),  

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 

қалаларының әкімдіктері 

 

  

 

12. 

 

Мемлекеттік  органдар  мен азаматтық  қоғам  институт-

тарының  сыбайлас  жемқор-

лыққа 

қарсы 


іс-қимыл 

бойынша 


қызметін 

түсін-


діретін әдістемелік ұсыныстар, 

кӛрнекі  және  оқу  құралдарын 

қолжетімді үлгіде дайындауды 

қамтамасыз ету  

Әдістеме-

лік 


ұсыныс-

тар, 


оқулық-

тар  


Мүдделі 

мемлекеттік 

органдар, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 


қалаларының 

әкімдіктері 

Тұрақты 

Талап етілмейді 13. 

 

Ересектер,  студенттер,  мектеп оқушылары,  мектепке  дейінгі 

мекемелердің  балалары  үшін 

сыбайлас 

жемқорлықтың 

қауіп-қатері,  сыбайлас  жем-

қорлыққа 

қарсы 

іс-қимыл тәсілдері 

және 


сыбайлас 

жемқорлыққа  қарсы  әрекет 

туралы 

 

арнайы оқыту 

бағдарламаларын әзірлеу және 

іске асыру   

Оқыту 


бағдарла-

малары 


БҒМ (жинақтау), 

ЭСЖКА (келісім 

бойынша), МҚІА 

(келісім бойынша), 

БАМ 

Тұрақты 


Республикалық  

бюджетте 

кӛзделген қаражат 

шегінде 


 

 

РБ 008  

«Білім  беру 

жүйесін 

әдістемелік 

қамтамасыз 

ету»  


14.

 

 Республикалық  және  жергі-

лікті бұқаралық ақпарат құрал- 

БАҚ, 

теле,-  


БАМ (жинақтау), 

мүдделі мемлекеттік  

Тұрақты 

БАМ 


Республикалық  

РБ 


 

025 


«Мемлекет- 

 

   дарында  сыбайлас  жемқор-

лыққа 

қарсы 


тақырыпта 

тұрақты  айдарлар  мен  жария-

ланымдар,  теледидар  бағдар-

ламалары  мен  радио  хабар-

ларын 

жасау, 


сондай-ақ 

жарнамалық-имидждік  ролик-

тер,  брошюралар,  буклеттер 

мен  жаднамалар  шығарудың 

кешенді  шараларын  жүзеге 

асыру 


радио-

бағдарла-

маларына 

айдарлар, 

брошюра-

лар  


органдар, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 


қалаларының 

әкімдіктері 

 

бюджетте кӛзделген қаражат 

шегінде 


 

 

Қаржымині 2011 жыл -20000,0 

2012 жыл -21600,0 

2013 жыл -23220,0 

2014 жыл -23220,0 

2015 жыл -23220,0 

 

  

 

  

Қоршағанортамині 

2011 жыл - 407,0 

2012 жыл - 435,0 

2013 жыл - 466,0 

2014 жыл - 466,0 

2015 жыл - 466,0 

 

  

 

ТСМ 2011 жыл -300,0 

2012 жыл - 350,0 

 

 

  

 

РБ  

 

  

 

  

 

  

 

РБ  

 

  

 

  

 

 РБ 

 

тік ақпараттық 

саясатты 

жүргізу» 

 

001 «Бюджеттік 

жоспарлау-

ды қамта-

масыз ету, 

орындау 

және 


мемлекеттік 

бюджеттің 

орындалуы-

на бақылау 

жасау» 

001 


«Қоршаған 

ортаны 


қорғаудың 

сапасын 


сақтау, 

қалпына 


келтіру және 

жақсарту» 

 

001 


«Туризм, 

дене 


 

    


 

 

 2013 жыл - 400,0 

2014 жыл - 400,0 

2015 жыл - 400,0 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ЭСЖКА 


2011 жыл - 2190,0 

2012 жыл - 2190,0 

2013 жыл - 2190,0 

2014 жыл -2190,0 

2015 жыл - 2190,0 

 

  

 

Жергілікті бюджетте  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

РБ 


 

 

  

 

  

 

 ЖБ 

шынықтыру 

және спорт 

саласында 

мемлекеттік 

саясатты 

іске асыру 

мақсатына  

тиімді 

мемлекет-тік басқаруды  

және 


салааралық, 

ӛңіраралық  

үйлестікті 

қамтамасыз 

ету 

жӛніндегі қызметтер»  

001 


«Қоғамдық 

қатынастар-

дағы және 

экономика-

лық 

қылмыстағы жемқорлық 

деңгейін 

тӛмендету»  

 

  

    


 

 

 кӛзделген қаражат 

шегінде 


 

 

15. 

 

Сыбайлас жемқорлық  ұғымын және  сыбайлас  жемқорлық 

кӛріністерімен 

кездескен 

жағдайда  азаматтардың  әре-

кет  ету  тәртібін  түсіндіретін, 

сондай-ақ  мұндай  фактілерге 

жәрдемдесу  үшін  жауапкер-

шілік 


туралы 

жаднамалар 

әзірлеп,  халықтың  әртүрлі 

топтары арасына тарату  

Жаднама   ЭСЖКА (жинақтау) 

(келісім бойынша),   

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 

қалаларының әкімдіктері 

Жыл сайын  

ЭСЖКА 

2011 жыл -120,0 2012 жыл - 120,0 

2013 жыл - 120,0 

2014 жыл - 120,0 

2015 жыл - 120,0 

 

Жергілікті бюджетте 

кӛзделген қаражат 

шегінде 

РБ 


001 

«Қоғамдық 

қатынастар-

дағы және 

экономика-

лық 


қылмыстағы 

жемқорлық 

деңгейін 

тӛмендету»  

 

16.


 

 

Азаматтардың  сыбайлас  жем-қорлыққа  қарсы  кӛзқарасын 

жүйелі  және  мақсатты  қалып-

тастырумен  айналысатын  аза-

маттық  қоғам  субъектілерін 

қолдауды қамтамасыз ету 

ЭСЖКА-


ға ақпарат  

Мүдделі 


мемлекеттік 

органдар, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 

қалаларының әкімдіктері 

Жыл 


қорытын-

дысы 


бойынша 

жыл сайын 

1 ақпаннан 

кешіктір-

мей 

  

Талап етілмейді 17. 

 

Қылмыстың алдын 

алу 


мәселелеріне  басымдық  бере 

отырып,  құқық  қорғау  орган-

дарының  қызметін  бағалау 

және  есеп  беру  жүйесін 

жетілдіруді жалғастыру   

ПӘ-ге 


ақпарат 

БП (жинақтау) 

(келісім бойынша), 

ЭСЖКА (келісім 

бойынша), 

ІІМ, Әділетмині, 

ТЖМ, Қаржымині 

Тұрақты  

Талап етілмейді 18.

 

 «Сенім  телефонының»,  жеке 

және заңды тұлғалардың 

Қазақстан 

Республи-  

ЭСЖКА (жинақтау) 

(келісім бойынша), 

Жыл 

қорытын-  Талап етілмейді  

  

арыздары мен 

хаттарына 

арналған  пошта  жәшіктерінің  

оңтайлы  жұмыс  істеу  тәжіри-

бесін кеңейту   

касының 


Үкіметіне 

ақпарат 


мемлекеттік 

органдар, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 

қалаларының әкімдіктері 

дысы 


бойынша 

жыл сайын 

1 наурыз-

дан 


кешіктір-

мей   


 

 

 19.

 

 Жер 

учаскелерін 

бекіту 

кезінде  Қазақстан  Респуб-ликасы  Жер  кодексі  талап-

тарының  бұзылуының  алдын 

алуға  және  анықтауға  бағыт-

талған  іс-шараларды  ӛткізуді 

қамтамасыз  ету,  жеке  мен-

шікке  берілген  жерді  заңсыз 

қайта бӛлуге жол бермеу   

Іс 


шаралар 

ӛткізу 


ЖРА (жинақтау), 

мемлекеттік 

органдар, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 


қалаларының 

әкімдіктері 

Тұрақты 

Талап етілмейді 20. 

 

Құқық  қорғау  органдарының азаматтық  қоғам  институт-

тарымен 


ынтымақтасуының 

түрлі нысандарын жетілдіру  

ПӘ-ге 

ақпарат  БП (жинақтау) 

(келісім бойынша), 

ЭСЖКА (келісім 

бойынша), ІІМ,  

ТЖМ, Әділетмині, 

Қаржымині 

 

Тұрақты 


Талап етілмейді 21.

 

 Мемлекеттік  қызметшілердің 

қызметтік  ӛкілеттіктерін  теріс 

пайдалану  фактілерін  анықтау 

бойынша  саяси  партиялармен  

және  қозғалыстармен  бірлес-

кен акциялар ұйымдастыру 

 

Акциялар ӛткізу 

ЭСЖКА (жинақтау) 

(келісім бойынша), 

мемлекеттік 

органдар, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы  


Тұрақты 

Талап етілмейді  

  

  

қалаларының 

әкімдіктері, «Нұр 

Отан» ХДП (келісім 

бойынша), 

қоғамдық ұйымдар 

(келісім бойынша) 

 

  

 

22. 

 

Мемлекеттік  органдар  басшы-ларының  қоғамдық  және  үкі-

меттік 


емес 

ұйымдардың 

ӛкілдерімен  тұрақты  түрде 

кездесулер ӛткізуін тәжірибеге 

енгізу  

Кездесу-


лер  

ЭСЖКА (жинақтау) 

(келісім бойынша), 

мемлекеттік 

органдар, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 


қалаларының 

әкімдіктері, «Нұр 

Отан» ХДП (келісім 

бойынша), 

қоғамдық ұйымдар 

(келісім бойынша) 

Тұрақты  

Талап етілмейді 23. 

 

Мемлекеттік  тұрғын  үй  қоры-нан  тұрғын  үйлер,  сондай-ақ 

жеке  тұрғын  үй  құрылысы 

үшін 

жер 


учаскелерінің 

берілуін  қоғамдық  бақылауды 

қамтамасыз ету  

ЭСЖКА-


ға ақпарат  

Облыстардың, 

Астана және 

Алматы 


қалаларының 

әкімдіктері, «Нұр 

Отан» ХДП (келісім 

бойынша) 

Жыл 

қорытын-


дысы 

бойынша 


жыл сайын 

1 ақпаннан 

кешіктір-

мей 


Талап етілмейді 24.

 

 Табиғи  монополиялар  субъек-

тілерін  аудиторлық  тексеру 

нәтижелері туралы есепті  

Есептерді 

БАҚ-на 

жариялау ТМРА (жинақтау), 

БАМ 


Тұрақты 

Талап етілмейді - 


 

 

 

БАҚ-қа жыл сайын шығару  

 

 

 

 

 

25.


 

 

Журналистік  тексеру  жүргізу арқылы  сыбайлас  жемқорлық-

қа  қарсы  іс-қимыл  бойынша 

кӛмек  кӛрсететін  журналис-

терді кӛтермелеу  

Қазақстан 

Республи-

касының 

Үкіметіне 

ақпарат 

БАМ (жинақтау), 

ЭСЖКА (келісім 

бойынша), мүдделі 

мемлекеттік 

органдар, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 

қалаларының әкімдіктері 

 

Жыл қорытын-

дысы 


бойынша 

жыл сайын 

1 ақпаннан 

кешіктір-

мей 

Талап етілмейді 26. 

 

Қылмыстық  істер  бойынша ӛзара  құқықтық  кӛмек  кӛр-

сету,  адамдарды  ұстап  беру 

және 

активтерді қайтару 

бойынша 


халықаралық-

құқықтық базаны жетілдіру 

Келісім-

дерге қол 

қою 

БП (жинақтау) (келісім бойынша), 

ЭСЖКА (келісім 

бойынша), ҰҚК 

(келісім бойынша), 

ІІМ, Қаржымині, 

СІМ 


Тұрақты 

Талап етілмейді 27. 

 

Қазақстанда  әлеуметтік-эконо-микалық  даму  және  сыбайлас 

жемқорлыққа  қарсы  күрес 

бойынша  қабылданып  жатқан 

шаралар  туралы  ақпаратты  

шетелдік  бұқаралық  ақпарат 

құралдарына  тұрақты  түрде 

жариялау жұмысын жүргізу   

Шетелдік 

БАҚ-та 

жарияла-


нымдар 

СІМ (жинақтау), 

ЭСЖКА (келісім 

бойынша), ЭДСМ 

Тұрақты 

Республикалық 

бюджетте 

кӛзделген қаражат 

шегінде 

РБ 


001 

«Сыртқы 


саяси 

қызметті 

үйлестіру 

жӛніндегі 

қызметтер» 

28.


 

 

Қазақстан Республикасында 

сыбайлас жемқорлық деңгейін  

Халықара

лық  


ЭСЖКА (жинақтау) 

(келісім бойынша),  

Тұрақты 

Талап етілмейді  

  

бағалауды  және  рейтинг  беру-ді  жүзеге  асыратын  халық- 

аралық  ұйымдармен  тұрақты  

негізде ӛзара іс-қимыл жасау 

ұйымдар-


ға тиісті 

ақпарат 


беру 

мүдделі мемлекеттік 

органдар, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 


қалаларының 

әкімдіктері 

 

 

  

29.


 

 

Процессинг  орталықтарымен жол  қозғалысы  ережелерін 

бұзуды  бейнеқадағалау  және 

тіркеу жүйелерін енгізу  

 

Пайдала-нуға беру 

актілері 

ІІМ (жинақтау), 

Қаржымині, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 

қалаларының әкімдіктері 

Тұрақты  

Республикалық 

бюджетте 

кӛзделген қаражат 

шегінде 


РБ, 

ЖБ 


30.


 

 

Шет  мемлекеттердің  сыбайлас жемқорлыққа  қарсы  ведом-

стволарының 

басшыларын 

және  халықаралық  сарапшы-

ларды шақыра отырып, халық-

аралық  сыбайлас  жемқорлық-

қа қарсы конференция ӛткізу  

Конферен-

ция 

ЭСЖКА (жинақтау) (келісім бойынша), 

СІМ 


 

2011 


жылғы                

2-тоқсан 

Республикалық 

бюджетте 

кӛзделген қаражат 

шегінде 


РБ 

006  


«Ӛкілдік 

шығындар» 

31.

 

 Халықтың  сыбайлас  жемқор-

лыққа қарсы бағыттағы құқық-

тық  ақпаратқа  барынша  қол 

жеткізуін 

қамтамасыз 

ету 


мақсатында 

мемлекеттік 

органдардың 

интернет-

ресурстарында 

«сыбайлас 

жемқорлыққа  қарсы  іс-қимыл 

мәселелері» атты жеке  

Интернет 

ресурс-


тардағы 

бӛлімдер  

Мүдделі 

мемлекеттік 

органдар, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 


қалаларының 

әкімдіктері 

2011 

жылғы      3-тоқсан 

 

Талап етілмейді 

 

  

бӛлімдер ашу  

 

  

 

 32.

 

 Мемлекеттік 

органдардың 

бюджет  қаражатын  жұмсау 

жӛніндегі шешімдерді қолдану  

және іске асыруының ақпарат- 

тық  ашықтығын  қамтамасыз 

ету 

Қазақстан Республи

касының  

Үкіметіне 

ақпарат 


Қаржымині 

(жинақтау),  

мүдделі мемлекеттік  

органдар 

2011 

жылғы      3-тоқсан 

Талап етілмейді 33. 

 

Шет  мемлекеттердің  сыбайлас жемқорлыққа  қарсы  ведом-

стволарының, 

халықаралық 

және  үкіметтік  емес  ұйымдар 

ӛкілдерінің 

қатысуымен 

сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы 

іс-қимыл  мәселелері  бойынша 

халықаралық  конференциялар, 

семинарлар, дӛңгелек үстелдер 

және  басқа  да  іс-шаралар 

ӛткізуді қамтамасыз ету 

Тиісті іс 

шаралар 


ӛткізу  

ЭСЖКА (жинақтау) 

(келісім бойынша), 

СІМ 


2011 

жылғы      

3-тоқсан 

 

2011 жыл – 526,0 РБ 

001  


«Қоғамдық 

қатынастар-

дағы 

және 


экономика-

лық қылмыс-

тағы 

жем-


қорлық 

деңгейін 

тӛмендету» 

34.


 

 

«Қазақстан  Республикасының кейбір  заңнамалық  актілеріне 

әртүрлі заңнамалық актілердің 

құқық  нормалары  арасындағы 

қайшылықтарды,  олқылықтар-

ды, 

коллизияларды және 

сыбайлас  жемқорлық  құқық 

бұзушылықтар  жасауға  ықпал 

ететін  нормаларды  мәселелері 

бойынша 

ӛзгерістер 

мен 

толықтырулар  енгізу  туралы»  Қазақстан Республикасының  

Заң 


жобасы 

Әділетмині 

2011 

жылғы 


шілде 

 

Талап етілмейді 

 

  

Заң  жобасын  әзірлеу  (азамат-тық, 

еңбек, 


неке-отбасы, 

қаржылық, 

салық, 

кеден,  


әлеуметтік-мәдени құқық, тұр-

ғын  үй  қатынастары  салала-

рында)  және  оны  Қазақстан 

Республикасы  Үкіметінің  қа-

рауына енгізу 

 

  

 

  

35.


 

 

Қазақстан  Республикасының Қылмыстық  кодексіне  сыбай-

лас  жемқорлық  қылмыстар 

жасағаны  үшін  келтірілген 

залалдың 

орнын 

толтыру 


бӛлігінде  ӛзгерістер  енгізуге 

шаралар қабылдау 

ВАК  

отырысы-


на заң 

жобасы-


ның 

тұжырым


дамасын 

шығару  


ЭСЖКА (жинақтау) 

(келісім бойынша), 

Әділетмині, ҰҚК            

(келісім бойынша), 

ІІМ, ЖС             

(келісім бойынша) 

2011 жылғы 

3-тоқсан  

Талап етілмейді 36.

 

 Инвестициялық 

жобаларды 

іске  асыруға  республикалық 

бюджеттен  бӛлінетін  қаражат-

тың  мақсатты  пайдаланылуын 

бақылауды қамтамасыз ету 

Қазақстан 

Республи-

касының  

Үкіметіне 

ақпарат 

Қаржымині 

 

2011 


жылғы 

4-тоқсаны

 

Талап етілмейді 37. 

 

Мемлекеттік сатып 

алу 


рәсімдерін  ӛткізудің  ашықты-

ғын арттыру 

Қазақстан 

Республи-

касының   

Үкіметіне 

есеп 

Қаржымині                  (жинақтау),  

мемлекеттік 

органдар, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 


қалаларының 

әкімдіктері 

2011 

жылғы  


4-тоқсан 

Талап етілмейді  

 38.


 

 

Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы іс-қимыл  бойынша  міндет-

терін 


орындамағаны 

үшін 


мемлекеттік  органдардың  бас-

шыларын 


жауапкершілікке 

тарту  тетігін  әзірлеу  және  

Қазақстан 

Республикасы 

Президентінің 

жанындағы 

сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  

күрес  мәселелері  жӛніндегі 

комиссияның қарауына енгізу 

Қазақстан 

Республи-

касы 


Президен-

ті жанын- 

дағы 

сыбайлас жемқор-

лыққа 


қарсы 

күрес 


мәселелері 

жӛніндегі 

комиссия-

ның 


шешімі 

ЭСЖКА (жинақтау ) 

(келісім бойынша),         

Әділетмині, МҚІА 

(келісім бойынша),

 

   облыстардың, 

Астана  және 

Алматы 

қалаларының әкімдіктері 

2011 


жылғы  

4-тоқсан 

Талап етілмейді 39.

 

 ХҚКО-ның  интеграцияланған 

ақпараттық жүйесін дамытуды 

қамтамасыз ету  

Пайдала-


нуға беру 

актісі 


БАМ (жинақтау),   

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 


қалаларының 

әкімдіктері 

2011 

жылғы 


4-тоқсан 

2011 жыл – 788,0 

РБ 40. 

 

Сыбайлас  жемқорлық  факті-лері  туралы  хабарлаған  аза-

маттарды  марапаттау  және 

қорғау тетігін пысықтау 

ПӘ-ге 


ақпарат 

ЭСЖКА (жинақтау) 

(келісім бойынша), 

МҚІА (келісім 

бойынша), 

Қаржымині, 

мемлекеттік 

органдар, 

облыстардың,  

2011 


жылғы 

4-тоқсан 

Талап етілмейді  

 

 

 

 

Астана және 

Алматы 

қалаларының әкімдіктері, «Нұр 

Отан» ХДП (келісім 

бойынша), 

қоғамдық ұйымдар 

(келісім бойынша) 

 

 

 

 

41.


 

 

Экономикалық ынтымақтас-

тық  және  даму  ұйымының 

Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы 

күрес 


жӛніндегі 

Стамбул                

іс-қимыл жоспары шеңберінде 

Қазақстан 

мониторингінің 

екінші 


раундын 

ӛткізуді 

қамтамасыз ету 

Қазақстан 

Республи-

касының 


Үкіметіне 

ақпарат 


 

ЭСЖКА (жинақтау) 

(келісім бойынша), 

мемлекеттік 

органдар 

2011 


жылғы 

желтоқсан 

Талап етілмейді 42.

 

 Қылмыстылық  серпіні  негізін-

де  кӛшелер  мен  қоғамдық 

орындарға  бейне-бақылау  ка-

мералары  желісін  кеңейту 

жӛніндегі  шаралар  туралы 

жергілікті  атқарушы  орган-

дарға ұсыныстар енгізу 

Облыс-


тардың, 

Астана 


және 

Алматы 


қалалары-

ның 


әкімдері-

не 


ұсыныс-

тар 


ІІМ 

2011 – 2013 

жылдардағы 

желтоқсан 

Талап етілмейді 43.

 

 Мемлекет  100  %  қатысатын 

мемлекеттік  органдар  мен 

компаниялардың АТ-қызмет- 

Қазақстан 

Республи-

касының  

БАМ 

2011 – 2012 жылдардағы 

4-тоқсан 

Талап етілмейді  

  

терін аутсорсингке 

және 


коммерциялық  нарыққа  шыға-

ру жӛнінде ұсыныстар әзірлеу 

Үкіметіне 

ұсыныс-


тар 

 

  

 

 44.

 

 Электрондық 

мемлекеттік 

қызметтерді  кӛрсету  регла-

менттерін әзірлеу және бекіту 

Мемле-

кеттік 


органдар-

дың 


бұйрық-

тары 


Мүдделі 

мемлекеттік 

органдар 

2011 – 2014 

жылдардағы  

4-тоқсан 

Талап етілмейді 45.

 

 Мемлекеттік  қызметте  жұмыс 

істейтін  және  бұрын  жұмыс 

істеген  адамдардың  жеке  бас 

және 


кәсіби 

қасиеттері, 

сондай-ақ 

олар 


жасаған 

жолсыздықтар  мен  оларды 

түрлі  жауаптылыққа  тарту 

фактілері  және  мемлекеттік 

қызметті  тоқтату  себептері 

туралы мәліметтерді қамтитын 

бірыңғай  электрондық  дерек-

қор  құру  туралы  мәселені 

пысықтау   

ПӘ-ге      

ақпарат 

МҚІА (жинақтау) 

(келісім бойынша),  

БП (келісім 

бойынша), ЭСЖКА 

(келісім бойынша) 

2012 жылғы       

1-тоқсан 

Талап етілмейді 46.

 

 Сыбайлас  жемқорлық  құқық 

бұзушылық  үшін  жазалаудың 

ажырамас 

бӛлігі 


ретінде 

қоғамдық  кінәлау  институт-

тарын  егнізу  жӛніндегі  ұсы-

ныстарды  Қазақстан  Респуб-

ликасы  Президентінің  жанын-

дағы сыбайлас жемқорлыққа  

Қазақстан 

Республи-

касы 

Прези-


денті 

жанын-


дағы 

сыбайлас  

ЭСЖКА (жинақтау) 

(келісім бойынша),  

мемлекеттік 

органдар, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 

қалаларының  2012 жылғы       

2-тоқсан 

Талап етілмейді  

  

қарсы күрес мәселелері жӛнін-дегі  комиссияның  қарауына 

енгізу 


жемқор-

лыққа 


қарсы 

күрес 


мәселеле-

рі 


жӛніндегі 

комиссия-

ның 

шешімі 


әкімдіктері, «Нұр 

Отан» ХДП (келісім 

бойынша), 

қоғамдық ұйымдар 

(келісім бойынша) 

 

  

 

47. 

 

Бақылау,  рұқсат  беру  және қадағалау 

функцияларын 

жүзеге  асыратын,  сонымен 

қатар 


олардың 

қызметін 

регламенттейтін қолданыстағы 

актілерге,  сыбайлас  жемқор-

лықтың  пайда  болуы  үшін 

жағдай  туғызатын    мемлекет-

тік  органдардың  ӛкілеттігіне 

талдауды жалғастыру  

ПӘ-ге 

ақпарат 


ЭДСМ (жинақтау), 

Әділетмині, 

ЭСЖКА (келісім 

бойынша), БП  

(келісім бойынша), 

мүдделі мемлекеттік 

органдар, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 


қалаларының 

әкімдіктері 

2012 жылғы       

2-тоқсан 

Талап етілмейді 48.

 

 Мемлекеттік 

қызметшілер 

үшін  сыбайлас  жемқорлыққа 

қарсы  бағытталған  біліктілікті 

арттыру  курстарын  ұйымдас-

тыру  


Курстар 

кестесі 


МҚІА (келісім 

бойынша) 

2012 жылғы       

2-тоқсан 

Республикалық 

бюджетте 

кӛзделген, 

қаражаттар 

шегінде 

РБ 


004 

«Мемлекеттік 

қызметшілер-

ді даярлау, 

қайта даярлау 

және 


біліктілігін 

арттыру»  

 49.  Құрылып  жатқан  Сыбайлас 

жемқорлыққа  қарсы  іс-қимыл 

жӛніндегі  Тәуелсіз  Мемлекет-

тер  Достастығының  Мемле-

кетаралық  Кеңесі  шеңберінде 

Тәуелсіз  Мемлекеттер  Достас-

тығына  қатысушы-мемлекет-

тердің  құзыретті  органдары- 

мен  ӛзара  іс-қимыл  ұйымдас- 

тыру 

Келісім-


дерге қол 

қою 


ЭСЖКА (келісім 

бойынша) 

2012 

жылғы        2-тоқсан 

Талап етілмейді 

 

 

50. 

 

Бюджет  саласындағы  қаржы-лық бұзушылықтар, олар үшін 

құқықтық 

жауапкершілікті 

кӛздейтін  шаралардың    түрле-

рін айқындау 

Қазақстан 

Республи-

касының 


Үкіметіне 

есеп 


Қаржымині 

(жинақтау), ЕК 

(келісім бойынша) 

 

2012 жылғы             3-тоқсан 

Талап етілмейді 51. 

 

«Қазақстан  Республикасының кейбір  заңнамалық  актілеріне 

әртүрлі заңнамалық актілердің 

құқық  нормалары  арасындағы 

қайшылықтарды,  олқылықтар-

ды, 

коллизияларды және 

сыбайлас  жемқорлық  құқық 

бұзушылықтар  жасауға  ықпал 

ететін  нормаларды  мәселелері 

бойынша 

ӛзгерістер 

мен 

толықтырулар  енгізу  туралы»  Қазақстан  Республикасының  

Заң 


жобасын 

әзірлеу 


(Мемлекеттік  және  қоғамдық 

құрылыс, орындаушылық іс  

Заң 

жобасы 


Әділетмині 

2012 жылғы             

4-тоқсан 

Талап етілмейді  

  

жүргізу, әкімшілік 

құқық 


бұзушылық,  қылмыстық,  қыл-

мыстық 


іс 

жүргізу,  

қылмыстық-атқару  және  аза-

маттық  іс  жүргізу  заңна-

малары  саласында)  және  оны 

Қазақстан 

Республикасы 

Үкіметінің қарауына енгізу 

 

 

  

 

 52.

 

 Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы 

іс-қимыл  саласында  бірыңғай 

саясатты 

және 


келісілген 

ғылыми, 


әлеуметтік 

зерт-


теулерді ӛткізу үшін үйлестіру 

орталығын құру 

Орталық 

құру 


ЭСЖКА (жинақтау) 

(келісім бойынша),  

мүдделі мемлекеттік 

органдар 

2013 жылғы       

3-тоқсан 

Талап етілмейді 53.

 

 Ұсынылатын 

мемлекеттік 

қызмет  кӛрсетулердің  сапа-

сына  мониторинг  пен  баға-

лауды  жүзеге  асыру  үшін 

мемлекеттік 

органдардың 

құрылымдық 

бӛлімшелерін 

анықтау 


Қазақстан 

Республи-

касының  

Үкіметіне 

ақпарат 

ЭДСМ (жинақтау), 

МҚІА (келісім 

бойынша), 

мемлекеттік 

органдар 

2013 жылғы       

3-тоқсан 

Талап етілмейді 54.

 

 Халықты 

жалпыға 


бірдей 

декларациялауға 

кезең-

кезеңімен  кӛшіру  жӛнінде шаралар қабылдау 

Қазақстан 

Республи-

касының  

Үкіметіне 

ақпарат 


Қаржымині 

2013  


жылғы   

3-тоқсан 

Талап етілмейді 55.

 

 Банкроттық  бойынша  бір-

ыңғай тізілім құруды, камерал-

ды  бақылау  жүргізу  мүмкін-

дігімен борышкерлер ісін  

Ақпарат-

тық жүйе 

Қаржымині 

2013 


жылғы       

3-тоқсан 

2013 жыл – 

214832,0 

РБ 

061  


«е-Қаржы-

мині» 


біріктіріл-  

 

  

басқаруды  автоматтандыруды,   басқарушыларды  электрондық 

тағайындауды,  басқарушылар-

дың  тауарларды  (қызметтерді) 

сатып  алуы  мен  сауданы 

электронды  түрде  ӛткізуді, 

сондай-ақ барлық хабарланды-

руларды 

автоматты 

түрде 

орналастыруды,  кредиторлар талаптарының  тізілімін  және 

кредиторлар комитетінің құра-

мын  бекітуді,  сату  және  басқа 

да  мемлекеттік  қызмет  кӛрсе-

тулер  жоспарымен    келісуді 

қоса  алғанда,  «е-Қаржымині» 

біріктірілген    автоматтанды-

рылған  ақпараттық  жүйесі 

жобасы  шеңберінде  «Тӛлем 

қабiлеттiлiгi 

жоқ 

және 


банкроттық»  ақпараттық  жүй-

есін дамыту 

 

 

  

 

ген  автомат-тандырылған 

ақпараттық 

жүйесін 

құру» 


56.

 

 Ұлттық 

заңнамаларда 

Экономикалық 

ынтымақтас-

тық  және  даму  ұйымының 

Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы 

күрес  жӛніндегі  Стамбул  іс-

қимыл жоспары ұсынымдарын 

іске асыруды қамтамасыз ету 

ПӘ-ге 


ақпарат 

ЭСЖКА (жинақтау) 

(келісім бойынша), 

мүдделі  

мемлекеттік 

органдар 

 

2013 


жылғы        

3-тоқсан 

Талап етілмейді 57.

 

 Мемлекеттік  қызметтерді  алу 

үшін талап етілетін электрон- 

Пайдала-

нуға беру 

БАМ 

2014 


жылғы         

Республикалық 

бюджетте   

   дық  нысандардың  бірыңғай 

қоймасын құру 

актісі 


 

2-тоқсан 

кӛзделген қаражат 

шегінде 


 

 

58. 

 

Барлық  рұқсат  беру  құжат-тарының  (рәсімдерінің)  толық  

тізбесін  ескеретін  Рұқсат  беру 

құжаттарының  бірыңғай  ұлт-

тық тізілімін құру 

Электрон-

дық  


тізілім 

ЭДСМ (жинақтау), 

мүдделі мемлекеттік  

органдар 

2014  

жылғы      2-тоқсан              

Талап етілмейді 59. 

 

Республикалық мемлекеттік 

және  комуналдық  мемлекеттік 

кәсіпорындар 

функциялары-

ның бірқатарын бәсекелі орта-

ға аудару  

Қазақстан 

Республи-

касының   

Үкіметіне 

ақпарат 

 

  

 

БҚА (жинақтау), ТМРА, ИЖТМ, 

мүдделі мемлекеттік 

органдар, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 


қалаларының  

әкімдіктері 

2014   

жылғы            2-тоқсан 

Талап етілмейді 60. 

 

Орталық  мемлекеттік  және жергілікті  атқарушы  орган-

дарда жұртшылықтың ӛкілдері 

институтын 

(тәуелсіз 

қоғамдық  кеңестер)  енгізу 

жӛніндегі 

ұсыныстарды 

әзірлеу  және    Қазақстан  Рес-

публикасы Президенті  жанын-

дағы  сыбайлас  жемқорлыққа 

қарсы күрес мәселелері жӛнін-

дегі  комиссияның  қарауына 

шығару  

Қазақстан 

Республи-

касы 


Президен-

ті жанын-

дағы 

сыбайлас жемқор-

лыққа 


қарсы 

күрес 


мәселелері 

жӛніндегі 

комиссия- 

ЭСЖКА (жинақтау) 

(келісім бойынша), 

мемлекеттік 

органдардың, 

облыстардың, 

Астана және 

Алматы 


қалаларының  

әкімдіктері, «Нұр 

Отан» ХДП (келісім 

бойынша), 

қоғамдық ұйымдар 

(келісім бойынша) 

2014 

жылғы              2-тоқсан 

Талап етілмейді  

    


ның 

шешімі 


 

 

  

 

61. 

 

Қазақстан  Республикасы  қа-былдаған  және  жаңадан  қа- 

былдайтын  халықаралық  мін-

деттемелерге 

сәйкестендіру 

бӛлігінде  «Сыбайлас  жем-

қорлыққа қарсы күрес туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңы-

на  ӛзгерістер  мен  толық-

тырулар енгізу 

ВАК 


отырысы- 

на заң 


жобасы-

ның 


тұжырым

дамасын 


шығару 

ЭСЖКА (жинақтау) 

(келісім бойынша), 

БП (келісім 

бойынша), 

Әділетмині, ҰҚК 

(келісім бойынша), 

ЖС 


(келісім бойынша), 

«Нұр Отан» ХДП 

(келісім бойынша) 

2015 


жылғы      

3-тоқсан 

Талап етілмейді 62.

 

 Сыбайлас  жемқорлық  үшін 

қылмыстық 

жауапкершілік 

(Страсбург 

қаласы,                       

1999  жылғы  29  қаңтар)  және 

Сыбайлас  жемқорлық  үшін 

азаматтық-құқықтық 

жауап-

кершілік  (Страсбург  қаласы, 1999 

жылғы 


қараша) 


конвенцияларын 

ратифика-

циялау 

жӛнінде 


шаралар 

қабылдау 

ПӘ-ге 

 ақпарат ЭСЖКА (келісім 

бойынша) 

(жинақтау), БП 

(келісім бойынша), 

Әділетмині, СІМ, 

ЖС 


(келісім бойынша) 

2015 жылғы                     

4-тоқсан 

Талап етілмейді 63. 

 

Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы мемлекеттер  тобына  (ГРЕКО) 

Қазақстан  Республикасының 

кіруін қамтамасыз ету 

ПӘ-ге 


 ақпарат 

ЭСЖКА (келісім 

бойынша) 

(жинақтау), СІМ, 

БП 

(келісім бойынша), ҰҚК 

(келісім бойынша), 

2015 жылғы                     

4-тоқсан 

Талап етілмейді  

 

 Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:  

ПӘ – Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі 

ЖС – Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты 

ҰБ – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 

БП – Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы 

ҰҚК – Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті 

ЭСЖКА – Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы 

полициясы) 

ҚҚА – Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

МҚІА – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі  

ЕК – Қазақстан Республикасы Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жӛніндегі есеп комитеті  

СІМ – Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі  

ІІМ – Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 

ЭДСМ – Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі 

Әділетмині 

64.


 

 

Қылмыстық  істер  бойынша ӛзара  құқықтық  кӛмек  туралы 

(Страсбург 

қаласы,                  

1959 


жылғы 

20 


сәуір), 

Қылмыстық  істер  бойынша 

сот 

шешімдерінің халық-

аралық  жарамдылығы  туралы 

(Гаага  қаласы,  1970  жылғы  28 

мамыр) 


және 

Қылмыстық 

істер  бойынша  сот  ӛндірісін 

беру 


туралы 

(Страсбург 

қаласы, 

1972 


жылғы 

15 


мамыр)  еуропалық  конвен-

цияларға  қосылу  жӛніндегі 

жұмыстарды жалғастыру 

ПӘ-ге 


 ақпарат 

БП (жинақтау) 

(келісім бойынша), 

СІМ, ЭСЖКА 

(келісім бойынша), 

ҰҚК (келісім 

бойынша), ІІМ 

2015 жылғы            

4-тоқсан 

Талап етілмейді  

 

Әділетмині – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қаржымині – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

ТЖМ – Қазақстан Республикасы Тӛтенше жағдайлар министрлігі 

ММ – Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі 

БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

ИЖТМ – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі 

БАМ – Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі 

ТСМ – Қазақстан Республикасы Туризм және спорт минситрлігі  

Қоршағанортамині – Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 

ЖРА – Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі  

ТМРА – Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі  

БҚА – Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік) 

«Нұр Отан» ХДП – «Нұр Отан» Халықтық-демократиялық партиясы 

РБ – республикалық бюджет 

ЖБ – жергілікті бюджет 

ВАК  –  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  жанындағы  заң  жобалау  қызметі  мәселері  жӛніндегі  ведомствоаралық 

комиссия 

БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары 

 

__________________________________  


жүктеу 309.99 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет