«Роль информационных технологий обучения в повышении качества образования»жүктеу 196.52 Kb.
Pdf просмотр
Дата02.04.2017
өлшемі196.52 Kb.

№ 12 (884) қараша-желтоқсан 2012 жыл

«Ашық есік» 

күнінде 

7 декабря 2012 года на базе ЗКГУ имени М.Утемисова была проведена областная научно-практическая конференция 

на тему «Роль информационных технологий обучения в повышении качества образования».

Роль информационных технологий 

в учебном процессе

Цель конференции: обсуждение вопросов разви-

тия информационных технологий обучения как одного 

из направлений, обеспечивающих повышение качества 

образования. Основные направления:

Пути  решения  проблем  в  современном  обучении 

информатике.

Применение  информационных  технологий  в  про-

фессиональном обучении.

О с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  и н ф о р м а т и з а ц и и 

обучения.

В  работе  конференции  приняли  участие  учителя 

сельских  и  городских  школ  Западно-Казахстанской 

области, студенты выпускных курсов специальностей 

«Информатика» и «Информационные системы». 

В  рамках  конференции  проведены  пленарное  и 

секционные заседания. На пленарном заседании были 

заслушаны доклады по следующим темам:

1.«Құзыреттілікке  бағдарланған  оқытуды  сапалы 

жүргізу жолдары» (докладчик - Медешова А.Б, доцент, 

к.п.н.);

2.«Химия  сабағында  АКТ  пайдаланудың  білім  сапасын 

арттырудағы  рөлі»  (докладчик-  Амангалиева  А.М.,  учитель 

химии школы №30 г.Уральска);

3.«Использование  ИКТ  в  урочной  и  внеурочной  деятель-

ности учащихся» (докладчик - Жигалина С.В.,  учитель инфор-

матики школы-лицея №35);

4.«C++ BUILDER ОБП тілінде мультимедиалық жоба жасау» 

(докладчик - Мухамбетова Г.Г., старший преподаватель кафедры 

информатики).

Также была организована выставка программных продуктов, 

электронных  учебно-методических изданий и  дидактических  

материалов,    учебно-методических  комплексов  и  изданий, 

инновационных  технологий  и  методик  участников  конферен-

ции, некоторые из которых были продемонстрированы в ходе 

конференции. 

В целом, в ходе конференции, как на пленарном заседании, 

так и на секционных заседаниях, высказывались достаточно 

интересные  мнения  и  предложения  по  всем  актуальным  во-

просам  применения  информационных  технологий  обучения 

для повышения качества образования.  

По итогам конференции планируется издание сборника на-

учных трудов, включающих научные статьи, тезисы докладов и 

сообщений участников конференции. А.А.ХАмзинА, 

преподаватель кафедры информатики

Күні ертең мектеп қабырғасынан түлеп ұшып, үлкен өмірге 

қанат қаққалы отырған түлектер үшін өз таңдауын жасауына 

бүгінде  мүмкіндік  мол-ақ.  Бұл  дегеніңіз,  ел  болашағының 

іргетасын  бекіте  түсер  жастарымыздың  білімді  де  білікті,  за-

ман  талабына  сай  қабілетті  болып  есеюін  алдымен  ескеріп, 

ұдайы назарда ұстап отырған Елбасымыздың, мемлекетіміздің 

жасампаз,  жарқын  істерінің  айқын  айғағы  десек  болар.  Бұл 

тұрғыда  еліміздегі  жоғары  оқу  орындарының  алыс  ауылдық 

аймақтарға дейін өз өкілдерін жіберу арқылы өнер-білім қуған 

талапты  жастарымызды  өз  оқу  ордаларында  білім  алуға 

шақырып, үгіт-насихат жұмыстарымен бірге талапкерлердің та-

рапынан туындаған сан сауалдарға нақты жауаптарын да беруі 

құптарлық қадам болуда. Осы орайда желтоқсан айының 12-сі 

күні университетімізде «Ашық есік күні» оздырылды. Жиылған 

қала  мектептерінің  11-ші  сынып  оқушылары  №1  ғимараттың 

акт залында бас қосып, аталмыш оқу орнының әлемнің үздік 

университеттерімен әріптестігі, ондағы халықаралық білім беру 

бағдарламалары,  жоғары  білікті  әрі  тәжірибелі  оқытушылар 

дәрісі, заманауи оқу және ғылыми инфрақұрылымның жұмыс 

жасауы, оқуға дайындау орталығы атқаратын қызметтер, сту-

денттерге деген мүмкіндіктер мен міндеттер төңірегінде ақпарат 

алды.  Жүздесу  барысында  сондай-ақ  университет  өмірінен 

арнайы  дайындалған  бейнефильм  де  назарға  ұсынылып, 

концерттік бағдарлама қойылды. Мұның бәрі өз кезегінде жігерлі 

жастар  тарапынан  үлкен  қызығушылық  туғызып,  талаптарын 

ұштай түскеніне сөз жоқ. 

Концерттік  бағдарламадан  кейін  «Ашық  есік  күні» 

факультеттердің дайындаған бағдарламаларына ұласты. 

Мектеп  оқушыларына  сый-құрмет  көрсетуде  физика-

математика факультеті деканымен бірге ұжым да құр қалмады. 

Факультет  деканы  А.Б.Медешова  «Қош  келдің»  айтып,  өзінің 

әсерлі үнімен, дана ойымен

 

оқушыларды баурап алды. Оқушылар назарына факультет тарихы, мамандықтары  жайында бейне-

баян  көрсетілді.  Академиялық  ұтқырлық  бағдарламасымен 

Польшаның  Быдгощ  қаласындағы  Ұлы  Казимир,  Ресейдің 

Элиста  қаласындағы  Қалмақ    және  Германиядағы  Отто  фон 

Герике  атындағы  университеттерде  оқып 

келген студенттер өз әңгімелерімен бөлісіп, 

университетте осындай мүмкіндіктердің бар 

екенін айтып, оқушылардың қызығушылығын 

т удырды.  Содан  кейін  оқ ушылардың 

көкейінде жүрген сұрақтар талқыға салын-

ды.  Кездесу  соңы  «Махамбет»  ақпараттық 

технологиялар  паркіне    саяхат  жасаумен 

жалғасты.  Оқушылар  заман  талабына  сай 

ақпараттық  коммуникативтік  технология-

лармен  жабдықталған  кабинеттермен  та-

нысып,  таң-тамаша  болып,  үлкен  әсермен 

тарасты. 

Өздерінің алтын ұя мектептерінен қанат 

қаққалы тұрған түлектерге, көздеген  мұрат-

мақсаттарыңызға қол жеткізіп, келешегіңіз ке-

мел, болашағыңыз нұрлы болсын демекпіз!

зухра мАКСимҚЫзЫ, 

информатика кафедрасының оқытушысы

Н

овости 12 декабря в ЗКГУ им. Махамбета состоялся 

День открытых дверей для учащихся одиннад-

цатого  класса  школ  Западно-Казахстанской 

области.

Организаторы  –  сотрудники  Центра  карьеры, 

представители  всех  факультетов  университета  – 

сделали все, чтобы как можно больше рассказать 

школьникам о ЗКГУ. 

Бригада преподавателей университета в ноябре 

2012 года с профориентационной работой побыва-

ли в Бокейординском, Жанибекском, Зеленовском, 

Бурлинском  районах  Западно-Казахстанской 

области,  5  декабря  посетили  пять  средних  школ 

г.Атырау. 

После  презентации  университета  и  демон-

страции фильма об истории вуза для будущих вы-

пускников был дан концерт. По окончании концерта 

школьники  были  приглашены  на  ознакомление  с 

выбранными факультетами.7 декабря состоялась презентация клуба де-

вушек ЗКГУ «Томирис». В университете проходит 

немало различных мероприятий, есть активные 

участники, признанные таланты, блистающие на 

университетской, и не только, сцене. Имена их у 

всех на слуху. Но, как оказалось, есть девчата, 

коих большинство в нашем вузе, не из числа ак-

тивистов, но также желающих делиться своими 

умениями. 

Около сорока девчонок собрала и организовала 

студентка  филфака  Жанерке  Тапаева.  По  словам 

декана  филологического  факультета  Карлыги 

Таскалиевны Утегеновой, Жанерке в течение целого 

года вынашивала идею создания своего девичьего 

клуба. Результат превзошел ожидания – обычные 

девчонки  блистали  на  сцене.  Самодеятельный 

концерт,  показавший  щедрость  души  этих  моло-

дых леди, порадовал своих друзей. Девушки пели, 

танцевали, играли на музыкальных инструментах, 

а  открыли  концерт  юмористической  сценкой  про 

сердечные переживания из жизни студентов.

Документальный  фильм  «Пробуждение» 

студии  «Новый  мир»,  автором  идеи  которого 

является  Алия  Назарбаева,  вызвал  широкий 

резонанс в студенческой среде. Создатели филь-

ма объявили конкурс творческих студенческих 

работ – эссе на экологическую тему, в котором 

активно  приняли  участие  студенты  нашего 

университета.

27 ноября в ЗКГУ, в торжественной обстановке, 

PR-менеджер студии «Новый мир» Мурат Болатович 

Исаханов вручил сертификаты всем студентам, при-

нявшим участие в конкурсе.

Идея возвращения к природе, к истокам, вита-

ет  давно.  Покидая  свои  уютные  благоустроенные 

квартиры в больших и малых городах, люди уходят 

жить  поближе  к  природе,  создавая  экологические 

поселения. Смысл казахстанских идеологов экопо-

селений – не в уходе от действительности, а в при-

ближении современной жизни к природе, создании 

«зеленой  экономики»  без  отказа  от  достижений 

современности.

«Сәттілік джентельмені»

Экономика және басқару факультетінде «Есеп және қаржы»  кафедрасының 

оқытушысы  М.Н.Медеуованың  ұйымдастыруымен  М.Өтемісов  атындағы  

БҚМУ-дың  80  жылдығына  және  халықаралық  студенттер  күніне  орай 

«Сәттілік  джентельмені»  атты  сайыс  өткізілді.  Бұл  ұйымдастырылған  іс-

шараның орны  ерекше. Себебі, шығыс философы Әбу Насыр әл-Фарабидің 

айтуынша, «Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы», демекші, сту-

денттер арасында осындай тәрбиелік мәні бар шараларды ұйымдастырудың 

нәтижесі  де  соғұрлым  жемісті  болмақ.  Кеш  студенттерді  жігерлілік  пен 

ұстамдылыққа, тапқырлық пен ақылдылыққа, ізгілік пен ісмерлікке, әдептілік 

пен әдемілікке тәрбиелеу мақсатын көздейді.

Сайысқа факультетіміздің 5 жігіті қатысып,  6 турдан тұрған сайыста өнерлері 

мен шығармашылықтары бойынша өзара сынға түсті. 

 Сайыс барысында жасөспірім жігіттер ән де айтып, би де биледі, домбырада 

күмбірлете күй де ойнай білді және тамақ дайындауда жігіттер өз қиялына қарай әр 

түрлі тағам түрлерін тез әрі дәмді етіп дайындаса, әртістердің бейнесін сомдаумен 

өздерін тағы бір қырларымен танытты. Сахналық композицияланған көріністер 

көрермен қауымның көңілінен шығып, оларға зор қошемет көрсетілді.

Әділқазылар  алқасының  төрайымы  Альфия  Жалелқызы  сайыстың  жоғары 

дәрежеде  өткендігін  айтып,  жылы  лебізін  білдірді.  Әділқазылар  алқасының 

шешімімен І орынға Өтеген Аян ие болса (2курс), II орынды Асқар Ақжол қанжығасына байлады (1курс), III орын Кубашев 

Нұрланға (1курс) бұйырды. Сонымен қатар, сайысқа белсене қатысқаны үшін Сериков Мирас «Өнерлі жігіт», Ануаров Мирас 

«Тапқыр жігіт» номинациясымен марапатталды. 

Барлық қатысушыларға естелік сыйлықтар берілді. Сайыс көпшіліктің көкейінен шықты және осындай жоғары деңгейде 

ұйымдастырылған байқаулар, мәдени шаралар жалғасын табады деген сенімдеміз.

назима ОРАзҒАЛиЕВА, 

экономика және басқару факультетінің 2 курс студенті


№ 12 (884) қараша-желтоқсан 2012 жыл

РЕЙТИНГ ППС И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗКГУ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ  В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ

Рейтинговая оценка деятельности преподавательского корпуса высшего учебного заведения 

является  необходимым  условием,  обеспечивающим  мониторинг  результативности  научно-

педагогического  труда  сотрудников.  Ее  существование  и  функционирование  определено  как 

внешними, так и внутренними нормативными документами.

В течение семи лет в нашем вузе осуществляется рейтинг ППС и структурных подразделений. 

Индикаторы по оценке деятельности на 2011-12 учебный год были утверждены Ученым cоветом 

27.01.2012 г. Эти документы были размещены на сайте университета http://www.wksu.kz/.     

Следует  отметить,  что  в  отчетном  учебном  году  пороговый  уровень  на  каждый  из  видов 

научно-педагогической деятельности остался таким же, как и в предыдущем учебном году – 100 

баллов.  Всего статистическая отчетность по итогам работы в 2011-2012 учебном году была сдана 

304 преподавателями университета из 23 кафедр. Таким образом, 95,5% преподавателей и 100% 

кафедры приняли участие в ранжировании. 

По разделу «Учебно-методическая работа» из 304 ППС 157 преподавателей преодолели 

порог в 100 баллов, а 147 человек не смогли набрать должное значение. По разделу «Научно-

исследовательская работа» 110 преподавателей преодолели порог в 100 баллов, а 194 этого 

сделать не удалось. По разделу «Воспитательная и общественная работа» это соотношение 

составляет 148/156.

Как показывают данные за три года (см. рис.), наблюдается тенденция к приросту результатов 

работы по научной работе (82 – 2009-2010, 165,6 – 2010-2011, 381,9 – 2011-2012), также отмечается 

прирост учебно-методической деятельности первой сотни ППС (100,9 – 138 – 392,99). По вос-

питательной и общественной работе, по данным проведенного исследования, отмечены, после 

некоторого снижения, значительный рост проводимой ВР (189,7 – 118,7 – 357,6).   

По итогам рейтинга 2011-2012 учебного года преодолевших 100-балльный барьер по всем 

трем направлениям работы насчитывается 56 человек (в предыдущем году преодолевших 100- 

бальный барьер насчитывалось 15 человек):

ФИО

Кафедра

НИР

УМР

ВиОР

Сумма

Место 

Мамыров А.Ы.

Казахская филология

2107,5


424

1975


4506,5

1

Кыдыршаев А.С.Казахская филология

1570


604,5

1050


3224,5

2

Ворожейкина О.И.Художественно-прикладное искусство

1780


974,5

450


3204,5

3

Сулейменова Г.Н.Менеджмент и предпринимательство

665


2153,5

365


3183,5

4

Муханбетжанова А.М.Педагогика и психология

1100


985,5

900


2985,5

5

Мутиев З.Ж.Казахская филология

1345


304,5

860


2509,5

6

Султангалиева Р.Б.Казахская филология

1090


204,5

1200


2494,5

7

Мергалиева Л.И.Экономическая теория

1565


635

255


2455

8

Нагимова М.М.Музыкальное образование

750


515

695


1960

9

Рысбеков Т.З.История РК

1110


149,5

530


1789,5

10

Утегенов И.У.Художественно-прикладное искусство

110


1134,5

185


1429,5

11

Испулова Р.Н.ТиМПФВ

490


304

560


1354

12

Молдагалиев Б.А.Педагогика и психология

430


446,5

465


1341,5

13

Кайсагалиева Г.С.Биология и экология 

495


104,5

740


1339,5

14

Искакова Б.Г.Учет и финансы

110


385

730


1225

15

Мельников В.Л.ТиМПФВ

590


118,5

435


1143,5

16

Нуржанова А.К.Правовые дисциплины

100


898

135


1133

17

Абуханова А.Г.Теория 

и 

практика обучения 

иностранным языкам

455

375


285

1115


18

Исмагулов К.И.

ТиМПФВ

682,5


135

280


1097,5

19

Темиргалиева М.Х.Физическое воспитание

195


219,5

605


1019,5

20

Амельченко В.И.География

460


343,6

200


1003,6

21

Ахметова У.Т.История РК

560


325

115


1000

22

Кажимова К.Р.Общая педагогика и психология

242,5


339

410


991,5

23

Ажгалиев М.К.Практический курс изучения языков

225


419,5

300


944,5

24

Адельбаева Н.А.Педагогика и психология

505


169,5

265


939,5

25

Амельченко Л.Б.ТиМПФВ

192,5


344

320


856,5

26

Жищенко А.Н.ТиМПФВ

390


321,5

135


846,5

27

Утегенова К.Т.Практический курс изучения языков

475


120

250


845

28

Попов М.М.Вокал и инструментальное искусство

402,5


159,5

270


832

29

Гиззатов С.М.Правовые дисциплины

280


152,8

395


827,8

30

Асильбекова Г.А.Правовые дисциплины

205


217,5

395


817,5

31

Джумагалиев А.Х.Физическое воспитание

145


169,4

480


794,4

32

Жумагалиева Д.Ш.Педагогика и психология

357,5


188

195


740,5

33

Ергалиева Г.А.Общая педагогика и психология

145


340

230


715

34

Демченко Л.В.Физическое воспитание

105


174,4

415


694,4

35

Абдрахманов И.С.ТиМПФВ

135


122

435


692

36

Мадиров К.Н.Художественно-прикладное искусство

290


138,5

235


663,5

37

Мунайдарова Б.Б.Педагогика и психология

365


114

180


659

38

Жумагалиева А.Е.Физика и математика 

353,3


184

118


655,3

39

Журасова А.Ш.Всемирная история

265


149

235


649

40

Нестеренко Г.И.Экономическая теория

267,5


114,7

235


617,2

41

Тукешева Н.М.История РК

170


238,5

200


608,5

42

Терещенко Т.А.География

197,5


168,6

235


601,1

43

Завадская Л.Н.Биология и экология

355


140

100


595

44

Муханбетчина А.Г.Педагогика и психология

162,5


223,6

205


591,1

45

Катчеткова Ш.Е.Художественно-прикладное искусство

230


139

200


569

46

Рыскалиев С.Н.ТиМПФВ

205


239

120


564

47

Есеева Г.Н.Всемирная история

115


223,5

220


558,5

48

Утаубаева А.У.Биология и экология 

230


139

185


554

49

Кадыргалиева С.И.Теория 

и 

практика обучения 

иностранным языкам

107

229,5


200

536,5


50

Хамзин Т.А.

Художественно-прикладное искусство

140


223,5

170


533,5

51

Байтлесова Н.К.ТиМПФВ

192,4


143,45

195


530,85

52

Айткалиева К.Д.Театрально-хореографическое 

искусство и библиотековедение

140

164,5


195

499,5


53

Кажиахметов С.А.

Биология и экология 

260


113,5

125


498,5

54

Абулкасова Д.Б.Всемирная история

125


153

180


458

55

Алеуова З.Ж.Физика и математика 

145


118,25

100


363,25

56

Для оценки кафедр в 2011-2012 уч. г., также как и в предыдущем году, наряду с результатами НИР, УМР, ВиОР учитывались показатели по качественному составу студентов,  по качественному 

составу ППС, по уровню международного сотрудничества.  

По итогам рейтинга кафедр места распределились следующим образом: 

Кафедра

НИР

УМР

ВиОР

СТУДЕНТЫ

ППС

М/С

Сумма

баллов

Казахская филология

561,9

233,7


559,2

370,6


486,4

120


2331,7

Теория и методика физического 

воспитания

282,3


196,5

186,8


628

281,6


700

2275,2


Физика и математика 

106,6


241,9

93,8


222,5

251,7


690

1606,4


История РК

189,0


226,4

187,5


191,2

469


340

1603,1


Музыкальное образование

65,8


103,9

108,5


400

417


320

1415,1


Художественно-прикладное 

искусство и проф.образование

126,0

173,3


160,1

348,7


248,1

290


1346,2

Правовые дисциплины

80,0

513,4


160,0

230,5


279,1

70

1333,0Общее языкознание и перевод 

64,1


67,6

85,0


162,4

333,3


570

1282,4


Педагогика и психология

212,6


229,6

196,8


214,4

304


110

1267,4


Экономическая теория

313,1


282,4

132,9


124,1

406,1


0

1258,6


Биология и экология 

178,0


85,5

205,7


199,8

307,9


270

1246,9


Химия

283,1


104,9

30,5


251,2

293


210

1172,7


География

110,3


118,2

87,8


158,4

264,2


350

1088,8


Теория  и  практика  обучения 

иностранным языкам

88,0

147,1


144,4

223,7


215,2

270


1088,4

Менеджмент и 

предпринимательство

117,5


262,7

83,6


198,4

244,5


130

1036,7


Учет и финансы

39,4


161,8

151,0


195,8

263


155

965,9


Театрально-хореографичес-

кое искусство и

библиотековедение

25,0


230,8

141,8


263,1

193,4


25

879,1


Вокал  и  инструментальное 

искусство

85,3

50,1


115,8

335,4


177,6

0

764,2Информатика

62,3


165,3

52,5


225,3

234,2


20

759,6


Всемирная история и СПД

65,9


81,9

98,2


89,8

252,2


80

668,0


Среди общеобразовательных кафедр, с учетом отсутствующего показателя «Студенты» и 

отсутствием ряда критериев по показателю «Международные связи», места распределились 

следующим образом:

Практический курс 

изучения языков

96,4


83,1

92,4


0

188,6


930

1390,4


Физическое воспитание

54,8


109,2

577,2


0

237,8


50

1029,0


Общая педагогика и 

психология

85,5

181,4


123,1

0

1070

497,0


Таким образом, по сумме баллов в первую пятерку вошли такие выпускающие кафедры-лидеры 

как «Казахская филология», «ТиМПФВ», «Физика и математика», «История РК», «Музыкальное 

образование».  Среди  общеобразовательных  кафедр  лидирует  кафедра  «Практический  курс 

изучения языков». 

Следует обратить внимание, что у кафедр-лидеров также имеются слабые стороны, так, у 

кафедры казахской филологии недостаточно развиты международные связи, у кафедр физики 

и математики - научно-исследовательская и воспитательная работа, у кафедры истории РК не-

достаточно раскрыт потенциал студентов и т.п.

 

Результаты рейтинга должны стать основой для совершенствования деятельности всех кафедр. 

На Ученом Совете было принято решение - преподавателям, набравшим сто и более баллов 

по каждому из направлений работы НИР, УМР, ВР, объявить благодарность приказом ректора с 

вручением благодарственного письма.

Поздравляем всех лидеров рейтинга преподавателей, заведующих кафедр, деканов с вы-

сокими показателями и желаем творческих успехов! О.В. ЮРОВ, директор ДСРК                                                                

Б.Б. ЖумАгАЛиЕВА, руководитель ОМКиО                                                    

№ 12 (884) қараша-желтоқсан 2012 жыл

Экономика 

- танымы терең сала

№8, қараша-желтоқсан  2012 жыл

Экономика және басқару     

         факультетінің жаршысы

Т үл е кТ е рд ің   бАсқо с у ы

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 80 жылдығына және 

15 қараша қаржыгерлердің кәсіби мерекесіне орай экономика және басқару факультетінде 

10 қараша күні «Есеп және қаржы» кафедрасының ұйымдастыруымен «Аймақтың қаржы-

банк  жүйесін  дамытудағы  БҚМУ-дың  түлектерінің  қосқан  үлесі»  тақырыбына  арналған 

экономика және басқару факультетін бітіруші түлектердің қатысуымен ғылыми-тәжірибелік 

конференция болып өтті. 

14 қараша күні «Есеп және қаржы» кафедрасының ұйымдастыруымен қаржыгерлердің 

кәсіби  мерекесіне  орай  «ҚР  қаржы  нарығының  қазіргі  ахуалы  мен  даму  перспектива-

лары»  атты  дөңгелек  үстел  болып  өтті.  Шараға  өңіріміздегі  қаржы  саласында  елеулі 

еңбектері  бар  мамандар  –  э.ғ.к.,  «ҚР  Ұлттық  банкі»  БҚО  филиалының  директор  орын-

басары  Г.К.Сатыбалдина,  э.ғ.к.,  «Ресей  Жинақ  Банкі»  АҚ  БҚО  филиалының  директоры 

А.Н.Бурахта, «Қазпочта»  АҚ-ның трансфер-агенттік бөлімінің бастығы Ж.Ш.Габдуллиева 

шақырылды. 

  қАржы нАрығының 

 Қаржыгерлердің кәсіби мерекесіне орай

Конференцияға  факультетті  әр  жылдары 

бітіріп,  қазіргі  таңда  облысымыздың  қаржы 

саласында  қызмет  етіп  жүрген    түлектер  - 

облыстық қаржы басқармасының бас маманы 

Қуанышқалиев Руслан, «Жайық Пресс» ЖШС-

ның бас маманы Медет Ахсанов, «ҚР Ұлттық 

банкі»  БҚО  филиалының  маман-экономисі 

Габдушев  Артур,  облыстық  туризм,  дене 

шынықтыру  және  спорт  басқармасының  ту-

ризм  әдіскері  Қалабаева  Миргүл,  «Евразия» 

ака демияс ының  оқыт ушыс ы  Та ж кенов 

Н ұ р л ы б е к ,  « А л ья н с  б а н к і»  о б л ы с т ы қ 

филиалының  менеджері  Кушмуханбетов 

Азамат,  «АТФ  Банкі»  облыстық  филиалының 

менеджері Таскарин Алибек, облыстық қаржы 

басқармасының  маманы  Мукаева  Манаргүл, 

т.б. бас қосты. 

Түлектер  өздері  қызмет  жасап  жатқан 

салалары  бойынша  баяндамалар  жасап 

қана  қоймай,    студенттік  кездерінің  қызықты 

сәттерін еске ала отырып, студенттермен ашық 

әңгімелесті.  Болашақта  қаржы,  банк  саласы 

бойынша қызмет етем деген студенттерге қай 

пәндерді  назар  аударып,  мән  беріп  оқулары 

керектігі  жөнінде  өздерінің  ақыл-кеңестерін 

де айтып өтті. 

Шара  соңында  түлектер  өздеріне  білім 

берген  оқытушылар  құрамын  құттықтай  оты-

рып,  үлкен  өмірге  жолдама  бергендері  үшін 

алғыстарын жеткізді.

м.н.мЕДЕуОВА,

есеп және қаржы кафедрасының оқытушысы

бүгінгі жәйі мен дАмуы

ақпарат  берді.  Оның  артықшылықтары  мен 

тәуекелдері  туралы  нақты  мысалдар  келтіре 

отырып баяндады. Студенттер өз ойларындағы 

сұрақтарын  қойып,  оған  тұшымды  жауап 

алып,  мазмұнды  мәнге  ие  мұндай  дөңгелек 

үстелдердің жастар үшін маңызды әрі пайдасы 

мол екендігін сөз етті.

Келген  қонақтар  да  студенттердің  ынта-

ықыластарына,  өз  мамандықтарына  деген 

қызығушылықтарына тәнті болып, болашақта 

елдің қаржы тұтқасын ұстар білікті маман бо-

луларына тілектерін білдірді.                                         

Ғалия  Камшатқызы  «ҚР  Ұлттық  банкінің 

жүргізіп отырған ақша-несие саясатын толық 

баяндай отырып, зейнетақы жүйесін жетілдіруге 

банк  басшылығы  тарапынан  келтірілген 

ұсыныстарды  түсіндіріп  өтті,  студенттердің 

көкейінде  жүрген  сұрақтарға  жауап  берді. 

А.Н.Бурахта «Қазіргі банк жүйесіне енгізілген 

жаңа  өнімдер»  туралы  ақпараттар  беріп, 

олардың  қызметтері  туралы  толық  мағлұмат 

берді.  Ал  қазіргі  қаржы  жүйесіндегі  халық 

назарында  жүрген  көкейтесті  мәселенің  бірі 

–  «Халықтық  IPO»  туралы  баяндамасымен 

Жұмағыз  Шайдоллақызы  көңіл  толарлық 

Ұлттық валюта 

– мақтанышымыз

14 қараша күні «Есеп және қаржы» кафедрасының оқытушысы М.Н.Медеуованың 

ұйымдастыруымен М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың 80 жылдығына және 15 қараша – 

ұлттық валюта күніне орай  «Ұлттық валюта - мақтанышымыз» атты интеллектуалды 

сайыс өткізілді. 

Ұлттық валюта - 

Тәуелсіздіктің негізі

1993 жылы 15 қарашада ҚР ұлттық валютасы - теңге айналысқа енгізілгендіктен, осы 

күнді ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев 1997 жыл өз жарлығымен 15 қараша қаржыгерлердің 

кәсіби мерекесі деп жариялады. Осыған орай 15 қарашада Батыс Қазақстан Облыстық тари-

хи өлкетану мұражайында «Ұлттық валюта – Тәуелсіздіктің негізі» атты тарихи тағылымды 

шара өткізілді. 

Шараға «ҚР Ұлттық банкі Батыс Қазақстан облыстық филиалының директор орынбасары 

Ғ.К.Сатыбалдина және қызметкерлері В.С.Хайрлиева, Г.Қ.Салкулова, Е.О.Аханов, «БТА банк» 

АҚ БҚО филиалының директор орынбасары А.А.Себепов, «Даму» кәсіпкерлікті қолдау қорының 

қызметкерлері  Қ.Е.Ахмедьяров  пен  Б.Ө.Салиев  және  М.Өтемісов  атындағы  БҚМУ  экономика 

және басқару факультетінің қаржы мамандығының 1, 2, 3 курс студенттері қатысты. Шақырылған 

қонақтар студенттерге ұлттық валютамыз - теңгенің айналысқа енгізілу тарихын, банкноттар мен 

монеталардың шығарылуын, еліміздің тәуелсіздікке қол жеткізгеннен бергі  банк жүйесінің да-

муын егжей-тегжейлі түсіндірді. Шара барысында Ұлттық банк қызметкерлерінің ұйымдастырған  

викториналық сұрақтарына студенттер жауап беріп, өзінің білімі мен ұтқырлықтарымен көзге 

түскен Бердібаев Тоқтар, Елеусізова Ләззат, Тұманбаева Шырайлым Ұлттық банктің облыстық 

филиалының  директоры  Борис  Ізбасаровтың  мақтау  қағаздарымен  марапатталды.  Өзге  де 

белсенді    студенттерге  Ұлттық  банктің  2012  жылғы  2  қарашада  шығарылған,  пластикалық  

термовакуумға оралған «Қазақстанның қалалары» атты ескерткіш монеталары сыйлыққа берілді.  

Ал мұражай қызметкерлері студенттермен «сиқырлы сандар сыр шертер» тақырыбында мақал-

мәтелдер жарысын өткізіп, көзге түскен студенттерді сыйлықтармен марапаттады.  

Шара соңында Ұлттық банктің мұражайынан әкелінген жәдігерлері қойылған тақталарды та-

машалап, студенттер банк жүйесінің  дамуы,  Ұлттық валютамыз теңге жайында теория жүзінде 

ғана емес, іс жүзінде де қызықты деректер алып қайтты.

махаббат нҰРЛАнҚЫзЫ,

есеп және қаржы кафедрасының оқытушысы

Ой ы н ғ а  э к о н о м и к а  ж ә н е  б ас қ а ру 

факультетінің  «Қаржы»  мамандығының 

студенттерінен құралған «Намыс» команда-

сы және өзге де оқу орындарының «Қаржы» 

мамандығының  2,  3  курс  студенттерінен 

қ ұра л ған  «5  тең ге»  қ ұрамас ы  (Ора л 

гуманитарлық колледжі), «Валюта» құрамасы 

(Орал қаржы-экономикалық колледжі), «Теңге» 

командасы (экономика және ақпараттық техно-

логиялар колледжі) және  «Реверс» командасы 

(Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық 

колледжі) қатысты. Ойынның алғашқы турында 

валюта, ақша, банк тақырыптарына арналған 

сұрақтарға студенттердің білімдері теориялық 

тұрғыдан тексерілсе, екінші туры ұлттық ва-

люта - теңгенің шығу тарихы мен ұлттық банк 

қызметіне  арналған  сұрақтардан  тұрды.  Ал 

үшінші туры БҚМУ тарихы мен даму жолдарына 

арналған сұрақтардан құрастырылды. Колледж 

студенттері де өз білімдерінің жоғары екенін 

дәлелдеп,  үш  тур  қорытындысы  бойынша 

экономика  және  ақпараттық  технологиялар 

колледжінің студенттері 1-орын алып, БҚМУ 

«Қаржы» мамандығының 2 курс студенттері 

2-орын алса, қалған колледж студенттері тең 

дәрежедегі білімдерін көрсетіп, тең ұпаймен 

3-орынды қанжығаларына байлады. 

Бұл  сайыс  колледж  студенттерінің  уни-

верситетпен  және  экономика  және  басқару 

факультетімен жақынырақ танысып, «Қаржы» 

мамандығы  бойынша  жоғары  білім  алатын 

оқу  ордасын  таңдауда  артықшылық  беруге 

зор мүмкіндік болғаны белгілі. Ойын соңында 

осы колледждермен жыл бойы негізгі пәндер 

бойынша  ынтымақтастық  орнатып,  алдағы 

уақытта да осындай шараларда кездесіп отыру 

жоспарланды.Альфия ЖАЛЕЛҚЫзЫ,

экономика және басқару факультеті 

деканының орынбасары

№ 12 (884) қараша-желтоқсан 2012 жыл

Халықаралық көптілді білім беруді дамыту орталығы 

көптеген  жасампаз  ойларға  ұйытқы  болып,  жаңашыл 

істердің бастаушысы болуда. Сондай іс-шараның бірі - 

Халықаралық көптілді білім беруді дамыту орталығының 

қолдауымен «Тілдерді оқытудың практикалық курсы» кафе-

драсы ұжымының желтоқсанның 5-і  мен 12-сі аралығында 

бірлесе ұйымдастырған «Көптілділік – бәсекеге қабілеті 

полимәдениетті кәсіби маман қалыптастырудың негізі» 

тақырыбындағы  жоғары  оқу  орнында  қазақ,  орыс, 

ағылшын және неміс тілдерін инновациялық педагогикалық 

технологияларды пайдалана оқыту апталығы.

Көптілді кәсіби маман 

даярлау -  уақыт талабы

Бүгінгі таңда университетіміздің профессор-оқытушылар 

құрамы    білім  мен  тәрбиені  ұштастыруда  инновациялық 

технологиялардың  элементтерін  өз  сабақтарында  үнемі 

тиімді пайдаланып отырады. Кафедра оқытушылары апталық 

күндерінде тілдерді жаңа педагогикалық технологияларды пай-

далана оқыту әдістемелеріне негізделген ашық сабақтарында 

инновациялық білім берудің озық үлгілерін көрсетті. 

Апталық аясында Халықаралық көптілді білім беруді да-

мыту орталығының ұйымдастыруымен «Көптілділік – бәсекеге 

қабілеті  полимәдениетті  кәсіби  маман  қалыптастырудың 

негізі» атты дөңгелек үстел жұмысы оздырылды. Дөңгелек 

үстелге университеттің барлық мамандық студенттері тарты-

лып, құнды ой-пікірлерімен бөлісті. 

Дөңгелек үстелде БҚО Білім беру басқармасы  бастығының 

орынбасары Р.О.Хамза мен Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы 

БҚО  филиалының  төрағасы  Б.Ө.Жексенғалиев  бәсекеге 

қабілетті  маман  қалыптастырудың  бір  қыры  –  көптілділік 

екендігін айта келіп, білім беру саласында көптілді білім беру 

бағдарламаларының енгізілу жайы төңірегінде ой түйіндеді. 

Физика-математика  факультетінің  деканы  А.Б.Медешова 

көп  тілді  білім  беру  жүйесінің  артықшылықтары  жөнінде 

ойбөлісті. 

Апталықтың  қорытынды  мәжілісінде  ХКББДО  дирек-

торы,  педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор 

А.С.Қыдыршаев « Көптілділік – ғылым биігіне көтерілу жолы» 

тақырыбында тұжырымды ойларымен бөлісе келіп, үздік сабақ 

үлгілерін ұсынып,    тәжірибелік шеберлік танытқан, қазақ елінің 

ертеңгі интеллектуалды тұлғасын баулуға өзіндік үлес қосқан 

оқытушылар мен белсенді қатысқан бір шоғыр студенттерді 

дипломмен марапаттады. А.Қ.ӘБуҒАЛиЕВА,

М.Өтемісов атындағы БҚМУ магистранты

Полиязычие – это необходимость

Одной из важных задач любого учеб-

ного заведения является приобщение под-

растающего поколения к универсальным, 

глобальным  ценностям,  формирование 

у детей и подростков умений общаться и 

взаимодействовать с представителями со-

седних культур и в мировом пространстве. 

Наряду  с  казахским  языком,  имеющим 

статус государственного, и русским — язы-

ком межнационального общения, важным 

средством,  несомненно,  выступает  ино-

странный язык. 

Трехъязычие – это необходимость, о которой говорил в сво-

ем Послании Глава нашего государства. Эту задачу мы должны 

решать с раннего детства. В этой связи я хочу привести слова 

Олжаса  Сулейменова,  который  сказал:  «Язык  –  не  данность 

от отца и матери. Язык в своем тысячелетнем существовании 

претерпел тысячи контактов, от этого стал ярче, богаче, и любой 

патриот своего языка должен стремиться к такому многообра-

зию контактов». Можно сказать, что любой патриот своего языка 

должен стремиться к тому, чтобы овладеть как можно большим 

количеством  языков.  Задачи,  поставленные  Президентом  о 

трехъязычии,  являются  актуальными  именно  в  наше  время: 

знать казахский язык, русский и английский.

Полиязычие и полиязычное преподавание иностранных язы-

ков — абсолютная необходимость, веление времени, поскольку 

весь мир полиэтичен, полилингвистичен. И в решении главной 

проблемы  современного  мира  —  согласия  и  взаимопонима-

ния между людьми, преодоления трудностей межэтнического 

общения, межкультурной коммуникации может способствовать 

в  большей  мере  и  в  большей  степени  именно  сохранение  и 

поддержка ситуации полиязычия в каждом государстве и в от-

ношениях между государствами.

Полиязычие  рассматривается как действенный инструмент  

подготовки  молодого поколения в условиях взаимосвязанного 

и взаимозависимого  мира. Полиязычие  - это необходимость  

для каждого человека. 

галина  Беделева, 

гр.07102

Халықаралық көптілді білім беруді дамыту орталығының жаршысы

№3, қараша-желтоқсан, 2012 жыл

Жер бетінде университет секілді қастерлі орын сирек. университет - адамдар зердесінде ұшқын атып, 

жалын шашып, мәңгілік маздап тұрған Прометей оты. 

Қазақтың Қабдоловы

  Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте!               Учи все языки, родной цени навеки!              Learning foreign languages, respect your mother tongue!

Қадыр Мырза әлі

Самға, өрле, құлашыңды кеңге жай, 

аялы Университетім!

Жаңа кезең үрдісінің 

үдесінен шыға білейік

Тіл – ұлттың ұлттығын ерекшелейтін 

басты нышан. Еңбектерге сүйене айтсақ, 

көптілділік, мультилингвизм, полилингвизм-

нақтылы коммуникативтік жағдайдың әсер 

етуімен  белгілі  бір  әлеуметтік  ортада, 

мемлекетте бірдей үш, одан да көп тілде 

сөйлей білушілік.

Меніңше,  білім  беру  саласындағы 

көптілділік  Қазақстанның  дамуындағы 

жаңа кезең. Көптілділік – болашақ дамудың 

басты  әлеуметтік  бағыттарының  бірі. 

Көптілділік  өз  тілін,  елін,  жерін,  өзге  тіл 

біліп, үйреніп, өзге елге танытудың мүмкіндігі. Өз тілінді білу, 

ұмытпау, қастерлеу – парыз, ал өзге тілді үйрену міндет.

Қадірлі құрбылар! Ана тілімізді қастерлей білейік, өзге өнегелі 

елдің мәдениетін тілдерін меңгеру арқылы игерейік!

Жұпар мЫРзАмАДинА, 

02302-топ

Важно лишь иметь желание

Зачем нужно изучать иностранные язы-

ки? Каждый даст свой ответ на этот вопрос. 

Кому-то нужно продвинуться в учебе или по 

работе, кто-то делает это «для души». А не-

которым с рождения досталась способность 

на лету схватывать иностранные слова и вы-

ражения. Каковы бы ни были причины, ясно 

одно: знание не только родного, но и других 

языков обязательно поможет человеку. Ведь 

и язык, и общество тесно взаимодействуют 

друг с другом.  Лишь только изучив, хотя бы 

на разговорном уровне, другой язык, мы начинаем понимать чужую 

культуру, ту жизнь, которую мы раньше не могли понять. Сознание 

этого дает стимул учиться дальше и познавать что-то новое. 

В моём университете открылся Международный центр развития 

полиязычного образования. Центр проводил конкурс выразитель-

ного чтения на разных языках. Мне посчастливилось участвовать в 

нем и занять первое место за чтение на английском, французском 

и японском языках. Также победителями стали девушки, читав-

шие на казахском и немецком языках. Признаться, я свободно не 

говорю ни на одном языке, кроме русского. Но в человеке главное 

– стремление к знаниям. Благодаря Центру многие студенты могут 

посещать курсы английского языка. Я самостоятельно изучала 

французский и японский языки. Но в одиночку если рядом нет про-

фессионалов и носителей языка очень сложно достичь высокого 

уровня знаний. Как утверждает Аврелий Августин: «Для изучения 

языка гораздо важнее свободная любознательность, чем грозная 

необходимость». Поэтому, когда я изучаю тот или иной язык, мною 

движет любознательность. Если человеку придется делать что-то 

против своей воли – толку не будет. Только тот язык будет благо-

звучным, который ты выучил по желанию, с приятной усталостью 

после каждого занятия. Сейчас я уверена, что смогу еще больше 

углубиться в изучение тех языков, которые мне интересны. Никогда 

не помешает знать чуточку больше, чем среднестатистический 

человек. Я лично хочу сразу понимать, о чем поют LedZeppelin, U2и 

Metallica, смотреть фильмы без перевода и субтитров. Хочу ездить 

по странам и не чувствовать языкового барьера, не стесняться 

разговаривать с новыми людьми, не бояться быть непонятой. 

По-моему, каждый был бы рад этому и горд собой. Важно лишь 

иметь желание, упорство, трудолюбие. И я говорю это сейчас не с 

целью пропаганды изучения языков – нет. Это дело каждого чело-

века – кому-то достаточно знать лишь государственный язык. Но я 

на себе проверила: наличие хотя бы базовых знаний английского 

языка (ведь он – самый распространенный) позволяет немного 

по-другому взглянуть на речь тех, кого, как раньше казалось, со-

вершенно невозможно понять. И это здорово!Анна Криуля, 

гр. 03107

  Жүрекжарды тілек

Университет – ұлағатты ұстаздар ұстаханасы. Университет 

– өрелі өнегеліліктің, өскелең өнерліліктің тұнбасы. Университет 

-  танымы тереңге бойлаған, тағылымы балғын жасты ойлант-

пай қоймаған, ғибраты шексіз киелі білім ордасы. Қасиетті ілім 

ошағы ғалым-ұстаздарының ғылыми табысы - ұлттық құндылық 

қазынасы. Ел тұтқасы Елбасының ел еңсесін еселеп арттырар 

ұлы  жобаларына  университет  түлектері  телегей-теңіз  үлес 

қосқай!  Әріптестеріміздің  бәсекеге  қабілетті  көптілді  тұлға 

баулудағы олжалары мол болғай! Университет студенттері білім 

көгінде қалқып, арман биігінде шалқып, келешекке нық сеніммен 

аттағай! Университет түлектері өз жерін, елін, Альма-Матерін 

құлай  сүйер  шынайы  нағыз  патриот  тұлғалар  болғай!  Жаса, 

Университетім! Алға, Университетім!

Университет – знаменитая кузница одаренных, талантливых 

наставников. Университет  – искусный дворец великих знаний 

и  учений,  научных  достижений  ученых-преподавателей,  чьи  

назидания бесконечно святы.  Университет воспитывает полия-

зычную конкурентоспособную личность, выпускает востребо-

ванных высокообразованных специалистов, которые  являются 

достойным примером для будущего поколения. 

Уважаемые коллеги, мы гордимся высокими и успешными 

достижениями университета и желаем творческих сил, новых 

открытий, высочайших достижений и, конечно, же крепкого здо-

ровья. А студентам университета желаем осуществления своих 

планов и достижения великих вершин в области образования. 

Пусть выпускники университета будут настоящими патриота-

ми искренне любящими свою родину, страну и Альма-Матер. 

Вперед, университет, к вершинам успеха!

University  -  is  a  famous  forge  of  gifted,  talented  leaders.  

The  university  is  a  palace  of  knowledge  and  teaching,  scientific 

achievements  of  teacher  scientist,  whose  edifications  are  forever 

saint.


 The university educates many-languaged competitive personality, 

produces popular highly educated specialists.

Dear  partners,  we  are  proud  of  the  high  and  successful 

achievements  of  the  university  and  we  wish  creative  forces,  the 

highest achievements and of course robust health.  A students of the 

university we wish to carry out their plans and great peaks in the field 

of education. Forward the university, to the heights of success!

Абат ҚЫДЫРшАЕВ, 

Қазақстан Педагогикалық ғылымдар 

академиясының академигі

Студент! Келіңіз, тіл үйренейік!1-сабақ (1-урок): «Сәлем – сөздің анасы»

Сәлеметсіз бе!  - Здравствуйте!   - How do you do!

Сәлем!  - Привет!  - Hello!

Қайырлы таң!  - Доброе утро! - Good morning!

Қайырлы күн! -  Добрый день! - Good day!

Қайырлы кеш! - Кеш жарық! - Добрый вечер! - Good evening!

Сау болыңыз! - До свидания! - Good bye! Bye!

«Полиглот» жаршысын әзірлегендер: 

Алтын Аманғалиқызы имағамбетова (жауапты редактор),  

Халықаралық көптілді білім беруді дамыту орталығының әдіскері;  

Жұпар мырзамадина, 02302-топ студенті  

«Полиглот»  жаршысының  тіл  үйрету  курсын  жүргізуші  Алтын Имағамбетова, орталық әдіскері.

P.S. Осы жылдың желтоқсан айының алғашқы аптасынан 

бастап, студенттер үшін, жаңа 2013 жылдың қаңтар айынан 

бастап, оқытушылар үшін ағылшын тілін үйрету курстары 

басталады. Келіңіз, жазылыңыз! Тегін!

ХКББДО

Каталог: images
images -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
images -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
images -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
images -> МЕҢдаяқова қуанышкҥл (15. 05. 1942)
images -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Қош келдің, әз-Наурыз! Арулардың жанданған бірлестігі
images -> Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Абылқайырхан көшесі, 16 Қобда аудандық орталықтандырылған
images -> Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мәуліт мүБӘрак алматы, 2015
images -> "Серке"/Петербургте/, "Қазақ газеті"/Троицк/, "Қазақстан"/Орда, Орал/, "Айқап" журналы/Троицк
images -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
images -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 196.52 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет