Құрметті оқырман! Бар буынның талғамынан шығатын


ролін сомдау қиын болмады ма?жүктеу 0.64 Mb.
Pdf просмотр
бет5/7
Дата11.01.2017
өлшемі0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ролін сомдау қиын болмады ма?

- Әрине, қиындықтар болды. Бұл тек жастарда бо-

латын осалдық емес, ондай қобалжуларға тәжірибелі 

актер де тап болады. Жастарға қариялардың ролін 

сомдау тым ауырға соқты. Олар алғашында өз об-

раздарына кіре алмады. Тыңғылықты дайындықтың 

нәтижесінде өз-өздерін тапты.

- Алдағы жоспарыңыз қандай?

-  Болашақта  не  боларын  уақыт  көрсетеді.  Қазір 

мені  басқа  театрларға  шақырып  жатыр.  Мүмкіндік 

болып  жатса  соларға  да  барып  қойылым  қоямын. 

Жағдайымды жасап жатса осы театрда қалуға дай-

ынмын.


Сұхбаттасқан Жұлдыз ТОСОВА,

ГӘФ журналистика мамандығының 

2-курс студенті.

Суретте: «Өкініш» спектаклінің 

премьерасынан көрініс.

«Өкініш» атты қойылымC

M

YK

C

MY

K

Университет мақтанышы

Үздік ұйымдастырушы

Аты-жөні:  Ботагөз Аманжол.

Мамандығы: Аграрлық-биологиялық 

фа 


культеті, 5В072700 – Азық-түлік 

өнім 


дерінің технологиясы мамандығы. 

Курсы: 2 курс, 14-600-41 топ.

Хоббиі:  Шет  тілдерімен  қы 

зы-


ғу 

шылық,  соның  ішінде  ағыл 

шын 

және  француз  тілдері.  Ғылы 

ми 


жұмыстар  мен  ғылыми  ақ 

пара


-

ттарды жан-жақты зерттеу. Пікір-

сайыс ойнау, басқада студенттер мен 

оқушыларды  пікірсайыс  не 

гіз 

 

деріне үйретіп, тренинг 

тер өткізу.

Сүйікті кітабы: Ғабит Мүсіреповтың 

1974  жылы  тарихи  ел  шежіресінің 

негізінде жазған романдары 

ның бірі 

– «Ұлпан»

Арманы:  Еліміздің  біреге    аза-

мат 

 

 та 

 

рының  қатарына  қосылып, мемлеке 

тімізге  өз  пайдасын  тигізу. 

Болашақ азық-түлік өнім 

де 


рі 

нің тех-


нологы ретінде тамақтану ғылымы 

саласына көптеген жаңалықтар ен 

гізу. 

 

Ата-анасы мен сенім артатын жан-дардың үкілі үмітін ақтау.

Үлгі тұтар тұлғасы: ата-анасы.

Өмірлік ұстанымы: Біреуге қол ұшын 

созу - өзіңе көмектесу. Өзім үшін ма 

-

ңызды нәрселерді тепе-теңдікте ұстауға тырысамын. Не нәрсені де, асқан құ 

лық 


пен, 

ерекше  ниетпен  атқаруға  тырысу 

ке 

рек.  Жү рексіз  істелген  жұмыстың 

нәтижесі же 

місті болмайды.

Жетістіктері: 2015 жылы 19 қазанда 

Астана қаласында «ZIAT» ғылыми -әдіс-

темелік орталығы ұйымдастырған V 

республикалық  «Ғылым  шарай 

насы» 


атты  студенттердің  ғылыми 

жұмыстар сайысында «Жас зияткер» 

 

номинациясы  бой ынша    ІІ-орынға 

ие болды.

2015 жылы  21 қазанда Ресей Феде 

ра-


ция 

сының Липецк қаласында болған II 

жас 

тар арасындағы халықаралық ғылыми жұмыс байқауына қатысушы. 

Университет қабырғасындағы «Ахмет 

Ұрпақтары»  пікірсайыс  клубы,  қазақ 

 

лигасының  2015-2016  жылдардағы  коор-динаторы. 

2014-2015 оқу жылы «Ахмет Ұрпақтары» 

ЗПК жыл қорытындысы бойынша «Жыл 

дебюті» атанды. 

2016  жылы  22-24  қаңтарда  ұй 

ым 


-

дастырылған  «Қазақстан  Респуб-

ликасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» атты 

А.Байтұрсынов  атындағы  Қостанай 

мемлекеттік  университетінің  дәстүрлі 

«ҚМУ CUP – 10» халықаралық пікір 

сайыс 

турнирін  өткізуге  атсалысып,  «Үздік ұй 

ым 


дастырушы»  номинациясымен  ма-

рапатталды.  Материалды дайындаған 

Ботагөз ІЛИЯСОВА,

ГӘФ журналистика мамандығының 

3-курс студенті.

25

CM

Y

KСен білесің бе?

Арманда кеткен актер

Әнуар Боранбаев 1.3.1948 жылы Қостанай 

об лысы Аманкелді ауданында туған, 14.12.1999 

жылы  Алматы  қаласында  дүниеден  озды. 

Көзкөргендер  Әнуар  Боранбаевты  кескін-

кел беті келіскен, кермиық актер дейді. Маң-

дайына жазған тағдыры шығар, мүге-дектікке 

ерте іліккен екен. Балдақ құшып жүрсе де, ағаш 

аяғымен сахнасын тастамаған. Бұл да болса 

та лант  иесінің  өнерге  деген  құштарлығы, 

адалдығы болса керек.

Актер өмірінің соңғы жылдарында Т.Жүргенов 

атын дағы  өнер  академиясына  сахна  тілінен 

са бақ беруге шақырылыпты. Бірақ, актердың 

таң дауы – театр. 

Көп шілік Әнуар Боранбаевты арманда кет-

кен  актер  деп  те  айтады.  Ол  бүкіл  саналы 

ғұмырында Әлихан Бөкейханов, Ахмет Бай тұр-

сынов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұма-баев 

сияқты  алаштың  ардақты  азаматтарын 

сомдауды армандап өтіпті. “Мағжанға ұқсай тын 

және  оның  өлеңдерін  жатқа  айтқан  кезде 

Әнуардың өнерге деген құштарлығы, ішкі мә дени 

терең мазмұны менмұндалап, жарқырап ке-

те тін”, деседі замандастары.

Әнуар Боранбаев отыз жыл ішінде  алпыстан 

астам көркем бейне сомдап, өзінің бітім-бол-

мысындағы ой тереңдігімен, рухани мол зер-

десімен ерекшелене білген. М.Әуезовтің “Тө-

леген Тоқтаровында”  А.Жадаев, “Қаракөзінде” 

Сы рым, “Қобыландысында” Бірсымбай, “Қилы 

за манында” прокурор, Шекспирдің “Ричард ІІІ”-

інде сэр Уильям Кэтсби, Ж. Мольердің “Ақымақ 

болған басым-айында” Сотанвиль мырза, Ғ. 

Мүсіреповтің “Болашаққа аманатында” пол-

ковник, Ш. Айтматовтың “Ақ кемесінде” Мо-

мы нәлі шал, Қ. Мұхамеджановтың “Біз періште 

емес пізінде”  Ж. Сабырбаев, Ә. Кекілбаевтың 

“Абы лай ханында” Тұрсынбай, сонымен қатар 

басқа  да  спектакльдердегі  ойнаған  рөлдері 

кө рерменнің  жадында  мәңгіге  жатталып 

қалды. 

“Қазақфильмнің” ондаған туындысында бас-ты рөлдерде ойнаған актер Қырғызстан мен 

Ресейдің экрандарына да шығып, қалың көп ші-

лікке сезімталдығымен, сыршылдығымен, кө-

рікті келбеті әрі кәсіби  шеберлігімен танымал 

болды. Қазіргі уақытта Аманкелді ауданының 

ор талығындағы  өзі оқыған мектепке есімі бе-

ріліп, ауласына ескерткіші орнатылған. Атал ған 

білім  ошағында  мұражайы  жабдықталыпты. 

Арқалық  қаласындағы  кинотеатр  ақтаңгер  

актер есімін еншілеген.

Ақтаңгер актер ойнаған «Гауһартас» фильмі 

1975 жылы жарыққа шықты. Бүкілодақтық тұсау 

кесері  1977  жылдың  маусым  айында  Мәскеу 

қа ласында өтті. «Гауһартас» киносы таны-

мал дылығы  жағынан  Кеңес  Одағы  бойынша 

«Қыз Жібек» фильмінен кейінгі екінші орында 

болған.

Суретте: актер Әнуар Боранбаев.

Халықтың жүрегінде керемет із қалдырған өнер адамдары аз емес.  Сол шоғырдың 

ішінде актер Әнуар Боран¬баев та бар. Әнуар дегенде алдымен есімізге “Гауһартас” 

фильмі  тү¬сетіні  сөзсіз.  Жазушы,  Мемлекеттік  сыйлықтың  лауреаты  Дулат 

Исабековтің шығармасының желісі бойынша түсірілген бұл фильмде Әнуар Боранбаев 

жарының ішкі әлемі мен жағдайына үңіле бермейтін ожар күйеудің рөлін сомдаған. Кино 

өнері саласында құйрықты жұлдыздай соңынан із қалдырып, жарқырап өткен актердің 

Қостанай облысында туғанын кейінгі жастар біле ме екен?... 

12


C

M

YK

C

MY

K

Жарайсың!     Студент кино түсірді

    


  Қостанай қаласындағы Достық үйінде “Кәусарым” қысқаметражды фильмінің ресми 

тұсаукесері өтті. Ресми дейтініміз, бұл фильм осыдан біраз уақыт бұрын интернет желісі 

арқылы тараған еді. Қостанай облысы құрылғанының 80 жылдығына орай ұйымдастырылған 

“Кәусарымның” таныстырылымына жергілікті билік өкілдері мен облысқа танымал тұлғалар 

қатысты. Кинотуындының режиссері Жәнібек Кәкімжан да осы кеште болды. Жас режиссер 

өзінің осы кештен алған әсерімен бөліскен болатын.- Сәлеметсізбе, Жәнібек! “Кәусарымның” премь-

ерасы болды. Фильмнің тұсаукесері қалай өтті? 

Көңіліңізден шықты ма?

- Әрине, көңілімнен шықты. Себебі, 

фильмнің тұ сау кесеріне көптеген белгілі 

азаматтар қатысты. Фильм дегі басты 

рөлдерді сомдаған актерлар, фильмнің 

бас  продюсері  Манап  Кәрбозов, 

сценарий  авторы  Салтанат  Шай-

мағанбетова, ақын Ақылбек Шаяхмет 

те  осы  кешке  қатысты.  Мен  үшін 

осының  өзі  үлкен  мәртебе.  Өз 

қо лың мен жасаған, еңбегің сіңген өнер 

туындысына ха лық елеңдеп, көңіл 

бөліп жатса қуаныш емес пе. 

- Фильмді түсіруге қанша уақыт 

кетті? Қанша қа  ра жат жұмсалды?

- Фильмді жиырма шақты күнде 

түсіріп шықтық, яғни, қаңтар айының 

5-і  мен  25-і  аралығында.  Фильмге 

ешқандай қаражат жұмсалған жоқ. 

Өйткені, бұл маркетинг үшін түсірілген 

фильм емес. Бұл менің студенттік 

жұмысым. Мен өзім Алматы қаласындағы Т.Жүргенов 

атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында оқимын. 

“Кино  және  телевидение”  мамандығының  5  курс 

студентімін.

- Фильмнің қысқаша сюжетін айтып бересіз бе?

- Бұл фильмде қазіргі жастардың өмірі суреттеледі. 

Қазіргі заманда жастар ғаламтордан бас алмайды. 

Ұялы телефонға шұқшиып, кітапты жапты. Мұндай 

құбылыс бір өңірге не болмаса бір елге ғана тән емес. 

Барлық әлем халқын алаңдатып отырған жағдай. 

Әлеуметтік желілерде көп отыратын  жастарға сабақ 

болсын деген оймен осы фильмді түсірдік. Әсіресе, 

ауыл жастарының өмірін қаланың баласына көрсетуді 

мақсат тұттық. Фильмнің толық нұсқасы ютуб видео 

хостингінде орналасқан. Интернет арқылы кез келген 

адам көре алады. Жуырда облыстық «Қазақстан-

Қостанай» телеарнасынан да көрсетілді. 

- Көрермендер қалай қабылдады? Әлеуметтік 

желілерде өзінің пікірін білдірген оқырмандар бар 

болды ма?

- Көрермендер бұл фильмді жақсы қабылдады 

десек болады. Себебі, бәрі жылы лебіздерін білдіріп, 

«өте жақсы» деген баға берді. Әлеуметтік желілердің 

қолданушылары  айтарлықтай  сын  айтқан  жоқ. 

Керісінше, көңілдерінен шыққанын айтып, құттықтады. 

Сонымен қатар, облысқа танымал азаматтар өздерінің 

сындарын айтты. Облыстық ішкі саясат басқармасы 

басшысының орынбасары Ерлан Қалмақов аталған 

басқарманың  алғыс  хатын  табыс  етті.  Фильмнің 

тұсаукесеріне   келген І.Омаров атындағы облыстық 

қазақ драма театрының артисті Қонысбек Бегайда-

ров та өз ойымен бөлісті. Алдымыздағы аға буынның 

пікірлерін естіп қатты қуандым.- Түсірілім кезіне қандай қиын-

дықтар кездесті?

-  Техникалық  қателіктердің  көп 

кеткенін білемін. Себебі, мен киноны 

жалғыз  камерамен  түсірдім  және 

менде кран, слайдэр, штатив сияқты 

техникалық құралдар болмады.- Елімізге белгілі режиссер Рүс-

тем  Әбдірашевтың  “Қазақ  елі” 

фильмінің түсіріліміне қатыстыңыз. 

Түсірілім барысында кәсіби тұр-

ғыда тәжірибе жинадыңыз ба?

- Былтыр, 4 курсты бітірген  соң сәуір 

айында академияда Қазақ хандығы 

проекциясына  жұмысқа  тұрдым. 

Рүстем  Әбдірашевтың  асистенті 

болып жұмыс істедім. Жұмыс бары-

сында көп нәрсені үйрендім. Ол кісінің 

актерлармен жұмысы істеуі, фильмге 

деген көзқарасы, бәрі-бәрі басқаша. 

Ұсақ-түйекке дейін қатты көңіл бөледі.  

Сонымен қатар, Қазақстанға танымал актерлармен 

таныстым. Досқан Жолжақсынов, Еркебұлан Дайы-

ров, Қайрат Кемалов сияқты ағаларымызбен жақын 

араласып, жаңа достар таптым.- Алда қандай жоспарларыңыз бар?

-  Алда  не  күтіп  тұрғанын  бір  Алла  біледі.  Өз 

мамандығыңды сүймесең биікке жетуің неғайбыл. 

Сондықтан көпшіліктің айтқан сындарынан қорытынды 

шығарып, сапалы кино түсіруге бар үлесімді қосамын.

Сұхбаттасқан Перизат ОҢАЙБЕК,

ГӘФ журналистика мамандығының 

 

 

 

       1-курс студенті 

       Суретте: жас режиссер Жәнібек Кәкімжан.

Ақылбек ШАЯХМЕТ,

ақын, драматург: 

- Құрғақ мақтау адамды құртады. 

Фильмнің  атын  “Кәусар”  десе  де 

болар  еді.  Өйткені  “Кәусар”  тек 

қыздың  ғана  аты  емес,  елге  деген 

сағыныш, ауылдың табиғатына деген 

сүйіспеншілікті көрсетеді. Балалардың 

рөл ойнағанына риза болдым. Фильмде 

ұсақ-түйек  кемшіліктер бар. Жәнібектің 

болашағынан көп үміт күтемін.Қонысбек БЕГАЙДАРОВ,

І.Омаров атындағы облыстық 

қазақ драма театрының артисті:

- Жәнібектің “Кәусарым” фильмін 

көріп, ішім жылып отыр. “Если хочешь 

сделать театр во - первых делай его 

в подвале” деген сөз бар. Алматы, 

Астана, Мәскеу емес, өзінің кіндік қаны 

тамған жерде алғашқы қадамын жасаған 

Жәнібек Кәкімжанға алғысым зор.

13

C

MY

K

Ұстаздық қылған жалықпас

Шәкіртсіз ұстаз - тұл 

Бұл ғаламда ұстазға бас иіп, тағзым жасамайтын пенде кемде-кем шығар. Ұстаз 

десе біздің көз алдымызға самай шашы ағарған, парасаттылығы бет бейнесінен көрініп 

тұратын, мұғалімдік дарыны өз алдына, адамгершілік қасиеті жоғары тұлға елестейді. 

Отбасыңдағы тәрбиешің, тәлімгерің ата-анаң болса, мекетеп пен оқу орнында ұстаз 

болып саналады. «Ұстаз – ұлы тұлға» деп дана халқымыз бекер айтпаған. Міне, сондай 

жандардың бірі – Қостанай мемлекеттің педагогикалық институтында оқытушы 

болып қызмет жасайтын тарих ғылымдарының кандидаты Исенов Өтеген Ихсанұлы. 

Бұл  кісі  1959  жылы  Ақтөбе  облысы  Алға 

ауданының Бесқоспа деген жерінде дүниеге 

келген.  Сол  ауылда  бастауыш  сыныпқа 

барып,  1967  жылы  көрші  ауылдағы  мектеп 

интернатында    білім  алған.  Он  жылдықты 

Бестамақ станциясындағы мектепте бітірген. 

Мектеп  бітірісімен  шопан  болды.  Комсомол 

жастары бригадасында Мәскеу орталығының 

«Қазақстандағы қой шаруашылығын дамыта 

отырып көбейту, қой басын миллионға дейін 

жеткізу керек» деген бастамасына өз үлесін 

қосты. Жетпіс тоғыздын мамыр айында Кеңес 

әскерінің  қатарына  алынып,  Мәскеу  әскери 

округінің Горький деген әскери қалашығында 

екі жыл Отан алдындағы борышын өтеп, екі 

жыл  әскерде  құрылысшы  болды.  Атырау 

облысындағы педагогикалық интитутында та-

рих-филология факультетіне құжат тапсырып, 

оқуға түседі. Сонда жүріп тарих және құқық 

мамандығын игеріп шықты.

Өтеген Исенов 2014 жылдың қорытындысы 

бойынша  «Жоғарғы  оқу  орнының  үздік 

оқытушысы»- деген атаққа ие 

болды. Құрметті атақты алуы 

ұзақ  жылғы  еңбегінің  арқасы 

деп біледі. «Шәкіртсіз ұстаз – 

тұл»-деп халқымыз айтқандай, 

Өтеген  ағай  халқымыздың 

рухани  қазынасы  тарих  са -

ласының ұмыт бола бастаған 

нұсқаларын  зерттеуге  шәкірт-

терін тартып, олардың ғылыми 

зерттеу-жұмыстарына  жетек-

шілік  жасауда.  Жетектеген 

шәкірттері  бүгінде  еліміздің 

түкпір-түкпірінде  қызмет  жа-

сап  жүр.  Өтеген  ағай  қазақ 

хандығының  550  жылдығына 

арнайы ғылыми конференция өткізді. «Мәңгілік 

Ел» болуды мұрат тұтқан батыр бабалар» атты 

тарихи деректер мен зерттеу жинақ шығарды. 

Бұл жинағын хандықтын 550 жылдығына ар-

нап отыр. Конференция Жітіқара қаласында 

өтті.  Әлихан  Бөкейхановтын  150  жылдығы 

ЮНЕСКО  көлемінде  аталып  өткелі  жатыр. 

Бұл туралы  мақалалар жариялады. Алдағы 

уақытта 1916 жылғы Ұлт азаттық көтерілісінің 

100  жылдығына  орай  републикалық  кон-

ференция  ұйымдастырмақшы.  Бұған  қоса 

елдегі және алыс-жақын шетелдердегі газет-

журналдарға 200-ге жуық мақаласы басылды. 

Алда талай жоспарды жүзеге асырмақшы. Ол  

уақыттың еншісінде қалдырып отыр. Сералы МЫРЗАБАЙ,

ГӘФ журналистика мамандығының 

2-курс студенті.

Суретте: ҚМПИ оқытушы 

Өтеген Исенов. 

24


C

M

YK

C

MY

K

Ортаға салар ой

Социологиялық  зерттеу  көрсеткендей,  жастар 

дәстүрлі емес діни ұйымдардың қызметі мен ғибадаттар 

туралы аз ақпараттанған, бұл олардың тоталитарлық 

және деструктивті діни ұйымдар мен ғибадаттарға кіру 

қаупін тудырады, әсіресе жас адамдардың сыни ойлау 

деңгейінің төмен болуы мұндай қауіптің артуына ықпал 

етіп отыр. Жастардың 60%-70% харизмалық бағыттағы 

жаңа діни ұйымдар туралы мүлдем естімеген болса, 

сауалға қатысқандардың 18,1%-23,7% белгілі бір жаңа 

діни ұйым туралы ақпараттанғандығы жайлы сұраққа 

жауап беруге қиналғанын білдірді. Әсіресе, жастардың 

сыни  ойлау  деңгейінің  төмендігін  келтірілген  мына 

мәліметтер айғақтайды: «Діни ұйымға кіруге шешім 

қабылдаған  сәтте  Сіз  қандай  ақпарат  деректеріне 

сүйендіңіз?»  деген  сұраққа  респонденттердің  30,2% 

белгілі бір ұйымның әдебиетімен таныстым деп жауап 

берді; 19,0%-өз таныстарының айтқандары бойынша 

шешім қабылдаса,  30,2%  -  белгілі бір діни ұйымның 

мүшелерінің айтқандарына сүйенген, 11,1% жауап бе-

руге қиналған. Ақпаратты 7,9%  БАҚ арқылы алғанын 

көрсетсе, ал «ешқайсынан емес» деп 1,6% жауап берген.

Тәжірибеде көрсеткендей, белгілі бір діни ұйым ту-

ралы айтқандардың, олар-дың іс-шараларына қатысуға 

шақырған «таныстардың» өздері сол діни ұйымдар-дың 

мүшелері болған. Бұл зерттеудің Қазақстанда  2010-2012 

жылдары арасындағы әртүрлі діни ілімдерді жамылған 

террористік  әрекеттер  болғанға  дейін  жүргізілген. 

Кейінгі  өзгерістердің  бұл  зерттеулерге  ерекше  әсері 

болар еді деп ойлаймыз.

Бұл өз алдында жобаны құрастырушылардаң пай-

ымдауын  нақты  айғықтайды:  жаңа  діни  ұйымдар 

мүшелерінің  белсенді  қызметі  жастарды  өздеріне 

қаратудың негізгі факторларның бірі екені анық. 

Осындай  маңызды  ұсыныстарды  әрбір  мектепте, 

колледжде, жоғарғы оқу орнында жүйелі түрде жоспар-

лап өткізіп отыру қажет. Мұндай жұмыстарды ат-қару 

бір  мектептің  немесе  ЖОО-ның  қолынан  келмейді. 

Осы жұмыстардың бар-лығында жергілікті аудандық, 

қалалық,  облыстық  әкімдіктер  мен  мәслихаттар, 

ата-аналар  комитеттері,  қоғамдық  ұйымдар  бірлесе 

отырып  жүйелі  және  жоспарлы  түрде  жүзеге  асы-

руы қажет. Ол үшін бұқаралық ақпарат құралдарын, 

радионы,  мемлекеттік  саясатты  қолдайтын  діни 

ұйымдардың,  беделді  ақсақалдар  мен  азаматтардың, 

ғалымдардың,  лекторлардың  жұмысын  ұтымды 

ұйымдастыра білу тиімді. Мысалы, осындай жұмыстар 

А.Байтұрсынов  атындағы  Қостанай  мемлекеттік 

университетінде дұрыс жолға қойылған. А.Байтұрсынов 

атындағы Қостанай мемлекеттік университеттің барлық 

факультеттерінде  «Дінтану  және  діни  қауіпсіздігі 

негіздері» пәні оқытылады. Бұл пәнді оқытуда фило-

софия  кафедрасының  окытушылары  қызмет  етеді. 

А.Байтұрсынов  атындағы  ҚМУ-де  «Этникааралық 

және конфессияаралық келісім мәселелерін зерттеулер 

орталығы» ашылып қызмет етуде. Пәнге 2 кредит сағат 

беріліп студенттер емтихан тапсыруда. 

Ата-бабаларымыз  ұстанған  асыл  дініміз  Ислам-

ды  жас  ұрпақтың  санасына    ізгі-ліктің    дәнін  сеуіп, 

жеткіншектерді  атаның  баласы емес, адамның  бала-

сы болуға  баулу айрықша  маңызға ие. Жас ұрпақты  

жақсылыққа  асық,  жамандықтан  қашық  болуға 

үндеудің тамаша үлгісі және дәстүрімен тәрбиелейтін 

құндылықтардың  өмірімізден  алшақтай  бастады. 

Бүгінгі  жастар  имандылыққа    жол  сілтейтін  және 

олардың жоғалған жан сұлуы мен әдемі әдептерін қайта 

қалыптастыратын бағыт-бағдарға өте-мөте мұқтаж.

Ислам үнемі ойлануды, пікір қорытуды, ілім іздеуді 

бұйырады. Мынадай  бір қанатты сөз бар: «Мүміннің 

бірінші міндеті - білім іздеу. Қандай қайнар көзден тапса 

да, оған иелік жасауы керек». Қасиетті Құранның 719 

жерінде Алла Тағала білім жетілдірудің артықшылығы 

жөнінде  айтқан.    Дәл  осы  тұста  мен  Елбасымыз 

Нұрсұлтан Әбішұлының: «Еліміздің және жастардың  

ең басты  байлығы – сапалы білім», - деген даналық 

сөзі бар. 

Осы мәселеге жастарды тәрбиелеу тұрғысынан кел-

генде, Исламда алынған білім  діннің  қағидаларына, 

ұстанымдарына,  негізгі  ережелеріне  қайшы  келетін 

болса, онда ол адам өміріне пайдалы болмайды. Жа-

стар - біздің  жарқын болашағымыз. Оларға жіті көңіл 

бөлу, тәрбиелеу - дін жетекшілері мен елбасшылары 

алдындағы негізгі мәселелердің бірі. Олардың болашағы 

осыған байланысты. Сондықтан бұл саладан қаражат 

аяп қалуға болмайды. Жастарымыздың сан ғасырлар 

бойы  қалыптасқан  салт-дәстүрін  ұдайы  жадынды 

сақтап, оны құрмет тұтып қадірлеуі, өз тума-туыстары 

мен отандаста-рына ілтипат көрсетуі үшін кез келген 

қоғамды нағыз шынайы құндылықтар бі-рінші орында 

тұруға тиіс. 

Қазақстанда халықаралық, дінаралық келісім, өзара 

татулық пен сыйластық ежелден қалыптасқан үрдіс. 

Аллаға сансыз шүкір, бұл Құдай Тағаланың Қазақстан  

халқына  нәсіп  еткен  ұлы  сыйы,  нығметі,  әрі  біздің 

ата-бабамыздан  қалған  құнды  мұра.  Осындай  үлкен 

қазынаның  қадіріне  жетіп,  оны  сақтап,  молайту  - 

перзенттік борышымыз.

Соңғы  жылдары  отандастарымыздың,  әсіресе, 

жастардың  рухани  дамуына  кері  әсері  бар  әртүрлі 

жағдайларды байқаймыз. Діни тәрбие адам бойында  

ар-намыс, Отанға  деген сүйіспеншілік, т.б. сезімдерін 

оятады. Дін адамды төзімділікке, алып -қашпа, бөтен 

ойларға кеңдікпен қарауға үйретеді. Осындай жағдайға 

кейбір жастардың шала сауаттылығының нәтижесінде 

басқа  радикалды  діни  ағымдардың  шылауына  түсіп 

кетіп бара жатқандығын да байқаймыз. Соған сәйкес 

әртүрлі қылмыс, экстремизм, төзімсіздік, дінаралық, 

ұлтаралық алауыздық пен текетірес секілді көріністер 

табылуы  ықтимал. Осындай құбылыстардың  болу-

ын  қалайтын,  елдегі  ахуалдың  тұрақсыздануы  үшін 

қолынан келгенін аямайтын күштердің де бар екі жа-

сырын емес. 

Бүгінгі  таңда  елімізде  орын  алып  отырған  діни 

мәселелердің ахуалды екендігі бәрімізге белгілі. Са-

раптама  мәліметтері  теріс  ағымдардың  ықпалына 

түскендердің басым көпшілігі 18-25 жас аралығындағы 

жастар (студенттер) екенін дәлелдейді. Тіпті, кейінгі 

жылдары  қоғамға  теріс  діни  ағымдар  деген  атауға 

ие  болған  «Жаңа  өмір»  («Новая  жизнь»),  «Ехоба 

куәгерлері» («Свидетели Иеговы»), «Рақым» («Благо-

дать»), «7-ші күн адвентистер шіркеуі» («Адвентисты 

7-дня»), Тәкфир секілді ұйымдарға  жастардың,  оның 

ішінде қазақ жастарының көбірек тартылуы ойлантатын 

мәселе. Сондай-ақ , «салафизм» деген  дін атауын жа-

мылып жүрген «ваххабизм» ағымы жастарды дәстүрлі 

ислам жолынан ауытқуға, ислам дінін «терроризм, экс-

тремизм» ұғымымен байланыстыруға тырысып бағуда.

23

C

MY

K


Каталог: files -> nasha zhizn -> studencheskie izdanija -> Jas Orken -> 2016
Jas Orken -> Оқырмандар қолына өлкетанушы
Jas Orken -> Туған жер тұлғалары Кеңес Одағының Батыры Сейітхан Темірбаев
Jas Orken -> Жаңа оқу жылы құтты болсын!
studencheskie izdanija -> Октябрь 2015, №8 (133) Сералы мырзабай, ГӘФ журналистика мамандығының 2 курс студенті
Jas Orken -> Индек с 75579 Табиғат тосын мінез танытты. Қараша айында қар жауып, жерге мұз қатты. Суретті түсірген Айбек ЖҮзбай c m y k c m y k тарихи суреттер
Jas Orken -> «Киіктер тағы көбейеді, Сарыарқаны тастамайды» дейді «Алтын дала» мемлекеттік табиғи

жүктеу 0.64 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет