Рметті əріптестер! М ғалімні м ддесінжүктеу 1.56 Mb.
Pdf просмотр
бет4/14
Дата22.04.2017
өлшемі1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

орнықты

позициялары

.

КОНЦ ЕПЦИЯ

ЖОБА ЛАУ

 

КЕЗЕҢІ

1999-2000 

ж

.

ж

.

Шығармашылық

құжаттар

 

мөлшері

1-3 

сыныптар

Т

ү

з

е

т

у

л

е

р

Б

а

қ

ы

л

а

у

Б

а

с

қ

а

р

у

Д

ə

л

е

л

д

е

м

е

л

е

р

ОРЫНДАЛУЫ

ШЕШІМІ

ТАЛҚЫЛАУЫ

Ғ

ы

л

ы

м

и

-

т

ə

ж

ір

и

б

е

л

ік

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ко

н

ф

е

р

е

н

ц

и

я

Қ

а

м

қ

о

р

ш

ы

л

а

р

 

к

е

ң

е

с

і

А

т

а

-

а

н

а

л

а

р

 

ж

и

н

а

л

ы

с

ы

П

е

д

а

г

о

ги

к

а

л

ы

қ

 

к

е

ң

е

с

Д

и

р

е

т

о

р

д

ы

 

қ

а

т

ы

с

у

ы

м

е

н

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ө

т

е

т

ін

 

к

е

ң

е

с

т

е

р

С

ы

н

ы

п

т

ы

қ

 

ұ

ж

ы

м

д

а

р

Ə

д

іс

те

м

е

л

ік

 

б

ір

л

е

с

т

ік

т

е

р

д

ің

  

 

қ

ы

з

м

е

ті

ОЙДЫҢ

 

ТУУЫ

Б

ір

ін

ш

і

 

д

е

ң

г

е

й

д

е

гі

м

е

н

е

д

ж

е

л

е

р

к

о

м

а

н

д

а

с

ы

ҰС ТА З ДА Р

 

К АФ Е ДРА С Ы

С А Т Ы Л А Р

П А Р А Л Л Е Л Ь

С Ы Н Ы П Т А Р

Ж Е Т Е К Ш І Л Е Р І

С Ы Н Ы П

Е К І Н Ш І

,  

Ү Ш І Н Ш І

 

Д Е Ң Г Е Й Д Е Г І

 

М Е Н Е Д Ж Е Р Л Е Р

 

К О М А Н Д А Л А Р Ы

О

Қ

У

Ш

Ы

Л

А

Р

К Л У Б Т А Р

Ұ Ш Ə

О Ғ Қ

Б А Л А Л А Р

 

О Р Т А Л Ы Ғ Ы

К Е Ң Е С Т Е Р

 


Оқу

 

мемлекеттік

 

тілде

 

жүргізілетін

 

дарынды

балаларға

 

арналған

мектебінің

 

моделі

 “

Жас

 

дарын

” 

Мектептін

 

əдістемелік

 

негізі

МИССИЯ

Жас

 

дарындарға

 

өмірі

жолдама

 

беру

.

Мектеп

 

бітіруші

 

түлек

 

тұлғасы ны ң

төрт

 

қы ры

:

БІД

 

таңдап

 

алынған

 

əрекеттік

салады

 

шығармашылықпен

қолдана

 

білу

 

қабілеті

ПРОФИЛЬДІҚ

 

ОҚЫТУ

ЛАБОРАТОРЛЫ

-

СЕМИНАРЛЫҚ

 

ТҮРІ

НƏ

ТИЖ

Е

 -  

АВТ

ОРЛЫ

Қ

 

ШЫ

Ғ АРМ

А Ш

ЫЛЫ

Қ

ОҚЫТУ

                

Н Ə ТИЖЕЛІ

 

ƏРЕКЕТ

БІЛІМ

 

БЕРУ

 

НЕГІЗІ

НƏ

ТИЖ

Е

 -      

         

    

Ж ҮЙЕ

ЛІ

 

Ұ ҒЫ

М

ОҚЫТ УТƏЖІРИБЕЛ

ІК

 

ƏРЕКЕТ

Əдет

 - 

ғұрып

 

жəне

 

салт

 -  

дəстүрлер

Əдет

 -  

ғұрыпсалт

 -  

дəстүрлер

ФИЛОСОФИЯ

:

1. 

Өнер

 

арқылы

 

шығармашылық

    

шыңына

 

жəне

 

азаматтық

 

орын

 

белгілеу

.

2. 

Ұлттық

 

түптамырдан

 

жалпы

 

адамдық

    

құндылыққа

 

жəне

 

өлкеңінің    

мемлекетіңнің

 

дамуына

 

дейін

.

Жас

 

кезе

 

аспектісіндегі

мектеп

 

рылымы

Жас

 

кезеңнен

 

өт у

 

əлеуметтік

 

пəндік

ұйымы

БАСТАУЫШ

 

БІЛІМ

Т ҮРЛІ

-

СЫНЫПТЫ

 

САБАҚТЫҚ

Н ƏТИ

Ж Е

 - 

ШЫ

ҒАРМ

АШЫ

ЛЫҚ

 

МОТИ

ВАЦИ

Я

ОҚЫТУ

-

ЭСТЕ ТИКАЛ

ЫҚ

                 

ƏРЕКЕТ

Мектеп

 

жасына

 

дейінгі

 

білім

 

түрі

-

ойын

НƏТИЖЕ

-

ТЕСТ

 

ЖҮРГІЗУ

 

АРҚЫЛЫ

1

-4 

с

ын

ы

п5

-

9 

сы

ны

п

10-

11

 с

ы

ны

п

ІІІс

а

т

ы

ІІ

с

а

т

ы

І

с

а

т

ы

САЯСАТ

:

1. 

Балаларға

 

балалық

 

шақты

 

сақтап

 

қалу

.

2. 

Мұғалім

 

мен

 

оқушылар

 

ұжымын

    

қалыптастыруда

 

конкурстық

 

жүйе

.

3. 

Қабілетіне

 

қарай

 

дара

 

немесе

 

диференц

.

    

оқыту

.

    4. 

Ерекше

 

бюджеттік

 

қаржыландыру

.

О ыту

 

процес і

Жоғары

 

мотивациялық

 

əрекет

М

Ұ

Ғ

А

Л

І

М

О

Қ

У

Ш

Ы

АТА

-

АНАЛАР

ФИЗИОЛОГИЯ

 

ДАМУЫ

МАҚСАТЫТүле к

 

тұлғас ының

                     

моде лі

МІНДЕТІМАЗМҰ НДЫЛЫҒЫНақты

 

нəтиже

Жү йелі

        

əрекет

 

ой

-

өріс інің

 

дамуы

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ

 

ДАМУЫ

Тə сіліақпараттық

Тү ріЖеке

-

да ратоптық

Əдіс теріКе лелі

,

 

мəс елеліізденістік

ӨЗІН

 

ЖƏНЕ

 

ӨЗАРА

БАҚЫЛАУ

ІС К ЕРЛІК

 

Ə РЕКЕТ

ƏСТЕ

КАЛЫ

Қ

 

ДАМУ

ЕЛЖАН ДЫӨтке нді

 

құрметт еу

 

қабілет і

  (

ғасырлар

 

тереңіндегі

 

идеал

)Бүгінгіні

 

жаң ғырту

  (

демократия лық

 

құндылықтар

)Болаш аққа

 

дайындау

  (

оқу

 

жəне

 

карьера

)

ЭСТЕТИ КА

Ə лемдегі

 

əсемдік

пен

 

сұлулықты

түсіну

 

жəне

тудыру

 

қабілеті

СӨС

Ж анныңтəннің

жəне

 

ақыл

-

ойдың

га рмониясын

сақт ай

 

білу

қабілетіЖас

 

дарын

” 

мектебінің

 

тəрбиелеу

 

жүйесі

Жаңа


ғасыр

мемлекет


басшыларымен

жəне


 

ғ алымдарымен

жер

 

қойнауының 

байлық


-

тары


ресурс тары

 

үшін


 

күрес


ғасыры

 

деп 

жарияланды

,

əсірес е


 

бұған


 

жас


 

дарындылар

 

жатады


.

Дарын”, 

6, 2001, 19 бет

.

Мектепбіт іруші

түлег інің

 

моделі


1. 

Жүйелі


 

тұрғыда


білім

 

алу.

2. 


Шығ армашылыққа

қажеттілік

.

3. 


Ақпараттық

 

с ауаттылық.

4. 


Үш

 

тілді 

білу і


.

5. 


Ту ған

 

өлке 

жəне


 

респу бликаға

 

деген


елжандылық

.

6. Өмір

 

бойы 

білім


 

алуғ а


 

құ штарлық

.

Қарама


 

қайшылықтар

1. 

Дараландыру 

жəне


 

жалпылау


 

түрінде


білім

 

беру.

2. 


Үйнемі

 

ойлау 

еңбег і


 

жəне


балалық

 

шақ.

3. “


Ақ

 

қарға” 

жəне


 

көпшілік


.

I  

М

Е

К

Т

Е

П

Т

І

К

Ғ

Ы

Л

Ы

М

И

Ж

О

Б

А

I I

С

А

Й

Ы

С

Т

Ы

Қ

Б

А

Ғ

Ы

Т

III   

О

Л

И

М

П

И

А

Д

А

Л

Ы

Қ

М

А

Р

А

Ф

О

Н

I V   

К

Ө

Р

К

Е

М

Ө

Н

Е

Р

Ш

Ы

Ғ

А

Р

М

А

Ш

Ы

Л

Ы

Ғ

Ы

V

Қ

А

Й

Ы

Р

Ы

М

Д

Ы

Л

Ы

Қ

Ə

Р

Е

К

Е

Т

Т

ҰЖ

Ы

Р

Ы

М

Д

А

М

А

Л

Ы

Қ

Ф

И

Л

О

С

О

Ф

И

Я

Д

А

М

У

 

Ж

О

Л

Ы

Н

Ы

Ң

 

К

Е

З

Е

Ң

Д

Е

Р

І

Ұ

Л

Т

Т

Ы

Қ

 

ТА

М

Ы

Р

Д

А

Н

Өз 

өзін


 

а ныктау


  

диалек тик алық

  

ойлау


Коммуник ативті

  

мəдениетіӨз

-ө зін

 

жетіл діру ге  

қажеттілік

Азамат шылд ықКаталог: files -> blog
blog -> Сборник текстов на казахском, русском, английском
blog -> А. И. Райымбергенов, С. Ш. Райымбергенова, Ұ. М. Байбосынова
blog -> А. Райымбергенов С. Райымбергенова Ұ. Байбосынова
blog -> А. Райымбергенов
blog -> «Абайтану»
blog -> «Абайтану»
blog -> Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
blog -> Негізгі орта білім беру деңгейінің «Адам жəне қоғам»
blog -> Қазақстан республикасының білім жəне ғылым министрлігі
blog -> Абдибек Айжан, 4 а сыныбы

жүктеу 1.56 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет