Құрманбаева Ш. А., саяси ғ. джүктеу 4.01 Mb.
Pdf просмотр
бет1/29
Дата14.09.2017
өлшемі4.01 Mb.
#15904
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы № 4 (32), 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қазақ инновациялық гуманитарлық -заң университетінің 
ХАБАРШЫСЫ 
 
ВЕСТНИК  
Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета 
 
BULLETIN  
of Kazakh Humanitarian Juridical Innovative University 
 
 
№ 4 (32), 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Журнал 2009 жылдан бастап шығады 
Тоқсан сайын шығады 
 
Журнал издается с 2009 г. 
Выходит ежеквартально 
 
The magazine is published since 2009 
It  is published on a quartely basis 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы № 4 (32), 2016 
 

 
Қазақ инновациялық гуманитарлық -заң университетінің ХАБАРШЫСЫ 
Журнал 2009 жылдан бастап шығарылады, шығу жиілігі – жылына 4 рет 
 
Бас редактор:  
Құрманбаева Ш.А., саяси ғ.д. 
 
Жауапты редактор: 
Қаражанов М.Д., құқық бойынша философия 
докторы (PhD) 
Редакциялық кеңес: 
Баетов А.Б., з.ғ.д. (Қырғыз Республикасы) 
Жуков Б.М., э.ғ.д. (Краснодар қ., Ресей) 
Колмогорова Л.С., псих.ғ.д., (Барнаул қ., Ресей) 
Комарова В.В., з.ғ.д., (Мәскеу қ., Ресей) 
Левченко Т.П., э.ғ.д., (Сочи қ., Ресей) 
Оторова Б.К., з.ғ.к., (Қырғыз Республикасы) 
Пилявский В.П., э.ғ.д., тех.ғ.к., (Санкт-Петербург 
қ., Ресей) 
Рахметов С.М., з.ғ.д., (Астана қ., Қазақстан 
Республикасы) 
Смагулов А.А., з.ғ.д., Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің депутаты 
Хаджи А.Ш., ф.ғ.к.,(Конья қ., Түркия) 
Чхенкели В.А., б.ғ.д., (Иркутск қ., Ресей) 
 
 
 
Редакциялық алқа: 
Матаева М.Х., з.ғ.д., т.ғ.к. (редакциялық алқа 
төрағасы) 
Жарықбасова К.С., тех.ғ.д. 
Мамедсупиев М.Д. э.ғ.д.  
Сейітова Ш.Б., фил.ғ.д. 
Уранхаева Г.Т., саяси ғ.д. 
Аукенов Б.М. ф.-м.ғ.к. 
Болатова К.Б., т.ғ.к. 
Жампеисов Д.Ә., құқық бойынша философия 
докторы (PhD) 
Ибрагимова Ф.Г. з.ғ.к.   
Ізбасарова Ф.Д., пед.ғ.к. 
Курманбаев Е.А., ф.-м.ғ.к. 
Қайшатаева Ә.Қ., з.ғ.к.  
Қыдырмолдина А.Ш., б.ғ.к.   
Силыбаева Б.М., б.ғ.к. 
Тастекеев К.К., з.ғ.к. 
Турдиева З.М., экономика бойынша философия 
докторы (PhD) 
Түйебаев М.М., ф.ғ.к.   
Түлебаева К.Т., фил.ғ.к. 
Утебаев Э.К., з.ғ.к. 
 
ВЕСТНИК Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета 
Журнал издается с 2009 года, периодичность – 4 раза в год 
 
Главный редактор: 
Курманбаева Ш.А., д.полит.н. 
 
Ответственный редактор: 
Каражанов М.Д., доктор философии по праву 
(PhD) 
Редакционный совет: 
Баетов А.Б., д.ю.н. (Кыргызская Республика)  
Жуков Б.М., д.э.н. (г. Краснодар, Россия) 
Колмогорова Л.С., д.псих.н. (г. Барнаул, Россия) 
Комарова В.В., д.ю.н (. г. Москва,  Россия) 
Левченко Т.П., д.э.н. (г. Сочи, Россия)  
Оторова Б.К., к.ю.н. (Кыргызская Республика) 
Пилявский В.П., д.э.н., к.т.н. (г.Санкт-Петербург, 
Россия) 
Рахметов С.М., д.ю.н., (г.Астана, Республика 
Казахстан)  
Смагулов А.А., д.ю.н. депутат Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан 
Хаджи А. Ш., к.ф.н., (г. Конья, Турция) 
Чхенкели В.А., д.б.н. (г. Иркутск, Россия) 
 
 
 
Редакционная коллегия: 
Матаева М.Х., д.ю.н., к.и.н., (председатель 
редакционной коллегии) 
Жарыкбасова К.С., д.т.н. 
Мамедсупиев М.Д., д.э.н. 
Сейітова Ш.Б., д.фил.н. 
Уранхаева Г.Т., д.полит.н. 
Аукенов Б.М., к.ф-м.н. 
Болатова К.Б., к.и.н 
Жампеисов Д.А., доктор философии по праву 
(PhD) 
Ибрагимова Ф.Г., к.ю.н. 
Избасарова Ф.Д., к.пед.н.  
Кайшатаева А.К., к.ю.н. 
Курманбаев Е.А., ф.-м.ғ.к. 
Қыдырмолдина А.Ш., к.б.н. 
Силыбаева Б.М., к.б.н. 
Тастекеев К.К., к.ю.н. 
Туйебаев М.М., к.ф.н. 
Тулебаева К.Т., к.фил.н. 
Турдиева З.М., доктор философии по экономике 
(PhD)  
Утебаев Э.К., к.ю.н.  
 
 
 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы № 4 (32), 2016 
 

 
BULLETIN of Kazakh Humanitarian Juridical Innovative University 
The magazine is published since 2009, frequency of publication – 4 times a year 
 
Executive editor: 
Kurmanbayeva Sh.A., Doctor of Political Sciences 
 
Associate editor: 
Karazhanov M.D., Doctor of Law 
Editorial team: 
Baetov A.B., Doctor of Juridical Sciences (Kyrgyz 
Republic)  
Chkhenkeli V. A., Doctor of Biological Sciences 
(Irkutsk, Russia) 
Haci A.Sh., Candidate of Philosophical Sciences 
(Konya, Turkey) 
Kolmogorova L.S., Doctor of Psychological Sciences 
(Barnaul, Russia) 
Komarova V.V., Doctor of Juridical Sciences 
(Moscow, Russia) 
Levchenko T. P., Doctor of Economic Sciences 
(Sochi, Russia) 
Otorova B.K., Candidate of Juridical Sciences 
(Kyrgyz Republic)   
Pilyavsky V.P., Doctor of Economic Sciences, 
Candidate of Technical Sciences (St. Petersburg, 
Russiа)
 
Rakhmetov S.М., Doctor of Juridical Sciences 
(Astana, Republic of Kazakhstan) 
Smagulov А.А., Doctor of Juridical Sciences, deputy 
of the Mazhilis of the Parliament of the Republic of 
Kazakhstan  
Zhukov B.M., Doctor of Economic Sciences 
(Krasnodar, Russiа) 
 
 
Editorial board: 
Matayeva M.Kh., Doctor of Juridical Sciences 
(сhairman of editorial board)
 
Mamedsupiev M.D., Doctor of Economic Sciences 
Seitova Sh.B., Doctor of Philology Sciences 
Uranhaeva G.T., Doctor of Political Sciences 
Zharykbassova K.S., Doctor of Technical Sciences
 
Aukenov B.M., Candidate of Physico-Mathematical 
Sciences 
Bolatova K.B., Candidate of Historical Sciences 
Zhampeisov D.A., Doctor of Philosophy in Law 
Ibragimova F.G., Candidate of Juridical Sciences 
Izbasarova F.D., Candidate of Pedagogic Sciences 
Kaishatayeva A.K., Candidate of Juridical Sciences 
Kurmanbaev E.A., Candidate of Physico-
Mathematical Sciences  
Kydyrmoldina A.M., Candidate of Biological 
Sciences 
Silybaeva B.M., Candidate of Biological Sciences 
Tastekeev K.K., Doctor of Juridical Sciences 
Tulebaeva K.T., Candidate of Philological Sciences 
Turdieva Z.M., Doctor of Economic 
Tuyebaev M.M., Candidate of Philosophical Sciences 
Utebaev E.K., Candidate of Juridical Sciences 
 
 
 
 
 
 
Қазақстан Республикасының 
байланыс Қомитеті, 
инвестициялар және даму 
бойынша ақпараттандыру 
және ақпарат министрлігінде  
тіркелген 
Тіркеу нөмірі: 15109-Ж 
Тіркелу күні: 06.02.2015 ж. 
Алғашқы есепке қою нөмірі 
мен мерзімі: №6840-Ж., 
27.01.2006 ж. 
Меншік иесі: "Қазақ 
инновациялық гуманитарлық-
заң университеті" Білім 
мекемесі 
 
Мекен жайымыз: 
Семей қ., Ленин көш. 11. 
Тел.: 8(7222)32-13-96. 
E-mail: 
vestnikkazgyuiu@mail.ru 
 
Зарегистрирован в Комитете 
связи, информатизации и 
информации Министерства по 
инвестициям и развитию 
Республики Казахстан 
Регистрационный номер: 
15109-Ж
 
Дата регистрации: 
06.02.2015 г. 
Номер и дата первичной 
постановки на учет: №6840-
Ж., 27.01.2006 г. 
Собственник: Учреждение 
образования «Казахский 
гуманитарно-юридический 
инновационный университет» 
Наш адрес:  
г.Семей, ул. Ленина 11. 
Тел.: 8(7222)32-13-96. 
E-mail: 
vestnikkazgyuiu@mail.ru 
 
It is registered in Committee of 
communication, informatization 
and information of the Ministry 
for Investments and 
Development of the Republic of 
Kazakhstan 
Registration number: 15109-
Zh 
Date of registration: 
06.02.2015. 
Number and date of primary 
registration: №6840-Zh., 
27.01.2006 г. 
The owner is: Educational 
institution "Kazakh 
Humanitarian Juridical 
Innovative University" 
Our address:  
Semey city, Lenin st., 11. 
Tel: 8(7222)32-13-96. 
E-mail: 
vestnikkazgyuiu@mail.ru 
 
 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы № 4 (32), 2016 
 

 
МАЗМҰНЫ 
 
ЗАҢ ҒЫЛЫМДАРЫ 
1.
 
Плаксина  Т.А.  Қорғаншылар  мен  қамқоршылар  қылмыстық  жауаптылықтың  субъектілері 
ретінде: мәселені қою сұрағына ............................................................................................................... 11 
2.
 
Дюсенов Е.А. Құқықтық мониторингін  жетілдіру өзекті мәселелері: заңнамалық жаңалықтар .... 17 
3.
 
Жампеисов  Думан  Ә.,  Жампеисов  Даурен  Ә.,  Камбаров  Е.С.  «Жеті  жарғы»  нормалары  және 
қазіргі заманғы қазақстандық құқық: салыстырмалы талдау ............................................................... 22 
4.
 
Қанатов А.Қ. Прокуратураның қадағалау қызметінің тиімділігін арттыру сұрағы .......................... 28 
5.
 
Қаражанов  М.Д.,  Әкімжанов  Ғ.Е.  ҚР  ҚК  контекстінде  экологиялық  қылмыстық  құқық 
бұзушылықтармен қылмыстық-құқықтық күрес ................................................................................... 32 
6.
 
Қанатов  А.Қ.,  Қарақожаев  О.С.  Қылмыстық  құқық  принциптері  мәселесіне  зерттеу  (ғылыми- 
практикалық аспект) ................................................................................................................................. 38 
7.
 
Қаражанов М.Д., Ахметжанова Ж.М. Қамауға алудың құқықтық негізі және шарты  
мәселесіне .................................................................................................................................................. 44 
8.
 
Қаражанова  Ж.К.,  Колумбетова  Ә.А.  Сыбайлас  жемқорлықпен  қылмыстық-құқықтық  күрес 
cаласындағы нормативтік-құқықтық базаны талдау ............................................................................. 48 
9.
 
Темирова Е.А., Абдрахманова Д.Р.  Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша әкімшілік 
жаза және оның құқықтық негіздері ........................................................................................................ 53 
10.
 
Темирова  Е.А.,  Абдрахманова  Д.Р.  Айыппұл  мен  тәркілеу  ұғымдары,  басқа  әкімшілік  жаза 
түрлерінен айырмашылығы ...................................................................................................................... 58 
11.
 
Өтебаев  Э.К.,  Жумабаев  К.Ж.  Тергеу  әрекетінің  үшінші  тобына  кіретін  тергеу  экспериментін 
жүргізудің түсінігі мен мазмұны ............................................................................................................. 63 
12.
 
Өтебаев  Э.К.,  Кабышев  Н.А.  Екінші  тергеу  әрекетіне  кіретін  жауап  алу  тергеу  әрекетінің 
теориялық негіздері ................................................................................................................................... 68 
13.
 
Воропаев  Д.С. Тіл білімінің теориялық және практикалық мәселелері, сот ісін жүргізуде арнайы 
психологиялық және филологиялық білімін қолдануда сарапшы құзіретінің шегі ........................... 71 
14.
 
Стамгазинова  С.С.,  Иманғалиқызы  Қ.  Адамдарды  саудаға  салу  қылмысындағы  қылмыскер 
тұлғасын талдау ......................................................................................................................................... 75 
15.
 
Стамгазинова  С.С.,  Төлеуханова  Д.Е.  Қылмыстық  процестегі  шешімнің  құқықтық  және  іс 
жүзіндегі негіздері ..................................................................................................................................... 81 
16.
 
Исмагулов А.Е. ҚР Азаматтық құқықтық заңнамасының ерекшеліктері .......................................... 86 
 
ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМДАРЫ 
1.
 
Атабаев Ж.Т., Оразаева Н.Ч. Өмір деңгейі. Субъективті бағалау ғана емес ................................... 91 
2.
 
Молдажанов М.Б., Атаева Н.К., Арыкова А.А. Кәсіпорын өндірісінің негізгі құралдарын тиімді 
ұлғайту ........................................................................................................................................................ 95 
3.
 
Тахтаева Р.Ш., Болат Д.К. ДСҰ - на кіру барысындағы экономика жүйесіндегі бәсекелестік... . 100 
4.
 
Тахтаева Р.Ш., Идришева А. Т. Кәсіпорын кірісін арттырудың экономикалық аспектілері... .... 104 
5.
 
Шаяхметова Л.М., Арипбаев Д.Б. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау ............................. 107 
6.
 
Шаяхметова  Л.М.,  Арипбаев  Д.Б.  Қазақстан  Республикасында  кәсіпкерлік  қызметтің 
ерекшеліктері ........................................................................................................................................... 110 
7.
 
Закимов Б. Т., Калиева Г. А. Қазақстан Республикасының қаржы нарығын мемлекеттік  
реттеу ........................................................................................................................................................ 113 
 
ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫ 
1.
 
Курок В.А., Кондратенко Т.В. Жоғары сынып оқушыларын экономикалық біліммен қамтамасыз 
ететін жалпы білім беретін оқу орындарының оқытушысын дайындау барысында біліктілік тәсілін 
қолдану ..................................................................................................................................................... 117 
2.
 
Курок В.А., Усок О.В. Жоғары оқу орындарында кәсіби білім беретін болашақ оқытушылардың 
жобалық құзіреттілігінің қалыптасуының теориялық аспектілері ..................................................... 122 
3.
 
Ақжалов  Б.Т.,  Мауэнова  А.Е.  Психикалық  дамуында  тежелу  феноменологиясын  зерттеудің 
теориялық мәселелері ............................................................................................................................. 126 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы № 4 (32), 2016 
 

4.
 
Титаренко  С.А.,  Барсуковская  Г.П.  Мектеп  жасына  дейінігі  балалармен  қимыл-қозғалыс 
ойындарын өткізу барысында қимылдарының айқындығын тәрбиелейтін студенттерді даярлау .130 
5.
 
Шевель Б.А., Хоруженко Т.А., Билевич И.В., Литвинова Н.В. Оқушыларға ұлттық-патриоттық  
тәрбие беретін  болашақ педагогтарды  дайындаудың  педагогикалық шарттары.... .......................135 
6.
 
Орынгалиева  Ш.О.,  Аманова  М.Т.  Эмоциялық  интеллект  оқудағы  жетістікке  жетудің  негізі 
ретінде ......................................................................................................................................................140 
7.
 
Рекида  И.М.,  Белякина  Н.А.  Невзоровтар  атындағы  ШҚО  бейнелеу  өнері  мұражайындағы 
отбасы топтары. Эмпатияның дамуы ....................................................................................................143 
8.
 
Саельдинов  С.С.,  Какимов  К.Б.,  Шенгельбаева  К.Т.  Жасөспірімдерге  бокстың  айла  тәсілін 
(тактикасын) оқыту .................................................................................................................................151 
9.
 
Тулеев  А.Ж.,  Саельдинов  С.С.,  Нурпеисов  К.Н.  Өндірістік  дене  шынықтырудың  теория-
әдіснамалық негіздері .............................................................................................................................154 
10.
 
Тулеев  А.Ж.,  Касымханов  Р.Б.,  Нурпеисов  К.Н.  Жоғары  білікті  атлеттерді  даярлауда 
инновациялық жүйемен қамтамасыз ету ...............................................................................................158 
 
ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ 
1.
 
Әбікенова Г.Т., Кабдоллаева У.А. Бауыржан Момышұлының шығармашылық қызметі ............162 
2.
 
Тлебалдина Н.Қ., Катекеева А.Қ. Т.Әлімкұлов-сыншы ...................................................................165 
3.
 
Тлебалдина Н.Қ., Көшкенбаева М.А. Қадыр Мырза Әлидің  шығармашылық ғұмырнамасы ....168 
 
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ 
1.
 
Асенова  Б.К.,  Сыдыкова  М.К.  Адам  денсаулығы  үшін  тамақ  өнімдерін  белгілі  бір  түрлерінің 
микробиологиялық және химиялық қауіптерін бағалау ......................................................................172 
2.
 
Байбалинова Г.М., Сулейменова М.Е., Қырыкбаева Ш.Т., Дюсембекова С.М. Түрелендірілген  
сұйық шыны және техногендік  қалдықтар негізіндегі құрылыс материалдары ..............................177 
3.
 
Жолдасова  И.М.,  Смағұлова  Д.Б.  Ырғыз-Торғай  мемлекеттік  табиғи  резерватындағы 
сұңқартәрізді құстар отрядының таралу ерекшеліктері ......................................................................182 
4.
 
Қалиева А.Қ., Бақытжанқызы Б. Картоптың этиолирленген өскіндерін алу және  
культивирлеу ............................................................................................................................................188 
5.
 
Бақытжанқызы  Ж.,  Жақсылық  Г.Б.  Ырғыз-Торғай  резерваты  территориясындағы  бауырымен 
жорғалаушылардың түрлік құрамы және таралуы ...............................................................................194 
 
ТЕХНИКА ҒЫЛЫМДАРЫ 
1.
 
Қозтаева  Ұ.П.,  Серікқан  Е.Е.  ИВГ.1М  реакторының  жылутасымалдағышының  салқындату 
жүйесін жетілдіру ....................................................................................................................................199 
2.
 
Курманбаев  Е.А.,  Ракишев  Ж.К.  Математика  сабағында  ақпараттық-комуникативтік 
технологияларды қолдану ......................................................................................................................203 
 
 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы № 4 (32), 2016 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
1.
 
Плаксина  Т.А.  Опекуны  и  попечители  как  субъекты  уголовной  ответственности:  к  постановке 
проблемы .................................................................................................................................................... 11 
2.
 
Дюсенов  Е.А.  Актуальные  вопросы  совершенствования  правового  мониторинга:  новеллы 
законодательства ....................................................................................................................................... 17 
3.
 
Жампеисов  Думан  А.,  Жампеисов  Даурен  А.,  Камбаров  Е.С.  Нормы  «Жеті-Жарғы»  и 
современное казахстанское право: сравнительный анализ ................................................................... 22 
4.
 
Канатов А.К. К  вопросу  повышения  эффективности  надзорной  деятельности  
прокуратуры ............................................................................................................................................... 28 
5.
 
Каражанов  М.Д.,  Акимжанов  Г.Е.  Уголовно-правовая  борьба  с  экологическими  уголовными 
правонарушениями в контексте нового УК РК ...................................................................................... 32 
6.
 
Канатов  А.К.,  Карахожаев  О.С.  К  вопросу  изучения  принципов  уголовного  законодательства 
(научно-практический аспект) ......................................................................................... ........................38 
7.
 
Каражанов М.Д., Ахметжанова Ж.М. К проблеме правовой основы и условия ареста ................. 44 
8.
 
Каражанова  Ж.К.,  Колумбетова  А.А.  Анализ  нормативно-правовой  базы  в  сфере  уголовно-
правовой борьбы с коррупцией................................................................................................................ 48 
9.
 
Темирова  Е.А.,  Абдрахманова  Д.Р.  Административные  взыскания  и  его  правовые  основы  по 
законодательству Республики Казахстан ................................................................................................ 53 
10.
 
Темирова Е.А., Абдрахманова Д.Р. Понятия штрафа и конфискации, их отличие от иных видов  
административного взыскания ................................................................................................................. 58 
11.
 
Утебаев Э.К., Жумабаев К.Ж. Понятие и содержание производства следственного эксперимента, 
входящего в третью группу следственных действий ............................................................................. 63 
12.
 
Утебаев  Э.К.,  Кабышев  Н.А.  Теоретические  основы  допроса  как  следственного  действия, 
входящего во вторую группу следственных действий .......................................................................... 68 
13.
 
Воропаев  Д.С.  Теоретические  и  практические  проблемы  языкознания  и  пределы  компетенции 
эксперта  при  применении  специальных  психологических  и  филологических  знаний  в  уголовном 
судопроизводстве ...................................................................................................................................... 71 
14.
 
Стамгазинова  С.С.,  Имангаликызы  К. Анализ личности преступника совершившего торговлю 
людьми ....................................................................................................................................................... 75 
15.
 
Стамгазинова  С.С.,  Толеуханова  Д.Е.  Правовые  и  фактические  основы  решений  в  уголовном 
процессе ..................................................................................................................................................... 81 
16.
 
Исмагулов А.Е. Гражданско-правовые особенности законодательства РК ....................................... 86 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
1.
 
Атабаев Ж.Т., Оразаева Н.Ч. Уровень жизни. субъективная оценка и не только ........................... 91 
2.
 
Молдажанов М.Б., Атаева Н.К., Арыкова А.А. Эффективное воспроизводство основных средств 
производства предприятия ....................................................................................................................... 95 
3.
 
Тахтаева Р.Ш., Болат Д.К.  Конкуренция в  экономической  системе  при  вступлении в  
ВТО ........................................................................................................................................................... 100 
4.
 
Тахтаева Р.Ш., Идришева А.Т. Экономические аспекты повышения доходности  
предприятия ............................................................................................................................................. 104 
5.
 
Шаяхметова Л.М., Арипбаев Д.Б. Оценка эффективности предпринимательской  
деятельности ............................................................................................................................................ 107 
6.
 
Шаяхметова  Л.М.,  Арипбаев  Д.Б.  Особенности  предпринимательской  деятельности  в 
Республике Казахстан ............................................................................................................................. 110 
7.
 
Закимов  Б.Т.,  Калиева  Г.А.  Государственное  регулирование  финансового  рынка  Республики 
Казахстан .................................................................................................................................................. 113 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
1.
 
Курок  В.А.,  Кондратенко  Т.В.  Компетентностный  подход  к  подготовке  учителя 
общеобразовательного  учебного  заведения  в  обеспечении  экономического  образования 
старшеклассников ................................................................................................................................... 117 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы № 4 (32), 2016 
 

2.
 
Курок  В.А.,  Усок  О.В.  Теоретические  аспекты  формирования  проектной  компетентности 
будущих преподавателей профессионального обучения в процессе подготовки в вузе ..................122 
3.
 
Акжалов Б.Т., Мауэнова А.Е. Теоретические проблемы феноменологии умственной  
отсталости ................................................................................................................................................126 
4.
 
Титаренко  С.А.,  Барсуковская  Г.П.  Подготовка  студентов  к  воспитанию  выразительности 
движений у детей дошкольного возраста в процессе проведения подвижных игр ..........................130 
5.
 
Шевель  Б.А.,  Хоруженко  Т.А.,  Билевич  И.В.,  Литвинова  Н.В.  Педагогические  условия 
подготовки будущих педагогов к национально-патриотическому воспитанию учащихся .............135 
6.
 
Орынгалиева Ш.А., Аманова М.Т. Эмоциональный интеллект как основа достижения успеха в 
учебной деятельности .............................................................................................................................140 
7.
 
Рекида  И.М.,  Белякина  Н.А.  Семейные  группы  в  ВКО  музее  изобразительных  искусств  имени 
семьи Невзоровых. Развитие эмпатии ...................................................................................................143 
8.
 
Саельдинов С.С., Какимов К.Б., Шенгельбаева К.Т. Способы обучения бокса для  
подростков................................................................................................................................................151 
9.
 
Тулеев  А.Ж.,  Саельдинов  С.С.,  Нурпеисов  К.Н.  Теоретико-методологические  основы 
производственной физической культуры ..............................................................................................154 
10.
 
Тулеев  А.Ж.,  Касымханов  Р.Б.,  Нурпеисов  К.Н.  Система  инновационного  обеспечения 
подготовки высококвалифицированных атлетов .................................................................................158 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
1.
 
Абикенова Г.Т., Кабдоллаева У.А. Творческая деятельность Бауыржана Момышулы
 .............. 
162
 
2.
 
Тлебалдина Н.К., Катекеева А.К. Т.Алимкулов – критик ................................................................165 
3.
 
Тлебалдина Н.К., Кошкенбаева М.А. Творческая биография Кадыра Мырза Али ......................168 
 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
1.
 
Асенова  Б.К.,  Сыдыкова  М.К.  Оценка  микробиологических  и  химических  рисков  отдельных 
видов пищевых продуктов для здоровья человека ...............................................................................172 
2.
 
Байбалинова  Г.М.,  Сулейменова  М.Е.,  Кырыкбаева  Ш.Т.,  Дюсембекова  С.М.  Строительные 
изделия  на основе модифицированного  жидкого стекла и техногенных отходов ..........................177 
3.
 
Жолдасова  И.М.,  Смагулова  Д.Б.  Особенности  распределения  птиц  отряда  соколообразных  в 
иргиз-тургайском государственном природном резервате .................................................................182 
4.
 
Калиева  А.К.,  Бақытжанкызы  Б.  Получение  и  культивирование  этиолированных  проростков 
картофеля .................................................................................................................................................188 
5.
 
Бакытжанкызы  Ж.,  Жаксылык  Г.Б.  Видовой  состав  рептилии  и  их  распространение  на 
территорию Иргиз-Тургайского резервата ...........................................................................................194 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
1.
 
Козтаева  У.П.,  Сериккан  Е.Е.  Модернизация  системы  охлаждения  теплоносителя  реактора 
ИВГ.1М .....................................................................................................................................................199 
2.
 
Курманбаев  Е.А.,  Ракишев  Ж.К.  Использование  информационных  технологий  на  уроке 
математики ...............................................................................................................................................203 
 
 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы № 4 (32), 2016 
 

СONTENT 
 
JURIDICAL SCIENCES 
1.
 
Plaksina T.A.
 Guardians and trustees as subjects of criminal liability: statement of the problem ............ 11 
2.
 
Dyusenov Y.A. Current questions of improving of legal monitoring: legislative novelties ....................... 17 
3.
 
Zhampeisov  Duman  A.,  Zhampeisov  Dauren  A.,  Kambarov  E.S.  Norm  "zheti  zhargy"  and  modern 
kazakhstan law: comparative analysis ......................................................................................................... 22 
4.
 
Kanatov A.K. The issue more effective oversight prosecution .................................................................. 28 
5.
 
Karazhanov M.D., Akimzhanov G.E. Criminal law combat environmental criminal offenses context of 
the new Criminal Code ................................................................................................................................ 32 
6.
 
Kanatov A.K., Karahozhaev O.S. Study on the problem of the principles of criminal law (scientific and 
practical aspects) ......................................................................................................................................... 38 
7.
 
Karazhanov  M.D.,  Ahmetzhanova  Zh.M.  On the problem of the legal basis and the conditions of it’s 
arrest ............................................................................................................................................................ 44 
8.
 
Karazhanova  Zh.K.,  Kolumbetova  A.A.  Analysis  of  the  regulatory  framework  in  the  sphere  of  the 
criminal law to combat corruption .............................................................................................................. 48 
9.
 
Temirova  E.A.,  Abdrahmanova  D.R.  Administrative  penalty  and  legal  basis  of  the  legislation  of  the 
Republic of Kazakhstan............................................................................................................................... 53 
10.
 
Temirova E.A., Abdrahmanova D.R. The concept of fine and confiscation, their difference from other 
types of administrative penalties ................................................................................................................. 58 
11.
 
Utebaev E.K., Zhumabaev K.Zh.  Concept and contents investigative experiment, in the third group of 
investigative actions .................................................................................................................................... 63 
12.
 
Utebaev  E.K.,  Kabyshev N.A.  Theoretical foundations questioning as investigative actions, the second 
group of investigative actions...................................................................................................................... 68 
13.
 
Voropaev D.S. Theoretical and practical issues of linguistics and limits of the competence of an expert in 
the use of special psychological and philological knowledge in criminal proceedings .............................. 71 
14.
 
Stamgazinova S.S., Imangalikyzy K. Analysis of the offender committed a trafficking ......................... 75 
15.
 
Stamgazinova S.S., Toleuhanova D.E. The legal and factual basis of decisions in criminal  
proceedings .................................................................................................................................................. 81 
16.
 
Ismagulov A.E. Civil legislation of RK ..................................................................................................... 86 
 
ECONOMIC SCIENCES 
1.
 
Atabaev Zh.T., Orazaeva N.Ch. The standard of living. Subjective assessment and not only ................ 91 
2.
 
Moldazhanov M.B., Atayeva N.K., Arykova A.A. Efficient reproduction of fixed assets of  
companies .................................................................................................................................................... 95 
3.
 
Tahtaeva R.Sh., Bolat D.K. Competition in the economic system with WTO accession ....................... 100 
4.
 
Tahtaeva R.Sh.,Idrisheva A.T. Economic aspects of increasing profitability of the enterprise ............. 104 
5.
 
Shaiahmetova L.M., Aripbaev D.B. Evaluation of the effectiveness of business activities .................. 107 
6.
 
Shaiahmetova L.M., Aripbaev D.B. Features of business in the Republic of Kazakhstan .................... 110 
7.
 
Zakimov B.T., Kalieva G.A. State regulation of the financial  market of the Republic of  
Kazakhstan ................................................................................................................................................ 113 
 
PEDAGOGICAL SCIENCES 
1.
 
Kurok  V.A.,  Kondratenko  T.V.  Competency  approach  to  training  teachers  of  general  educational 
establishments for providing senior pupils’ economic education ............................................................. 117 
2.
 
Kurok  V.A.,  Usok  O.V.  Theoretical  aspects  of  formation  project  competence  of  future  teachers  of 
vocational education in the process of training university ........................................................................ 122 
3.
 
Akzhalov B. T., Mauenova A. E. Theoretical  problems of the phenomenology of mental retardation . 126 
4.
 
Titarenko S.A., Barsukovskaia G.P. The students' preparing to the expressive movements education of 
the prescholers in the process of the mobile games .................................................................................. 130 
5.
 
Shevel  B.A.,  Horuzhenko  T.A.,  Bilevich  I.V.,  Litvinova  N.V.  Pedagogical  conditions  of  training  of 
future teachers for national patriotically education of pupils .................................................................... 135 
6.
 
Oryngalieva Sh.O., Amanova M.T. Emotional intelligence as the basis of success in educational  
activity ....................................................................................................................................................... 140 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы № 4 (32), 2016 
 

7.
 
Rekida  I.M.,  Belyakina  N.A.  Family  groups  in  East  Kazakhstan  museum  of  fine  arts  named  after 
Nevzorov’s family. The development of empathy ....................................................................................143 
8.
 
Saeldinov S.S., Kakimov K.B., Shengelbaeva K.T. Ways of learning boxing for teenagers ................151 
9.
 
Tuleyev  A.Zh.,  Saeldinov  S.S.,  Nurpeisov  K.N.  Theoretical  and  methodological  basics  of  industrial 
physical culture ..........................................................................................................................................154 
10.
 
Tuleyev  A.Zh.,  Kasymhanov  R.B.,  Nurpeisov  K.N.  The  system  of  innovation  support  training  of 
qualified athletes ........................................................................................................................................158 
PHILOLOGICAL SCIENCES 
1.
 
Abikenova G.T., Kabdollaeva U.A. Creative activity of Bauyrzhan Momyshuly .................................162 
2.
 
Tlebaldina N.K., Katekeeva A.K. T.Alimkulov is critic ........................................................................165 
3.
 
Tlebaldina N.K., Koshkenbaeva M.A. Kadyr Myrza Ali’s performer resume ......................................168 
 
NATURAL SCIENCES 
1.
 
Asenova B.K., Sydykova М.К. Valuation of microbiological and chemical risks of certain types of foods 
for human health ........................................................................................................................................172 
2.
 
Baybalinova G.M., Suleimenov M.E., Kyrykbaeva Sh.T., Dyusembekova S.M. Construction products 
on the basis of the modified liquid glass and technogenic waste ..............................................................177 
3.
 
Zholdasova I.M., Smagulova D.B. Peculiarities of distribution order of birds falconiformes in the Irgiz-
Turgay state natural reserve .......................................................................................................................182 
4.
 
Kaliyeva A.K., Bakytzhankyzy B. Getting and cultivation the etiolated seedling of potatoes ...............188 
5.
 
Bakytzhankyzy  Zh.,  Zhaksilik  G.B.  Species composition of reptiles and their spread over the territory 
of Irgiz-Turgai reservation.........................................................................................................................194 
 
ENGINEERING SCIENCES 
1.
 
Koztaeva U.P., Serikkan Y.Y. Modernization of cooling system coolant reactor ivg.1m ......................199 
2.
 
Kurmanbaev Y.A., Rakishev Zh.K. The use of information technology in the classroom  
mathematics ...............................................................................................................................................203 
 
 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы № 4 (32), 2016 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ

жүктеу 4.01 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет