Республики казахстан


ФИЛОЛОГИЯ-ФИЛОЛОГИЯ-PHILOLOGYжүктеу 5.14 Kb.
Pdf просмотр
бет44/44
Дата09.01.2017
өлшемі5.14 Kb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

 
ФИЛОЛОГИЯ-ФИЛОЛОГИЯ-PHILOLOGY 
 

 
 
 
 
 
 
 
              
БҚМУ 
 
Хабаршысы  №1-2016ж.  
 
 
345 
Исакова С.С.  
ҚҰРЫЛЫСЫ 
ӘР 
ТҮРЛІ 
ТІЛДЕРДЕГІ 
ӘКЕ/ОТЕЦ/PÈRE 
БЕЙНЕСІНІҢ 
СЕМАНТИКАЛЫҚ  СИПАТЫ  (ҚАЗАҚ,  ОРЫС,  ФРАНЦУЗ    МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІ 
БОЙЫНША)......................................................................................................................189 
Ержанова Ұ.Р., Ашенова Р.Р. 
ШЕШЕНДІК СӨЗДЕР ЖӘНЕ КІСІЛІК ҚАСИЕТ ӨЛШЕМДЕРІ…………………...197 
 Қадыров Ж.Т., Жәмбек С.Н.,Ибраева А.Д., Мұхамеджанова Г.Т.  
ШОҚАН УӘЛИХАНОВ – ХАЛЫҚ АУЫЗ ӘДЕБИЕТІН ЗЕРТТЕУШІ ҒАЛЫМ.....207 
Утегенова К.Т., Джиреншиева Г.  
ОСОБЕННОСТИ  КОНЦЕПТОСФЕРЫ  ЖАНРА  ФЭНТЕЗИ  НА  ПРИМЕРЕ 
ТВОРЧЕСТВА   Р. АСПРИНА………………………………………………………..213 
Алтаева А.К.  
ШАРТ 
МӘНДІ 
ЖАРТЫЛАЙ 
ПРЕДИКАТИВТІ 
ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ 
СЕМАНТИКАСЫ.............................................................................................................219 
 
Жигалин Н.С.Седова Е.А.  
СУБСТАНТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СЕМАНТИКОЙ СОСТОЯНИЯ….……..227 
Абдешов Б.М., Туғанбаева М.С.  
ТАРИХИ ДЕРЕКТІҢ КӨРКЕМ ШЫҒАРМАДАҒЫ КӨРІНІСІ...................................233 
Абуханова А.Г., Ташенова Г.Ж.  
КОНЦЕПТ РОДИНА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КАЗАХСКИХ АВТОРОВ…………....240 
Сұлтанғалиева Р.Б.Мұханбетова Ж.Ө.  
С. ЕЛУБАЙДЫҢ  «ЖАЛҒАН  ДҮНИЕ» РОМАНЫНЫҢ  МАЗМҰНДЫҚ ӨРІСІ МЕН 
ИДЕЯЛЫҚ-КӨРКЕМДІК  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:  ҚОҒАМ  БЕЙНЕСІ  МЕН  ҰЛТ 
БОЛМЫСЫ........................................................................................................................247 
Донскова Г.А., Литвинова Т.С. 
СИНТАКСИЧЕСКИЕ  КОНСТРУКЦИИ  РЕКЛАМНОГО  ТЕКСТА  С  ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ПРАГМАТИКИ……………………………………………………………….253 
Абикенов М.Т., Карипжанова Г.Т., Қадыров Ж.Т,   
МӘШҺҮР 
ЖҮСІП 
ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ 
СӨЗ-СИМВОЛДАР 
ҚОЛДАНЫСЫ..................................................................................................................260 
Умарова Г.С., Ыбраева Р.  
«ЖЕНСКАЯ ТЕМА» В КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ……………………………….267 
Керімбекова Б.Д., Сейілхан Х.  
МҰҚАҒАЛИ 
МАҚАТАЕВ 
ПЕН 
ТҮРІК 
АҚЫНЫ 
АХМЕТ 
АРИФ 
ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ОРТАҚ МОТИВТЕР МЕН ТАНЫМДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР..275 
Шамғонова Р.Ғ.Нұрқашева Ф.Р.  
AҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ҰЛТТЫҚ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ..........................................................................................................282 
Ақболатов А.А. 
ЗАМАНАУИ  ЖИЫРМА  БІРІНШІ  ҒАСЫР  РОМАНЫНДАҒЫ  СОНЫ  ЖАНРЛЫҚ 
ІЗДЕНІС 
(Ә.ЫБЫРАЙЫМҰЛЫНЫҢ 
«ЗАУҚАЙЫР» 
РОМАН-ТРИЛЛЕРІ 
ХАҚЫНДА).......................................................................................................................290 
Кусаинов Ш.К., Әшейхан Е.  
ТЕЛЕСЦЕНАРИЙ: ӨНЕР ӨЛШЕМІНЕН АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІККЕ 
ДЕЙІН……………………………………………………………………………………297 
 
 
ТАРИХ- ИСТОРИЯ-HISTORY 
Алибек С.Н.  
ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Ч.Ч. ВАЛИХАНОВА.........................................303 
Ахметова Ұ.Т.Нурмуханов Ж.К.  

 
 
 
 
 
 
 
              
БҚМУ 
 
Хабаршысы  №1-2016ж.  
 
 
346 
ҚОЖАЛАР ЭТНОНИМІ...................................................................................................309 
Тұрсұн Х.М., Исаев М.С.  
«ҚОҒАМЫМЫЗДАҒЫ  ҰЛТТЫҚ  БІРЛІК,  БЕЙБІТШІЛІК  ПЕН  КЕЛІСІМ» 
ҚҰНДЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ТАРИХ ФИЛОСОФИЯСЫ......................................................315 
Дюсенгалиева М.Г.   
БӨКЕЙ,  ШЫҒАЙ  ТҰСЫНДАҒЫ  ІШКІ  ОРДАДАҒЫ  САУДА-САТТЫҚ: 
ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ КЕЗЕҢДЕРІ.............................................................................322 
Алдабергенова М.К.  
АШЫҚ  АСПАН  АСТЫНДАҒЫ  МҰРАЖАЙЛАРДЫҢ  ТАНЫМДЫҚ  ЖӘНЕ 
ТӘРБИЕЛІК ҚЫЗМЕТІН ДАМЫТУ..............................................................................329 
 
ҒЫЛЫМИ ӨМІР - НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ - ACADEMIC  LIFE................................337 
БІЗДІҢ МЕРЕЙТОЙ - НАШИ ЮБИЛЯРЫ – OUR  JUBILEES............................340 
 
 
 
 
 
АВТОРЛАР ҮШІН МӘЛІМЕТ
 
МАҚАЛАНЫҢ ДАЙЫНДАЛУ ТӘРТІБІ
 
«БҚМУ хабаршысы» жинағына жариялауға білім мәселелеріне қатысты ғылыми және 
ғылыми
-
әдістемелік  жұмыстар  гуманитарлық,  жаратылыстану,  экономикалық,  өнертану, 
техникалық ғылымдар, сонымен бірге университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметі, 
аймақтың әлеуметтік
-
экономикалық дамуының мәселелері мазмұнын құрайтын қазақ, орыс, 
ағылшын тілдерінде мақалалар қабылдайды.
 
Журналға бағытталған мақала (компьютерлік мәтін көлемі 8 беттен аспайтын
)  USB-
жинағышы,  CD
-
R  дискімен  (мәтіннің  қолжазба  түрінде,  1,0  интервалымен,  1

шрифтісінен 
кем емес, және бір данасы А4 формат қағазында) берілуі керек.
 
Суреттегі  берілген  барлық  әріп  және  сандық  белгілер  ең  басты  және  сурет 
астындағы мәтінде түсіндірілуі қажет. Қолжазбадағы суреттері бар беттері мен мәтін беттері 
нөмірленген  болуы  керек.  Мәтін  мұқият  тексерілген  және  редакцияланған  болуы  қажет. 
Сканерленген мәтіндер, грамматикалық және техникалық қателері бар мақалалар жинаққа 
енгізілмейді. 
 
«БҚМУ  хабаршысы»  ғылыми  журналына  дайындық  кезінде  материалдарды 
жариялауға  автор  туралы  мәлімет  көрсетілуі  қажет  (аты
-
жөні  (толық),  ғылыми  атағы, 
дәрежесі,  лауазымы,  жұмыс  орны,  мекенжайы,  тел.),  ӘОЖ  нөмірі,  ішкі  және  сыртқы 
рецензиясы  (жариялауға  ұсынылған  ғылыми  жұмыстың  ғылым  кандидаты  және 
докторларының  сын
-
пікірлері  болуы  керек),  түйіндеме
 
(мемлекеттік  тілде  жарияланатын 
мақалаға 

орыс  немесе  ағылшын  тілінде,  басқа  тілде  жарияланатын  мақалаға   

мемлекеттік,  орыс  немесе  ағылшын  тілінде),  жариялауға  төленген  түбіртек  міндетті  түрде 
болуы қажет.
 
Мақаланы  жариялауға  эксперттік  комиссия  бекіткен  ғылыми
-
техникалық  Кеңестің 
эксперттік тұжырымдамасы болуы керек.
 
Материалдар белгіленген тәртіп бойынша сай келмесе, жариялауға қабылданбайды. 
Қолжазбалар редакция көзқарасын білдірмейді және авторларға кері қайтарылмайды.
 
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  СТАТЕЙ
 
Для  публикации  в  «Вестнике  ЗКГУ»  принимаются  статьи  на  казахском,  русском, 
английском  языках,  содержащие  результаты  научных  и  научно
-
методических  работ  в 
области  гуманитарных,  естественных,  экономических,  искусствоведческих,  технических 
наук,  посвященных  проблемам  образования,  а  также  материалы,  отражающие 
деятельность  различных  структурных  подразделений  университета,  вопросы  социально
-
экономического
 
развития  региона.
 
Статья  (объемом 
 
не  более  8  страниц  компьютерного  текста),  направляемая  в 
журнал,  представляется  на  дисках 
CD-R,  USB-
накопитель  (с  обязательной  распечаткой 
текста, шрифтом не менее 
10, 1,0 
интервалом
 
и графики на бумаге в одном экземпляре на 
формате А4).
  
Все  буквенные  и  цифровые  обозначения,  приведенные  на  рисунках,  необходимо 

 
 
 
 
 
 
 
              
БҚМУ 
 
Хабаршысы  №1-2016ж.  
 
 
347 
пояснить  в  основном  или  подрисуночном  тексте.  Страницы  рукописи  должны  быть 
пронумерованы,  включая  листы  с  рисунками.  Текст  должен  быть  тщательным  образом 
выверен
 
и  отредактирован. 
 
Сканированные  тексты  с  грамматическими  и  техническими 
ошибками не будут включены в сборник.
 
При  подготовке  материалов  к  опубликованию  в  научном  сборнике  «Вестник  ЗКГУ» 
обязательным условием является представление сведений об авторе (ф.и.о. (полностью), 
ученая  степень, звание,  должность, место  работы,  адрес,  тел.),  номер  УДК,  внутренней  и 
внешней  рецензии  (публикуемые  в  издании  научные  работы  должны  быть  рецензируемы 
кандидатами  наук  и  докторами),  резюме  (статьи,  публикуемой  на  государственном  языке, 
должно быть на русском и английском языках, статьи, публикуемой на других языках  –
 
на 
государственном, русском и английском языках), наличие квитанции оплаты за публикацию.
 
Решение  о  возможности  опубликования  статьи  подтверждается  экспертной 
комиссией научно
-
технического Совета актом экспертного заключения.
 
 
Материалы,  не  соответствующие  данным  требованиям,  к  публикации  не 
принимаются. Рукописи не рецензируются и не возвращаются авторам.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АВТОРЛАРДЫҢ ТҮПНҰСҚАСЫНАН
 
БАСЫП ШЫҒАРЫЛДЫ
  
 
ОТПЕЧАТАНО С ОРИГИНАЛОВ АВТОРОВ
 
 
 
 
 
 
Басуға 24.03. 2016 ж. қол қойылды.  
Көлемі 42,8 б.т. Таралымы 150 дана.  
Тапсырыс  № 90.          
 
 
Подписано в печать 24.03.2016 г. 
Объем 42,8 п.л. Тираж 150 экз.  
Заказ №  90 .  
 
Западно-Казахстанский государственный 
университет им. М.Утемисова, 2015. 
090000, Уральск, пр. Достык, 162. 
 
 
Редакторы-Редактор: 
Р.Р. Кужалиева 
 
 
Материалдарды 
компьютерде беттеген: 
Верстка и изготовление  
оригинал-макета: 
Е.Е.Панова 
С.К. Сахметова, Ж.З. Есимгалиева 
 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті, 2015. 
090000, Орал, Достық даңғылы, 162. 
 

 
 
 
 
 
 
 
              
БҚМУ 
 
Хабаршысы  №1-2016ж.  
 
 
348 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


жүктеу 5.14 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет