Республики казахстанжүктеу 5.14 Kb.
Pdf просмотр
бет16/44
Дата09.01.2017
өлшемі5.14 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   44

 
 
Сурет-1.  Титан  электродының   диметиформамидте еріген мыс  (II) ионының 
концентрациясына  тәуелділігі 
 
Титан    электродының  сусыз  еріткіштер  ацетон  –  этанол  қоспасының  1:1 
қатынастағы ерітіндісінде  еріген мыс иондарына электродтық  функциясы зерттелді. 
Зерттеу  нәтижелері  2-суретте  көрсетілген.  Бұл  еріткіштер  қоспасында  титан 
электродының мыс (II) ионын сезуі диметилформамид  еріткішінен  де  жоғары, оны 
тангенс бұрышының мәнінен көруге  болады, ол  мән 80 ± 2 мВ құрайды, зерттелетін  
электродтың    сусыз  еріткіш    қоспасындағы    потенциаланықтаушы    ионға    қатысты  
потенциалдың  тұрақтану    уақыты    диметилформамидпен  зерттеу    нәтижесімен  
салыстырғанда  жоғары, 2-2,5 мин құрайды. 

 
                
 
 
 
 
БҚМУ Хабаршы №1-2016ж.  
 
108 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурет-2.  Титан  электродының ацетон – этанол қоспасында (1:1) еріген  
 мыс (II) ионының концентрациясына тәуелділігі 
  
Фазалар  бөліну  шекарасында  өтетін  процестердің  жүру  күйлері  туралы 
қосымша ақпараттар алу үшін Гиббс энергиясын есептеу жүргізілді. Гиббс энергиясы 
фазалар  бөліну  шекарасында  жүретін  электрохимиялық  реакцияның  табиғатын 
сипаттайды.  
Диметилформамид  еріткішінде  еріген  Cu
2+
-иондары  ерітіндісі  шекарасында 
Гиббс энергиясын есептеу нәтижелері 1-кестеде келтірілген. 
 
Кесте  1  –  Титан  электроды/  Cu
2+ 
-иондары
 
диметилформамид  еріткіші 
шекарасындағы электродтық процесте Гиббс энергиясының (

G) өзгеруі    
С
 
моль/л 
10
-1 
 
10
-2 
10
-3 
10
-4 
10
-5 
∆G 
кДж/моль 
-62,2 
-48,8 
-34,9 
-21,2 
-6,7 
1-кестеде  берілген  мәндерді  талдау  нәтижесінде  Гиббс  энергиясының  өзгерісі 
теріс  мәндерден  тұратындығы  анықталды,  бұл  электродтық  процестің  өздігінен 
жүретіндігін көрсетеді. Потенциаланықтаушы ионның концентрациясы артқан сайын 
Гиббс  энергиясының  өзгерісі  кемиді,  яғни  үрдіс  энтропиялық  және  концентрация 
жоғарылаған сайын тепе-теңдіктің орнығуы шапшаң әрі жеңіл өтеді. 
 
Осындай  зерттеулер  қорғасын  иондарымен  жүзеге  асырылды.  Алайда 
зерттеулер  барысында  қорғасынның    қандай  да  болмасын  тұздарының  этанолдан 
басқа сусыз еріткіштерде ерімеуі анықталды. Бұл зерттеу жұмыстарының нәтижелері 
осыған дейінгі жарияланымдарда көрсетілді.  Сондықтан титан электродының этанол 
мен  диметилформамид  қоспаларындағы  Pb
2+
-ионын  сезгіштігі  зерттелді.  Зерттеу 
нәтижелері  3-суретте  көрсетілген,  электродтық  функцияның  иілу  бұрышының  мәні 
55±2 мВ құрайды, тұрақтану уақыты 1-1,5 мин. 

 
                
 
 
 
 
БҚМУ Хабаршы №1-2016ж.  
 
109 
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
1
2
3
4
5
рС, моль/л
Е, мВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурет-3 Титан  электродының   диметилформамид  – этанол қоспасында (1:1) 
еріген қорғасын (II) ионының концентрациясына тәуелділігі 
 
2-кестеде  берілген  талдау  нәтижесінде  металл  иондары/сусыз    еріткіштер  
қоспалары  шекарасында  тепе-теңдік    Pb
2+ 
ионы  қатысында  жеңілірек  орнығатынын 
көруге болады.  
 
Кесте  2    –  Титан  электроды/  Pb
2+ 
  ДМФ:этанол  (1:1)  қоспасы  шекарасындағы 
электродтық процесте Гиббс энергиясының (

G) өзгеруі    
 
Титан  электродын  сусыз  еріткіштер  мен  олардың  қоспаларында  тура 
потенциометрлік  зерттеулер  негізінде  алынған  нәтижелер  потенциометрлік 
титрлеулерді  жүргізуге  мүмкіндік  беретіндігін  көрсетті.  Сондықтан  зерттеу 
жұмысында  титан  электродының  көмегімен  стандартты  ерітінділердегі  Cu
2+
-,  Pb
2+
-
иондарын  потенциометрлік  титрлеу  жүргізілді.  Зерттеулер  нәтижесінде  ең  жақсы 
титрленген  стандартты  ерітінділер  алынды.Титрант  ретінде  Трилон  Б  және  8-
оксихинолин  ерітінділері  қолданып  мыс-ионының  1,0
.
10
-3 
моль/л  концентрациялы 
ерітіндісін титрлеу    қисықтары 4, 5–суреттерде келтірілген.  
4-суретте  титан  электродымен  диметилформамид  ортасында  еріген  Cu
2+ 

ионының 1,0
.
10
-3 
моль/л  концентрациясы титрлеу қисығы келтірілген. Титрлеу үшін 
титрант ретінде 0,001 М Трилон Б ерітіндісі қолданылды. Титрлеу секірісі 120±2 мВ 
тең.  Осының  нәтижесінде  мыс  (II)    ионын  органикалық  орта  объектілерде  титрлеу 
арқылы анықтауға болады деген тұжырым жасауға болады.  
 
С
 
моль/л 
10
-1 
 
10
-2 
10
-3 
10
-4 
10
-5 
∆G 
кДж/м
оль 
-65,6 
-55,0 
-44,3 
-33,7 
-23,3 

 
                
 
 
 
 
БҚМУ Хабаршы №1-2016ж.  
 
110 
 
 
Сурет-4  1,0
.
10
-3 
моль/л  Cu
2+ 
- ионын  диметилформамид ортасында  
Трилон Б ерітіндісімен титрлеу қисығы  
 
Pb
2+
-
 
ионын  диметилформамид  ортасында  Трилон  Б  ерітіндісімен  титрлеу 
қисығы  5-суретте  берілген.  Бұл  қисықтан  көрінгендей  4-суретпен  салыстырғанда 
электродтық  потенциалдар  мәні  төмен  төмендейді  және  титрлеу  секірісі  35±2  мВ 
шамасында. 
 
 
 
Сурет-5  1,0
.
10
-3 
моль/л   Pb
2+ 
ионын 
 
диметилформамид ортасында  
Трилон Б ерітіндісімен титрлеу қисығы  
 
Титан  металынан  жасалған  индикаторлық  электродтың  сусыз  ортада (этил 
спирті,  ацетон,  диметилформамид)    және  олардың  бір-бірінің  қоспаларында  еріген 
Сu
2+
,    Pb
2+
  -  иондарына  потенциометрлік    өлшеу  арқылы  электроаналитикалық  
сипаттамаларын  анықтау  және  фазалар  бөліну  шекарасындағы  электрохимиялық 
процестің  Гиббс  энергиясының    өзгеруін  есептеу  жүзеге  асырылды.  Гиббс 
энергиясының  өзгеру  нәтижелерін  талдау  қортындысы  бойынша  титан  –  катион 
ерітінділері  шекарасында  ең  тиімді  процесс  қорғасын  (II)  иондарымен  жүретінін 
көрсетті.  Сусыз  ерітінділерде  еріген  катиондар  үшін  электродтық  функцияның 
орындалатындығын,  титан  электродын  қолданып  әртүрлі  еріткіштерде  катиондарды 
титрлеуге  мүмкін  екендігін  және    Гиббс  энергиясының  өзгеру    мәндерімен 
электродтық процестерді сипаттауға болатындығы көрсетілді.  

 
                
 
 
 
 
БҚМУ Хабаршы №1-2016ж.  
 
111 
Сонымен  cтуденттердің  зерттеу  жұмыстарын  жүйелі  түрде  орындауға 
ынталандыру  олардың  зияткерлік  қабілеттерін  іске  асырудың  және  жоғары 
нәтижелерге жетудің негізі болып табылады.  
 
Әдебиеттер: 
1.    Корыта  И.,  Штулик  К.  Ионселективные    электроды.  –  М.:  Мир,  1989.  –   
272 с. 
2. 
Кимстач  В.А.  Металлические  электроды  с  модифицированной 
поверхностью  в  осадительном  и  комплексометрическом  потенциометрическом 
титровании / Дисс. … доктора хим. наук. – Ростов-на-Дону, 1986. – 428 с. 
3.    Comprehensive  analytical  chemistry.  Electrochemical  sensor  analysis  /  Eds.  S. 
Alegret,                      A. Merkoci. – Amsterdam: Elsevier, 2008. – 593 p. 
4.  Иванова  З.И.  Исследования  в  области  применения  ртутного  и  других 
металлических  электродов  в  потенциометрическом  анализе  /  Автореф.  …  докт. 
хим. наук: 02.071.  Ростов-на-Дону. – 1968. – 40 с. 
5.  Заверач  Е.М.,  Чвирук  В.П.,  Линючева  О.В.  Поведение  газодиффузионных 
электродов с кислородной деполяризацией в сенсорах хлороводорода // Тезисы докл. V 
Всеросс. конф. «Электрохимические методы анализа - 99». – М., 1999. – С. 79-80.  
 
Кунашева З.Х., Утепкалиева Г.И., Маханова Н.К. 
Пути совершенствования форм обучения физико-химических методов 
анализа при освоении специальности химия и химическая технология 
В  статье  показана  важность  организации  учебно-исследовательской  и 
научно-исследовательской  работы  студентов  при  изучении  курса  физико-
химические  методы  анализа,  который  является  предметом  по  выбору  по 
направленияю  подготовки  бакалавра  химии  и  химической  технологии.  В  качестве 
примера  одним  из  путей  совершенствования  преподавания  дисциплины  приведены 
методика  проведения  исследовательских  работ  студентов  и  их  результаты 
исследований. Определено, что мотивированность  студентов к систематическому 
выполнению  исследовательских  работ  является  основой  для  получения  высоких 
результатов и реализации их интеллектуальных способностей. 
Ключевые  слова:  методика  преподавания  химии,  формы  обучения,  учебно-
исследовательские работы,  научно-исследовательская работа,  мотивированность, 
физико-химический метод, потенциометрия, индикаторный электрод, электродная 
функция. 
 
Kunasheva Z., Utepkalieva G., Machanova N. 
Ways of improving the forms of training of physical-chemical analysis methods in 
the development of the specialty of Chemistry and Chemical Technology 
 
The  article  shows  the  importance  of  the  organization  of  teaching  research  and 
scientific  -  research  work  of  students  while  studying  physical  and  chemical  methods  of 
analysis,  which is the subject  of choice Bachelor of Chemistry and Chemical  Technology. 
The methodology of research work of students and their research results are given as one 
of the ways of improving the teaching of discipline.
 
It was determined that the motivation of 
students to the systematic implementation of research is the basis for high performance and 
the realization of their intellectual abilities. 
Keywords: 
methods of teaching chemistry, forms of learning, teaching and research 
work, research work, motivation, physical and chemical methods, potentiometer, indicator 
electrode, the electrode function.  
 
*** 
 
 

 
                
 
 
 
 
БҚМУ Хабаршы №1-2016ж.  
 
112 
УДК: 373.3 
 
Сардарова Ж.И. – доктор педагогических наук, доцент, 
 ЗКГУ им. М.Утемисова 
E-mail: sardar.zh@mail.ru
 
Тулегенова Э.С. – магистрант, ЗКГУ им. М.Утемисова 
E-mail: 
tulegenova-elmira@mail.ru 
 
РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация.  В  статье  рассматриваются  особенности  интерактивных 
методов    обучения  и  их  роль  в  формировании  коммуникативной  компетенции 
младших  школьников,  а  также  указываются  преимущества    использования 
интерактивной технологии в учебном процессе.  
Ключевые  слова:  коммуникативная  компетенция,  интерактивное  обучение, 
активные  методы  обучения,  традиционное  обучение,  интерактивные  технологии, 
коммуникативные умения, таксономия. 
 
Государственная  Программа  развития  образования  Республики  Казахстан  на 
2011-2020  гг.  определила  новую  парадигму  образования,  ориентированную  на 
развитие  личности.  Она  предполагает  формирование  ключевых  компетентностей, 
овладение  которыми  является  необходимым  условием  для  выпускников 
общеобразовательных  школ  [1].  Современная  школа  должна  подготовить  человека 
думающего,  который  не  только  имеет  знания,  но  и  умеет  пользоваться  этими 
знаниями  в  жизни,  который  умеет  общаться  и  обладает  внутренней  культурой. 
Поэтому  среди  приоритетных  задач  обучения  можно  выделить  формирование  у 
учащихся  умений  действовать  и  решать  проблемы  в  любых  ситуациях.  Овладение 
коммуникативной  компетентностью  –  необходимое  условие  формирования 
социально активной личности.  
В  формировании  коммуникативной  компетенции  учащихся  большую  роль 
играют активные и интерактивные методы обучения. 
Интерактивность  метода  обучения  заключается  в  том,  что  все  учащиеся 
вовлечены в процесс познания таким образом, что они имеют возможность понимать 
рефлексировать по поводу того, что они знают  и думают. Совместная деятельность 
учащихся в процессе познания,  усвоение  учебного материала означает, что каждый 
вносит  свой  особый  вклад  в  общую  работу.  Атмосфера,  в  которой  действуют 
учащиеся,  доброжелательна.  Они  действуют  сообща,  поддерживая  и  помогая  друг 
другу.  Это  дает  возможность  учащимся  не  только  получать  новые  знания,  но  и 
развивать познавательную активность, переводя ее на более высокий уровень. 
В  России  использование активных  и   интерактивных методов широко 
практиковалось  в  20-х гг.  20  века  (проектный,  лабораторно-бригадный   метод, 
производственные,  трудовые  экскурсии,  практики).  Дальнейшая  разработка  этих 
методов  присутствует  в  трудах  Сухомлинского  (60-егг.).  а  также  "педагогики  - 
сотрудничества" (70-80-егг) - Шаталова, Амонашвили, Лысенковой и других. Особо 
интересен для нас и опыт американских коллег, поскольку в последние десятилетия 
20 века там проводились многочисленные эксперименты и научные исследования в 
области интерактивных методов, разработаны детальные руководства для учителей. 
Все эти методы и наработки способствуют активному использованию интерактивных 
методов в массовой школе. 
 

 
                
 
 
 
 
БҚМУ Хабаршы №1-2016ж.  
 
113 
В  контексте  интерактивного  обучения  знания  приобретают  иные  формы.  С 
одной  стороны,  они  представляют  собой  определенную  информацию  об 
окружающем  мире.  Особенностью  этой  информации  является  то,  что  учащийся 
получает  ее  не  в  виде  уже  готовой  системы  от  педагога,  а  в  процессе  собственной 
активности. Педагог должен создавать ситуации, в которых обучающийся активен, в 
которых он спрашивает, действует. В подобных ситуациях «он совместно с другими 
приобретает  способности,  позволяющие  преобразовывать  в  знание  то,  что 
изначально составляло проблему или препятствие». 
С другой стороны, учащийся в процессе взаимодействия на занятии с другими 
учащимися, педагогом овладевает системой испытанных (апробированных) способов 
деятельности  по  отношению  к  себе,  социуму,  миру  вообще,  усваивает  различные 
механизмы  поиска  знаний.  Поэтому  знания,  полученные  учащимся,  являются 
одновременно и инструментом для самостоятельного их добывания. 
Таким образом, цель активного обучения  - это создание педагогом условий, в 
которых учащийся сам будет  открывать, приобретать и конструировать знания. Это 
является  принципиальным  отличием  целей  активного  обучения  от  целей 
традиционной системы образования. 
Чтобы конкретизировать разговор о целях, достигаемых в стратегии активного 
обучения,  воспользуемся  таксономией  когнитивных  (познавательных)  целей  Б. 
Блума,  которая  сейчас  активно  обсуждается  в  педагогическом  сообществе.  Если 
следовать разработанной Б. Блумом таксономии, то знания – это лишь первый, самый 
простой уровень этой иерархии. Далее идут еще пять уровней целей, причем первые 
три  (знание,  понимание,  применение)  являются  целями  низшего  порядка,  а 
следующие три (анализ, синтез, сравнение) - высшего порядка. 
Систематизатор когнитивных установок, по Б. Блуму, может быть представлен 
следующим образом: 
1.
 
Знание: способность узнавать, воспроизводить специальную информацию, 
включая факты, принятую терминологию, критерии, методологические принципы и 
теории. 
2.
 
Понимание:  способность  буквально  понимать  значение  любого 
сообщения. Б. Блум выделил три типа режима понимания: 
-
 
перевод  -  воспринимать  изложенный  материал  и  переносить  в  другую 
форму (другие слова, график и так далее); 
-
 
интерпретация - перестраивание идей в новую конфигурацию; 
-
 
экстраполяция  -  оценивание  и  прогнозирование,  исходя  из  ранее 
полученной информации. 
3.  Применение:  умение  брать  и  применять  в  новой  ситуации  принципы  или 
процессы, ранее изучавшиеся, без указания на то со стороны. Например, применение 
социально-научных  обобщений  к  отдельным  социальным  проблемам  или 
применение  естественнонаучных  или  математических  принципов  к  практическим 
ситуациям. 
4. Анализ: разделение материала на отдельные составляющие, устанавливая их 
отношения  и  понимая  модель  их  организации.  Например,  узнавание 
несформулированных  допущений,  выявление  причинно-следственных  связей  и 
распознавание форм и приемов в художественных работах. 
5. Синтез: творческий процесс соединения частей или элементов в новое целое. 
Это - профессиональное написание эссе, предложение способов проверки гипотез и 
формулирование теорий, применимых к социальным ситуациям. 
6. Оценивание: процесс выработки ценностных суждений об идеях, решениях, 
методах  и  т.  д.  Эти  оценки  могут  быть  количественные  или  качественные,  но  они 
должны  быть  основаны  на  использовании  критериев  или  стандартов,  например, 
включать  оценивание  подходящего  способа  лечения  или  оценивания  результатов 
работы на основе стандартов в данной дисциплине). 

 
                
 
 
 
 
БҚМУ Хабаршы №1-2016ж.  
 
114 
И тогда методы, способы и приемы, используемые в традиционном обучении, 
позволяют  достигать  в  образовательном  процессе  первых  трех  уровней  целей. 
Рассмотрим в качестве примера задания, расположенные в конце любого параграфа 
учебника.  В  большинстве  случаев  для  их  выполнения  достаточно  простого 
воспроизведения  его  содержания.  Задания,  которые  требуют  от  учащегося 
понимания  и  применения  знаний  (второй  и  третий  уровень  целей),  как  правило, 
отмечены каким-либо знаком и не всегда используются педагогом. 
Методы  интерактивного  обучения  также  обеспечивают  достижение  целей 
первых  трех  уровней,  причем  более  эффективно,  чем  это  делают  методы 
традиционной системы обучения. Хорошим подтверждением данному тезису может 
стать  пирамида  запоминания.  И  как  следствие,  педагоги,  работающие  в 
традиционной  парадигме,  часто  используют  методы  интерактивного  обучения  для 
лучшего усвоения учащимися информации. В этом случае речь будет идти только об 
оптимизации традиционного образовательного процесса. Данная фиксация, является 
очень  важной,  потому  что  может  позволить  учителю  определиться,  в  плоскости 
какой стратегии он работает. 
Методы  интерактивного  обучения  позволяют  достигать  в  образовательном 
процессе чаще всего целей высшего порядка (4-6 уровень). 
В  то  же  время  данные  методы  содержат  еще  один  блок  целей,  реализация 
которых  способствует  развитию  у  учащихся  социальной  компетентности  (умение 
вести дискуссию, работать в группе, разрешать конфликты, слушать других и т. д.). 
Сущностная  особенность  интерактивного  обучения  -  это  высокий  уровень 
взаимно  направленной  активности  субъектов  взаимодействия,  эмоциональное, 
духовное единение участников. 
При  использовании  методов  и  приемов  интерактивного  обучения  ученик 
становится  полноправным  участником  процесса  восприятия,  его  опыт  служит 
основным  источником  учебного  познания.  Учитель  не  даёт  готовых  знаний,  но 
побуждает обучаемых к самостоятельному поиску. По сравнению с традиционными 
формами  ведения  занятий,  в  интерактивном  обучении  меняется  взаимодействие 
учителя  и  ученика:  активность  педагога  уступает  место  активности  обучаемых,  а 
задачей педагога становится создание условий для их инициативы. 
По  мнению  Е.В.  Коротаевой,  интерактивное  обучение,  необходимо 
рассматривать  как  многомерное  явление,  поскольку  оно  решает  одновременно  три 
задачи: 
- учебно-познавательную (предельно конкретную); 
-  коммуникативно-развивающую  (связанную  с  общим,  эмоционально-
интеллектуальным фоном); 
-  социально-ориентированную  (результаты  которой  проявляются  уже  за 
пределами учебного времени и пространства). 
Автор  при  этом,  отмечает  что,  интерактивное  обучение  -  это  "процесс 
познания,  где  знание  добывается  в  совместной  деятельности  через  диалог,  полилог 
учащихся между собой и учителем" [2]. 
Суть  интерактивного  обучения  состоит  в  том,  что  учебный  процесс 
организован  таким  образом,  что  практически  все  учащиеся  оказываются 
вовлеченными  в  процесс  познания,  они  имеют  возможность  понимать  и 
рефлексировать по поводу того, что они знают  и думают. Совместная деятельность 
учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый 
вносит  свой  особый  индивидуальный  вклад,  идет  обмен  знаниями,  идеями, 
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает 
саму  познавательную  деятельность,  переводит  ее  на  более  высокие  формы 
кооперации и сотрудничества.  

 
                
 
 
 
 
БҚМУ Хабаршы №1-2016ж.  
 
115 
Интерактивное обучение отчасти решает еще одну существенную задачу. Речь 
идет  о  релаксации,  снятии  нервной  нагрузки,  переключении  внимания,  смене  форм 
деятельности и т.д. 
Интерактивное  обучение  представляет  собой  такую  организацию  учебного 
процесса,  при  которой  практически  все  учащиеся  оказываются  вовлечёнными  в 
процесс познания.  
Преимущества  использования  этой  технологии.  В  традиционной  системе 
учитель  обычно  опирается  на  сильного  ученика,  ведь  он  быстрее  «схватывает» 
материал,  быстрее  его  запоминает,  а  слабый  «отсиживается»  на  уроке.  Уроки, 
проведённые  в  интерактивном  режиме,  позволяют  включить  всех  учащихся  в 
активную  работу,  обеспечить  каждому  учащемуся  посильное  участие  в  решении 
проблем, в результате слабые обретают некоторую уверенность в собственных силах, 
сильные  ощущают  пользу,  помогая  товарищам  понять  материал.  Если  при 
традиционной  системе  обучения  учитель  и  учебник  были  основными  и  наиболее 
компетентными  источниками  знаний,  то  при новой  парадигме  учитель  выступает  в 
роли  организатора  самостоятельной  познавательной  деятельности  учащихся, 
компетентным  консультантом  и  помощником,  знания  же  учащиеся  получают  в 
результате  своей  активной  познавательной  деятельности.  В  процессе  работы  в 
интерактиве  у  учащихся  формируются  коммуникативные  навыки,  способность  к 
сотрудничеству и взаимодействию, развивается критическое мышление, что является 
необходимым для их будущей профессиональной деятельности. 
Интерактивный  («Inter»  -  это  взаимный,  «act»  -  действовать)  –  означает 
взаимодействовать,  находиться  в  режиме  беседы,  диалога  с  кем-либо.  Другими 
словами,  в  отличие  от  активных  методов,  интерактивные  ориентированы  на  более 
широкое  взаимодействие  учеников  не  только  с  учителем,  но  и  друг  с  другом  и  на 
доминирование  активности  учащихся  в  процессе  обучения.  Место  учителя  в 
интерактивных  уроках  сводится  к  направлению  деятельности  учащихся  на 
достижение целей урока. 
Учитель  также  разрабатывает  план  урока  (обычно,  это  интерактивные 
упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик изучает материал). 
Следовательно,  основными  составляющими  интерактивных  уроков  являются 
интерактивные  упражнения  и  задания,  которые  выполняются  учащимися.  Важное 
отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя их, 
учащиеся  не  только  и  не  столько  закрепляют  уже  изученный  материал,  сколько 
изучают новый. 
Интерактивное обучение - это специальная форма организации познавательной 
деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из 
таких целей - создание комфортных условий обучения, то есть условий, при которых 
ученик  чувствует  свою  успешность,  свою  интеллектуальную  состоятельность,  что 
делает продуктивным сам процесс обучения. 
Интерактивная  деятельность на  уроках  предполагает организацию  и  развитие 
диалогового  общения,  которое  ведет  к  взаимопониманию,  взаимодействию,  к 
совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. 
Совместная  деятельность  учеников  в  процессе  познания,  освоения  учебного 
материала  означает,  что  каждый  вносит  свой  особый  индивидуальный  вклад, 
происходит обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причём, происходит 
это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только 
получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит 
её на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 
В  группе  интерактивного  обучения  должны  осуществляться  две  основные 
функции, необходимые для успешной деятельности: 
- решение поставленных задач (учебных, поведенческих и прочих); 
- оказание поддержки членам группы в ходе совместной работы. 

 
                
 
 
 
 
БҚМУ Хабаршы №1-2016ж.  
 
116 
В  реальной  практике  обучения  учитель  нацелен  в  основном  на  решение 
учебной  задачи.  Такое  смещение  учебного  взаимодействия  оправдано  при 
традиционном  способе  обучения.  Но  при  организации  групповой  работы 
эффективность  обучения  во  многом  зависит  от  благоприятного  эмоционального 
климата  микрогруппы.  И.А.  Зимняя  называет  это  психологическим  контактом,  или 
общностью  психического  состояния,  вызванной  и вызывающей  взаимопонимание  в 
совместной  деятельности,  связанной  с  обоюдной  заинтересованностью  и  доверием 
друг к другу сторон взаимодействия. Формирование групповой общности начинается 
уже на этапе объединения учащихся в группы. 
Занятия,  построенные  на  интерактивных  технологиях,  вызывают  заметный 
интерес  среди  учащихся,  прежде  всего  из-за  нарушения  привычного  и  надоевшего 
порядка  работы  на  занятиях,  позволяют  каждому  стать  активным  участником 
учебного процесса, а не быть в роли пассивного слушателя. 
Преимуществом  интерактивного  обучения  является  вовлечение  в  активную 
работу  всех  обучающихся,  в  то  время  как  в  традиционном  обучении  педагог 
опирается  на  более  сильного  ученика,  который  быстрее  усваивает  материал,  в  то 
время как слабый "отсиживается" на занятии. 
Интерактивное обучение не заменяет  традиционные занятия, но способствует 
лучшему  усвоению    материала  и,  что  особенно  важно,  формирует  мнения, 
отношения,  навыки  поведения.  Обеспечивает  взаимопонимание,  взаимодействие, 
взаимообогащение,  высокую  мотивацию,  прочность  знаний.  А  так  же  творчество  и 
фантазию,  коммуникабельность,  активную  жизненную  позицию,  командный  дух, 
ценность  индивидуальности,  свободу  самовыражения,  акцент  на  деятельность, 
взаимоуважение и демократичность. 
Попытки  классификации  интерактивных  методов  обучения  различны. 
О.А.Голубкова, А.Ю. Прилепо классифицируют интерактивные методы обучения на 
основе  их  коммуникативных  функций,  разделяя  их  на  три  группы:  дискуссионные 
методы  (диалог,  групповая  дискуссия,  разбор  и  анализ  жизненных  ситуаций); 
игровые  методы  (дидактические  игры,  творческие  игры,  в  том  числе  деловые, 
ролевые  игры,  организационно-деятельностные  игры,  контригры);  психологическая 
группа интерактивных методов (сенситивный и коммуникативный тренинг, эмпатия).  
Т.  С.  Панина,  Л.  Н.  Вавилова  классифицируют  интерактивные  методы 
обучения  на  три  группы:  дискуссионные  (диалог,  групповая  дискуссия,  разбор 
ситуаций  из  практики);  игровые  (дидактические  и  творческие  игры,  в  том  числе 
деловые  и  ролевые,  организационно-деятельностные  игры);  тренинговые 
(коммуникативные тренинги, тренинги сензитивности) [3]. 
Самыми популярными являются следующие интерактивные методы: 
1. Работа в парах. 
2. Ротационные (сменные) тройки. 
3. Карусель. 
4. Работа в малых группах. 
5. Аквариум. 
6. Незаконченное предложение. 
7. Мозговой штурм. 
8. Броуновское движение. 
9. Дерево решений. 
10. Суд от своего имени. 
11. Гражданские слушания. 
12. Ролевая (деловая) игра. 
13. Метод пресс. 
14. Займи позицию. 
15. Дискуссия. 
16. Дебаты. 

 
                
 
 
 
 
БҚМУ Хабаршы №1-2016ж.  
 
117 
 Интерактивная  деятельность  на  уроках  русского  языка  предполагает 
организацию  и  развитие  коммуникативных  умений  школьников  (вербальная  и 
невербальная  коммуникации),  взаимопонимание,  взаимодействие.  В  ходе 
интерактивного  обучения  учащиеся  учатся  критически  мыслить,  решать  сложные 
проблемы  на  основе  анализа  обстоятельств  и  соответствующей  информации, 
взвешивать  разные  мнения,  принимать  продуманные  решения,  участвовать  в 
дискуссиях, общаться с другими людьми. 
На уроках русского языка нами были использованы следующие интерактивные 
методы: работа в парах, ротационные (сменные) тройки,  «Карусель», работа в малых 
группах,  «Аквариум»,  «Мозговой  штурм»,    «Броуновское  движение»,  «Свеча», 
«Микрофон»,  «Жигсо»,  «Дерево  решений»,  кубики,  различные  ролевые  (деловые) 
игры, пресс-конференции, дискуссии, дебаты и многие другие. 
Метод  «Карусель»,  заключается  в  том,  что  учащиеся  образуют  два  кольца: 
внутреннее  и  внешнее.  Внешнее  кольцо  -  это  сидящие  неподвижно  ученики,  а  во 
внутреннем  ученики  через  определенный  промежуток  времени  меняются.  Детям 
внутреннего круга предлагается по несколько карточек с заданиями.  
Приведём примеры использования данного приёма из нашей практики. Так, на 
уроке  по  теме  «Глагол  и  его  грамматические  признаки»  ученики  разбиваются  две 
группы,  по  7  человек  в  каждой;  учащиеся  внутренней  группы  получают 
индивидуальные карточки, содержащие по одному вопросу. 
- Вам нужно вспомнить всё, что вы знаете о глаголе, и устно заполнить схему  
Глагол – это часть речи, которая__________________ 
Глагол имеет:  
три __________ : ___ , ___ и ____ . 
Глагол имеет:  
два ________ : ____ и _____ . 
Глагол имеет:  
два ________: _____ и _____ . 
Глагол имеет:  
два ________ : _____ и ____ . 
Глагол имеет:  
три _______ : ______ , _____ и ______ .  
На  обдумывание  ответов  дается  2  минуты;  «карусель»  начинает  свое 
«движение»  -  ученики  отвечали  по  кругу;  в  это  время  внешний  круг  слушал  их 
ответы с тем, чтобы оценить их; учащиеся, не попавшие на «карусель», могли помочь 
своим  товарищам  отвечать  на  вопросы,  но  невербальным  способом:  жестами, 
мимикой.  
На  этом  же  уроке  использовались  приёмы  «Сказочная  пара»  и  «Почтальон» 
для деления учеников на пары и группы. 
«Сказочные пары». 
Учитель делит учащихся на пары с помощью игры. Детям предлагаются слова 
на полосках. Они должны вспомнить сказочных героев и объединиться по принципу 
«Сказочная пара» (Дед Мороз – Снегурочка, Дед – Бабка, Буратино – Мальвина, Чип 
– Дейл, Заяц – Волк, Шрек – Фиона, Ниф – Ниф, Наф – Наф, Нуф – Нуф и т.п.). 
Игра «Почтальон». 
Учитель  раздаёт  детям  приглашения.  Дети  определяют  куда  их  пригласили.  
(моряки, корабль, острова, паруса, флажки – МОРЕ)  
(пирожки, чай, салат, голубцы, хлеб – СТОЛОВАЯ)  
(арена, клоун, мартышка, фокусник, акробат – ЦИРК)  
-    Придумать речёвку.  
-  Произнести  хором,  всей  группой. Учащиеся  объединяются  в  группы  (по 
характеру приглашения).  

 
                
 
 
 
 
БҚМУ Хабаршы №1-2016ж.  
 
118 
Метод  «Броуновское  движение» предполагает  движение  учеников  по  всему 
классу  с  целью  сбора  информации  по  предложенной  теме.  Например,  на  уроке  на 
этапе  актуализации  знаний  по  теме  «Глагол» мы  предложили  детям  найти в  классе 
карточки  с  глаголами  в  неопределённой  форме  (одной  группе),  с  глаголами 
прошедшего времени (второй группе), с глаголами настоящего и будущего времени 
(третьей группе), при этом на столах,  стенах, подоконниках, двери было развешано 
множество различных карточек с написанными словами (кстати, это были различные 
части  речи).  Каждая  группа  находит  в  классе  свои  слова,  и  доказывает  устно  свою 
правоту. 
Метод  «Дерево  решений» заключается  в  том,  что  класс  делится  на  3  или  4 
группы  с  одинаковым  количеством  учеников.  Каждая  группа  обсуждает  вопрос  и 
делает записи на своем «дереве» (лист ватмана), потом группы меняются местами и 
дописывают  на  деревьях  соседей  свои  идеи.  Затем  в  группах  происходит  обмен  и 
взаимопроверка  выполненных  заданий.  Так  на  первом  этапе  урока  обучающиеся  в 
группах  создавали  свои  «деревья»  по  темам:  «Неопределённая  форма  глагола»  и 
«Спряжение глагола»  
Очень  интересен  метод  «ДЖИГСО»  (желание  индивидуально  говорить, 
создавать,  оформлять  свои  мысли),  заимствованный  нами  из  технологии  развития 
критического мышления.  
Все перечисленные интерактивные методы и приемы позволяют предупредить 
ошибки,  развивают орфографическую  зоркость,  навык  звукобуквенного  анализа, 
самоконтроля, рефлексивные умения. 
Действенными являются так же интерактивные диктанты, например диктант с 
постукиванием.  Суть  данного  метода  заключается  в  том,  что  во  время  диктанта 
учитель  постукивает  по  столу  в  тот  момент,  когда  поизносит  слово  с  какой-либо 
орфограммой.  Это  постукивание  заставляет  ученика  думать  и  вспоминать 
орфограмму.  
При  работе  со  словарными  словами  был  использован  метод  аналогий  и 
ассоциаций,  в  данном  случае  помощником  может  быть  этимологический  словарь, 
который  сделает  запоминание  графического  облика  слова  не  механическим,  а 
осмысленным.  Этимологический  словарь  содержит  информацию  о  происхождении 
слова, его первоначальном значении, помогает прояснить исторический состав слова. 
Нередко обращение к истории слова позволяет понять его современное написание.  
Например,  слово  малина  -  в  основу  названия  был  положен  признак  плода 
ягоды,  состоящего из маленьких частей. Слово малина образовано от  слова малый  - 
маленький.  
Слово урожай - то, что уродилось (выросло, созрело) на земле. Исторически в 
нём выделяется приставка - у. Такая историческая справка позволяет не только лучше 
запомнить  написание  слова,  но  и  расширить  кругозор  учащихся.  Использование 
различных видов работы над словарными словами даёт положительные результаты. 
Прием  «Поиск  соответствий».  При  выполнении  этого  задания  от  учащихся 
требуется  определить  соответствие  слова  или  выражения  описанию,  причем  это 
задание  рекомендуется  сделать  до  того,  как  учащиеся  начнут  знакомиться  с 
трудными текстами. Это хорошее задание для закрепления смысла понятий. 
Задание "Поиск соответствий" 
Работая в парах, определите, у какого животного какой детеныш. 
Жи
вотное 
Детены
ш 
1. 
Собака 
2. 
Овца 
А) 
Ягненок 
Б) 
Теленок 

 
                
 
 
 
 
БҚМУ Хабаршы №1-2016ж.  
 
119 
3. 
Лошадь 
4. 
Корова 
В) 
Щенок 
Г) 
Жеребенок 
Следующий  прием  «Рейтинг».  Подобно  ранжированию,  в  этом  задании  oт 
учащихся  требуется  рассмотреть  ряд  утверждений  и  критериев  их  рейтинга, 
представленных  в  виде  оценок.  Они  должны  решить,  какой  рейтинг  присвоить 
каждому  утверждению.  Ответы  в  заданиях  такого  типа  часто  основаны,  главным 
образом,  на  личном  мнении  и  могут  вызывать  много  дискуссий.  Они  могут  быть 
очень  полезны  для  выяснения,  насколько  хорошо  учащиеся  разобрались  в  данных 
вопросах, но, конечно, не применяются для оценки их знаний. 
 
Задание «Сказки Пушкина» 
№ 
Высказывания 
Мое мнение 
Сказки Пушкина легко читаются, легко заучиваются. 
Их любят и взрослые и дети. 
Сказки наполнены разными чудесами. 
В них всегда счастливый конец. 
Я тоже могу писать сказки. 
Я могу переводить сказки Пушкина на казахский язык. 
Сказки Пушкина пересказу не подлежат. 
Я люблю читать сказки Пушкина. 
 
 
По  приему  «Верно/Неверно».  При  выполнении  этого  приема  учащиеся 
внимательно рассматривают утверждения и решают, верны они или нет. Это может 
быть  хорошим  способом  закрепить  старые  понятия,  нацелить,  учащихся  на  поиск 
нужных  ответов  в  исходных  документах  и  проверить  их  понимание.  В  результате 
обычно возникает много дискуссий. 
№ Утверждения 
Верно/Неверно 
 
1.
 
А.С. Пушкин – великий русский писатель. 
2.
 
Первые  сказки  А.С. Пушкину  читала  его  няня  Арина 
Родионовна 
3.
 
Сказка – это вымышленный рассказ 
4.
 
"Сказка о рыбаке и рыбке" это народная сказка. 
5.
 
Каждая  сказка  Пушкина  носит  поучительный 
характер 
 
Современные  технические  средства  обучения  так  же  способствуют  созданию 
интерактивной  среды,  в  которой  происходит  развитие  орфографической  зоркости. 
Например,  на  уроках  можно  использовать  возможности  интерактивной  доски. 
Приведем  в  качестве  примера  некоторые  основные  способы  использования 
интерактивной доски
1.  Создание  пометок  и  записей  поверх  выводимых  на  экран  изображений 
(пометки могут делать как сами дети, так и учитель).  
2.  Совместная  работа  над  документами,  таблицами  или  изображениями 
(например,  на  уроке  может  быть  спроецирована  таблица,  которая  в  ходе  обсуждения 
коллективно заполняется). 

 
                
 
 
 
 
БҚМУ Хабаршы №1-2016ж.  
 
120 
3.    Изменение  текста  в  выводимых  на  экране  документах,  используя 
виртуальную  клавиатуру,  которая  настраивается  в  программном  обеспечении  доски  
(эту  форму  можно  использовать  на  уроках  русского  языка  с  деформированным 
текстом.  В  тексте  допускаются  ошибки,  а  ребята  должны  найти  эти  ошибки  и 
исправить) [5].   
Таким  образом,  систематическое  проведение  уроков  русского  языка  с 
использованием интерактивных методов даёт возможность сделать вывод о том, что 
задача  формирования  коммуникативной  компетентности  успешно  решается.  Одним 
из  главных  достижений  педагогической  деятельности  считаем  создание  на  уроке 
ситуации  успеха,  что  позволяет  активизировать  развитие  социальных  компетенций, 
стимулировать  их  проявление,  а  также  способствовать  повышению  предметных 
результатов обучения обучающихся. 
                                                                                          
Литература: 
1.
 
Государственная  программа  развития  и  функционирования  языков  в 
Республике Казахстан на 2011–2020 годы, утвержденная Указом Президента РК от 
29 июня 2011 года №110. 
2.
 
Коротаева  Е.В.  Педагогические  взаимодействия  и  технологии.   —  М.: 
Academia, 2007. – 256 с.  
3.
 
Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. 
Учебное пособие. 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр "Академия", 2008. – 176 
с. 
4.
 
 Выготский Л.С. Психология. – М.: ЭКСМО, 2002. – 734 с. 
5.
 
Кашлев  С.С.  Технология  интерактивного  обучения.  –  М.:  Белорусский 
верасень, 2008. – 176 с. 
 
Сардарова Ж.И., Төлегенова Э.С. 
Орыс тілі сабақтарында бастауыш мектеп оқушыларының 
коммуникативтік  құзіреттілігін қалыптастырудағы интерактивті 
әдістердің ролі 
 
Мақалада  интерактивті  оқытудың  ерекшеліктері  мен  оқушылардың 
коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастырудағы олардың ролі қарастырылған, 
сондай-ақ 
оқу 
үрдісінде 
интерактивті 
технологияларды 
пайдаланудың 
артықшылығы көрсетілген.  
Тірек  сөздер:  коммуникативтік  құзыреттілік,    интерактивті  оқыту, 
оқытудың  белсенді  әдістері,  дәстүрлі  оқыту,  интерактивті  технологиялар, 
коммуникативтік қабілеттер, таксономия. 
 
 
Sardarova Zh.I. Tulegenova E.S. 
Role of interactive methods in formation of communicative competence of 
schoolchildren at Russian language lessons 
 
In this article are considered the features of interactive teaching methods and their 
role in the formation of students communicative competence, and also the benefits of using 
interactive technologyare pointed out  in the educational process. 
Keywords:  communicative  competence,  interactive  education,  interactive  methods, 
interactive technologyare,  communicative abilities, taxonomy. 
 
 
*** 
 
 

 
                
 
 
 
 
БҚМУ Хабаршы №1-2016ж.  
 
121 
 
 
 
 
 
ӘОЖ: 582.711.713 (043) 
 
Утаубаева А.У. − биология ғылымдарының кандидаты, доцент,  
М.Өтемісов атындағы БҚМУ 
E-mail: wksu.biology@gmail.com 
Кайсагалиева Г.С. – биология ғылымдарының кандидаты, доцент, 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ 
E-mail: gusm_@mail.ru 
Тайрова А.А. − М. Өтемісов атындағы БҚМУ магистранты 
E-mail: aselek_15.90@mail.ru 
 

жүктеу 5.14 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   44
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет