Республикасының білім жəне ғылым министрлігі қарағанды облысының білім басқармасыжүктеу 99.06 Kb.
Pdf просмотр
Дата24.04.2017
өлшемі99.06 Kb.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ

  

Қарағанды

 облысының білім басқармасы

 

КӨПСАЛАЛЫ

 ГУМАНИТАРЛЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

 

 КЕЛІСІЛДІ 

Педогогика ПЦК-ның 

төрайымы 

____________ Д.Т.Оразбаева 

«____»_______________2013ж. 

               БЕКІТІЛДІ 

               Əдістемелік кабинеттің 

               басшысы 

               ___________  С.С.Сауытова 

               «        »                          2013г.  

 

 

Оқу

 жұмыс бағдарламасы 

 

 Пəн    Қазіргі қазақ тілі 

Техникалық жəне кəсіптік білім бойынша үлгілік бағдарлама негізінде 

жасалынған 

Тіркеу № «1573» 23.01.2012ж. 

Мамандық: :  0111000 Қазақ тілі мен əдебиеті 

№________ «____»______________2013ж. оқу жоспарына сəйкес 

 

 

 Оқу

 уақытының бөлінуі 

 

Курс  Барлық 

сағаттар 

Теориялық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

Тəжірибелік 

сабақтар 

Курстық 


жоба 

Бақылау 


жұмыстары 

Емтихан 


1-сем  2-сем 

1-сем  2-сем  1-сем 

2-сем  1-сем  2-сем  1-сем  2-сем  1-сем  2-сем 

26  

26 


 

 

  

 

  

 

  

 

26  

26 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Оқу

-жұмыс бағдарламасын қолдану 

 

 

Оқу жылы Топтар 

2013-2014 о/ж 

2ҚТƏ-1 

 

  

 

Құрастырған: қазақ тілі мен əдебиеті пəндерінің оқытушысы, педагогика ғылымының  магистрі Бажикова А.К. 

 

  

 

Оқу-жұмыс бағдарламасы Көпсалалы гуманитарлы-техникалық колледжінің _______________ ПЦК отырысында қаралды жəне құпталды. 

 

 2013 жылғы «___»___________№_____ хаттамасы 

 

ПЦК төрайымы ____________________ Оразбаева Д.Т.  

 

  

 

                       

Оқу  жұмыс  бағдарламасы  мамандықтың  Мемлекеттік  стандарты  ҚР 

МЖМБС 4.05.155-2010 негізінде əзірленді.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Мазмұны  

 

1 

Түсіндірме жазба .............................................................................  

2

 

Оқу пəнінің жоспарланған нəтижесі .............................................  3

 

Пəннің мазмұны мен тақырыптық жоспары ................................  3.1

 

Пəннің тақырыптық жоспары ........................................................  3.2

 

Пəннің оқу-жұмыс бағдарламасының мазмұны ...........................  4

 

   Оқытудың жоспарланған нəтижесін бақылау ..............................  5

 

   Əдебиеттер жəне оқу құралдар тізімі ............................................   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

1.Түсіндірме жазба  

«Қазіргі 

қазақ 

тілі» 


пəнінің 

оқу 


бағдарламасы 

Қазақстан 

Республикасының  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  техникалық  жəне  кəсіптік 

білім беру стандартына (ҚР МЖМБС 4.05.155-2010) 0111000 – «Негізгі орта 

білім»  мамандығының  011101  3  –  Қазақ  тілі  жəне  əдебиеті  мұғалімі 

біліктілігі бойынша əзірленген. 

Осы  оқу  бағдарламасы  қазіргі  қазақ  тілі  пəнінен  білім  алушыларға 

тілдік  пəндер  жүйесіне  тəн  білім,  іскерлік  дағдыларды  меңгертіп,  жаттығу 

мəтіндерін тапсырма бойынша меңгерту, тіл білімі негіздерінен мағлұматтар 

жəне  теориялық  əдеби  ұғымдар  бірлігі  тұрғысынан  игерту,  қазақ  тілінің 

теориясы  мен  тарихы  бойынша  қажетті  мəліметтерді,  сондай-ақ,  тіл  білімі 

ұғымдарын пайдалана отырып, сөздің жазылуы мен айтылуын граматикалық 

тұрғыда қарастырады. 

Пəннің мақсаты: 

Білім  алушылардың  сауаттылығын  арттырып,  əдеби  тілмен  сөйлеуге 

дағдыландыру, қазақ тілінің теориялық, практикалық курсын терең меңгерту. 

2 курста 26 сағат. 

Емтихан, сынақ, бақылау жұмысы 2 курста қарастырылмаған. 

Оқу  бағдарламасының  «Қазіргі  қазақ  тілі»  пəні  бойынша  оқытуды 

жүзеге  асыру  үшін  ұйымдастырудың  төмендегі  нысандары  ұсынылады: 

əңгімелесу, пікірлесу, жағдаяттық мəселелерді шешу, өндірістік жағдаяттарға 

талдау  жүргізу,  рольдік  жəне  іскерлік  ойындар,  материалдың  тұсаукесерін 

жасау,  шағын  топтармен  жұмыстар,  лекциялар  мен  семинарлар,  тəжірибелік 

оқулар, бақылау жұмыстары т.б. 

Оқу бағдарламасы: қазіргі қазақ тілі, қазақ тілін оқыту əдістемесі, қазақ 

əдебиеті,  тіл  мəдениеті,  стилистика,  педагогика,  психология,  пəндері 

бойынша  білім  алушылардың  білімдеріне,  іскерліктері  мен  дағдыларына 

негізделеді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Оқу пəнінің жоспарланған нəтижесі  

Стандарт жəне білім 

бағдарламасында 

жоспарланған оқу нəтижесі 

Жұмыс оқу бағдарламасында жоспарланған оқу 

нəтижесі Білім

 алушылар келесі 

құзіреттіліктерге

 ие болулары 

керекБазалық

 БҚ 1 

Қазіргі  қазақ  тілі  пəнінің  мəні 

мен  əлуметтілік  маңыздылы 

жайында түсінігі болуы тиіс; 

БҚ 6 

Өз бетімен оқуға қабілеттілік – үздіксіз білім алуға жəне 

кəсіптік біліктілікті жетілдіруге 

дайындық; 

БҚ 7 


Адами қасиеттер үлгілеріне 

негізделген рухани 

құндылықтар мен нормаларды 

түсіну жəне қолдану; Пəнді

 оқыту нəтижесінде білім алушылар біледі: 

-бұл пəннің мəнін;  

-үздіксіз жəне өз бетімен білім алу кəсіптік біліктілікті 

жетілдіретінін.  меңгереді

-теориялық 

білімді 

практикамен 

байланыстыруды; 

-кəсіптік біліктерін жетілдіру үшін түрлі əдіс-тəсілдерді;  

-адамның іс-əрекетін бағалауда пайдаланылатын этикалық 

жəне эстетикалық ұғымдарды қолдануды; дағдысын

 қалыптастырады: -қазақ тілі мұғалімі 

мамандығының мəні мен маңыздылығын түсінуге; 

-өздігінен ізденіп, өз ойын ортаға сала білу; 

-еңбекке, шығарашылыққа адам өмірінің мəніне баға беру 

дағдыларын қалыптастыру; 

құзыретті

- өз бетімен ізденуге, білім алуға, 

-адам өміріндегі рухани құндылықтарды бағалай білуге. Кəсіптік

КҚ 3 

Өзін-өзі бақылау, тиімді əдістер 

мен құралдарды таңдау, 

жоспарлау əдістерін меңгерту;  

КҚ 4 

Қазақ тілі пəнінен  мектептегі практикада педагогикалық 

мақсатқа жету үшін алған 

білімін саралауға, талдап жəне 

жинақтауға қабілетті ойлауды 

дамыту; 

КҚ 5 


Сабақты жобалау жəне 

құрастыру, педагогикалық 

мақсатқа жету үшін алған 

білімін саралауға, талдап жəне 

жинақтауға қабілетті ойлануды 

дамыту тəсілдерін меңгеру біледі

:  -өзін-өзі бақылау бақылау жасаудың жолдарын;  

-сабақ жоспарын құруды;  

-тиімді əдістерді сабақ тақырыбына сай қолдана білуді;  меңгереді

: 

-тиімді əдістер мен құралдарды таңдау, жоспарлау əдістерін;  

-тілді дұрыс үйретудін маңызын; 

-педагогикалық мақсатқа жету үшін алған білімі саралауға, 

талдап жəне жинақтауға қабілетті ойлауды дамыту 

тəсілдерін; дағдысын

  қалыптастырады:  -өзін-өзі  бақылау,  тиімді 

əдістер  мен  құралдарды  таңдау,  жоспарлау  əдістерін  бір 

жүйеге келтіру; 

-қазіргі қазақ тілі мен байланысты ғылыми материалдарды 

пайдалана отырып өз пікірін айта білу;  

-сабаққа қатысты əдіс-тəсілдерді білу; құзыретті

-қазақ тілі сабағында тіл дамытуға;  

-сабақты білім алушының жас ерекшелігіне сай етіп 

жобалауға; 

-өзіндік тəжірибелер арқылы толықтыруға. Арнайы

 

АҚ 3  


Қазіргі қазақ тілі пəнінің оқыту 

əдістемесін меңгеру біледі

: -оқыту тəсілдерін  меңгереді

-сабақтың 

дидактикалық 

материалдарын 

дайындауды 

дағдысын

 

қалыптастырады

-оқытудың 

техникалық 

құралдарын қолдануды;  

-жаңа технологиялармен тиімді жұмыс жүргізу  

құзыретті

-білім 


алушылардың 

пəнге 


деген 

қызығушылығын  арттыруға  байланысты  дидактикалық 

материалдар əзірлеуге. 

 


 

3 

Пəннің

 мазмұны мен тақырыптық жоспары 

 

3.1

 

 Пəннің тақырыптық жоспары 

 

 

Күндізгі

 оқыту нысаны кезіндегі оқу уақытының көлемі (сағ) 

№ 

р/с Тақырыптар мен бөлімдер атауы 

Бекітілген 

деңгей 

Жоғары 


деңгей 

Орта буын 

маманы  

1 бөлім Қазақ тіліндегі дыбыстар 

12 

 

 1.1 тақырып 

Дыбыс туралы жалпы

 түсінік 

  

1.2  тақырып Қазақ  тілі  дыбыстарының 

құрамы мен түрлері

   

1.3 тақырып Дауысты дыбыстар жіктелуі

  

 1.4  тақырып 

Дауыссыз  дыбыстардың 

жіктелуі

  

 1.5 тақырып Дыбыстардың үндестігі 

  

1.6 тақырып Буын, оның түрлері  

  

II бөлім Сөз мағынасы. Сөзжасам 

14 

 

 2.1  тақырып  Лексика.  Қазақ  тіліндегі 

сөздердің көп мағыналылығы  

  

2.2 тақырып Сөздік қор, сөздік құрам

  

 2.3 тақырып 

Омоним. Синоним. Антоним 

 

 10 

2.4 тақырып Кірме сөздер

   

11 


2.5 тақырып Диалект сөздер

  

 

12 2.6 

тақырып 


Неологизимдер

  

 

13 2.7 

тақырып 


Тұрақты сөз тіркестер

  

 

 Барлығы

 

26 

 

  

 

3.2

 

Пəннің

 оқу-жұмыс бағдарламасының мазмұны 

 

I бөлім Қазақ тіліндегі дыбыстар 

1.1 тақырып Дыбыс туралы жалпы түсінік 

Дыбыс  туралы  жалпы  түсінік.  Тіл  дыбыстарының  жасалуы.  Дыбыс 

жəне фонема, олардың ортақ жақтары мен айырмасы.  

1.2 тақырып Қазақ тілі дыбыстарының құрамы мен түрлері 

Қазақ тілі дыбыстарының құрамы мен түрлері. Дауысты жəне дауыссыз  

дыбыстар.  Дауысты  дыбыстардың  дауыссыз    дыбыстардан  басты 

айырмашылықтары. 1.3 тақырып Дауысты дыбыстар жіктелуі 

Дауысты  дыбыстардың  жасалуы:  олардың  сөйлеу  мүшелерінің 

қызметіне,  құлаққа  естілуі  тұрғысына    қарай  əр  түрлі  топтасуы.  Дауысты 

дыбыстардың  үннің  қатысы  арқылы  жасалуы.  Буын  құруға  негіз  болуы.  

Дауысты  дыбыстардың    жасалым  қорындағы  орындарының  алты  нүктесін қамтуы. Жалаң дауысты дыбыстардың түрлері. Кірме дауысты дыбыстар. 

1.4 тақырып Дауыссыз дыбыстардың жіктелуі 

Дауыссыз  дыбыстардың  құрамы.  Дауыссыз  дыбыстардың  жасалуы. 

Дауыссыз дыбыстардың үнмен салдырдан тұратындығы. Дауыссыздардың əр 

түрлі  тұрғыда  топтастырылуы.  Қатаң  дауыссыз  дыбыстар.  Ұяң  дауыссыз 

дыбыстар. Жұп дауыссыз дыбыстардың жасалым белгілерінің жүйесі.  

1.5 тақырып Дыбыстардың үндестігі 

Дыбыстардың  үндестігі.  Бір  дыбыстың  екінші  дыбысқа    тигізетін 

ілгерінді, кейінгі, тоғыспалы ықпалы. Қазақ тіліндегі дыбыстардың  үндесімі. 

Үндесім дауыстылардың фонологиялық сипаты. Үндесім дауыссыздар. Қатаң 

дауыссыздар.  Ұяң  дауыссыздар.  Үнді  дауыссыздар.  Дауыссыздардың  

үндесім  жүйесі.  Қазақ  тілі  дыбыстарының  құрамы  мен  жүйесі.  Əліпби-

дыбыстар.  Жуан  езулік  дыбыстар.  Жуан  еріндік  дыбыстар.  Жіңішке  еріндік 

дыбыстар. Дыбыстар тіркесі. 1.6 тақырып Буын, оның түрлері 

Буын,  оның  түрлері.  Буынның  сипаты.  Сөздердің  буынға  бөліну 

жолдары  мен  қызметі.  Буынның  түрлері.  Буын  жігімен  тасымал.  Буынның 

дыбыстық құрамы. Сөздің буын құрамы. Дыбыс жылысуы. Бунақ. Бунақтың 

құрамы: Біріккен сөздер, қос сөздер, өзара тіркескен  зат есімдер, күрделі сын 

есімдер,  күрделі  сан  есімдер,  есімдік  тіркестер,  негізгі  сөздер  мен  көмекші 

сөздердің тіркесі, тұрақты тіркестер. 

II бөлім Сөз мағынасы. Сөзжасам 

2.1 

тақырып

 

Лексика

Қазақ

 

тіліндегі

 

сөздердің

 

көп

 

мағыналылығы

  

Сөздің  көп  мағыналылығы.  Сөзжасамдық  тізбек.  Сөзжасамдық  жұп. Зат есімдердің сөзжасамы. Дара мағыналы жəне көп мағыналы сөздер. Сөздің 

келтірінді мағынасының пайда болу тəсілдері. 2.2 тақырып Сөздік қор, сөздік құрам  

Сөздік  қор,  сөздік  құрам.  Жұрнақты  зат  есімдер.  Түрлі  реңкті  зат 

есімдер.  Күрделі  зат  есімдер.  Субстантив  зат  есімдер.  Сөз  тудырушы 

жұрнақтар арқылы есім жəне етістік сөзжасамы. Түркі тілдеріне ортақ сөздер. 2.3 тақырып Омоним. Синоним. Антоним 

Омонимдер. Олардың жасалуы. Синонимдердің лексика-семантикалық 

сипаты. Синонимдердің жасалуы. Синонимдік қатар.  Антонимдер. Олардың 

лексика-семантикалық сипаты. Жасалуы. 2.4 тақырып Кірме сөздер 

Кірме  сөздер.  Араб,  Иран  тілдерінен  енген  сөздер.  Монғол  тілінен 

енген  сөздер.  Орыс  тілінен  енген  сөздер.  Омоним  мен  полисемияны  айыру. 

Шеттен  енген  сөздер.  Шеттен  енген  сөздердің  типтері,  ену  себептері. 

Сөздердің стильдік мəніне қарай бөлінуі. 

2.5 тақырып Диалект сөздер  


 

Диалект сөздер. Жалпы халықтық жəне жалпы халықтық емес лексика. Белгілі  аймақтарда  ғана  қолданылатын  лексика  (деалектизмдер).  Диалектілі 

ерекшелікті əдеби тілдегі синонимдермен салыстырып түсіндіру. 2.6 тақырып Неологизимдер 

Неологизимдер. Неологизмдердің пайда болу себептері.  

Терминологиялық 

лексика. 

Терминолгиялық 

лексиканың 

ерекшеліктері. Кəсіби сөздер, олардың түрлері. 

2.7 тақырып Тұрақты сөз тіркестер 

Тұрақты сөз тіркестер. Қанатты сөздер. Мақалдар мен мəтелдер.  

4. Оқытудың жоспарланған нəтижесін бақылау 

 

Оқытудың  жоспарланған  нəтижесі  пəн  бойынша  бақылау  аралық 

аттестация 

емтихан, 

сынақ 

арқылы 


өткізіледі, 

бақылау 


жұмысы 

қарастырылмаған. 

Сынақ, емтихан 2 курста қарастырылмаған. 

 

5 Əдебиеттер жəне оқу құралдары тізімі  

 

Негізгі

 əдебиеттер тізімі: 

1.

 Сауранбаев Н. Қазіргі қазақ тілі  А, 2004 

2.

 Ф.Ш.Оразбаева, Г.Сағидолда, Б.Қасым, А.Қобыланова, Қ.Есенова, 

Ұ.Исабекова, Қ.Қасабек, Ж.Балтабаева, Қ.Мұхамади, Р.Рахметова, 

Ж.Көпбаева Қазіргі қазақ тілі. А,  2005 

3.

 Н.Оралбаева, Т.Əбдіғалиева, Б.Шалабаев Практикалық қазақ тілі. А, 

Ана тілі, 1993 

4.

 

Сарыбаев Ш. Қазақ тіл білімі мəселелері. А, 2001 5.

 

Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Қазақ тілі орфографиясының негізгі ережелері  А, 2001 

6.

 Балақаев М, Сауранбаев Т. Қазіргі қазақ тілі  Алматы,  2004 

7.

 Балақаев М. Қазақ тілінің мəдениеті Алматы, 1971 

8.

 Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі Лексика, ФонетикаА, 

1975 


9.

 

Мырзабеков С. Қазіргі қазақ тілі. Фонетика 1997 10.

 

Болғанбаев Ə, Қалиев Ғ. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы 1997 

11.


 

Жұбанов Қ. Қазақ тілінің грамматикаксы А, 1976 

12.

 

Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі. Морфология А, 1996 13.

 

Балақаев М., Қордабаев Т. Қазіргі қазақ тілі Синтаксис  А, 2004  

Қосымша

 əдебиеттер тізімі: 

1.

 Аманжолов С.  Қазақтың əдеби тілі Алматы, 1949 

2.

 Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мəселелері Алматы, 

1963 


 

3. 

М. Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы Алматы,1988 

4.

 

Қордабаев Т. Тарихи синтаксис мəселелері Алматы, 1964 5.

 

Исаев С. Қазақ əдеби тілінің тарихы Алматы 1996 6.

 

Сайранбаев Т. Қазіргі қазақ тіліндегі күрделі сөз тіркестері А, 1981 7.

 

Төлеуов Ə. Сөз таптары. А, 1982 8.

 

Х.Қожахметова. Фразеологизмдердің көркем əдебиетте қолданылуы        А, 1995 

9.

 Аханов К. Грамматика теориясының негіздері А, 1997 

10.


 

Маманов И. Қазіргі қазақ тілі. Етістік. А, 1984 Каталог: dist zaoch -> 2kurs -> 2KTA-1kz -> Kazak tili
2KTA-1kz -> Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі Көпсалалы
2KTA-1kz -> Қаратаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Алматы, 1987
2KTA-1kz -> Семинар тапсырмалары А. Тоқмағанбетов өмірі, шығармашылығы Жаттауға «Түрксиб түйіскенде»
2KTA-1kz -> Қазақстан республикасының білім жəне ғылым министрлігі
2KTA-1kz -> «Қазақ тілі жəне əдебиеті» мамандығына арналған
2KTA-1kz -> Қазақ тілін оқыту əдістері
2KTA-1kz -> Келісілді Бекітемін
2KTA-1kz -> 1-нұсқа Тақырыпты меңгеруге бағытталған мақсаттардың саны нешеу?
2KTA-1kz -> Қазақ тілін оқыту құралдары
Kazak tili -> Лексика. Антоним

жүктеу 99.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет