Республикасының білім жəне ғылым министрлігі қарағанды облысының білім басқармасыжүктеу 114.02 Kb.
Pdf просмотр
Дата06.05.2017
өлшемі114.02 Kb.

ҚАЗАҚСТАН

 РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ

  

Қарағанды

 облысының білім басқармасы

 

КӨПСАЛАЛЫ

 ГУМАНИТАРЛЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

 

 КЕЛІСІЛДІ 

Педогогика ПЦК-ның 

төрайымы 

____________ Д.Т.Оразбаева 

«____»_______________2013ж. 

               БЕКІТІЛДІ 

               Əдістемелік кабинеттің 

               меңгерушісі 

               ___________  С.С.Сауытова 

               «        »                          2013г.  

 

 

Оқу

 жұмыс бағдарламасы 

 

 Пəн    Салыстырмалы грамматика 

Техникалық жəне кəсіптік білім бойынша үлгілік бағдарлама негізінде 

жасалынған 

Тіркеу № «8» 13.08.2002ж. 

Мамандық

: 0111000

 Қазақ тілі мен əдебиеті 

№_____ «____»______________2013ж. оқу жоспарына сəйкес 

 

 

 Оқу

 уақытының бөлінуі 

 

Курс  Барлық 

сағаттар 

Теориялық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

Тəжірибелі

к сабақтар 

Курстық 


жоба 

Бақылау 


жұмыстары 

Емтихан 


1-сем  2-сем  1-сем  2-сем  1-сем  2-сем  1-сем  2-сем  1-сем 

2-сем 


1-сем  2-сем 

10  

 

  

 

10  

 

 бақылау 

 

  

10 


 

 

  

 

10  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Оқу-жұмыс бағдарламасын қолдану 

 

 

Оқу жылы Топтар 

2013-2014 о/ж 

2ҚТƏ-1с 

 

  

 

 Құрастырған: қазақ тілі мен əдебиеті пəндерінің оқытушысы, педагогика 

ғылымының  магистрі Бажикова А.К. 

 

 

 Оқу-жұмыс бағдарламасы Көпсалалы гуманитарлы-техникалық колледжінің 

_______________ ПЦК отырысында қаралды жəне құпталды. 

 

 

2013 жылғы «___»___________№_____ хаттамасы  

ПЦК төрайымы ____________________ Оразбаева Д.Т. 

 

 

  

 

                       

Оқу жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік стандарты  

ҚР МЖМБС 4.05.155-2010

 

негізінде əзірленді.   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Мазмұны 

 

 1

 

 Түсіндірме жазба …………………………………….....………...... 4 2

 

 Оқу пəнінің жоспарланған нəтижесі ............................................... 5 3

 

 Пəннің мазмұны мен тақырыптық жоспары  .................................. 6 3.1

 

 Пəннің тақырыптық жоспары  .......................................................... 6 3.2

 

 Пəннің оқу-жұмыс бағдарламасының мазмұны ............................. 7 4

 

   Оқытудың жоспарланған нəтижесін бақылау .................................. 9 5

 

   Əдебиеттер жəне оқу құралдар тізімі .............................................. 12  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  1.Түсіндірме жазба  

«Салыстырмалы  грамматика»  пəнінің  оқу  бағдарламасы  Қазақстан 

Республикасының  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  техникалық  жəне  кəсіптік 

білім беру стандартына (ҚР МЖМБС 4.05.155-2010) 0111000 – «Негізгі орта 

білім»  мамандығының  011101  3  –  Қазақ  тілі  жəне  əдебиеті  мұғалімі 

біліктілігі бойынша əзірленген. 

Осы  оқу  бағдарламасы  «Салыстырмалы  грамматика»  пəнінен  білім 

алушыларға  тілдік  пəндер  жүйесіне  тəн  білім,  іскерлік  дағдыларды 

меңгертіп,  жаттығу  мəтіндерін  тапсырма  бойынша  меңгерту,  тіл  білімі 

негіздерінен мағлұматтар жəне теориялық əдеби ұғымдар бірлігі тұрғысынан 

игерту,  қазақ  тілінің  теориясы  мен  тарихы  бойынша  қажетті  мəліметтерді, 

сондай-ақ,  тіл  білімі  ұғымдарын  пайдалана  отырып,  сөздің  жазылуы  мен 

айтылуын граматикалық тұрғыда қарастырады. 

Аталған курстың негізгі міндеттері мыналар: 

1.

 

Қазақ  тілінде  айтылған,  жазылған  сөздерді  тыңдай  білу,  түсіну, ұғыну,  сөйлесе білу,  ауызша  жəне жазбаша  сауатты дұрыс айту  дағдыларын 

қалыптастырады. 

2.

 

Оқу мəтіндері аудармасын түсінуге машықтанады. 3.

 

Студент  зерделеген  білімін  кəсіби  мамандығына  байланысты қолданана білу дағдыларын қалыптастырады. 

4.

 Студенттер  ақыл  ойын,  танымдық  жəне  шығармашылық  қызметін 

дамытады 

Жалпы көлемі - 10 тəжірибелік сағат.  

2 курстың II -семестрінде 10 сағат. 

 

Сынақ, бақылау жұмысы II -семестрінде қарастырылған.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Оқу пəнінің жоспарланған нəтижесі 

  

Стандарт жəне білім 

бағдарламасында 

жоспарланған оқу нəтижесі 

Жұмыс оқу бағдарламасында жоспарланған оқу 

нəтижесі Білім

 алушылар келесі 

құзіреттіліктерге

 ие 

болулары

 керек: 

Базалық 


БҚ 1 

Салыстырмалы  грамматика 

пəнінің  мəні  мен  əлуметтік 

маңыздылы 

жайында 

түсінігі болуы тиіс; Пəнді

 оқыту нəтижесінде білім алушылар біледі: 

-бұл пəннің мəнін; 

-қазіргі кездегі маңыздылығын; 

меңгереді

-мемлекеттік тілде қарым-қатынас жасауды; 

-теориялық білімді практикамен байланыстыруды; 

дағдысын

 қалыптастырады: 

-қазақ 


тілі 

мұғалімі 

мамандығының 

мəні 


мен 

маңыздылығын түсінуге  

Кəсіптік: 

КҚ 3 


Өзін-өзі бақылау, тиімді 

əдістер мен құралдарды 

таңдау, жоспарлау əдістерін 

меңгерту; 

КҚ 5 

Сабақты жобалау жəне құрастыру, педагогикалық 

мақсатқа жету үшін алған 

білімін саралауға, талдап 

жəне жинақтауға қабілетті 

ойлануды дамыту 

тəсілдерін меңгеру; 

 

біледі

:  


-оқулықтардың мазмұнына талдау жасай біледі; 

-сабақ жоспарын құруды;  меңгереді

: 

-тиімді  əдістер  мен  құралдарды  таңдау,  жоспарлау 

əдістерін; 

-оқу бағдарламалық құжаттарды жасақтауды; дағдысын

 қалыптастырады:  

-өзін-өзі  бақылау,  тиімді  əдістер  мен  құралдарды 

таңдау, жоспарлау əдістерін бір жүйеге келтіру; 

-оқулық пен əдістемелік құралдардағы мазмұнын 

оқушының жас ерекшелігіне сай жоспаралай білуді; 

құзыретті

:  

-үнемі бақылау жасауға; 

-жас  ерекшеліне  сай  оқу  бағдарламалық  құжаттарды 

жинақтап, сабақты жоспаралай білуге. 

Арнайы 


АҚ 2 

Негізгі ұғымдармен 

терминдермен əр түрлі 

нысандармен нақты 

құбылыстар арасындағы 

қатынастар мен 

байланыстарды ашатын 

заңдарын білу  

АҚ 3 

Салыстырмалы грамматика пəнінің оқыту əдістемесін 

меңгеру 


біледі

:  


-сабақ барысында сөздікпен жұмыс жасай білуді;  

-сабақты жоспарлағанда жаңа сөздер мен терминдерге 

баса назар аударуды; 

меңгереді

: 

-терминдер туралы заңдарды; 

-сабақтың дидактикалық материалдарын дайындауды 

дағдысын

 қалыптастырады:  

-өздігінен талдап заңдағы терминдерді білу 

дағыдыларын қалыптастыру; 

-оқытудың техникалық құралдарын қолдануды;  құзыретті

-терминдер мен белгіленген нысандар туралы берілген 

заңдарды білуге; 

-білім алушылардың пəнге деген қызығушылығын 

арттыруға байланысты дидактикалық материалдар 

əзірлеуге.  3 

Пəннің

 мазмұны мен тақырыптық жоспары 

 

3.1

 

Пəннің

 тақырыптық жоспары 

 

Күндізгі

 оқыту нысаны кезіндегі оқу уақытының көлемі (сағ) 

№ 

р/с Тақырыптар мен бөлімдер атауы 

Бекітілген 

деңгей 

Жоғары 


деңгей 

Орта буын 

маманы  

1 бөлім Фонетика 

 

 

 

1  1.1 тақырып Қазақ жəне орыс тілінде 

дыбыс жүйелігі.

   

 

2 бөлім Лексика 

 

 

 2  2.1тақырып 

Синонимдер.  Омонимдер. 

Антонимдер

  

 

 3 бөлім. Морфология 

 

  

3  3.1  тақырып 

Зат  есім

Сын  есім.  Сан есім.

  

 

4  3.2  тақырып Есімдік.

  Етістік. 

Есімше. 

Көсемше


 

  

5  3.10  тақырып 

Үстеу.  Одағай.  Көмекші 

есімдер


 

  

 

Барлығы 

10 

 

 

 

3.2

 

Пəннің

 оқу-жұмыс бағдарламасының мазмұны 

1 бөлім Фонетика 

1.1 тақырып Қазақ жəне орыс тілінде дыбыс жүйелігі 

Дауысты  дыбыстардың  жасалуы:  олардың  сөйлеу  мүшелерінің 

қызметіне,  құлаққа  естілуі  тұрғысына    қарай  əр  түрлі  топтасуы.  Дауысты 

дыбыстардың  үннің  қатысы  арқылы  жасалуы.  Буын  құруға  негіз  болуы. 

Дауысты  дыбыстардың    жасалым  қорындағы  орындарының  алты  нүктесін 

қамтуы. Жалаң дауысты дыбыстардың түрлері. Кірме дауысты дыбыстар. 2 бөлім Лексика 

2.1тақырып Синонимдер. Омонимдер. Антонимдер 

Синонимдердің 

лексика-семантикалық 

сипаты. 


Синонимдердің 

жасалуы.  Синонимдік  қатар.  Омонимдер.  Антонимдер.  Олардың  лексика-

семантикалық сипаты. Жасалуы. 

3 бөлім. Морфология 

3.1 тақырып  

Зат

 есім. Сын есім. Сан есім 

Зат  есім.  Зат  есімнің  жалпы  сипаты.  Зат  есімнің  лексикалық-

грамматикалық  топтары.  Зат  есім  өмірдегі  адамды  қоршаған  заттардың, 

заттық ұғымдардың, түрлі құбылыстардың, оқиғалардың атын білдіретін сөз 

табы екені.  


 

Сын  есім.  Сын  есімнің  лексика-грамматикалық  сипаты.  Сын  есімнің мағыналық  топтары.  Сапалық  сын  есім.  Қатыстық  сын  есім.  Сын  есімнің 

морфологиялық құрамы. 

Сан  есім  мағынасына  қарай  6  түрге  бөлінеді:  есептік  сан  есім,  реттік 

сан есім, болжалдық сан есім, жинақтық сан есім, топтау сан есім, бөлшектік 

сан  есім.  Құрамына  қарай:  дара  сан  есім,  күрделі  сан  есім,  тұлғасына  қарай 

бөлінуі. 3.2 тақырып Есімдік. Етістік. Есімше. Көсемше 

Есімдік.  Есімдіктер  туралы  жалпы  сипаттама.  Лексика-сематикалық 

сипаты. Есімдіктің мағыналық топтары. Жіктеу есімдіктері. 

Етістік.  Етістік  түбірінің  грамматикалық  ерекшеліктері.  Етістік 

категориялары  жəне  олардың  ерекшеліктері.  Етістіктің  құрамы  жағынан 

негізгі  түбір,  туынды  түбір,  біріккен  түбір,  күрделі  түбір,  қосарлы  түбір 

болып бөлінуі. Дара, күрделі жəне құрамды етістіктер. 

Есімшенің  есімдерге  жақындығы  мен  өзгешеліктері.  Есімшенің 

етістікке  жақын  белгілері.  Етістіктің  көсемше  формасы  мен  үстеудің  ұқсас 

белгілері.  Көсемшенің  өткен  шақтық  келер  шақтық  жəне  мақсатты  болып 

келуі. Көсемшенің синтаксистік қызметі.  

3.10 тақырып Үстеу. Одағай. Көмекші есімдер 

Үстеудің  лексика-сематикалық  сипаты.  Үстеудің  құрамдық  түрлері. 

Үстеудің сематикалық топтары, мағынасына қарай жіктелуі.  

Одағай.  Одағайдың  сөйлеудегі  мəні  мен  қызметі.  Олардың  мағыналық 

ерекшеліктері, тілде қолданылуы. Одағайдың мағынасына қарай жіктелуі.  

Көмекші  сөздердің  негізгі  сөздерден  айырмашылығы.  Көмекші 

сөздердің  лексикалық  мағынасының  жоқтығы,  дыбыстық  құрамының 

өзгеріске ұшырауы.  

4. Оқытудың жоспарланған нəтижесін бақылау 

Салыстырмалы  грамматика  пəнінен  оқу  бағдарламада  бақылау 

жұмысы, 

сынық, 


емтихан 

қарастырылмаған. 

Студенттердің 

алған 


білімдерінің нəтижесін тексеру мақсатымен бақылау тестін жүргіземіз. 

 

1 нұсқа 

1. Тəжірибелі маман тіркесінің 

синонимін көрсетіңіз?  

А)Ұқыпты маман  

Б)Білікті маман 

В)Тиянақты адам 

Г)Белгілі маман 

Д)Қызметкер 

2.Берілген қатарлардың қайсысында  

көмекші есімдер көрсетілген? 

А)Жұмыс орны, жұмыс уақыты 

Б)Алдында, жанында, ортасында 

В)Біріншіден, екіншіден 

Г)Қай жерде, қай уақытта 

15.Жұмыс беруші...... міндетті   

А)Келісімге тыс тыс өзгерстер негізуге 

Б)Міндеттемелерді орындамауға 

В)Мірзімінде төлемақы төлемеуге  

Г)Себепсіз келісімді бұзуға 

Д)Кезексіз демалыс беруге 

16.«Мне 35 лет»тіркесінің баламасын 

тап? 


А)Мен отыз бес жастамын 

Б)Маған отыз бес жаста 

В)Менің отыз беске 

Г)Маған отыз бес 

Д)Мен отыз бесте 


 

Д)Мекемеде, жұмыста 3.Түбіртек қағаз қандай мағынаны 

білдіреді? 

А)Личный свет 

Б)Оплата 

В)Долг 

Г)Квитанция 4.«Внеочередной отпуск» тіркесінің 

дұрыс баламасын көрсет; 

А)Кезексіз демалыс 

Б)Мерзімсіз демалыс 

В)кезектен тыс демалыс 

Г)Уақытша демалыс 

Д)Жазғы демалыс 

5.Меншікті қалай иеленуге болады? 

А)Барлығы бірігіп 

Б)Ұжымдық 

В)Жалпы 

Г)Белгілі бір лауазым 

Д)Біріңғай 

6.«Ресми»сөзі арқылы  жасалған 

мағынасы дұрыс тіркестерді көрсет? 

А)Ресми көше, ресми ел, ресми аумақ 

В)Ресми мақсат, ресми тіркес, ресми 

өнім 


В)ресми сөз, ресми тіл, ресми қағаз 

Г)ресми қала, ресми курс, ресми 

компания 

Д)Ресми мемлекет, ресми қала, ресми ел 

7.«Актуальный вопрос» тіркесің 

баламасы? 

А)Маңызды мəселе 

Б)Өзекті мəселе 

В)Күрделі мəселе 

Г)Əлуметтік мəселе 

Д)Саяси мəселе 

8.«Жауап» сөзінің мағынасы арқылы 

жасалған сөз тіркесінің қай қатардағысы 

дұрыс? 


 

А)Жауапты жоспарау,жауаптың 

қалыптасуы,жауапты ұзарту 

Б)Жауап деу,жауапты сөйлеу,жауап алу 

В)Жауапты қайтару,жауап беру,жауап 

алу 


Г)Жауап көрсету,жауапты 

нақтылау,жауапты құрастыру 

Д)Жауап толтыру,жауап баяндау,жауап 

қайту 


17.«В соответствии с условиями 

контракта» тіркесінің баламасын тап? 

А)Контрактшарттарына сəйкес 

б)Контракт жайғдайларымен 

байланысты 

В)Контракт жағдайлармен сəйкес 

Г)Контракт шарттарына қатысты 

Д)Контракт шартына орай 

18.«На основе действующего 

законодательства»тіркесінің баламасы; 

А)Қолданып журген заңдар негізінде 

Б)іс-əрекеттегі заңдар бойынша 

В)Бекітілген заңдарнегізінде 

Г)Қол қойып,бекітілген заңдарға 

суйеніп 

Д)Барлық заңдар негізінде 

19.Корреспонденция дегеніміз не? 

А)Газеттер 

Б)Журналдар 

В)Хаттар 

Г)Мекемеде құрастырылған құжаттар 

Д)Бұйрықтар 

20.«Приватизация» терминінің қай 

баламасы дұрыс? 

А)Меншікті беру 

Б)Меншікті сату 

В)Жекелендіру 

Г)Міндеттену 

Д)Орындау 

21.Несие алу үшін кепілдікке не алады? 

А)Құжат 

Б)Жылжымайтын мүлік 

В)Кепіл хат 

Г)Анықтама 

Д)Сенім хат 

22.«Физическое лицо и юридическое 

лицо»тіркесінің қай баламасы дұрыс? 

А)Жеке тұлға жəне заңды тұлға 

Б)Физикалық адам жəне заң адамы 

В)Жеке адам жəне заңды адам 

Г)Физикалық тұлға жəне заң 

Д)адам жəне заң 

23.«Төлқұжат»қандай мағынаны 

білдіреді? 

А)Бланк 

Б)БТИ анықтамасы 

В)Жеке куəлік 

Г)Түбіртек  

9.«Доверенность»термині қай баламада тұр? 

А)Сенім хат 

Б)Сенім беру хат 

В)Хабарлау хат 

Г)Өтініш 

Д)Мінездеме 

10.«Вам необходимо написать 

заявление»қазақ тілінде қай варианты 

дұрыс? 

А)Сіздің өтініш жазуңыз керек Б)Сіздің өтініш жазу керек 

В)Сізге өтініш жазу керек 

Г)Сіздің өтінішті жазуыңызға керек 

Д)Саған өтінішке жазуың керек 

11.Түйіндеме...мына мекен-жайға 

жіберіңіз? 

А)-ге 

Б)-нің 


В)-ні 

Г)-де 


Д)-да   

12.Жеке........парағы; 

А)іс 

Б)Құжат 


В)ереже 

Г)іс-əрекет 

Д)Мекеме 

13.Тұрғын үйді...ережелері; 

А)Пайдалы 

Б)Пайдалану 

В)Пайда 

Г)ПАйдалық 

Д)Пайдамен 

14.Келісім мерзімі аяқталғанда оны..... 

А)Сақтауға болады 

Б)Ұзартуға болады 

В)Бұзуға болады 

Г)Пайдалануға болады 

Д)Орындауға болады 

Д)Түйіндеме 

24.«Сату» сөзінің антонимы қайсы? 

А)Үлестіру 

Б)Сатып алу 

В)Беру 


Г)Алу 

Д)Пайдалану 

25.«Социально защищенное 

лицо»қазақша қай баламасы дұрыс? 

А)Əлуметтік қорғалған адам 

Б)Əлуметтік қорғалатын тұлға 

В)Əлуметтік қорғаушы адам 

Г)Əлуметтік сақтандырушы адам 

Д)Əлуметтік қорғаушы тұлға 

26.«Действующее 

законодательство»деген қазақша...... 

А)Қолданыстағы заңдар 

Б)іс-əрекеттегі заңнама 

В)Қолданған заңдар 

Г)Қолданылып жүрген заңдар 

Д)Қолданбаған заңдар 

27.Талап-арызды.....жазады? 

А)Жауапкер 

Б)Төраға 

В)Орынбасар 

Г)Талапкер 

Д)Басшы 


28.«Росписка»деген қазақша...... 

А)Кепілхат 

Б)Сенімхат 

В)Қолхат 

Г)Хабарламахат 

Д)Хабар хат 

30.Мен сенім хат мəтінінен...... 

А)Оқыдым 

Б)Жаздым 

В)таныстым 

Г)Қолдандым 

Д)Пайдаландым  

 

 

 

 

 

 

 

 

10

5 Əдебиеттер жəне оқу құралдары тізімі  

Негізгі

 əдебиеттер 

1.

 К. А. Бейсенбаева Сопоставительная грамматика русского и казахского 

языков  1993 

2.

 

К.  А.  Бейсенбаева  Методическая  разработка  по  сопостовительной типологии русского и казахского языков  1988 

3.

 С.  М.  Исаев,  Б.  Х.  Исмагулова  Сборник  упражнений  по 

сопоставительной типологии русского и казахского языков 1994 

4.

 

Исенгалиева  В.  И.  Употребление  падежей  в  казахском  и  русском языках 1961 

5.

 Кеңсебаев І, Мұсабаев Ғ Қазіргі қазақ тілі 1962 

6.

 Кеңсебаев С. К. Современный казахский язык 1962 

7.

 Современный русский язык изд. 4-2. Высшая школа 1971 

8.

 Журнал « Русский язык в национальной школе» 

9.

 «Орыс мектептерінде қазақ тілі жəне əдебиет» журналы 

 

Оқу құралдары 

1.

 «Фонетика»  тақырыбы  бойынша  ұқсастық  жəне  айырмашылық    тірек-

схемалары 

2.

 

«Сөз  таптары»  ұқсастығы  мен  айырмашылығы  тақырыбы  бойынша ұқсастық жəне айырмашылық  тірек-схемалары 

3.

 «Сын  есім.  Имя  прилагательное»  тақырыбы  бойынша  ұқсастық  жəне 

айырмашылық  тірек-схемалары 

4.

 

«Сан  есім.  Имя  числительное»  тақырыбы  бойынша  ұқсастық  жəне айырмашылық  тірек-схемалары 

5.

 «Есімдік»  тақырыбы  бойынша  ұқсастық  жəне  айырмашылық    тірек-

схемалары 

6.

 

«Етістік.  Глагол»  тақырыбы  бойынша  ұқсастық  жəне  айырмашылық  тірек-схемалары 

7.

 «Үстеу.  Наречие»  тақырыбы  бойынша  ұқсастық  жəне  айырмашылық  

тірек-схемалары 

8.

 

«Модаль  сөздері.  Септеулік  шылау.  Жалғаулықты  шылау»  тақырыбы бойынша ұқсастық жəне айырмашылық  тірек-схемалары 

9.

 «Одағай. 

Междометие» 

тақырыбы 

бойынша 


ұқсастық 

жəне 


айырмашылық  тірек-схемалары 

 

 

Каталог: dist zaoch -> 2kurs -> 2KTA-1kz
2KTA-1kz -> Поэмасын табыңыз. А «Қалқаман-Мамыр» в «Батыр Баян»
2KTA-1kz -> Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі Көпсалалы
2KTA-1kz -> Қаратаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Алматы, 1987
2KTA-1kz -> Семинар тапсырмалары А. Тоқмағанбетов өмірі, шығармашылығы Жаттауға «Түрксиб түйіскенде»
2KTA-1kz -> Қазақстан республикасының білім жəне ғылым министрлігі
2KTA-1kz -> «Қазақ тілі жəне əдебиеті» мамандығына арналған
2KTA-1kz -> Қазақ тілін оқыту əдістері
2KTA-1kz -> Келісілді Бекітемін
2KTA-1kz -> 1-нұсқа Тақырыпты меңгеруге бағытталған мақсаттардың саны нешеу?
2KTA-1kz -> Республикасының білім жəне ғылым министрлігі қарағанды облысының білім басқармасы

жүктеу 114.02 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет