Республикасыжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет35/36
Дата22.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

 
 
 

ҰЛТТЫҚ  БАЯНДАМА
 
 
                  
Ұлттық білім беру статистикасы
 
                   
және бағалау орталығы
 
250
 
2.3.17-
кесте.  Меншік  нысандары  бойынша  ТжКБ  ұйымдарының  материалдық
-
техникалық  базасының  болуы  және  оны  пайдалану,  2011  жыл, 
бірлік 
 
Аймақ
 
Жеке меншік
 
Мемлекеттік меншік
 
О
қу
 ка
би
не
тт
ер
ін
ің
 
сан
ы
 
Ш
еб
ерх
ан
ал
ар 
сан
ы
 
Ав
то
 (тр
ак
то
)
 
др
ом
дар 
сан
ы
 
Ко
м
пь
ю
те
рл
ік 
сын
ып
та
рд
ың
 
сан
ы
 
Оқу үдерісінде
 
О
қу
 ка
би
не
тт
ер
ін
ің
 
сан
ы
 
Ш
еб
ерх
ан
ал
ар 
сан
ы
 
Ав
то
 (тр
ак
то

дро
м
дар
ды
ң 
сан
ы
 
Ко
м
пь
ю
те
рл
ік 
сын
ып
та
рд
ың
 
сан
ы
 
 
 
Оқу үдерісінде
 
 
Бар
-
лы
ғы
 
он
ы
ң 
іш
ін
де

И
нт
ер
-
нет
ке 
қо
сы
л
-
ған
дары
 
Барлы
-
ғы
 
 
он
ы
ң 
іш
ін
де

И
нт
ер
-
нет
ке 
қо
сы
л
-
ған
дары
 
Ақмола
  
299 
12 

32 
465 
197 
899 
163 
15 
70 
1 217 
612 
Ақтөбе
 
557 
36 

51 
996 
707 
611 
116 
11 
73 
1 145 
657 
Алматы
 
510 
33 

67 
1 010 
491 
1 050 
163 
25 
146 
2 322 
837 
Атырау
 
141 


19 
275 
107 
507 
71 

54 
1 046 
269 
БҚО
 
421 
15 

55 
829 
741 
554 
111 
16 
66 
1 084 
716 
Жамбыл
 
525 
54 

61 
947 
593 
848 
132 
13 
94 
1 423 
857 
Қарағанды
 
706 
45 

87 
1 827 
1 182 
1 328 
272 
20 
119 
1 893 
1 042 
Қостанай
 
207 


42 
745 
335 
1 004 
165 
17 
89 
1 899 
1 094 
Қызылорда
 
401 
27 

56 
1 010 
315 
606 
94 
11 
64 
1 271 
246 
Маңғыстау
 
342 
15 

41 
674 
202 
433 
47 

44 
701 
272 
ОҚО
 
1 269 
71 

132 
1 996 
1 159 
1 661 
282 
24 
166 
3 234 
1 197 
Павлодар
 
369 
22 

51 
800 
555 
867 
153 
16 
110 
1 667 
754 
СҚО
 
148 
26 

23 
363 
254 
521 
80 
15 
45 
612 
384 
ШҚО
 
669 
94 
10 
94 
1 532 
907 
1 267 
193 
29 
124 
2 175 
974 
Астана
 
қаласы
 
450 
19 

69 
1 346 
546 
363 
60 

66 
1 516 
1 014 
Алматы
 
қаласы
 
1 004 
72 

124 
2 316 
955 
963 
107 

172 
2 622 
591 
Қазақстан
 
Республикасы
 
8 018 
548 
43 
1 004 
17 131 
9 246 
13 482 
2 209 
229 
1 502 
25 827 
11 516 
Дереккөзі

ҚР
 
Статистика агенттігінің мәліметтері
 

                                                                         
ҰЛТТЫҚ  БАЯНДАМА
 
 
                                                                                                                                                     
Ұлттық
 
білім беру ститистикасы
 
                                                                                                                                                                  
және бағалау орталығы
 
 
251
 
2.3.18-
кесте. АКТ ресурстарымен жарақтандырылған ТжКБ ұйымдарының саны, бірлік, 2011 жыл
 
 
 
 
 
Бір білім алушыға 
арналған есептеуден 
кітапханадағы 
электрондық 
оқулықтардың саны  
 
Қазіргі
 
заманғы оқыту 
жабдықтарымен 
жарақтандырылған оқу 
орындарының саны 
 
Интерактивтік 
жабдықтарды 
пайдаланатын оқу 
орындары 
 
Кең жолақты интернет 
желісі арқылы электронды 
оқыту жүйесіне қосылған 
оқу орындарының саны 
 
ТжКБ оқу орындарының саны, оның ішінде

172 
530 
500 
219 
Кәсіптік лицейлер
 
65 
191 
185 
68 
Колледждер
 
107 
339 
315 
151 
Дереккөзі
:
ҚР
 
Статистика агенттігі
  
2.3.19-
кесте. ТжКБ ұйымдарын ақпараттандыру туралы мәлімет, бірлік, 2010, 2011 жылдар
 
Аймақ
 
Техникалық және кәсіптік білім
 
2010 
жыл
 
2011 
жыл
 
оқу үдерісінде 
пайдаланылатын 
компьютерлер саны, 
барлығы 
 
олардың 
ішінде 
Интернетке 
қосылғаны
  
Интерактивтік 
жабдықтар 
жинақтарының саны 
 
оқу үдерісінде 
пайдаланылатын 
компьютерлер 
саны, барлығы 
 
олардың 
ішінде 
Интернетке 
қосылғаны
  
Интерактивтік 
жабдықтар 
жинақтарының саны 
 
Ақмола
 
1538 
682 
62 
1682 
809 
109 
Ақтөбе
 
1961 
1146 
47 
2 141 
1 364 
71 
Алматы
 
2838 
980 
110 
3 332 
1 328 
158 
Атырау
 
1142 
354 
71 
1 321 
376 
87 
ШҚО
 
3284 
1298 
84 
3707 
1 881 
102 
Жамбыл
 
2026 
1160 
77 
2 370 
1 450 
107 
БҚО
 
1709 
1206 
77 
1 913  
1 457 
83 
Қарағанды
 
3531 
1660 
114 
3720 
2 224 
164 
Қостанай
 
2112 
964 
103 
2 644 
1 429 
169 
Қызылорда
 
1838 
371 
67 
2 281 
56 
85 
Маңғыстау
 
1283 
1821 
67 
1 375 
1474 
118 
Павлодар
 
2214 
1228 
55 
2 467 
1 309 
76 
СҚО
 
895 
590 
21 
975 
638 
36 
ОҚО
 
4138 
1821 
160 
2356 
2 356 
234 
Астана
 
қаласы
 
2530 
1272 
185 
2 862 
1 560 
231 
Алматы
 
қаласы
 
4976 
1402 
162 
4 938 
1 546 
182 
Қазақстан
 
Республикасы
 
38015 
16492 
1462 
42 958 
20 762 
2 012 
Дереккөзі

ҚР
 
БҒМ мәліметтері
 

ҰЛТТЫҚ  БАЯНДАМА
 
 
                  
Ұлттық білім беру статистикасы
 
                   
және бағалау орталығы
 
252
 
2.3.20-
кесте. Кітапханалары бар ТжКБ ұйымдарының саны, бірлік 
 
Аймақ
 
 
2009 
жыл
 
 
 
2010 
жыл
 
 
 
2011 
жыл
 
 
барлығы
 
қалалық
 
ауылдық
 
барлығы
 
қалалық
 
ауылдық
 
барлығы
 
қалалық
 
ауылдық
 
Ақмола
 
42 
31 
11 
42 
31 
11 
42 
31 
11 
Ақтөбе
 
38 
31 

39 
32 

40 
33 

Алматы
 
66 
39 
27 
65 
39 
26 
71 
43 
28 
Атырау
 
21 
16 

24 
19 

24 
19 

ШҚО
 
34 
20 
14 
32 
18 
14 
34 
20 
14 
Жамбыл
 
54 
37 
17 
56 
37 
19 
52 
33 
19 
БҚО
 
78 
69 

78 
69 

79 
70 

Қарағанды
 
40 
29 
11 
43 
32 
11 
45 
34 
11 
Қостанай
 
34 
26 

36 
27 

36 
27 

Қызылорда
 
25 
21 

25 
21 

25 
21 

Маңғыстау
 
95 
71 
24 
92 
70 
22 
91 
68 
23 
Павлодар
 
57 
47 
10 
53 
43 
10 
53 
43 
10 
СҚО
 
31 
18 
13 
32 
19 
13 
30 
17 
13 
ОҚО
 
92 
77 
15 
96 
80 
16 
99 
82 
17 
Астана
 
қаласы
 
31 
31 
 
32 
32 
 
32 
32 
 
Алматы
 
қаласы
 
85 
85 
 
69 
69 
 
71 
71 
 
Қазақстан
 
Республикасы
 
823 
648 
175 
814 
638 
176 
824 
644 
180 
Дереккөзі

ҚР
 
Статистика агенттігі
 
 
 

                                                                         
ҰЛТТЫҚ  БАЯНДАМА
 
 
                                                                                                                                                     
Ұлттық
 
білім беру ститистикасы
 
                                                                                                                                                                  
және бағалау орталығы
 
 
253
 
2.3.21-
кесте. ТжКБ
-
ның мемлекеттік кәсіптік лицейлерінде жатақханалардың болуы туралы мәлімет, 2011 жыл
 
Аймақ
 
Барлық 
мемлекеттік КЛ 
 
Жатақ
-
ханалар
-
дың саны
 
 
Жатақханада 
тұратындардың 
саны 
 
Жатақхананы 
қажет
 
ететіндер саны 
 
Күрделі жөндеу 
жүргізілген 
жатақхана
-
лардың саны 
 
сомма (млн.
 
теңге)
 
Ауылдық 
жерлердегі 
жатақха
-
налардың 
саны 
 
Оларда 
тұратындарды
ң саны 
 
Ақмола
 
18 
20 
1904     
279 

14,4 

667 
Ақтөбе
 
15 

447     
75 192 
Алматы
 
26 
21 
2084     
303 

150 
11 
814 
Атырау
 
13 

242     
324 242 
ШҚО
 
32 
22 
2265 
1121 

41,703 
11 
1159 
Жамбыл
 
19 
11 
462     
175 

5,7 

350 
БҚО
 
22 
18 
1145     
25 


13 
591 
Қарағанды
 
33 
15 
698     
20 233 
Қостанай
 
17 
11 
1087     
439 657 
Қызылорда
 
12 

222     
418 147 
Маңғыстау
 


200 
665 
Павлодар
 
25 

462     


22,7 

338 
СҚО
 
17 
12 
600     
357 

161,1 
12 
525 
ОҚО
 
26 
20 
2076 
182 


13 
2076 
Астана
 
қаласы
 


342     
0     
Алматы
 
қаласы
 
14 

90     
300 
Қазақстан
 
Республикасы
 
301 
185 
14326 
4683 
23,4 
389,203 
116 
7991 
Дереккөзі

ҚР БҒМ мәліметтері
 

ҰЛТТЫҚ  БАЯНДАМА
 
 
                  
Ұлттық білім беру статистикасы
 
                   
және бағалау орталығы
 
254
 
2.3.22-
кесте. ТжКБ
-
ның мемлекеттік колледждерінде жатақханалардың болуы туралы мәлімет, 2011 жыл
 
Аймақ
 
Барлық 
мемлекеттік 
колледждер
 
Жатақ
-
ханалар
-
дың саны
 
 
Жатақхана
-
да 
тұратындарды
ң саны 
 
Жатақхананы 
қажет
 
ететіндер 
саны 
 
Күрделі 
жөндеу 
жүргізілген 
жатақхана
-
лардың саны 
 
сомма 
(млн.
 
теңге)
 
Ауылдық 
жерлердегі 
жатақха
-
налардың 
саны 
 
Оларда 
тұратындард
ың саны 
 
Ақмола
 
12 
10 
1735 
399 401 
Ақтөбе
 
10 

1245 
150 

0,0 


Алматы
 
15 
10 
1964 
278 

18,6 

134 
Атырау
 
12 

151 
1196 

0,0 


ШҚО
 
22 
14 
1796 
4461 

15,085 

163 
Жамбыл
 
11 

964 
44 

380,7 

323 
БҚО
 


740 
223 

0,0 

220 
Қарағанды
 
19 
13 
1520 
230 

8,585 

150 
Қостанай
 
19 
10 
1681 
1348 

322,3 

240 
Қызылорда
 


940 
110 

67,7 


Маңғыстау
 
10 

271 
1746 

0,0 


Павлодар
 
14 

1110 
307 

6,00 

163 
СҚО
 
12 

1735 
23 

0,5 

387 
ОҚО
 
18 
19 
3219 
1068 

836,936 

3219 
Астана
 
қаласы
 


1091 
1220 

0,0 


Алматы
 
қаласы
 
13 

1385 


212,0 


Республикалық
 


300 
49 
Қазақстан
 
Республикасы
 
209 
139 
21547 
12803 
25 
1868,427 
23 
5400 
Дереккөзі

ҚР
 
БҒМ мәліметтері
 
 

                                                                         
ҰЛТТЫҚ  БАЯНДАМА
 
 
                                                                                                                                          
Ұлттық
 
білім беру ститистикасы
 
                                                                                                                                                     
және бағалау орталығы
 
255
 
 
2.3.23-
кесте

Кәсіптік лицейлер білім алушыларын ыстық тамақпен қамтамасыз ету жөніндегі мәлімет
, 2011 
жыл
 
Аймақ
 
Ж
елі
 
Ко
нт
ин
ге
нт
 
Қамтылған
 
Тамақтандыру үшін 
қарастырылған
 
шығындар                                
(
мың теңге)
 
Бір білім алушыға арналған 
тамақтың құны (теңге)
 
барл
ы
ғы
 
қа
м
ту
 %
 
Оның ішінде 
жетім 
балалар
 
Оның ішінде аз 
қамтылған
 
отбасының 
балалары
 
барл
ы
ғы
 
Аз
 
қам
ты
лғ
ан
 
от
бас
ы
ны
ң 
бал
ал
ары
 
Ж
ет
ім
 б
ала
ла
р
 
Аз
 қ
амт
ы
лғ
ан
 
от
бас
ы
ны
ң 
бал
ал
ары
 
қала
 
ауыл
 
қала
 
ауыл
 
Ақмола
 
18 
7098 
6374 
89,8% 
203 
146 
648 
694 
598,264 
362,340 
676 
270 
Ақтөбе
 
15 
5691 
3222 
56,6% 
135 
92 
2449 
546 
1075,648 
904,490 
754 
302 
Алматы
 
30 
9349 
8041 
86,0% 
233 
35 
2695 
3001 
1668,560 
1480,960 
700 
260 
Атырау
 
13 
4470 
4470 
100,0% 
96 
44 
2203 
1117 
847,420 
766,920 
575 
231 
БҚО
 
42 
9564 
8014 
83,8% 
402 
130 
2292 
1372 
799,040 
586,240 
400 
160 
Жамбыл
 
20 
5986 
5046 
84,3% 
140 
28 
1618 
3260 
1377,312 
1268,280 
649 
260 
Қарағанды
 
22 
6682 
6300 
94,3% 
173 
108 
1437 
1203 
746,000 
633,600 
400 
240 
Қостанай
 
34 
10174 
9714 
95,5% 
308 
120 
1544 
130 
608,770 
426,870 
425 
255 
Қызылорда
 
17 
8574 
8574 
100,0% 
452 
140 
800 
673 
740,082 
356,466 
648 
242 
Маңғыстау
 
13 
6010 
4669 
77,7% 
41 
21 
1234 
1161 
342,104 
330,510 
187 
138 
ОҚО
 

2176 
1234 
56,7% 
34 

989 
284 
357,710 
343,710 
400 
270 
Павлодар
 
26 
6378 
5901 
92,5% 
238 
46 
446 
578 
334,520 
197,632 
482 
193 
СҚО
 
20 
4152 
4090 
98,5% 
50 
245 
226 
574 
342,125 
178,400 
555 
223 
ШҚО
 
27 
13293 
13153 
98,9% 
158 
62 
7556 
5377 
3235,920 
3103,920 
600 
240 
Астана
 
қаласы
 

3209 
2676 
83,4% 
392 

549 

269,104 
96,624 
440 
176 
Алматы
 
қаласы
 
14 
8152 
7838 
96,1% 
245 

7593 

3150,912 
2915,712 
960 
384 
Қазақстан
 
Республикасы
 
323 
110958 
99316 
89,5% 
3300 
1218 
34279 
19970 
16493,491 
13019,760 
554 
240 
Дереккөзі

ҚР
 
БҒМ мәліметтері
 
 

ҰЛТТЫҚ  БАЯНДАМА
 
 
                  
Ұлттық білім беру статистикасы
 
                   
және бағалау орталығы
 
256
 
2.3.24-
кесте. ТжКБ ұйымдарындағы бір білім алушыға арналған шығындар, мың тенге
 
Аймақ
 
2011 
жыл
 
кәсіптік
 
лицей
 
колледж
 
Бюджеттік негізде оқу 
құны
 
Ақылы негіздегі оқу құны
 
 
Бюджеттік негізде оқу құны
 
Ақылы негіздегі оқу құны
 
 
Ақмола
 
315,0 
57,0 
429,0 
96,8 
Ақтөбе
 
205,5 

264,0 
95,0 
Алматы
 
262,5 

383,5 
70,0 
Атырау
 
202,1 

183,9 
85,0 
ШҚО
 
327,0 

267,7 
102,0 
Жамбыл
 
270,0 
50,0 
267,0 
77,0 
БҚО
 
244,8 

307,9 
90,0 
Қарағанды
 
248,1 

260,4 
110,0 
Қостанай
 
264,2 
90,0 
269,0 
150,0 
Қызылорда
 
272,2 

237,8 
125,0 
Маңғыстау
 
199,2 
80,0 
145,3 
85,0 
Павлодар
 
269,0 

251,0 
115,0 
СҚО
 
280,0 
0,0 
299,0 
120,0 
ОҚО
 
289,0 
80,0 
314,0 
90,0 
Астана
 
қаласы
 
215,0 
0,0 
120,0 
150,0 
Алматы
 
қаласы
 
307,0 
130,0 
260,0 
200,0 
ҚР
 
261,0 
81,2 
272,5 
110,1 
Дереккөзі

ҚР
 
БҒМ деректері
 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет