Республикасы білім және ғылым министрлігіжүктеу 0.97 Mb.
Pdf просмотр
бет8/8
Дата27.02.2017
өлшемі0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Әдебиеттер

1  Гальперин  И.  Р.  Текст  как  объект  лингвистического

исследования. — М . : Наука,  1981. — 183  с.

2  Золотова  Г.  А.,  Онипиенко  Н.  К.,  Сидорова  М.  Ю.

Коммуникативная  грамматика  русского  языка.  -   М„  1988.  -   449  с.

3  Современная  русская  устная  научная  речь.  /  под.  ред. 

О.  А.  Лаптевой. -  Красноярск,  1985. -  Т.  1 1 3 7 6  с.

4  Лннгвистическнй  энциклопедический  словарь.  -   М.  :  Сов.

энциклопедия,  1990. -  685 с.

5  Москальская  И.  О.  Грамматика  текста.  -   М.  :  Высшая  школа,

1981. — 215 с.

6

  Алефиренко Н. 

Ф.  Смысловая  структура  текста  //  Семантика

языка и текста:  гылыми макалалар жинагы. -  Волгоград,  1998. -   150 с.

7  Бахтин  М.  М.  Эстетика  слова  и  язык  писателя.  -   М.,  1979.  -

174 с. 

,

8  Богин  Г.  И.  Речевой  жанр как  срелство  индивидуации  /

Жанры речи. -  Саратов,  1997. -  89 с.

9  Әбікенова  Г.  Т.  Көркем  шыгармадагы  мэтінтүзім  мәселелері  .

о

ку

 

кұралы. —  

Семей, 2010. — 155 б. 

^

10  Одинцов  В.  В.  Функциональные  типы  русскои  речи.  -   м .,1982.-251  с.

11  Тураева  3.  Я.  Лингвистика текста.  -  М.  :  Просвешение,  1986. 

10 

Матвеева  Т.  В.  Функциональные  стили  в  аспекте  текстовыхкатегори й .-М .,  1 9 9 0 .-  172с. 

іооп  _


13  Лосева Л.  М.  Как строится текст. -  М.  :  Просвещение,  1980.

94 с • 


л

14 Кухаренко 

В. 

А. Интерпретация текста. -  Л.,  1979. -   19- с.15  Купина  Н.  А.  Лингвистический  анализ  художественного

т е к с т а .-М .,  1980. -   165 с. 

|0П

16 Брандес М.  Стилистический анализ. -  М.,  1V /1. і 

с.

17  Шалабаев  Б.  Көркем  проза  тілі.  -   Алматы  :  Білім,  1994.124 б.

Алматы


I   О  

«  • •   -   — ^   ----------------  

Ж

; '  


#

19 Шалабай Б.  Коркем  проза тілін зерттеудін гылыми теориялык

негіздері:  филол.  гыл. д-ры... дисс. 1  Алматы,  1999. -  340 б. 

|

20  Сыздыкова  Р.  Абайдын сөз  өрнеп.  -  Алматы  :  Санат,  ІУУЭ,21  Кунанбаева  С.  С.  Темпоральные  отношения  в  казахском 

художественном тексте. -  Алма-Ата  : Ғылым,  1991. -   115 с.

208 б.

81


— 

1:рііи іироьл 

і  

СоІІІСЧ 


IІ.іІ 

СІІІІіаКСік ІіШІ

і і р а і м і ш ш  ш і с

і

ика-іык  а с н с к і і с і   :  фііло.і.  * ы

.

і.  д -р ы ... 

ліісс


.  а н ю р с ф

. Л . Ш І У ,   2 и и і . - 4 ^ аЗЗЬЬсшфимиС.  I сю:іічм|\і<\кміыіс срсісіш  кацачсшіо и <ыка  :  аніцхч|) 

к а і с і  ф и н . г

1

.

1и >  к. 

Л і м а і ъ ц   ІЧ 8 &  

2 4 с

24  і>іімжаиова  1  .  Каіак  коркем  и р о и   мәтіиініц  нрагмаиіка.іык э.»с>сіі: фи-іол. 

іы

  і. д-ры... діісс

  авюреф.  -  А.імаііа, 2007. -  49 625 ч1ікілкіск.і # I  Л,  Кдіак  іішші іірштиаспшагпис^ы. -  Лччиіы  *  'іимі-

1 Ірихч 2Ш7.  -  243 а  

ь

2 ь  


Мареіоасьа  М. 

О .   О щ  

імсле> 

м э г і и і н і и   т і л д і к -  сіи  

і і і с і и к х і ы к

 

сиіиіы :  филол.  » ыл.  канл. лисс  авюреф. -  А л м а і ы ,  

2008.  -  24 6.27  І м а і у ю ь а   I .   М оііи  лишыисшкасы.  -   Ллмаіы   :  Ка*ак 

>ниверсіі іеі і.  2002.  -  I  і !  6.

28  Пімелеііл  I.  В.  Іексі 

с к в о і ь

  и р и і м у  

меіафоры  ткаиья  // 

йгаіросы  сиілисіики.  Вьш.  27. 

С араюв,  1998. -   148 с.

- 9   Виноі ралоы  В.  В.  О  іеории  художесівенной  речи  -  М  1971

-

 

2 4 0 с*КиСУМШ 

• А,-


I  Лрио. іьл  іі. 

В. 


і  

іилисш ка  соьрем еііиоіо  а т  л и й с к о ю   м іыка  -  

М ,  1990. 

383 

с.

0.и.и>іи \. 

Қияргі 


каш к 

коркем 


шыі армаларын  іаі 

і

.і

 

нніоріекч;і\а-иы .іы кі ыц  рсііро ісіі

 іациясы,  ссмантикасы,  күры.іымы: 

филол.  і ы л.  л-ры..  іж х.*ш іорс4 

Алмагы,  2009.  - 49 б.

3  І-.ссноиа  К.  О.  Кайргі  качак  медня-моііііініц  ирагматикасы 

ік аы к   оаспасо»  мактсриа.і.чары  ііегізінде):  филол.  гыл.  д-ры.„  дисс.а в ю р е ф .  

А . і м а і ы ,  

2007. 


49 Г>

4  Коріижапоиа  I 

I  Коркем  маіінді  лиш  вистикалык  іа.іла>  : 

ок)  күра.іы. 

I Іааю дар:  Ксрекл.  2009.  - 1 1 2  6.

5  Кайшыі \  юва  Ж.  Каіак  моіінініц  курдслі  фрашлык  іүіасым  / 

а іш ц   леш еиінлс  мүшелен\і:  филол.  іыл.  капл.  днсс.  авю рсф

Длмаі ы.  2іЮІ. -  24 о 

- -

6

  К а ш е н   I Ка іак  іі.і  оі.іімінііі  т ер м ін ю л оі иялык  гүсііі.іірмс

ім  «діі і. 

I іаіі.ю  ііір  :  К ер ек\.  20 і 0. 

548 б. 


'ЩіЩ. А

Мазмүны

Алгысөз...................................................... .......................

Мәтін лингвистикасы гылыми  пән ретінде...............................

Мэтін және онын негізгі белгілері..............................................1.1  Мәтін туралы ұгым............................................ .................;.........

1.2  Сөйлеу жанрлары  мен  мәтін жанрлары. Мәтін типтері......

Мәтінге тән категориялар.............................................................2.1  Мәтін  категориясы туралы ұгым................................................

2.2  Мәтіннін байласымдылыгы  мен тұтастыгы.............................

2.3  Мэтіннің акпараттылыгы мен  модальділігі.............................

Мәтіндегі уакыт пен  кеңістік категориялары..........................3.1  Шынайы, концептуалды, көркем уакыт....................................

3.2  Кеңістік континуум және оны  мэтінде өткеру кұралдары....

3.3  Мэтіндегі ретроспекция  мен проспекция.  Алданган үміт...

Мэтінді  бөлшектеу, оның композициялык бөлімдері..........4.1  Мәтінді  көлемдік-прагматикалык бөлшектеу.........................

4.2  Мэтін  үзінділерінің автосемантиясы.........................................

4.3  Мэтінді  контексті -  вариациялык бөлшектеу.........................

4.4  Күрделі  фразалык тұтастык және абзац...................................

4.5  Көркем  мэтіндегі  композициялык баяндау  формалары.......

4.6  Диалогты бөлшектеу....................................................................

Мәтіннің интеграциясы  мен аякталуы......................................5.1  Мәтін  интеграциясы туралы ұгым............................................

5.2  Мәтін  интеграциясындагы лексикалык, морфологиялык

жэне синтаксистік деңгейлер бірліктері.............- ...................

5.3  Көркем  мэтін  интеграциясындагы бейнелік жүйе................

5.4  Мэтіннің аякталуы.  Мәтіндегі  такырып  пен  эпиграф...........

Автордын тілдік тұлгасы жэне автор бейнесі........................6.1  Мэтін авторынын тілдік тұлгасы..................... ........................

6.2  Автор бейнесі  көркем  мэтін  категориясы ретінде................

Қорытынды........................................ ..........................................

Терминологиялык түсіндірме сөздік........................................

Әдебиеттер.....................................................................................


жүктеу 0.97 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет