Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет


Әлеуметтік желінің жұмысы пайдаланушы мәдениетімен өлшенедіжүктеу 0.78 Mb.
Pdf просмотр
бет2/7
Дата09.01.2017
өлшемі0.78 Mb.
#264
1   2   3   4   5   6   7

Әлеуметтік желінің жұмысы пайдаланушы мәдениетімен өлшенеді

Патриотизмге пән беріле ме?

ма са  бол майды.  Себебі  әлеуметтік  желі-

лер ге бай ланысты дау-дамайдың көпшілігі 

пай да ланушылардың  мәдениетіне  тікелей 

бай 

ланысты. Кейінгі кездері бүркеншік есім дермен арнайы аккаунт ашып, ой ла-

рына келгенді жариялайтындар көбейіп 

кетті. Әлеуметтік араздықты тудырушы, 

басқа да аран датушы ақпараттар негізінен 

осы бүр кеншік есімдердің иелері тара-

пынан жарияланып жатады. Тіпті кейде 

ғалам тор дан Абай Құнанбайұлы, Мұқаға-

ли Мақатаев, Төлеген Айбергенов есімді 

блог герлерді көзіміз шалып қалады. Белгілі 

тұл ғалардың шығармашылығын көпші-

лікке ұсынып, сауапты іс істесе, жөні бөлек. 

Ал сол аккаунтты ашқандар аузына келген-

дерін жариялап жатса, не болмақ?! Прези-

денттің немесе басқа да тұлғалардың 

суреттерін қоятындар бар. Суретте тұрған 

ештеңе жоқ сияқты болып көрінуі мүмкін. 

Алайда сол суреттердің соңында міндетті 

түрде әртүрлі мақсаттағы пікірлер қал ды-

рылады. Мұны да ескергеніміз абзал. 

Әлеуметтік желінің пайдасы мен кейбір 

келең сіздіктері туралы ғаламтордың бел-

сенді қолданушысы, Мәжіліс депутаты Мұ рат  Әбенов былай дейді:

– Әлеуметтік желілердің дәурені жүріп 

тұрғаны рас. Тіпті мен байланыс құралы 

ретінде осы желілерді телефоннан да көп 

қолданамын. Себебі менің депутаттық ұсы-

ныстарымның, менің атыма келетін арыз-

шағымдардың 80 пайызы осы туиттер, 

фэйсбук сияқты танымал желі лер ар қы лы 

келіп жатады. Қазір әлеуметтік же лі лердегі 

сілтемелер арқылы телегей-теңіз ақпарат 

алуға  болады.  Біздің  жас та ры мыз дың  65 

пайызы «Мой мирді» пайдаланады екен. 

Қазақ әріптерін оқымайтындықтан, әдейі 

қате жазбалар жазып жатады. Бос әңгімені 

де осы желінің пайдаланушылары көп 

айтады. Жұмысыма байланысты мен де 

осы «Мой мирден» аккаунт ашқанмын. 

Алайда депутатқа өтініш, тілектерін айт-

қан ның орнына жастарымыз дәстүрлі «Қа-

лайсыз?», «Сіз шынымен де Әбеновсіз бе?» 

Төлен жастардың бойын да патриоттық сезім 

қалыптастыру үшін оқу орындарында тәр-

биеге кешенді тұрғыда келіп, арнайы бағ-

дар лама болуы қажет деп есептейді. Оның 

айтуынша, қазақстандық білім беру ошақ-

та рындағы тәрбие беру ісі төмендегідей 

кри терийлер бойынша құралуы керек:

– жастарды білімді әрі білікті маман 

ретінде қалыптастыру;

– жастардың еліне, жеріне деген 

сүйіспеншілігін арттыру;

– Отан, ата-ана алдындағы азаматтық 

борышын терең түсіндіру;

– халық мүддесін жеке бастың мүд де-

сінен жоғары қоя білушілікке баулу;

– халықтар, ұлттар достығын қадір леу-

ге үйрету.

Білім беру саласында батыстық тех но-

ло гияларға басымдық беріп жатқан бол-

сақ, тәрбие беру ісінде шығыстық елдерден 

тәжірибе алуға болады. Мәселен, бір ғана 

Оңтүстік Кореяны алайық. Аталған елдің 

білім беру ордалары құдды бір тәрбиелі 

адам жасап шығатын машина іспетті. Оң-

түстік Корея мемлекеті қылмыстық көр сет-

кіштер бойынша әлемдегі ең қауіпсіз ел 

ретінде танылады. Білім беру тех но ло гия-

сында батыстық үлгілерді ала отырып, 

тәрбие беру ісінде өзіндік ерекшеліктерін 

енгізген Кореяның тұрғындары ерекше 

сыпайы, тәрбиелі, білімді және патриот. 

Ұлт тық мінезіне сіңіп, менталитетіне ай-

нал ған осы қасиеттің білім ордаларындағы 

тәр биеден басталғаны сөзсіз. Мұндайда 

тәрбиесі биік халықты заңға бағынуға ша-

қы ру үшін Қытай билігі секілді қатаңдықтың 

да қажеті шамалы болады. 

Ендеше, еліміздегі орта білім беру, ар-

найы білім беру, жоғары білім беру 

ошақтарына тәрбие беру пәніне арналған 

деген сұрақтарын қойып жатады. Бүркеншік 

есімді пайдаланушылар егер тұлғалардың 

өміріне, шығармашылығына байланысты 

тың дүниелерді ұсынып, сол да ныш пан да-

ры мыз туралы пікірталастар ұйымдастырып 

жатса, құба-құп. Егер теріс мақсатқа пай-

да ланып жатса, ол қолданушылар мә де-

ние тінің төмендігін көрсетеді. 

Ал блоггер Анар Мұстафина әлеу-

меттік желі пайдаланушылардың мә де-

ниеті бүгінгі қазақ жастары мәдениетінің 

ай насы  дейді:

– Әлеуметтік желі пайдаланушылардың 

мәдениеті арқылы біз жалпы қазақ жас та-

рының мәдениетін көре аламыз. Әсіресе 

mail.ru сайтында. Өкінішке қарай, ол жақ-

тағы жайт бізді қуанта алмайды. Жастар 

интернеттің мағынасы не, неге керек, мәні 

неде – оны түсінбейді. Интернетті жай ғана 

бос уақытта әңгіме-дүкен құру деп ой лай ды. 

Негізі, ғаламторды дұрыс пайдалана білсе, 

ол – үлкен білім көзі. Қазіргі уақытта ауыл 

жастары интернетке ұялы телефон арқылы 

шығып жүр. Көбіне-көп олардан ғибадатты 

сөздер оқи алмайсың, ізденіс жоқ. Соны мен 

арнайы оқулық керек. Алайда ол ешбір 

елдің оқулықтарының аудармасы бола 

алмайды. Мұндай оқулық қазақстандық 

ортаның ерекшеліктерін, тарихы мен бү гінгі 

жағдайын ескере отырып жазылуы ке рек. 

Екінші кезекте сол оқулықтағы ай тыл ған 

ойларды жастарға дарыта алатын ар найы 

мұғалімдер дайындалуы керек не месе осы 

істі мойнына жүктеген мұға лім дер дің өздері 

осы салада қосымша бі 

ліктілік жинауы 

керек.  Үшіншіден,  жас тар ды  отан сүй гіш-

тікке,  патриоттыққа  тәр бие лей тін  арнайы 

пән енгізу қажет. Әри не, осы айтыл ған-

дарды жүйелі түрде жү зеге асыру үшін Білім 

және ғылым ми нистрлігіне арнайы бағ-

дарлама да қажет болуы мүмкін. Нұржамал АЛДАБЕК, Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық уни 

вер 

ситетінің 

про ректоры,  тарих  ғы лы мы ның  докторы, 

про фессор:

– Қай жылғы Жолдауында болса да, 

Ел басы білім беру саласын назардан 

тыс қал дырмайды. Тәуелсіздіктен бері 

қазақ стандық білім беру саласында та-

лай реформа жүзеге асты. Соның ар-

қатар интернеттегі ортаға да бай ла нысты. 

Қан дай  да бір жерде мәдениетті тақырыптар 

қоз 

ға 

лып жатса, кез келген біреу келіп, 

жаман сөз дер айтып кетпейді. Бірақ сондай 

орта жасап берсең, өздерін көр сетуден тай-

сал май тындар да бар. Жалпы, менің ойым-

ша, бәрі әр адамның білім деңгейі мен 

тәрбиесінде,  ішкі  мә  де ниет інде  жатыр.

Жақында Қытайда интернетке, соның 

ішінде әлеуметтік желілерді пайда ла ну-

шылар мен блоггерлерге тікелей қатысты 

заң қабылданды. Осы елдегі ақпарат 

құрал дарының мәліметтеріне қарағанда, 

заң қа былдаушылар мұны елдегі интернет 

пай 


даланушылар мәдениетін күшейту, 

жалған ақпараттар таратылмауын қам та-

масыз ету үшін деп түсіндіруде. Қытай 

елін дегі ғаламторға қатысты бұл заң әлеу-

меттік желілерге блоггерлердің өз атымен 

тіркелуін міндеттейді. Яғни өзге біреудің 

ныспысымен немесе жалған есіммен тір-

ке луге жол берілмейді. Егер бұл талаптар 

орын далмаса, блоггерлерге жеке постылар 

жа риялауға немесе шағын блогқа жазба 

жа зуға рұқсат берілмейді.

қасында қазір еліміздің бұл бағыты 

еш кімнен кем емес. Әл-Фараби ба ба-

мыз «тәрбиесіз берілген білім – дұш-

пан дық» дейді ғой. Осы уақытқа дейін 

білім беру саласында біршама деңгейге 

көтерілген болсақ, соның игілігін көру 

үшін тәрбие керек. Жастардың бойында 

патриоттық сезім күшейсе, сол білімнің 

барлығы елімізге жеміс болып төгіледі. 

Мысалы, Қазақстан өзінің жастарын 

әлем дегі ең жақсы оқу орындарына 

таңдап жіберіп жатыр. Алайда олардың 

бойында ұлтқа деген махаббат бол-

маса, ол білімнің жемісін кім көреді? 

Жас 

тардың бойында ұлтжандылық 

қасиет аз деген пікір қазір көп айтылады. 

Енді сол пікір Жолдауда да айтылды. 

Ендеше, осы тақырыпта қазақстандық 

білім беру ошақтарына арналған жос-

пар лы бір пән енгізілсе, құба-құп. Әри-

не, кейбір оқу орындарында ондай 

пән дер бар, бірақ соларды жүйелеу ке-

рек, жоспарын ортақ етіп бекіту керек.

Сәдуақас КЕБЕКБАЙ

Әлеуметтік желі азаматтардың күнделікті пайдаланатын құралына 

айналғалы бері ғаламтор желісі туралы жазылып та, айтылып та келеді. 

Адамзат өміріне үлкен жаңалық әкелген кез келген құралдың тиімділігі 

мен тиімсіздігі қатар жүреді. Әлеуметтік желілерді мемлекеттік 

деңгейдегі төңкерістердің негізгі себепкері ретінде қарастырып 

жатқандар да аз емес. Олардың арасында әлемдік сарапшылармен 

қатар, отандық саясаттанушылар да бар. 

«Пайдасыз ақыл байлаусыз тақыл» деп ақын Абай айтпақшы, 

жинаған білімді ортақ игілікке бағыттау үшін де тәрбие керек. Әлемдегі 

ұлы ұстаздардың барлығы дерлік білім беруден бұрын тәрбие беруге 

ұмтылған екен. Тыныс-тіршілігіміздің барлығы дерлік еуропалық 

стандарттардың соңына түсіп, батыстық өнімдерді қабылдап 

жатқандықтан, білім беру саласындағы шығыстық методологияның 

басты ұстанымдары жоғалып жатыр. Көптеген Шығыс елдері үшін 

адамды жетілдіру жолындағы бірінші мәселе – ол тәрбие.

Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ 

гуз велаяты әкімінің орынбасары РеТҮЙІН

Егер бізде Қытай еліндегідей заң қабылданса, «аттандайтынымыз» екібастан. 

Сонымен қатар еркіндік берілсе, еліріп кететініміз тағы бар. Сондықтан әлеуметтік 

желілерді тиімді пайдаланып, әлем көшінен қалмау жағын ойлағанымыз дұрыс.

Нұрғис


а ЕЛЕУБЕК

ОВ (фо


то)

Нұрғис


а ЕЛЕУБЕК

ОВ (фо


то)

№25 (707) 

14.02.2012 жыл, 

сейсенбі


www.alashainasy.kz

3

e-mail: info@alashainasy.kzРЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

?

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Л

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д

Ћ

Л

А

А

А

А

А

Л А Ш Т Ы

А Л А Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Каталог: media
media -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Елбасының Қоры
media -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты
media -> Әож 930 (574) Қолжазба құқығында
media -> Байдавлетова мадина досбергеновна
media -> Иманжүсіп Құтпанұлы – қазақ көркемөнерінің көрнекті тұлғасы
media -> Ханымдар мен арулар
media -> Ма алала жи а ы халы а их л ы ы да І
media -> Ілияс есенберлин

жүктеу 0.78 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет