Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.62 Mb.
Pdf просмотр
бет6/27
Дата09.01.2017
өлшемі3.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

ҚҰПИЯ АҚПАРАТ

МЕН СІЗГЕ АЙТА АЛМАЙМЫН…

Жалпы, соңғы кездері Алматы көше ле-

рін де  жол

л

пп

ол

олиц

иц

ияия

сы

сық

қ

ызыз

ме

метк

тк

ерер

ле

лрі

р

нің кө ме гі

ме

мен н 

зу

зуылыл

да

даға

ған


н

кө

өл

лі

кткт

ер

ердідің 

ң 

көкө

птігі 


жайлы мәселе қозғалып жүр. Осы жайтқа 

орай пікір білмек болып, Алматы қаласы 

ІІД жол полициясы басқармасының БАҚ-

пен жұмыс істеу бөлімшесінің бастығы Ер-

кін Өтегенов мырзаға хабарластық. Ол кісі: 

«Б

«із шенеу

у

ніктерді арнайы МАИ қыз ме

ме

т-т

керлерімен алып жүрмейміз», – деп қысқа

қа йырды. Біз де сұрағымызды індете қай-

талап: «Айына бір-екі мәрте арнайы МАИ 

қызметкерлерінің көмегімен кетіп бара

жат қан  көліктерді көріп қаламыз… Журна-

лис тика  саласында

а

жж

үр

үрге

ге

нднд

ік

ікте

те

н,н

 сол


ол

ж

жай

ай

т т 

болған күні Алма

ты

ты

ққал

алас


с

ын

ында

да

нн

е 

ПрПр

е

е зи

зи

--

дент тің, не Мәжіліс спикерлерінің, яғни 

арнайы  рұқсат етілген тұлғалардың Ал-

матыға келмегенін де білеміз. Яғни мұның 

өзі ешбір шенеунікті арнайы МАИ қыз мет-

керлері алып жүрмейді деген сөзіңізді

жо

жо

ққққ

а 

ашы

шы

ғаға

рм

рмай

ай

дыд

 ма?» дедік. Ал Еркін 

Өт

Өтег


ег

е

енов

ов

мм

ыр

ырзаза

:

:«

«Сіздің ойы ңыз ша, 

Алматыға Германияның президенті кел се, 

қалай жүруі керек? Немесе Қытай пре-

зиденті келсін делік. Әр мемлекеттің өзінің 

күзетке алынуы тиіс тұлғалары болады. 

Кү зетуді  қажет  ететін  делегациялар

болады. Мұның бәрі – құпия ақпарат. Мен 

сізге айта алмаймы

н»

н»деп

е

,,

әң

әңгі

г

меме

а

ауа

уа

ныны

н 

н басқа жаққа бұры

п

пжі

жібе


бе

рд

рді

.

ББ

із

із дд

е

еқо

қойм


йм

ай

ай:

:

«Қаланың немесе облыстың әкімдеріарнайы МАИ қызметкерлерімен жүруге 

құқығы  бар ма?», – дедік. Ал Еркін Өте-

генов: «Жоқ. Сіз менің уақытымды алып 

жа тырсыз…» – деп телефонның тұтқасын 

тас тай салд

лд

ы. Бас

Бас

ы 1

ы 1

-бетте

Басы 1-бетте

Парламенттік дипломатияны 

дамыту

у

д

д

ы

ы

ң

ң

 Ж

Ж

о

о

л

л

 

 

к

к

а

а

р

р

т

т

асы жасалад

д

ы

ы

ҚР Сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысовтың қатысуымен 2013-

2015 жылдарға арналған Парламенттік дипломатияны дамытудың Жол 

картасын келісу мақсатында жұмыс отырысы болып өтті.

Осыдан екі апта бұрын Ақордада өткен кеңесте бас прокурор 

А.Дауылбаев еліміздің құқық қорғау саласын сынға алып, 

қы

қы

лм

лм

ыс

ыста

тард

рд

ы 

ы 

аш

аш

у 

у

деңгейінің төмендеп ке

ке

тк

ткен

ен

ін

ін

,

,

со

со

ны

ны

ң 

са

са

лд

лд

ар

ар

ын

ын

ан

ан 

 

қа

қа

за

за

қс

қста

та

нд

ндық

ық

та

та

рд

рд

ың басым бөлігі полице

це

йл

йл

ер

ер

ге

ге

с

с

ен

ену

 у

де

де

н

н қа

қа

лғ

лған

анын

ын

 

айтқан. Сол кезде Президент: «Поли ция ға 4 мың адам қосып бердік. 

Енді не жетіспейді?» – деп өз ренішін білдірген еді. Сөйтсек, ішкі істер 

органдарына сапалы техника мен зертхана құралдары жетіспей тұрған 

екен.  Бүгінде министр Қалмұхамбет Қасымов оның бәрін сатып алып та 

үлгерді. Кеше Үкім

м

ет

т

б

б

асшысы Сер

ер

ік Ахметов жаңа техниканы өз көз

з

ім

ім

ен

ен

 

көріп, кримина

а

ли

лист

ст

ік

к з

з

ер

ертх

тх

ан

ан

ал

алар

ар

ды

ды

ң 

ң

ба

ба

рл

рл

ығын аралап шықты.

Отырыс жұмысына  Сенаттың Халық-

ар

а

а лық  қатынана

стар, қорғаныс және қауіп-

сі

сі

з з ді

ді

к к ко

ко

мими

те

тет

тіні


ні

ң 

ң тө

төра


ра

ға

ғасы Икрам Адыр-

бе 


ков, Мәжілістің Халықаралық 

қа ты настар,  қорғаныс  және  қауіпсіздік 

ко митетінің төрағасы Мәулен Әшімбаев, 

се натор Мұхтар Алтынбаев, Мәжіліс де пу-

тат тары  Қуаныш  Сұлтанов, Владислав Ко-

са рев, Жұматай Әлиев,

,

 Азат Перуашев, Айгүл Соловьева, ҚР

Р

БаБа

с 

спр

пр

окок

ур

урор

ор

ынның

ың

 орын басары Андрей К

К

равченко, сонымен қа тар Сенат пен Мәжіліс аппаратының 

қыз меткерлері мен сыртқы саяси ве-

домоство өкілдері қатысты.

Кездесу барысында парламенттік ди-

пл

пл

оо

ма

мати

ти

янян

ы

ыда

да

мымы

ту

ту, Қа

Қа

заз

қстан  Рес пу бли-

ка

касы


сы

ны

ның

ң  Па


Парл

рл

амамен

ен

тіті

м

мен Сыртқы істер ми нистрлігі арасындағы өзара ық 

пал-


дастық пен жұмысты үйлестіру мәселелері 

қа растырылды.

«Қазақстан – 2050» стратегиясында 

Ел ба сы  Нұрсұлтан Наз

ар

ар

бааев

ев Қ


Қ

аз

азақ

ақ

 стата

н-

н- Полицейлердің арнайы кө

лі

ктерін

 

көр геннен  кейін Премьер шұғыл кри ми на-листік орталықтың қызметімен жан-жақты 

та нысты. Бұл жерде арнайы компьютерлік 

бағдарламалардың негізінде қылмыс кер-

ле

лердрд

ің

іңс

с

ана

а

алу

лу

анан

ф

фот

от

орор

об

ооттарын жасауға 

бо

бо л

а

ады, тіптіі

ж

асас а

а

даа

мның қартайған ке-

зін дегі  бет-әлпетін шығарып алуға мүм кін-

дік  бар. Осыны көрген С.Ахметов: «Қар-

тайғанда қандай болатынымызды көруге 

бо лады екен ғой, а?», – деп бір күліп қой-

ды. Бұдан кейін С.Ахме

ме

тото

в 

ерерлі

ла

айы

йы

п п 

ты

ты-

-

ның «өлімі» болғанб

б

ірір

б

бөл

өл

меме

лі

ліп

п

әтә

ер

ердеде 

бол ды. Мұнда қылмыскердің қолынан қа-

за тапқан адамдардың муляждары жат қы-

зылып, жиһаз бен қабырғаға қып-қызыл 

«қан ның»  іздері жағылды. Енді қылмыс 

бо

бол

л

ғаға

н 

нон

о

дада

й

йже

же

рлрл

ер

ерді

д

 тексерген кезде ар

ар

н н

ай

айыы

ск

сан

ан

ерер

ле

лер р 

қо

қолд

лд

ана

ылатын болады. 

Ол құрылғылар  бөлмені толығымен ска-

нер леп, сол қалпында электронды  үлгіге 

тү сіріп береді. Осының арқасында тергеуші 

ма мандар компьютерде отырып-ақ, бар-

лық  заттардың  орнала

а

сусу

ын

н  көр

р

е  алады.ы

 

Бал листикалық  зертхан

ан

ағаға

а 

дада ж

жаң


аң

а

аск

с

анан

ер

ер 

сатып алынды. Оның негізінде атылған оқ-

дәрілерді тез арада жан-жақты зерттеп 

шы ғуға  мүмкіндік  бар. Бұған дейін құқық 

қор ғаушылар осы жұмыспен бір күн бойы 

шұ

шғылданған. Ал тағы бір арнайы бағ дар-

ла

лама

ма ж


ж

ер

ерде

де

ққал

ал

ғаған

н

ізз

де

дер бойынша аяқ-

ки

іім н

і

ің өлшемін, тіі

пті оны шығарушы ком-

АҚОРДА

Кеше Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Республикалық 

бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 

төрағасы Асл

ан

ан

М

М

ус

ус

ин

ин

ді

ді

қ

қ

аб

б

ыл

ыл

да

да

ды

ды

.

А.Мусин Қазақстан

П

Президен


і

ті

н Е

Ес

еп 

ко митетінің 2012 жылғы жұмысының не-

гіз гі  қорытындылары,  мемлекеттік және 

са лалық бағдарламаларды іске асырудың 

тиім 

ділігіне бақылау жасау, сондай-ақ бю

бю

дд

же

жетт

тт

ікк

қ

қарараж

аж

атат

ты

ты пайдалану нә-

ти

ижежеле

ле

рірі

 тур


урал

ал

ыы ха

ха

бабард

рдар етті.

Сондай-ақ кездесу кезінде Есеп коми-

те тінің  төрағасы Мемлекет басшысына 

«Қа зақ стан-2050»  cтратегиясы қа 

лып-


тасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

ат ты  Қазақстан  халқын

н

а

аЖо

Жо

лдлд

ау

ауын

ын

дада

а

ай-

й-

тылған тапсырмаларды

ды

жжоғ

оғ

арар

ы 

ықа

қа

ржрж

ыл

ылық

ық

 ба қылау органының орындауы туралы 

баян дады.

Бұған қоса, А.Мусин Мемлекет бас шы-

сына жергілікті бюджеттердің тиімді ат-

қа

қа

рыр

лу

уын  бағ

ағ

алауу

 жөніндегі Астана мен 

Ал

Алма


маты

ты

ққ

ал

алалал

ар

арын

ын

ыңың

,

,о

облыстардың тек-

серу 

ко

миссиялары қызметінің нәтижеле

рі,


сон дай-ақ  трансферттер  мен  инвес ти ция-

лар  түрінде өңірлерге  түсетін  рес пу бли-

калық бюджеттік қаражаттың жұмсалуы

туралы мәлімдеді.

Ке

Ке

здзд

ес

еу

у

қоқо

ры

рыты

ты

нднд

ыс

ысы

ы

бобо

йы

йынш

нш

а Нұр-сұл та

а

нн На

Наза


а

рб

рбае

аев


в бі

бі

рқрқ

ат

атар

ар н


н

ақ

ақт

ты тап-


сырмалар берді.      

Сондай-ақ Мемлекет басшысы Нұр-

сұлтан Назарбаев «Сырбар» сыртқы барлау

қыз метінің директоры Аманжол Жан-

құ

құ

лили

ев

евті қабылдады

А.

АЖа

Ж

нқұлиев Қазақстан Презезид

ид

енен

ті

тіне

не

ве домоствоның ағымдағы қызметі мен ал-дағы кезеңдегі негізгі  міндеттері туралы

баяндады.

Кездесу қорытындысы бойынша Мем-

лекет  ба

б

сш

сшысы  бірқ

рқ

атат

ар

р  нақ

қ

ты тап-сырм

м

алалар

ар

бб

ер

ерді

ді

.ның әлемдік қауымдастықтағы өскен

беделі


і

н 

н жә

жә

не жаңа ғаға

ламдық сындар

тура

а

лылы

а

ай

й

тыты

п

пөт

өт

тіт

,

,бұ

бұ

лл өз

өз

кк

ез

езег

ег

інін

де ҚР


сыртқы сая 

сатын жаңашаландыру мен

дипломатияны жүр 

гізудің жаңа

формаларын қолдануды та лап етеді.

Заң шығарушы биліктің барынша бел-

сенді сыртқы саясатты жүзеге асыруға ара-

ласып отырған шетелдердің тәжіри

р

бесіне


сү

сүй


йен

ен

ее  отырып, әсіресе Еуропа

па

рлрлам

ам

енен

т 

т осы ның айқын мысалы бола алады, қа зақ-

стандық депутаттар мен дипломаттар Пар-

ламенттік дипломатияны дамыту жол кар-

тасының жобасын талқылау мен

үй ле сімділікті нығайту мақсатында жи-

налд


д

ы.

ы.От

Отыр


ырыс

ы

нн

әт

әтиж

ижес


есін

ін

деде

қ

қататыс

ыс

уушылар

сырт қы саясатты дамыту бойынша ке лі-

сілген жұмыстар жүргізу мен шетелдердегі

пар ламенттермен ынтымақтастықты бел-

сен детуге  келісті.

панияға дейін анықтай алады. Сол сияқты

автокөлік шиналарын анықтайтын ком-

пью терлік бағдарлама да бар. 

«Телефон террористеріне» қарсы да-

уыс анықтаушы құралдар қолданылады.

Ол қ

қ

ұрұр

ыл

ылғы

ғы

лала

р

ржа

жа

лғғ

ан

анл

л

аңаң

ке

кест

ст

ікік

  әрекет


тура

лы

лых

хаб


аб

ар

арб

б

ерерген  ад

а

ама

ның


а

дауысын


жазып, оны тазартып алғаннан кейін

бірыңғай мұрағаттан тауып бере алады.

Дегенмен ол үшін, ең бірінші, дауыс қорын

жинақтап алу қажет. Сондай-ақ министр-

лі

лі

кткт

ің

іңж

ж

анынан алғаш рет геномды

ды

ққ

зе

зерт

рт

--

ха

хана

на а


ашылды.   

Қайрат АМАНҚҰЛОВ, шұғыл 

криминалистік орталықтың бастығы, 

полковник:

– Осы зертханалық құрал-жабдық-

тар 

р 

ды

ды

ң

ң

ар

ар

қа

қа

сы

сы

нд

нд

а 

а 

бі

бі

з 

з 

қы

қы

лм

лм

ыс

ыс

 болған 

же

жер 

р 

ле

ле

рд

рд

і 

і 

жа

жан-

н-

жа

жа

қт

қт

ы

ы 

зе

зе

рт

рт

те

те

п,

п,

 оқиға

ор нына  кәсіби маманарды жібереміз.

Сол арқылы өз күшімізді тиімді жұмсай 

ала мыз. Енді құқық қорғаушылар ары-

бе рі шапқылағанды қояды. Қазіргі кез-

де ішкі істер органдарының 120

0

а

а

у да

д

н-

ды

ды

қ  бөлімі тиісті крим

мин

ин

ал

ал

ис

ис

ті

ті

к 

к 

құ рал дармен жабдықталды. Біз олар-

мен тікелей жұмыс істейміз. Бір тәу лік-

тің ішінде барлық ақпарат бізге түсіп 

оты рады.

   


Ар

Ар

ма

ма

н

н

АС

А

ҚАР,

Астана

бли касы  Ішкі  істер министрлігінің ор-

талық аппаратында 

Ин

Инттерп

рп

олол

ды

дың 

ң

Ұлл

т-

т-тық орталық бюро

сы

сы ққұр

ұрыл


ылды

ды

.Осы күннен  бастап Қазақстан Ин-

терпол арқылы қылмыскерлерді және 

із-түзсіз жоғалған адамдарды халық-

ара лық  іздестіру мүмкіндігін пай-

да

д

ланудад

.

БүБү

г

гінг

нг

іі

та

таңдңд

а

а ҚаҚа

за

зақстан Рес пу бли ка-

сындағы Интерпол ҰОБ заңнамаға сәй-

кес, өз өкілеттіктері шеңберінде қа зақ-

стандық құқық қорғау органдарының 

Бі ріккен Ұлттар Ұйымы, Шанхай ын ты-

мақтастық ұйымы, Еур

р

опол және басқа да   халықаралық ұй

ым

ымда

да

рмрм

ен

ен жж

ән

әне

е құ


құ

-

-қық қорғау институттарымен өзара

і

іс-қи мыл жасасуды жандандыру жөнінде 

ша ралар  қабылдауда.

ЖИЫН

БІЛІК


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет