Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.62 Mb.

бет5/27
Дата09.01.2017
өлшемі3.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

бе

бейсйс

ен

енбі

бі

www.alashainasy.kze-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТОсы ХІV Людовиктің ойлап табылған бактериологиялық қару қолдануға тыйым 

салғаны рас па?

Ай

Айда

дар,

р

 

Та

Талғ

лғ

ар

ар

Францияның 64-королі, бес жасынан 

бастап таққа отырып, 72 жыл бойы патша-

лық құрған ХІV Людовиктің тарихта  үлкен 

қылмысқа ба ру дан бас тартқаны көп айтыла 

берм


рм

ейді. Бір кү 

ні француз королі  ХІV

V

ЛюЛю

до

дови

ви

кккке 

е 

баб

к те риологиялық  қар

уд

уд

ыы

ой

йлап тапқан италиялық хи мик келіп, өз 

жаңалығын  соғыста  қол да нудың  жоспарын 

ұсынады. Сонда король оның ұсынысынан 

бас тартып қана қоймай, әлгі химикке өзге

мемлекетке құпия жа 

ңа 


лығын сатып 

жібермеуі үшін өмір бойы зей нет ақы таға-

йындаған екен. Бұл XVII ғасырдың ке 

зі 


бо

б

латын. Тарр

их

ита 1763 жылы америкалық

от

отарар

 л

 лау

ау

шышы

ла

лар 

р

үнүнді

ді

с с ха

ха

ллқына қарсы алғаш 

рет 


б

ба к териологиялық  қаруды  қолданған, 

яғни ше 

шек ауруын таратып, қынадай 

қырған деген дерек бар.

СЫНАҚТАР МЕН КЕМШІЛІКТЕРГЕ 

СҮЙЕНІП АЛҒА ЖЫЛЖУ 

БҰЛ ТИІМДІ ЖОЛ ЕМЕС

Айтпақшы, экономист министр Ербо-

лат Асқарбекұлы

ы

мм

әж

әжілісменд

д

ерр

а

алд

д

ына жә не  бір заң жо

оба


ба

сы

сын 

н 

ұсұсын

ын

ыпып

,

,ол

ол

ббой

ой

ынын

ша

ша 

мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің жаңа 

нысандарына қатысты өзгерістермен та-

ныс тырған еді. Құжаттың астын үстіне төң-

ке ріп, 45 минут бойы талқылаған қа лау-

лылар 


р 

әупірімдеп отырып, мұны да бірінші 

о

оқ

ыы

лы

лымдмда

а ма


ма

құ

құлд

л

ады. «Әупірімдеп» дей-ті німіз,  министрліктен шикілеу келген заң 

жо басына қызды-қыздымен  айдар тақ-

қан дар да болды. «Өмір ағысы біздің заң 

жобаларымызды шаң қаптырып келеді. 

Со ның  салдарынан  шығар, кейде біз сал-

мақты әрі өмір

р

ше

шең

ң

зааңд

ңд

арар

ме

мен

н

бібір 

р 

жажары

ры

м м 

ай ғана жұмыс 

і

істеуге мәб

жб

үрб

б

олып жа-тырмыз. Менің ойымша, бұл заң жобасы 

Ел басының бизнестің әлеуметтік жауап-

кер 

шілігіне қатысты жүктеген міндетін мой нымен көтеруге тиіс еді. Ал мына жоба 

со ған жауап бере ме? Жоқ. Тек осылай бо-

лу

лу

ыы

мү

мүмк

мк

інін

д

дег

е

ене

ді ғана аңғартады. Өкі-

н

ніш


шке

ке қ


қар

ар

айай, 

за

заң

ң жобасы кәсіпкерлер мен 

биз нестің  бастамасын, мүддесін еш қа-

растырмайды», – деді Владислав Косарев.

Со сын коммунистер басшысы әріптестерін

асық пауға үндеп, заң жобасын  ма құл да-

май, кері қайтар

р

уғуға

а

шаша

қы

қырғ

рғ

анан

 еді


ді

.

.«Ж

«Ж

е е 

ті

тіл-

л

меген заңды жее

те

текткт

еп

епб

бол


ол

ма

масс.

Ө

Өмімі

р

р әл

әл

д д

е-

е-қайда алға озып кетті. Сол үшін мынадай 

«құ 


 

быжық»  құжатты қабылдағанша, 

асық  пай  күте тұрайық», – деп салды Вла-

ди с лав  Борисович.  Алайда өзінің Мәжі ліс-

ке мәп

әп

елеп әкелген заң жобасының «құ-б

бы

 жжық

ық

»» ат

ат

алал

уы

уынана министр Ерболат Досаев 

қар сылық танытты. «Қолданыстағы кон-

цес сия туралы заңмен отырсақ отыра бе-

ре міз, түкті де жүзеге асыра алмаймыз.

Сол үшін жаңа заң редакциясын әзір ле ген-

ше іске кірісе бер

р

уг

уе ти

т

іспіз. Мемлел

кеттік 


же  кеменшік  әрі

іпт


пт

ес

есті

тікт


кт

і 

дада

мы

мытуту

ды

ды ққ

ол

ол д

 дай


ай

-

мыз десеңіздер, заң жобасын да қол-даңыздар», – деп мәселені төтесінен қой-

ды министр Ерболат Асқарбекұлы. Сосын

министр «жетілмеген жерлерін келешекте 

жетілдіруге» уәде берді. 

Осындай ұзын сонар талқылаудан соң 

ком мунистердің  «қайтару керек» деген

та

т

лала

бын  да


д

уысқ


сқ

а салмас бұрын сөзге 

сп

сп

иике

ке

рр Нұ

Нұ

рлрл

ан

анН

Н

ығығ

ма

мату

ту

ллл

иннің өзі де 

араласып кеткен болатын. «Жалпы, кез 

келген мемлекетте экономиканы дамыту 

кезең-кезеңімен жүзеге асатыны белгілі. 

90-шы жылдың өз қиындығы болды, 

тіпті еліміздің қарапайым қа

а

ржрж

ы

ыжүйесін

қа лыптастыру 

міндет

ін

інш

шеш


ешу

у

күкү

н 

тәртібінде тұр ды.  Сосын  б

арып


  б

арлық 


бюджет қыз 

меткерлерін жалақымен 

қамтамасыз ету мәселесі көлденеңдеді, 

МӘЖІ


І

Л

ЛІС

С

даму, өндірісті әртараптандыру кезеңі де болды. Ендігі күні жаңа саты – мем-

лекеттік-жекеменшік әріптестік формасы 

алдыда тұр. Мұнда әріп тестік  мәселесі 

ғана емес,

с,

о

оны

ы

 кеңң

ейту


у

д

де өз

ө

екті. Ендеше, мұндай

й

аа

уқ

уқым

ым

дыды

ж

жұұ

мы

мыст

ст

аа

ар

арна

на

йыйы

 заң 


қабылдамай, құр қайталанған сынақтар 

пен кемшіліктерге сүйеніп алға жылжу 

бұл ең тиімді жол емес», – деді Мәжіліс 

төрағасы. Сосын заң жобасын әлі де пы-

сы

с

қ тай түсу турасында ай тылған пікірір

ге 


сп

сп

ии

ке

керр то

то

лық қолдау  біл дірді. Де

Дей-


й-

тұрғанмен, Нұрлан Зай рол лаұлы әлі 

күнге дейін жақсы жазылған заңдардың 

ке йіннен дұрыс заң актілерінің бол ма уы-

нан, оны орындауға жауап ты лық тың 

жоқ ты ғынан  «ақсап»  қалатынына  ке йіс-

тік біл дір ді.  «Бұл  ретте  бізге ең алдымен 

мем  лекеттік  жекеменшік  әріптестік фор-

ма сына  көбірек  үңіл

л

уу

қа

қажет шығар.

р

ОО

сы 


үшін  бизнес-қауы

ы

мдмд

ас

астыты

қт

қты

ы

тата

рт

та

а от


от

ы-

ы-рып, заң жо басын екінші оқылымда ке-

ңінен тал қы лауға болады. Біз бұған да-

йынбыз. Заң ды шынайы өмірге барынша 

жа қын датуға  тиіс піз,  өйткені мұнымен 

ме м ле кет ті

т

к инс ти туттар ғана емес, ең ба

ба

стст

ы

ысы,

ы,

бб

из

изн

н

есесау

а

ымдастық жұмыс істейтін болады», – деді спикер. 

     


Астана

Қазақстан Интерпол – Халықаралық қылмыстық полиция ұйымына қа-

шан мүше болды? Интерполдың елімізде қандай да бір мекемесі бар ма?

Нұрбек, Алматы облысы

Интерполдың тари

и

хы

х1

1

923 жылдыңң

 

7 қыркүйегінен басста

та

лала

ды

дыХа

Халылы

қ 

қар

р

а-а-

лық полиция конгресінде 20 елдің 138 

өкі лі Халықаралық қылмыстық по ли-

ция ның комиссиясын құрды және оның 

жар ғысын  қабылдады. 1956 жылы Ха-

лық аралық қылмыстық полиция ко мис-

си

си

ясяс

ы

ы «И«Инт

нт

ерер

по

поллха

ха

ллықаралық қыл-

мыс тық 


полиция 

ұйымы»  болып 

өз 

 

гертілді. Қазіргі уақытта ұйымға әлем нің 186 мемлекеті кіреді. Қазақстан 

Рес публикасы 1992 жылдың 4 қа ра ша

ш

-

сысы

нд

ндаа Да

Д

кар қаласында (Сенегалл

)

) ХаХа

-

-лық аралық қылмыстық полиция ұйымы 

бас ассамблеясының 61-сессиясында 

Ин терполға қабылданды. «Халық ара-

лық қылмыстық полиция ұйымына 

(Интерпол) Қ

Қ

азақстан Респуу

бликасының 

кі руіне

е

бб

ай

айла

ланы


ны

ст

сты

ы

ісіс-ш

арарал

ал

арар

т

турурал

ал

ы» Қа зақстан Р

Р

еспуб

бликасы 


М

Министрлер 

Ка бинетінің 1993 жылғы 20 шілдедегі 

№629 қаулысымен Қазақстан Рес пу-

БЕ

З

БЕН

Н

ҚАУІПСІЗДІКТІҢ БАСҚА ЖОЛЫН 

ҚАРАСТЫРАЙЫҚ

Ал

Ал еенд

нд

іі

бұ

бұлл

м

мәселенің саяси қырына тоқт

қт

алсақ

қ.

ССая

ая

саттанушы ғалым Сайполла Са панов: «Мемлекеттік қызметтегі лауа-

зым ды тұлғаларға қатысты қауіпсіздік ша-

ра ларын күшейткен дұрыс. Қазіргі біздің 

мемлекеттегі немесе шетелдегі лаңкестік 

жағдайлар сол қауі

уі

псізіз

діктің мығым болуы 

керектігін аңғар

ар

тытып

п

ототыр

ырОс

Ос

ытұ

тұ

рғрғ

ыд

ыданан

 

алғанда қауіпсс

із

ізді

дікк


кке

е

мәмән

н

бберг

рген


ен ж

жөн


өн.

Бірақ көшелерді көліктен тазалап тастау

қозғалысты шектеп қою дұрыс емес. Сон-

дықтан да елімізде қауіпсіздік шара-

ларының басқа жүйесін, басқа жолдарын

қарастыруымыз қажет. Мәселен, сапалы 

да

да

йыйы

нд

ндық

ық

тата

н

нөт

өт

кен өзіндік жеке күзетші ұс

ұста


а

уы

уы кк

ер

ерек

ек ш


шығ

ығар. Ал бүгінде қалыптасып 

отырған, көшедегі жүргіншілерді тоқтатып 

тастау – Кеңестер Одағынан қалған

тәжірибе», – дейді. 

БҰЛ – БИЛІК ПЕН ХАЛЫҚ 

АРАСЫН АЛШ

ЛШАҚ

АҚ

ТА

ТАТА

ТА

ТЫ

ТЫ

Н 

Н

ҮР

ҮР

ДІ

ДІ

С

С

Саясаттану

шы

шы

ГГүл

үл

шашат

т Нұ


Нұ

ры

ымбмб

ет

етов

ов

аа 

бол са,  Ресейдегі  өзгерістердің бізге де 

ықпа лы болатынын айтады. Гүлшат Нұ-

рым бетова: «Менің ойымша, көше қоз-

ғалысын шектеу билік пен халық арасын 

ал шақтатып  жібереді. Қоғамдық көлікте 

немесе

се

 жекелеген көліктерде келе жатқан тұ

тұ

рғрғын

ын

дада

рд

рдыңың

д

да қауырт жұмыстары бар.

Лауазымды тұлғаға қауіп-қатер төнгені 

туралы астыртын хабар алынса, сол 

себепті шенеуніктерді қорғап жатса, тү-

сін уге болар еді. Бейбіт күні ерекшеленудің 

қажеті қанша? Шенеун

у

іктердің құқығы да халықпен тең. 

Ко

Конс

нс

тити

ту

туци

ци

янян

ың

ыңа

а

лдлд

ын

ында

да

 бәріміздің құқ

қығ


ығым

ыз тең


ес

с

ітірі

і

лгген

ен. 


Заңбұзушылықтың бәрі осындай мә се-

лелерден басталады. Мен орта деңгейлі 

ше 

неуніктердің арнайы атқосшымен жүруін заң алдындағы алалаудың бастауы 

де

деп

п

қақа

ра

раст

ст

ырыр

ғы

ғм

м

келеді»,– дейді. ӨТЕШОВ «РЕСЕЙ БІЗДЕН 

ҮЛГІ АЛСЫН» ДЕЙДІ

Д

Білім және ғылым министрлігі жанын-

дағы Жастар ісі жөніндегі комитет төраға-

сы ның  міндетін атқарушы Нұрлан Өте шов-

ті

ті

ңң

ой

ойы

ы

баба

сқ

саш

аш

а.а.

О

Оны

ны

ң ң 

пі

ікірінше, Ресей 

бі

бз 

зде


де

н

н үл

үл

гігі

  а


лу

лу

ғаға

т

тиіиі

с

с. ММы

ысалы, Нұрлан 

Өте шов:  «Ресейден  үлгіні алып, арнайы 

МАИ қызметкерлерімен шенеуніктерді 

алып жүруге шектеу қою керек деген пі-

кірді жан-жақты саралап көру қажет сияқ-

ты. Қазақстанда арнайы кортежбен 

санаулы азаматтар ғана ж

ж

үр

үрее 

ал

алад

ад

ы.ы.

Б

Бір

і

 жағынан алып қарасаң

ң

ызыз

, Мә


Мә

ск

скеу

еу

дедег

гі 


жағдай мен біздегі ахуалды салыстыруға 

келмейді. Мәскеуде кептеліс те, шенеунік 

те көп. 20 миллионнан астам халық тұра-

ды. Әр шенеунік өз көлігіне МАИ қыз мет-

керінің көлігіндегіндей түрлі-түсті жарық 

ой

он

н

айай

ты

тын

н

бебе

лг

гі 

і иг

игал

ал

кака

)

)қо

қо

йып алған. Албі

б

здзде

е

мұмұ

нд

ндайай

е

еме

ме

сс.

Б

Біз

із о


ола

лар


рдан емес, олар 

біздің шенеуніктерден үлгі алсын. Жастар 

ұйымдары әртүрлі акция ұйымдастырған 

кезде МАИ қызмет кер лерінен көмек сұра-

ған болатынбыз. Бірақ олар заң жүзінде 

бізге көмек көрсете  ал май тынын  айтқан 

еді. Демек, бізде сіздер айт

қа

қанд

нд

айай

,

,ай

ай

тата

р-

рлық тай  проблема жоқ д

еп

еп оойл

йл

айай

мы

мын»н»

,

,

дейді. СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?

Сайполла САПАНОВ, саясаттанушы:

– Бұл жайт, бір жағынан алып қа ра-

саңыз, биліктің күшін көрсететін ат ри-

бу

бу

т 

т 

ре

ре

ті

ті

нд

н

е 

е

кө

кө

рі

рі

ні

ні

с 

с 

бе

бе

ру

ру

і мүмкін. Бі рақ 

бұ

бұл 

л дұ

дұры

ры

с 

с кө

көзқ

зқар

ар

ас

ас  қа  лып тас  тыр-

майтынын да ескерейік.  Мә  селен, 

Мемлекет басшысын, Мә жіліс спи кер-

лерін арнайы жасақ ар қылы  алып  жүр-

ген дұрыс. Десек те, об лыс, тіпті аудан 

әкім дерін арнайы МАИ қызметкерлері 

алып жүруі – күлкілі жай

ай

т.

т.

О

О

рт

рт

а 

а 

де

де

ң 

ң

ге

ге

й-

й

дегі шенеуніктердің бұ

ұ

л 

л қы

қылы

лығы

ғы

х

хал

алы

ық 

ара сындағы  не га тивті  көз қа рас тың 

тууына себепкер бо лады деп ой лай-

мын. Заң жүзінде шек теу қою қажет 

болса, заң жүзінде шек 

теу қоялық. 

Болмаса саяси мә де ниетке мән беріп, 

са

сая

я 

си

си

н

н

ас

а

их

их

ат

ат

ж

ж

үр

үр

г

г

із

із

ей

е

ік

і

. Себебі мем-

лекеттік қы зметкерлердің құзыры да

жа  уап к ершілігі  де  жоғары  болуы керек. 

Егер үлкен қалалардың немесе об лыс-

тар дың  әкімдері арнайы жол по ли ция-

сының жәрдемімен жүрмесе, жұ мыс-

тан,

,

а

а

рн

рн

ай

ай

ы

ы

ша

ша

ра

ра

ла

ла

рд

рд

ан

ан

к

к

еш

еш

ігуі 

мүм 

мкі

кі

н

н 

де

де

ге

ге

н 

н ой

ой

а

айт

йт

ыл

ылып

ып

қ

қал

ал

а

ады. 

Олар ға  мем ле кеттік  қызметкер жұ мыс-

қа ерте тұрып ба руы,  уақытты  үйлестіре 

білуі керек еке нін айтқанымыз жөн. 

Шетелдерде об лыс  әкімдері, мэрлер 

жай қарапайым  үйлерде тұрып, 

қа

қа

ра

ра

па

па

йым ортамен тығыз аралас

ад

ад

ы.

ы

 

Ос

Ос

ы 

ы үр

үр

ді

д

с  қалып тас са,  халық  пен 

н

би

билі

лі

к 

к

арасындағы ал шақтық жақындар еді 

деп ойлаймын.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал