Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет


Күні кеше ғана Ішкі істер министрлігіне қарасты Жолжүктеу 3.62 Mb.
Pdf просмотр
бет3/27
Дата09.01.2017
өлшемі3.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Күні кеше ғана Ішкі істер министрлігіне қарасты Жол 

полициясы комитетінің төрағасы Берік Бейсенқұлов 

мырза Мәжілісте «Жол жүрісі қауі

у

у

у

у

у

псіздігі туралы» 

за

за

а

за

за

а

ңд

ңд

ңд

д

ңд

ңд

ы 

ы 

ы

ы

ы 

та

т

т

т

лқылау барысында Қаз

аз

аз

аз

аз

ақ

ақ

ақ

ақ

ақ

ақ

ст

ст

ст

ст

ст

ст

ан

ан

ан

ан

а

ан

да

да

да

да

а

а

ғы

ғы

ғы

ғы

ж

ж

ж

ж

ең

ең

ең

ең

е

ең

іл

іл

іл

іл

іл

і

 

к

кө

кө

кө

кө

лі

лі

лі

і

лік

к

ктердің міндетті техника

а

а

а

лы

лы

лы

лы

лы

л

қ

қ 

қ

қ

қ

ба

ба

ба

ба

бақы

қы

қы

қы

ы

ла

л

ла

л

л

уы

ы

уы

ы

н

н

н

н

н 

алып тастау мәселесін қайта қарауға болатынын 

айтты. Десек те, бүгінде бұл ұсынысты құптап 

қоштаушылар – көлік тізгінін қолға алған 

азаматтар өте көп. Бірақ бірнеше жылдан 

бері темір тұлпарлардың техникалық 

ах

ах

ах

ах

ах

ахуа

уа

уа

у

у

лы

лы

лы

л

л

лы

н 

н 

н 

н 

ба

ба

ба

б

ба

б

қы

қы

қ

қы

қ

ла

ла

л

ла

л

ла

у 

у 

у 

у

у

у

іс

іс

ісс

ін

ін

н

н

ін

н

ұ

ұ

ұ

ұ

ұ

ұ

рш

рш

рш

рш

рш

рш

ық

ы

ы

тай үйіріп, 

кә

кә

кә

кә

кә

кә

сі

сі

сс

с

с

бі

бі

бі

б

б

б

н

н

н

н

н

дө

дө

дө

дө

дө

дө

ңг

ңг

ңг

ңг

ңг

ңг

ел

ел

ел

е

е

ет

ет

ет

е

ет

т

іп

іп

іп

п

п о

о

о

оты

ты

ты

ты

ы

ты

рғ

рғ

рғ

рғ

рғ

рғ

ан

ан

ан

ан

ан

 кәсіпкерлер 

мұндай шешімге үзілді-кесілді қарсы 

болып отыр. Сондықтан екіжақты 

тараптың қызу талқысына «Жеңіл 

көліктердің міндетті техникалық 

бақылауын алып тастау керек

пе?» деген сұрақты сал

ал

л

л

л

уд

уд

уд

уд

уд

уд

ы

ы

ы

ы

ы

жө

жө

жө

жө

жө

ж

н 

н 

н 

н

н

көрдік.

А

АА

А

АА

у

уур

р

рр

р

уу

у

уу

д

дд

д

дыы

ы

ың

ң

ңң

 

әлеуметтік дейтін тү

ү

үү

р

рр

р

рі бар

-бетте

-бетте

-бетте

3

47

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Т!

Т

Т

Т

Т

Сұлтан ӘКІМБЕКОВ:

150,53

201,51

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

,

,

,

1

1

1

5

5

5

14018,70

1130,10

1649,60

4,99

1,34

1607,71

118,60

ДО

ДОДО

О

ОО

ЛЛ

ЛЛЛЛ

Л

ЛЛЛЛ

АР

АРАР

А

АРАР

ЕВРО


РУБЛЬ

ЮАНЬ


EUR/USD

DJIA


KASE

RTSI


BRENT

GO

GOGO

GO

GOO

LD

LDLD

(ICE)

T

T(NY

(NY

Y

Y

Y

Y

MEX

MEX

MEX

MEX

MEX

M

)

)

)

)

)

с

сс

с

Дәурен ӘБДІРАМАНОВ, журналист:

 – Біздің ауылда Қоңыратбай де-

ген молда бар еді… Есттуі

у

у мше, солмол да  ата-анасына

а

аа

а

ан

н

нн

н

нрұ

рұ

рұрұ

рұ

рқс

қс

қсқс

қс

қсат

ат

атат

а

аа

а

аа

а

лмл

лм

лмл

л ағ


ағ

аған


н

н

нн

н

бір неше  жастың не

не

нене

не

неке

ке

кеке

ке

сісі

сі

сісі

н 

қиқи

қи

қиқ

и

ыпы

ып

ыпы

ж

жж

і

іі-

і

іберген көрінеді… Осылайша Қо ңы-

рат бай шал бір-бірін сү йіп  тұрған

жастарға жәрдемін  ти гі зіп ті.  Қайдағы

бір Да нияның кәпір молдасының ісі-

не там санып, өлген күнін мере ке ле-

ге

геге

ге

еге

н

нн

н

нн

ше

шеш

ше

ш,

, жа


жа

жа

жаа

а

ңаңа

ң

ңаң

ғы

ғығы

ғы

ғыы

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

оң

оңоң

оң

оо

ыр

ыы

ы

атбай сияқтыбі

бі

бібі

і

і  

ре

рере

ре

рере

уд

удуд

ің

іңің а

а

аа

а

тыты

т

тыты

тыме


ме

ме

ее

е

нн

н

нн ға

ға

ғаға

ғ

шышы

шы

шшы

ы

қтар күнін ой-лап тапсақ қайтеді?

(facebook-тағы жазбасынан)

А с т а н а   у а қ ы т ы м е н   1 8 : 0 0   б о й ы н ш а

Мы

ы

рз

рз

рз

рз

рз

з

аб

аб

аб

аб

аб

а

ек

ек

ек

ек

ек

е

Б

Б

Б

Б

Б

Б

ЕК

ЕК

ЕК

ЕК

ЕК

БЕ

БЕ

БЕ

БЕ

Е

РД

РД

РД

РД

Д

Д

І,

І,

І,

І,

 

заңгер:

Е

Е

Евгений ГОРБАЧЕВ,

«Интермотосервис» ЖШС 

техникалық тексеру орталығының 

директоры:

бетте

Атырау облысында лаңкестік әрекеттің алды 

алынды. Облыстың құқық қорғау және арнайы 

органд

д

д

д

д

ар

ар

ар

ар

ар

ар

ы

ы

ы

ы

ы

бі

бі

б

б

б

б

рн

рн

рн

рн

н

еш

еш

еш

еш

е

е 

е

е

е

е

те

те

те

те

е

те

рр

рр

рр

рр

р

рр

ор

ор

ор

ор

р

р

ис

ис

ис

ис

ис

и

ті

ті

т

т

к 

к

к

к

ак

а

а

а

т жасауды

жоспар

ар

ар

ар

ар

ар

ла

ла

ла

ла

ла

а

ға

ғ

ға

ға

ға

н

н

н

н

н

н

то

то

то

то

о

о

пт

пт

пт

пт

п

п

ы

ы

ы

ы

ы

ы

за

за

за

а

за

а

ла

ла

ла

ла

л

лс

лс

лс

л

ыз

ыз

ыз

ыз

з

ыз

да

да

да

да

д

д

нд

нд

н

нд

н

н

ырды.

№23 (934)

14 ақпан, бейсенбі

2013 жыл


Қанат БІРЛІКҰЛЫ

Қа

Қ

Қ

Қ

на

н

н

т ҚАЗЫ

ЗАҢ НЕ ДЕЙДІ?

Е

Есі

ік пен төрдей шетелдік арғымақты 

тізгіндеп, Астана мен Алматының көшесінде

бірден-екіден полиция көлігін атқосшы ет-

кен аты-сойы беймәлім шенеуніктердің 

жүйткіп жүретіні жайлы жиі айтылып, жиі

жа зылып  жүр. Оларға айдың күні ама нда

жол қозғ


зғ

зғ

зғзғ

ғ

алал

а

аа

ыс

ысы

ы

ыын

ын

н шшек

е

тете

те

теугуг

уг

угуг

у

е,е,

е,,


т

т

тт

ұр

ұрұр

ұр

ұрғы

ғ

нн

дар дың


жол  жү

жү

жүжү

жү

жүру

ру

руру

ру

руін

н

нн

н

не

е

ее

е

кеке

ке

кекеде

де

деде

де

дерг

р

ргрг

р

рі 

ке

кеке

ке

кее

лт

ллт

лт

лтл

ір

рір

ір

рр

уг

угуг

уг

угуг

е

ее

е

екі

кі

кік

кі

кім

м

м құ қық беріп отыр? Бұл сұрақ әрқашан да жа уап сыз

қалып келеді. Ең алдымен ҚР «Жол қоз ға-

лысы ере 

желерi туралы» Заңына үңі 

ле-

йікші... Он да ла уазымды тұлғалардың қа уiп-сiздiгiн қам тамасыз ету үшiн жол по лициясы 

қы

қықы

ы

ыы

зз

ззз

м

мм

м

мм

ет

етет

ет

ее

  ке


ке

е

рлерiнiң алып жүруi жәә

ә

әәне

не

нене

не

нео

о

оо

о

нын

ны

ныны

ны

ңң

ң

ңқа лай  жү зеге асатыны  жөнiнде жа зыл ған. 

Тек іс са пар жағдайында ғана шенеу нік тер 

мінген ар найы колоннаны қаланың iшiнде 

поли ц


ц

ц

цц

ц

ияи

и

ии

и

ның  бiр-р екi көлiгi алып жүруі тиіс

с

ссс

с

 ек

ек

екекен

ен

нн

н

н.

Он

ОнОн

О

ООн

 д

дд

д

дд

ай

айай

ай

айай

к

кк

к

кк

ол

олол

олонна жылдамдықты арт

рт

рт

ррт

рт

---

-

тыруға құқылы, бі рақ өзге жүргіншілерді тежеуге, жүрiп-тұруына шек қоюға құқы жоқ. 

Ол ко лонна халықтан ерекшеленбейді. Со-

нымен қатар қарапайым жұрт сынды бағ-

дар 


шамға бағынуы мiндеттi. Заң осылай 

дейді. Ал заңгер ше? ШЕНЕ

Е

Е

Е

Е

Е

УН

УН

УН

УН

УН

УН

ІК

ІК

ІК

ІК

ІК

ІК

ТЕ

ТЕ

ТЕ

ТЕ

ТЕ

Е

Р 

Р

Р

Р

КЕ

КЕ

КЕ

К

К

К

ПТ

ПТ

ПТ

ПТ

ПТ

ПТ

ЕЛ

ЕЛ

ЕЛ

Л

ЕЛ

Л

ІС

ІС

ІС

ІС

С

ТЕ

ТЕ

ТЕ

ТЕ

ТЕ

 

ҚАЛЫП КӨРУІ КЕРЕК

Белгілі заңгер Арықбай Ағыбаев шенеунік 

халықпен етене жақын араласуы керектігін, 

заң бойынша, кез келген лауазымды тұл ға ға 

ерекше құқық қарастырылмағанын айтады. 

Ар

АрАр

р

ықық

ық

қық

ық

баба

б

баба

ба

й й

й

АғАғ

Ағ

АғАғ

ғ

ыбыб

ыб

ыбыб

ае

аа

а

в:в

в

в «Заңда белгіленген арнайы

йы

йыйы

йы

йы 

Манс


ұр ұр

ХАМИ


Т

(фо


то)

ф

күзетпен жүретін азғантай лауазымды тұл-ғалар бар. Ал облыс, қала әкімдерінде он дай 

мүмкіндік жоқ. Сол үшін де әкімдер халықпен 

жа

ж

жж

ж

қын  арр

ал

лл

л

лл

ас

аа

а

аа

уы

у   керр

ек.  Мен олар 

дың 

ха

хаха

ха

хаа

лы

лылы

ы

лыл

қп

қпқп

қ

ққ

ен

енен

н

нб

б

бб

б

бір

ір

ірір

р

рге

ге

гее

ге

жж

ж

жжүр

үр

үрүр

ү

үруд

уд

удуд

д

ден

е

ее

 неге қорқатынын 

түсін 

б

ббе

б

бй

ймін. 


Ті

Тіпті 


і

әк

іімдер  бұқарамен пікір-

лесіп, елмен бірге жаяу жүрсе де болады. Бізде 

қазір бәрі керісінше. Әкімқаралар, орта дең-

гейлі шенеуніктер көшені жауып тастап, ар-

найы күзетпен жүреді. Бұл елдің шенеунікке 

де ген  жеккөрушілігін туғызып отыр. Мем-

лекетімізде әр азаматтың

ң

ңң

ң

ңж

ж

жж

ж

жек

ек

екек

к

е е 

ба

баба

ба

с с

с

с қақа

қа

ққа

уі

уу

пс

пспс

п

псіз

з

зізз

ді

діді

д

дгі

гі

н н

н

н қам тамассыз  ететін  по

о

оо

о

лили

ли

лили

ли

цици

ци

цици

ци

ямям

ям

ямям

ям

ызыз

ыз

ызыз

ы б


б

б

бб

б

арар

ар

арар

рЖа

Жа

ЖаЖа

Жа

Жалп

лп

лпп

лп

лпығ

ығ

ығығ

а 

а а 

а 

аортақ ішкі тәртіп бар. Соған бағыну керек. 

Мәселен, әкімдер, шенеуніктер Алматының

кептелісінде қалса, мәселені оңтайлы шешудің 

жолын қарастырар еді», – дейді.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет