Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.62 Mb.
Pdf просмотр
бет27/27
Дата09.01.2017
өлшемі3.62 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

МЕРГЕН

Н

Саяхаттауға, басқа жа қ-

 қа  көшуге, жұмысыңызды 

ауыстыруға  байланысты 

жоспарыңызды жүзеге

асыратын мүмкіндік пайда 

бо

бо

бобо

ла

аа

а

аа

ды

дыды

ды

дыды

.

.Өз

Өз

Өззз

з

іңің

ің

ңің

ің

ізіз

із

ізз

із

геге

ге

гә

ә

әә

детке ай-

на

на

нана

на

лғлғ

ғ

ғғғ

ан

анан

ан

анан

ү

үүү

йр

йрйр

йр

йрйр

ен

енен

ен

енен

ш

шші

ші

шш

кт

кткт

к

ктт

іі

і нәрсе лер-

ден бас тарту – сізге аса 

қиын  дық  тудырмайды. Жеке 

өміріңізде көптен күткен ар-

маныңыз орындалып, елеулі

өзгеріс болады.ТАУЕШК

К

К

К

К

К

І

І

І

І

Өте күрделі 

іс

іс

сіс

с

іске

ке

кеке

ке

кеб

б

бб

б

бүг

үг

үгүг

үг

үгін

ін

інін

ін

ін--

ше кіріспей-ақ қойғаныңыз 

жөн. Әсіресе сол істерді бү-

гін  бітіре алмайтыныңыз 

анық болса, қателіктеріңіз 

де көбейе түседі. Күн аса же-

ңіл болмаса да, жағымды

әс

әсәс

әс

ерер

р

рр

ле

леле

ле

лел

рг

ргрг

рг

ргр

е 

е е 

то

тото

то

тото

лы

лылы

лы

лылы

бол


о

о

омақ. Тек 

қа

қақа

қа

қақа

на

аа

а

аа

сс

сс

саб


аб

аб

абаб

ыр

ырыр

р

ырс

с

ссс

с

ақақ

ақ

ақақ

қ

тата

та

таа

тай


й

й

й білсе ңіз, сары алтындай қазына ға тең 

жақсы хабар

алуыңыз

мүмкін. 


СУҚҰЙҒЫШ

Егер сіз уақытың

ың

ң

ңң

ң

ызз

з

здыд

д

дд

 

бос әңгімеге жіберер

ер

ерер

ер

меме

ме

меме

ме

сесе

се

сесе

с

ңіңі

ңі

ңіңі

ң

з,з,,

з,,


 

көп жетістікке қол

ол

ол

олол

ол

жж

ж

жж

ж

етет

ет

етет

кі

кікі

кі

кізе

зе

зезе

зе

зе 

аласыз. Бұл күніңіз тиімді 

істер мен саналы әрекет-

тер ге  арналғаны абзал. Бел-

гілі бір шешім қабылдағанда

ең бірінші өзіңізге тиер пай-

дасын ойламаған жөн. Оңа-

шада ойланыңыз, ішкі түй сі-

гі

гі

ггг

ң

ңң

ң

ңіз

з

ззз

к

кк

к

кк

ез

езез

ез

езк

к

кк

ел

елл

ел

елл

ге

геге

ге

ген 

н 

нн 

н 

нке

к

кк

к

кңе

ң

ңң

ң

стен гөріпа

па

папа

па

пайд

д

дд

д

дал

ал

алал

ал

алы.

ы.

ы 

БАЛЫҚТАР

Сізді бүгін қызықты кез-

десу күтеді. Мүл дем күт-

пеген ұсыныстар түсуі мүм-

кін. Сондықтан күш

үш

үү

ү

үі ңі

ң

іі

з 

зз

з

ді таныс  емес  жаң

ң

ңң

ң

ңа

а

аа

а

аса

са

саса

са

сала

ла

лала

а

ада

да

дада

да

д 

сы нап  көруге  да

а

а

аа

а

йыйы

йы

йыйы

йы

нн

н

нн  бо

бо

бобо

бо

болы

лы

лылы

лы

л--

--

ңыз.  Барлығын  уақы тында тындыруға мүмкін ді гіңіз өте 

аз  болғанмен,  кө мек шілер 

қасыңыздан  та  бы  ла  кетеді. 

Қонақ  күтуге осы демалыс 

қолайл

л

лл

л

ы.ы

ТОҚТЫ

Шыдамсыздық  айна-

ла да ғыларға ғана

а

аа

а

ак

к

кк

к

кед

ед

дд

дер


е

е

ее

гі 


келтіріп қойма

а

аа

а

ай,

й,

й,й,

й,

й,с

с

сс

с

со

о 

о о

о

оны

ны

ныны

н

ны-

-

-мен қатар  өзз

з

ззің

ің

іңің

ің

іңіз

із

зз

з

геге

ге

геге

г

дд

д

дд

д

ее 

е

зиянын тигізеді.  Егер қо-ла й лы  сәтті  күте тұр са ңыз, 

ма  ңызды  мәселелер де ойы-

 ңыздағыдай жүзеге асар еді. 

Өйтпеген жағдайда біраз 

ке

кеде


д

д

дрг

р

рр

р

ілілер

ер

ерер

ер

рмен

н ке


кез де

д

дд

д

 суі ңіз мү

мү

мүмү

м

ммк

мк

мкмк

к

інн

н

н..

ТОРПАҚ

Табандылық, айтқаны-

ңыздан  қайтпайтын  қай-

сарлық осы күні  сізге ең 

се німді көмекші болады. 

Бүгін сізге қалағаны

ны

ны

ныны

ны

ңыңы

ы

ыы

ы

зғзғ

зғ

зза

а

а жету үшін, кездеск

к

кк

к

кенен

ен

енен

ен

кк

к

кк

к

едед

ед

едед

е

ерер

ер

ерер

ер

гігі

гі

гігі

гі

--

-

лерді  берілмей жеңу керек. Егер  бар  күшіңізді салма са-

ңыз, табысыңыз ойдағыдай 

болмасы анық. Отбасыңыз-

дағы жандарға жылы сөздер 

айтып, қолдап жүріңіз.

ЕГ

ЕГ

ЕГ

ЕГ

ЕГ

ІЗ

ІЗ

ІЗ

ІЗ

ІЗ

ІЗ

ДЕ

ДЕ

ДЕ

ДЕ

ДЕ

ДЕ

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Іскерлік кездесу мен 

маңызды келіссөздер үшін 

қолайлы күн болмақ. Өзі-

ңізді жақсы қырыңыздан 

көрсетіп, қиын мәселелерді 

шешуге қабілетті еке

ке

кеке

ке

еніңі

ңі

ңң

ң

ңзді  

дәлелдей аласыз..

.

.

.О

О

ОО

О

Осы

сы

сысы

сы

ск

к

кк

к

үнүн

үн

үнү

үн

іі 

і 

іойыңызға келген 

кө

көкө

кө

көкө

п

пп 

п

сұсұ

сұ

сұұ

сұ

рара

ра

рара

қ-

қ-қ

қ

ққ

тардың жауабын, біраз кеші-

гіп аласыз. Ал алған жауаптар 

сіздің ойыңызды қанағаттан-

дырары анық. 

ШАЯН

Бү

Бүү

Бү

БүБү

гі

гігі

г

гіг

н 

н н

н

нсі

сі

ссі

сс

зз

з

ззүш

үш

үшүш

үш

үшін

ін

інн

ін

ін– к


к

к

күрделі кү

кү

күн

н

н.н

Ж

ЖЖ

Ж

ЖЖ

ағ

ағғ

ым

ымым

ым

сысы

сы

сыс

зз 


з

ке

кек

здесу, 


ойдағыдай орындалмай-

тын тапсырмалар, басшы-

лар  тарапынан  сыни  сөздер 

болуы мүмкін. Жұлдыздар, 

қиын істерді кейінге қалды-

рып, ұсақ-түйек мәсе

е

е

ее

е

леле

ле

леле

ле

лее

е

ее

е

рдрд

рд

ріі 

шешуге кеңес беред

ед

ед

едед

ед

і.і.

і.

і.і

і.

ӨӨ

Ө

ӨӨ

Ө

кікі

кі

кікі

і

нні

ні

ніні

ш-

ш-ш-

ш

шке орай, сізді бұл күн

і

іі

і

ешкіііі

і

ім 

қолдай алмайды, тек өз күші-

ңізге сеніңіз.

АРЫСТАН

Кейбір жоспарларыңыз 

жү

жү

жүүжү

зе

зз

зз

геге

ге

гег

ге

аа

а

аа

а

спсп

сп

спсп

ай

айй

ай

йй

қ

ққ

қ

ққ

ал

алал

ал

алса

а

аа

 да, кү-


ні

н

ні

ң

ңң

ң

ңі

із

оо

о

оо

о

ншнш

нш

ншш

нш

аа

а

аа

а

жажа

жа

жажа

жа

мама

м

мама

ма

нн

н

нн

н

өө

өт

өө

ө

пейді. Үлкен кәсіби табыстарға

дұрыс шешім қабылдауға 

және қызық ұсыныстарға то-

лы күн. Бірақ өз мүмкінді гі-

ңіз ді шексіз деп санамағаны-

ңыз абзал. Шамадан тыс 

өзімшілдік абырой әпермей-

ді. Тек қаржы мәсе

е

е

ее

ле

леле

ле

леле

сі

сн

н

нн

н

нөз

өз

өзөз 

бетіңізше шешіңіз.

.

..

..

БИКЕШ

Бүгін сізге күрделі, бі-

рақ қызықты тапсырма-

ларды  орындауға  тура 

келеді. Бұны қиын сынақ 

де

деде

де

еп қа

қа

қақа

қа

қбы

бы

быбы

бы

блд

лд

лдлд

лд

дам

ам

амам

ам

амаң

аң

аңаң

аң

аңыз

ы

ыы

, кері-


сі

сі

сісі

сі

сінш

нш

ншнш

нш

е е

е

ее

қа

қақа

қа

қақа

б

біб

б

ббі

ле

леле

леті


ті

ті

тіі

ті

ңіңі

ңі

ңіңі

ңізд


зд

зд

здзд

зд

ііі

іі 


к

кө

көкө

к

крсетіп 

қалуға үлкен мүмкіндік деп 

біліңіз. Сіздің әрбір қадамы-

ңызды қолында билігі бар 

адамдар бақылап отыр, сон-

дықтан айрықша таланты-

ңы

ң

ңң

ң

ңң

ң

ңң

ң

ңң

ң

ңң

ң

ңң

ң

з ды  аянып қалмаңыңы

ңы

ңыңы

ңы

з.  

 

  www.alashainasy.kz

y

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

К

е

зекшi  р

ед

акк

то

р –  

Алм


Алм

Алм


м

л

ат 

а

аа ИСӘДІЛ

Респ

у

бликалық

қ

оғам

д

ы

қ

-саяси 

а

қпа

р

аттық газет

БаББ

Б

Б

с редактор  – Сер

iк 

А

ЖА

НБ

НБ

НБ

НБ

НБ

НБ

ОЛАТ 

МұМ

М

р

атқали ДҮЙСЕНБАЕВ 

БаБ


Б

Б

ББ

с ред


а

к

тордың б

iрiншi ор

ын

ын

ынын

ын

нба

ббб


б

б

сар

ы

ДаДД

Д

рхан БЕ

Й

СЕНБЕКҰЛЫ 

Ба

БББ

Б

с р

ед

акто

р

дың ор

ын

бас

а

рыы

ы

ыыы

А

йдын ҚАБ

А

 – жа

ппп


уа

п

пты

ты

тт

т

хатш

ы

Талғат 

КIРШIБ


А

ЕВ

  ж

ауапты х

а

тшыныо

ң о


о

о

оорын

ры

рыры

ры

рб

ас

ары

Н

ұрлы

б

ай ИТЕКБА

В 

В ВЕВ 

Вте

х

.реда

к

тор

К

үләш НАҚЫП

О

ВА 

––аға к

о

ррек

то

р, т

е

л.: 388388

388

8

8

-80

-7

6

зе

езеГа

зе

ет 20т 20

т 20


т 20

т 20


08 ж

0

00

ылдың 17 қар

а

шасынд


а ҚР Мәдение

т

жәнжәнжән

жән


жән

жән


е ақ

е 

еее

е

пара

т 

минининини

н

нстрлст

стст


iгiнде тiрк

е

лiп, б

ұқар


а

лық ақпар

а

т құр


ал

ын еын е


ын е

н е


ын 

 

сепке қою 

рара


ра

а

тура

лы №


лы №

лы №лы №


лы 

лы

9650-Г  ку

әлiгi 


б

ерiлг


ен

.

Ред

а

дадад

д

кциякц

ц

цц

к

 авторла

р ма


қаласы мен ж

арна


ма м

мұ

мұазмұ

мұ

мұнына

ны

ныжа

уап


 

рм

бермрм

рмрм


рм

ейдiей


ейей

.

тото

Авт


о

тото


рлар

рл

рлрл қо

лж

азб

асы өңде


лмейдi және к

ерi қай


ры

та

ры

рыры


лмай

лм

лмлмды

.

леКөле

ле

лел

мi е


мi

мiмi


кi к

омпью


те

р

лiк бетт

ен (14 к


е

гль) ас


а

тын


ма

т

мат

ма

тма

т

мм

ериа


лд

а

р 

қабы


лд

ан

байд

ы.

лала

«Ала


лала

а

ш айш шш

ш

шнасынд

а» ж


а

рияланған ма

териалд

ар

енен

мен


енен

ен

сур

с

сс

с

етт

е

рдiшiшi

шi

көшiшi

рiп 


рiп 

рiп 


рiп 

рiп 


р

немесе өңдеп 

б

ас

у үшiн редакцияның ж

ба

баазб

а

баа

ба

ша рша 

ша ша


а

ұқс


а

ты

ынынын

алын


ып,

ып

ыпы

ы

ыга

зе

тке с

iлт


еме ж

а

салуы м

iнде


тт

i.

Құрылтайш

йш

айш

ысы

 және меншiк

шiк

шiк

шiк

к

иеие

иеие

ие

ие

сi 

– «

ТОЛ

ҒАУ

» Ж

ШС

Директор – 

А

лександр 

Ф

илимоно

вич

ч

ч

АН

АНАН

Н

А

лматы  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қ

алдаяқов көшесi, 17-ү

й

. Тел.:

8

(727) 27

22

12

2

3-12

-04,-04,

-04,-04,

-04

-0

 273-12-54

Тапс


ырыс

 – №1623


А

ст

ана  қаласы «А

ст

ана-П

олигр


аф

ия»


,

Б

русиловски

й

 көшесi, 87-үй

. Т


ел.:

8

(717

2) 3

-05

7-05

7-05

7-05

7

-5

9

Тапсырыс – №

2

4

3Бағасы  к

е

лiсiмдiТа

р

алым

ы –

1

11

1

00

0

0

000

0 дан

а

Газе


т сейсен

б

i, сәр

сен


б

i, 


бе

ейсен


б

i, 


жұма

жұма


жұма

ма

мжұм

, се


, с

с

, сн

б

i күнде

р

i шығ

«Ал


аш

айн


ай

й

асы» г

аз

етiнн

е ж


аз

ы

лу 

лу

 лу

 

лу 

лу

луин

д

инд

ин

дин

д

инин

ек

сi: 6

4

259

Ре

дак

ц

ияның

 мек


енж

ай

ы:А

лмат


ы

 қ

аласы,0

5

00551,

 Б

ел

л

гал

л

линин

ин

 и

и

көш

к

кес

і, 1


48

/1 


А

e-m


ai

l:

info@

alash

a

in

aa

sy

.kz

Аймақт

ы

ы

ағы

ыы

тi

тiтiтi

тi

лшi

лшлшлш

лш

лер:

қр

А

тыра

у – 


қ

қ

Баққ

ытг


г

ытг


ытг

ытг


т

үл үл


үл

ү

БАБА

Ш

, те

л.: 8701553365

3

Қа

рағанды – 

Қыз


Қыз

Қыз


Қ

ғал


да

қ

 АЙТЖ

А

НОВА

, тел


.: 

8

70

14

901

9

76

Жа

мб

ыл – 


Гүл

үлүл


үл

үл

үлжа

н

жажажа

жа

ж КӨШЕРОВ

А

,тел

.: 


870

1 7


711

648


Қ

ызылж


а

––

р –ЕрЕр

Ер

Ерба

қ

ббб

ыт

АМАНТ

АЙ,


тел

.:

8 7

05

 4418255

Қызыло


р

д

а – 

ӘдіӘд


Ә

лж

анҮМБЕ

Т,

 тел

.: 


8

777 7


05

44

66Ө

ск

емен –Аз

Аз

АзАзАз

Аз

амаамаама

ама


ам

ам

т ҚА

С

ЫМ

,

тел.: 

877


7 3

554


114

Шымк


ент –

ШаШа


ШаШа

Ша

диядиди

ди

р М

О

ЛДАБЕК, те

л.: 


8

7

098

77799

О

рал

 –

 То

қт

аааа

р К


рК

рК

р Кр

р

ЕНЖЕ

ЕҒА


ЛИЕВ, т

е

л.: 8

775


6

7

20806Бөлiм редакторлары:

рд

р

р

Құб


аш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с


с

аяс


и б

иб

и би б

и б


юро

ююю


, т

е

л.:388-80-7

2

Бер


iк ӘШIМОВ – на

р

ық, те

л.:


л.:л.:

л

л 

3883

3

-80

-69

Қал


да

р

 КӨМЕКБАЕВ – қо

м

ғамм

мм

м, т

, т


, т, т

, т


,

ел

.е

е

е: 388-80-65

Алма


т ИСӘДIЛ – ө

р

кениет,

те

тете

те

ел.:

л.

лл. 388

-80

-64

Нұр


ғазы СА

САЕВ – дод

а

 (

сор

пор


пор

ор

оо

т),


т

т

 те

л.: 


388-80-7

4

Бо

ла

тбек МҰХТ

АРОВ – ж

аңа


аа

а

лықлы

лы

лылыы

та

р, т

е

л.: 388-80-6

8

Д

әурен ҚҰДАЙ

БЕРГЕН – 

н

н

менн

шiк


шiк

шiк


шiк

шiк


ш

тi 


т

тiлшiле


р

 қосыны, т

е

л.:


388

-80

-80

-80

0

-62-6

-6

6

6

Та

рат

у қызме


тi 

(бө


лшек

теп с


ат

у және ж


аз

ылуылу


лу

ылу


л

)

)))

ру

тел.: 

8

 (

7

2

7388

-80

-88

Жа

рнама бөлімі

тел


.:

8

 (727) 388-81-00 8 (727) 3

80-

0-

-41-

41-41-

4

78

777

e-m


ai

l: 


alikulova.a@ora

nge

poi

nt.

t.

tt.

kz

kz

kzkz

k

Қабылд

ау

 бөлмесі: 

(

8(

72

72

72

727

7

7)

388-80-60,

ф

акс: 8

(7

27

)3

)3

3

)3

)3

)3

88

8

88

-80-61

Астана бюрос

ы:

ы:

ы

ы:

ы:ы

р

Мек


енж

айы: С


ейф

йф

йфйфф

ф

улл

ул

лул

л

улл

ул

лу

ин көшесi, 31, офис 414«б

»

Те

л.:

 8

 (717

2

)

5

5

5

55

4-2

4-2

4-2

4-2

4

4

7-

3

1

E-mai


l: aa

_

asta

na@


na@

na@


na@

na@


na@

mai


m

m

ml.r

u

АйбынШАҒ

А

ААЛ

А

ҚОВҚОВҚОҚО

 –

Астан

а б


ю

р

осыны

ң жң


ет

екшiсi 


Қана

т Т


ОҚАБ

А

ЕВ В

В В 


ВВ

– т


– т

– т
ілш

і

Арман 

А

СҚАР

О

ВВ

Втіл


ітіл

тіл


ш

і

14

 Ақпан 

2

0101

01

011

3

33

3

33

1

12

3

45

6

78

9

1011

12

1315

15

55

16

1718

19

2021

22

2324

25

2627

28

22

2

ЖмЖм

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсБ

Б

БсЖм

Жм

Жмм

Сн

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

ББ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

тты

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

 

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

лдер

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

Сәтбаев көшесі

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Дост

До

До

ық даңғыл

ы

Луга

Лу

у

нски

й

 көшес

і

Б

е

гал

ин к

ө

ш

есі

Бега

Бега

Бег

Бег

лин

лин

ин

и

көше

көш

көше

көше

сі

сі

сі

«Алаш айна

на

на

на

на

на

сы

сы

сы

сы

сы

сы

»

»

»

»

»

»

га

г

га

га

га

га

зе

зе

зе

зе

зе

зе

тi

тi

т

т

т

не

н

не

н

не

ж

ж

ж

ж

ж

ж

аз

аз

аз

аз

аз

аз

ыл

ыл

ыл

ыл

ыл

ылу

у

у 

у

у

у 

ин

ин

ин

ин

ин

инде

де

де

д

д

д

ксi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

Әріптестерді

д

д

д

д

ң әңгімесінен:

– Сені

ні

ні

і

і

і

к

к

к

к

к

к

үн

үн

үн

үн

үн

үн

де

де

де

де

де

де

т

т

т

т

т

т

аң

аң

аң

аң

аң

аң

ғы

ғы

ғы

ғы

ғы

ғы

0

0

6:

6:

6:

6:

6:

6:

00

00

00

00

00

00

е

е

е

е

е

е

тұ

тұ

тұ

тұ

тұ

тұ

ра

ра

ра

ра

ра

ра

ды деп естідім. 

Жақсы әд

әд

д

д

д

д

ет

ет

ет

ет

ет

ет

е

е

е

е

е

ке

ке

ке

ке

ке

н

н

н

н.

н

– Қайдағы әдет, жетіскеннен ерте тұрады ғой 

дейсің бе, жұмыс өте алыс болса қайтесің...

***

МАИ қызметкері көлік жүргізуші қызға:

– Куәлігіңізді көрсетіңіз.

– Ұя

Ұя

Ұя

Ұя

Ұя

ла

ла

ла

л

л

мы

м

м

м

м

н.– Не

Не

Не

Не

Не

е

ге

ге

ге

ге

ге

е

?

?

?

?

?

– Түрім онша болмай қалған...

***

Әйелі күйеуіне:

– Жаным, маған құндыз бөрік, түлкі терісінен 

жасалған ж

ж

ж

ж

ж

ж

ағ

а

а

а

ас

а

а

а

а

а

ы бар тон,

н,

,

,

,

,

жылан терісінен тігілген

сөмке, түй

үй

үй

үй

үй

үй

ен

ен

ен

ен

ен

ен

ің

ң

ң

ң

ң

ң

ж

ж

ж

ж

ж

ж

үн

үн

үн

үн

үн

үн

ін

ін

ін

і

ін

ін

е

е

е

ен

ен

е

т

т

т

т

т

т

оқ

оқ

оқ

оқ

оқ

оқ

ыл

ыл

ыл

ыл

ыл

ыл

ға

ға

ға

ға

ға

ға

н

н

н

н

н

н

ор

ор

о

ор

о

о

амал мен ешкі 

терісінен жасалған кеудеше сатып алып берші.

– Мен сенен ақша аямаймын, бірақ менің 

«Жануарларды қорғау қоғамының» мүшесі екенімді 

ұмытпа!

***

Пс

Пс

Пс

Пс

П

Пс

их

их

их

их

их

их

ол

ол

ол

ол

ол

ог бір жігітке:

Сі

Сі

Сі

Сі

Сі

С

з

з

з

з

з 

не

не

не

е

не

не

 үшін өз-өзіңізге қол жұмс

мс

мс

мс

мс

м

ам

ам

ам

ам

ам

ам

ақ

ақ

ақ

ақ

ақ

б

б

б

б

б

б

ол

ол

ол

ол

ол

ды

ды

ды

ды

ды

ңы

ңы

ңы

ңы

ңы

з?

з?

з?

з?

з?

– Өмір сүру түк те қызық болмай кетті.

– Сонда, сіз өзіңізге қол жұмсау арқылы көңіліңізді 

көтермек болдыңыз ба?

Қ

Қ

Қ

Қ

Құ

Қ

растырған Айтқазы М

М

М

М

М

М

АЙ

АЙ

АЙ

АЙ

АЙ

ЛЫ

ЛЫ

Л

ЛЫ

ЛЫ

Ы

БА

БА

БА

БА

БА

БА

Й

Й

Й

Й

Й

Й

СКАНВОРД


Газетіміздің  №22 (933) санында жарияланған сканвордтың жауабы

КӨЛДЕНЕҢІНЕН: Бұғау. Ода. Трап. Каста. Асы. Айыл. Қыстақ. «Бипыл». Талқы. Оқа. Ұлан. Ақын. Жиен. Ати. Не. Ұпай. «Осер».   

ТІГІНЕН: Құдайы. «Айқап». Сөл. Хаттат. Құнай. Ура. Абыл. Ақи. Ажио. Бопай. Пони. Сырық. Ене. Масыл. Лайнер.

07

07

07

07

07

07

,5

,5

,5

,5

,5

,5

2

2

2

2

2

2

10,29

18

18

18

18

18

18

,2

,2

,2

,2

,2

,2

1

1

1

1

1

1

Ауа райы

Ауа райы

 

  

КЛАССИКА


АЛАШ БАЛАСЫНЫҢ «АЛАШ АЙНАСЫ» АРҚЫЛЫ АЙТАРЫ

Ң

Қ

Концертте ҚР еңбек сіңірген қайраткері, 

колоратуралық сопрано иесі, Абай атындағы 

Қазақ мемлекеттік акад

ад

ад

адем

м

мм

иялық опера және 

балет театрының  же

же

жеже

те

тете

те

кшкш

кш

кші 

со

сосо

о

лили

ли

лсі

сі

ссі

Ж

ЖЖ

Ж

әмәм

әм

әил

ил

илл

а

аа

а

Баспақова, ҚР еңбеб

б

бк  сіңірген әртіс

і

іі

М

ММұ

М

ратШалабаев, фортепианошы, концертмейстер 

Марина Өмірбековалар өнер көрсетеді. 

Моцарттың «Аллилуйясын» Ж.Баспақова 

орын даса,  әйгілі «Аве-Мария» Мұрат Шала-

ба

ба

аба

ев

евев

ев

тт

 т т


ы

ың

ыңы

т

тт

там


ам

ам

амаш

аш

ашаш

а

а а

а 

дада

да

дауы

уы

уыуы

сы

сс

с

ның зор мүмкіндікте-рі

рі

ріі

н

н н

н

папа

па

пш

ш

ш ет

ет

етет

пе

пепе

пе

кк.

к

кҰ

Ұ

ҰҰ

лт

лтлт

л

тыты

ты

тық 

қ

ққ

опера өнерінің май-

талмандары Иоганн Себастьян Бах, Шарль 

Франсуа Гуно, Георг Фридрих Гендель, Сезар 

Франк, Умберто Джордано, Джоаккино Рос-

сини, Джузеппе Верди, Гаэтано Доницетти, 

Лео Делиб, Серге

е

ее

й

йй

й

РаР

Р

Рхм

хм

хмм

ан

анин

ин

ини

ов

оов

о

,  ФрФр

Фр

Фан

ан

нн

ц 

ц ц 

Шуберт, Руджеро 

Ле

Ле

ЛеЛе

он

онон

н

кака

а

кавава

ва

валл

лл

лллл

о

оо, Л

Л

ЛЛ

ео

еоео

ео

нана

рд

рдрд

рд

 Бернстайн, тағы да басқа әлемге әйгілі 20-ға 

жуық композитордың шығармаларын орын-

дайды. Бағдарламада ұлы Абай мен Нұрғиса 

Тілендиев композициялары да көпшілік 

на

на

нана

за

зза

за

рыры

ры

рына

а

аа

ұ

ұұ

ұсы


сы

с

сыны

ны

ныны

ла

лала

ла

дыы

ы

. Вокалдық музыка ке

ке

кеке

ші

шіш

ш

сс

ағ

ағ

ат

атат

ат

11

8:

8:8

8

3030

30

0

-да

а

аа

ба

баб

б

сталады.Болатбек МҰХТАРОВ

Ақпанның 16-сында Алматыдағы 

«Қазақконцерт» з

з

з

ал

а

а ын

ы

ы

да вокалды

д

ды

ды

қ 

музыканың үлке

ке

ке

ке

н 

н 

н 

н

ко

ко

ко

ко

нц

нц

нц

нц

ер

ер

ер

ер

ті

ті

ті

ө

ө

ө

ө

те

те

е

е

ді

ді

ді

д

.

.

.

.

«Бахтан – Бернстайнға дейін» деп 

аталатын кеш классикалық музыка-

дағы түрлі дәуір дәстүрлерінің басын 

қосады.

-10-12

о

-17-19

о

-4-6

о

-11-13

о

-7-

7 9

9

о

 -16-18

о

+6

+6

+8

+8

о

о

о

о

о

0 +

0 +2

2

2

2

2

2

2

2

о

о

о

+1+

+1+3

3

о

-3  -5

о

-4 -6

о

-18

-

-

-18-21

-21

о

 

-55

5

5

-5

5

-

-

-7

-

-

7

о

-17-19

о

-8 -10

о

  -13 -15 

о

+1

+1 +3

+3

о

о

-6 

-8

о

+9+11

+

+

+9

+9

+

+

+

+

+

о

 -3 -5

о

-10-12

12

2

2

2

2

о

о

о

о

о

1

1

1

-18

1

1

8

-18

-18

-18

2

2

2

-20

2

о

-10 -12

о

-15

-15

-15

-1

-1

-

7

7

7

-8 -10

о

-1

18-

8 20

20

о

0 +1

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

1

1

1

1

1

О

О

-8 -10

О

-

-2

2

2

2

2

2

2

2

-4

-4

4

4

4

-4

-4

4

4

о

о

о

о

о

-1

-1

-1

-1

1

1

1-

1-

1-

1

1

1

13

13

13

3

13

3

о

о

о

   


7

7

-7

7

7

-9

9

9

-7

-7

-7

-7

7

о

о

о

о

о

о

Арқардың


төлі

Лат


Лат

Лат


Лат

вия


вия

вия


вия

қаласы


Қытай

Жыртқыш


құс

Төлдейтін

мал

Сүрегі берік, биік ағаш

Сол


Сол

Сол


л

түс


тү

түс


т

тік


тік

тік


Үнді 

қырыққа-


баты

«ЗиЛ», 


бастапқыда

Тіршілік


көзі

Наннан 


жасалған

сусын


Шабандоз

етігіндегі 

үшкір зат

Өткел


С. Цвейг

кітабы


Жұбайлар

анасы


Кения

қаласы


Үзд

Ү

ікСоғыс 

құдайы (Грек)

Ергежейлі 

қалталы


аю

Некесіз 


туған бала

Шахмат


термині

Ежелгі 


грек. халық

жиыны


Ұзын

қамшы


Мүй

Мүй


Мүй

Мү

іздізд

зд

ді ірі

рі

рір

жан


жан

жан


уа

уар


уа

Білімдар,

дана

Шың


Шың

Шың


Шыңғыс

ғыс


ғыс

ғыс


-

хан


хан

хан


х

ның


ны

ның 


заңдары

Дойче


...

Пастер


Қуатты 

жасанды


сәуле

Бас қосқан

мәжіліс

Шарап ішетіныдыс

Теңіздегі бағдаршам

-19

9

9

9

9

-2

-2

-2

-2

-2

1

1

1

1

1

о

о

о

о

о

  

-5  -7 

3 -15

-1

1

13

3

3

1

3

1

3

1

О

 

-8 -10

-

-

-1

-

-1

-1

-

о

6

-1

1

1

1

1

1

4

4

4-

4

4

4

4

1

16

6

6

1

6

1

6

о

mcs

m

m

mc

cs

cs

m

c

s

s

s

m

s

z.b

z.b

z

b

b

z

b

b

z

b

i

iz

iz

iz

i

iz

z

z

z

z

irk

irk

irk

irk

irk

irk

i

i

i

irk

rk

ir

i

i

i

i

i

i

k

.fm

f

fm

.fm

f

f

f

fm

.fm

.fm

.fm

fm

ff

f

f

f

ff

f

f

f

f

f

f

ga

to

b.kz

Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып,

мәртебелеріңіз арта берсін!

«Алаш айнасы»

Белгілі есімнің белгісіз сыры

ӘДІЛ-БЕК

К

К

К

  – а

а

аа

рабтың «әділ

іл

л

іл»  (шыншыл, турашыл) және 

қазақтың


ың

ың

ың«

«

««

бе

бебе

бе

к»к»

к»

к((

(

(ел

ел

елб

б

асас

ас

асқа

қа

қақа

ру

рурушы

шы

шышы

)

))

)

сөс

сө

здерінің бірігуінен құралған ныспы. 

Е

ЕЕл

Е

іін  әдіі

і

лді

ікпен 


б

б

биб

леген  басшы  болсын, 

туғандарына  турашылдығымен жақсын деген ниетпен 

қойылатын ныспы. Ел ішінде жиі кездеседі. Әділ – Алланың 99 сипатының бірі. 

Document Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет