Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.62 Mb.
Pdf просмотр
бет21/27
Дата09.01.2017
өлшемі3.62 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27

қ

ан

ан

Гү

Гү

лн

лн

ар

ар

 

АХ

АХ

МЕ

МЕ

ТО

ТО

ВА

ВА

АЛАШҚА АЙТАР ДАТЫМ... 

– ДСҰ-ға кіру – халықаралық экономи калық қауымдастыққа 

интеграцияланудың келесі бір қадамы. Әлбетте, мұнда да біз үшін 

бі

бі

рқ

рқ

ат

ат

ар

ар

к

к

үр

р

делі мәселе бар. Сон

ың

ың

 іші

ш

нд

нд

е 

е

от

от

ан

ан

ды

ды

қ 

қ 

та

та

уа

у

р 

р

өн

өн

ді

ді

ру

руші

ші л

лер

ер дің  проблемасы мен 

н им

им

по

по

рт

ртқа

қа қ

қ

ат

ат

ыс

ыс

ты

ты

м

м

әс

әс

ел

ел

елер. 

Егер ДСҰ-ға кірсек, еліміз сырт қы саудаға неғұрлым ашық болып, 

протекционизм, яғни бұра тарту ықтималы азаяр еді. 

Бұл арада бірқатар маңызды мәселе бар. Әрине, ДСҰ-ға кіру –

тағы бір сілкініс, бірақ оның сипаты басқаша болмақ. Қан ша 

дегенмен о

о

л

л

ке

ке

зд

зд

е

е 

бі

бі

зд

зд

ің

ң е

е

лі

лі

мі

міз

з

те

тек 

к

Ресей мен Беларусьте

е

н

н ба

ба

сқ

сқ

а,

а,

 

сыртқы дүние мен сауда жасауға шығады. 

Осы жылы Күн мен Айдың тұтылу құбылыстары бола ма? 

Толық мәлімет берсеңіздер.

 Талғат ИМАНҒАЛИЕВ, Астана қаласы

Туысымыз қайтыс болғанда, дәрігерлер ешқандай 

медициналық анық

қ

тама

м

 қалдырмаған. Полицейлердің 

қағазы да жоқ. Сол

ол

с

себ

еб

еп

еп

ті

ті

м

м

ар

ар

құ

құмн

мн

ың

ың

ө

өлі

лі

мі

мі т

туралы куәлік 

ала алмай отырмыз.

 М

ұнда

й

йда не істеу керек?

Әбіл БЕКТЕМІРОВ, Ақтөбе облысы

ҚР «Неке және отбасы 

туралы» кодексінің 268-бабына 

сәйкес, өлім

м

ді

д мемлекеттік тір-

ке

кеуг

уг

е е

ал

ау

у

үшүшін

ін

ммед

едиц


иц

иналық 


куәландырудың немесе өлім

дерегі туралы сот шешімінің 

болуы міндетті. Егер медици на-

лық құжат болмаса, азаматтың 

қайтыс  болғанын сот шешімі 

негізінде тіркеу

у

ге

геа

а

лул

 қажет. 


Сол себепті бұ

ұ

лл мә

мә

сее

ле

леме

мен


н со

со

т  

органдарына тұрғылықты ме-

кенжай бойынша өтініш білдіру 

керек.


Астрофизиктердің мәліметін-

ше, 2013 жылы бес тү

ү

рл

рлі тұ

тұ

тылулу

 

құбы лысы  болады. Ай

Ай –


ү

үшш ре

рет,


т,

 

 Күн екі рет тұтылады. Бірақ 

мамандар  бұл  құ бы  лыстардың 

ешқайсы сының  то лық  тұтылуға 

жат пай тынын  айтады. Қара шаның 

3-

3

іне сәйкесс

 келіп отыр ған  Күн 

тұ

тұты


тылу

луы


ы ға

ға

нана Ж

Ж

ерерді

ді

ңң 

Гринвич 


мери  дианы  және  экватор тұсында 

(Гвинея шығанағы) толық қанды 

құбылыс болып байқалады. Биыл 

Ай мен Күннің тұтылу құбы лыс-

та

а

рыры

  күн


үн

м

мен түн нің теңелуі (21 

на

ау у 

ры

рыз)

з),


,

кү

күн

н

нін

ң ұзарып барып 

тоқы   рауы  (22 мау 

сым) немесе 

күннің қыс қарып барып тоқырауы 

(22 жел тоқсан) сияқты құбы лыс-

тармен де сәйкес келмейді. 2010

жылы Ай дың  тұты

ты

 луы


уы

 күннің қыс-

қы қысқаруы

ме

мен 

н 

қақата

тар 


р ке

ке

лглг

ен

ене

еді


ді

.

Жылан жылы мұндай астроно-миялық оқиғалар көктем және күз 

мезгіл дерінде ғана болады.

ҚАУІП

Т

Т

а

а

с

с

қ

қы

ын

н

 

4

4

0

0

 

мыңға 

жуық адамға қатер 

төндіріп тұр

ДАТ!


С

Сұ

ұ

л

л

т

т

а

а

н

н Ә

ӘК

КІ

І

М

М

Б

Б

ЕКОВ, Қазақс

ст

та

а

н

н

 Р

Ре

е

с

сп

п

у

у

б

бл

ли

и

к

ка

ас

с

ы

ы

 Тұңғыш Прези

и

д

д

е

ен

н

т

т

і

і 

қоры Ғаламдық экономика және саясат институтының директоры:

Алматы облыстық төтенше жағдайлар 

департаменті мамандарының хабарлауын-

ша, биыл Жетісу өңірінің

ің

 бар


ар

лық түкпір

р

ін

не 

е

қар әдеттегі мөлшерд

рден


ен

ә

әлд

лд

еқеқ

ай

айд

да

кк

өп

өп 

жауды. Таулы жерлерде оның қалыңдығы 

1,5-2 метрге дейін жетеді. Бұған қоса

күннің бірде суынып, бірде жылынуы және 

қар соңының жауын-шашынға ұласуы 

қауіпті күшейтіп отыр. Сондықтан қыстың 

кө

көкт


кт

ем

емге

ге

ұлала

са

сар 

р

шаша

ғы

ғынд

нд

а а

оқыс оқиғаларға 

жо

жо

л л

бе

берм

рм

еуу ү

ү

шіші

н

н жеже

рг

ргіл

л

ікік

т

ті төтенше жағдай-лар департаменті селге қарсы, су тасқыны-

ның алдын алуға қатысты жан-жақты 

жұмыстар жүргізуде. Табиғи суқой малары 

бар  аймақтар  күнбе-күнгі  бақы лауға 

алынды. Жуырда тұрғындармен бір ге  тас-

қын кезінде жан сақтау жөнінде оқу-жат-

тығу шаралары жүргіз

з

іліл

ме

мек.

к.

Жанат СЕМБАЕВ, Алматыты

 обл

б

ыс

тық 

төтенше жағдайлар департаментінің 

баспасөз қызметінің жетекшісі:

– Біз халыққа тасқыннан қалай сақ-

танудың жолдарын түсіндіріп отырмыз. 

Су

у

  басу 

у

қа

қа

уп

у

і  бар әр үйді аралап, 

та

та

сқ

сқ

ын

ын

ға

ға

қ

қал

ал

ай

ай

т

т

ос

ос

қы

қ

н қою керектігін 

айттық. Алматы облысы бойынша 100-

ден астам су бөгені бар. Олардың тех-

ни калық жағдайы – біздің  бақылауы-

мызда. Өткен аптада ғана төтенше 

жағ дайдың алдын алу үшін облыс әкімі 

аудан, қала әкім

де

де

рі

рі

ні

ні

ң,

ң,

о

о

бл

бл

ыс

ыс

ты

ты

қ 

қ

деңгейдегі басқа

рм

рм

а 

а

ба

басш

сш

ыл

ыл

ар

ары 

ы

ме

ме

н

н 

тиісті сала мамандарының қатысуымен 

жиын өткізген болатын. Сонда нақты 

тапсырмалар берілді. Техникаларымыз-

дың бәрі дайын, енді өзен-суы бар ай-

мақта  ор

р

наласқан елді мекендерді 

ер

ер

ек

ек

ш

ш

е 

е 

ба

ба

қы

қы

ла

лауғ

уғ

а 

а 

ал

ал

ып отырмыз. Жер-

гі

гілі

лі

кт

кт

і

і 

тұ

тұ

рғ

рғ

ын

ын

да

да

рд

рд

ы

ың әрқайсысы өз 

үйлерінің маңайына жауап беруі тиіс. 

Өйткені биыл қар көп түсті, ал тұрғын-

дар көшедегі арықты сол қармен бітеп 

тастаған. Енді арықтардың барлығын 

ашып, судың ағуы

ы

на

на

ж

ж

ағдай жаса

а

у 

у

 

керек. Өкінішке қа

ара

ра

й,

й,

ж

жер

ер

гі

гі

лі

лі

кт

кт

і 

ха

ха

лы

лық 

қ

бұған немқұрайды қарауда. 

Же

ргіл

ік

ті 

халық осы жағына ерекше мән берсе 

екен деймін. Ал үлкен каналдарды таза-

лауды, өзен жағаларына топырақ тас-

тау 

ды біздің қызметкерлер мойнына 

ал

ал

ып

ып

оты

ты

р.

р.

Се

С

рік ЖҰМАБАЕВ

ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Мем-

лекеттік санитарлық-эпидемиологиялық 

қадағалау комитетінің Алматы қаласы

бойынша департамен

ті

тім

м

ама

анда


д

ры

рны

ы

ң ң

мәліметінше, денге

б

без


ез

ге

гегі

гі

меме

н 

н ау

ау

ырыр

ат

атынын

 

бір адам өткен қаңтар айында тіркелген. Мұның алдында қараша айында тағы бір 

адамның осы ауруды жұқтырғаны анық-

талған болатын. Мамандардың айтуынша,

бұл екі жағдайда да індеттің Таиландтың

Па

Па

тттт

ай

айя 

я

куку

ро

рорт

рт

тыты

қ

қал

ал

асс

ынан жұқтырыл-

ға

ға

ныны б

б

елел

г

гілілі б

б

олол

ды

дыДе

Денг

нг

ее безгегі – қансор-

ғыш жәндіктер, жарқанаттар, ауру жануар-

лар мен адамдардан жұғатын өткір 

ви  рус  тық ауру. Індет асқынған кезде адам-

ның терісі қанталауы мүмкін. Денге ошақ-

тары Оңтүстік және Шығыс Азия, Африка, 

Оңтүстік Америка, Океания, Кариб бассейні

аумағында көп. Өтк

к

ен

енж

ж

ылыл

ы

ыАл

Ал

мама

ты

тыға

ға

 сырт тан  безгек ауруы ек

ек

іі

ре

рет ке

келг


лген

ен. Ау


Ауыр

ыр-


ған азаматтардың бірі вирусты – Пәкістан-

ның Лахор қаласынан, екіншісі Ауғанстан-

ның Кунар қаласынан жұқтырып әкеліпті. 

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиоло гия-

лы

л

қ қадағалаа

у 

укомитетінің Алматы қаласы

бо

бойы

йы

ншнша

а

дедепа

па

ртртам

ам

енен

ті

ті осы жайттардан

соң жерг


і

ілікті


і

 турис


і

тік фирма менеджерле-

ріне індеттерге қатысты қырағылықты арт-

тыру, тропикалық, паразитарлық және бас-

қа да аса қауіпті инфекциялық аурулардың 

алдын алу жөнінде семинар өткізді. Бо

о

ла

ла

тб

т

ек

ек

 МҰ

МҰ

ХТ

ХТ

АР

АР

ОВ

ОВ

ІН

ДЕТ

Шетелден денге безгегін

жұқтырып әкелді

Алматы облыс

ыс

ын

ын

да

д

 тау 

етегінде орнал

лас

ас

қа

қа

н

н

12

12

0

0

ел

ел

ді

д

 

мекенді су басу қаупі 

б

бар. Бұл 

елді мекендерде 40 мыңға жуық 

халық тұрады. Мамандардың 

айтуынша, табиғи апаттың ауыр 

соғуына тұрғындардың өзі 

се

се

бе

бе

пш

пш

і 

і 

бо

бо

лу

лу

ы

ы

мү

ү

мкін. Өйткені 

кө

кө

пш

пш

іл

іл

ік

ік ү

ү

й-

й-

жа

жа

йл

йл

ары маңын-

дағы арықтарды тазалауға 

немқұрайды қарайды.

2013 жылы болатын тұтылу құ бы-

лыстары (Астана уақыты бойын ша):

25 сәуір, сағат 22.06 – Сарышаян 

белгісінде Айдың жартылай тұтылуы;

10 м


м

ам

мыр

р

, сағат 0202

.24 – Торпақ 

белг

г

ісіс

ін

інде

де К


К

үн

үнні

ні

ң ң 

са

сақи

қи

нана т

т

әрәр

із

ізде

дені


ні

п

птұты-

луы;


25 мамыр, сағат 06.09 – Қауыс 

(Мер ген) белгісінде Айдың жарты лай 

тұтылуы;

19 қазан, сағат 01.49 – Тоқты шо

шо

қ-

жұжұ

л 

л д

 дыз


ыз

ында Айдың жартылай тұ

ұ

ты

ты л

 л

уыуы

;

;3 қараша, сағат 14.46 – Сары шаян 

шоқжұлдызында Күннің гибрид ті  тұты-

луы.

Алматы тұр

р

ғы

ғынд

нд

ар

арын

ын

ың

ың

 

шетелге жиі баруы оңтүст

і

ік 

астанаға қауіпті індеттердің 

келуіне себеп болып отыр. Өткен 

үш айда Алматы қаласында 

қансорғыш буынаяқтылар 

ар

ар

қы

қы

лы

лы

т

т

ар

ар

ал

ал

ат

а

ын

ы

 өткір қатерлі 

ау

ау

р

ру

д

д

ен

енге

ге

б

б

ез

езге

гегін жұқтыр-

ған дар анықталды.


                

www.alashainasy.kz

7

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№23 (934) 14.02.2013 жыл, 

бейсенбі


 

Ұлттық құрама үшін жалақыны 

кім төлейді?

«Плеймейкер» деген сөз қалай аударылады?

ДОДА

Осы футболда шабуылды өрбітіп отыратын ойыншыны плеймейкер дейді. 

Бұл сөз қандай мағынаны білдіреді? Қай елдің сөзі? Нақты қалай аударылады? 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет