Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.62 Mb.
Pdf просмотр
бет20/27
Дата09.01.2017
өлшемі3.62 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27

і

імізді

і

ң 

мүддесі қаншалықты қорғалған?

–  Бұл  орайда Қазақстанның мүддесі 

ескерілмеген деп кесіп айтуға болмайды.

Тиісті құжаттар арқылы еліміздің экономи-

ка

ка

лылы

қ

құс

ұс

тата

ны

нымы

мы

 қамтылған. Дегенмен Т

«Тәжі


і

рибе


б

 – а


қи

қат өлшемі» деген әйгілі 

мәтелді еске алсақ, «Титтей нәрсенің өзінен 

кілтипан табуға болатыны» да белгілі емес 

пе. Меніңше, қайсыбір сарапшылар 

түйткіл туралы сөз қозғағанда Кеден одағы 

мен Біртұтас Еур

ур

азази

ия

кк

ең

еңісіс

ті

тігі

гі

нін

ң 

ң өтөт

е

еқы

қы

сқсқ

а 

а мерзімде құрылуын меңзейтін болар. 

Әлемдік тәжірибені ескерсек, Еуропалық 

одақ құру жөнінде алғашқы құжатқа өткен 

ға

ғасы

сы

рдрд

а

ақо

қо

лл

қо

қойы

ы

лғаны мәлім. Сол бірінші ке

келі


лі

сі

сімнмнен

ен

бб

ер

ері і

о

одақтың әбден қалыпта-сып, қуатты ұйымға айналуына біршама 

уақыт жұмсалды. Ал  ТМД аумағындағы 

біздің  одақ жылдам  қалыптасып келеді.

Нарық шарттары мен технология жетістік-

тері шапшаң өз

з

геге

рі

ріпп жа

жа

тқтқ

ан

анқ

қ

аза

ір

ргі

гі з


зам

ам

анан-

да аса ірі жобал

л

ар

ардыды ш

шап


ап

ша

шаң

ң 

жүжү

зе

зегеге

а

асы

сы-


ру ға  тура  келеді. Еуропаның міндеті одаққа 

енген елдердің өлшемін бірлесу алдында 

бірыңғай стандартқа жақындату болатын. 

Кәрі құрлық осының өзіне қыруар уақыт 

пе

пе

н н

зо

зор р 

кү

күшт

шт

іі

са

сарп

рп

 етті. Ал Кеден одағында-ғы

 елдердің экономикасы

ы

кө

көбібі

не

неб

бір


ір

а

арн

рн

а-а

да тоғысып жатады. – Еліміз біраз уақыттан бері 

ДСҰ-ға кіру жөнінде келіссөздер 

жүргізуде. Ал экономикасы әлсіз 

біздің көршілеріміз Тәжікстан мен

Қы

Қ

рғызстан

н

 осы ұйымға әлдеқа-

ша

ша

н

н мү

мү

ше

ше

б

б

ол

ол

ып

ып

а

алғ

лғ

ан

а

. Сіздің 

ойыңызша, біздің алдымызда осы 

ұйымға кіру үшін қандай 

экономикалық немесе саяси 

кедергілер тұр?

– ДСҰ-ға кіру – халықара

а

лы

лқ 

қ 

экономи-калық қауымдастыққа инте

те

гргр

ац

ация

ия

лала

ну

нуды

ды

ң келесі бір қадамы. Әлбетте, мұнда да

 б

із үшін бірқатар күрделі мәселе бар. Соның 

ішінде отандық тауар өндіруші лер дің 

проблемасы мен импортқа қатысты мәсе-

ле

лле

ле

р. Егер ДСҰ-ға кірсек, еліміз сырт қы са

са

удуд

ағ

аға а 

не

неғұ

ғ

рлрл

ым

ым аашы

шық 


қ 

бо

блып, протек-

ционизм, яғни 

бұ

ра тарту ықтималы азаяр еді. 

Бұл арада  бірқатар маңызды мәселе 

бар. Әрине, ДСҰ-ға кіру тағы бір сілкініс, 

бірақ оның сипаты басқаша болмақ. Қан-

ша дегенмен ол кезде б

б

ізіз

ді

діңң 

ел

елім

іміз


із

т

те

ек 


Ресей мен Беларусьтен ба

б

сқа, сыртқы дүние мен сауда жасауға шығады. Кеден 

одағы мен Бірыңғай экономикалық 

кеңістік аймағында біз осы екі елге бағыт-

таламыз. Бұл, әр

р

ине, маңызды. Бірақ өзге ел

ел

деде

рм

рменен

и

интнтег

ег

рара

ци

ция

я ор


ор

нату  одан да 

маңыз ды. 

Ег

ер де бібі

з ер


і

кін сауда, соның 

ішінде заманауи технологиялық өнім, 

автокөлік, ұшақ алу жайында әңгіме қоз-

ғайтын болсақ, Кеден Одағы Біртұтас эко-

но микалық  кеңістік  шеңбер

р

інде


д

 осымен 


байланысты бірқатар түйт

т

кікі

лд

лдерер

т

туы

уы

нднд

ау

ауы

ы

мүмкін. Себебі Ресей өзіі

нің ұшақ және 

автокөлік өндірісін өркендеткісі келгендік-

тен, қандай да бір шектеу қойғысы келеді. 

Сондықтан ДСҰ-ға кіру – біздің экономика-

мыз бен үкіметіміз үшін жауапты сынақ. 

Е

Ек

інін

ші

шіде

де

н,н,

Қ

Қыр

ыр

ғығы

зс

зста

та

нн

ме

мен

н

Тәжікстанмен салыстыр

ға

нда, бб

із

ДДСҰ

СҰа 

мүлде  басқа 

шарттармен кіреміз. Әрі осы ұйымға 

былтыр мүше болған Ресей үлгісі бар. Біз 

соны пайдаланамыз. Себебі Ресей импорт 

бажының мүлде басқа мөлшерлемесімен

өз

 өндірушілеріне тиімді бб

ол

олататын

ын е


е

ре

режеже

-

лер ді алды, ал қырғыз билігі мұндай қа-дам ға  барған жоқ. Осы жағынан келгенде 

біз де анағұрлым тиімді жағдайдамыз. Ол 

да

д

бб

ол

олса

саК

Кед

д

енен

о

ода

да

ғығы

м

мен

ен

 БЭК-тің нәти-же

же

сісі. 

– Көпшілікті толғандыратын 

тағы бір мәселе – елімізде 

Халықа ралық ядролық отын 

банкін орналастыру мен атом

электр стансысын сал

ал

уғ

уға

а қа

қа

ты

ты

ст

ст

ы

ы

екені белгілі. Бұл тұр

р

ғы

ғы

да

дағы

ғы

с

с

із

ізді

дің

ң 

пікіріңіз қандай?

– Иә, қоғамда ядролық тақырыпқа 

қатысты үрей қалыптасқаны рас. Оған бір 

есептен біздің жерімізде бұрын ядролық 

п

поли


ли

го

гон 

н

бобо

лғ

лан

ан

ыы

да

даә

ә

сесе

рі

рін

н

тигізеді. Бірақ біз мы

на

наныны

ұ

ұмы

мытп


тп

ау

ауым

ым

ызыз

қ

қаж

аж

етет

:

: қақа

нша 


айтқанмен біз халқы аз болғанымен, 

беделі жоғары шағын мемлекетпіз. Иран-

ның ядролық бағдарламасы төңірегінде 

дау-дамай өршіген тұста Қазақстанда 

Халықаралық ядролық отын банкін ор

р

нан

-

лала

с 

с ты

тыру


ру

ж

жөніндегі келісімнің ма

ңы

ңызы

зы

нн

жоққа шығаруға болмайды. Өйткені кез 

келген елге мұндай сенім көрсетіле  бер-

мей ді.  Егер де біздің елімізде бұл  банк 

орналасатын болса, онда еліміздің бүкіл-

әлемдік  қа

қ

уы

ымдастықтағы беделі  беки 

түседі.


Атом стансысы құрылысына келсек, 

бізде көмір де, мұнай да, газ да көп. Бір 

жағынан, мұның бәрі түптің түбінде 

таусылады. Екінші жағынан, атом электр 

стансысы – бұл мүлде  басқа деңгей. Біз 

се

секі

кілд


лд

і

і урур

ан

а қоры мол, атом стансыла

а

рырына

на

 қажетті та

б

блеткалар өндіретін елде атом электр стансысының болуы заңды да. 

Әйтсе де қалай алып қарасақ та, атом 

электр стансысының құрылысы ең әуелі 

геосаяси тұр

ұ

ғыдан тиімді болмақ. Бұл – елдің бе

е

деде

лі

лон

оның

ың

аа

то

том 

эн

энер

ер

гигияс

яс

ынын

ө

өнді-

ру шілердің элитасына енуі деген

і

ді

бб

і

ілді-реді. Сондықтан Қазақстанда атом электр 

стансыларының болуы тек қана экономи-

калық жағынан керек десек, қателесеміз. 

Ал қауіпсіздік жағын айтсақ... бұл – енді 

те

те

хнхнол

ол

огог

ия

иялық мәселе. Тіпті Фуку

у

сиси

ма

ма 

апатынан кейін атом электр стансысынан 

бас тартқысы келген Жапонияның өзі сол 

шешімін қайта қарамақшы. Франция да 

атомнан бас тартайын деп отырған жоқ. 

 – Ал Орталық Азиядағы қазіргі 

ахуа

а

лғ

лға

а 

өз

өз

ің

ң

із

із

қ

қ

ан

ан

да

да

й 

й 

ба

ба

ға

ға

б

б

ер

ер

ер

е

 

едің

і

із?

?

Ай

А

мақт

ық

ынтымақта

ст

ық 

мәселесінде осындағы елдердің 

ұстанымы қаншалықты бір-біріне 

жақындады?

–  Орталық Азиядағы ахуал – күрделі 

қа

қа

лплп

ын

ында

даМұнда Қырғызстан аум

ағ

ағынын

-

дағы өзбб

ектің Сох анклавына қатысты

кикілжің және Тәжікстанды Өзбекстанның 

газбен жабдықтауын тоқтатуы сияқты 

оқиғалар орын алып отыр. Алайда басты 

дау-дамай – Қырғызстандағы Қамбар ата 

су элект

кт

рр

ст

стан

ан

сыы

сы

сыж

ж

әнне

е

ТәТәжі

жікс


кс

та

танднд

ағы 


Рогун ГЭ

Э

С-С

ні

нң құры

ы

лысын

на

ӨӨ

зб

бек

кс

стан

ның 


үзілді-кесілді қарсы шығуы. 

Бұл – өте шиеленісті жағдай. Мұнда 

аймақтық қарама-қайшылықтар мен 

геосаяси мәселелер астасып кеткен. Мәсе-

ле

ле

н,н,

Р

Рог

ог

унун

 мен Қамбаратаны ресейлі

л

кт

ктерер

 

саса

лы

лып

п

жажа

ты

тыр, сондықтан Өзбекстан ққан

анша


ша

 

шулатса да, Тәжікстан мен Қырғызстанға қатты қысым жасай алмайды. Ол өз аума-

ғы арқылы Рогун құрылысына қажетті 

жүкті өткізуден бас тартуы мүмкін. Ал 

Ресей үшін осы екі стансы да Орталық Азия 

аумағы

ы

нднд

а

ақа

қа

лулу

ға

ғам

м

үмүм

кі

кінд

нд

ікік

б

бер

ер

еді. Тәжікс т

ан

анм

м

енен Қ

Қыр


ыр

ғы

ғызсзс

та

танғ

нғ

аа ық

ықпа


палын 

күшейтіп, Өзбекстанға доқ көрсету мүм-

кіндігі. 

Тәжіктер Рогунды салып біткен соң, 

Ауғанстанға электр қуатын сата бастайды 

де

дегеге

н 

н сө

сө

з баб

р. Ал өзбектер Ауғанстан

ан ж

ж

ее-

рі

рін

н

деде т

т

үрүрлі

лі

 жобаларын көптен бері жж

үз

үзегег

е

еасырып келеді. Айталық, Кабул өзбектің 

электр қуатына тәуелді. Міне, осы кезде 

бәсекелестік күшейеді. 

Өзбекстан өткен жылы Ұжымдық қау і п -

сіз дік  ша

шарт


рт

ы

ұйұй

ым

ымын

ын

тт

әр

әрк к 

ет

етіп

іп, 


ке

к

зіз

нде 


Ресей құрған айм

ақ

ақтата

ғы

ғы ққау

ау

іпіп

сі

сзд

зд

ікк

ж

жүй

үй

е-е-

сіне айтарлықтай нұқсан келтірді. Соңғы

20 жылдың ішінде өзбектер  өздерінің 

сыртқы саяси векторын АҚШ бағытына 

бірнеше рет бұрғаны  белгілі. Жалпы, 

геосаясатт

т

а 

абір елді жақсы, бір елді жаман 

де

деп

п

кеке

сі

іп

п ай


ай

ту

туғаға б

бол


ол

ма

мйды. Көпвекторлы 

саясат ұстанатын елдің айналадағы ахуалға

бейтарап көзқараста болғаны дұрыс. 

Ал біздің еліміздің көзқарасы – өзімізге 

қатысы жоқ кикілжіңдерге араласпау. 

Ынтымақтастыққ

қ

а 

аке

е

лсек, ол, әрр

ине, 


әлі де жалғасуда. 

Әй

Әйтс

тс

ее 

де

де аайм

йм

ақақ

та

та ққар

ар

а-а-

ма-қайшылық көп, сондықтан да бұл мә-

се ле де  қандай  да  бір алға ілгерілеуді күту-

ге болмайды.

Қазір халықаралық қоғамдастық

Қазақстанға Орталық Азиядағы шешуші

ой

ой

ынын

шы

шы рр

ет

етін

ін

деде қ

қ

арар

ай

ады. Біздің көршіміз 

Өз

ббекстанда халық саны көп, Орталық

Азия аумағында өмір сүрген барлық дерлік 

тарихи мемлекеттердің территориясын 

алып жатыр. Кезінде өте ұзақ уақыт бойы

оның аумағында бар

р

лық қаржы-эконо-микалық орталы

қт

қтар

ар

шш

оғ

оғыр

ырла


ла

нғ

нған

н

бб

ол

ола-

а-

тын. Ал қазір жағдайй

 өзгерді. 

Бү

гінг


і 

күні


і

 

халықаралық қоғамдастықтың ықыласы Орталық Азияның кіндігінен Қазақстанға 

қарай, біздің даламызға қарай ойысқанын 

байқау қиын емес. Сі

Сі

зд

зд

ің

іңше

ше

Ба

Ба

рак Обаманың 

ек

і

ін

і

ші рет президент сайлануы 

еліміздің АҚШ және Батыспен 

қарым-қатынасына қандай әсерін 

тигізуі мүмкін?

– Жалпы, АҚШ саясаты ұзақ мерзімді 

сценариймен  да

а

мимиты

ты

ныны

б

бел

ел

гіг

лі

ліОл

Олшынын айтқанда, президентке соншалық-ты тәуелді де емес. Әсіресе бұл – АҚШ-тың 

өзі үшін стратегиялық маңызы бар бағыт-

тарына қатысты. Орталық Азия – сондай 

бағыттың бірі. Бұл орайда Вашингтонның 

Қа

Қа

зазақс

қста


та

нғ

нға а 

қо

қолдлд

ан

анат

а

ын саясаты сындар-лы. 

М

Мұныб

бір


і

есептен Обаманың саясаты-

мен де байланыстыруға болатын шығар. 

Ол Джордж Буш сияқты шоқпарын ала

жүгірмейді. Мұны АҚШ-тың бұрынғы 

КСРО кеңістігінде тәуелсіз мемлекеттердің 

өз бетінше өмір 

сү

сүруру

ін

нқ

қ

ололда

дауғ


уғ

а 

а де

де

геге

н 

н ұмтылысымен  тү

сі

сіндіруге 

де б


ол

ад

ы. Сондықтан біздің еліміздің АҚШ және

Батыспен қарым-қатынасы тәуелсіздікке

қол жеткізгелі Астана жемісті түрде жүзеге 

асырып келе жатқан көпвекторлы саясат 

ко

ко

нтнт

ек

ексі

сінд


нд

е

е өр

өр

кекенд

ндеу


еу

і тиіс. 


Ж

Жалп


п

ы,

  қана

да

дй

й

да бір мемлекеттің 

сыртқы саясаты ғаламдық кеңістікте жүріп 

жататын геосаяси ойын шеңберінде өрби-

ді. Қазақстанның ұстанымы тұрақты бол-

ды. Біз ешқайсысының да ығына жығылған 

жоқпыз. Көршілеріміз Өзбекс тан мен Қыр-

ғызстан сияқты бір

р

еуеуін

ін қ


қ

ол

олда

да

п,п,

е

екі

к

ншншіс

іс

інін

е 

е қарсы шыққан жоқ

о

пыы

з.

зБ

Бұл ө


ө

з

з  кезезе

гінд


е

е 

жемісін берді. Әйтпесе халықаралық қа-рым-қатынаста субъектіден гөрі объектіге 

айналуға болады. Мұны қарапайым тіл-

мен айтсақ, ірі мемлекеттер сіз арқылы 

өз

өзар

ар

аа

ес

есеп

еп

аа

йы

йыры

ры

сус

ға көшеді. Бұл – 

мү

мү

лдлд

ем

емт

тиі


и

мс

мсіз

із с


сая

ая

сасат. Мұндай жағдайға 

ұшыраған ел тығырыққа тіреледі. Сон-

дықтан Қа зақстанның сыртқы саясаттағы 

ұстанымы көптеген мемлекеттерге нақтыүлгі бола алады. 

Сұхбаттасқ

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет