Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.62 Mb.
Pdf просмотр
бет2/27
Дата09.01.2017
өлшемі3.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

і

і

і

сі

сі

сі

сі

сі

с

к

к

к

өп

өп

өп

п

п

п

к

к

к

к

к

өр

өр

өр

өр

өр

ө

ш

ш

ші

ш

ш

ш

 елдің үлкен қалалар

р

р

р

р

р

ын

ын

ын

ын

ын

ын

да

д

да

да

да

да

 

шенеуніктер өкілеттіліктерін асыра пайдаланып, жол 

полициясы қызметкерлері арқылы толассыз жүйткуі 

шектелмек. Путиннің шешімі бойынша, Мемлекеттік 

кеңестің мүшелері, Ресей Думасы фракцияларының 

жетекшілері, түрлі әкімқаралар тек президент 

немесе премьер-мин

н

н

н

н

н

ис

ис

ис

ис

ис

ис

тр

тр

тр

тр

тр

ж

ж

ж

ж

ұм

ұм

ұм

ұм

ұм

ұ

ыс

ыс

ыс

б

б

б

б

б

аб

аб

аб

аб

б

а

ым

ым

м

ым

ым

м

ен

ен

ен

ен

ен

е

к

кез

е

е

е

десуге 

шақырғанда ғана жо

жо

жо

жо

о

о

л

л

л

л

л

л

по

по

по

по

п

по

ли

ли

ли

ли

ли

ци

ци

ци

ци

ци

ция

яс

яс

яс

яс

яс

ы

ы

ы

ы

қы

қы

қ

қы

қы

қ

зм

зм

зм

зм

м

ет

ет

ет

ет

ет

ет

ке

ке

ке

ке

ке

кер

р

рл

р

р

ерінің 

көмегіне жүгінеді. Ал басқа кезде хан да, қара да тең 

болмақ. Әрине, бұл ақпаратты оқып отырып, ресейлік 

шешім өз кезегінде біздің де елге үлгі болса деген ой 

жетегіне ердік. Бәлкім, дәл осындай шектеу біздің 

ме

ме

ме

ме

ме

ме

мл

мл

мл

мл

м

мл

ек

ек

ек

ек

ек

к

ет

ет

е

ет

т

т

ке

ке

е

е

ке

е

д

д

д

д

де

е

е

е

е

е

қа

қа

қа

қа

қа

а

же

же

же

же

же

же

т 

т

т

т

шы

ш

ш

ғар. Ой өрбітіп көре

ре

ре

ре

е

ре

лі

лі

лі

лі

лі

лікш

кш

кш

кш

кш

ш

і…

і……  

Үкімет қолданыстағы

ы

ы

ы

ы

ы

қа

а

қа

қа

қа

қ

пт

п

п

п

п

п

аған бағда

да

да

да

д

д

рл

р

р

р

амаларға ревизия жасамақшы

шы

ы

ы

ы

ы

.

.

Ке

Ке

Ке

Ке

К

ше 

экономика және бюдже

же

же

же

же

же

тт

тт

тт

тт

тт

тт

ік

к

к

к

к

к

ж

ж

ж

ж

ж

жос

ос

ос

ос

с

па

па

па

п

па

па

рл

рл

рл

л

р

ау

ау

ау

ау

ау

а

м

м

м

м

м

ин

ин

ин

ин

н

ин

ис

ис

ис

ис

ис

ис

тр

тр

тр

тр

тр

трі

і

Ерболат Досаев заң акт

кт

кт

кт

кт

т

іл

іл

іл

іл

іл

іл

ер

ер

ер

ер

ер

р

ін

ін

ін

ін

н

н

 

Қазақстанның Мемлекеттік жоспарлау жүйесімен сәйкестендіруді қамтитын құжатты

Мәжіліске бірінші оқылымда мақұлдатты. 

Б

ЕЗ

Б

ББ

Б

ББ

Е

ЕЕ

Е

ЕЕ

Н

НЖа

Ж

Ж

лғасы 2-бетте 

Бұған дейін қаптаған, бірін-бірі қайталайтын 

бағ дарламаларды сынға алып, Елбасы Үкіметке 

«осылардың оңтайлысын қалдыр, өзгесін бірдеңе 

қыл» деп қатаң тапсырып еді. Соған орай, қол да-

ныста жүрген стратегиялық, бағ

ағ

ғ

ағғда

д

дд

д

дрл

рл

ррл

рл

амалыққ, сала

ла

лала

-

лылы

лы

лыы

л

қ құжаттардың бәрін сараптпт

пт

птпт

пт

апап

ап

апап

ап

,,

,

саса

са

саа

са

пыпы

пы

пып

п

рыры

ры

рыры

ры

пп

п шы


шы

шы

ыы

ы

ққққ

ққ

ққққ

қ

анан

ан

анан

ан

 экономика және бюджеттік жоспарлау министрі 

бірқатар жайтқа қанығыпты. «Қолданыста ішіндегі 

нормалары бірін-бірі қайталайтын бағдарламалар 

көп-ақ. Солардың бәрін саралап, біртұтас бағдар-

лам

м

мал

а

арар

ар

рар

ды қалдырып, қалғанын, керексізін сылып 

та

та

тата

т

с с

с

с с 

та

тата

та

тат

ға

ғаға

ға

ғаа

лы

лылы

лы

ло

о

оо

о

тыты

ты

тыт

рм

рмрм

рм

мм

ыз

ызы

ыз

ы»

»,

»»,

»

»

дд

д

дд

ей

ейей

ей

ее

ді

дд

д

  Ерболат До саев 

мырза. О


О

ның 


й

й

айтуынша, ені

і

ді ігіде үлкен ау қым дағы 

бағдарламалар ғана қолданыста қалып, са ла лық 

құжаттар  бір-бірімен үйлеседі, сосын бәрі стра-

тегиян


н

н

нн

н

ыңың

ы

ыы

ы т


т

т

тт

т

өңөң

ң

ірір

р

ірр

ег

еге

е

егін

ін

інн

е то


то

то

тото

пт

птп

пт

ппт

ас

асасс

ад

адад

ад

дд

ы.

ы.ы

ы

.ы

 Бұд


ұ

ұ

ан бөлек, «Қа -зақс

қс

сс

с

ста

та

тата

та

тан-н-

н

н-н-

н-

2020

20

200

20

2020

20

202

20

»»

»

»»

»

баба

ба

бабағд

ғд

ғдғд

д

арар

ар

арар

а

лала

ла

лама

ма

мама

ма

асы

сы

сысы

сы

сын

н

нн

н

ққ

қа

ққ

йта қарап, он-

дағы орындалған меженің бәрін сылып тастау 

көз 


деледі, сосын қалған құжаттар «Қазақстан-

2050»-ге қарап  бой түзейтін  болады. Бір сөзбен 

айт қанда, 2020-ға дейінгі стратегиялық жос пар-

лард


рд

р

ың  барлығы тұтастай өзгерірі

рі

рір

р

скс

ск

се 

е 

ее 

е 

ұшұұ

ыр

рр

р

айдыдМұ

МұМұ

Мұ

МұМұ

ны

ныны

ны

нн

 мәжілісмендер де құптай

й

й

йй

ды

дыды

ды

дыды

АлАл

Ал

АлАл

Ал

айай

ай

айай

ай

дада

да

дада

да

аа

а

алдлд

л

лдлд

л

ағағ

ағ

ағағ

ағ

ы ы

ы 

ы ы

ы

қадамның барынша сауаттылығына назар аударудың қаперде ұсталғанын сұрайды.

«Бағдарламадағы мақсаттардың бәріне бірдей 

қол жетіп жатқан жоқ. Алайда бұған қайғыратын 

адам д


д

д

дд

а

аа

жо

жожо

о

қ, ешкім жауу

у

уап

а  та бермейді. Тіпті кейбір 

мин

н

нн

н

нис

ис

исис

ис

итр

тр

тртр

тр

трлі

лі

лілі

к

кк

к 

кмі

мі

імінд

нд

нднд

нд

етет

ет

еттете

те

терд

рд

рдрд

рд

рдің

ің

іңің

ің

оо

о

оо

ры

рыры

ры

рыр

нд

ннд

нд

ндал

ал

ала

а

мау  се бе біне  де үңілме

й

йтй

ін

і сек

і

ілді.  Олй

ай  д


й

ей

ітін себебім, бір 

бағд


д

д

дд

арлама аяқталмай жатып, екі--

-

үш

үшүш

үш

үшү

ж

жж

ж

жылда

д

дд

д

 жа-ңа

ңа

ңаңа

ңа

ңасы

сы

сысы

сы

ық

қ

ққ

қ

аа

абылданады, сосын тағы

ы

ы

ыы

ы

сс

с

сс

с

олол

ол

олол

ол

жж

ж

жж

ж

үрүр

үр

үрүр

іс

ісіс

с

ссқ

қ

ққ

қ

айай

ай

айа

а

--

--

таланады. Нәтижесінде бәрі шала, нәтиже жарты»,– дейді депутат Орал Мұхамеджанов. Мәжілісмен 

бұл арада облыс пен аудандардағы шаралардың 

бұдан  бетер  былыққа  батып жатқанын да алға 

тартады.


..

.

ММ

М

әсәс

әс

әсәс

елен, депута

та

та

таа

ттың айтуынша, өңірге 

жа ңа  ке

ке

кеке

келг


лг

лг

ллг

лг

енен

ен

енен

ә

әә

ә

әкі

кі

кікі

кі

км

м

мм

бұ

бұбұ

бұ

бб

р

рыры

ры

нннн

нн

нннн

н

анан

ан

ана

қ

ққ

қ

қол

ол

олол

ол

олда

да

дада

да

даны

н

ныны

ы

ллып келе жат-

қан бағдарламаны бұрынғы басшысымен бірге ар-

хив ке  аттандырып, өз дәуірін жаңа бағдарламамен 

бастауды әдетке, мақтанға айналдырған. «Сөйтіп,

бір әкім – жол жиегін жаңалауды, екіншісі – 

ағаштың балағын ақтауды, үшіншісі үй

ү

ді

дд

ң көшеге 

қа

қа

қаа

қа

қара

ра

рара

ра

райт

йт

йтй

ын

ыы

ы

ыы

 тұсын бояуды ермек қыла

ла

а

аа

а

дыды

ды

дыды

ды

...

.

НәНә

Нә

НәНә

ә

тити

ти

тит

же

жеже

же

жеже

сі

ссс

нд

нднд

нде


е

е

ееш

б

біб

бі

біі

рі

ітү бегейлі орындалмайды. 

М

МұМұ

М

М ндндай

й

йй

ға қазақ 

«ба рымен  –  базар» деп қарауға әбден үйренген 

тәрізді», – дейді Орал Байғонысұлы.  Мәжілісменнің 

мә се лесін  министр де мойындады. Ендеше,

мақұлданған құ 

жат та сондай олқылықтың 

болмау


ау

ау

ауу

ын

ынын

ын

ынын

а

аа

а

қақа

қа

қақ

қа

рсрс

р

рсрс

р

ы ы 

ы

ы ы

ы

тұтұ

тұ

ұтұ

р

рр

р

рса

а

аа

а

аи

и

ии

гі

гіг

гі

гіг

.

.Алматы

-2..  -4


о

-10..  -12

о

-11 ..-13о

-17..  -19

о

Астана


АҢДАТП

П

П

П

П

А

ЭКОНОМ

ОМ

М

М

М

ИКА АЙНАСЫ

...дедім-ай, ау!

-бетте

ИƏ

ЖОҚ

– Осыдан бір-екі күн бұрын Ішкі істер 

ми

ми

мими

 н

 н 

истрлігіне қарасты Жол пол

ол

л

лициц

иц

ициц

иц

ияия

я

яя

я

сысы

ы

ык

к

кк

к

о-о

о

оо

ми

мими

ми

ми  т

тетінің төрағасы Берік Бейс

йс

йс

йсйс

йс

енен

ен

енен

нқ

құқұ

құ

құқұ

ло

оо

ло

лоло

вт

втвт

вт

втыңың

ың

ыңы

ы

 тех никалық  бақылауға қатысты айтқан мә-

лім демесін  естідім.  Сонда  бірден мынадай

ой келді: «жол полициясы бұл сұрақты не-

лік тен қазір көтеріп отыр? Бұрыннан бері 

қай да қалған?» Мәселе не де? Мәселе – 

ақ

ққ

қ

шаш

ш

шш

ш

мм

м

мм

ен пайда


д

да

д. Кө

К

КК

лік тер 


р

р

рді

д

  тех ни ка лық ба

ба

баба

ба

бақы

қы

қықы

қы

қыла

ла

лала

ла

лауд

уд

удуд

ан

ана

ан

анан ө

ө

өөтк

тк

кк

к

ізіз

із

ізіз

з

у у 

у 

у у

Іш

Ішш

Іш

ІшІш

к

кікі

к

кік

і

іі

і

іст

ст

стст

стт


ер

е

ее

е

е  ор ган да-

рының құзыреті

і

нде  бо


б

б

блғанда, по ли цей

мырзалар тып-тыныш жұмыстарын іс теп 

жүрді, тіпті, керісінше, бұл тексерістің пай-

дасы жайлы насихаттап, қатаң қада ға лап 

кеткендеріне де куә болдық. Енді бұл тек-

серіс жекеменшік орталықтард

д

д

дың қ

қ

ққ

қ

о лына ти

ти

тти

и

іпіп

і

п еді, бірден пайдасыз болы

лы

лылы

ы

ып 

п 

п п

п 

п ққа

қа

қақа

қ

 л л

 л

лл

л

ыпы

ып

ыпып

ып

пп

п

пп

п

а?а?

а?

аа

а

 Қа

Қа

ҚаҚа

а

зз

з

зақстанның қай саласын аа

а

аа

а

лылы

лы

лылы

л

пп

п

пп

қа

қақа

а

рр

р

рр

рас


ас

ас

асс

аң

аңа

аң

а 

да, күнделікті жаңа реформаны ен 

гізе 

беретін атқамінерлердің елік теу ші лі гіне қайран қаламын. 

– Жеке басым құрылыс  компа ния -

сын да қызмет етемін. Құ

Құ

ҚұҚұ

Құ

Құры

р

рр

ры

рылы

лы

лылы

л

лс

с

сс 

са

саса

са

сас

 л

 л л

 л

а-а

а

асында  кө  лік тің  түр-түрі

б

бб

б

бб

ар

арар

ар

арр

.

..

.

СоСо

Со

СоСо

о

нн

н

нн

ды

дыды

ы

ыы

қ

ққ

қ

тата

та

тат

н

нн

н

темір  тұл  пар ларды  тех ни ка лық  бақы-лау дан  өт кізу  жұ  мыс та рымен  бір  айда 

бір неше  рет  ай на  лысамын  деп  айтсам  да 

болады.  Жа сы  ратыны жоқ, техни ка лық 

тек серіс ор та  лық тарына көліксіз ба рып, 

«т

«т

т«т

т

тек

ек

 серір

р

рр

с тен өт


өт

өт

өтт

ті

т»  де

д

дд

ген  қа ғаз ды  алып 

шы

шы

шышы

шы

шығғ

ғғ

атат

ат

тат

ат

ынын

ын

ыын

да

дада

а

др

р

р р

р

рөт

өт

өтөт

ө

өте

е

ее

е

көкө

кө

көкө

кө

п.п.

п.

пп

п

ТТіпті  кө лік пен 

ба

бб

б

рсаң – мұнша, кө ілі

і

ксі

із бар саң – мұ н-

ша деген де бағалары бар. Кә 

сіп-


керлерге де тиімді, уақытқа да, шы  ғынға 

да біршама  үнем. Демек, тех ни калық 

ба қылау кімге пайда әке 

ліп жатыр? 

Әрине, бұл істі табыс кө

кө

көкө

ө

ө з

 з

інн

н

не 

е

ее

е

ай нал-дырған кәсіп кер лер  мен

ен

енен

ен

ен жж

ж

жж

жол


ол

ол

олол

ол

бб

б

бб

б

оо

о

оо

йы

йыйы

йы

йыйы

н

ннда

да

дада 

тұ рып көлік ие лерін себ

б

б

бб

еп

епеп

еп

епе

с

сс

із

ізіз

із

іт

т

тоқоқ

оқ

ққ

қ

тт

 т

та

а

а ату

ту

туту

ту

туд

д

 дан

н

анан 

жа лық пай тын  жол  сақ шылары үшін ғана 

пай далы.  Шет  мем лекеттерде мұн дай 

жүйе алынып тас талған. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет