Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.62 Mb.
Pdf просмотр
бет17/27
Дата09.01.2017
өлшемі3.62 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27

Дәлелхан АЙБОЛАТ,

ха

ха

лы

лы

қа

қа

ра

ра

лы

лы

қ 

қ 

са

са

яс

яс

ат

ат

м

м

аг

а

истрі

Тәуелсіз ел болғалы бері 

атқарылған игі шаралардың 

бірі әрі бірегейі – еліміздің 

түкпір-түкпірінде іргелі оқу 

ор

р

ын

ы

дары мен

н

 заманауи 

зе

зе

рт

ртте

те

у 

у

ор

ор

та

а

лы

лы

қт

қт

ар

арын

ының

ы

 

құрылуы.

 С

оның

б

бір

і

і – 

Астанадағы Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық 

университеті. 1996 жылы 

23 мамырда Елбасы 

Н.Назарбаевтың Жарлы

ы

ғы

ғ

ме

ме

н 

н

құрылған университ

ет

ет

1

16

жыл ішінде білім сапасы мен 

қызметкерлерінің ғылыми 

жетістіктерінің арқасында 

әлемнің үздік 370 оқу 

орнының қатарына кіріп 

үл

үлге

ге

рд

рд

і.

і.

А

А

ла

ла

йд

йд

а

а

ат

ат

ал

ал

мы

мы

ш 

оқ

оқ

у 

у ор

орны

ныны

ның 

ң мә

мәрт

рт

еб

ебес

ес

і

і 

тек мұнымен асқақ емес.

Университеттің нақ төрінде 

кезінде дүниенің төрт 

бұрышын түгел билеген 

Күлтегін бабамыздың 

ескерткіші тұр. Бүгінг

г

і

і

кү

кү

лл

ллі

і

түркі ұрпағының алтын 

қазығы іспетті. Түркі әлеміне 

қатысты көптеген игі іс осы

оқу ошағында қайнап келеді.

Бүгінгі күнге дейін Сыр өңірінде мұндай

ма рапатқа ие болған өнер иесі жоқ. Су рет-

ші нің жүлде алған туындылары сол ел де

жария көретін  журнал-каталогте тас 

қа

баб

сылып шы


ққ

ққ

ан көрр

інед


д

і. Қызыл ор далық

су

суре


ретш

тш

і өз

ө

інін

ің

ің ққ

ия

иялы

лы

нана

н

нтуған дүниелерін

былтырғы жылдың басында жаһандық

желі арқылы аталмыш көрмеге жолдаған.

Кішірейтілген нұсқада өзінің 10 туындысын

жі берген Аманкелді ағамыз оның ара-

сынан алты шығармасы іріктеліп алын ға-

нын ес тігенде қуанғанын жасырмайды.

Көр  ме нің конкурстық к

к

ом

омис

ис

сия мүшелерір

жүл  деге  үміткер  ат

ан

анға


ға

н

нсу

су

рере

тш

тшіліл

ер

рдіді

ң 

ң таң даулы  туындыларын 

н

тағы да 

бі

бр ай

й

бойы көп шілік назарына ұсынған. Ұйым-дас  ты рушылар А.Кененбаевтың туын ды-

ларын жоғары бағалап, үнемі бай ла нысқа

шығып оты 

рыпты. Нәтижесінде талай

ту

т

ындыны та рар

зыға тартып, ой са ра бынан

өт

өт

кікі

зг

згенен

к

ко 

ми

мисс

сс

ияия м

м

үшүш

ел

елері кон курстың ең

жо

жоға

ғары


ры

ж

жүлүлд

 дес


ес

і са


сана

на

лала

ты

тын «Ал тын қыран»медалін қа зақстандық қыл қалам шеберіне

ұсынуға бірауыздан ше шім қабылдады. Аманкелді КЕНЕНБАЕВ, 

қызылордалық суретші:

– Мен өз туынд

нд

ыл

ылар

ар

ым

ымда

да

с

с

ез

ез

ім

м

ім

ім

ді

ді

 

 

түс тер арқылы бер

р

уг

уг

е 

е

та

талп

лпын

ын

ам

ам

ы

ын. Со

Со

л 

л

арқылы жұртшылықты адамгершілік 

пен жақсылық қасиеттеріне шақырғым 

ке леді. Мен шығармаларымды пейзаж 

жә не портрет деп бөліп-жармаймын.

Өмір  ден нені сезіне алдым? Соны са-

лу

лу

ға

ға

т

т

ы 

ы

ры

рыса

са

мы

мы

н.

н.

Т

Т

аб

аб

иғатты шын ба қы-

ла

лаға

ған

н ад

ад

ам

ам

о

о

нд

нда 

а тү

түст

ст

ердің күресі жү ріп 

жатқанын аңғара алады. Ол – жа рық

пен көлеңкенің, ақ пен қараның, жы лы 

мен суық түстердің тартысы. Ке неп бет-

те рінде таласқа түскен түстерді бір гар-

монияға бағындыра алсаң, сонда шын-

дық пайда болады

ы

.

.

Әділжан ҮМБЕТ,

Қызылорда облысы 

– Біздің «Мұртты қорған» деп ата ла-

тын тарихи құндылығымыз әлем бо йын-

  ша  екеу, оның бірі – біздің Бая н ауыл   да. 

Биыл жазда аталмыш құн    ды  лық ты  жа-

ңар ту  ойда  бар,  –  деді  ай    м ақ  бас шысы

Ер

Ер

 л л

ан

анМ

Мұх


ұхта

та

рұрұ

лы

лыА

А

рын. Ба

Ба

янян

ау

ауыл

ылды


ды

ң

ң т

тарихи жәдігерлерін 

жа ңартуға кіріскен жергілікті ар хео лог-

тер «тарихи ескерткіштерді  қал  пына 

кел 

тіру жұмыстары Баянауыл ұлт тық

сая  бағын Қазақстанның туризм ор та лы-

ғына айналуына өз септігін ти гізеді» де-

ген ойда. Сондай-ақ олар Баян ауыл сая-

ба ғының  «Ежелгі

гі

тт

үр

үрік

к

сс

ағ

ағат

ат

ы»ы»

 т

екек

қ

қа 

а 

нана

 

та рихи  жәдігер ем

емес


ес, ай

ай

мамақт

қт

ыңың м

м

әә 

д

 ден

ени-


и

та рихи  құндылығына  ай нал ға нын  да 

айтып отыр. 

– Ежелгі мәдениет құндылықтарын 

жа ңартып,  болашаққа жеткізу керек, ол 

да  біз ү

ү

шін құнды тарих. Ал Павлодар об

об

 л лыс

с

ы ы

– татари

рихқ


хқ

а 

а дад

, мәдени мұраларға 

да б

б

айай

 ө

лке. СС

он

дықтан облысымызда 

мә дени мұра мен археологиялық нысан-

дар ды мемлекеттік деңгейде қалпына

кел тіру туристік индустрияға қосылған 

зор үлес деп ойлаймыз, – деді Павлодар 

мем лекеттік  униве

ве

рс

рсит

и

еті жанындд

ағы


археологиялық 

қ 

зезе

рт

ртте

те

уу

ор

ортаталы

лы

ғығыны

ны

ң ң 

директоры Виктор М

М

ерц. 


Облыс әкімінің айтуынша, жыл са-

йын Баянауыл ұлттық саябағына 150 

мың нан  астам  турист  демалуға  келеді 

екен. Бірақ туристер үшін қызу кезең – 

тек жаз ды

ды

ң ң

екі айы, қалған уақытта еш-

кі

кі

мм

ке

еле

ле қ


қ

ой

ойма

майд


йд

ы.

ы Сондықтан ескі ны-

сан 


дарды жаңартып, жыл он екі ай 

жұ мыс  жасайтын  шаңғы  базасын салу 

көзделген. 

– Меймандарымызды қызық ты ра-

тын табиғат мұражайын орнатсақ, ал-

дағы  бес жылда

Б

Б

аяа

на

науы

уы

лғлғ

а

аде

де

мама

лу

луға

ға

 ке летін  туристе

р

рса

саны


ны

а

арт

рт

ататын

ын

ббол

олад


ады,

ы,

 – дейді облыс әкімі. 

Шаңғы базаларын «Сабынды көл» 

де малыс айлағы мен Жасыбай көлі жа-

ға сындағы «Мыр за» шыңына салуды

ұсын ды. Демалыс ай мағында  инфра құ-

ры

ры л

л

ымым

ды

дыж

ж

ақақ

са

сарт

рт

у у

үшін  «Са бын ды  көл» 

іш

іш

ккі

с

ста

та

нснс

ыс

ысынын

ан

ан Жасыбай кө 

ліндегі


демалыс орнына дейін электр желілері 

тар тылатын  болды. 

                                                                                       

Эльмира АБЕТЖАНОВА,

Кереку

тары, яғни өз жар ла рымен жазысқан 

хат тары бар – барлығы топтастырылып, 

қазақ және орыс тілдерінде кітап болып 

шық ты да. Неге екен, әйтеуір, мен ана-

м ыздың өмірі театрда 

қо

қоюғ

юға,

а,

к

к

ин

ин

о 

о 

ет

ет

іп

і

 

шығаруға келмейді де

е

п 

п ой

ой

ла

лауш

ушы

ы ед

едім

ім. 

Ал бүгінгі оқиға менің сол күдігімді 

толы ғы мен  сейілтіп қана қоймай, кө ңі-

лімді  тол қы тып,  көзіме  жас  алды рып 

тұр ған  жайы  бар. Менің анам болған-

ды

дық

қ

та

та

н 

н

ем

ем

ес

ес

,

,

жа

жа

лп

лп

ы,

ы,

б

б

ұл өзі бір жеке 

ад

ад

ам

амны

ны

ң 

ң

та

тағд

ғд

ыр

ыр

ын

ын

а

а бү

бү

кі

к

л ұлттың тари-

хын сыйдырған жаңа, тың дүние болып 

шығыпты. Ендеше, бұл тақырып ен-

дігіде киноға да арқау бола алады. Ме-

ніңше, бұл – қазақ өнері  үшін  үлкен 

олжа. Ұлы ойларға жете

ле

ле

йт

йт

ін

ін

 көптеген 

ұтымды шешім таба бі

ілг

лг

ен

ен

р

р

еж

еж

ис

иссе

се

рг

рг

е 

де басымды иіп алғыс айтамын.

Сәтті қойылым алдымен сәтті шығар-

ма дан  туатынын ескерсек, «Фатимада», ең 

бі рін ші,  Иран-Ғайыптай  драматургтің, 

со

с

дада

н соң Мұрат 

т 

Ах

Амановтай режиссердің, 

ӘУ

ЕНШАР

А

АқА

панның 20-сы күні

Ал маты  қаласында  Өмірбек

Жол дасбеков атындағы

Сту  денттер  сарайында ком по-

зи тор  Темірәлі Бақтыгереевтің 

«Ба рып қайт

йт

,

,

ба

а

лам,

,

 ауы

у

лғ

ғ

а

а

ту ған  бар

рып

ып

қ

қай

ай

т»

т»

а

атт

тты 

ы

кон церті өтпек. Концерт 

ком позитор шығармашы лы-

ғы ның  40  жылдығына  орай 

ұйымдастырылып отыр.

Жуырда аталып өткен ақиық 

ақын Мұқағали Ма

М

қа

қа

та

та

ев

ев

ты

ты

ң 

ң 

туған  күніне ор

орай

ай

ла

ла

ст

ст

ыр

ыр

ыл

ыл

ға

ға

н

н

шаралар әлі де жалғасын табу 

үстінде. Ақынның жауһар 

жырлары жауқазын ұрпағымен 

қауышып, өзі айтқандай, «XXI 

ғасырд

рд

ағ

а

ы құ

құ

рд

р

астарының» 

сы

сы

рл

рл

ас

ас

ын

ына 

а 

ай

ай

на

на

лд

л

ы.

Осыд


д

ан он шақты жыл бұрын Алма-

ты

ты

дда

ғы

ғыӘ

Ә

л-л-

Фа

Фара

ра

биб

 мен Достық кө-

шеле

рі

рініі

ң 

қиылыс

ында жол апатына 

ұшы 

рап, содан бері ел-жұрт елеусіз қалдырған қазақтың тамаша сазгері

енді, міне, сол Алматының қақ төрінде

қай тадан  жарқ етпек. Қазақтың ән 

қорына бір емес, «Барып қайт, балам, 

ауылға ту ған ба

ры

рып 

п 

қаа

йт

йт»,

»,

«СаСа

ғы

ғыны

ны

ш»ш«Жел тоқсан»,  «Ғ

Ғаш


аш

ық

ықта

тар 


р се

се

ніні

м

мі»

» се


се

кі

клд

лд

і і 

мық ты-мықты  300-ден астам туынды

қосқан Темірәлі Бақтыгереевтің  әндерін 

осы кеште еліміздің танымал әр тістері 

– Сұлушаш Нұрмағанбетова, Нұр 

лан 


Өнербаев, Рамазан Стамғазиев, Медеу 

Ар

Арын

ын

баба

ев

ев,,

Тұ

Тұңғңғыш

ы

бай Жаман құ лов, 

С

Себ

мбек Ж


Ж

ұмағалиев, Шахизада  тағы

басқалар дың  орындауында  тың даймыз.  

Концерт ақпанның 20-сы күні 

сағат 19:00-де басталады. 

Ме

Ме

ре

ре

й

й

МА

МА

ТА

ТА

Й

Й

Биыл да –  Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

ЖОО-ға дейінгі білім беру факультетінде 

«Мен өмірді жырлау үшін келгенмін» атты 

М.Ма қатаев  шығармашылығына арналған 

дәстүрлі әдебиет пен өнер кеші болып өтті. 

Бұл байқауға қатысуғ

уғ

аа Мұ

Мұ

қақа

ң 

ңсы

сы

нднд

ы

ыөр

өр

 тұлғалы ақынның өлең

ең

деде

рі

рн

н

жажатқ

тқ

аа ай

ай

таа

ты

тын

н

26 жас түлек өтініш білдіріпті. Жыр кеші үш бө лім нен  тұрды: ақын өлеңдерін қазақ ба-

ла лары арасында жатқа оқу, ауғанстандық 

сту денттер арасында жатқа оқу, жас ақын-

да

др дың ақынға арнаған өлең-жырлары.

Өз

Өзар

ар

аа

өн

өнер

ер

кк

өр

өрсе

се

туту

б

барысында жарыс 

қы

қызу

зу д


д

а

ата

тарт


ртыс

ысты


ты

ө

өтттті.

і

ББ

ай

айқау қорытындысы 

бойынша қазақ балалары арасында ақын 

өлеңдерін жатқа оқудан бірінші орынды 

Бақытбек Нұрсара, екінші орынды Ілияс 

Мархабат, үшінші орынды Нұрмашев Бірлік 

пен Мұрат Жадыра иеленді. Ауғанстаннан 

келіп оқитын жастар  ар

р

асында  бірінші  орын ды  Абдулла  Ба

ту

тури

ри

, екек

ін

інші

ші

оо

ры

рынд

нд

ыы

 

Ахмадзай Самиулла мемен

н Мо


Моха

хамм


мм

ад

ад ЮЮ

су

суфф 

Аязи, үшінші орынды Якуби Басир Ахмад 

пен Әжмал Карими алды.

Жас ақындар арасында жүлделі орын-

дар ды  Асыл Ерзат,  Ілияс Мархабат,  Есен-

ға

ғзы Жанар мен Әуелхан Ершат бірінен соң 

б

бір

р

іі и

и

емем

де

днд

нд

і.і.

Ша

Шара

с

соңында

да ұйы


й

мдастырушылар 

тарапынан жарыс жеңімпаздарына бағалы 

сыйлықтар табыс етілді. Мұндай әдеби 

басқосулар алдағы уақытта та жалғасын 

таппақ.


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет