Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.62 Mb.
Pdf просмотр
бет16/27
Дата09.01.2017
өлшемі3.62 Mb.
#259
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

Қ

Қ

ы

ы

з

з

ы

ы

л

л

о

о

р

р

д

д

алық 

суретшінің 

«Алтын қыр

р

аны»

Қызылорд

ал

ал

ық

ық

қ

қ

ыл

ыл

қа

қа

ла

ла

м

м

шебері Аманкелді Кененбаевтың 

қиялынан туған туындылар 

АҚШ-та өткен халықаралық 

дәстүрлі көрмеде «Алтын 

қыран» медалін жеңіп алды. 

Мұ

Мұ

хи

хи

тт

ттың

ың а

а

рғ

рғ

ы

ы

бе

б

тіндегі алып 

ел

елд

дің 

ң Нь

Нь

ю-

ю-

Йо

Йо

рк

рк қ

қаласында 

ұ

ұ

р

р

р

жылма-жыл «Жер, уақыт және 

адамдар» атауымен көрме 

ұйымдастырылады. Онда 

жер-жаһандағы қылқалам 

шеберлерінің туынд

д

ылары жеті-

сегіз ай бойы кө

кө

пш

пш

іл

лік

ік

н

н

аз

аз

ар

ар

ын

ын

а 

а

ұсынылады.

Баянауыл ұлттық 

саябағындағы табиғат 

тартулары,

,

с

с

он

о

ың

ың

і

і

ші

ші

нд

нд

е 

«Ежелгі тү

ү

рі

рік

к 

са

са

ға

ғаты

ты

»

»

ат

ат

ал

алға

ға

н

н 

тастар мен қайталанбас бейнесі 

бар жартастар Павлодар 

облысының брендіне айналуы 

мүмкін. Туристік саланы 

дамыту мақсатында аталмыш 

ар

архе

хе

ол

ол

ог

ог

ия

ия

лы

л

қ ескерткіштерді 

жө

жө

нд

нд

еу

еуде

ден 

н ө

өткізу биылғы

жылы басталады. Баянауыл 

ұлттық саябағы аясында 

туризм кластер жасалып,

демалуға арналған нысандар 

мен тарихи

е

е

ск

с

ер

ер

ткіштерді

қалпына 

ке

ке

лт

лтір

ір

у 

у 

кө

кө

зд

здел

ел

ге

е

н

н.

КА

КАРЕ

РЕ

НИНАНЫ ҚЫРЫҚ ОРАП

П

АЛ

АЛАТ

АТЫН

ЫН

 

ҚАЗАҚ ӘЙЕЛДЕРІ

Белі қылдырықтай болса да құмыр сқа-

ның ылғи таудай  жүк  арқалап  жүргенін

кө реміз. Бұл бір кездейсоқтық па, әлде Тә-

ңір дің  пе

пе

ндд

есіне тағылы

ы

м

малсын дегені ме,

әйте


е

уі

уір,р,

қ

құм

ұм

ырыр

сқ

сқа

а да


да

, әй


әй

ел

елз

зат


ат

ы

ыда

да

 бір іс-пет ті. Толстойдың «Анна Каренинасы» жа-

зыл ғаннан  бастап күні бүгінге дейін қан-

ша ма тілде, қанша елде, қаншама туынды

тү рінде әлемді шарлағанын ескерсек, біз-

дің де сол уақыттан бері бір ғана әйел тағ-

ды  рын  арқау ете отырып, көп нәрсені жет-

кі

кіз


з

 б

бег

ег

енімізге таңғалуғаб

б

олол

ад

ады.

ы.

ТаТ

  ри хымызға үңілсек, ел басына күн ту ған-

да етігімен су кешіп кеткен ер атаулының

ар  тында  қалып,  ошағының  отын,  аза ма ты-

ның атын өшірмей, ауыр қиындық пен

қыл бұрау қиянатты қасқая қарсы алған

қа зақ

ақ

әә

йе

йелдлд

ер

ері

і

жеже

те

ерл

рл

ікік

,

,ал

ал

сс

ол

олардың

ішін д


д

е

еФа

Фати


тима

ма

ҒҒ

аб

абититов

ов

ананың

ың ж


ж

өн

өні і

ты

тм бө-

лек. Себебі ол – бір емес, үш бірдей ұлты-

мыз дың  ұлы тұлғасының ұрпағын өсіріп,

мұ раларын сақтап қалған асылтекті әйел,

алтын құрсақ ана. Үшеудің бірі – Алаштың

ар

арда

д

қтқ

ы  ұлы, кезінде елімізд

д

ің

іңб

б

іліл

ім

ім 

са

сала

ла

сысы

на білікті басшылық жаса

са

ға

ғанн

Бі

Білә

лә

лл

Сүлеев, екіншісі қазақтың құлагер ақыны

Ілияс Жансүгіров болса, енді бірі – ұлы

Мұқаң, Мұхтар Әуезов. АНА МЕ

М

Н 

Н 

БАЛА АРАСЫ

СЫ

Н ЖАЛҒАҒАН 

ӨН

ӨН

ЕР

ЕР

ДІ

Д

Ң 

Ң ҚҰ

ҚҰ

ДІ

ДІ

РЕ

РЕТІ

ТІ

16 жасар Фатиманың алғаш балаң ма-

хаб баты оянған кезінде жыр киесімен сыр-

ласуынан басталатын қойылым біртіндеп

күр делене түседі. Ағартушы ғалым Біләл

Сүлеевпен отасу...  бірақ қатыгез т

т

ағ

ады

д

р,З

З

ЕРД

Е

сұрқия саясат небары он шақты жыл ғана отасуға мұрсат беріп, НКВД-нің жымысқы 

жендеттері бір-ақ сәтте Біләлдей асыл 

азаматты алып кетеді. Біләлдің барында-

ақ Ф


Ф

ат

атимаға ғашықтығын жасырмай,

«М

«Мен

ен

а

а

йн

йн

ал

алд

дым көзіңнен

Жаутаңдаған жаным-ай», – деген жыр 

жолдарын хатпен жолдап жүретін қазақтың 

біртуар ақыны Ілияс қиын-қыстау  кезде

ғашығын өз қанатының астына алады. Өзі 

репрессия бастал

л

ғаға

н тұ


т

с, көп ұзама

а

й

йІлияс

та «келместің ке

ке

ме

мессіне

не

»» мі

мі

нін

п

пке

к

тете

б

барар

ад

ады.

ы.

 Нақақтан кетке

ні

не налыған азаматтың ақырғы сөзі: «Ұлттың сөзін айттым ба, айта 

алмадым – арманым сол болған-ды...»

Фа тима тағы қайғы арқалап, екі бірдей 

азаматтың бес перзентін құшқан күйі қала 

береді. Айта кету керек, ұлт қасіретін 

а

арқа

қа

лала

ға

ған

н ос


осын

ын

дад

й әйел бейнесін сомдау

у 

оңай


й

 емес, ала

й

йда Ақбота Қаймақбаева ол жауапкершіліктің үдесінен шыға білді. Оны

басқа емес, Фатима мен ұлы Мұқаңның 

перзенті Мұрат Әуезовтің өзі бағалап, 

актрисаға алғысын айтты. 

  

Мұрат ӘУЕЗОВ

ОВ

мә

мә

де

де

ни

ниет

ет

та

тан

нушы

шы

ғ

ғ

ал

ал

ым

ым

:

:

– Бүгінгі жағдайым ерекше. Өйткені 

тол  ғанып  тұрмын. Ал бұл толғаныс бү-

гін өмірге келген туындының сәтті шық-

 қан дығының  дәлелі  деп  білемін. Ең 

әу

әу

ел

ел

і,

і,

ш

ш

ығ

ы

ар

а

маны жазып шыққан 

Ир

Иран

ан-Ғай

айып

ып

 бауырымызға алғыс айт-

қым келеді. Себебі бұл – үлкен және де 

өте қиын тақырып. Ана мыз қазақтың 

ХХ ғасырдағы тарихи тағ дырын ба сы-

нан, жү регінен өткерген адам ғой. 

Ашар  шы лық, ре

ре

пр

пр

ессия... Со ны

ны

ң

ң

бар-

р

лы ғы  жай лы

лы

а

а

на

на

мы

мы

зд

здың

ың

  ө

з 

з  кү

кү

н 

н 

де

де

 л

 л

іг

іг

і 

і 

бар, яғни кезінде өз өмірін, өз көңіл 

кү  йін  жаза отырып, ол кісі қазақ та ри-

хын  дағы аса мәнді даталарды хатқа тү-

сір ген. Сол күнделігі бар, сондай-ақ 

ан

н

ам

а

ыздың қа зақтың біртуар аза мат-

ПРЕМЬЕРА


содан 

со

соң ң 

ос

осы

ы

рере

тт

тте 

е

еңең

бе

бект

кт

енен

ге

ген

н

күллі актерлер

ер қ


қа

а

уыы

м

мын

ын

ыңың

м

маң

аңда


да

й

й тете

р

рі бар. Әсіресе көбіміз мағ лұматтың аздығынан біле 

бермейтін Бі ләл Сүлеевтей ағартушы, асыл 

азаматтың бей несін біздің көз алдымызға 

келтірген Рус лан Ахметовтің еңбегін ерекше 

ат

ат

апап

ө

өту

ту

іі

мі

із керек. Ілияс – Бейбіт Қама

а

рара

но

ов

в

тата

с

сыр

ыр

шышыл

л ақын, терең ойлы қай

ра

ра

тктк

ер

ердді 

жақсы алып шықты. Ал Мұқаңды сомдауда 

Бақыт Ту шаев қа әлі де болса іздену керек 

екендігін қойылымды талқылауға жиналған 

зиялы қауымның біршамасы айтты. Себебі 

Ілияс пе


н 

н 

Біләл

л ер


ер

тере


е

кт

кте

е

ата

ыл

лып кетсе, 

Мұқаң 


бе

берт


ртін

нге


ге

д

дей

ей

інін

ө

өмі

мі

рр сү

сү

рдрд

і.

і.Е

Е

ндн

еше, 


көз көр ген дер  әлі  бар  болуы заңды және 

қазақтың қайсыбірі болсын Әуезов бейнесіне 

жіті қарары сөзсіз.

Тағы бір елең еткізген кейіпкер – НКВД 

қы

қ

з  меткері. Жендет – Тажал... Осы ретттт

е 

ере

е

- ж

 ж

исис

 с

 серер

ді

дің ң

тапқырлығы ма, әйтеуір, 

сә

сә

тттті

і бі


бір 

р 

шешім болғаны сол жендетті жалғыз көз ді, ақырып жетіп келіп, өзі жүрген жеріне қайғы-

қасірет пен өлім уын себетін Тажал іспетті 

көрсеткені ұтымды шешім болған. Ал ең ке-

ре меті – сахнаның безендірілуі. Перде ашы-

лысымен көрерм

р

ен көзі бірдр

ен  ком пью тер лік 

график

к

ананың

ың

кк

өм

өмег

егім


ім

ен

ен ппар

ар

ақақ

та

талғ

лғ

анан к

к

ітапқа түседі. Ке

К йі


йіпкерлер сол кі

і

таптанб

бер


і

і шығып, 

оқиғалардың да сол кітап бетінен өрбіп, 

астасып жатуы керемет. Төбеден төн ген темір 

тор, тіпті өлі-тірісін бірдей таптап өте тін буль-

до зер – барлығы да – қоюшы суретші Ин ди-

ра

ра

ИИ

хс

хсан

ан

нын

ң шығарманы жүрек  сү

ү

зг

згісіс

ін

іен

ен

 өт

өт

кк

із

ізе

е бі


бі

лг

лге

ендігінің айғағы. «ТАҒДЫР МҰЗЫ ЕРІГЕН СӘТ ӨЛЕМІН...»

Сонымен не керек, қысқасы, Біләл Сү-

леев, Ілияс Жансүгіров, Мұхтар Әуезов және 

Фа тима 


ме

ме

нн

ба

бала

ла

лала

ры

рытөң

өң

ірір

ег

егін

ін

деде

ө

өрб

б

и оты-рып, қаз

аз

ақақ

ты

тың 

ХХ

ХХ ғғас

ас

ыыр

б

бой

ойын


ына

а

баба

ст

стаан кеш-

кен зобалаңдарын қамтыған «Фатима» қа сі-

рет намасының  бір ғана түйіні сондағы 

ке йіпкердің, жаңылыспасақ, Мұхтар  Әуе-

зовтің аузымен айтылған мына сөзге сый ған-

да

дай: «Қа

Қ

зақтағы  бұл қайғы: жылқыдада

ғы

ғ жа

жа

 мм

ан

анатат

,

,си

с

ырдағы – қорасан, қойғйғ

а

а тити

ге

генн

жұт болды». Алайда автор менен режис сер-

дің ше шімі бізге ұнады, яғни қыс артынан 

көк тем ке летін тіршілік заңына сәйкес, сон-

дай зұл маттың соңында Фатима болашақтың 

ие сі  –  ба л

л

ал

аар

р

ымен гүлге кк

өм

өкеріледі. 

Мәриям ӘБСАТТАР

 Биыл аталмыш оқу орнына аты 

бері

лг

лген

ен

ғғ

ұ 

ұ лала

ма

мат

т

арар

их

хшышы

Л

Лев

ев

НН

ик

икол

о

аевич Гуми лев тің туған

ын

а – 

10

100 0

жыл.


Х

Х

ХХ ғасыр-

дың екінші жар тысына қарай өше бастаған 

еура зия шылдық  идеясын  қайта жаңғырт-

қан ға 


лым 

ның ұшқыр ойлары Тәуелсіз 

мем  ле кетіміздің мыңжылдық қарса ңын-

дағы жа ңашыл бастамаларымен ұштасып, 

қа

қа

 з з

ір

ігі

г

 таңда кешегі кеңестік кеңісті

ті

кткт

е бі


б

р-

рқа

қа

татар

р сая си-экономикалық, рух

х

ан

ани-

и-

мәмәде

де

--

ни  бас та маларға  себеп  болып келе жат-

қаны аян. Жақында  Еуразия ұлттық 

уни  верситетінде Л.Н.Гумилевтің 100 жыл-

дығына орай, «Еу ра зиятану» кітаптар се-

риясы жары

р

қ көрді. Со ның ішінде тілге тиек

к

ее

тк

ткел

елі


і

от

отырыр

ға

ғаны

нымы


мы

з

зДүДүке

кен 


н

Мәсім-


хан ұлының  «

Е

Еуразиялық өр кениет.  Ежелгі түр кі және қытай елінің ру хани қарым-

қаты насы» атты еңбегі.  Қытай Ха лық Рес-

публикасының Шыңжан өлкесіне қа расты 

Текес ауданының Ақши елді ме 

ке 

нінде 


дү

дү

нин

ег

ее келген Дүкен Мәсімханұ

ұ

лыы199

99

33

жылы атажұртына қоныс аударғалы бері 

еліміздің ғылым-білім саласында ерін бей 

еңбек етіп келе жатқан ғалым дар дың  бірі. 

Та

Та

рр

их

ихи

и

отот

ан

анын

ын

дада

ғы еңбек жолын Әл-Фа-

ра

р

биби

а

атыты

нд

ндағағы

ы

ҚаҚ

зақ  ұлттық  уни вер  си те-

тінде бастаған ғалым – қазірде Л.Н.Гу ми лев 

атындағы Еуразия ұлттық  уни  вер  ситеті 

филология  факультеті  құра мын дағы  қытай 

тілі кафедрасының меңгерушісі. Қа зақ-

стан дық  қытайтану

у

 саласында соны бағыт са лып  келе  жа

тқ

тқан

ан

ғғ

ал

алымым

.

.Ко

Ко

ңффуц

уц

зызы, 

ЛиЛи

 

Бай, Бажинь, ЛЛ

ао

ШШэ,

А

Ай

й

ЧЧиң,

Ю

Юй

й

ГГуанд-

жұң, Уаң Мың, Джаң Чыңджы, Гу  Чың, 

Чэнь Дұңдұң, Джау Личуа, Диң Даң  т.б. 

көп  теген  қытай қа ламгерінің шығар ма-

ларын қазақ тіліне аударып, қалың оқыр-

ма

мн 

н 

дада

ры

рына

на

ұұ

сы

сны

н

п келеді. Ғалымның бұл еңбегін

ін

ққ

аз

азақ

ақ

стст

ан

анды

ды

қ қы  тайтану ғылым саласы

ы

нднд

ағ

ағы 

ы

шошоқт

қт

ығығ

ы

ыбиік келелі еңбектің бірегейі деп айтса ар-

тық   тығы  жоқ.  Іргеміз  түйіс жатса да, осы 

уа  қыт қа  дейін жазылып ке 

ле жат 


қан 

қазақ-қытай қа рым-қа ты н астары жайлы 

ең

ең

беб

к те


те

р

рне гізі

з

сс

аяси


си

экономикалық  ба-

ғы

ғыт 

т та


та

р

рды

ды қ


қ

ам

ам т

 тит


ит

ын

ын.

.

ОлОл  түсінікті жайт. 

Дың Сияу пиң нің көреген сая 

сатының 

арқасында Қы 

тай Халық Республикасы 

қазіргі таңда әлемдік алпауыт держава-

лар дың  біріне айналып, тек аймақтық 

геосаяси жағдайда ғана емес,

,

 әлемдік саяси-эконо ми калық  өз

з

гегері

рі

стст

ер

ерді

ді

ңң

бе

бел

орта сында  жүретін дең гей

йге

ге ж


ж

ет

еті

т

. ГеГе

о

о са

са

яя-

си, геоэкономикалық мүд делерімізге сай, 

отандық  ға лым дардың Қазақстанның Қы-

тай мен  қарым-қаты на сындағы  саяси-эко-

номикалық жақтарына мо 

лырақ көңіл 

бө

б

леле

ті

тіні

ні

аа

ны

нық.

қ.

АА

ла

лайд

йд

аа

қа

қа зақ

а

-қытай қаты-на

нас 


с 

та

тарыры

к

кеш

еш

е е  ға

ға

нана

б

басас

 т

 тал

ал

ғған жоқ. Етене 

көршілес екі елдің қа рым-қа тынастары 

терең тарих қой науына кетеді. Әсіресе екі 

ха лық тың  рухани-мә дени  бай  ла нысы  – 

тың зерттеулерді қажет ететін сала. Ұлы 

Жібек жолын жағалай қон ған екі 

і 

ел дің  бір-бірінен тек мата алы сып, 

ма

малл

бе

берр

іс

ісіп

іп қ


қ

ан

ана 

отырды де генге сену қиын. Д

Д

ел

имитация

 

мен де мар кацияның  аты жоқ  заманда қойы қо ра лас жатқан қос елдің рухани 

сұхбаттастығы  бол 

ғаны айдан анық. 

Аталмыш еңбек осы төңіректе ой қозғайды. 

Кітаптың «Қазақ-Қытай елдері мәдени-

ру

рх

х

анан

и

иқа

қа

рыры

м-

м-қа

қа

тыты

на

наст

с

ара

ының  бастау 

кө

көз


з 

де

дерр

і»

і»а

а

тттт

ы 

ыкі

к рі


рісп

сп

е е бө

бөлі


лі

мі

мнде ғалым қа-

зақы өркениеттің өткені мен бүгіні жайлы 

өткір  ойлар  айтады.  Дүкен Мәсімханұлы 

көшпен ді лер өркениетінің отырықшылық 

өрке ниет ке  берген игіліктерін дәйекті 

мысал дар   мен  алға  тартады. Бар

р

адамзат 


өр   ке  ниетінің  барлық өзгер

р

ісіс

ін

інее 

се

себе

бе

пп

бо

бол-

л

 ған ер қанаты жылқыны жабб

ай

йылықтан 

қол ға  үйреткен көшпенділер екені рас. Жа-

байы жылқының қолға үйретілуі алысты 

жа қын еткен көлік құралы, соғыс қаруы 

бо лып қана қоймай, көшпенділердің өрке-

ни

ниетет

 т

тер

ер

дід

б

бір

рір

ірім

м

енен

ж

жақ

а

ындастырған ба

ба

йй

ла

ланы

ны

с с 

құралы болды. Жылқын

ың

ың

аа

рқ

рқа-а-

сы

сынд

нда


а ай

ай

ллық жерге барып жайлап, кө

көш


ш пе

пе

-лілер та лай елмен көрші атанды. Дұшпан 

көр се – со ғысты, қырқысты, құшағын ашса 

– дос болды, білісті. Бірге ойнап, бірге күлді. 

Өнер үйренді, біл генін берді. Өзіндегісін өз-

ге ге  берд

д

і,і,

  өзг


зг

ед

ден

ен

ал ғаныны

н өз


өз

ге

геге ү

ү

йретті. Осылай

йша


ша

Е

Еурур

а 

а зи

зия


я ны

ны

ңң 

тү

түкпкп

ір

ір-т-түк

үк

піпі

рі

ріне дә-

не кер  болды.  Көш пен ділер  өмір  сүрген 

кеңістікте  ин те гра ция ның  жедел  жүргеніне 

тарих дәлел. 

Өз еңбегінде ғалым сондай-ақ тіл мәсе-

ле сіне де ден қойған. Мәселен, қытай тіліне 

де

де т


түр

үр

кікі т

тіл


іл

інің әсері зор болғанын Дү

ү

ке

кен 

н 

МәМә

-

сісі

м

м х

х

анан

ұ

ұлылы кітабында тәптіштеп ж

ж

азаз

ад

ады. 

Шың  жан дық  түрколог ғалым Ясин Құ мар-

ұлы ның  «Түркі тілі мен қытай тілінің бай ла-

нысы» ат ты ғылыми-зерттеу еңбегіне сілтеме 

жа саған ғалым қытай тіліне түркі тілінен ен-

ген көп те

ге

ге

н н

сө

сөзд

зд

і тіт

зі

зіп

п

көө

рс

рсет

ет

едед

і.

іМ

М

ысс

ал ре-


тін де  а

лы

лынғ

нғ

анан

с

сөзөз

де

дерр қа

қа

зізірг

рг

і Қы

Қыта


та

йд

йды

ың оң-


түс тік-шығыс өңіріндегі диалектісіне тие сі лі 

еке нін ес керсек, түркі өркениетінің көрші 

Қы  тайға қаншалықты тереңдеп енгенін кө-

ре  міз. Түркі тілі мен қытай тілі екі бөлек үлкен 

тіл  дер  тобына жатқанына қарамастан бір

р

-бі-рі

рі

нене

е

енгнг

ен

ен сөздер  көп  болса, онда 

а 

рурух

ха

нини

 

баб

й

йланыстың, мәдени ықпалдас тық тың анағұрлым кең болғандығын аңғартады.

Халықаралық «Алаш»  әдеби сыйлығы-

ның  ие  гері, ақын әрі ғалым  Дүкен Мә сім хан-

ұлы ең бегінде екі елдің рухани байланысын 

одан әрі тереңдете түсіп, екі жұрттың музыка, 

дү  ние  тан

ым

ым

, сас

лт

лтд

әсәс

тү

трл

рл

ерер

ін

інде

де

гігі

ө

өза

а

ра ор-тақ дү н

ие

иеле

ле

ріріне

не

тт

ар

арих

ихи


и

де

дере

рект


ктер

ер м


мен

ен

ққұжат-

тар ар қылы дәлел келтіреді. Қытай та ну шы 

ға лым  Дүкен бұл кітабында екі елдің ру хани 

бай ла ныстарының өткеніне ғана үңіліп қой-

май, ке шегісі мен бүгініне де кеңінен тоқ-

талады. Ең 

бек 

тің мәнділігі сонда, қақ

лы

ың 

оқ

оқырыр

м

манан

ды

д  сая  саттанушылар  м

ен

енэ

э

коко

-

номистер бб

ойына ұя латқан «китаефоби

б

ядан» 


арылтып, екі ел дің рухани қарым-қаты нас-

та ры  мен  мәдени  бай ланысына  үңілдіреді. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет