Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет


«ТАҒДЫР МҰЗЫ ЕРІГЕН СӘТ ӨЛЕМІН...»жүктеу 3.62 Mb.
Pdf просмотр
бет15/27
Дата09.01.2017
өлшемі3.62 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27

«ТАҒДЫР МҰЗЫ ЕРІГЕН СӘТ ӨЛЕМІН...»

Сонымен не керек, қысқасы, Біләл Сү-

леев, Ілияс Жансүгіров, Мұхтар Әуезов және 

Фа тима мен балалары төңірегінде өрби оты-

рып, қазақтың ХХ ғасыр бойына бастан кеш-

кен зобалаңдарын қамтыған «Фатима» қа сі-

рет 

намасының бір ғана түйіні сондағы ке йіпкердің, жаңылыспасақ, Мұхтар Әуе-

зовтің аузымен айтылған мына сөзге сый ған-

дай: «Қазақтағы бұл қайғы: жылқыдағы – 

жа манат, сиырдағы – қорасан, қойға тиген 

жұт болды». Алайда автор менен режис сер-

дің ше шімі бізге ұнады, яғни қыс артынан 

көк тем ке летін тіршілік заңына сәйкес, сон-

дай зұл маттың соңында Фатима болашақтың 

ие сі – ба лаларымен гүлге көмкеріледі. 

Мәриям ӘБСАТТАР

Түркі дүниесін түгендеу

 Биыл аталмыш оқу орнына аты 

берілген ғұ лама тарихшы Лев Николаевич 

Гуми лев тің туғанына – 100 жыл. ХХ ғасыр-

дың екінші жар тысына қарай өше бастаған 

еура зия шылдық идеясын қайта жаңғырт-

қан ға 

лым 


ның ұшқыр ойлары Тәуелсіз 

мем  ле кетіміздің  мыңжылдық  қарса ңын-

дағы жа ңашыл бастамаларымен ұштасып, 

қа зіргі таңда кешегі кеңестік кеңістікте бір-

қатар сая си-экономикалық, рухани-мәде-

ни бас та маларға себеп болып келе жат-

қаны аян. Жақында Еуразия ұлттық 

уни  верситетінде Л.Н.Гумилевтің 100 жыл-

дығына орай, «Еу ра зиятану» кітаптар се-

риясы жарық көрді. Со ның ішінде тілге 

тиек еткелі отырғанымыз – Дүкен Мәсім-

хан ұлының «Еуразиялық өр кениет.  Ежелгі 

түр кі және қытай елінің ру хани қарым-

қаты насы» атты еңбегі.  Қытай Ха лық Рес-

публикасының Шыңжан өлкесіне қа расты 

Текес ауданының Ақши елді ме 

ке 

нінде 


дүниеге келген Дүкен Мәсімханұлы – 1993 

жылы атажұртына қоныс аударғалы бері 

еліміздің ғылым-білім саласында ерін бей 

еңбек етіп келе жатқан ғалым дар дың бірі. 

Та рихи отанындағы еңбек жолын Әл-Фа-

раби  атындағы  Қазақ  ұлттық  уни вер  си те-

тінде бастаған ғалым – қазірде Л.Н.Гу ми лев 

атындағы  Еуразия  ұлттық  уни  вер  ситеті 

филология факультеті құра мын дағы қытай 

тілі кафедрасының меңгерушісі. Қа зақ-

стан дық қытайтану саласында соны бағыт 

са лып келе жатқан ғалым. Коңфуцзы, Ли 

Бай, Бажинь, Лао Шэ, Ай Чиң, Юй Гуанд-

жұң, Уаң Мың, Джаң Чыңджы, Гу Чың, 

Чэнь Дұңдұң, Джау Личуа, Диң Даң  т.б. 

көп  теген  қытай  қа ламгерінің  шығар ма-

ларын қазақ тіліне аударып, қалың оқыр-

ман дарына  ұсынып  келеді. 

Ғалымның бұл еңбегін қазақстандық 

қы  тайтану ғылым саласындағы шоқтығы 

биік келелі еңбектің бірегейі деп айтса ар-

тық   тығы жоқ. Іргеміз түйіс жатса да, осы 

уа  қыт қа  дейін  жазылып  ке ле  жат қан 

қазақ-қытай  қа рым-қа ты н астары  жайлы 

еңбек тер  не гі зі  саяси-экономикалық  ба-

ғыт тар ды қам титын. Ол – түсінікті жайт. 

Дың Сияу 

пиң 


нің көреген сая 

сатының 


арқасында Қы 

тай Халық Республикасы 

қазіргі таңда әлемдік алпауыт держава-

лар 


дың біріне айналып, тек аймақтық 

геосаяси жағдайда ғана емес, әлемдік 

саяси-эконо ми калық  өз герістердің  бел 

орта сында жүретін дең гейге жетті. Гео сая-

си, геоэкономикалық мүд делерімізге сай, 

отандық  ға лым дардың  Қазақстанның  Қы-

тай мен  қарым-қаты на сындағы  саяси-эко-

номикалық жақтарына мо 

лырақ көңіл 

бөлетіні анық. Алайда қа зақ-қытай қаты-

нас тары кеше ғана бас талған жоқ. Етене 

көршілес екі елдің қа рым-қа тынастары 

терең тарих қой науына кетеді. Әсіресе екі 

ха лық тың  рухани-мә дени  бай  ла нысы  – 

тың зерттеулерді қажет ететін сала. Ұлы 

Жібек жолын жағалай қон ған екі ел дің бір-

бірінен тек мата алы сып, мал бе рісіп қана 

отырды де генге сену қиын. Делимитация 

мен де 

мар 


кацияның аты жоқ заманда 

қойы қо ра лас жатқан қос елдің рухани 

сұхбаттастығы бол 

ғаны айдан анық. 

Аталмыш еңбек осы төңіректе ой қозғайды. 

Кітаптың «Қазақ-Қытай елдері мәдени-

ру 

хани қарым-қатынастарының бастау көз де рі» атты кіріспе бөлімінде ғалым қа-

зақы өркениеттің өткені мен бүгіні жайлы 

өткір ойлар айтады. Дүкен Мәсімханұлы 

көшпен ді лер  өркениетінің  отырықшылық 

өрке 

ниет 


ке берген игіліктерін дәйекті 

мысал дар   мен  алға  тартады.  Бар  адамзат 

өр   ке  ниетінің  барлық  өзгерісіне  себеп  бол-

 ған ер қанаты жылқыны жабайылықтан 

қол ға үйреткен көшпенділер екені рас. Жа-

байы жылқының қолға үйретілуі алысты 

жа қын еткен көлік құралы, соғыс қаруы 

бо лып қана қоймай, көшпенділердің өрке-

ниет 

терді бір-бірімен жақындастырған бай ланыс құралы болды. Жылқының арқа-

сында айлық жерге барып жайлап, көш пе-

лілер та лай елмен көрші атанды. Дұшпан 

көр се – со ғысты, қырқысты, құшағын ашса 

– дос болды, білісті. Бірге ойнап, бірге күлді. 

Өнер үйренді, біл генін берді. Өзіндегісін өз-

ге ге берді, өзгеден ал ғанын өзгеге үйретті. 

Осылайша Еура зия ның түкпір-түкпіріне дә-

не 

кер болды. Көш пен 

ділер өмір сүрген 

кеңістікте  ин те гра ция ның  жедел  жүргеніне 

тарих дәлел. 

Өз еңбегінде ғалым сондай-ақ тіл мәсе-

ле сіне де ден қойған. Мәселен, қытай тіліне 

де түркі тілінің әсері зор болғанын Дүкен Мә-

сім  хан ұлы  кітабында  тәптіштеп  жазады. 

Шың  жан дық түрколог ғалым Ясин Құ мар-

ұлы ның «Түркі тілі мен қытай тілінің бай ла-

нысы» ат ты ғылыми-зерттеу еңбегіне сілтеме 

жа саған ғалым қытай тіліне түркі тілінен ен-

ген көп теген сөзді тізіп көрсетеді. Мысал ре-

тін де алынған сөздер қазіргі Қытайдың оң-

түс тік-шығыс өңіріндегі диалектісіне тие сі лі 

еке нін ес керсек, түркі өркениетінің көрші 

Қы  тайға қаншалықты тереңдеп енгенін кө-

ре  міз. Түркі тілі мен қытай тілі екі бөлек үлкен 

тіл  дер тобына жатқанына қарамастан бір-бі-

ріне енген сөздер көп болса, онда рухани 

бай ланыстың,  мәдени  ықпалдас тық тың 

анағұрлым кең болғандығын аңғартады.

Халықаралық «Алаш»  әдеби сыйлығы-

ның ие  гері, ақын әрі ғалым  Дүкен Мә сім хан-

ұлы ең бегінде екі елдің рухани байланысын 

одан әрі тереңдете түсіп, екі жұрттың музыка, 

дү  ние  таным,  салт-дәстүрлеріндегі  өзара  ор-

тақ дү ниелеріне тарихи деректер мен құжат-

тар ар қылы дәлел келтіреді. Қытай та ну шы 

ға лым Дүкен бұл кітабында екі елдің ру хани 

бай ла ныстарының өткеніне ғана үңіліп қой-

май, ке шегісі мен бүгініне де кеңінен тоқ-

талады. Ең 

бек 


тің мәнділігі сонда, қалың 

оқыр манды  сая  саттанушылар  мен  эко-

номистер бойына ұя латқан «китаефобиядан» 

арылтып, екі ел дің рухани қарым-қаты нас-

та ры мен мәдени бай ланысына үңілдіреді. 

Дәлелхан АЙБОЛАТ,

халықаралық саясат магистрі

Тәуелсіз ел болғалы бері 

атқарылған игі шаралардың 

бірі әрі бірегейі – еліміздің 

түкпір-түкпірінде іргелі оқу 

орындары мен заманауи 

зерттеу орталықтарының 

құрылуы. Соның бірі – 

Астанадағы Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық 

университеті. 1996 жылы 

23 мамырда Елбасы 

Н.Назарбаевтың Жарлығымен 

құрылған университет 16 

жыл ішінде білім сапасы мен 

қызметкерлерінің ғылыми 

жетістіктерінің арқасында 

әлемнің үздік 370 оқу 

орнының қатарына кіріп 

үлгерді. Алайда аталмыш 

оқу орнының мәртебесі 

тек мұнымен асқақ емес. 

Университеттің нақ төрінде 

кезінде дүниенің төрт 

бұрышын түгел билеген 

Күлтегін бабамыздың 

ескерткіші тұр. Бүгінгі күллі 

түркі ұрпағының алтын 

қазығы іспетті. Түркі әлеміне 

қатысты көптеген игі іс осы 

оқу ошағында қайнап келеді.

Бүгінгі күнге дейін Сыр өңірінде мұндай 

ма рапатқа ие болған өнер иесі жоқ. Су рет-

ші нің жүлде алған туындылары сол ел де 

жария көретін журнал-каталогте тас 

қа 


басылып шыққан көрінеді. Қызыл ор далық 

суретші өзінің қиялынан туған дүниелерін 

былтырғы жылдың басында жаһандық 

желі арқылы аталмыш көрмеге жолдаған. 

Кішірейтілген нұсқада өзінің 10 туындысын 

жі берген Аманкелді ағамыз оның ара-

сынан алты шығармасы іріктеліп алын ға-

нын ес тігенде қуанғанын жасырмайды. 

Көр  ме нің  конкурстық  комиссия  мүшелері 

жүл 


 

деге үміткер атанған суретшілердің 

таң даулы туындыларын тағы да бір ай 

бойы көп шілік назарына ұсынған. Ұйым-

дас  ты рушылар  А.Кененбаевтың  туын ды-

ларын жоғары бағалап, үнемі бай ла нысқа 

шығып оты 

рыпты. Нәтижесінде талай 

туындыны та разыға тартып, ой са ра бынан 

өткізген ко миссия мүшелері кон курстың ең 

жоғары жүл десі саналатын «Ал тын қыран» 

медалін қа зақстандық қыл қалам шеберіне 

ұсынуға бірауыздан ше шім қабылдады. 

Аманкелді КЕНЕНБАЕВ, 

қызылордалық суретші:

– Мен өз туындыларымда сезімімді 

түс тер арқылы беруге талпынамын. Сол 

арқылы жұртшылықты адамгершілік 

пен жақсылық қасиеттеріне шақырғым 

ке леді. Мен шығармаларымды пейзаж 

жә не портрет деп бөліп-жармаймын. 

Өмір  ден нені сезіне алдым? Соны са-

луға ты рысамын. Табиғатты шын ба қы-

лаған адам онда түстердің күресі жү ріп 

жатқанын аңғара алады. Ол – жа рық 

пен көлеңкенің, ақ пен қараның, жы лы 

мен суық түстердің тартысы. Ке неп бет-

те рінде таласқа түскен түстерді бір гар-

монияға бағындыра алсаң, сонда шын-

дық пайда болады. 

Әділжан ҮМБЕТ,

Қызылорда облысы 

– Біздің «Мұртты қорған» деп ата ла-

тын тарихи құндылығымыз әлем бо йын-

  ша  екеу,  оның  бірі  –  біздің  Бая н ауыл   да. 

Биыл  жазда  аталмыш  құн    ды  лық ты  жа-

ңар ту  ойда  бар,  –  деді  ай    м ақ  бас шысы 

Ер лан Мұхтарұлы Арын. 

Баянауылдың тарихи жәдігерлерін 

жа ңартуға кіріскен жергілікті ар хео лог-

тер «тарихи ескерткіштерді қал 

 

пына 


кел 

тіру жұмыстары Баянауыл ұлт 

тық 

сая  бағын  Қазақстанның  туризм  ор та лы-ғына айналуына өз септігін ти гізеді» де-

ген ойда. Сондай-ақ олар Баян ауыл сая-

ба ғының «Ежелгі түрік сағаты» тек қа на 

та рихи жәдігер емес, аймақтың мә  дени-

та рихи  құндылығына  ай нал ға нын  да 

айтып отыр. 

– Ежелгі мәдениет құндылықтарын 

жа ңартып, болашаққа жеткізу керек, ол 

да біз үшін құнды тарих. Ал Павлодар 

об лысы – тарихқа да, мәдени мұраларға 

да бай өлке. Сондықтан облысымызда 

мә дени мұра мен археологиялық нысан-

дар ды мемлекеттік деңгейде қалпына 

кел тіру туристік индустрияға қосылған 

зор үлес деп ойлаймыз, – деді Павлодар 

мем лекеттік университеті жанындағы 

археологиялық зерттеу орталығының 

директоры Виктор Мерц. 

Облыс әкімінің айтуынша, жыл са-

йын Баянауыл ұлттық саябағына 150 

мың нан астам турист демалуға келеді 

екен. Бірақ туристер үшін қызу кезең – 

тек жаз дың екі айы, қалған уақытта еш-

кім келе қоймайды. Сондықтан ескі ны-

сан 

дарды жаңартып, жыл он екі ай жұ мыс жасайтын шаңғы базасын салу 

көзделген. 

– Меймандарымызды қызық ты ра-

тын табиғат мұражайын орнатсақ, ал-

дағы бес жылда Баянауылға демалуға 

ке летін туристер саны артатын болады, 

– дейді облыс әкімі.  

Шаңғы базаларын «Сабынды көл» 

де малыс айлағы мен Жасыбай көлі жа-

ға сындағы «Мыр за» шыңына салуды 

ұсын ды. Демалыс ай мағында инфра құ-

ры лымды жақсарту үшін «Са бын ды көл» 

ішкі стансысынан Жасыбай кө 

ліндегі 


демалыс орнына дейін электр желілері 

тар тылатын  болды.   

                                                                                       

Эльмира АБЕТЖАНОВА,

Кереку

тары, яғни өз жар ла рымен жазысқан 

хат тары бар – барлығы топтастырылып, 

қазақ және орыс тілдерінде кітап болып 

шық ты да. Неге екен, әйтеуір, мен ана-

м ыздың өмірі театрда қоюға, кино етіп 

шығаруға келмейді деп ойлаушы едім. 

Ал бүгінгі оқиға менің сол күдігімді 

толы ғы мен сейілтіп қана қоймай, кө ңі-

лімді тол қы тып, көзіме жас алды рып 

тұр ған жайы бар. Менің анам болған-

дық тан емес, жалпы, бұл өзі бір жеке 

адамның тағдырына бүкіл ұлттың тари-

хын сыйдырған жаңа, тың дүние болып 

шығыпты. Ендеше, бұл тақырып ен-

дігіде киноға да арқау бола алады. Ме-

ніңше, бұл – қазақ өнері үшін үлкен 

олжа. Ұлы ойларға жетелейтін көптеген 

ұтымды шешім таба білген режиссерге 

де басымды иіп алғыс айтамын.

Сәтті қойылым алдымен сәтті шығар-

ма дан туатынын ескерсек, «Фатимада», ең 

бі рін ші,  Иран-Ғайыптай  драматургтің, 

содан соң Мұрат Ахмановтай режиссердің, 

ӘУЕН


ШАР

А

«Барып қайт, балам, ауылға...»

Ауған жастары 

Мұқағалиды жатқа оқыды

Ақпанның 20-сы күні 

Ал маты  қаласында  Өмірбек 

Жол дасбеков  атындағы 

Сту  денттер  сарайында  ком по-

зи тор Темірәлі Бақтыгереевтің 

«Ба рып қайт, балам, ауылға 

ту ған барып қайт» атты 

кон церті  өтпек.  Концерт 

ком позитор  шығармашы лы-

ғы ның 40 жылдығына орай 

ұйымдастырылып отыр.

Жуырда аталып өткен ақиық 

ақын Мұқағали Мақатаевтың 

туған  күніне орайластырылған 

шаралар әлі де жалғасын табу 

үстінде. Ақынның жауһар 

жырлары жауқазын ұрпағымен 

қауышып, өзі айтқандай, «XXI 

ғасырдағы құрдастарының» 

сырласына айналды.

Осыдан он шақты жыл бұрын Алма-

тыдағы Әл-Фараби мен Достық кө-

шелерінің қиылысында жол апатына 

ұшы 

рап, содан бері ел-жұрт елеусіз қалдырған қазақтың тамаша сазгері 

енді, міне, сол Алматының қақ төрінде 

қай 

тадан жарқ етпек. Қазақтың ән қорына бір емес, «Барып қайт, балам, 

ауылға ту ған барып қайт», «Сағыныш», 

«Жел тоқсан», «Ғашықтар сенімі» секілді 

мық ты-мықты 300-ден астам туынды 

қосқан Темірәлі Бақтыгереевтің  әндерін 

осы кеште еліміздің танымал әр тістері 

– Сұлушаш Нұрмағанбетова, Нұр 

лан 


Өнербаев, Рамазан Стамғазиев, Медеу 

Арынбаев, Тұңғышбай Жаман 

құ 

лов, 


Сембек Жұмағалиев, Шахизада  тағы 

басқалар дың  орындауында  тың даймыз.  Концерт ақпанның 20-сы күні 

сағат 19:00-де басталады. 

Мерей МАТАЙ

Биыл да –  Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

ЖОО-ға дейінгі білім беру факультетінде 

«Мен өмірді жырлау үшін келгенмін» атты 

М.Ма қатаев шығармашылығына арналған 

дәстүрлі әдебиет пен өнер кеші болып өтті. 

Бұл байқауға қатысуға Мұқаң сынды өр 

тұлғалы ақынның өлеңдерін жатқа айтатын 

26 жас түлек өтініш білдіріпті. Жыр кеші үш 

бө лім нен тұрды: ақын өлеңдерін қазақ ба-

ла лары арасында жатқа оқу, ауғанстандық 

сту денттер арасында жатқа оқу, жас ақын-

дар дың ақынға арнаған өлең-жырлары.

Өзара өнер көрсету барысында жарыс 

қызу да тартысты өтті. Байқау қорытындысы 

бойынша қазақ балалары арасында ақын 

өлеңдерін жатқа оқудан бірінші орынды 

Бақытбек Нұрсара, екінші орынды Ілияс 

Мархабат, үшінші орынды Нұрмашев Бірлік 

пен Мұрат Жадыра иеленді. Ауғанстаннан 

келіп оқитын жастар арасында  бірінші 

 

орын ды Абдулла Батури, екінші орынды  Ахмадзай Самиулла мен Мохаммад Юсуф 

Аязи, үшінші орынды Якуби Басир Ахмад 

пен Әжмал Карими алды. 

Жас ақындар арасында жүлделі орын-

дар ды  Асыл Ерзат,  Ілияс Мархабат,  Есен-

ғазы Жанар мен Әуелхан Ершат бірінен соң 

бі р і  иемденді.

Шара соңында ұйымдастырушылар 

тарапынан жарыс жеңімпаздарына бағалы 

сыйлықтар табыс етілді. Мұндай әдеби 

басқосулар алдағы уақытта та жалғасын 

таппақ.


  Ілияс МАРХАБАТ

Ақсарбас! Қазақ бұл сөзді текке ауызға ала бермейтінін білетін біз де 

анау-мынауға «ақсарбастай» бермейтініміз анық. Бірінші рет  «Біржан 

сал» көрерменге жол тартқанда осылай жар салсақ, содан бері енді 

ғана қайталағалы отырмыз. Сонымен, ақсарбас! Алматыда Ғ.Мүсірепов 

атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер 

театры Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, «Құрмет» орденінің иегері 

Мұрат Ахмановтың режиссерлігімен көрнекті драматург Иран-Ғайыптың 

«Фатима» қасіретнамасының тұсауын кесті.

Астанада жас пианисшілердің халықаралық конкурсы өтпек екен. 

Оған кімдер қатыса алады?

Назым, студент

Астанада 2013 жылдың 10-16 ма-

мыры аралығында өтетін As tana Pia no 

Passion І халық ара лық жас пиа  нистер 

байқауына қа 

тысу үшін өті 

нім 

дер 


қабылдау 10 қаңтарда бас тал ған. Бай-

қау дың  ұйым     дас ты рушылары  –  Ас та-

на қа 

ла 


сы әкімдігі мен Accordi di 

Astana  қо ғамдық  қо ры.  Қа ты су шы-

ларға же ңіл дік жасау үшін ұйым дас ты-

ру шы лар  бай қау ға  қа тысуға  өтінім 

қабыл 

дау 


ды алдағы 20 наурызға 

дейін ұзар тып отыр. Бұл, сөзсіз,  жас 

пиа нистердің  бай қау ға  көптеп  қа-

тысуына және өз елі мен ай мағының 

намысын абы рой мен қорғауына да-

йын далуға мол мүм кіндік береді. 

Байқауды өткізу фортепиано өне рі 

саласында  жаңа  та лант тар ды  та уып, 

қолдауға, 

Қа зақ стан ның 

ұлт тық 

фортепиано мектебі дәс түрін ны ғай-

туға,  сондай-ақ  түр  лі  мем ле кет тердің 

ұлт тық  мек  теп тері  ара сында  шығар-

ма  шылық  бай ланыс  ор натуға  мүм кін-

 дік бе реді. Сонымен қа тар «клас си-

калық 

фор тепиано му зы касын 

на сихаттау  тек  Қа зақ стан да  ға на  емес, 

бүкіл дүниежүзінде өс ке лең жеткіншек 

ұрпақты 


тәр бие леудің 

ру хани 


маңызды құ 

рамдас бөлігі бо 

луы 

қажет»  дей ді  ұйым дас ты рушылар. Кон курс  та лаптары  жа йында  Ас та на 

қа 


ласының пор 

талынан білуге бо-

лады.

Жас күйсандықшылар байқауы әлем  дік  му зыка  байқауларының  бар-

лық  шарт  тарына  толық  сәй кес  ке ле тін-

діктен, ондағы та лап тар да күшті. Бай-

 қауға  түрлі  ел дер дің  және  Қа-

зақстанның  ең  шал ғай  ау дан да ры ның 

балалары  қа тысады  деп  кү ті лу де.

орындалмаған  және  жа   рия  ланбаған  жаңа 

шығарма болуы ке рек.

Авторлар бір немесе бірнеше номи на ция-

ға қатыса алады. Әр номинация бо йын ша 

автор тек бір шығарма ғана ұсына алады. Кон-

курс тың  қо рытындысы  ағым дағы  жыл дың  IV 

тоқ са  нын да  шығарылады.  Ең  үздік  деп 

танылған  шы  ғар ма ларға  ақшалай  сый лықтар 

та ға йындалады.

Өтінім құжаттар ағымдағы жылдың 15 қа-

занына дейінгі мерзімде жіберілуі тиіс. Кон -

курс қа қатысу үшін қажетті құжат тар дың қа та-

рында Қазақстан Республикасы Әділет 

ми  нистрлігінің Зияткерлік меншік құқығы ко -

ми тетімен берілген зияткерлік меншік объек-

тісін мемлекеттік тіркеу ту ра лы куә лік тің болуы 

шарт. Байқау ережелері ту ралы то лық ақ па-

рат ты www.mki.gov.kz ала ала сыз.www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№23 (934)

              14.02.2013 жыл, 

бейсенбі


Т

«Тәуелсі

і

зд

і

ік

  т

олғауы» атты конкурстың 

та

лаптары қандай

й

?

?

Б

Бұл 

б

байқау  биыл да 

ұйымдастырыла ма, негізгі бағыттары қандай?

Саят НҰРБАТЫРҰЛЫ, Ақмола облысы

Еліміздің Мәдениет және ақпарат ми нистр-

лігі республикалық «

Тә

Тәуе

уе

лсл

ізді


д

к тол ғауы

уы

» кон-


курсын биыл да өтк

к

ізіз

ед

еді.

.

ККон

он

ккур

ур

с с 

ке

келе

лесі


сі

н

ноо

ми

ми--

нациялар бойынша өт кі зі леді:

1) Ең үздік ірі және кіші көлемді музы ка лық 

шы ғарма, оған көпактілі опера,  көп ак тілі  ба-

лет,  көп актілі  музыкалық  комедия,    сим  фо   ния-

лық, ха лық

қ

ас

апаптары, үрмелі  жә не  ка   ме ра лық 

ор

орк

к

есес

 т

трр ле

ле

рр үш

үш

інін

о

орк

рк

есес

тр

 лік  шы ғар    ма лар, жеке ән ші,  хор және ор кестр  үшін ора  тория, жеке 

ән ші,  хор және ор кестр  үшін кан тата, фор-

тепиано мен дауысқа арналған вокалдық 

цикл дер,  ро манс тар,  сүйе мел деусіз  хорға 

арналған 

шы   ғармалар,  ше

ш

кт

кті  аспаптар

ар

 к

квартетіне, үр   мелі-ағаш  а

сп

спап


ап

та

тарыры

к

квивинт

нт

етет

ін

інее

ар налған  шы ғар малар кіреді;

2) Ең үздік балалар әні;

3) Балалар мен жасөспірімдерге арнал ған 

ең үздік драмалық шығарма;

4)

) Кескіндеме,

,

гг

рафика және мүсін.

Ко

Ко

нкнкур

урсқ


сқ

а

а бебе

лг

лгіл

іл

енен

ге

ген

н

номинациялар шең  берінде жеке авторлардың немесе ав тор-

 лық  ұжымдардың шығармалары  қа был  да на-

ды. Ұсынылатын шығармалар  бұ рын-соңды 

КӨРМЕ


БАСТАМА

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет