Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.62 Mb.
Pdf просмотр
бет14/27
Дата09.01.2017
өлшемі3.62 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

Ел

Е

і

ім

і

із

і

дің 

қа

зі

і

рг

і

і қы

зу

талқысы да, әңгімесі де, жеңісі 

де – EXPO-2017. Бұл – үлкен 

жауапкершілік. Қазақстанның 

әлемдік деңгейдегі шаралар-

ды өткізуде тәжірибесі

сі

м

мол

ол

 

екені рас. Бірақ EXPO-

-

20

20

17

17

 

көрмесінің жөні бөлек. Қай 

жағынан алғанда да, аса 

ауқымды әрі өміршең. Ең 

алғаш Дүниежүзілік EXPO 

кө

кө

рм

рм

ес

ес

і

і

Л

Л

он

он

до

до

нд

нд

ағ

ағ

ы 

ы 

Га

Га

йд

й

-

па

па

рк

ркте

те ө

ө

тк

тк

із

зіл

ілге

ге

н 

н

ед

еді.

і. 

Әл

Әлем

м

діді

к  ар


ар

ен

енад

д

а өзінің сапалық құ

құнд


нд

ыл

ылық

ықта


та

ры

рын

н

дәдә

ле

лелд

еген компанияның 

өнімі енді біздің елден шыға бастауы ел 

экономикасының даму қарқынын  одан 

сайын үдете түсері айтпаса да түсінікті. Осы 

уақытқа дейін Қазақстанда шығарылған 

автокөліктердің дені шетелде құрастыры-

лып, бізде тек бояу жұмыстары ғана жүр-

гізілетін. Бұл жоб

б

ағағ

а

ада

да

кк

өп

өпші

ші

ліл

кт

тің

ің

дд

әл

әл 

осын дай  күдігі  бар

р

ек

екененін

н

жж

ас

асырыра

а

алал

ма

май-й

мыз. 


Жол  талғамайтын «Тойота  Fortuner» 

автокөлігін шығару өндірісі 2014 жылдың 

көктемінде «Сарыарқа АвтоПром» ЖШС 

ба

базасынд

нд

аа

іске


е

қ

қосылады. Айта кетейік, 

Қо

Қостст

ан

анайай қ

қ

алалас

ас

ынын

да

дао

орналасқан аталмыш 

кәсіпорынның техникалық жабдықталуы

жапондықтарды толық қанағаттандыр-

ғанға ұқсайды. Егер жобаның іске қосылуы 

уақытынан кешікпесе, онда екі тараптың 

жылдық жоспарына сәйкес 3000 дана

автокөлік өндіруге

е

д

дайай

ын

ынк

к

өрөр

ін

інед

ед

і.Баспасөз мәсли

лиха


ха

ты

тындд

а

амә

мәлі


лі

м

м бобо

лғ

лға-

а

нындай, егер Fortuner-дің өндірісі ой да-ғыдай жүзеге асатын болса, «Сарыарқа 

АвтоПром» зауытында аталмыш көлікті

шығару барысында көлікті бояу, дәнекер-

леу,


у,

металды


ды

қ

қор

р

ыту, ұұ

сақ бөлшектерін жа-

са

сау 


у 

се

секі

і

лдлд

і 

і мы

мы

ңдңд

ағ

аған

ан

 операциялар қолға алынбақшы. Бұл қадам еліміздің автокөлік 

өндіру саласындағы маңызды стратегия-

лық қадамдарының бірі ретінде Үкімет 

үшін де, көлік тұтынушы қарапайым халық

үшін де орны ерекше. Сондықтан бір жа-

ғадан бас, бір жең

ң

не

нен

н

қоқол

л

шышы

ға

ғары

ры

п,п,

о

орт

рт

ақақ

 

 мүд делердің  айқ

қын


ын

да

далу

лу

ынын

а

аті

тіле


ле

кт

ктес

ес

тітік 

к

білді реміз. Әсет ЕСЕКЕШОВ, ҚР Премьер-

министрінің орынбасары, индустрия 

және жаң

ң

а 

а 

технологиялар министрі:

Бұ

Бұ

л 

л 

жо

жо

ба

ба

з

з

ам

а

анауи технология-

ларға толы, жан-жақты ғылыми жаңа-

лығы басым жобалардың бірі болмақ. 

Жалпы айтқанда, Қостанайдағы зауыт-

та аталмыш жоба аясында 2000-ға 

жуық адам жұмыс істейтін болады. Бі-

рін ші кезең өз 

жұ

жұ

мы

мысы

сы

н 

н 

ая

ая

қт

қт

ағ

ағ

ан

ан

к

к

ез

ез-

-

де, біз тағы да кө

көпш

пшіл

іл

ік

ікке

ке

а

а

лд

лд

ағ

ағы 

ы

жо

жоба

ба

-

ларымыз туралы кеңірек ақпарат 

бе ре тін  боламыз. Нарықты және тұты-

ну шылардың  ұсынысын  ескере  отырып 

шығарылатын көлік санын 3000 дана-

да

д

н  да

да

 көтер

р

уі

у

міз мүмкін. Сондықтан 

Қа

Қа

за

а

қс

қста

та

н 

н 

аз

азам

ам

ат

а

тарында жапондық 

және отандық  Fortuner-ді салысты-

руына толық мүмкіндік болады. Көлік-

тің бағасына қатысты көптеген ұсыныс-

тар  түсіп жатыр. Әзірге бір көліктің 

ба ға сы  мынанша  болады  деп кесіп-

пішіп айту қиы

ы

н.

н.

Б

Б

ір

ір

ақ

ақ

ө

ө

зі

зі

ні

ні

ң 

ң

ше

ше

те

те

лд

лд

ік

ік

 

«бауырына» қ

қ

ар

ар

ағ

ағ

ан

нда

да, 

ар

арза

а

ны

ны

ра

ра

қ

қ 

болары сөзсіз. Ал жалпы жобаның 

құнына келер болсақ, 35 миллион дол-

лар көлемінде инвестиция тартылған.

Мұндай жобалар ел экономикасын 

әлде

д

қақ

йд

йда

а

жоғарыр

 биіктерге шығарары

да

даус


ус

ы

ыз.Бұ

Бұ

лл

бі

бізд

здің


ің б

б

ірір

інші жобамыз емес. 

Дәл қазіргі уақытта біз әлемнің тағы да

танымал брендтерімен келіссөз жүргізу 

үстіндеміз. Нақты келісімге келгенше олар-

дың да есімдерін құпия  ұстағанды жөн 

көріп отырмыз. Бір ғана нәрсені айта кете-

йін. Мәселен, осыдан 10 жыл бұрын LG 

компаниясымен  ос

ос

ынын

да

дай

й

сесе

рі

рікт

кт

есес

ті

тік 

к 

меме

-

-мо ран думына  қол  қо

қо

йғйғ

ан

ан ее

ді

дік

к. А


А

лғ

лғашаш

ын

ындада

 

көпшіліктің күмәні болғанымен, кейіннен ол күмәннің тұманы сейілді. Себебі біздің 

жұмысшыларымыз аз ғана уақыттың ішін-

де көп технологияны меңгерді. Қазіргі

уа

уақы

қ

тта  300

00-ға


а

жу

уық қандасымыз тұр-

мы

мыс 

с 

тыты

қ

қ тете

хн

хникик

а 

а шышы

ға

ғру ісінің шебер ма-

ма нына айналған. Сол секілді бұл жобамен 

бірге елімізге қаншама технология, көп те-

ген жаңалық бірге келеріне сеніміміз кә-

міл!

Ұл

Ұл

ағ

ағ

ат

ат

 

ХА

ХА

НЗ

НЗ

АД

АД

А

А

Жобалар туризм, жеңіл өнеркәсіп, 

аз

а

ық-түлік өнднд

ірісі және жылу энергети-

ка

касы


сы

с

сал

ал

алал

ар

ары

ы

бобойы

йынш


нш

а

а жасалған. Оның бірі «EXPO-2017 қарсаңындағы Астана 

маңы агротуризмі» деп аталады. Жоба 

елордаға жақын ауылдық елді мекендердің 

негізгі кәсібін, ұлттық мәдениетін, салт-

дәстүрлері мен көрнекі орындарын наси-

хат тауды мақсат етеді. Бұ

Бұ

л жо


ж

ба үшін ос

с

ы 

ыөңірлерде қосымш

а

а жұжұ

мы

мыс

с

орор

ын

ында

дары


ры

 

 ашылады. Екінші жоба – қазақстандық 

адам тамыр және шөл цистанхесі өсімдік-

терінен тағам және парфюмерлік космети-

ка өнеркәсібіне өнімдер алу технологиясын 

жа

ж

сау. Жоба жетекшісі биолог, профессор Қа

Қана


на

т

т Сә

Сә

рссен

енба


ба

ев

евж

жыл


ыл

с

сайын шетел асып ке

ті

п жатқан дәрілік өсі

мдіктерді өз өнер-

кәсіптерімізге пайдалануды ұсынады. 

EXPO-2017 үшін іске асырылатын қалған 

екі жобаның бірі – тағамды радиациямен 

залалсыздандырудың қуа

у

тты қондырғыға негізделген кешенін 

жа

жаса

са

у  бо

бо

лслс

а,

а,е

е

кік

нш

ншіс

іс

і і 

– көмірсутек отынын жағуға арналған же

і

лі 


бар оттық. Соңғысы  жоғары температу-

ралы жалын алуға мүмкіндік  береді, ол 

жылумен қамту орталықтарында пайда-

ланылатын болады.Бо

Б

латбек МҰХТАР 

Н

ұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ 

ото)

                

www.alashainasy.kz

5

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№23 (934) 14.02.2013 жыл, 

бейсенбі


 

Күйсандықшылар байқауына қалай қатыса аламын?

«Тәуелсіздік толғауы» қашан болады?

ӨРКЕНИЕТ


«Тәуелсіздік толғауы» атты конкурстың талаптары қандай? Бұл байқау биыл да 

ұйымдастырыла ма, негізгі бағыттары қандай?

Саят НҰРБАТЫРҰЛЫ, Ақмола облысы

Еліміздің Мәдениет және ақпарат ми нистр-

лігі республикалық «Тәуелсіздік тол  ға уы» кон-

курсын биыл да өткізеді. Кон курс келесі но ми-

нациялар  бойынша  өт кі зі леді:

1) Ең үздік ірі және кіші көлемді музы ка лық 

шы ғарма, оған көпактілі опера, көп ак тілі ба-

лет,  көп актілі музыкалық комедия,  сим  фо   ния-

лық,  ха лық  аспаптары,  үрмелі  жә не  ка   ме ра лық 

ор кес тр лер  үшін  оркестр лік  шы ғар    ма лар,  жеке 

ән ші, хор және ор кестр үшін ора  тория, жеке 

ән ші, хор және ор кестр үшін кан тата, фор-

тепиано мен дауысқа арналған вокалдық 

цикл дер,  ро манс тар,  сүйе мел деусіз  хорға 

арналған 

шы   ғармалар, 

шекті 

аспаптар квартетіне,  үр   мелі-ағаш  аспаптары  квинтетіне 

ар налған  шы ғар малар  кіреді;

2) Ең үздік балалар әні;

3) Балалар мен жасөспірімдерге арнал ған 

ең үздік драмалық шығарма;

4) Кескіндеме, графика және мүсін.

Конкурсқа белгіленген номинациялар 

шең  берінде жеке авторлардың немесе ав тор-

 лық  ұжымдардың  шығармалары  қа был  да на-

ды. Ұсынылатын шығармалар бұ рын-соңды 

КӨРМЕ

БАСТАМА


Қызылордалық 

суретшінің 

«Алтын қыраны»

Баянауыл брендке 

айналмақ

Қызылордалық қылқалам 

шебері Аманкелді Кененбаевтың 

қиялынан туған туындылар 

АҚШ-та өткен халықаралық 

дәстүрлі көрмеде «Алтын 

қыран» медалін жеңіп алды. 

Мұхиттың арғы бетіндегі алып 

елдің Нью-Йорк қаласында 

жылма-жыл «Жер, уақыт және 

адамдар» атауымен көрме 

ұйымдастырылады. Онда 

жер-жаһандағы қылқалам 

шеберлерінің туындылары жеті-

сегіз ай бойы көпшілік назарына 

ұсынылады.

Баянауыл ұлттық 

саябағындағы табиғат 

тартулары, соның ішінде 

«Ежелгі түрік сағаты» аталған 

тастар мен қайталанбас бейнесі 

бар жартастар Павлодар 

облысының брендіне айналуы 

мүмкін. Туристік саланы 

дамыту мақсатында аталмыш 

археологиялық ескерткіштерді 

жөндеуден өткізу биылғы 

жылы басталады. Баянауыл 

ұлттық саябағы аясында 

туризм кластер жасалып, 

демалуға арналған нысандар 

мен тарихи ескерткіштерді 

қалпына келтіру көзделген.

КАРЕНИНАНЫ ҚЫРЫҚ ОРАП АЛАТЫН 

ҚАЗАҚ ӘЙЕЛДЕРІ

Белі қылдырықтай болса да құмыр сқа-

ның ылғи таудай жүк арқалап жүргенін 

кө реміз. Бұл бір кездейсоқтық па, әлде Тә-

ңір дің пендесіне тағылым алсын дегені ме, 

әйтеуір, құмырсқа да, әйел заты да бір іс-

пет ті. Толстойдың «Анна Каренинасы» жа-

зыл ғаннан бастап күні бүгінге дейін қан-

ша ма тілде, қанша елде, қаншама туынды 

тү рінде әлемді шарлағанын ескерсек, біз-

дің де сол уақыттан бері бір ғана әйел тағ-

ды  рын арқау ете отырып, көп нәрсені жет-

кіз  бегенімізге 

таңғалуға 

болады. 

Та  ри хымызға үңілсек, ел басына күн ту ған-

да етігімен су кешіп кеткен ер атаулының 

ар  тында қалып, ошағының отын, аза ма ты-

ның атын өшірмей, ауыр қиындық пен 

қыл бұрау қиянатты қасқая қарсы алған 

қа 

зақ әйелдері жетерлік, ал солардың ішін де Фатима Ғабитованың жөні тым бө-

лек. Себебі ол – бір емес, үш бірдей ұлты-

мыз дың ұлы тұлғасының ұрпағын өсіріп, 

мұ раларын сақтап қалған асылтекті әйел, 

алтын құрсақ ана. Үшеудің бірі – Алаштың 

ардақты ұлы, кезінде еліміздің білім 

саласына білікті басшылық жасаған Біләл 

Сүлеев, екіншісі қазақтың құлагер ақыны 

Ілияс Жансүгіров болса, енді бірі – ұлы 

Мұқаң, Мұхтар Әуезов. АНА МЕН БАЛА АРАСЫН ЖАЛҒАҒАН 

– ӨНЕРДІҢ ҚҰДІРЕТІ

16 жасар Фатиманың алғаш балаң ма-

хаб баты оянған кезінде жыр киесімен сыр-

ласуынан басталатын қойылым біртіндеп 

күр делене түседі. Ағартушы ғалым Біләл 

Сүлеевпен отасу... бірақ қатыгез тағдыр, 

ЗЕР

ДЕ

«Фатима» бүгінгі қазақты өткенімен қауыштырдысұрқия саясат небары он шақты жыл ғана 

отасуға мұрсат беріп, НКВД-нің жымысқы 

жендеттері бір-ақ сәтте Біләлдей асыл 

азаматты алып кетеді. Біләлдің барында-

ақ Фатимаға ғашықтығын жасырмай, 

«Мен айналдым көзіңнен

Жаутаңдаған жаным-ай», – деген жыр 

жолдарын хатпен жолдап жүретін қазақтың 

біртуар ақыны Ілияс қиын-қыстау кезде 

ғашығын өз қанатының астына алады. Өзі 

репрессия басталған тұс, көп ұзамай Ілияс 

та «келместің кемесіне» мініп кете барады. 

Нақақтан кеткеніне налыған азаматтың 

ақырғы сөзі: «Ұлттың сөзін айттым ба, айта 

алмадым – арманым сол болған-ды...» 

Фа тима тағы қайғы арқалап, екі бірдей 

азаматтың бес перзентін құшқан күйі қала 

береді. Айта кету керек, ұлт қасіретін 

арқалаған осындай әйел бейнесін сомдау 

оңай емес, алайда Ақбота Қаймақбаева ол 

жауапкершіліктің үдесінен шыға білді. Оны 

басқа емес, Фатима мен ұлы Мұқаңның 

перзенті Мұрат Әуезовтің өзі бағалап, 

актрисаға алғысын айтты. 

  

Мұрат ӘУЕЗОВ, мәдениеттанушы ғалым: 

– Бүгінгі жағдайым ерекше. Өйткені 

тол  ғанып тұрмын. Ал бұл толғаныс бү-

гін өмірге келген туындының сәтті шық-

 қан дығының дәлелі деп білемін. Ең 

әуелі, шығарманы жазып шыққан 

Иран-Ғайып бауырымызға алғыс айт-

қым келеді. Себебі бұл – үлкен және де 

өте қиын тақырып. Ана мыз қазақтың 

ХХ ғасырдағы тарихи тағ дырын ба сы-

нан, жү 

регінен өткерген адам ғой. 

Ашар  шы лық,  репрессия...  Со ның  бар-

лы ғы жай лы анамыздың өз күн де лігі 

бар, яғни кезінде өз өмірін, өз көңіл 

кү  йін  жаза отырып, ол кісі қазақ та ри-

хын  дағы аса мәнді даталарды хатқа тү-

сір ген. Сол күнделігі бар, сондай-ақ 

анамыздың қа зақтың біртуар аза мат-

ПРЕМЬЕРА


содан соң осы ретте еңбектенген күллі 

актерлер қа 

уы 

мының маңдай тері бар. Әсіресе көбіміз мағ лұматтың аздығынан біле 

бермейтін Бі ләл Сүлеевтей ағартушы, асыл 

азаматтың бей несін біздің көз алдымызға 

келтірген Рус лан Ахметовтің еңбегін ерекше 

атап өтуі міз керек. Ілияс – Бейбіт Қамаранов 

та сыршыл ақын, терең ойлы қайраткерді 

жақсы алып шықты. Ал Мұқаңды сомдауда 

Бақыт Ту шаев қа әлі де болса іздену керек 

екендігін қойылымды талқылауға жиналған 

зиялы қауымның біршамасы айтты. Себебі 

Ілияс пен Біләл ертеректе атылып кетсе

Мұқаң бертінге дейін өмір сүрді. Ендеше, 

көз 

көр 


ген 

дер әлі бар болуы заңды және 

қазақтың қайсыбірі болсын Әуезов бейнесіне 

жіті қарары сөзсіз. 

Тағы бір елең еткізген кейіпкер – НКВД 

қыз  меткері. Жендет – Тажал... Осы ретте ре-

 жис сердің тапқырлығы ма, әйтеуір, сәтті бір 

шешім болғаны сол жендетті жалғыз көз ді, 

ақырып жетіп келіп, өзі жүрген жеріне қайғы-

қасірет пен өлім уын себетін Тажал іспетті 

көрсеткені ұтымды шешім болған. Ал ең ке-

ре меті – сахнаның безендірілуі. Перде ашы-

лысымен көрермен көзі бірден ком пью тер лік 

графиканың көмегімен парақталған кітапқа 

түседі. Кейіпкерлер сол кітаптан бері шығып, 

оқиғалардың да сол кітап бетінен өрбіп, 

астасып жатуы керемет. Төбеден төн ген темір 

тор, тіпті өлі-тірісін бірдей таптап өте тін буль-

до зер – барлығы да – қоюшы суретші Ин ди-

ра Ихсанның шығарманы жүрек сүзгісінен 

өт кізе білгендігінің айғағы. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет