Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.62 Mb.
Pdf просмотр
бет10/27
Дата09.01.2017
өлшемі3.62 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27

Гүлнара ӘЛІМОВА,

Медеу аудандық қалалық 

туберкулезге қарсы диспансерінің 

«Науқастар мек

к

те

те

бі

і

ні

н

ң»

ң

ү

ү

йл

йл

ес

е

ті

ті

ру

ру

ші

ші

сі

сі

 

Кеше Ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаев 

кеңейтілген алқа мәжілісін өткізді. Агенттік басшысы KazSat-2

аппа

а

ра

ра

ты

т

ның 

ң

қа

қ

зі

зі

рг

рг

і жағд

д

айы туралы айтып, алда

да

ғы

ғы

 мақ

қ

сат-

мі

і

нд

нд

ет

етте

те

рм

рмен

ен

б

б

өл

өл

іс

істі

ті

.

.

Ал

Ал

П

П

р

ремьер-министрдің 

ор

орын

ынба

баса

са

ры

ры

Қ

Қ

ай

айра

ра

т 

т 

Келімбетов Байқоңыр ғарыш айлағын Ресейге жалға беру 

бойынша Қазақстанның бүгінгі ұстанымын жеткізді. 

әсерін тигізеді. Сондықтан да дәрі герлер 

мұндай аналардағы екіқаб

б

атат

ты

ық кезеңді 

ерте анықтаса, жасанды т

т

үс

үсікік

ж

жас

ас

айай

ды

ды,

,

ала

 

кеш  болып қалған жағдай

йда,  амал  жоқ, 

босандыруға тура келеді, бірақ кеудесін 

құрт кезіп жүрген анадан туған баланың 

ден 

саулығы мықты болады деу қиын. «Бізге бір қиыны, теріс діни ағымды ұста-

ну

нш

ш

ы қыз-келіншн

ектер туберкулезден не 

ем

ем

деде

лм

лмей

ей

діді

нене

б

бал

ал

асас

ын

ына

а

лдлд

ырып тастауға 

ке

ке

лісіі

м  бе


бе

рм

ейей і

ді. 


Ос

Осын


ы

да

й жағдайдағы бір әйел үшін ауруханаға имам шақыруға 

да мәжбүр болғанымыз бар, дін өкілдері, 

құқық қорғау қызметкерлері келіп, түсінік 

жұмыстарын жүргізгенімен, одан нәтиже 

шықпады. «Алла өзі беред

д

і, өө

зі алады, 

біздің өмірімізге ешкімнің

ің д


д

е 

еқо

қо

лл

сұ

сұғу

ғу

ғағ

 

құқы жоқ» деп қасарысыпп от

отыр


ыр

ып

ыпа

а

лдлд

ы»

ы», – дейді дәрігер.

ОЙ-КӨКПАРБасы 1-

б

етт

е

Евгений ГОРБАЧЕВ

«Интермотосервис» ЖШС техникал

тексеру орталығы

ы

ны

ның

ң 

ди

ди

ре

ре

кт

кт

ИƏ

ЖОҚ

Мырзабек БЕКБЕРДІ,

ңгер

ОВА

ЕВ,

лық

т

т

ор

ор

ы

ы

ОВА

қ 

ы

ОВА

,

қ

ы

Жақында Қырғызстан көліктердің тех-

ни калық  бақылауынан бас тартты деп біздің 

тара


р

п 

п та қ

қ

алысар емес. Мысалы, неге Ге

Ге

рмрм

ан

анияия

,

,ке

ке

рірі

сі

сінше,  бұл тексерісті күр -

делендіріп, дамытып, қолға алып жатыр? 

Бұл елде техникалық бақылау жүйесі 1994

жылдан бері жұмыс істеп келеді. Әйтпесе 

автокөліктердің түр-түрін шығарып жатқан 

алпауыт елдің өнімін де бүкіл әлем мойын-

даған. Сонда да ха

а

лыл

қ 

қ ты

т

ң қауіу

псізді


ді

гі

г бір

р

ін-ші орында тұр.

Қ

Қаз

аз

ақақ

ст

станан

Р

Ресеспу

пу

бб 

ли

лик

к

аасы

сы

нының 

ң 

Консти ту ция сын да  «мемлекеті

тің ең қым

б

бат 


қазынасы – адам және адамның өмiрi»

делінген. Оның үстіне жыл сайын жол-көлік 

оқиға ла рының саны артып келеді. Егер 

техни ка лық  бақылау алынып тас талса не 

болмақ

а

? Мысалы, «жол апат та 

рының 


се

себе


бепт

пт

ерер

і

і көкө

лі

лік 

к 

тете

р

рдің техникалық жағдайы-ме

н

ббайл

й

анысты

 емес» дейді. Тіпті 1%-ға 

да жетпейді деп асыра  сіл те гендер болды. 

Оған кім сараптама жүр гі зіп ті? Ешқандай 

статистикалық нақты мәлі 

мет жоқ, мен 

бұған толық сенімдімін. Тех никалық тек-

– Егер өнім өндіруші

ші

,  ра


расы

сыме


мен

н

деде, 

қа

қалылы

пт

пты

ы 

нормасынан ауытқып, шикізатты  үнемдеу  мақсатында тағамға түрлі қоспалар қосатын болса, онда ондай тағам 

өндіруші міндетті түрде жазалануы керек. Өйткені ол сол 

әрекетімен тұтынушылардың құқығын таптап, тіпті 

де

денс

нс

ауау

лы

лықт

қт

арар

ын

ына 

а 

зизи

ян

янк

к

елел

ті

тріп отыр  деуге  болады. 

Шы

Шыны

ны к


кер

ерек


ек

сосо

ңғ

ңғыы

ке

кезд

зд

ерер

і

іт

тағам құрамдарында генді

і

к 

кмодификацияланған қоспалар  күрт көбейіп кетті. Ал 

гендік модификацияланған қоспалардың адам 

денсаулығына қаншалықты зиян екені аз айтылып жүрген 

жоқ, дәлелденіп те жатыр. Тіпті бүгінгі күні сыртына 

«халал» деп жазылғанымен

,

,іш

і

іі

кү

үмәнд

д

і өнімім

де

др 

р

дед

 

тото

лып жүр. Сондықтан х

ал

л

ықық

ты

ты аа

лд

лдап

ап

,,

па

айд

йд

аа

та

тауы

уы

п п 

отырған, өнім құрамына  белгіленген нормадан артық 

түрлі қоспалар қосатын өнім өндірушілерді жазалауды 

қолдаймын.

жүктің күшіне төтеп бере алмастан, ауда-

ры лып  қалған  жайттары да тіркелді. Бірақ

бұ

ұ

л  оқиғалардың жеңіл көліктер

ер

гее

 еш


қа

қаты


ты

сы

с жоқ. Сондықтан жүк 

кө

көлі

лі

кткт

ер

ерінін

 

емес, жеңіл көліктерді міндетті техникалықбақылаудан өту талабынан  босату керек

деп есептеймін. Әркім өз көлігіне, өз қауіп-

сіздігіне өзі жауап берсін. Бұл мәселеге

саналы түрде қарайтын болсақ, адамның

адамге

е

ршр

іл

ілік қасиетіме

е

нн

шешу


у

ге болатын

шар

р

уауада

да

н ақ

ақша


ша

ж

жас

асап


ап,

,

жеже

мқ

мқор

орлы


лы

қ

қты өр-шіте

б

берудің керегі

і шамалы.Алматы қаласы Медеу аудандық туберкулезге қарсы қалалық 

ди

ди

сп

сп

ансерінде 2012 жыл

ды

дың 

ң 

ақ

ақ

па

па

н

н

ай

ай

ын

ын

ан

ан

б

б

ас

ас

та

та

п 

п

«Науқастар 

мектебі» ұйымдастырылып, жеміс

і і

ті жұмыс і

і

степ келеді.

Б

к жүргізуші:

техникалық тексерістен босатуға болмайды. Себебі 

дің 70 %-ы ескі. Егер жеңіл көліктердің міндетті техникалық 

лы

лы

п 

п 

та

та

ст

ст

ас

ас

ақ

ақ

,

,

жо

жо

л-

л

кө

кө

лі

лі

к 

к 

оқ

оқ

иғаларының саны одан ә

рі

рі

а

а

рт

ртуы

уы

 Он

Онсы

сы

з 

з 

да

да

к

к

өл

өл

іг

ігін

ін

ің

ң т

т

ех

ехни

ни

ка

ка

лы

лы

қ 

қ 

ж

жағдайына көңіл бөлмейті

і

н 

н аз

аз

ам

ам

ат

ат-

рды осы жылына бір рет өтетін техникалық бақылау реттеп отыр емес пе? 

Тым болмаса жылына бір рет көлік иелері темір тұлпарларының техни калық 

ахуалын тексеріп қойсын. Біз тек өзіміздің ғана емес, кез келген қазақ стандықтың 

қауіпсіздігіне қатысты алаңдаушылық танытуға тиіспіз.

Н

ұрғиса 

ЕУ

ЕЛЕУБЕКО

БЕ

В ото


)

ұр

фКох таяқша

а

сы

с

ә

ә

р 

р

ад

д

амның 

ң 

ағ

а

засында болады. Егер адам өз 

денсаулығы

ы

на

на н

н

ем

ем

құ

құ

ра

ра

йд

йд

ы

ы қа

қа

ра

рап,

п, с

с

ал

ал

ау

а

атты өмір салтын ұстан

н

ба

баса

сакеудедегі таяқша да тіріледі. Сөйтіп, күні кеше жадырап жүрген жан 

бір мезетте айналасына қауіпті адамға айналады. Өкінішке қарай, құрт

ауруын түбірімен жою мүмкін болмай келеді. Атырау облысында ауру 

көрсеткіші республикалық деңгейден біршама жоғары болып тұр.

Бақытгүл БАБАШ

Атырау

КЕРЕК ДЕРЕК

Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйы-

мының деректері бойынша әлемде жыл 

са

а

йы

й

н 9 млн ад

д

ам құрт ауруының құры-

ғы

ына

на

т

т

үс

үс

ед

еді ек

екен

ен

.Өт

Өтке

ке

н

н 

жы

жы

лдың қаң тар-

қа

қа

ра

ра

ша

ша

а

айл

йлар

ар

ын

ында

да ғ

ғ

ан

ан

а

а  Қазақ станда     

11150 адамның тубер кулез жұқ тыр ғаны 

белгілі болыпты. Ал олар дың санын 20-

ға, яғни 20 жылға көбейт сек, 250 мың-

ға жуықтайды. Статис тика деректері ел 

бойынша бұл дерттің әр  жүз

ү

 адамның 

72,6-сында кездесетінін 

н 

кө

көрс

рс

ет

ет

іп

п

о

о

ты

ты

р.

р.

 

Кейінгі кез дері ауру көрс

сет

ет

кі

кі

шт

шт

ер

ер

і 

і

ке

ке

мі

мі

п 

п

келе жатыр дегенімізбен, қауіпті кесел-

мен күрес те  Қазақстанның  Орталық Азия 

елде  рінің арасында әлі де артта екенін 

мойын дауымыз  керек.

БІ

БІЛІ

Л

МТү

Тү

ркістандағы Мәдени

ет

ет о

о

рт

рт

ал

ал

ығ

ығ

ын

ын

да

да

Қ

Қ

са

са

уи

у

 атындағы 

Ха

Ха

лы

лықаралық қазақ-түрік 

к ун

ун

и

ивер

ер

си

сите

те

ті

ті

ні

ні

ң

ң 

жы

жылд

лдағ

ағы дәстүрі 

бойынша университетте білім алатын дарынды жастарға бөлінетін 

арнайы квотаны беру комиссиясының жұмысы ашық түрде өтті. 

2012-2013 оқу жылында Түркия Рес-

пуб ликасы

ы

ныы

ң 

ңтарапынан  университетте 

бір се


ме

ме

стст

р

р бобо

йы

йынана

ү

үздзд

ік

к кк

өр

өрсесе

тк

ткішіш

пен 


білім деңгей

ін

 көрсеткен студент жоғары ұпаймен  рет  бойынша комиссияның 

сарап тауымен квота алуға құқылы болады. 

Комиссияның шешімі бойынша 195 қазақ-

стандық студент  Түркия тарапынан бөлі-

не

не

тіті

н

нқа

қа

ржрж

ы есебінен білім алатын бо

бо

лд

лды.

ы. 


 

Жа

Жлп

л

ы,ы

Т

Түр

кия Республикасынан бө

лі

лі

нгнген

е

 квота саны 250 орын болатын. Оқу жылы 

басында дінтану, түрік тілі мамандықтарына 

және спортшылар мен

н

көркр

емөнерпазд

д

арға 


комиссияның ше

ші

шімімі

ме

мен

н

алал

ды

дын

н ал


ал

а

а55

55

 орын үлестірілген бо

б

латын. Квота иеленген студенттер мен олардың ата-аналары 

универ ситеттің Өкілетті кеңес төрағасы

Осман Хората мырзаға екі ел арасындағы 

достықты нығайту жолында жасап жатқан 

іс

іс

тете

рі

ріү

ү

шіші

н

нал

ал

ғығы

ст

стар

ар

ыны

 білдірді. Қалдар БЕРДІБЕКҰЛЫ

серіс орталығын басқарып отырғанды

дықтан, 

,

алдыма күніне қаншама көлік иесі  келеді. .

Олардың басым бөлігі «бірінші рет

ет тексе--

ріс тен өтіп тұрмын, бұрын-соңды п

поли цей--

лерге ақша беріп, мөр соқтырып

ып, куәлі гі--

мі

мз

з

діді

о

оңа

ңа

й-й-

ақ

ақа

а

лала

 тын


ы

 бы


ыз» деп 

п

момо

йы

йын

н

 дд

ас

асад

ад

ы.ы.

Т

Тіп

іп

тіті

к

кел

ел

іпіп

,

,т

тем


мір тұлпа ры--

ның ақауларын анықтап бер

ргеніміз үшін

н

алғысын айтып кететіндер баар. Сондықтан 

н

жол қозғалысының қауіп ссіз дігіне  жауап 

п

беретін жол сақшыларрының мұндай 

й

шешіміне жол болсын. ШШындығын айту

у 

укерек, қоғамда өз бетін

нше 


е 

кө

клі

лі

гіі

н 

нди

ди

агаг

--

ностикадан өткізіп, халыы

қт

қтың

ың қ


қ

ау

ауіп

іп

 сс

із

із д

 д

ігіг

ін

ін,

тіпті жеке басының ққауіпсіздігін ой 

лай 


й

беретін азамат жоқтың

ң қасы. Ал біздің елде

е 

есатылып жатқан көлі

ліктердің біразы – сол 

л

шетелдерде жарамамсыз болып қалған 

н

көліктер. Бұл тақыррып төңірегінде тағы бір

р 

рүлкен мәселе бар. М

 Мысалы, көліктердің тех--

ни

н

кк

алық


қ

  бақ


қ

ыл

лл

л

ауау

да

дн өтуі

у

нің бірыңғай й

ақ

ақпа

па

рара

тт

ттықық

 б

азаз

а

аас

ас

ы ы 

құ

құры

ры

лдлд

ы

ы, шағын жәнее 

е

орта  б

изнесті қ

қолдау мен дамыту жайлы 

ы

олдау  мен  дамыту  жайлың

ң 

ңалдымызға ма

мақ


қсат қойдық. Сонда мұның

бар лығы  кімге

ге керек? Егер іс жүзінде орын--

ерек? Егер іс жүзінде орын

дал майтын б

болса. Біз неліктен бастапқы өзз 

з

шешімімізгеге өзіміз қарсы келеміз? Қан ша ма 

а

адам жұммыспен қамтылып

п

,,

кә

әсі

с

пкерр

лер


р 

р

мем лекететке пайдалы  іс

с

пепе

н

най

ай

наналы

лы

сысы

п 

потыр. Ш

Шетелдерден заманауи техно ло гия--

ны тасы

ымалдап, әлемдік талапқа сай тек се--ріс орт

рталықтарын құрдық. Ал 2011 жыл ға 

а

дейін Іш


н Ішкі істер органдары техникалық

н Ішкі істер органдары техникалық 

н Ішкі істер органдары техникалық

бақылауды 

ды ашық алаңқайларда жүргізген

уды ашық алаңқайларда жүргізген

ды ашық алаңқайларда жүргізген

бо

бла

л

тын. Шындынды

ы

ғығ

н айтқанда, күнде өзге-

ынды

ынды


ы

н айтқанда, күнде өзге-

р

ріск


ске

е

ұшұш

ыр

ыраййты

ты

нн

н

нза

заңн


ңн

ам

амалардан мезі

н

налардан мезі 

н

нз

алардан мезі

бо

б

лдық. А

Аз уақ


ыт

тың  іш


ң 

і

ішіні

де

 аяғынан тікң іш

де

 аяғынан тік ң  іш

де

 аяғынан тіктұрып, тиімді шаруамен айна

айналысып жат-

айна

айналысып жат-қан дарды жағадан алудың не қаж

қажеті бар?!

е қаж

қаж


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет