Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.62 Mb.
Pdf просмотр
бет1/27
Дата09.01.2017
өлшемі3.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

ОҚИҒА


Облыс прокуратурасы баспасөз қызметінің ха бар-

лауынша, лаңкестік топ Құрманғазы ауданының тұр-

ғындарынан құралған. Олар құқық қорғау органдары 

қыз меткерлеріне қарсы бірнеше лаңкестік әрекетті 

жос парлаған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Атырау 

об лысы бойынша департаментінің мамандары топтың 

бас шысы – 1983 жылы туған Рамиз Кимге және басқа 

да белсенді мүшелерге қатысты ҚР Қылмыстық ко-

дексінің 233-2-бабының 2-бөлігімен (террористік топ 

құру, басқару және оның қызметіне қатысу) іс қозғады. 

Қыл мыстық істі тергеу кезінде топ мүшелерінің тұр-

ғылықты мекенжайларынан екі аңшы мылтығы және 

қолдан жасалған жарылғыш құрылғылардың ком-

поненттері табылды. Соттың рұқсатымен топтың бар-

лық мүшесі қамалды. Тергеу және жедел іздестіру ша-

ра лары жалғасып жатыр. Прокурорлар қазір облыс 

ау мағында жағдай тұрақты деп хабарлады. Еске сала 

кетейік, өткен қазан айында да Атырау облысында 

полицейлерге қарсы террорлық әрекет ойластырған 

топ дер кезінде ауыздықталған болатын. Үш жас жігіт 

Қызылқоға ауданының тұрғындары болып шыққан 

еді.


Болатбек МҰХТАРОВ

Полицейлерге қарсы 

лаңкестік акт жасамақ 

болған топ ұсталды

ОЙ-КӨКПАРЖеңіл көліктердің міндетті техникалық бақылауын алып тастау керек пе?

Ресейдің Ішкі істер министрлігінің жалпы отырысына 

қатысқан Ресей Президенті В.Путин шенеуніктердің 

арнайы жол полиция қызметкерлерінің көмегімен жол 

жүруін шектеу қажеттілігі туралы шешім шығарды. 

Енді кептелісі көп көрші елдің үлкен қалаларында 

шенеуніктер өкілеттіліктерін асыра пайдаланып, жол 

полициясы қызметкерлері арқылы толассыз жүйткуі 

шектелмек. Путиннің шешімі бойынша, Мемлекеттік 

кеңестің мүшелері, Ресей Думасы фракцияларының 

жетекшілері, түрлі әкімқаралар тек президент 

немесе премьер-министр жұмыс бабымен кездесуге 

шақырғанда ғана жол полициясы қызметкерлерінің 

көмегіне жүгінеді. Ал басқа кезде хан да, қара да тең 

болмақ. Әрине, бұл ақпаратты оқып отырып, ресейлік 

шешім өз кезегінде біздің де елге үлгі болса деген ой 

жетегіне ердік. Бәлкім, дәл осындай шектеу біздің 

мемлекетке де қажет шығар. Ой өрбітіп көрелікші… 

Үкімет қолданыстағы қаптаған бағдарламаларға ревизия жасамақшы. Кеше 

экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Ерболат Досаев заң актілерін 

Қазақстанның Мемлекеттік жоспарлау жүйесімен сәйкестендіруді қамтитын құжатты 

Мәжіліске бірінші оқылымда мақұлдатты. 

БЕЗБЕН


Жалғасы 2-бетте 

Бұған дейін қаптаған, бірін-бірі қайталайтын 

бағ дарламаларды сынға алып, Елбасы Үкіметке 

«осылардың оңтайлысын қалдыр, өзгесін бірдеңе 

қыл» деп қатаң тапсырып еді. Соған орай, қол да-

ныста жүрген стратегиялық, бағдарламалық, сала-

лық құжаттардың бәрін сараптап, сапырып шыққан 

экономика және бюджеттік жоспарлау министрі 

бірқатар жайтқа қанығыпты. «Қолданыста ішіндегі 

нормалары бірін-бірі қайталайтын бағдарламалар 

көп-ақ. Солардың бәрін саралап, біртұтас бағдар-

ла маларды қалдырып, қалғанын, керексізін сылып 

тас 

тағалы отырмыз», – дейді Ерболат До саев 

мырза. Оның айтуынша, ендігіде үлкен ау қым дағы 

бағдарламалар ғана қолданыста қалып, са ла лық 

құжаттар бір-бірімен үйлеседі, сосын бәрі стра-

тегияның төңірегіне топтасады. Бұдан бөлек, «Қа -

зақстан-2020» бағдарламасын қайта қарап, он-

дағы орындалған меженің бәрін сылып тастау 

көз 


деледі, сосын қалған құжаттар «Қазақстан-

2050»-ге қарап бой түзейтін болады. Бір сөзбен 

айт қанда, 2020-ға дейінгі стратегиялық жос пар-

лардың барлығы тұтастай өзгеріске ұшырайды. 

Мұны мәжілісмендер де құптайды. Алайда алдағы 

қадамның барынша сауаттылығына назар 

аударудың қаперде ұсталғанын сұрайды. 

«Бағдарламадағы мақсаттардың бәріне бірдей 

қол жетіп жатқан жоқ. Алайда бұған қайғыратын 

адам да жоқ, ешкім жауап та бермейді. Тіпті кейбір 

ми нистрлік міндеттердің орындалмау се бе біне де 

үңілмейтін секілді. Олай дейтін себебім, бір 

бағдарлама аяқталмай жатып, екі-үш жылда жа-

ңасы қабылданады, сосын тағы сол жүріс қай-

таланады. Нәтижесінде бәрі шала, нәтиже жарты», 

– дейді депутат Орал Мұхамеджанов. Мәжілісмен 

бұл арада облыс пен аудандардағы шаралардың 

бұдан бетер былыққа батып жатқанын да алға 

тартады. Мәселен, депутаттың айтуынша, өңірге 

жа ңа келген әкім бұрыннан қолданылып келе жат-

қан бағдарламаны бұрынғы басшысымен бірге ар-

хив ке аттандырып, өз дәуірін жаңа бағдарламамен 

бастауды әдетке, мақтанға айналдырған. «Сөйтіп, 

бір әкім – жол жиегін жаңалауды, екіншісі – 

ағаштың балағын ақтауды, үшіншісі үйдің көшеге 

қарайтын тұсын бояуды ермек қылады. Нәтижесінде 

ешбірі тү бегейлі орындалмайды. Мұндайға қазақ 

«ба рымен – базар» деп қарауға әбден үйренген 

тәрізді», – дейді Орал Байғонысұлы.  Мәжілісменнің 

мә 


се 

лесін министр де мойындады. Ендеше, 

мақұлданған құ 

жат та сондай олқылықтың 

болмауына қарсы тұр са игі.

Алматы


-2..  -4

о

-10..  -12о

-11 ..-13

о

-17..  -19о

Астана


АҢДАТПА

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

...дедім-ай, ау!

-бетте

3

ИƏЖОҚ

– Осыдан бір-екі күн бұрын Ішкі істер 

ми нистрлігіне қарасты Жол полициясы ко-

ми тетінің төрағасы Берік Бейсенқұловтың 

тех никалық бақылауға қатысты айтқан мә-

лім демесін естідім. Сонда бірден мынадай 

ой келді: «жол полициясы бұл сұрақты не-

лік тен қазір көтеріп отыр? Бұрыннан бері 

қай да қалған?» Мәселе не де? Мәселе – 

ақша  мен  пайдада.  Көлік тер ді  тех ни ка лық 

бақылаудан өткізу Ішкі істер ор 

ган 


да-

рының құзыретінде болғанда, по ли цей 

мырзалар тып-тыныш жұмыстарын іс теп 

жүрді, тіпті, керісінше, бұл тексерістің пай-

дасы жайлы насихаттап, қатаң қада ға лап 

кеткендеріне де куә болдық. Енді бұл тек-

серіс жекеменшік орталықтардың қо лына 

тиіп еді, бірден пайдасыз болып қа лып па? 

Қазақстанның қай саласын алып қа расаң 

да, күнделікті жаңа реформаны ен 

гізе 

беретін  атқамінерлердің  елік теу ші лі гіне қайран қаламын. 

– Жеке басым құрылыс компа ния -

сын да қызмет етемін. Құрылыс са ла-

сында  кө  лік тің  түр-түрі  бар.  Сон дық тан 

темір  тұл  пар ларды  тех ни ка лық  бақы-

лау дан  өт кізу  жұ  мыс та рымен  бір  айда 

бір неше  рет  ай на  лысамын  деп  айтсам  да 

болады.  Жа сы  ратыны  жоқ,  техни ка лық 

тек серіс  ор та  лық тарына  көліксіз  ба рып, 

«тек се ріс тен  өтті»  де ген  қа ғаз ды  алып 

шы 

ғатындар өте көп. Тіпті кө лік 

пен 


барсаң – мұнша, көліксіз бар саң – мұ н-

ша деген де бағалары бар. Кә 

сіп-

керлерге де тиімді, уақытқа да, шы  ғынға да біршама үнем. Демек, тех ни калық 

ба 


қылау кімге пайда әке 

ліп жатыр? 

Әрине, бұл істі табыс кө 

зіне ай 


нал-

дырған кәсіп кер лер мен жол бо йын да 

тұ рып  көлік  ие лерін  се беп сіз  тоқ та ту дан 

жа лық пай тын  жол  сақ шылары  үшін  ғана 

пай далы. Шет мем лекеттерде мұн дай 

жүйе алынып тас талған. Күні кеше ғана Ішкі істер министрлігіне қарасты Жол 

полициясы комитетінің төрағасы Берік Бейсенқұлов 

мырза Мәжілісте «Жол жүрісі қауіпсіздігі туралы» 

заңды талқылау барысында Қазақстандағы жеңіл 

көліктердің міндетті техникалық бақылауын 

алып тастау мәселесін қайта қарауға болатынын 

айтты. Десек те, бүгінде бұл ұсынысты құптап 

қоштаушылар – көлік тізгінін қолға алған 

азаматтар өте көп. Бірақ бірнеше жылдан 

бері темір тұлпарлардың техникалық 

ахуалын бақылау ісін ұршықтай үйіріп, 

кәсібін дөңгелетіп отырған кәсіпкерлер 

мұндай шешімге үзілді-кесілді қарсы 

болып отыр. Сондықтан екіжақты 

тараптың қызу талқысына «Жеңіл 

көліктердің міндетті техникалық 

бақылауын алып тастау керек 

пе?» деген сұрақты салуды жөн 

көрдік.

Аурудың 


әлеуметтік 

дейтін түрі бар

Қазаққа мал басын 

сақтандыру қорын құру 

қаншалықты тиімді?

Күреске қауіп 

төнді

-бетте

-бетте

-бетте

3

47

Сұлтан ӘКІМБЕКОВ:

ДАТ!

Ең әуелі елдің 

бәсекеге 

қабілеттілігін 

арттыруға тиіспіз

150,53

201,51

24,15

14018,70

1130,10

1649,60

4,99

1,34

1607,71

118,60

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Дәурен ӘБДІРАМАНОВ, журналист:

 – Біздің ауылда Қоңыратбай де-

ген молда бар еді… Естуімше, сол 

мол да ата-анасынан рұқсат алмаған 

бір 

неше жастың некесін қиып жі-берген көрінеді… Осылайша Қо ңы-

рат бай шал бір-бірін сү йіп тұрған 

жастарға  жәрдемін  ти гі зіп ті.  Қайдағы 

бір Да нияның кәпір молдасының ісі-

не там санып, өлген күнін мере ке ле-

ген ше, жаңағы Қоңыратбай сияқты 

бі  реудің атымен ғашықтар күнін ой-

лап тапсақ қайтеді?(facebook-тағы жазбасынан)

А с т а н а   у а қ ы т ы м е н   1 8 : 0 0   б о й ы н ш а

Шикі бағдарламалар 

«шетінеп» кетті

Мырзабек БЕКБЕРДІ, 

заңгер:

Евгений ГОРБАЧЕВ, 

«Интермотосервис» ЖШС 

техникалық тексеру орталығының 

директоры:

бетте

6

Атырау облысында лаңкестік әрекеттің алды алынды. Облыстың құқық қорғау және арнайы 

органдары бірнеше террористік акт жасауды 

жоспарлаған топты залалсыздандырды.

№23 (934) 

14 ақпан, бейсенбі

2013 жыл


Қанат БІРЛІКҰЛЫ

Қанат ҚАЗЫ

Жол полициясы шенеуніктерді «жетектеуді» қашан шектейді?

ЗАҢ НЕ ДЕЙДІ?

Есік пен төрдей шетелдік арғымақты 

тізгіндеп, Астана мен Алматының көшесінде 

бірден-екіден полиция көлігін атқосшы ет-

кен аты-сойы беймәлім шенеуніктердің 

жүйткіп жүретіні жайлы жиі айтылып, жиі 

жа зылып жүр. Оларға айдың күні ама нда 

жол қозғалысын шектеуге, тұрғын дар дың 

жол жүруіне кедергі келтіруге кім құ қық 

беріп отыр? Бұл сұрақ әрқашан да жа уап сыз 

қалып келеді. Ең алдымен ҚР «Жол қоз ға-

лысы ере 

желерi туралы» Заңына үңі 

ле-


йікші... Он да ла уазымды тұлғалардың қа уiп-

сiздiгiн қам тамасыз ету үшiн жол по лициясы 

қыз  мет  керлерiнiң  алып  жүруi  және  оның 

қа лай жү зеге асатыны  жөнiнде жа зыл ған. 

Тек іс са пар жағдайында ғана шенеу нік тер 

мінген ар найы колоннаны қаланың iшiнде 

поли цияның бiр-екi көлiгi алып жүруі тиіс 

екен. Он дай колонна жылдамдықты арт-

тыруға құқылы, бі рақ өзге жүргіншілерді 

тежеуге, жүрiп-тұруына шек қоюға құқы жоқ. 

Ол ко лонна халықтан ерекшеленбейді. Со-

нымен қатар қарапайым жұрт сынды бағ-

дар 

шамға бағынуы мiндеттi. Заң осылай дейді. Ал заңгер ше? 

ШЕНЕУНІКТЕР КЕПТЕЛІСТЕ 

ҚАЛЫП КӨРУІ КЕРЕК

Белгілі заңгер Арықбай Ағыбаев шенеунік 

халықпен етене жақын араласуы керектігін, 

заң бойынша, кез келген лауазымды тұл ға ға 

ерекше құқық қарастырылмағанын айтады. 

Арықбай Ағыбаев: «Заңда белгіленген арнайы 

Мансұр ХАМИТ (фото)

күзетпен жүретін азғантай лауазымды тұл-

ғалар бар. Ал облыс, қала әкімдерінде он дай 

мүмкіндік жоқ. Сол үшін де әкімдер халықпен 

жақын араласуы керек. Мен олар 

дың 


халықпен бірге жүруден неге қорқатынын 

түсін беймін. Тіпті әкімдер бұқарамен пікір-

лесіп, елмен бірге жаяу жүрсе де болады. Бізде 

қазір бәрі керісінше. Әкімқаралар, орта дең-

гейлі шенеуніктер көшені жауып тастап, ар-

найы күзетпен жүреді. Бұл елдің шенеунікке 

де 

ген жеккөрушілігін туғызып отыр. Мем-лекетімізде әр азаматтың жеке бас қауіпсіздігін 

қам тамассыз ететін полициямыз бар. Жалпыға 

ортақ ішкі тәртіп бар. Соған бағыну керек. 

Мәселен, әкімдер, шенеуніктер Алматының 

кептелісінде қалса, мәселені оңтайлы шешудің 

жолын қарастырар еді», – дейді.Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

 

e

e

e

ee--

-

-

m

m

m

m

m

m

a

a

aa

i

i

i

i

l:

:::

:

 

 

i

ii

ii

n

n

n

nn

n

f

f

f

f

o

o

ooo

o

@

@

@

@

@

@

аа

а

а

а

ll

l

a

a

aaa

a

ss

s

s

s

s

hainasy.kz

Жалғасы 2-бетте

О

ҚИҒА

Облыс прокуратурасы баспасөз қызметінің ха бар-

лауынша, лаңкестік топ Құрманғазы ауданының тұр-

ғындарынан құралған. Олар құқық қорғау органдары 

қы

қы

қықы

з 

з з 

меткерлеріне қарсы бірнеше

ше

ше

шеше

ш

лл

л

лл

л

аңаң

аң

аке

ке

ее

ке

стст

ст

тт

ік

ікіік

ә

әә

ре

рере

ре

рер

ке

кеке

к

тттт

ттт


і

іі 


жо

жо

жожо

жо

жос

с

с с

парлаған. Ұлттық қауіпсі

зд

зд

здзд

зд

здік

ік

кік

ік

ікк

к

кк

к

омом

ом

омом

ом

итит

ит

ити

ет

етет

ет

еет

ін

інін

ін

інін

ің

іңің

А

АА

А

АА

ты

тыты

ты

ыт

ра

рара

у 

у у

у

уу

об лысы  бойынша департаментінің мамандары топтың 

бас шысы – 1983 жылы туған Рамиз Кимге және басқа

да белсенді мүшелерге қатысты ҚР Қылмыстық ко-

дексінің 233-2-бабының 2-бөлігімен (террористік топ 

құру


у

у

уу

,

,,,

,

баб

б

бб

б

сқсқ

сқ

сққ

ар

рр

у 

уу

у

және оныы

ы

ыы

ң қызметіне қатысу) іс қозғады. 

Қы

ы

ыы

ы

ыл 

л 

л л 

л

лмы

мы

мымы

мы

мыст

ст

сттс

с

ықы

ы

ықық

ық

іі

і

іі

і

стст

ст

сс

с

іі

і

тете

т

тт

рг

ргрг

рг

ргрг

еу

еуеу

еу

еук

к

кк

кез


ез

ез

езез

з

інін

н

нін

н

деде

де

дд

д

тттт

оп мүшелерінің тұр-

ғылықты мекенжайларынан екі аңшы мылтығы және

қолдан жасалған жарылғыш құрылғылардың ком-

поненттері табылды. Соттың рұқсатымен топтың бар-

лық мүшесі қамалды. Тергеу және жедел іздестіру ша-

ра лары жалғасып жатыр. Прок

к

кур

ур

уур

ур

орор

р

рр

лар қазір облыс 

ау

ау

ауау

ау

аум

м

мм

м

ма

ағында жағдай тұрақты де

де

е

деде

де

пп

п

пп

п

хаха

ха

хаха

х

баба

ба

баба

ба

рлрл

рл

рлр

ад

адад

ад

адд

ы

ы.ы

ы.

ы.Е

Е

Еск

ск

скск

ск

ске 

е

ее

е

саса

са

саса

са

лала

ла

лала

л

 кетейік, өткен қазан айында да А

Атырау 


б

облысында

полицейлерге қарсы террорлық әрекет ойластырған 

топ дер кезінде ауыздықталған болатын. Үш жас жігіт 

Қызылқоға ауданының тұрғындары болып шыққан 

еді.


Бо

Бо

Бо

Б

Б

Б

латбек МҰХТАРОВ

ОЙ-КӨКПАРРесейдің Ішкі істер министрлігінің жалпы отырысына 

қатысқан Ресей Президенті В.Путин шенеуніктердің 

арнайы жол полиция қызметкерлерінің көмегімен жол 

жү

жү

жү

жү

жү

жү

р

ру

ру

ру

ру

ін

ін

ін

ін

н

н

ш

ш

ш

ш

ш

ек

ек

е

е

те

те

те

т

т

т

у 

у 

у 

у

у

у

қа

қа

қа

қа

а

а

же

же

же

же

же

тт

т

т

т

іл

іл

іл

ігі туралы шешім шығ

ығ

ығ

ығ

ығ

ар

ар

ар

ар

ар

ар

ды

ды

ды

ды

ды

ды

Ен

Ен

Ен

Ен

Ен

Е

ді

ді

ді

ді

ді

д

к

к

к

к

к

к

еп

еп

еп

еп

еп

еп

те

те

те

те

т

те

лі

лі

лі

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет