Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет


Сейсмикалық қаупі жоғары Алматыдағы жаңажүктеу 0.78 Mb.
Pdf просмотр
бет3/7
Дата09.01.2017
өлшемі0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Сейсмикалық қаупі жоғары Алматыдағы жаңа 

құрылыстарды тексермеу жөніндегі пікір дұрыс па?

үй қи ра ды да қал ды. Ол үйдің қа сын дағы 

тұрғын  үй  лер  дің  тұрғындары  да  ке шелі 

бері үдере кө 

шу 

де. Жалпы, мұндай проблема бізге қа жет пе? Әрине, жоқ! Сол 

Қа 


рағандыдағы тұр 

ғын үйді қабылдап 

аларда тиісті мем ле кеттік органдар мен 

ба 


қылаушыларды қосқанда – 20-дан 

астам жа уапты тұлға қолын қойып, мөрін 

басты. Ал үш жыл өт пей үй неге құлады? 

Қазір ке ліп жаппай кі нәліні іздес тіріп 

әуре-сарсаңға тү 

судеміз. Сон 

дықтан 

осындай олқылықтар орын алып, опық жеп қалмау үшін  тек се руді екі есе ге 

күшей ткен абзал. Егер біз эко номикасын 

ин но вацияға  бейімдеген,  индустриясы 

да мыған ел бол ғы мыз келсе, қай салада 

бол сын тексеру, бақылау жұ мыс тары кү-

шеюі керек. Мем лекеттік ма ңыз дылығы 

бар нысандарды салу да, тұр ғын үй құры-

лысын  салуда  тек серу  жұ  мыс тарын 

мықтап қолға алмай, түйт кіл дің түйінін 

шеше  ал маймыз.  Егер  мем ле кет тік 

деңгейде тек серу күшейсе, онда құ ры-

лыс саласында жа уап кершілік те кү ше-

йеді. Осыдан соң са палы нысандар ел 

қажеті не беріле бастайды.Полицейлер тазалықты да 

қадағаламақ

ТӘР


ТІП

– Статистика агенттігінің ресми де рек-

тері бойынша, биылғы жылдың науры зын-

дағы инфляция деңгейі 0,3 пайызды құ-

раған. Ол былтырғы жылдың осындай 

ке зеңіндегі көрсеткіштен 0,2 пайызға тө-

мен. Жалпылай алғанда, Ұлттық банктің 1 

сә уірде тіркеген жылдық инфляция деңгейі 

4,6 пайызды құрайды. Бұл – 1999 жылдың 

ма мыр айынан бергі ең төменгі көрсеткіш. 

Мұ ны жыл басынан бері тарифтер өсімінің 

бол мауымен байланыстыруға болады. Со-

нымен қатар осыған дейін Үкімет те жанар-

жа ғармайдың қымбаттауына ұдайы кедергі 

кел тіріп  отырды, – дейді Г.Марченко. Бірақ, 

өкінішке қарай, бұл жағымды факторды 

ұстап тұру мүмкін еместігін мойындаған 

Ұлт тық банк басшысы: «Таяуда жанар-жа-ғар май бағасы қымбаттады, оның себебін 

бас  пасөзге мұнай және газ министрі С.Мың-

 баев мырза жақсылап түсіндіріп берді деп 

ойлаймын. Тарифтер де көтерілді, мұн дай 

өсімдер, әрине, құнсыздануға әсер ете  тін 

болады. Бағалауымызша, жыл со 

ңы 

на 

дейін инфляция деңгейі 6 пайызға жетіп 

жы  ғылатын шығар. Дегенмен бұл көрсеткіш 

те қорқынышты емес. Негізі, еліміздегі құн-

сыз  данудың орташа деңгейі – 7,3 пайыз», 

– дейді.


БҰЛ ЖОЛҒЫ ӨСІМ – ТАЗА 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСІМ

Ұлттық банктің мәліметінше, 2011 

жылы ағымдағы операциялар шотының 

про фициті өткен жылғы көрсеткішпен са-

лыстырғанда 5,9 есеге ұлғайып, 14,1 млрд 

дол ларды құрады немесе жалпы ішкі өнім-

нің 7,6 пайызын қамтыды. 

Тауарлардың ресми экспорты 88,3 

млрд долларды құрайды, оның ішінде 

55,2 млрд доллар мұнай және газ кон ден-

са тының экспортына тиесілі. Қара металдар 

экс портының құны – 43,2 пайызға, түсті 

ме талдардікі 41,4 пайызға ұлғайды.

2012 жылғы наурызда теңгеге шақ қан-

дағы 1 АҚШ доллары 147,51-147,99 тең-

ге аралығын қамтыды. Яғни ұлттық валюта 

0,02 пайызға әлсіреп, айдың соңында 1 

АҚШ долларының теңге сипатындағы бир-

жалық бағамы 147,77 теңге болды.

– Ұлттық валюта курсы тұрақты, төлем 

ба 

лансы бойынша үлкен көлемде кіріс 

болды, ал инфляция соңғы 10 жылдағы ең 

төменгі көрсеткішті көрсетті, халықаралық 

нарықтағы энергетикалық ресурстар 

бағасы төмендемеді, жұмыссыздық көлемі 

азайды, «Қолжетімді тұрғын үй» бағ дар-

ламасы іске қосылғаннан кейін де бұл көр-

сет кіште қысқарту болады деп сенемін. 

Осы жағынан алғанда, еліміздің мак ро эко-

но микалық жағдайы жақсы көрсеткішке 

ие. Әрі бұл өсім 2007-2009 жылдардағыдай 

сырт тан тартылған қаржылардың немесе 

жыл жымайтын мүлік нарығындағы баға-

ның қол дан үрленуі секілді факторлардың 

есе 

бі 

нен емес, нақты экономикалық 

сектордың өсі мімен тығыз байланысты. 

Демек, бұл жол ғы жалпы ішкі өнім деңгейі 

таза эко номикалық өсіммен бағаланады, 

– дейді Г.Марченко.БАНКТЕРДІ ТҰРАҚТАНДЫРУ 

МӘСЕЛЕСІ ТАЛҚЫЛАНДЫ

Күні кеше ғана Ұлттық банк басшысы 

Ел басының қабылдауында болып, есеп бе-

ріп шыққан еді. Сол кезде әлемдік қар жы-

лық дағдарыстан кейін қайта құрылым дал-

ған еліміздегі жүйеқұраушы банктердің 

жа йы да талқыланған болатын. Осыған қа-

тысты қойылған сауалға Г.Марченко мырза: «БТА бойынша оның екінші рет қайта құ ры-

лымдау жұмысын жалғастыру жайы сөз 

болды. Ал Альянс банкке қатысты Елбасы 

сол банк төңірегіндегі ұсыныстар туралы, 

яғни Альянс банкті Темір банкке қо су керек 

пе, әлде жеке инвесторларға сат қан дұрыс 

па деген мәселе жайында сұрады. Мем-

лекет басшысы аталған мәселе шешімі бо-

йынша жұмыстарды жалғастыру туралы 

«Са мұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қо-

рына тапсырма берді.  Жалпы, Альянс 

банк тің қаржылық жағдайы қалыпты. Ме-

нің ше, бұл банкті тұрақтандыру бойынша 

қан дай да бір шараларды жүзеге асырудың 

қажеті жоқ. Негізінен, ол арада аталған 

банктің болашағы туралы көбірек сөз 

болды», – деп жауап қатты.

КЕДЕН ОДАҒЫ ЕЛДЕРІНІҢ 

БӘСЕКЕЛЕСТІГІНЕН ҚОРҒАНУ ДЕГЕН 

ЕШ ҚИСЫНҒА КЕЛМЕЙДІ

Таяуда жанар-жағармай бағасы, нақ-

тырақ айтқанда, АИ-92 маркасындағы 

бен зин 106-дан 112 теңгеге қымбаттады. 

Осы ған байланысты аталған баспасөз мәс-

ли хатында бұл өсімнің Кеден одағына қа-

ты сы бар ма, жалпы, елімізде осы одақ 

шең беріндегі бәсекелестіктен қорғану ша-

ралары қарастырылған ба деген сауал қо-

йылды. Оған Г.Марченко мырза былайша 

жа уап  берді:

– Еуразиялық экономикалық кеңістік 

шең берінде бағаларды әр деңгейде ұзақ 

ұстап тұру мүмкін емес. Сондықтан бұл 

арада бағаны сәйкестендіру мәселесі деген 

бар. Ол біртіндеп шешіліп жатыр. Ал Кеден 

одағы және Еуразиялық экономикалық 

кеңістік бойынша әріптес мемлекеттерден 

отандық нарықты қорғау деген еш қисынға 

келмейді. Себебі бұл – бәрімізге ортақ 

нарық. Әрине, Ресей бағасын біздің 

мемлекеттегі деңгейге түсірсе, жақсы болар 

еді. Бірақ – бұл мүмкін емес нәрсе.

Кәмшат САТИЕВА

Құнсыздану деңгейі 6 пайызға 

дейін өсуі мүмкін

«Жылдың ІІ тоқсанынан бастап жанар-жағармай бағасының 

және коммуналдық тарифтердің қымбаттауы салдарынан 

инфляцияда өсім болуы мүмкін. Бағалауымызша, бұл өсім жыл 

соңына дейін 6 пайызға жетіп қалады». Бұл туралы кеше Ұлттық 

банк төрағасы Григорий Марченко Алматыда өткен кезекті баспасөз 

мәслихатында мәлім етті.

Ақтөбе қалалық ІІБ 

қарасты бес жедел топтың 

автокөліктері арнайы 

видеоқұрылғымен 

жабдықталды. Ол 

көліктер тәртіпті ғана 

емес, сонымен қатар қала 

тазалығын да 

қадағалайтын болады. 

«Бұдан былай құқық 

қорғаушылар күл-

қоқысты көшенің кез 

келген тұсына төге 

салатын тұрғындар мен 

көліктің терезесінен 

темекі тұқылын 

лақтыратындарды 

әкімшілік жауапқа 

тартуды мықтап қолға 

алады» деп хабарлайды 

Ақтөбе облыстық ІІД 

баспасөз қызметі.

Алматы қаласында шаһар маңында са-

лынатын «Көк-Жайлау» тау шаңғы курор-

тын салу туралы дөңгелек үстел болып өтті. 

Оған «Көк-Жайлау» тау шаңғы курортының 

ди ректоры Александр Гужавин, альпинизм 

бо йынша Қазақстан құрамасының жат-

тық ты рушысы Ерванд Ильинский, төрткүл 

дү ние ге аты мәшһүр отандық альпинист 

Мақ сұт Жұмаев, Тау шаңғы халықаралық 

фе дерациясының өкілі Славенко Бадура 

жә не отандық Тау шаңғы қауымдастығының 

өкі лі Андрей Обыскалов қатысты. Ма ман-

дар мен спортшы қауым «Көк-Жайлаудың» 

стра тегиялық жоба екенін түсіндіріп бер-

ді. 


Жобаны әзірлеумен құрылтайшысы 

Ал маты қаласы әкімшілігі болып табылатын 

мем лекеттік компания айналысады. Ком-

панияның жақын арадағы жоспарымен 

бө ліскен Александр Гужавин Алматы ай-

на ласында таулы аймақтардың жіті зерт-

те летінін жеткізді. «Елбасы Нұрсұлтан На-

зар баев Үкіметке үлкен тапсырма жүктеді. 

Бұл тапсырма жүзеге асатын болса, отан-

дық ту ризмді дамытуда, салауатты өмір 

сал тын қа лыптастыруда үлкен жұмыстар 

ат  қа рылмақ.  Наурыз  айында  қалалық 

әкім дік ком пания құрған болатын. Қазір 

ұйым  дас тыру  жұмыстары  жүргізіліп  жатыр. 

Нақ ты іс тердің картасы әзірленетін бо ла-

ды», – деп атап өтті. Александр ГУЖАВИН, «Көк-Жайлау» 

тау шаңғы курортының директоры:

– Курорт жыл бойына туристерді 

қа  былдай алатын болады. Картаға са-

лын ған әртүрлі қиындығы бар таулы 

жол 

дарымен, веложолдарымен, су, 

ойын-сауық  және  SPA-проце ду ра ла ры  

орталықтарымен,  атпен  сер уен деу мен 

және демалыстың басқа да түр ле рімен 

ерекшеленеді.  Са  рап   шы лар дың  ал-

ғашқы  бағаларына  қа  ра ғанда,  «Көк-

Жайлау» жылына 1 млн туриске дейін 

тарта алады. Өткен жы  лы Алматыға 

алыс шетелдерден 40 мың турист 

келген екен. Салыстырып қа 

райтын 

бол саңыздар, бұл жоба отан дық ту-

ризм ді мүлде жаңа сапаға кө те ре йін 

деп отыр. 

Айта кетейік, экологтар бұл бастаманы 

қол дамай, Іле Алатауында тау шаңғы ту-

ризмін дамытуға наразылықтарын біл дір-

ген болатын. Алайда сала мамандары мен 

тау спортының өкілдері наразылық біл ді-

рудің қажеті жоқ екенін айтып, керісінше, 

қо ғамға да, мемлекетке де пайдалы тұс та-

рын тізбелеп берді. Ерванд Ильинский 

Шым бұлақтағы жағдайды айта келіп, ол 

жақ ты «жабық кеңістік» деді. «Сондықтан 

тау шаңғы курорттарының аумағын кеңейту 

ке рек», – деді ол.

Ерванд ИЛЬИНСКИЙ, альпинизм 

бойынша Қазақстан құрамасының 

жаттықтырушысы:

– Қателеспесем, «Көк-Жайлау» ту-

ра лы әңгіме 70-жылдары да кө те рілген 

болатын. Арнайы бағдарлама әзір-

ленетін болып, Үкіметтен қолдау да та-

уып еді. Кейін бұл іс сұйылып, аяқсыз 

қал ды. Енді Президенттің тапсырмасына 

сәй кес іске асырылғалы отырған бас та-

ма мені қуантып отыр. Кеңестік ке зең де 

ресейлік  команданың  жат тық ты ру-

шылары келіп, менен «Көк-Жай лау  ды» 

көрсетуді өтінген еді. Мен оларды 

апарып,  табиғатымен  та ныс  тырғанда 

таңдайларын қағып таң ғалып кетті. 

Тау шаңғы туризмі экономикасының 

негізгі бөлігін құрайтын Австрия мен 

Швей цария сынды елдердің тәжірибесін 

тәп тіштеп түсіндірген отырысқа қаты су-

шы лар заманауи озық технологиялар ар-

қылы қоршаған ортаға зиян келтірмей, 

ха  лық қа қолжетімді әрі жайлы тау шаңғы 

ку рорттарының құрылысын жүргізуге мүм-

кіндік береді деп есептейді. Курортты 

құруда тех никалық-экономикалық негіз-

де мені да йындау барысында шетелдік жә-

не отан дық мамандарды қатыстырып, эко-

л о   г и я л ы қ  

са   р а п та м а  

ж ү р г і з у 

қа рас тырылған. 

Ал қазақ альпинизмінің жарық жұл ды-

зы Мақсұт Жұмаев істі жүзеге асыруды тез-

детіп қолға алу керек деп есептейді. «Тау да 

демалу біздің халық үшін әлі үй рен шікті 

әдет емес. Оған мүмкіндіктер жоқ емес

бар, бірақ дамыта алмай келеміз. Ен ді 

мемлекеттің өзі көңіл бөліп отырғанда 

осыны жүзеге асыру қажет. Бұл процеске 

бас тан-аяқ қатысуға әзірмін. Меніңше, ба-

ла ларға арналған лагерьлер ашу қажет. 

Жас тарымызға ойын-сауық орталықтарын 

ор 

наластыру керек. Бірнеше шет мем-лекетте болдым. Соларды көрген мен өз 

Отанымда тау спорты түрлерінің да мы-

ғанын қалаймын. Тау шаңғы курортын сал-

сақ, адам тарта алмаймыз деу жай ға на 

сылтау сияқты. Курорт салынбай жа тып ол 

жақта адамдар демалуға барып жа тыр. 

Күні кеше барғанымда бес-алты апа, он 

шақты кореялық азамат жүр. Та биғатымен 

таныстым. Меніңше, бұл жо баның жүзеге 

асырылуы қазақстандық ту ризм мен тау 

спорты түрлерінің дамуына жа ңа серпін 

береді», – дейді Мақсұт Жұ маев.  

Жиынға қатысушылар жобаны бір-

ауыз  дан қолдап, өз ұсыныстарымен бө -

лісті. «Көк-Жайлауды» әлемдік демалыс 

ор нына айналдыру үшін флора мен фауна 

эко логиясын сақтап, өз дайындықтарын 

қо 


ғаммен бөлісіп отырамыз деп тар-

қасты. 


Полицейлер  қала тазалығын қада ға лау ды 

биыл қаңтар айынан бастап қолға ал ған еді. 

Бірақ осы кезге дейін тазалық сақ та май тындарға 

тек ескерту жасаумен шек теліп келген. Бүгінде 

тәртіп өзгерген. Ақ тө бе қалалық ІІБ бастығының 

орын басары Қа  нат  Әлиевтің айтуынша, сәуір 

айы кел гелі полицейлер 32 ақтөбелікті  жауапқа  

тарт қан. Ал сәуірдің 10-ы,  яғни сейсенбіден бас-

тап қалада көркейту, санитарлық та за лау және 

көгалдандыру  екі  айлық  жұ мыс та ры  басталған. 

Демек,  арнайы    видео құ рыл ғымен    жабдықталған 

жедел топтар кү шей тілген тәртіпте жұмыс істейтін 

бо лады.

Қала көшелерінен қоқыс шығаруға жа  уап ты 

«Таза қала» және «Ақ жол» ЖШС мамандары  жеке 

сектор  тұр ғын да рының  тазалық мәселесіне тым 

салғырт қа райтындығын айтады. Тек бір ғана «Қала 

та залығы» мекемесіне тиесілі көліктер тәу лігіне 300 

тоннадан астам күл-қоқыс шы ғарады. Сәуір айы 

туғалы бері Ақтөбе сыр тын дағы  арнайы по ли гонға  тасылатын күл-қоқыс  көлемі екі есе артқан.

Жаңагүл  НИЯЗМАҒАНБЕТОВА,

Ақтөбе

БЕЙТАРАП ПІКІР

Бағдат СҮЙМЕНБАЕВ, техника ғылымының докторы:

– Жалпы алғанда, біздің құрылыс нысандарының 

сейсмикалық нормаларын сақтауда қалыптасқан 

өзіндік жүйеміз бар. Бірақ оның орындалу деңгейі 

қалай, құрылыстың сапасы қаншалықты сауатты 

жүргізілуде? Міне, бар гәп – осында. Мысалы,  

Жапонияда 9 балдық жер сілкінісі, артынша цунами 

болды. Бірақ үйлердің көпшілігі құламады, сол 

қалпында қалды. Бұған таңдай қағып, себеп-

салдарын іздеп әуре болудың қажеті шамалы. Себебі 

кез келген құрылыстың іргетасы мықты болса, 

барлығы өз нормасы бойынша салынса, құрылыс 

нысаны қандай қауіпке болса да шыдас береді. Осыны 

басты назарда ұстаған жөн. 

Дайындаған Қарлығаш ЗАРЫҚҚАНҚЫЗЫ

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

Ѓ Д

Ћ

 

Л

А

А

А

А

А

Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

  А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.78 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет