Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 0.78 Mb.
Pdf просмотр
бет2/7
Дата09.01.2017
өлшемі0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ПРЕЗИДЕНТ ЕЛОРДАДАҒЫ 

ҚЫЛМЫСПЕН КҮРЕСТІҢ ТИІМДІ 

ТӘСІЛІН ТҮСІНДІРДІ

Астана ең тыныш қала болуы тиіс. Де-

генмен Президент бас шаһардағы қыл-

мыс қа қатысты деңгейге көңілі толмай ты-

нын аңғартты. Қаладағы қылмыс деңгейі 

рес публикалық көрсеткіштен 1,7 есеге жо-

ғары бола отырып, ашылатын қылмыстар 

са 


ны төменгі көрсеткіште екен.  «Мен 

бүгін гі кеңеске әзірлік барысында үлкен 

қа лалардағы қылмыспен күресте не істей-

тінін әдейі қарап шықтым. Бір кездері Нью-

Йорк Американың ең криминалды  қаласы 

болған екен. Кейін қалаға келген жаңа мэр 

мен полиция тәртіп орнатуды ең алдымен 

кі шігірім, ұсақ қылмыспен күрестен бас-

тапты. Ұсақ қылмыс жасаушылардың кү-

ніне 800-ін ұстап, қамаған. Міне, бұл озық 

тә жірибе», – дейді Елбасы. Президенттің 

пайы мына сәйкес, ұсақ қылмыс тұншыққан 

са йын, ірі қылмыстар да біртіндеп азайған. 

Бұл – бас шаһарға қажетті тәжірибе.  ҚАЛА КҮНІНДЕ ЖАҢА ОПЕРА 

ТЕАТРЫНДА САЛТАНАТТЫ ЖИЫН 

ӨТІП, СОЛ КҮНІ ӘЗІРЕТ СҰЛТАН 

МЕШІТІ АШЫЛАДЫ

Жиын барысында тапсыру мерзімін 

кешіктіріп отырған нысандар мәселесі де 

сөз болды. Соның бірі шаһардағы «Әзірет 

Сұлтан» мешіті болатын. Алдымен құры-

лыс пен айналысушы компания басшысын 

орнынан тұрғызып алған Елбасы: «Мен 

күнтізбеден қарадым. 6 шілде! Қандай күн 

екенін білесің бе? Жұмаға дәл келеді екен. 

Иншалла, мен дәл сол жұма күні осы 

мешітті ашқым келеді, бұйырса. Қала күні 

екендігін меңзеп отырмын. Ал сен тағы да 

менің туған күніме дәл келеді деп ойлап 

қалғандайсың?», – деді Нұрсұлтан Әбіш-

ұлы компания басшысын әңгімеге тартып. 

Сосын «бола ма?» деген сұраққа «болады!» 

деген жауап алынды. Екінші бір сондай ны-

сан Ұлттық опера театры еді. «Біз сіздердің 

бар лық проблемаларыңызды шешіп бер-

дік. Сондықтан да мен театрдың бас за-

лында Қала күніне арналған салта натты 

оты рыс өткізгім келеді. Не айтасың?», – 

деді Н. Назарбаев құрылыс салушы ком-

па ния басшысына қаратып.  Өз кезегінде 

ком пания басшысы қазіргі уақытта құ ры-

лыс қарқынды екенін, алайда бір шама мә-

селелер де  барын  айтты. «Әрине, екінші 

бө лігі тым қиындау екенін білемін. Техно-

ло гиялық жағынан күрделі болуы мүмкін, 

дегенмен қолдан келгенше көмек жа-

саймыз», – деді Елбасы әлгінің де уә де сін 

ала отырып. Сонымен қатар Пре зи дент сол 

жағалаудағы Ұлттық мұра жайдың құ ры-

лыс қарқынын да қаперге салды. 

ШАҒЫН СҰХБ

А

Т– Әлемдік және дәстүрлі діндер 

лидерлерінің ІV съезі өтетін уақыт күн 

санап жақындап келеді. Қазіргі кез де 

дайындық қандай деңгей де?

– Дайындық қызу жүріп жатыр. 200-

ден асатын қонақты қабылдап, олардың 

съезд жұмысына қатысуын қамтамасыз ету 

ауқымды шаруа екені белгілі. Өзіңіз куә 

болдыңыз, Елба сының өкімімен құрылған 

Мемлекеттік комиссияның бүгінгі отырысы 

ба рысында  негізінен  съездің  ұйым дас ты-

ры луына қатысты мәселелердің ау қымы 

ке ңінен талданып, атқарылуға тиіс ті мін-

деттер тізбесін белгіледі, ми нистр  ліктер 

мен мекемелер басшы ла рына нақты тап-

сыр малар  берілді. 

– Жалпы, өткен үш съездің нә ти  же-

сін саралай отырып, біз әлемдік жә не 

дәс  түрлі діндер лидерлерінің бас қосуы 

Пәрменді форум

түр лі дін өкілдерінің ара сындағы диа-

лог 

ті қалыптастыра алды деп айта 

ала мыз  ба? 

– Съезд қазіргі кезде халықаралық сах-

на да өз пәрменділігімен дараланады. Се-

бебі ол дүниежүзінде екпін алып, үдей түс-

кен өркениетаралық диалог процесіне 

ай тарлықтай үлесін қосуда. Қазіргі жа-

һандық экономикалық дағдарыс кезінде 

не  ше түрлі төзбестік пен кемсітушілік сияқ-

ты келеңсіз көріністер ұмсынып, бой 

көрсетіп жатқан кезде осы діни лидерлер 

форумы жұмысының өзектілігі тағы да бір 

рет Елбасының көрегендігін, әлемде болып 

жатқан түрлі тенденциялар мен 

процестерге қырағы көзбен қарайтынын 

айғақтайды.

– Бұрынғы съездерге әлемнің түк-

пір-түкпірінен дүниежүзіне танымал 

дін басылар келгенін білеміз. Алдағы 

съез 

ге келетін діндер лидерлерінің 

қата рында кімдер бар?

– IV съездің мәртебелі мей ман дар ы-

ның қатарында Бүкіләлемдік ислам ли-

гасының президенті Шейх Абдалла Бен 

Әб дел Мұхсин әт-Түрки, Сауд Арабиясы 

ко ролінің өкілі, осы елдің Консультативті 

ке ңесінің төрағасы Абдалла әл Аш-Шейх, 

әл-Азғардың бас имамы Шейх Ахмад Му-

хам мад әт-Тайиб, Мәскеу және бүкіл Ре сей 

патриархы Кирилл, Бүкіләлемдік лю теран 

федерациясының бас хатшысы Мар тин 

Юнге, Иордания королі ІІ Абдалла, Қатар 

мемлекетінің әмірі Шейх Хамад бен 

Халифа әл Тани, ЮНЕСКО-ның бас ди-

ректоры Ирина Бокова және тағы басқа 

әлемге белгілі діндер көшбасшылары бар. 

Сондай-ақ форумға әлемдік діни конфес-

сия лардың, мемлекеттер мен үкіметтердің, 

сон дай-ақ халықаралық ұйымдардың бас-

шылары, өркениетаралық диалогті іл-

герілету саласында еңбек сіңіріп жүрген 

ғұ 


лама ғалымдар, сарапшылар, қоғам 

қай раткерлері мен белгілі саясаткерлер 

қатысады деп жоспарланып отыр. 

– Бұл діндер лидерлерінің съезі 

емес пе? Форумға саясаткерлер мен 

қо ғам қайраткерлерін шақыру қандай 

қажеттіліктен туындады?

– Бәріміздің мақсатымыз – әлемдегі 

ын  тымақ пен имандылықты одан әрі ны-

ғайту, ізгілікті ілгерілету. Бұл игі мәселе тек 

дін дарлардың ісі ғана емес, барша адам-

заттың ой-арманы екені анық.– Бұл съездің бағдарламасының 

маз   мұндық  жаңалығы  қандай,  ерек-

ше  лігі  неде?

– Биылғы съездің тақырыбы: «Адам-

зат тың таңдауы – бейбітшілік пен келісім». 

Се бебі бейбітшілік пен келісім мәселелері 

қа зіргі алмағайып заманда халықаралық 

қа 


тынастардағы күн тәртібінде басты 

орын да тұр. Сонымен қатар төрт секциялық 

отырыс өтеді. Ондағы «Дін лидерлерінің 

тұрақты дамуға қол жеткізудегі рөлі», «Дін 

және мультикультурализм», «Дін және 

әйел: рухани құндылықтар мен қазіргі за-

манғы сын-тегеуріндер», «Дін және жас-

тар» сияқты тақырыптардың барлығы да 

қа зіргі қоғамды толғантатын жайттар. Фо-

румға қатысатын діни жетекшілер, тео лог-

тер, саясаткерлер егжей-тегжейлі сөз қоз-

ғап, өздерінің құнды ақыл-кеңестерін 

көп 

шілік назарына ұсынады деген ой-дамыз. 

Ал жалпы, осы съездің ерекшелігі – 

Пре  зидент  Н.Назарбаевтың  ұсынысына 

сай және III съездің ұйғарымымен осы 

фо  рум да Діни лидерлердің кеңесі құ-

рылмақ. Бұл кеңес съездің басқарушы 

ор  ганы бо лады және оның алғашқы оты-

ры 


сы IV съез 

 

дің пленарлық жина лы-

сының алдын да өт пек. Діни лидер лердің 

кеңесі съездің көздеген мақсаттары мен 

мұраттарына жетуіне игі ықпал етеді деп 

ойлаймын. 

– Әңгімеңізге рақмет. Жұмыста ры-

ңызға сәттілік тілеймін!

Әңгімелескен Қани ҒАЛЫМЖАН

Таяуда Астанадағы 

Бейбітшілік және келісім 

сарайында Парламент 

Сенатының төрағасы – Әлемдік 

және дәстүрлі діндер лидерлері 

съезі хатшылығының басшысы 

Қайрат Мәмидің төрағалық 

етуімен Әлемдік және дәстүрлі 

діндер лидерлерінің IV съезін 

әзірлеу мен өткізу жөніндегі 

Мемлекеттік комиссияның 

отырысы өткені белгілі. 

Бірнеше министрлік пен 

мекеме басшыларының 

қатысуымен өткен съезге 

дайындық жұмыстарын 

пысықтауға арналған 

отырыстан кейін Қайрат 

Әбдіразақұлымен жедел 

сұхбаттың орайы келді.

ЖИЫН


«Болашақтықтардың» 

жұмысқа тұруын комиссияның 

өзі қадағалайды

ЫНТЫМАҚТ


А

С

ТЫҚЖҮЗ

ДЕС


У

Латвия Азия мен Еуропаның ара сын-

дағы транзитті дамыту бағытында Қа зақ-

станды негізгі серіктесі ретінде танып отыр. 

Бұл жайында  Астанада ҚР сыртқы істер 

ми нистрі Ержан Қазыхановпен кездес кен-

нен кейін Латвия сыртқы істер министр лі-

гінің мемлекеттік хатшысы Андрис Тейк ма-

нис мәлім етті.

«Қазақстан мен Латвия арасындағы қа-

рым-қатынас қарқынды дамып келеді. 

Биыл – атаулы жыл. Себебі біз екі ел ара-

сын дағы дипломатиялық байланыстардың 

орнатылуының 20 жылдығын атап өтеміз», 

– деді ол.

А.Тейкманистің сөзіне қарағанда, екі ел 

арасында экономикалық байланыста және 

өзара саудада оң көрсеткіштерге қол жет-

кізілуде.

«Біз оң үдерістерді бұдан әрі қарай қол-

дап, әсіресе көлік, транзит және логис ти-

ка да қарым-қатынасты нығайтуға мүд-

деліміз», – деді ол. Осы орайда ол 

лат вия лық  көлік  инфра құры лымы  Қа зақ-

стан мен жүк тасымалын да мытуда ынты-

мақ тасуға дайын екенін қадап айтты.

«Біз жаңа Жібек жолы бастамасын да-

мыту бағытында жұмыс істеп жатырмыз. 

Осы арқылы Азия мен Еуропа арасында жүк 

ай налымын ерекше дамытуға болады. Бұл 

тұр ғыда Қазақстан мен Латвия ара сын дағы 

ын тымақтастық негізгі басымдыққа ие бол-

мақ», – деп түйіндеді мемлекеттік хат шы.

Қытайлық дипломаттың сөзіне қа ра-

ғанда, Қытай  Шанхай ынтымақтастық 

ұйымына мүше-мемлекеттер Қауіпсіздік 

Кеңесі хатшыларының кездесуін алғаш 

рет ұйымдастырып отыр.  Кездесуде 

өңірлік қауіпсіздік саласындағы мәсе ле-

лер, сон ы мен қатар ШЫҰ аясында қа уіп-

сіздік мә селесі бойынша ынты мақ тас-

тықты кеңейту жайы талқыланып, алда 

бо латын ШЫҰ-ға мүше-мемлекеттер бас-

шы лары  сам миттіне  дайындық  жұ мыс -

тары сөз болды. Қытай тарапы бұл 

кездесудің ШЫҰ аясында қауіпсіздік са-

ласында өзара іс-әрекеттің одан әрі сәтті 

жоспарлануына септігін тигізетін дігіне 

сенім артып отыр. Сонымен қатар кездесу 

барысында киберқылмыс пен трансұлттық 

ұйымдасқан қылмыс және есірт кі тра фи-

гімен күресуде жаңа консен сус тар тал қы-

ланды. 

Бейжіңде 11-12 сәуір күндері Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше-мем лекет-

тер Қауіпсіздік Кеңес хатшыларының VII 

кездесуі жоспарланған болатын. 

Қазыханов латвиялық 

әріптесімен кездесті

Марат Тәжин Қытайға барды

Кеше ҚР cыртқы істер министрі Ержан Қазыханов Латвия сыртқы 

істер министрлігінің мемлекеттік хатшысы Андрис Тейкманиспен 

кездесу өткізді деп хабарлайды «ҚазАқпарат» агенттігі.

Кеше ҚР Қауіпсіздің Кеңесінің хатшысы - Президенттің көмекшісі 

Марат Тәжин Бейжіңде болып, ҚХР Мемлекеттік кеңесінің мүшесі 

- Қоғамдық қауіпсіздігінің министрі  Мэн Цзянчжумен кездесу 

өткізді. 

Бақытжан Жұмағұловтың айтуынша, 

бүгінде «Болашақ» халықаралық стип ен-

дия 


сы шеңберінде әлемнің жетекші 

жоғары оқу орындарында 2640 адам 

оқуда. «Өткен жылы Мемлекет басшы-

сының тапсырмасын орындау барысында 

«Болашақ» бағдарламасын жетілдіру бо-

йын ша кешенді шаралар іске асы рыл ды», 

– дейді министр мырза. Соның бірі – 

бакалавриат бойынша мамандарды 

дайындау қысқартылды. Бұдан басқа, 

биыл да біраз талаптар өзгертілді. Бұл 

турасында газетіміздің сәуірдің 11-і күнгі 

санында (қараңыз – «Болашақ үміткерлері 

енді кепілдік үшін ағайын-туыстың мазасын 

алмайтын болды») толық жазылған. 

Айтпақшы, биыл «Болашақ» бағдар ла-

масы бойынша 1186 стипендия бөлу жос-

пар ланып  отыр.

Басы 1-бетте

Басы 1-бетте

Мұхтар ҚҰЛ-МҰХАММЕД, 

Мемлекеттік хатшы:

– Елбасымыз Нұрсұлтан Әбіш ұлы-

ның Жарлығымен ел дамуының ең күр-

делі кезеңінде, 1994 жылы ашылған 

«Бо 

лашақ» бағдарламасы бойынша 

осы уақытқа дейін сегіз мыңға жуық та-

лант ты жасқа стипендия берілді. Та-

лапты, білімді жастарымыздың әлемнің 

ең танымал жоғары оқу орындарында 

ХХІ ғасырдың талабына сай бәсекеге 

қабілетті білім алуына жағдай туғызған 

бұл мемлекеттік бағдарлама Елбасы-

мыздың жастарға жасаған өлшеусіз 

қам 

қорлығы деп білеміз. Және ол 

алдағы уақытта да өзінің жалғасын 

табады. Әсіресе елден, ауыл жастары 

арасынан шыққан талантты үміткер-

лерге ерекше көңіл бөлінетін болады.

Астана

National Geographic журналы 

біздің Астананы «болашақ 

жері» және «жетістіктер 

іздестіруге тартымды қала» деп 

бағалайды. Бүгінгі күні 

шаһарда әлемнің 77 

мемлекетінен мыңдаған 

шетелдіктің тұрып жатуы да 

мұны қуаттай түседі. Бұл ғана 

емес, британдық «Экономикс» 

журналының рейтинг агенттігі 

140 қаланың арасында 

Астанаға «өмір сүрудің 

қолайлы деңгейі» мәртебесін 

берген».

«Бюджет ауқымы бойынша 

Астана көрсеткіші Киевтен 

1,5 есе, Минск қаласынан 

2,5 есеге артық. Бұл біздің 

еңбегіміздің нәтижесін 

білдіреді».

Мансұр Х


АМИТ (фо

то)


№61 (743) 

12.04.2012 жыл, 

бейсенбі                 www.alashainasy.kz

3

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Жыл басындағы Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың 

халыққа арнаған Жолдауында 

көрсетілген мәселелер 

Үкіметтің басшылығымен 

біртіндеп жүзеге асып жатыр. 

Атқарушы органға Мемлекет 

басшысы артқан тапсырманың 

бірі Алматыға жақын маңда 

әлемдік деңгейде тау шаңғы 

курорттарын дамытудың 

жүйелі жоспарын жетілдіру 

еді. Себебі Президент мұндай 

бастаманың ел экономикасынан 

алатын орнын ерекше деп 

есептейді. Шын мәнінде, 

табиғаты жанға жайлы алып 

шаһардың маңында заманауи 

тау шаңғы курорттарының 

салынуы отандық туризмнің 

деңгейін көтеруге және жұмыс 

күші орасан оңтүстік өңірде 

он мыңдаған жаңа жұмыс 

орнының ашылуына мүмкіндік 

береді екен.

ДӨҢГЕЛЕК ҮС

ТЕЛ

«Көк-Жайлау» – келешегі зор жоба

ҰЛТТЫҚ БАНКЖарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ

ҚОҒАМ


Шаранасын өлтірген әйелдердің жазасын қатайту керек пе?

Шалатай 

МЫРЗАХМЕТОВ, 

Мәжіліс 

депутаты:

Артықбек 

ПАШАЕВ, 

Түркістан 

қаласының 

прокуроры:

Қадырбек 

ЕСІМОВ, 

дәрігер-

педиатр:

?

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

– Әрине, қатайту керек. Қайбір жылдары Оңтүстік Қазақстан облысындағы мектептердің 

бірінде 11-сыныпта оқитын оқушы қыз сәбиін босанғаннан кейін өлтіріп, әжетханаға 

тастап кеткен. Айта берсек, мұндай фактілер жиілеп барады. Сондықтан мұның алдын алу 

үшін мектеп оқушылары арасында көптеген үгіт-насихат жұмысын жүргізуіміз керек. 

Некесіз қосылған жағдайда бала көтеріп қалмау үшін не істеу керек, одан сақтанудың 

жолдары қандай – осы төңіректе жан-жақты түсіндірме жұмыстарын жүргізгеніміз жөн. 

Сонымен қатар қазір денсаулық сақтауда халық арасында скринингтік медициналық 

тексеріс жүргізу деген бар. Яғни көптеген аурудың алдын алу үшін сау адамдардың 

барлығын профилактикалық медициналық тексерістен өткізеді. Осы істі қолға алғанда, 

дәрігерлер жаппай мектеп оқушыларының денсаулығын тексергенде жүрдім-бардым 

қарап, өтірік қорытынды бере салмай, жіті қадағалауы тиіс. Акушер-гинекологтар 

жасөспірім қыздарды УЗИ-ге түсіріп, жүкті ме, жоқ па – соны тиянақты тексеруі қажет. 

Онымен қоса баланы босанғаннан кейін оны далада тастап кетпеуі үшін әрбір перзент-

хананың жанынан тастанды сәбилерді қабылдайтын арнайы орындар ашуымыз керек. 

Бұл – нәрестені аман сақтап қалуымыз үшін амалсыздан баруымыз тиіс әрекет. Сондай-ақ 

шарананы өлтіру адам өлтіргенмен бірдей болғандықтан, ондай әйелдерге қатаң жаза 

қолданғанымыз дұрыс деп есептеймін. 

– Шаранасын өлтірген әйелдерге қатаң жаза қолдану керек-

ақ. Тіпті маған салса, мен аборт жасатқан әйелдерге де қатаң 

жаза қолданар едім. Бірақ мұндай қатыгездерді бәрібір баланың 

көз жасы жібермейді. Түбі олар осы дүниеде болсын, о дүниеде 

болсын, жазасын алады. Негізі, қазақтың менталитетінде қыз 

бала үйінде отырып бала тумақ түгіл, өз үйінде жүріп, арын 

сақтай алмай қалса, оның өзі бүтін бір ауылға үлкен қасірет 

болған. Енді қазір бұған қатысты қатаң жаза қолдану керек деп 

заңға өзгерістер енгізгеніміз қолайсыздау болар. Өйткені дүние-

жүзілік қауымдастық адамзат баласына мейірімділікпен қарау 

керек, ізгілік көрсетуіміз тиіс деп отырған кезде, біздің жазаны 

күшейткеніміз дұрыс болмас. Бірақ мұның алдын алу үшін 

отбасында, мектепте тәрбие жұмыстарын күшейткеніміз дұрыс. 

Мектептерде халықтық педагогика, ұлттық тәрбие жөнінде жеке 

пән енгізуіміз керек.

– Біз зайырлы-құқықтық мемлекетте 

өмір сүріп отырмыз. Қылмыстық заңнаманы 

да із 


гілендіру мәселесі қолға алынуда. 

Сон  дық тан бұл төңіректе жазаны қатайт-

қан нан гөрі, ұлт тық тәрбие мәселесіне үл-

кен мән бер ге німіз жөн. Мұның барлығы 

ата-ананың қыз балаға кішкентайынан, 

жөр гегінен бастап бе руі тиіс тәрбиені бо-

саң сытып  алға н ды ғынан  болып  отыр.  Қазір 

«қызға қырық үй ден тыю, қала берсе, қара 

күңнен тыю» де 

ген мәтел ұмытылып 

барады. Жастар жағы Ба тысқа еліктеп, жа-

ла ңаштанып жүретін бол ды. Сондықтан 

хал қымыздың тектілігін, на мыстылығын, 

па расаттылығын сақтап қа ламыз десек, 

жас 

тарымызға ұлттық тәрбиені, ұлт тық 

үлгі-өнегені жаңғыртатын кез жетті.Дайындаған Серік ЖҰМАБАЕВ

ОЙ-КӨКПАРБасы 1-бетте

Ақмырза РҮСТЕМБЕКОВ, Қазақстан 

Сәулетшілер одағының президенті

Тоқтамыс МЕҢДЕБАЕВ, техника 

ғылымының докторы, профессор

 Іргетасын құюдан бастап, құрылыс 

жұ мысы аяқталғанға дейін құрылыс жұмы-

сы неше мәрте тексеруден өтеді. Мем ле-

кет тік сәулет-құрылыс бақылау депар та-

мен тінің мамандары осыны ескергеннен 

ке йін барып «жаңа салынған құрылыстар 

тек серілмейді» деп отыр. Өйткені ол құ ры-

лыстар әу баста жасалған жобасынан бас-

тап сүзгіден өтіп, қатаң тексеруді көрді. Ал 

құрылыс жұмысы әбден аяқталған соң, 

мем лекеттік акт жасалады. Бас құ ры лыс-

шы лар, жобалаушылар, мемлекеттік сәу-

лет-құрылыс бақылау органының ма ман-

да 

ры, өрт сөндірушілер, арнайы са    рап шылар – жиыны 20 шақты адам сол 

ак тіге қол қояды. Бұл – құрылыс жұмыс-

та 

ры 


ның ойдағыдай өткенін дәлел-

дейтін рес ми құжат. Мұндай бірнеше 

тексеру  жұ мыс ы  жүр гі зіліп  қой ған 

соң, қай та ра ке ліп, жаңа құ рылыс 

орындарын  тек  се рудің  қажеті  жоқ. 

Әрине, «Қа рағандыда болған жағ-

дайға бай ланысты қайтадан тек-

серу жүр гізу керек» дейтіндер де 

бар. Бұл жерде мәселе тек тек-

серу  жұмыс  та рын да  ғана  ма? 

Меніңше,  бұл жерде тек  се ру-

ден  бұрын  құ ры лыс қа  жауапты 

тұл ға лардың  жауап кершілігін 

арт тыру керек деп есеп тей-

мін. Сол құры лыс ты жүргізіп 

жат қан  қа рапайым  құ ры-

лыс шыдан  бас тап,  СЭС, 

өрт сөн ді руші және техни-

ка  лық  сарап шы  ма мандардың, 

сарапшы лар дың  жауапкершілігі 

артса ғана біздегі құ рылыс жұмыстары 

сапалы бо лады. Бұ ған қоса құры лыс ты 

ұйым  дастыру  жү йе сінде  де  сауатты  ма-

ман дардың  бо луын  бақы лау ға  алған  аб-

зал.  Өйткені  қа зір гі  құ ры лыс тар да  көбінесе 

шет тен  келген  гастар бай тер  лер  жүр. 

Олардың басым бө лігінің құ рылыс ісінен 

мүлде  ха ба ры  жоқ.  Құ ры лысқа  сала 

мамандарын  тар туды  ойлас тыр ған  жөн. 

Қазақта «шым 

шық сойса да, қа 

 

сапшы сойсын» деген ма 

қал бар. Осы 

ның 

астарына бармастан, біз біл дей бір тұр  ғын үй құрылыстарын, ма 

ңызды ны 

сан 

дар 


салуды құрылыс са 

ласының ой-шұ 

қы-

рынан хабарсыз, шеттен келген адамдарға сеніп тапсырамыз. Міне, мәселенің ал ды-

мен осы жағына үңілу керек. Тексеруден 

бұ рын осыны сөз еткен жөн. Сала ма ман-

да рын тартпай, жауап кершілік артпайды, 

осыдан соң барып бұл іс өз шешімін тап-

пайды.


 Қайсыбір азаматтар қайта  жөн деу 

жұ мыстарын жүргіземіз деп, қо сым ша 

балкондар жасап, бөлмелерін ке-

ңейтіп, өздерінше әлектеніп жатады. 

Мұ ның барлығы құрылыстың сапа-

сы на кері ықпал ететінін ескеріп жат-

қан жан жоқ. Қарапайым ғана осы 

жағынан ескерсек, жаңа құ ры лыс 

орындарын қайта тек се ру керек. 

Бұған қоса біздегі құ ры лыс мате-

риалдары да жо  бада көрсе тіл-

гендей емес. Ал ғашқы жоба-

сында  құры лыс қа  сапалы 

ма те риалдар қосу талап етіл-

се, кейін құ рылыс жүр гізуге 

рұқ сат ал ғаннан кейін жұ-

мыс ба рысында сапа сыз, 

жа   рам сыз  материал дар 

қосы лып кететіні де рас. 

Мысалы, бір блок та ғы құ-

ры лыс жұмысын бітіру үшін 1 

тон на цемент қажет болса, жұмыс-

шылар оның жартысын ғана қосатын 

жайттар бар шылық. Бұл да құрылыстың 

сапасына кері ықпалын тигізетіні даусыз. 

Жалпы ал ғанда, елдегі құрылыс жұмыс-

тарын жүргізу ба рысында жобалық-құ жат-

тық талаптар ескеріле бер мейді. Сондықтан 

тексеру жұмыстарын қайта жүргізіп, та лап-

тар мен шарт тарды сақ тамаған құ рылыс 

ком па ния лары  анық талып,  олардың  атын 

атап, түсін түстейтін кезең әлде қашан жетті. 

Бас қа облыс орта лықтарында, аймақтарда 

мұн дай тексеру бір мәрте жүргізілсе, Ал-

маты қаласының сейсми калық қауіптілігін 

ес кере отырып, тексеруді екі есеге арттыру 

қа жет. Мәселен, қазірде  Алматыда тоғыз 

қа  батты үйлер оңды-солды тұрғызылып 

жа  тыр және өте қысқа мерзімде пайда-

лануға бе   ріліп жатыр. Сол үй лердің толық-

тай жо ба ға сай бітірілгеніне кім ке піл дік 

бе реді? Кө ріп отыр мыз, ай-күннің ама-

нын да  Қа ра ғ ан ды дағы  көп   қабатты  тұр ғын 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.78 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет