Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.5 Mb.
Pdf просмотр
бет8/26
Дата09.01.2017
өлшемі3.5 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

Ақмарал БАЯЗИТОВА

Жасыратын несі бар

бү гінгі қазақ «жетімін жы лат-

па ған, жесірін қаңғытпаған 

ха лық»  дәрежесінен,  «жетім 

көрсең, жебей жүр» деген 

ата лы сөзден алыстап кеткен 

сы ңайлы...  Себебі  интернат-

мек тептердегі табаны тесілген 

тас жетім – тұлымды ұл мен 

бұ рымды қыздар жөніндегі 

де ректер мен мәліметтерге 

кө ңіл  аударсаңыз,  жоғарыда 

ай тылған жүрек қылын 

шер тер ұлы сөздерге бас имей 

отыр ғандығымызды  көресіз. 

Өкі нішке қарай, тағдырдың 

тәлкегіне ұшыраған тұл 

же  тімектерді  айтпағанда,  өзе-

гін жарып шыққан өз баласын 

қорғансыз қалдыратын, жиі 

ұрып-соғатын ата-аналардың 

ке сірінен қоғамда тірі же-

тімдердің қатары көбеймесе, 

азай май отыр. Ең сорақысы, 

жең ұшынан жалғасқан 

жем қорлықтың  жегіқұрты 

осы қорғансыздардың еңбегін 

пай далану,  жетімдердің 

не сібесін  жымқыру  ауанына 

да ауысып, араны ашылып 

ба ра  жатқанға  ұқсайды. 

Бұ лай демей көріңіз, соңғы 

жеті жылдың көлемінде пәтер 

кезегіне тізілген 14 мыңнан 

астам жетімнің небәрі 800-ге 

жуығының ғана қолына пәтер 

кілті тиген. Пайызға шақ қан-

дағы көрсеткіш – 5 пайыз. 

Осы дан  кейін  жетімдерімізді 

же беп  отырмыз  дегенімізге 

кім сенеді?

ОЙ-КӨКПАРБасы 1-бетте

Сергей КУЯНОВ, 

Алматы қаласы әкімінің баспасөз 

қызметінің жетекшісі

Жұмысты үйлестіру үшін ПИК басшыларын 

әкімдіктің тағайындағаны дұрыс бола ма?

ИƏ

ЖОҚ

Тасбай СИМАМБАЕВ, 

қоғам қайраткері

ЖАҢА ФИЛЬМОз елі жайлы ертегіні 

тамашалаймыз

Бүгін Қазақстанның барлық кинотеатрында көптен күткен «Оз: 

Ұлы, әрі Қорқынышты» фэнтези фильмі көрсетіледі. Жуырда Мәскеуге 

кинокартинаның авторлары мен кейіпкерлерін сомдаған актерлер келіп, 

әлемдік премьера жайлы паш етті.

Бұл фильм – әйгілі «Қатерлі өліктер» 

мен «Өрмекші адамның» авторы Сэм Рэй-

мидің туындысы. Ол мұны Виктор Фле-

минг тің жазушы Фрэнк Баумның «Оз елінің 

си қыршысы» атты романы бойынша тү-

сірген кинокартинасына приквел, яғни 

соның оқиғасына дейінгі хикая ретінде жа-

сап шығарды. Оқиға желісі бойынша цирк 

сиқыршысы Оскар Диггс шаңды Канзастан 

Оз еліне тап болады. Қолынан бәрі келетін 

оның бұл жерде өз өнерімен әлемдік 

даңққа бөленуіне мол мүмкіндік бар, бірақ 

оған Теодора, Эванора, Гленда атты үш 

зұлым күш иесі қарсы тұрады. Диггске 

жергілікті халық әлемді құтқарушы ретінде 

сенім артқандықтан, бір кездегі алаяқ, әрі 

өзімшіл сиқыршы енді әлемді зұлым 

күштерден құтқаруға жанын салады. 

Режиссер Рэймидің айтуынша, бұл кино 

эгоист адамның ғаламды құрып кетуден 

қалай сақтап қалғаны жөнінде, яғни өзінен 

бас 

қаны ойламайтын адамның өзгелер үшін жанын қия алатын қаһарманға ай-

налуы туралы. «Оз елінің сиқыр шы сын-

дағы» сияқты мұнда да ақ-қара кө ріністер 

түр лі-түстіге ауысып отырады. Тү сіру тобы 

1500-ден астам актер үшін киім-кешек 

әзірлеген. Басты рөлдердегі Ми ла Кунис 

(Теодора), Мишель Уильямс (Глинда) пен 

Рэйчел Уайстардың (Эванора) киі мінің өзі 

200-ден асып кеткен. Дегенмен ең басты 

кейіпкер Оз (Джеймс Франко) кар тинаның 

басынан-аяқ бір ғана кос тюм де болады. 

Режиссер киноның алты ай ішінде өте сәтті 

тү сірілгенін,  актерлермен  жұ  мыс  істеуде 

еш қандай  келеңсіздік  бол ма ғанын  айтты. 

«Мен картинаға басқа емес, Джеймс 

Фран  ко, Мила Кунис, Рэйчел Уайс, Мишель 

Уильям стардың түскеніне әсте өкінбеймін. 

Бұ лардың бәрі шетінен талантты. Бірақ ак-

тер лердің шеберлігін, мүмкіндігін кейде 

түсірілімнен соң ғана ұғып жататын жайым 

бар. Сондай кезде «қап, екінші мүмкіндік 

берілсе, көп сәтті қайтадан еш кінәратсыз 

жасап шығарар едім», деймін», – дейді 

С.Рэйми.  Жур на лис терге  түсірілім  кезіндегі 

әсерлері жайлы ай тып берген актерлер 

болса, әр түсі рі лімнен соң ырымдап, кейбір 

реквизиттерді өздеріне естелікке қал дыр-

ғанын жеткізді. Мысалы, Мила Кунис ке-

йіп кері  –  Тео до ра ның  бес  сақинасының 

бі рін алған, ал Джеймс Франко өз кейіп ке-

рінің костюміне ие болған. «Оз: Ұлы әрі 

Қорқынышты» филь мі бір ғана оқиғамен 

бітеді. Рэйми оның жалғасын түсіруді 

жоспарлап отырған жоқ. Қиял-ғажайып 

оқиғаға құрылған фильмді Walt Disney 

Pictures компаниясы 2D, Disney Digital 3D 

RealD 3D және IMAX 3D форматтарында 

ұсы нады. Қазақстандық көрермен 3D фор-

мат та әлем жұртшылығымен бір мезгілде 

тамашалай бастайды. Прокаттан мол табыс 

күттіретін картина туралы ақпаратты Dis-

ney-дің Қазақстандағы ресми дис три бью-

торы «Меломан» компаниясы ұсынады.

Болатбек МҰХТАРОВ

ҚОҒАМ


Абай ОМАРОВ (коллаж)

 қы лықтың бірі де орын алмас еді. Екін ші 

жа ғынан алып қарасақ, біздің ПИК-тер 

әкім 


дік қанатының астында бол 

ма 


ған-

дықтан, жетімнің күйін кешіп жүр  ген дері 

де жалған емес. Қыста қар та за лайтын тех-

никасы, жазда ағаш ке сетін құрылғысы 

жоқ. Мына қым 

бат 


шылық заманда аз 

жалақымен күндерін әзер көріп отырған 

тұрғындардың ПИК-ті жабдықтау үшін 

жинайтын артық ақ шасы да жоқ. Сон-

дықтан әкімдік ПИК-тер ді өз қарамағына 

алып,  қар ж ы ландырып,  кооператив  бас-

шы ларына жалақысын төлеп отырса дұрыс 

болады деп есептеймін. Себебі төленген 

ақшаның сұрауы міндетті түрде болады.

Бірақ жұмысының нәтижесі жоқ. Бір 

үй дің төбесі қирап, екіншісінің құбырлары 

жа рылып, пәтерлерді су алып жатқанда 

подъездердегі тазалық жайлы сөз қоз ғау-

дың өзі ұят. Әкімдік қайткенмен де құ-

зырлы орган, билігі бар, қамшылайтын 

тіз гіні бар, сөздері де өтеді. Ал тұр ғын-

дардың тілегі кімді қызықтырады? Керек 

де 


сеңіз, ПИК басшылары оларды тың-

дамайды да. Мысалы, аулаларды қар ба-

сып, судың астында қалып жатқан ау дан-

дардың ПИК басшыларына әкімдік 

айып пұл салды. Бәрібір нәтижелі жұмыс 

жоқ. Ал олар сол айыппұлды да тұр ғын-

дардың көпқабатты үйлерді қалыпты жағ-

дай да ұстап тұруы үшін беріп отырған ақ-

ша 

сынан төлейді.  Демек, ПИК бас    шы ларының  маңдайынан  сипап,  қа ра-

па йым халықтың құрметпен тағайындап 

оты руы оларға көптік етіп отырған шығар? 

Олай болса, қатаң заңмен, талаппен 

жұмыс іс тейік. Әрбір тапсырма қатал бұй-

рық пен бе кітіліп, орындалмаса, дәл солай 

қатал жазалансын. Айыппұлды қалтасынан 

төлесін. Осы күнге дейін кооператив өкіл-

де рінің еркелігін халық көтеріп келді, бірақ 

шы дамның да шегі болады емес пе?! Әкім-

дікте қаншама коммуналды және құрылыс 

бө лімдері бар, егер әр бөлім өз саласы 

бойынша ПИК-тердің жұмыстарын қада-

ға лап отырса, бұл мәселе түбегейлі жо йы-

лар еді. Бір кездері мен де әкім болдым. 

Бірақ ол кезде ПИК әкімдіктің қарамағында 

болды. Өз тәжірибемнен білем, бұл – өте 

тиім ді және жүйелі шешім. Егер әкімдіктің 

бө лімшелері әр күн сайын таңертең өз 

учас  кілерін бір тексеріп шықса, қазіргі ол-БЕЙТАРАП ПІКІР

Әділ НҰРМАҚОВ, 

саясаттанушы, блогер:

– Қалай болған күннің өзінде ПИК 

басшыларын тағайындау мүмкіндігін 

халықтан алып алуға болмайды. Ал 

әкімдіктерге мүлдем сенбеу керек. 

Кез келген адам жоғарыда отыр ған-

дардың алдында емес, төменге жа-

уап берсін. Бұл – тиімді және де мо-

кра 

тиялық басқарудың ең негізгі 

қа ғидасы. Қазіргі жүйе жаман емес, 

бі рақ толықтыруды қажет етеді. Егер 

әкім 

дік ПИК басшыларын таға 

йын-

дайтын болса, бұл – әкімдіктің тағы бір 

тиімсіз шешімдерінің бірі болып қала 

бермек. Әкімдіктер онсыз да өз тамыр-

та ныстарын жұмыспен қамтудың қа-

мын ойлап жүр. Енді оларға ПИК-ті де 

бер 

сек, оңбай қателесеміз. Егер ПИК 

бас 

шысы халықпен кездеспесе, ол – 

тұр ғындардың  проблемасы.  Жа ла қы-

сын төлеп беріп отырған адамдар ко-

опе ратив төрағаларынан есеп беруді 

та лап етсін. ПИК өкілдерінің әкімдікпен 

кез десуіне қарағанда, халықпен кез де-

суі әлдеқайда оңай және пайдалы деп 

есептеймін. 

Дайындаған Сандуғаш 

ӘЛІМЖАНОВА

 Егер жергілікті билік жекеменшік мү-

лікке қол сұғып, олардың өз іштеріндегі 

жұ мыстарына араласып, тағайындауларға 

қатысатын болса, мұндай әрекеттер заң-

на малардағы талаптарға қайшы келеді. 

Сол себепті біз бұл мәселені ең алдымен 

құқықтық тұрғыда қарастырып, соңынан 

қажет болса, заңға өзгертулер мен то-

лықтырулар енгізу жайлы сөз қоз 

ға-

ғанымыз жөн болады. Мысалы, ПИК бас-шысы әкімдіктен жалақы алатын болса, 

бұл заңбұзушылық болып есептеледі. Се-

бебі біздің заңда ПИК-тен өзге форма қа-

растырылмаған. Ал жалпы тұрғын дар дың 

ниет-тілектерін,  керек-жа рақ тарын,  мұң-

мұқтажын өздері таңдап, да уыс беріп, 

сайлап алған ПИК бас  шы ларынан өзге 

кім жақсы түсінуі мүм кін? Сайып келгенде, 

ол басшыларды ха лық тың өзі таңдады, 

енді келіп бар мін дет ті әкімдіктерге ау-

дара салу оңай кө рінетін шы ғар, бірақ 

заң ның аты – заң, әзір ге ескі жүйе қала 

береді.

www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№38 (949)

              7.03.2013 жыл, 

бейсенбі


Мырзабек 

АМАНБАЙҰЛЫ,

заңгер:

Ақмырза 

РҮ

РҮ

СТ

СТ

ЕМ

ЕМ

БЕ

БЕ

КО

КО

В,

В,

ҚР

ҚР

С

С

әу

әуле

летш

тш

іл

іл

ер

ер

 

одағының 

президенті:

Алдан 

СМ

СМ

АЙ

АЙ

ЫЛ

ЫЛ

,

,

Мә

Мә

жі

жі

лі

л

с 

с

депутаты:

Ірі қалаларымызда ға

на

емес, о


б

бл

ыс о

рт

алық

та

ры мен аудандардағы шағын 

қа ла лардағы тұрғын үйлердің астының барлығы түрлі мақсаттағы ойын-сауық ны-

сан  да рына айналған. Алайда мен ресторан мен кафелерді тұрғын  үйлерден 

аластату керек деп айта алмаймын. Алайда аталмыш нысандардың жасөспірімдер 

мен ба ла лар ға қызмет етпеуін арнайы орындар қадағалап отыруы тиіс. Ал сауна, 

ой

ойын

н

 ав томаттарр

ы,

ы букмекерлік кеңселер мен бильяр

р

д д

за

алдарын тұрғы

ғ

н үйге жо

жо

лала

тп

тпауау

к

ке 

е

рер

к.

к.О

О

лалар

р

сосо

л

л же

жердегі тұрғын үйлердің ма

за

за

сысын

н 

ғаға

на

на аа

лы

лып п

қо

қойм

йм

айай,

, со


сол

л

үйүй

лерд


д

ің

ің бб

а ла


ла

л

рыны

ы

ң д

да

 тәр

биесіне кері әсер етуіне ү

ү

ле

лес

с қо


с

сы

пп

жа

тыы

р.

ТТі

іп

тіті б

б

аа-

лалар ғана емес, бүгінде ересектер де адам психологиясына кері әсер ететін әлгі 

ны сандардың тұтқынына айналуда. Сондай-ақ бүгінде сауналардың да кез келген 

жерден ашылып, бей-берекет жұмыс істей бастағаны алаңдатады. Оларға мүлдем 

бақылау жоқ. Сау надағы тәртіпті қадағалап отыруға тиісті полиция қызметкерлерінің 

өзі сауна ие лерімен ауыз жаласы

с

п алғанына байланысты факт көп кездеседі. Со

С

ндықтан саунаны тұр ғын н 

үй

үйдді

ң 

ң ас

ас

тытына

на

нн

ға

ғана

на

ее

ме

мес,

с,

жж

ал

алпы

п

 қаладан аластау керек. О

Олар қаланың ше тінде, еле

еус

ус

ізізде

деу 


у

же

жердрд

е

е ор

ор

нанала

ла

сусуы

ы 

титиіс

іс

. Бүгінде Мәжіліс депу тат-тары тұрғын үйлердің ас тында мұндай нысандарды орналастырмауға қатысты заң 

жо басын талқылап жа тыр. Сондықтан алдағы уақытта біз бұл мақсатқа заң арқылы 

жетеміз деген үміттемін.

– Әр


Ә

ине 


й

ой

ын-сауық н

ысанда


рын тұрғын үй лер-

ден оқ шаулау керек. Олар сол жердегі тұр ғын дар дың 

ма засын  қашырып жатыр. Көп жағдайда тұр ғын дар 

қо ғамдық тәртіпті бақылау полициясына ха бар лас қа-

нымен, олар еш жаза қолдана алмай жа 

тады. 


Сон дықтан мұны заң жүзінде ре

ре

ттеуе

 қажет се кі

кі

л

лді. 

Мә

Мә с

с

е лен,  бала  үйден шығадыы

.

.Дә

Дәл


л

үй

үйін

н

іңің

а

ас 

с 

тыты

нд

нда а 

қы

қы--

зы

лды-жасылды түстермен жа

жа

рқрқ

ы

ылдаа

п,

 жар  на

а

масы

 

шақырып тұрған ойын-сауық ордасын кө  реді. Кіріп көруге аңсары ауады. Еріксіз бір күн де рі ол бала сол 

жердің тұтқынына айналады. Са бақ оқу ды қойып, 

бала санасы психологиялық өз ге ріс ке  ұшы рап, ойын 

баласына


а

н әлгі ойын-сауық  ор   да  сының  баласына  тез-

ақ

қ

аайн

йн

алал

ад

ады.

ы.

ДД

ем

еек

ек,


,

бі

біз

з

тұтұ

р 

р ғы

ғы

нн

үй секторларының 

асты

ты

нн

тү

түрл

л

іі

ма

мақс

қс

ататта

ағы


ғы

м

ме

е

 кке

е ме


ме

л

 лер

ер дің  жаулап  алуынан 

бала тәрбиесін бұ зып  жатырмыз.

– Не


Н

гізі, кез келген құрылыс нысаны 

б

ба

с жосп

ар

да к

өрсе


-

ті луі керек. Барлық қаланың арнайы бас жоспары болады, 

сон да  бар лығы талапқа сай алдын ала көрсетіледі және әр 

қа ланың ал дағы 15-20 жылдағы даму функциясына сай бәрі 

ес керілуі тиіс. Мұның сыртында бас жоспарда ескерілмей тұр-

ғызылғ


лғ

ан

н ны сандар заң

ң

сыз болып саналады. Осы орайда айта кете

те

р р ж

жа

йтйт

кеке

й

йін

н

гігі

ж

жылыл

да

дарыры

к

көпөп

те

теген тұрғын үйдің асты тү

рл

рлі

і

ойынын

са

ауық


қ

о

оррд

ал

арр

ына,


с

с

ауу

на

ға, бильярд залына айналуы

ы

 жиілеп кетті. Мұның барлығын қалалық әкімдікке қарасты 

Қала құрылыс бақылау мекемесі бақылап отыруға міндетті. 

Тіпті олар алдын ала әрбір құрылысты талқылап, бекітсе ғана 

қалалық мәслихат депутаттары бұл ұсынысты қабылдауы 

қажет. Шыны керек, бүгінгі күні бұлард

д

ың бақылауынсыз тұр-ғы

ғы

 з з

ыл

ылып жатқан немесе тұрғын 

үй

үйде

де

нн ой

ой

ынынау

ау

ықық

о

орд

рд

асас

ын

ына

а

айайн

 н

алалып жатқан жайттар өте көп.

п М


Мен

ен

ммұн

ұн

ыы

сә

сәул

ул

етет

ші

ші рр

ет

етін

нде


де 

құптай алмаймын. Сондықтан осы саладағы болып жатқан 

заң сыздықтарды тыю үшін тиісті орындар тарапынан ба қы-

лауды күшейту қажет.?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

Ѓ

Д

Ћ

 

Л

А

А

А

А

А

Л А Ш Т Ы

 

А Л А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 3.5 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет