Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.5 Mb.
Pdf просмотр
бет6/26
Дата09.01.2017
өлшемі3.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Ба

Ба

қы

қы

тб

тб

ек

ек 

СМ

СМ

АҒ

АҒ

ҰЛ

ҰЛ,

,

ҚР

ҚР

П

Пар

ар

ла

ла

ме

ме

нт

нті

і 

Мә

Мә

жі

жілі

лісі

сі

н

нің депутаты:

– Мәселен, «сәукеле» деген сөздің мағы-

на сына үңілсеңіз, «сау келе жатыр» деген 

ұғымды  береді екен. Яғни, осы сөзбен-ақ 

ба б аларымыз ары таза қыздарына сәукеле 

ки гізгенін  байқайсыз. Осындай мәні мен ма-

ңызы бар киім үлгі

ле

ле

рі

рі

н

н 

за

а

ма

ма

на

на

уи

уи

қ

қ

ал

ал

ып

ып

та

та

 

жаң ғыртып,  мемлекеттік қызметкер де, қа-

ра

а

па

п

йым халық 

қ 

та ұлттық сипатта киінуіне 

бо

бо

 л

 л

ад

ады 

ы

де

де

п 

п

ой

ой

ла

лайм

ймын

ынПр

Пр

ез

идентіміздің өзі 

«б

б

іл

і і

імге

б

болсын, дін

і

ге

б

болсын, салт-дәстү рі-

мізбен  баруымыз керек» деген болатын. 

Сон дықтан  да,  салт-дәстүрімізге сай киім үл-

гісін таңдау үшін де саналы түрде шешім қа-

был дауымыз  керек. 

АЛДЫМЕН ҰЛТТЫҚ ДЕҢ

ЕҢ

ГЕ

ГЕ

ЙД

ЙД

Е

Е

ОЙ

ОЙ

ЛА

ЛА

НУ

НУ

 

МӘСЕЛЕСІН ШЕШІП 

П АЛ

АЛ

У

У ҚА

ҚАЖЕ

ЖЕ

Т

Т

Саясаттанушы Сайполла Сапанов болса, 

шенеуніктердің сыртқы киім киісіне қарап, оның 

ішкі ойын біле алмайтынымызды, сондықтан 

жаһандану жағдайында әлем бізді қалай 

таниды


д

, сол үлгіде

д

, яғни классикалық түрде ки

киін


ін

е

ебе

берг


рг

ен

енім

ім

ізз

ж

жөн

өн

ееке

ке

ніні

н 

найта келіп, бірде 

Ел

Елба

ба

сысымы

мыз


з ұл

ұл

тттық

ық ш


ш

ап

апан

ан

ккиг

иг

еен кезде халықтың 

бір сілкініп қалғанын да тілге тиек етті.  Сайполла САПАНОВ, саясаттанушы:

– Мұсылман елдерінің көпшілігі өз де-

рінің се німіне байланысты  ди пло матиялық 

эти кет  қа лыптастырып алған. Бізде ондай 

дипломатиялық эти кет болмағандықтан да 

мәселенің  байыбына б

б

ар

ару

у 

қа

қа

же

же

т.

т.

А

А

л 

л

ен

ен

ді

ді

 

түрлі шараларда мем 

м

ле

лек

к

ет

етті

ті

к

к 

де

де

ңг

ңг

ей

ей

де

дегі

гі 

шенеуніктер ұлттық киім киіп шық са, рухани 

сілкініс  болар еді. Елбасының өзі Наурыз 

мерекесінде шапан киген кезде, ел елең ете 

түскен  болатын. Осындай қадамдар көп 

болса, қуанар едім. Дейтұрғанмен, ұлттық 

ки

и

ім

ім

к

к

ию

ию

де

де

н бұ

бұ

ры

ры

н,

н,

ұ

ұ

лт

лт

ты

т

қ 

қ

деңгейде ойлану 

мә

мә

се

селе

лесі

сін 

н ше

ше

ші

ші

п 

п

ал

ал

у 

у ке

ке

ре

ре

к

к деп ойлаймын.

ҰЛТТЫҚ КИІМ МЕМЛЕКЕТТІК 

ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ СТАТУСЫН 

КӨТЕРУІ МҮМКІН

Саясаттанушы Мақсат Жақау ішкі руха ния-

ты

т

на, субмәдениетіне баса наа

за

зар

р ау


ауда

да

рара

ты

тын

н

елел

-

-дердің шенеуніктері ұлттық нақышта киінетінін

бұған  бе

бе

лг

гілі бір дәреже

же

де сол елдің наным-сені

мі

мім

м

енен д

д

інін

і

іде

де

әә

се

сер 

р 

ететіп

іп

ооты

ты

рғрғ

ан

аын айтады. 

Жас са


са

яс

сатке

е

р бі

бі

р сөзі

зі

нде «ҰҰ

лт

тық 

ки

ім мем ле-кеттік қызметкердің статусын жоғарылатуы 

мүмкін» деген пікірді де айтып қалды. Мақсат ЖАҚАУ, саясаттанушы:

– Шенеуніктеріміз жаппай ою-өрнекке 

ма  лынбай,  осындай  жанама  түрде қазақ-

тық ты білдіретін атрибуттары бар киімдерді 

ки

ки

ге

ні жөн секілді. Мемлек

ек

ет

ет

ті

т

к 

к 

қы

қы

з

з

ме

ме

т-

т-

ке

ке

р

рлердің ұлттық нақыштан 

бі

бі

р

р үл

үл

гі

гі

де

де к

киі

иіну

ну

і

і 

меніңше, мемлекеттік қызметкердің статусын 

жоғарылатуы мүмкін. Неге дейсіз бе? Кез 

келген құқық қорғаушының немесе әскери 

киімді кисеңіз, ерекше сезімге бөленесіз. 

Бұл да дәл сондай сезімдер сыйлайды деп 

білемін. Бірақ, солай екен деп, әсірелеп 

жіберсек

ек

,

,

кү

ү

лк

лк

іг

іг

е 

е 

қа

қа

лу

лу

ым

ым

ыз

ыз

м

м

үм

үм

кі

кі

н.

н

  

МІНДЕТТЕУМЕН ЕМЕС, ҚҰРМЕТТЕУМЕН ҚАЛЫПТАСАТЫН ҮРДІС

Шенеуніктердің дресс-кодын ұлттық өр-

некпен өрнектеу мәселесінің заңдық жағын қа-

лай үйлестіруге болатынын білу үшін ҚР Пар-

ла

ла

менті  Мәжілісінің депутатыР

Р

амам

аз

азан 

Сә

Сәр

р

пепеко

ко

впвп

ен пікірлескенімізде,  бі

і

зд

зде

е

меме

м-

м-лекеттік қызметкерлерді ұлттық нақышпен киін-

ді руді міндеттейтін талаптар жоқтығын, ше тел-

дік тердің ұлттық киінуіне байланысты мәселеге 

тереңірек үңіліп, олардың ұлттық заңнамасында

арнайы талаптар бар ма, жоқ па, сол мәселені 

зерделеп к

өр

өр

у у

қа

қажеттігін сөз е

е

тті. Рамазан 

 

СӘ

СӘРП

РП

ЕК

ЕК

ОВ

ОВ

,

,

ҚР Парламенті 

і

Мә

М

жі

і і

лі

і

сінің депутаты:

– Малайзия, Араб елдерінің киімдері 

ұлт тық киім ғана емес, дінмен де байланысы 

бар. Өзбектің депутаты да, жүргізушісі де, 

са ту шысы да басынан ала тақиясын тас та-

майды. Қырғыздардың да айырқал

л

па

п

қт

қ

ан 

ай

ай

ы 

ы ры

рылм

л

ауы міндеттеумен қалып

п

та

тасқ

сқ

ан

ан

ү

ү

р-

р-

і

діс 

ем

ес. Бұл ұлттық дәстүрді құрм

ет

теу ар-

қылы қолданысқа еніп отырғанын тү сі нуі міз 

керек. 

Рамазан Сәрпеков мұнымен қоса, бізді көп-

те ген  мемлекеттер төрткүл дүниедегі елшілігіміз 

ар қылы  таны

ы

п

пот

т

ырғанын, сонн

ды

дқтан да елі міз-

дің дипл


л

ом

омат

ат

ияия

с

сал

ал

асас

ын

ындада

б

бұлұл

б

бас

ас

тат

маны 


қолға алуғ

уғ

аа

бо

болалаты

тынын ай


ай

тып:


«

«

ТеТек  елшілер 

ғана емес, сол елшілікте қызмет жасайтын 15-

20 шақты қызметкерлер де ұлттық нақышы бар 

киім кисе, кереметтей жетістікке жеткен болар 

едік. Әр елшіліктің қызметкері біздің мемлекет 

атынан жұмыс жасап жатыр.  Сондықтан да,

олар ұлттық нақышта киінсін дейтін болсақ,

,

 бір тү

тү

рдрд

ег

егі

і

кик

ім

м үлгісін қалыптастыруымы

мыз


з

қа

қажеже

т.

т. 

Әр

Әрм

мем


емле

ле

кекетте әртүрлі болса, шетелді

і

кткт

ер

ердіді ш

ш

а-а-

тас тырамыз. Мысалы, қазір судьялар мемлекет 

аты нан сот билігін атқарған уақытта, сот про-

цесінде қазақы өрнекті киім киеді. Бұл үрдісті 

түпкілікті қалыптастырып үлгердік. Тура осындай 

қадамға баруға болады» деп ойын қорытты.    Әр ел тәуелсіздігінің іргетасын өзінің ұлттық сипаттағы құндылықтары 

ар

р

қы

қы

лы

лы

ғ

ғ

ан

ан

а бе

б

кемдей алады. Сол себе

е

пт

п

і 

і 

де

де

,

,

ке

ке

з

з

ке

ке

лг

лг

ен

ен

м

м

ем

ем

ле

л

ке

к

т, әр ұлт 

аз

зат

ат

ты

ты

ғы

ғы

н

н

са

са

қ

қтап қалу үшін әрдайым

м

д

да

а

ру

руха

хани

ни

с

с

іл

іл

кі

кіні

ні

с

с 

жа

жа

са

сайт

йты

ын қадамдарға 

барып тұруы қажет. Мәселен, Біріккен Арабтар Әмірліктері, индонезиялықтар, 

Африка мемлекеттері секілді бірқатар елдердің шенеуніктері халықаралық 

ресми басқосуларда мәсісін сүйретіп келіп, Еуропалық киім үлгісін кигендерді 

шәлісімен «күйретіп» кететінін көріп жүрміз. Халықаралық жиындарда олар 

тек ұлттық киім киісімен-ақ «сіз кімсіз?» деген сұраққа толық жауап бере 

алады. Ал бі

бі

зд

зд

ің

ің ш

ш

ен

ен

еу

еу

ні

н

кт

кт

ер

ер

ш

ш

е?

е?

Ж

Ж

ау

ау

ап беру қиын. Сол себепт

пті 

і 

де

де

,

, ұл

ұл

тт

тт

ық

ық

патриотизм

м

ді

ді о

оят

яту

у үш

үш

ін

ін

б

б

із

з

ге

ге р

рух

ух

ан

ан

и

и

сі

сілкініс жасау қажет секіл

л

ді

ді

. Со

Со

л 

л

сі

сі

лк

лк

ін

ін

іс

і

ті

тің

ң 

бір жолын «шенеуніктердің дресс-коды ұлттық нақышпен өрнектелуі керек 

пе?» деген сауал арқылы іздеп көрелікші…

ас

Бас

ы 1

-

б

етте

О

О

т

та

а

н

нд

д

ы

ы

қ

қ

 дипломат

т

и

и

я

я

 

тарихын өзек еткен туынды

«Кеше ҚР білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов

шетелдік өнер оқ

оқ

у 

у 

ор

р

ын

ын

да

да

ры

ры

ны

ны

ң 

ң 

ре

ре

кт

кт

ор

ор

ла

а

рымен кездесті» 

деп хабарлай

ды

ды b

b

ne

ne

ws

ws

.k

.kz

z

са

са

йт

йт

ы.

ы. К

К

ез

езде

де

су

суге

ге Италия, Франция,

Беларусь, Қырғызстан, Әзірбайжан, Латвияның және отандық 

өнер институттарының басшылары қатысты.

Кеше елордадағы Ұлттық кітапханада «Қазақстан 

халықаралық қауымдастықта (жан-жақты дипломатия 

очерктері)» атты

ы к

к

іт

і

ап

ап

ты

ты

ң 

ң 

та

та

ны

ны

ст

ст

ыр

ыр

ыл

ыл

ым

ым

ы

ы

болды деп 

хабарлайды Қ

аз

азАқ

Ақ

па

пара

ра

т.

т.

БҰҰ-ның босқындар ісі жөніндегі агенттігі Сирияда 

билік және оппозициялық күштердің қақтығысы

салдарынан елден қашып шыққан сириялықтар саны 

1

1

ми

ми

лл

лл

ио

и

нға жеткенін мәлімдеді

ді

.

.

Кездесу барысында тараптар өз 

елде 

рін 


дегі өнер әлемінде орын 

ал

аған соңғы жа

ж

 ңалықтарымен  бө-лі

ліс 


с

ті

ті.

.

МиМи

ни

нист

ст

рр қа

қа

бб

ыл

ыл дд

ау

ауында бол-

ған қонақтар Қазақстан та рапының 

жы лы қабылдауына өз лебіздерін 

біл дірді. «Біз өзге салалармен бірге

мә дениет және өнер саласында да 

өзге ел дер мен қатар жылжып ке-

леміз. Басты мақ сат тар

ар

дыды

ң

ң бі

бі

рірі

б

бі-

і

лікті мамандарды ддая

ая

рлрл

ау

ауб

б

ололып

ып

 та былады.  Бұл ретте шетелдік өнер 

оқу орындарымен ынтымақтастық 

ор на тудың маңызы зор», – деп атап 

өтті кез десуде министр. 

Б.Жұмағұловтың айтуынша, 

би

биыл

ыл

ққ

ыр

ыкү

кү

йейе

к 

кай

ай

ынын

ан

ан бастап Қа-

за

ақ

қст


ст

ан

анн

ны

ңң 

ба

бар

р 

лылық 

қ

меме

к

ктептерінде ағыл шын  тілі  оқы тыла  бастайды. Бі-

рінші сыныпқа  баратын 367 мың 

бала  да ағылшын тілін оқитын бо-

лады. Ол атап өткендей, жыл сайын 

қа зақстандық студенттер шетелде 

оқып,  бі лім дерін  толықтыру

р

 мүм-


кіндігіне ие. Сон дай-

ақ

ақ жж

ыл

ылс

с

айай

ын

ын 

ше телдік жоғары оқу

о

оры


ры

нд

ндарар

ын

ыныңың 

1500 оқытушысы Қа зақ станға келіп 

дәріс оқиды.

Өз кезегінде Италиядағы Е.Р.Ду-

Туынды ҚР Президентінің көмек-

шісі Ер жан  Қазыхановтың  редак ция-

лауымен жа рық көрген.

Кітапта Тәуелсіздіктің 20 жылы 

ішін дегі Қа зақстанның жан-жақты 

ди

дип

п

лоло

 м

 мат

а

ияия

сы

сыд

д

аа

му

муын

ын

ың  басты ба

ба

ғығыт-

т-

баба

ғ да


да

р

рлалары

ры,  не


не

г

гізгі халық-ара лық және өңірлік ұйым  дар дағы 

біздің еліміздің қызметі, Мем лекет 

бас  шысы  Н.Назарбаевтың бей біт ші-

Б

Бұл мәліметті

і кеше БҰҰ-ның 

бос қындар ісі жөніндегі комис-

са ры Антонио Гутерреш таратып 

отыр. Оның айтуынша, 1 мил-

лион бос қынның жартысы ба-

ла  лар еке нін ай

й

тата

ды

ды.

. Си


Си

ри

риян

ян

ыңың

 

өз ішін де босыпып

ж

жүр

үрге


ге

н

нми

ми

лл-

лиондаған адам барын алға 

тарт қан Гутер реш «Сирия толық 

күй реуге бет ал ды» дегенді ай-

тады. Гутерреш «сырттан бе ріл-

ге

ген

н

гугу

ма

мани

ни

тата

рл

рлық

ы

 көмектің уақ-ША

ША

РТРТ

АР

АРАП

А

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚКаталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 3.5 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет