Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.5 Mb.
Pdf просмотр
бет5/26
Дата09.01.2017
өлшемі3.5 Mb.
#156
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

ТҮЙІН

Мансұр ХАМИТ (фото)

руге жататын мүлiк шарт бұзылғаннан ке-

йiн бiр ай мерзiмде осы қағидада бел гi-

ленген тәр 

тiппен шарт 

тың нотариалды 

куә лан ды рылған  кө шiр месiн  жұмыс  орны 

бо йынша кадр қызметiне бе рiп, қайтадан 

се нiмгерлiк  бас қаруға  бе рiледi.Мем-

лекеттiк қыз мет шiнiң мүлкiн се нiмгерлiк 

бас қаруға беруiне қа тысты мә лiмет жа-

риялауға жатпайды және мем лекеттiк ор-

ган дардың қызметтiк ақ паратын құрайды. 

Мемлекеттiк қызметшiнiң се 

нiмгерлiк 

басқаруға берiлген мүлiктен кiрiс алуға 

құқығы бар.

№38 (949) 

7.

7.

03

03

.2

.2

01

01

3

3

жы

жы

л,

л,

 

 

бе

б йсйс

ен

енбібі

www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТМемлекеттiк қызметшiлер үшін өз мүлкiн сенiмгерлiк басқаруға  берудің 

тәрт

р

ібі қалай белгіленген? 

Ри

Ри

на

нат,

т,

А

А

лм

лмат

ат

ы 

ы 

об

об

лы

л

сы

Мемлекеттiк қызметшiлердiң мүлкiн 

се нiмгерлiк басқаруға беру мәмiлелердiң 

немесе әкiмшiлiк актiнiң негiзiнде жүзеге 

асырылады. 

Мемлекеттiк қызметшi

қ

қ

ызы

ме

мтке кiрiс-

кен нен кейiн бiр айдың 

iшiн


де

де мм

үл

үлiктi

т сс

е-

е-нiмгерлiк басқаруға бере

дi

. Мемлекеттiк қыз метшi мүлiктi сенiмгерлiк басқаруға 

ар налған  шарттың  нотариалды  куә лан ды-

рыл ған  көшiрмесi нотариалды куәлан ды-

рыл ған  кү нiнен бастап он күн мерзiмде 

жұ мыс  орны бойынша мемлекеттiк орган-

ның кадр қызметiне бередi. Тараптардың 

бi

б

реуi  мүлiктi сенiмгерлiк басқаруғаа

а

р-р

на

налғ

лғ

анан

ш

шар

а

тты бұзған жағдайда,м

м

емем

-

лекеттiк қызметшi бұл туралы жұмыс орны бо йынша  кадр қыз метiне бiр ай мерзiмде 

ха барлайды, ал се нiм герлiк басқаруға бе-

Оның қылмыс әлемімен байланысы, кри-

ми налдық  қылтың-сылтыңының  бар-жоқ-

тығы да анықталады. Сосын жем қо

қ

рлықтанжи

жи

рене ме, жоқ сыбайластыы

ққ

ққа 

а 

жыжы

ғ

ғыл

ыл

а а

ке

кетете

 

ме, ол да білінеді», – дейді де тектордың теі

тік-


те рін санамалап шыққан Иоган Меркель.

Осылайша, алдағы уақытта поли гра фо ло-

гия зерттеулерін пайдалану біршама бағытта 

өрбуі мүмкін. Дегенмен шындық детекторын 

па

пай


й 

да

дала

ла

нуну

а

арқ

р

ылыл

ы

ыне

не

ұұ

та

тамы

мы

з?  «Кан ди дат-та

тард


рд

ан

анж

ж

ауау

ап

апа

алу


лу

а

арқ

рқ

ылыл

ы 

ы олол

а

ар дың  бұған де-йін заңға қайшы әрекет еткен-етпегенін бай-

қаймыз. Оның қылмыс әле мімен байланысы, 

кри миналдық  қылтың-сылтыңының  бар-

жоқ тығы да анық талады. Сосын жем қор лық-

та

т

н н

жи рене ме, жоқ сыбайл

ас

асты


ты

ққ

ққа 

а 

жыжы

 ғ

ғыл

ыл

аа

ке

кет

те ме, ол да білінеді», – де

е

йд

йді

і

деде

 т

текек

 т

тор

ор

дыдың 

ң

те тік терін санамалап шыққан Иоган Мер кель.Талқылау барысында белгілі бол ға нын-

дай, депутаттардың бірі полиграфты қол даса, 

екіншісі детектор арқылы  қыз мет кер таңдау-

дың тиімділігіне сеніңкіремеді. Мә селен, мә-

жі

жі  


лі

л

с мем

н Тұрсынбе

е

к  Өмір зақов мұны құқық қо

қор


р

ға

ғауу 

ор

оргага

нд

ндарар

ын

ынаа

ға

ға н

 н

аа

ем

еес, сыбайлас 

жем  қор лыққа  б

й

ей

іім тұратын мемлекеттік ла-

уа  зым дарға  да  кеңінен қолдану қажеттігін ал-

ға тар тады. «Мысалы,  АҚШ-та қандай да бір 

жа уапты лауазымға кіріспес бұрын сол орынға 

кан дидат  адамға  полиграф қолданылады. Ен-

де

деше, бізге де неге мемлекетті

тік 


к 

қы

қызмзмет

ет

кеке

қ

қа-

а

быбы

лдар алдында осындай з

з

ер

ертттт

еу

еуле

ле

рдрді

і 

папа

й-

й-даланбасқа?! Бұны тереңдету керек. Құқық 

қор ғау, ҰҚК, Шекара қызметі деп әрбір ор-

ганға қатысты неше түрлі тәртіп орната бер-

ген ше, неге бізге полиграф туралы арнайы 

заң 

ң

қабылдамасқа?» – дейді Тұрсынбек Өмір-за

за

қоқо

в.

в.С

С

ыбыб

ай

айла

лас 


с 

же

жемқ

мқ

орорлы

лы

ққққ

а 

бейім тұратынла у

аз

ымдар арасында полиграфты қолдану жө ніндегі  мұндай ұсыныс прокурор Иоган

Мер кельге майдай жақты. «100 пайыз қол-

даймын. Кейбір қызметтер шынымен де «бар-

мақ басты, көз қысты» дертіне тез бой үйретіп 

ала ды. Ендеше әлсін-әлсін дет

т

екек

то

орғ

рғ

а сас

лып 


тұ

тұ

рр ған жөн ондайларды»,

– ддей

ей

діді

М

Мер

ерке


ке

ль

ль 

мыр за. Бірақ прокурор депутаттың тиек еткен 

АҚШ-тағы полиграф мәселесін мүлдем те ріс-

ке шығарды. «Керісінше, АҚШ-та азаматтарды

полиграфологиялық зерттеулерден қорғау 

туралы заң шыққан-ды. Өйткені бұл мәселе 

ке зінде үлкен қоғамдық мәнге ие болып, он-

дай зерттеулер барысында  асы ра сіл теу ші лік-

тер, асы

ы

рара

па

пайд

йд

алал

ан

ануш

уш

ылыл

ық

ықта

та

рр

ба

ай қалды. 

Сондық


ық

та

танн 

да

дао

онд


нд

ағ

ағы

ы

азазам

ам

атат

та

тар

р

тіті

пт

пті бұндай 

тексеруден заң арқылы қорғануға мәжбүр бо-

лып жатыр. Түптеп келгенде детектордың ен-

гізілуі сыбайлас жемқорлыққа тосқауыл бо-

лып, халықтың құқық қорғау органына деген 

се німін арттыруы қажет», – дейді Мерк

р

ель. 


Де

Де

пупу

та

тат  Асхат  Бекенов шындық

қ

дд

ет

етек

ек

 т т

о-

о-ры

рын


н

а

ас

с

енен

ем

із деп сан соғып қалатт

ын

ын жжай

йт

т-тарға үңі леді. «Адам ағзасының, санасының 

же тілуі, мүмкіндігі шексіз ғой. Ендеше пси хо-

логиясы мығым адам әлгіндей аппаратты да 

ал дап соқпай ма?» – дейді Асхат Са ға би ден-

ұлы. Бақ 

са

сақ, о

о

ндай да болала

ды екен. Дегенмен 

мың на

ан 


н 

бі

біре

ре

у у 

ға

ғана

на

дд

ет

еек

екто


то

рд

рдыңың

д

дірріл

іл

ін ай на-лып өте алады.  «Тәжірибе жүзінде полиграфты 

еш   кім алдап көрген емес. Дегенмен арнайы 

да  йындықтан  өткен  азаматтар (барлаушы, 

тың  шы  секілді  –  авт. ) ғана бірдеңе етуге ты-

рысып, сол арқылы белгілі бір нәтижеге қол 

же

жет 

т 

кікі

зу

зуі  мүмкін. Бірақ жалпылам

а

ажұ

жұ

ртрт

-

шышы

лы

лықт

қты


ың бәрі бірдей олардың д

дең


ең

ге

гейі

йінд


нде

е

емес. Әлемде полиграфологиялық зерттеулер 80-98 пайызға дейін шынайы баға береді деп 

есептеледі», – дейді Меркель.  

МӘЖІЛІС

Ал депутат Айткүл Самақова жемқорлыққа қа тыс тылықты  тексеретін детектордың өзі 

«жем  қор» болып шықса қайтеміз?» деп айды 

ас панға  бір-ақ шығарды. «Нақтырақ айт қан-

да, де тектор ем

м

ес

ес, со

со

ныны

б

бас

ас

қақа

ра

раты

ты

нн

ад

адам

ам

 – по ли  гра фолог

ог

тете

рд

рдің

ің

өө

зі

зіс

с

ыбыб

ай

айла

лас


с

бо

болылы

п

пшықса ше? Өйткені ол өзінің алдына келетін 

жұрттың тағ дырын уысында  ұстап тұр  емес 

пе?», – дей ді  Айткүл Байғазықызы. «Онда 

мүлдем құ рыған шығармыз»  дегіміз келген 

еді. Мұн дайға қатысты Меркель мырза әу 

ба

баст

т

анан

«

«жа

жа

  ма

ма

нн

ой

ойдан аулақ болуға шақырды

ы

».».

 

 «З

«З

аңңд

 д

ыы

да

да, жа

жа

ққсы бастаманы да наш

ш

арар

 

адамдарға қарап жазбайықшы. Заңды дұрыс, жақсы адамдар  үшін арнап жазайық. Егер 

қандай да бір заңбұзушылықтар орын алса, 

оны құқық қорғау органдарының еншісіне 

қалдыралық», – деу

еу

мен шектелл

ді

д Меркель 

мырза. 


Мәжіліс ма

құ

лдаған заң жб

обасы алдағы 

уақытта екінші оқылымға түсетін болады. 

МАСС-МЕДИА ЖӘНЕ

КОММУНИКАЦИЯ  ИНСТИТУТЫ КЕРЕК

Дә

Дәст

ст

үрүр

лі сау


у

ал жолдау барысында депута

т 

т 

АлАл

да

данн

См

Смай

айыл


ыл

б

бүгінгі БАҚ-тың жайын ж

ыр

ыр--

лады. Депутат алдымен «Ақпараттық Қа-

зақстан–2020» бағдарламасының өзекті тұс-

та рына  тоқталып  өтіп, мемлекеттік ақпараттық 

сая саттың мәселелерін тілге тиек етті. «Қа-

зақстандық телевидениенің бүгінгі шы ғар-

машылық деңгейі еларалық бәсекеге сай 

ем

емес

ес

,,де

де

пп

бі

бірд

рд

енен

к

кес

ес

іпі

а

айтты Алдан Зей нол-

ла

аұ

 ұлы


лыБА

БАҚ Қ жә

және


не к

к

инино

о с


салалары,  ме диа биз-

нес, телеарналардағы режиссерлік-опе ра тор-

лық  қызмет, осы заманғы телетехника

ин женерлері, жаңа сипаттағы ақпарат құ рал-

дарының менеджменттік және маркетингтік 

сая сатын  қалыптастыра

а

ты

тын ка

к

дрлар даярр

лау 


қолға алынбаған. Бұл

ғ

ған

ан

аа

ем

емес

есқа

қа

заза

қс

қста

та

ндндық

ық

 телеарналарды шетелдік арзанқол 

б

бағ дар ла-ма лардың сәтсіз көшірмелері жаулап алған». 

Сосын Алдан Зейноллаұлы халықаралық

тә жірибеге жетік тележурналистердің  жоқ ты-

ғы 


нан шетелдік телерадио кор 

по 


ра-

ци

циял

л

арар

ымен


е

ш

шығар

ар

маа

шылық байланыс ор-

на

на т


тыл

ыл

ммай

ай

оо

ты

тырғ

рғ

ананын

ын

аа

йтты. «Біз олармен 

саяси, мә дени-рухани тақырыптарда сүбелі

жо ба ларды  бірге жасай алар едік. Аталған ол-

қы лықтардың орны толмай, «Ақпараттық Қа-

зақ стан–2020» 

мемлекеттік 

бағ  дар ла-

масының жо 

басында қарастырылған 

мақ  сат тарды жүзеге асыру мүмкін емес. Қыр-

уар қаржы бө лініп енг

нг

із

ізіл

і

іпіп

ж

жат

ат

қақа

н

нса

са

нднд

ық

ық 

те левидениенің мү

м

м

кікі

нд

ндік

ікте


тері

рі

нн д

де т


т

ол

олықық 

пайдалана ал май мыз», – дейді депутат. Оның 

айтуынша, мұн 

дай кемшілікке себеп көп. 

Дегенмен, де пу тат тың пайымынша, мұндағы 

басты олқылық – елі міздің жоғары оқу орын-

да

д

 рындағы  журу

 на листика  факультеттерінің 

оқ

оқ

у у 

ба

бағ 

ғ

дада

р 

 ла

лам


м

ал

алар

ар

ынының

ың ескіруінде. Олардың 

ғы

ы

л л

ым

ыми

и-

тете

х

х ни

ни

кака

лы

лық қ ба

ба

ззасы жұтаң. «Сон дық-

тан  же  келеген  оқу орындарындағы фа куль-

тет тер ді  оңтайландыру  арқылы  Астанада  бар-

лық жа 


ғынан қамтамасыз етілген, 

ше  тел   дердің аталған саладағы жетекші оқу 

орын  дарымен 

тығыз


з

қа

қары

р

м-қатынана

ста 


жұмыс іс 

тейтін Мас

с

с-

с-ме

ме

 ддиа

иа

жж

ән

әне 

е

коко

мм

мму-

у-

никация  инс титутын ашу ке рек. Ақпараттыңұлт пен мем лекеттің өмі ріндегі қазіргі және

ертеңгі ай рықша ықпалын ес 

кере отырып 

осылай жа 

сауға тиіспіз. Бұл институтты

Вашингтондағы ға ламға мәшһүр Телевидение

жә

жә

нене

р

ра

а

диди

ох

охаб

аб

арар

ла

лары

ры

н н

тарату академиясы

не

не

мемесе

се Н


Нью

ю-Й


ор

оркт

кт

егег

і 

і тете

л

ле және радио өнеріфа культеті  үлгісінде  ұйымдастыра  алар  едік», 

– дейді Алдан Зейноллаұлы. Астана

Әлемде 100-ге жуық тілде сөйлейтін елдер бар деп естідім. Ең көп тілді 

мемлекетке қай ел жатады?

Гүлназ, Тараз

Әлемдегі ең көп тілд

лд

і ме


м

млекет – Пап

ап

уа 


– Жаңа Гвинея. Өзі 

ша

шағығы

н

н елел

б

болол

ға

ғаны

ны

нана қ

қ

а-а-

ра мастан,  папуалықтардың  қолданысында 

820 тіл бар екен. Қолданыстағы тілдердің 

көбі тіпті бір топтағы туыс тілдерге жат пай-

ды. Бұл көрсеткіш әлемдегі  тілдердің 12 

па йызын құрайды. Дегенмен аталған сан 

әр

әр

 д д

ай

айым

ым

өө

зг

згер

ер

іпіп

т

тұр

ұр

адад

ы. Себебі кейбір тіл-

де

де

рр жо

о

ғаға

лы

лып кекетс

тсе,


е

кей


ей

де керісінше жа ңа-

дан қосылып жатады. Оның себебі ежелден 

жер гілікті  тұрғындардың ел ішіндегі  ара-

лас тығы төменгі деңгейде болған

ан

. ШаШ

ғын 


ау

ау

ылыл

 дардың  өзі  орман-тоға

йл

йлар


ар

ды

дың

ң

қақа-

-

лың  болу есебінен екінші ауыл адам да-рымен араласа алмайтын болған. Аталған 

елде  үш мемлекеттік тіл бар: ток-писин, 

хи ри-мотуа және ағылшын тілі. Іс жүзінде 

ха лықтың 

ң

2 пайызы ғана ағылшын тілін бі-леді

д

.. Тү

Тү

рлрл

і

ауау

ыл

ылда

да

рр

ме

мен

н

айай

ма

мақт

қт

арар

дың тұр-


ғын

нда


да

ры

ры өөза

за

рара б

б

ірі

т

тіл

іл е


де с

с

өйөйле

ле

ссссе өзге ай-

мақ 


тармен араласу үшін мемлекеттік 

тіл дердің  бірін меңгеру керек.Қа

Қа

на

на

т БІРЛІКҰЛЫ

О

ЙТҮРТ

Т

КК

І

БҰЛ БАСТАМАҒА САНАЛЫ ТҮРДЕ КЕЛУІМІЗ КЕРЕК

Дресс код (ағылшынның dress code – «киім 

кодексі» деген сөзінен ш

ш

ыққ

қан) – арнай

ай

ы іс-


ша ра мен мекемеге

а

арн

рн

апап к

к

иіиі

ле

леті

т

нн

ки

иім

ім

ффор

ор

--

масы. Құдайға шүкір,

р

қаз


а

ір

бб

і

ізде

і

гі ҚҚ

ор

ғаныс 

саласындағы кеден, шекара, әскери қыз-

меткерлердің, судьялардың киім үлгісі ұлттық 

си патқа  бет  бұра  бастады. Тіпті халықаралық 

спорт тық  сайыстарда, олимпиадаларда қазақы 

ки

кім талай жұр

ұ

ттың таңдайын қақтырып жүр. Б

Бі

ррақ

ақ

тт

а,

а,б

бұл


ұл

м

мәсәсел

ел

егег

е

ешенеуніктеріміз  үрке 

қа

қарарайт

йт

ынын с

сек


екіл

лді


ді. 

Ір

Ірге

ге

дедегі қырғыз депутаттары 

айыр қалпағын,  өзбектер ала тақиясын ұлттық 

брендке айналдырып алса да, біздегі сең қоз-

ғалған емес. Бұл жөнінде ҚР Парламенті Мә жі-

лісінің депутаты Бақытбек Смағұлмен әңгі ме-

лес кенімізде, ол азаматтың мемлекеттік 

қыз   меттің  түрлі саласында жүрген  аза мат та ры-

мыздың барлығының 

ң 

ұл

ұлтттт

ық

ықн

н

ақақ

ыш

ышта

т

кк

иі

иінгнг

ен

енін

ін

 қол дайтынын  білдік.

О

Ол:

л: «


«

Ег

Егер

ер

ббіз

із

ұұ

лт

лттытық 

қ бе


без

з

енен-

-

дірілген киім кисек, бұл мемлекетіміздің Тәуелсіз ел екенін көрсететін бастама болар еді» 

дей ке 


ле, әр ұлт өз ерекшеліктерін сақтау 

керектігін де айтты. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 3.5 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет