Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.5 Mb.
Pdf просмотр
бет4/26
Дата09.01.2017
өлшемі3.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

7.03.2013 жыл, 

бейсенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

САЯСИ БЮРО

Мемлекеттiк қызметшiлер мүлкiн сенiмгерлiк 

басқаруға қалай береді?

Папуа – Жаңа Гвинея  820 тілде сөйлейді

Мемлекеттiк қызметшiлер үшін өз мүлкiн сенiмгерлiк басқаруға берудің 

тәртібі қалай белгіленген? 

Ринат, Алматы облысы

Мемлекеттiк қызметшiлердiң мүлкiн 

се нiмгерлiк басқаруға беру мәмiлелердiң 

немесе әкiмшiлiк актiнiң негiзiнде жүзеге 

асырылады. 

Мемлекеттiк қызметшi қызметке кiрiс-

кен нен кейiн бiр айдың iшiнде мүлiктi се-

нiмгерлiк басқаруға бередi. Мемлекеттiк 

қыз метшi мүлiктi сенiмгерлiк басқаруға 

ар налған шарттың нотариалды куә лан ды-

рыл ған көшiрмесi нотариалды куәлан ды-

рыл ған кү нiнен бастап он күн мерзiмде 

жұ мыс орны бойынша мемлекеттiк орган-

ның кадр қызметiне бередi. Тараптардың 

бiреуi мүлiктi сенiмгерлiк басқаруға ар-

налған шартты бұзған жағдайда, мем-

лекеттiк қызметшi бұл туралы жұмыс орны 

бо йынша кадр қыз метiне бiр ай мерзiмде 

ха барлайды, ал се нiм герлiк басқаруға бе-

Оның қылмыс әлемімен байланысы, кри-

ми 

налдық қылтың-сылтыңының бар-жоқ-тығы да анықталады. Сосын жем қорлықтан 

жи рене ме, жоқ сыбайластыққа жы ғыла кете 

ме, ол да білінеді», – дейді де тектордың тетік-

те рін санамалап шыққан Иоган Меркель. 

Осылайша, алдағы уақытта поли гра фо ло-

гия зерттеулерін пайдалану біршама бағытта 

өрбуі мүмкін. Дегенмен шындық детекторын 

пай далану арқылы не ұтамыз? «Кан ди дат-

тардан жауап алу арқылы олар дың бұған де-

йін заңға қайшы әрекет еткен-етпегенін бай-

қаймыз. Оның қылмыс әле мімен байланысы, 

кри 


миналдық қылтың-сылтыңының бар-

жоқ тығы да анық талады. Сосын жем қор лық-

тан жи рене ме, жоқ сыбайластыққа жы ғыла 

кете ме, ол да білінеді», – дейді де тек тордың 

те тік терін санамалап шыққан Иоган Мер кель.

Талқылау барысында белгілі бол ға нын-

дай, депутаттардың бірі полиграфты қол даса, 

екіншісі детектор арқылы қыз мет кер таңдау-

дың тиімділігіне сеніңкіремеді. Мә селен, мә-

жі  ліс мен  Тұрсынбек  Өмір зақов  мұны  құқық 

қор ғау органдарына ға на емес, сыбайлас 

жем  қор лыққа бейім тұратын мемлекеттік ла-

уа  зым дарға да кеңінен қолдану қажеттігін ал-

ға тар тады. «Мысалы,  АҚШ-та қандай да бір 

жа уапты лауазымға кіріспес бұрын сол орынға 

кан дидат адамға полиграф қолданылады. Ен-

деше, бізге де неге мемлекеттік қызметке қа-

былдар алдында осындай зерттеулерді пай-

даланбасқа?! Бұны тереңдету керек. Құқық 

қор ғау, ҰҚК, Шекара қызметі деп әрбір ор-

ганға қатысты неше түрлі тәртіп орната бер-

ген ше, неге бізге полиграф туралы арнайы 

заң қабылдамасқа?» – дейді Тұрсынбек Өмір-

зақов. Сыбайлас жемқорлыққа бейім тұратын 

ла уазымдар арасында полиграфты қолдану 

жө ніндегі мұндай ұсыныс прокурор Иоган 

Мер кельге майдай жақты. «100 пайыз қол-

даймын. Кейбір қызметтер шынымен де «бар-

мақ басты, көз қысты» дертіне тез бой үйретіп 

ала ды. Ендеше әлсін-әлсін детекторға салып 

тұр ған жөн ондайларды», – дейді Меркель 

мыр за. Бірақ прокурор депутаттың тиек еткен 

АҚШ-тағы полиграф мәселесін мүлдем те ріс-

ке шығарды. «Керісінше, АҚШ-та азаматтарды Шындық детекторын шекпенділер ғана 

емес, шенділерге де қолдануға не кедергі?

полиграфологиялық зерттеулерден қорғау 

туралы заң шыққан-ды. Өйткені бұл мәселе 

ке зінде үлкен қоғамдық мәнге ие болып, он-

дай  зерттеулер  барысында  асы ра сіл теу ші лік-

тер, асырапайдаланушылықтар бай қалды. 

Сондықтан да ондағы азаматтар тіпті бұндай 

тексеруден заң арқылы қорғануға мәжбүр бо-

лып жатыр. Түптеп келгенде детектордың ен-

гізілуі сыбайлас жемқорлыққа тосқауыл бо-

лып, халықтың құқық қорғау органына деген 

се німін арттыруы қажет», – дейді Меркель. 

Депутат Асхат Бекенов шындық детек то-

ры на  сенеміз деп сан соғып қалатын жайт-

тарға үңі леді. «Адам ағзасының, санасының 

же тілуі, мүмкіндігі шексіз ғой. Ендеше пси хо-

логиясы мығым адам әлгіндей аппаратты да 

ал дап соқпай ма?» – дейді Асхат Са ға би ден-

ұлы. Бақ сақ, ондай да болады екен. Дегенмен 

мың нан біреу ғана детектордың дірілін ай на-

лып өте алады.  «Тәжірибе жүзінде полиграфты 

еш   кім алдап көрген емес. Дегенмен арнайы 

да  йындықтан өткен азаматтар (барлаушы, 

тың  шы  секілді  –  авт. ) ғана бірдеңе етуге ты-

рысып, сол арқылы белгілі бір нәтижеге қол 

жет 


кізуі мүмкін. Бірақ жалпылама жұрт-

шылықтың бәрі бірдей олардың деңгейінде 

емес. Әлемде полиграфологиялық зерттеулер 

80-98 пайызға дейін шынайы баға береді деп 

есептеледі», – дейді Меркель.  

МӘЖІЛІС


Ал депутат Айткүл Самақова жемқорлыққа 

қа 


тыс 

тылықты тексеретін детектордың өзі 

«жем  қор» болып шықса қайтеміз?» деп айды 

ас панға бір-ақ шығарды. «Нақтырақ айт қан-

да, де тектор емес, соны басқаратын адам – 

по ли  гра фологтердің  өзі  сыбайлас  болып 

шықса ше? Өйткені ол өзінің алдына келетін 

жұрттың тағ дырын уысында ұстап тұр емес 

пе?», – дей ді Айткүл Байғазықызы. «Онда 

мүлдем құ рыған шығармыз»  дегіміз келген 

еді. Мұн дайға қатысты Меркель мырза әу 

бастан «жа  ман ойдан аулақ болуға шақырды». 

«Заң 

ды да, жақсы бастаманы да нашар адамдарға қарап жазбайықшы. Заңды дұрыс, 

жақсы адамдар үшін арнап жазайық. Егер 

қандай да бір заңбұзушылықтар орын алса, 

оны құқық қорғау органдарының еншісіне 

қалдыралық», – деумен шектелді Меркель 

мырза. 


Мәжіліс мақұлдаған заң жобасы алдағы 

уақытта екінші оқылымға түсетін болады. МАСС-МЕДИА ЖӘНЕ 

КОММУНИКАЦИЯ  ИНСТИТУТЫ КЕРЕК

Дәстүрлі сауал жолдау барысында депутат 

Алдан Смайыл бүгінгі БАҚ-тың жайын жыр-

лады. Депутат алдымен «Ақпараттық Қа-

зақстан–2020» бағдарламасының өзекті тұс-

та рына тоқталып өтіп, мемлекеттік ақпараттық 

сая саттың мәселелерін тілге тиек етті. «Қа-

зақстандық телевидениенің бүгінгі шы ғар-

машылық деңгейі еларалық бәсекеге сай 

емес, – деп бірден кесіп айтты Алдан Зей нол-

ла ұлы, – БАҚ және кино салалары, ме диа биз-

нес, телеарналардағы режиссерлік-опе ра тор-

лық қызмет, осы заманғы телетехника 

ин женерлері, жаңа сипаттағы ақпарат құ рал-

дарының менеджменттік және маркетингтік 

сая сатын қалыптастыратын кадрлар даярлау 

қолға алынбаған. Бұл ғана емес, қазақстандық 

телеарналарды шетелдік арзанқол бағ дар ла-

ма лардың сәтсіз көшірмелері жаулап алған». 

Сосын Алдан Зейноллаұлы халықаралық 

тә жірибеге жетік тележурналистердің  жоқ ты-

ғы 


нан шетелдік телерадио кор 

по 


ра-

цияларымен шығармашылық байланыс ор-

на тыл май отырғанын айтты. «Біз олармен 

саяси, мә дени-рухани тақырыптарда сүбелі 

жо ба ларды бірге жасай алар едік. Аталған ол-

қы лықтардың орны толмай, «Ақпараттық Қа-

зақ стан–2020» 

мемлекеттік 

бағ  дар ла-

масының жо 

басында қарастырылған 

мақ  сат тарды жүзеге асыру мүмкін емес. Қыр-

уар қаржы бө лініп енгізіліп жатқан сандық 

те 


левидениенің мүм 

кіндіктерін де толық 

пайдалана ал май мыз», – дейді депутат. Оның 

айтуынша, мұн 

дай кемшілікке себеп көп. 

Дегенмен,  де пу тат тың  пайымынша,  мұндағы 

басты олқылық – елі міздің жоғары оқу орын-

да рындағы  жур на листика  факультеттерінің 

оқу  бағ дар ла маларының  ескіруінде.  Олардың 

ғы лыми-тех никалық  базасы  жұтаң.  «Сон дық-

тан же  келеген оқу орындарындағы фа куль-

тет тер ді  оңтайландыру  арқылы  Астанада бар-

лық жа 

ғынан қамтамасыз етілген, ше  тел   дердің  аталған  саладағы  жетекші  оқу 

орын  дарымен 

тығыз 

қарым-қатынаста  жұмыс  іс тейтін  Мас с-ме диа  және  комму-

никация  инс титутын ашу ке рек. Ақпараттың 

ұлт пен мем лекеттің өмі ріндегі қазіргі және 

ертеңгі ай 

рықша ықпалын ес 

кере отырып 

осылай жа 

сауға тиіспіз. Бұл институтты 

Вашингтондағы ға ламға мәшһүр Телевидение 

және ра диохабарларын тарату академиясы 

немесе Нью-Йорктегі теле және радио өнері 

фа культеті үлгісінде ұйымдастыра алар едік», 

– дейді Алдан Зейноллаұлы.  

Астана

Әлемде 100-ге жуық тілде сөйлейтін елдер бар деп естідім. Ең көп тілді 

мемлекетке қай ел жатады?

Гүлназ, Тараз

Әлемдегі ең көп тілді мемлекет – Папуа 

– Жа ңа Гвинея. Өзі шағын ел болғанына қа-

ра мастан, папуалықтардың қолданысында 

820 тіл бар екен. Қолданыстағы тілдердің 

көбі тіпті бір топтағы туыс тілдерге жат пай-

ды. Бұл көрсеткіш әлемдегі тілдердің 12 

па йызын құрайды. Дегенмен аталған сан 

әр дайым өзгеріп тұрады. Себебі кейбір тіл-

дер жоғалып кетсе, кейде керісінше жа ңа-

дан қосылып жатады. Оның себебі ежелден 

жер гілікті тұрғындардың ел ішіндегі ара-

лас тығы төменгі деңгейде болған. Шағын 

ауыл дардың өзі орман-тоғайлардың қа-

лың болу есебінен екінші ауыл адам да-

рымен араласа алмайтын болған. Аталған 

елде үш мемлекеттік тіл бар: ток-писин, 

хи ри-мотуа және ағылшын тілі. Іс жүзінде 

ха лықтың 2 пайызы ғана ағылшын тілін бі-

леді. Түрлі ауылдар мен аймақтардың тұр-

ғын дары өзара бір тілде сөйлессе өзге ай-

мақ 


тармен араласу үшін мемлекеттік 

тіл дердің бірін меңгеру керек.Қанат БІРЛІКҰЛЫ

ОЙТҮР


ТКІ

Атқамінерлердің дресс-коды ұлттық нақышпен өрнектелуі керек пе?

БҰЛ БАСТАМАҒА САНАЛЫ ТҮРДЕ 

КЕЛУІМІЗ КЕРЕК

Дресс код (ағылшынның dress code – «киім 

кодексі» деген сөзінен шыққан) – арнайы іс-

ша ра мен мекемеге арнап киілетін киім фор-

масы. Құдайға шүкір, қазір біздегі Қорғаныс 

саласындағы кеден, шекара, әскери қыз-

меткерлердің, судьялардың киім үлгісі ұлттық 

си патқа бет бұра бастады. Тіпті халықаралық 

спорт тық сайыстарда, олимпиадаларда қазақы 

киім талай жұрттың таңдайын қақтырып жүр. 

Бі рақ та, бұл мәселеге шенеуніктеріміз үрке 

қарайтын секілді. Іргедегі қырғыз депутаттары 

айыр қалпағын, өзбектер ала тақиясын ұлттық 

брендке айналдырып алса да, біздегі сең қоз-

ғалған емес. Бұл жөнінде ҚР Парламенті Мә жі-

лісінің депутаты Бақытбек Смағұлмен әңгі ме-

лес 

кенімізде, ол азаматтың мемлекеттік қыз   меттің  түрлі  саласында  жүрген  аза мат та ры-

мыздың барлығының ұлттық нақышта киінгенін 

қол дайтынын білдік. Ол: «Егер біз ұлттық бе зен-

дірілген киім кисек, бұл мемлекетіміздің 

Тәуелсіз ел екенін көрсететін бастама болар еді» 

дей ке 


ле, әр ұлт өз ерекшеліктерін сақтау 

керектігін де айтты. Бақытбек СМАҒҰЛ, 

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты:

– Мәселен, «сәукеле» деген сөздің мағы-

на сына үңілсеңіз, «сау келе жатыр» деген 

ұғымды береді екен. Яғни, осы сөзбен-ақ 

ба б аларымыз ары таза қыздарына сәукеле 

ки гізгенін байқайсыз. Осындай мәні мен ма-

ңызы бар киім үлгілерін заманауи қалыпта 

жаң ғыртып, мемлекеттік қызметкер де, қа-

рапайым халық та ұлттық сипатта киінуіне 

бо лады деп ойлаймын. Президентіміздің өзі 

«білімге болсын, дінге болсын, салт-дәстү рі-

мізбен баруымыз керек» деген болатын. 

Сон дықтан да, салт-дәстүрімізге сай киім үл-

гісін таңдау үшін де саналы түрде шешім қа-

был дауымыз  керек. 

АЛДЫМЕН ҰЛТТЫҚ ДЕҢГЕЙДЕ ОЙЛАНУ 

МӘСЕЛЕСІН ШЕШІП АЛУ ҚАЖЕТ

Саясаттанушы Сайполла Сапанов болса, 

шенеуніктердің сыртқы киім киісіне қарап, оның 

ішкі ойын біле алмайтынымызды, сондықтан 

жаһандану жағдайында әлем бізді қалай 

таниды, сол үлгіде, яғни классикалық түрде 

киіне бергеніміз жөн екенін айта келіп, бірде 

Елбасымыз ұлттық шапан киген кезде халықтың 

бір сілкініп қалғанын да тілге тиек етті.  

Сайполла САПАНОВ, саясаттанушы:

– Мұсылман елдерінің көпшілігі өз де-

рінің се німіне байланысты ди пло матиялық 

эти кет қа лыптастырып алған. Бізде ондай 

дипломатиялық эти кет болмағандықтан да 

мәселенің байыбына бару қажет. Ал енді 

түрлі шараларда мем 

ле 

кеттік деңгейдегі 

шенеуніктер ұлттық киім киіп шық са, рухани 

сілкініс болар еді. Елбасының өзі Наурыз 

мерекесінде шапан киген кезде, ел елең ете 

түскен болатын. Осындай қадамдар көп 

болса, қуанар едім. Дейтұрғанмен, ұлттық 

киім киюден бұрын, ұлттық деңгейде ойлану 

мәселесін шешіп алу керек деп ойлаймын.

ҰЛТТЫҚ КИІМ МЕМЛЕКЕТТІК 

ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ СТАТУСЫН 

КӨТЕРУІ МҮМКІН

Саясаттанушы Мақсат Жақау ішкі руха ния-

тына, субмәдениетіне баса назар аударатын ел-

дердің шенеуніктері ұлттық нақышта киінетінін, 

бұған белгілі бір дәрежеде сол елдің наным-

сенімі мен діні де әсер етіп отырғанын айтады. 

Жас саясаткер бір сөзінде «Ұлттық киім мем ле-

кеттік қызметкердің статусын жоғарылатуы 

мүмкін» деген пікірді де айтып қалды. 

Мақсат ЖАҚАУ, саясаттанушы:

– Шенеуніктеріміз жаппай ою-өрнекке 

ма  лынбай, осындай жанама түрде қазақ-

тық ты білдіретін атрибуттары бар киімдерді 

кигені жөн секілді. Мемлекеттік қыз 

мет-

керлердің ұлттық нақыштан бір үлгіде киінуі 

меніңше, мемлекеттік қызметкердің статусын 

жоғарылатуы мүмкін. Неге дейсіз бе? Кез 

келген құқық қорғаушының немесе әскери 

киімді кисеңіз, ерекше сезімге бөленесіз. 

Бұл да дәл сондай сезімдер сыйлайды деп 

білемін. Бірақ, солай екен деп, әсірелеп 

жіберсек, күлкіге қалуымыз мүмкін.  

МІНДЕТТЕУМЕН ЕМЕС, ҚҰРМЕТТЕУМЕН 

ҚАЛЫПТАСАТЫН ҮРДІС

Шенеуніктердің дресс-кодын ұлттық өр-

некпен өрнектеу мәселесінің заңдық жағын қа-

лай үйлестіруге болатынын білу үшін ҚР Пар-

ламенті Мәжілісінің депутаты Рамазан 

Сәр 


пековпен пікірлескенімізде, бізде мем-

лекеттік қызметкерлерді ұлттық нақышпен киін-

ді руді міндеттейтін талаптар жоқтығын, ше тел-

дік тердің ұлттық киінуіне байланысты мәселеге 

тереңірек үңіліп, олардың ұлттық заңнамасында 

арнайы талаптар бар ма, жоқ па, сол мәселені 

зерделеп көру қажеттігін сөз етті. 

Рамазан СӘРПЕКОВ, 

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты:

– Малайзия, Араб елдерінің киімдері 

ұлт тық киім ғана емес, дінмен де байланысы 

бар. Өзбектің депутаты да, жүргізушісі де, 

са ту шысы да басынан ала тақиясын тас та-

майды. Қырғыздардың да айырқалпақтан 

айы рылмауы міндеттеумен қалыптасқан үр-

діс емес. Бұл ұлттық дәстүрді құрметтеу ар-

қылы қолданысқа еніп отырғанын тү сі нуі міз 

керек. 

Рамазан Сәрпеков мұнымен қоса, бізді көп-

те ген мемлекеттер төрткүл дүниедегі елшілігіміз 

ар қылы танып отырғанын, сондықтан да елі міз-

дің дипломатия саласында бұл бастаманы 

қолға алуға болатынын айтып: «Тек елшілер 

ғана емес, сол елшілікте қызмет жасайтын 15-

20 шақты қызметкерлер де ұлттық нақышы бар 

киім кисе, кереметтей жетістікке жеткен болар 

едік. Әр елшіліктің қызметкері біздің мемлекет 

атынан жұмыс жасап жатыр. Сондықтан да, 

олар ұлттық нақышта киінсін дейтін болсақ, бір 

түрдегі киім үлгісін қалыптастыруымыз қажет. 

Әр мемлекетте әртүрлі болса, шетелдіктерді ша-

тас тырамыз. Мысалы, қазір судьялар мемлекет 

аты нан сот билігін атқарған уақытта, сот про-

цесінде қазақы өрнекті киім киеді. Бұл үрдісті 

түпкілікті қалыптастырып үлгердік. Тура осындай 

қадамға баруға болады» деп ойын қорытты.    

Әр ел тәуелсіздігінің іргетасын өзінің ұлттық сипаттағы құндылықтары 

арқылы ғана бекемдей алады. Сол себепті де, кез келген мемлекет, әр ұлт 

азаттығын сақтап қалу үшін әрдайым да рухани сілкініс жасайтын қадамдарға 

барып тұруы қажет. Мәселен, Біріккен Арабтар Әмірліктері, индонезиялықтар, 

Африка мемлекеттері секілді бірқатар елдердің шенеуніктері халықаралық 

ресми басқосуларда мәсісін сүйретіп келіп, Еуропалық киім үлгісін кигендерді 

шәлісімен «күйретіп» кететінін көріп жүрміз. Халықаралық жиындарда олар 

тек ұлттық киім киісімен-ақ «сіз кімсіз?» деген сұраққа толық жауап бере 

алады. Ал біздің шенеуніктер ше? Жауап беру қиын. Сол себепті де, ұлттық 

патриотизмді ояту үшін бізге рухани сілкініс жасау қажет секілді. Сол сілкіністің 

бір жолын «шенеуніктердің дресс-коды ұлттық нақышпен өрнектелуі керек 

пе?» деген сауал арқылы іздеп көрелікші…

Басы 1-бетте

Білім және ғылым министрі шетелдік 

ЖОО ректорларымен кездесті

Отандық дипломатия 

тарихын өзек еткен туынды

Сириялық босқындар 

саны 1 миллионға жеткен

«Кеше ҚР білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов 

шетелдік өнер оқу орындарының ректорларымен кездесті» 

деп хабарлайды bnews.kz сайты. Кездесуге Италия, Франция, 

Беларусь, Қырғызстан, Әзірбайжан, Латвияның және отандық 

өнер институттарының басшылары қатысты.

Кеше елордадағы Ұлттық кітапханада «Қазақстан 

халықаралық қауымдастықта (жан-жақты дипломатия 

очерктері)» атты кітаптың таныстырылымы болды деп 

хабарлайды ҚазАқпарат.

БҰҰ-ның босқындар ісі жөніндегі агенттігі Сирияда 

билік және оппозициялық күштердің қақтығысы 

салдарынан елден қашып шыққан сириялықтар саны 

1 миллионға жеткенін мәлімдеді.

Кездесу барысында тараптар өз 

елде 

рін 


дегі өнер әлемінде орын 

алған соңғы жа ңалықтарымен бө-

ліс ті.  Министр  қа был дауында  бол-

ған қонақтар Қазақстан та рапының 

жы лы қабылдауына өз лебіздерін 

біл дірді. «Біз өзге салалармен бірге, 

мә дениет және өнер саласында да 

өзге ел дер мен қатар жылжып ке-

леміз. Басты мақ сат тардың бірі бі-

лікті мамандарды даярлау болып 

та былады. Бұл ретте шетелдік өнер 

оқу орындарымен ынтымақтастық 

ор на тудың маңызы зор», – деп атап 

өтті кез десуде министр. 

Б.Жұмағұловтың айтуынша, 

биыл қыркүйек айынан бастап Қа-

зақ станның  бар лық  мектептерінде 

ағыл шын тілі оқы тыла бастайды. Бі-

рінші сыныпқа  баратын 367 мың 

бала да ағылшын тілін оқитын бо-

лады. Ол атап өткендей, жыл сайын 

қа зақстандық студенттер шетелде 

оқып, бі лім дерін толықтыру мүм-

кіндігіне ие. Сон дай-ақ жыл сайын 

ше телдік жоғары оқу орындарының 

1500 оқытушысы Қа зақ станға келіп 

дәріс оқиды.

Өз кезегінде Италиядағы Е.Р.Ду-

Туынды ҚР Президентінің көмек-

шісі Ер жан Қазыхановтың редак ция-

лауымен жа рық көрген.

Кітапта Тәуелсіздіктің 20 жылы 

ішін дегі  Қа зақстанның  жан-жақты 

ди пло матиясы  да муының  басты 

бағыт-бағ дар лары,  не гізгі  халық-

ара лық  және  өңірлік  ұйым  дар дағы 

біздің еліміздің қызметі, Мем лекет 

бас  шысы  Н.Назарбаевтың  бей біт ші-

Бұл мәліметті кеше БҰҰ-ның 

бос қындар ісі жөніндегі комис-

са ры Антонио Гутерреш таратып 

отыр. Оның айтуынша, 1 мил-

лион бос қынның жартысы ба-

ла  лар  еке нін  айтады.  Сирияның 

өз ішін де босып жүрген мил-

лиондаған адам барын алға 

тарт қан Гутер реш «Сирия толық 

күй реуге бет ал ды» дегенді ай-

тады. Гутерреш «сырттан бе ріл-

ген гуманитарлық көмектің уақ-

ШАРТАРАП

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚВенесуэла 7 күн 

аза тұтады

Венесуэла вице-президенті Николас Мадуро елдің 

ұлттық телеарнаның тікелей эфирінде көзіне жас ала 

отырып, ел президенті Уго Чавестің қайтыс болғандығы 

туралы хабарлаған болатын. Н.Мадуро шұғыл үкімет 

кеңесін шақырып, билікті уақытша өз қолына алды. 

Оны Венесуэла армиясының басшылығы қолдап 

отыр. Уго Чавесті жер қойнына тапсыру рәсімі жұма 

күніне белгіленіп, Венесуэла елінде 7 күндік азат тұту 

жарияланды. Іргелес Куба елі де үш күн бойы қара 

жамылады.

Николас Мадуроның мәлім-

де  уінше, Уго Чавес Венесуэла 

елінің жауларының қастандық 

әре  кетінен  қатерлі  ісікке  ду шар 

болып, көз жұмған. АҚШ-ты 

айып таған 

вице-президент 

америкалық екі дипломатты 

Ве  несуэладан  шығарып  жібер-

ді. 

Симон Боливардың жолын жал ғастырып, социализм идея-

сын тұғыр еткен Уго Чавес билік 

ет кен 14 жылда АҚШ-тың бас 

ау  руына айналғаны мәлім.  Са-

рап  шылар әлемдік саясатта өз 

орнын тапқан Уго Чавестің өлі-

мі н ен кейін Латын Америкасы 

ел де рінің АҚШ-қа ықпалы бә-

сең 

дейтінін, үшінші әлемдегі со циа листік  қозғалыстардың 

әл 


сі 

рейтінін айтады.  Ве 

не-

суэлада жа ңа президенттік сай-лау Уго Ча вес өлімінен кейін 30 

күннің ішінде өтеді.

ни  атын дағы  консер ва то рияның 

рек торы Ви целло Саверио Қа зақ-

станда білім мен өнер саласы жақсы 

дамып келетінін сөз етті. «Бүгінгі күні 

Қазақстанда өнер мен мә 

дениет 


қар қынды дамып келеді. Бұл са ла-

лар 


ды дамытуға үлкен көңіл бө-

лінеді. Мәдениет орталығы – Ита-

лияда бұл үдеріс сәл тоқтағандай. 

Біз  де  қазақстандық  сту дент тер  оқи-

ды. Оларға қарап, қазақтардың 

білім мен өнерді меңгеруге деген 

зор ұмтылысын байқаймыз. Сіз дер-

ден үйренеріміз бар», – деді 

Саверио.

«Бізде шетел бөлімі бар. Онда 

түр лі елдерден 200 студент оқиды. 

Қуан татыны,  қа зақстандық  сту дент-

тер мықты бәсе ке лестікке төтеп бере 

ала ды. Дайындықтары өте жақсы 

екені аңғарылады. Мұның ма ңы зы 

зор деп ойлаймын», – деді өз сө-

зінде П.И.Чайковский атындағы 

Мәс кеу  мем лекеттік  академиялық 

кон  сер ва то риясының  ректоры  Алек-

сандр Соколов.

Бақытжан Жұмағұлов алдағы уа-

қытта ынтымақтастық аясы кеңейе 

тү сетініне сенім білдірді.

лікті алға жетелеу мен жаһандық 

қауіпсіздікті нығайту бастама 

ла-


рының рөлі егжей-тегжейлі ашылып 

көрсетілген.

Тұсаукесер рәсіміне мемлекеттік 

ор 


ган 

дарының, білім беру меке-

мелерінің,  Қа зақ станда  тіркелген 

ха лықаралық  ұйым дар дың,  ҚР 

Сырт қы істер министрлігінің өкілдері 

қатысты.


тылы жеткізіліп жат 

паға 


нын 

ескертіп,  қақ ты ғыс  тарды  дереу 

тоқтату қажетін айт  ты. БҰҰ де-

ре гінше,  бос қын дар   барған  ел-

дерінің азық-түлік қо рына да 

кері әсер етіп отыр. Бос қын дар-

дың көпшілігі көр шілес Ливан, 

Иор дания, Түр кия, Ирак және 

Египетке қа шып бар ған. Башар 

Асад  ре жи міне  қар сы  кү рес  бас-

талғалы бе рі елде 70 мыңнан 

астам адам опат болған.

Б

А

СЫЛЫМҚазір шенеунігіңізді былай қойып, «қаратабан» халқыңыз да ұлттық киімге мұрнын шүйіре қарайды. 

Осының салдарынан қазақтың көз жауын алар ұлттың өрнегі, ұлттық киімі «сары сандықта» сарғайып 

жатыр. Өткен жылы қырғыздың Жалал-Абад қаласының жергілікті әкім аппаратының шенеуніктері мен 

басқа да мемлекеттік мекеме қызметкерлері әр жұма сайын жұмысқа ұлттық киім киіп келуге міндеттелген 

болатын. Бәлкім, сананы жаңғырту үшін бізге де осындай қадамға бару қажет шығар. Сіз не уәж айтасыз?


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 3.5 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет