Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.5 Mb.
Pdf просмотр
бет3/26
Дата09.01.2017
өлшемі3.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

іл

іл

іл

іл

іл

іл

еу

еу

еу

еу

і

ііі

і

де

де

де

де

д

с

с

сс

с

он

н

н

н

н

н

ың

ың

ың

ың

ң

ың

б

б

б

б

ір

ір

ір

ір

ір

ір

д

д

д

д

д

д

әл

әл

ә

әл

әл

ел

е

е

е

і 

іс

іс

іс

іс

іс

і

пе

пе

петт

тт

тт

тт

т

тт

іі

і.

і

К

К

К

К

К

К

ө

өп

өп

өп

ө

қабатты үйлердің аула сы

сы

сы

сы

сы

с

ны

ны

ны

ны

ны

ы

ң

ң 

ң

ң

қ

қа

қа

қа

қ

ры

ры

ры

ры

ры

р

т

т

т

т

т

т

аз

а

аз

аз

аз

з

ал

ал

ал

ал

а

а

ан

ан

ан

н

ба

ба

ба

ба

ба

й,

й

й

й

й

й

 

төбелері шіріп, жылу құ бырлары жа рылып жатса да, оны 

жөндеуге асықпайтын ПИК бас ш ыларынан  жауап  сұрайтын 

орган да жоқ. Оларды «асырап-бағып»  отырған 

тұрғындардың да на разылығы таусылар емес. Тіпті кейбір 

отан дас та ры

р

  мыз  әлеуметтік  желілерде  ПИК  басшыларына 

«пұл ж

ж

ж

ж

ин

ин

н

ин

ин

н

ау

ау

ау

ау

ау

ау

шы

шы

ш

шы

шы

шы

»

»

»

»

»

де

д

де

де

де

д

ге

ге

г

ге

н 

н 

н

н

н

н

ат

ат

ат

т

ат

қ

қ

қ

қ

қ

ой

ой

ой

ой

ой

й

ып

ып

ып

ы

ып

ы

а

а

а

лы

л

л

пты. Бұл мә селенің 

уш

ш

шығ

ығ

ығ

ығ

ығ

ығ

ып

ып

ып

ып

ып

ып

б

б

б

б

б

б

ар

ар

ар

ар

р

р

а

а

а

а

а 

а

жа

жа

жа

ж

жа

жа

тқ

тқ

қ

қ

қ

ан

ан

ан

а

а

ан

ын

ын

ын

н б

б

б

б

б

ар

ар

ар

ар

ар

ар

л

л

л

 л

л

ы

ы

ы

ы

ғы мыз көре тұра,

жергілікті атқамінерлеріміз әлі күн ге бірде-бір тиімді

шешім қабылдап, бұл про блеманы шешудің 

жолдарын қа рас тыр  ған емес. Осы орайда, бәлкім, 

«Жұ мыс ты  үйлестіру  үшін  ПИК  бас шы ларын  әкім-

діктің тағайындағаны дұрыс бо ла ма?» деген 

сұ

сұ

сұ

сұ

сұ

сұ

ра

ра

ра

р

р

ра

қт

қт

қ

ы  ма ман дар дың  тал қыс

ыс

ыс

с

ысын

ын

ын

ы

ын

ын

а 

а

а 

а 

а

а 

са

са

са

са

а

лы

лы

лы

лы

лы

лы

п

п

п

кө

кө

кө

к

кө

ө

ру

ру

ру

ру

ру

ру

ді

ді

ді

д

 

жөн са  нады

ы

ы

ы

ы

ы

қ.

қ.

қ.

қ.

қ.

Астана көгінде 

қалықтаған 

«Қаламқас»

Жетімдер үйі жоқ 

е

ее

е

ее

л

ллл 

б

ббб

б

бо

о

оо

оо

лл

л

лл

л

сс

сс

са

а

аа

аа

ққ

қ

қққ

..

..

..

..Атқамінерлердің 

дресс-коды ұлттық 

нақышпенн

н

ннн

 ө

өө

ө

өөрр

р

рр

р

нн

н

нн

н

ее

ее

ккк

к

кт

т

тт

ее

ел

л

лу

у

ууу

у

іі

і 

керек пе?-бетте

-бетте

-бетте

2

35

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Т!

Т

Т

Т

Т

Бауыржан ЖАҚЫП:

150,71

196,82

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

,

,

,

2

2

2

6

6

6

14253,77

1043,88

1576,80

4,92

1,30

1535,72

111,39

ДО

ДОДО

О

ОО

ЛЛ

ЛЛЛЛ

ЛЛ

ЛЛЛЛ

АР

АРАР

АР

РАР

ЕВРО


РУБЛЬ

ЮАНЬ


EUR/USD

DJIA


KASE

RTSI


BRENT

GO

GOGO

GO

GOO

LD

LDLD

(ICE)

T

T(NY

(NY

(NY

Y

Y

Y

MEX

MEX

MEX

MEX

MEX

)

)

))

)

)

с

сс

с

Артур НЫҒМЕТОВВ

В

В

В

,

,,, саса

са

са

са

яс

яс

яс

яс

с

и

и

и 

и

и

шо

шо

шо

о

шо

лу

л

л

лу

лу

шы

шы

ш

:

:::

:

:

– Кешкісін үйге 

е

же

жеже

же

жеже

тк

тктк

тк

тктк

ен

ене

е

еде

де

деде

д

ев

в

вв

в

ван

ан

анан

ан

нана

на

нға

ға

ғаға

ға

 су толтырып, шомылайын, сосын сол 

суға кірімді жуайын, еденді жуайын. 

Одан қалған қалдық суды  су та за-

лаушы «Барьер» фильтрінен өт-

кізейін. Сосын бұл «тазартылған» 

су

сусу

су

сус

 д

 д д

 д

 дд

ы

ыы

ы

үнүн

үн

емем

ем

емем

м

деде

де

деде

е

п,п,

п,,


к

к

кк

к

үнүн

үн

үнүн

үн

сс

с

айй

й

ын бір стақ ан-на

на

нана

а

ан

н

нн

н

ішіш

ішіп


іп

іп о


о

о

оо

ты

тыты

ы

тыы

ра

рара

райы


йы

йы

йыйы

ы

н.н.

н

н.н

 

(«facebook-тегі жеке парақшасынан)

А с т а н а   у а қ ы т ы м е н   1 8 : 0 0   б о й ы н ш а

Тасб

б

б

б

бай

ай

ай

ай

ай

а

С

С

С

С

С

ИМ

ИМ

ИМ

ИМ

ИМ

М

АМ

АМ

АМ

АМ

АМ

БА

БА

Б

БА

А

Б

ЕВ

ЕВ

ЕВ

ЕВ

ЕВ

Е

,

қоғам қайраткері:

Сергей КУЯНОВ,

Алматы қаласы әкімінің баспасөз 

қызметінің жетекшісі:

б

б

б

б

е

е

е

е

е

е

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

е

е

е

е

Еліміздің оңтүстігі мен шығысындағы төрт 

облыстың аумағында сел қаупі күш

ү

ү

ү

ү

ейіп кетті. 

«Қ

«Қ

«Қ

«Қ

«Қ

Қ

аз

аз

аз

аз

з

ги

ги

г

ги

др

д

омет» кәсіпорнының

ң б

б

б

б

б

б

ол

ол

ол

ол

ол

ол

жа

жа

жа

жа

жа

мы

мы

мы

мы

м

мы

на

на

на

н

на

на

сс

с

с

үй

үй

үй

й

й

ен

ен

ен

ен

ен

ен

ге

ге

ге

е

е

е

н

н

н

н

н

ҚР

ҚР

ҚР

ҚР

ҚР

ҚР

Т

Т

Т

Т

Т

Т

өт

өт

өт

өт

өт

е

е

ен

е

ше жағдайлар министр

тр

тр

тр

тр

р

лі

лі

лі

лі

лі

л

г

г

гі

гг

г

м

м

м

м

ам

ам

ам

ам

ам

а

ан

ан

ан

ан

ан

да

да

да

дары

ры

р

ры

ры

ны

ны

ны

н

ны

ң 

ң

ң

ң

ң

ескертуінше, температуралық фонның жоғарылауы

мен жауын-шашын табиғи апатқа себеп болуы 

мүмкін.

№38 (949) 

7 наурыз, бейсенбі

2013 жыл


Қанат ҚАЗЫ

Интернет пен теледидар үстемдік құрған 

қазіргі кезеңде қандай эфирге назар сал  саң 

да, жеңіл-желпі дүниелер, ойын-сауық бағ-

дарламалар алға озып кет

ет

етет

ет

тіттт

т

т. Ес

Ес

ЕсЕ

Е

есес

есін


ін

н

іне,е,

е,

ее,

и

ии

и

нн

те

тетте

л-

л-л

л-

ллектуалдық жобалар ж

ж

жж

ж

асас

ас

асас

асау


ау

ау

ауау

ау

дада

да

дада

да

кк

к

кк

к

енен

ен

ее

е

жеже

же

жеже

желе


ле

ле

лее

п 

қақа

қа

қақ

қал-


л-

л-

лл

ғанымыз жасырын емес. Қаптаған әзіл-сы қақ 

театрлары туралы, ондағы талғам мә селесі 

жөнінде айтудың өзі күлкі тудыратын жағ-

дайға жетті. Осы бір саланың «шекесін қыз-

дырмай» жүргенде, қазақ баласы КВН ой-

на

н

нуға әбден құ

құ

құқ

құ

құмартып  алды.    Ре сей лік тер дің 

сү

сүсү

сү

сүсү

йі

йійі

йі

йкт

кт

кткт

кт

кті

і

ііі

ба

баба

ғд

ғдғд

д

дғд

ар

арар

ар

арр

ла

лала

а

амама

ма

мама

м

лала

ла

лаа

л

рыры

ры

рыр

ры

ның бірінен са на-латын 

КВ

КВН

Н

Н-і

ні

ің қазақ топырағына келгеніне 

де аз уақыт болған жоқ. КТК (көңілді тап-

қырлар клубы) болып басталып, кейін келе 

«Жай дарман» деген ат қойылып, айдар та-

ғылды. Тіпті мектеп, жоғары оқу орындарын

т үгел қамтыған бұл  әз

з

з

зіл

іл

іліл

іл

лс

сс

ссай

ай

йй

й

йысыс

ыс

ыы

ың

ыңың

ң

ыңың

ыз

ызыз

ы

ызк

к

кк

ей

ейей

ей

ейей

ін

інн

ін

іні

 

келе үл кен  сахналардан орын алып үлгерді. Арагідік ұйымдастырылып, эфирде ке ңі-

нен насихатталып жатса да, аталмыш бағдар-

ла

ла

ала

л

мм

м

ма  қа

қ

қнатын кеңге жая алмай ке

ке

кеке

ке

еле

л

лл

л

лді

ді

дд

д

д.  Со

Со

оСо

о

лл

л

лба

ба

баба

ба

аяғ

яғ

яғяғ

я

яы 

ы 

ы ы

ы

ыбала-шағаның ермегі  кү

ү

үүү

ү

йійі

йі

йійі

й

нднд

нд

нднд

нд

е е 

е 

е қақа

қа

қақа

а

лылы

лы

ыы

лы

пп

п

пп

отыр. Залда отырған көрермендерге көз сал-

саңыз, басым бөлігінің көгенкөздер екенін

бай қайсыз.  Теледидар алдына жиы лып ала-

тындар да солар. Оның бірден-бір се бебі 

әзіл дерінің тым жеңілдігінде жатса ке рек. Ас-

тарсыз

ыз

ызз,, ой

й

йй

сыз қалжың

ң

ң

ңда

д

дры айтылған же рін-

де қ


қ

қ

ққ

қ

алал

ал

алал

ал

аа

а

аа

а

бебе

бе

бебе

е

рере

ре

рере

реді


ді

ді

діді

дҚо

Қо

ҚоҚо

Қ

Қоға

ға

ғаа

а

амд

мд

мдмд

мд

мдағ

ағ

ағғ

а

ғы

ы

ыы

ы

ыәр

әр

әрәр

әр

ртү

тү

түтү

ү

рлрл

рл

рр

і  кем ші лік-

терд

і

іі

і сөз етудің

і

і

 орнына, солб

б

бб

б

аяғы көр-жерді күлкі қылудан аса алмай келеді. Тіпті кезекті 

бір ойын барысында Жамбыл облысының 

Шу қаласынан келген «ШуЧу» командасы 

ана шаны насихаттағандай болды. Жер гілікті 

жа

жа

жажа

жа

жар

р

рр

р

рго

о

онд

н

арына салып, нар ко манннн

нн

ннның

ың

ыңың

ың

ыңт

т

тт

тт

іліл

іл

іліл

іл

імім

ім

енен

ен

енен

ен 


сөй легенде  жағамызды  ұс та дық.  Олар 

«ұшамыз» деген сайын, біздің зә ре міз ұшып 

бітті. Оны көрген бала не болады? Жи-

ре

рее

ре

енд

нд

нднд

д

ірір

ір

рет

етт


ет

ін

іні

де

дед

де

й қық

лып айтса жөн, үйре нің де

е

е

ее

е

рр

р

рр

р

деде

е

деде

еге


ге

ге

геге

е

нднд

нд

дд

д

ейей

ей

ейей

ей

әә

ә

әә

ә

сесе

се

есе

е

рр 

р

рр

қалдырды. Жарайды, б

б

б

бб

б

алал

ал

алл

ал

аа

а

аа

а

балалық қылды дейік, эфирді қадағалап отыр ған  басшылар мен сол КВН-нің өз ре-

дакторлары бар емес пе?

Қазіргі қоғамның шындығын бере ал ма-

са, жүрдім-бардым айтыла салатын арзан 

қал жың  мен  бә

бә

әбә

ді

дд

к 

к к 

к 

тітт

ркестерден т

т

ұратын, сая-си-әлеуметті

ті

тіті

тт

к к

к

к к

к

прпр

пр

прп

пр

обоб

об

обоб

о

леле

е

лел

ма

мама

ма

мам

л

лал

ла

лард

рд

рдд

д

рдың

ың

ыңың

ың

ыңж

ж

жж

үг

үгүг

үг

үгг

ін

інін

ін

інін

к

кк

к

кк

өт

өтөт

өт

өтт

ер

ее

е

ее 

ала 


тындай қауқары жоқ ә

і

зілді

ің мақсаты 

жұртт ы жай әншейін күлдіру ғана ма? Күл-

діріп тұрып ойландыратын дүниелер біз де 

неге аз? Жалпы, осы «Жайдарман» қазаққа 

ке  рек пе?» деген сұраққа бас ауыртып көр-

ме

ме

мее

ме

меп 

п 

п п

пі

піп

пі

з.з.

з.

зЕ

Е

ЕЕ

Е

Еге

ге

геге

ге

гер

р

рр

ос

осо

ы сұрақ төтесінен қойылс

лс

лс

лслс

а,

аа,

а,

а,а,

  

«ке рек  деушілердің» де, «керек емес» деуші-лер дің де табылары анық. Және олардың кім 

екенін де жорамалдау аса қиын емес. Қыз-

ғы

ғы

ғғы

ғ

штшт

т

штш

ай

айай

қ

ққ

ор

орр

о

орит

ит

итит

т

итын

ын

ыны

да

дад

да

р р 

р

рр

– 25


2

2

 жасқа дейінгі жас-та

та

тата

та

тар.

р.

р..

.

АА

А

АА

А

лл

л

лл

ор

оро

о

дада

да

дада

да

бб

б

бб

б

ұзұз

ұз

ұзұұ

ып

ыпып

ып

ыпып

ү

үү

ү

үү

лг

лглг

лг

гл

ер

ерер

е

ее

гендеріңіз қолын бір 

сілтейтіні анық. 25-ке дейінгі жастардың өзі 

де толықтай құптай қоймайды. Өйткені олар-

дың ішінде  де ақыл тоқтатқан, интеллектісі 

жоғары, жеңіл әзілді жаны сүймейтін бай сал-

дылары бар. Дәл осы сынды 30 жастан ас-

қан дардың ішінде де «Жа

Ж

Ж

й й

й

йдар ман»  жағғын

ы

ашығатындар аз емес

с

сс

с

с.

..

Күн сайын командалар саны артып 

б

б

ббара 

жат  қан  «Жайдарманды» тоқтатайық деп, 

эфир  ден бермейік деп айтудан аулақпыз. Бі-

рақ бір қисынсыз жағдайға тоқтам салатын 

уа қыт әлдеқашан жетті. 

Мансұр 


ұр

ХАМИТ


 (фото)

ф

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет