Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.5 Mb.
Pdf просмотр
бет25/26
Дата09.01.2017
өлшемі3.5 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Наурыздың 7-сі

Алаштың атаулы күні

 Жырау, қолбасы, дипломат Ақтамберді Сарыұлының (1675-1768) 

туғанына  – 338 жыл. 

Туған күн иеле

ле

ле

ле

л

рі

р

р

р

р

Сатыбалды  На

ры

ры

ры

ры

мб

мб

мб

мб

ет

ет

ет

ет

ов

ов

ов

ов

(

((

(

1919

19

1946

46

4646

)

))

) – 


сц

сц

сцсцен

ен

ене

ар

арар

арист, кинорежиссер, 

Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген 

кайраткері, көптеген халықаралық кинофестивальдардың жүлдегері;Досым Сүлеев (1947) – техника ғылымының докторы, профессор

академик;Құ

Құ

Құ

Құ

Құ

Қ

нд

нд

нд

нд

нд

ыз

ыз

ыз

ыз

ы

ыз

Н

Н

Н

Н

Н

Н

уп

уп

уп

уп

уп

п

ов

ов

ов

ов

о

ов

(

((

(

1919

53) – «КАТЭК» компаниясы

сы

сы

сыны

ны

ныны

ң

ңң

ң

прпр

пр

през

з

езз

ид

иид

и

енен

е ті


ті

ті

ті;

;

;Ти

Ти

Ти

и

му

мур 

р

р

р

Жа

Жа

Жа

а

нт

нт

т

т

ик

ик

ик

и

ин

ин

и

ин

(

(1

1

1954) – ҚР Атом энергиясы ы

ы

ыаг

аг

аген

ен

енн

тт

ттт

т

ігіг

іг

ігін

ін

іін

ің

іңің

ң

тт

өр

өрағағ

ағ

асас

а

асы

ы

ы; Нығметолла Тілеукенов (1957) – полиция полковнигі;

Ербол Сағдиев (1961) – Ақмола облысы Зеренді ауданының әкімі;

Владимир Смирнов (1964) – Олимпиада чемпионы;

Әркен Арыстанов (1966) –  «Қазпошта» АҚ басқарма төрағасы

экономика ғылымы

мы

мы

мыны

ны

ныны

ң 

ң ң 

ң 

додо

до

кткт

кт

ктор

ор

орор

ы;

ыы

ы

Берік Жүсіп (197

7

7

70)

0)

0)0)Қ

ҚҚ

Қ

ызыз

ыз

ызыл

ыл

ылыл

ор

орор

ор

дада

да

до

о

оо

бл

блбл

бл

ысыс

ыс

ысты

ты

тыты

қ

ққ

қ

МәМә

Мә

Мәдениет басқармасы-

ның бастығы.Нұрлан Құмар

 (1983) – «Ана тілі» газеті ақпарат бөлімінің меңгеру-

ші сі.

Мерейлі күндеріңіз м

м

ер

р

р

р

р

р

екеге ұласып, 

мәртеб

б

б

б

ел

ел

ел

ел

ел

ел

ер

ер

ер

ер

ер

ер

ің

ің

ң

ң

ң

ң

із

із

із

із

із

із а

а

а

а

а

рт

р

рт

рт

рт

рта

а

а

а

бе

бе

бе

бе

бе

бе

рс

рс

рс

рс

рс

рсін

ін

ін

ін

ін

ін

!

!

!

!

!

«Алаш 

й

айнасы» 

Белгілі есімнің белгісіз сыры

НЫҒМЕТОЛЛА – «нығмет» сөзі тек қазақ тілінде ғана кездессе, ал «олла» сөзі 

жалпы мұсылмандарға ортақ «Алла, жаратушы Алла тағала» дегенді білдіреді. 

«Н

«Н

Н«Н

ығмет» қазақшада «қайыры

ры

ры

рымд

мд

мдмд

ы

ы ы

ы

бобо

бо

блу

лу

лулу,

, ба


ба

ба

бақы

қы

қықы

тт,


т,

ш

шш

ш

атат

ат

атты

ты

тыы

қ»

ққ»

қ»

дд

д

егег

г

ен сөздерге синоним бо

бо

бобо

лып табылады. Және бұл е

е

е

есі

сі

сіі

м

мм

м

ырыр

ыр

ымым

ым

ыда

да

дад

п

п қоқ

қ ят


ят

ят

ынын

н

ее

е

сісі

сі

сімд

мд

мдмд

ер

ерер

р

дід

д

дң санатына жатады. 

Ұзақ күттіріп, дүниеге зарықтырып келген нәрестеге «Тіл-көзден аман болып, 

Алланың пейілі ерекше түскен жан болсын» деп осы ныспыны беретін болған. 

Ел ішінде сирек кездесетін ныспы.www.alashainasy.kz

y

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

К

езекшi  


р

ед

актто

р

 – Кәмшәмш

әмш


м

м

ат 

а

САТИЕВ

А

Респу

бликалық

қ

оғам

д

ы

қ

-саяси 

а

қпа

р

аттық газет

БаБ

Б

Б

с редактор  – Сер

iк 

ЖА

НБ

НБ

НБ

НБНБ

НБ

ОЛ

АТ 

Мұ

ММ

М

р

атқали ДҮЙСЕНБАЕВ 

Ба

ББ

Б

ББ

с ред


а

к

тордың б

iрiншi ор

ынынын

ын

нн

ба

бббб

б

сар

ы

ДаД

Д

рхан БЕ

Й

СЕНБЕКҰЛЫ 

Ба

ББ

Б

ББ

с 

ред

ак

тор

дың о


р

ын

бас

а

ыы

ыы

рыы

А

йдын ҚАБ

А

 – жа

п

уап

пп

тыт

ха

тшы

Талға


т 

КIРШIБ


А

ЕВ

  –ж

а

уапты ха

тшыны


о

о

ң оо

о

орын

ры

рыры

ры

ыб

ас

ары

Н

ұрлыб

ай ИТЕКБ


А

В 

ЕВ –

те

хед

акто

р

Кү

ләш НАҚЫП

О

ВА

 ––аға к

о

ррек

то

р, т

е

л.: 388

88

388388

88

-80

-7

6

зее


Га

зе

ее

т 20т 20


т 20

т 20


т 20

т2

08 ж00

0

0ылдың 17 қар

а

шасында ҚР Мәдение

т

жәнжәнжән

жән


жән

ән

е ақеае

е

епар

а

т мини

нини


ни

и

нстрл

стрл


ст

р

стр

ст

сiгiнде тiрк

е

лiп, б

ұқар


а

лық ақпар

а

т құр


а

л

ын еын е

ын е


н е

е

сепксее қою 

ра

ара

ту

раа

лы №


лы №

лы №


лы №

лы №


лы 

9650-Г  


к

уәл


iгi 

берi


лг

ен.


да

да

Ред

а

ада

кция


кц

ц

цц

кц

 авторлар мақаласы мен ж

арнама м


мұ

азмұ


мұ

нынаны


ы

ны

 жауа

п 

рмрмберм

рм

мр

ейдiей


ейей

ей

.то

Авт


о

то

торлар

рл

рлрл қо

лж

азб

асы өңде


лмейдi және к

ерi қай


та

р

ыры

ры

ылмайлм

лмлм


ды.

Көле


ле

ле

емi емi

мi

кi компью

те

рлiк бе

тт

ен (14 ке

гль) ас


а

тын


ма

т

мат

ма

тм

м

ериаее

лд

ар

 

қабыбы

ы

быы

бы

лдан

лд

дд

дд

бай

д

ы.

ла

«Алала

ла

аа

ш ай


ш 

ш 

шш

ш

насында» ж

а

рияланған материалд

ар

енмен

ен

нен

ен

сур

су

сусс

ет

тер

д

iшiшi

i

көшiшi

рiп 


рiп рiп рiп

рiп


р

немесе өңдеп 

б

ас

у үшiн редакцияның ж

ба

азба

ба

аба

ша р


ша 

ша 


 

ша

ұқса

ты

ынын

н

налын

ып,


ып

ыпы


ы

ы

газе

тк

е сiлт

еме ж


а

са

луы мiнде

тт

i.Құрылт

айш

йш

йш

ысы

ы

 және мен

шiк

i

ие

иеиеие

ие

ие

сi 

– «Т

ОЛ

ҒА

У

» ЖШ

С

Директор – 

А

лександр 

Ф

илимоно

вич

ч

ч

АН

АНАН

А

лматы  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қ

алдаяқов көшесi, 17-ү

й

. Тел.:

8

(727) 27

2

12

2

2

3-12

-04,

-04,

-04,-04,

-04

-04

273

-12-54

Тапсырыс – №1638

А

ст

ана  қаласы «А

ста


н

а-

Полигр

аф

ия»,Б

ру

силовский

 көшесi, 87-ү

й

. Т


ел.:

8

(717

23

7-057-05

7-05

7

-59

Тапсырыс – №

39

1

Бағасы  ке

лiсiмдi


Та

р

алым

ы –

1

00

0

0

0

00

0

0

0 дан

а

Газе


т сейсен

б

i, сәр

сен


б

i, 


бе

ейсен


б

i, 


ұма

жұма


жұма

а

мұм

, се


, се

се

, сс

н

бi к

үнде


р

i шығ


«Ал

аш

 йайн

й

йасы

» г


аз

ет

iнне ж

аз

ылу

лулу


лу

лу

луин

д

инд

ин

дин

д

дин

д

ексi

: 6


4

2

59Ре

д

акц

ияны


ң

 мек


енж

ай

ы: А

лмат


ы

 қ

аласы,0

5

00

551,


 Б

е

ллга

л

лин

ин

 ин

и

икө

ш

кк

ес

і, 14

8/А

e-m


ai

l: 


in

fo@

alash

a

in

aa

sy

.kz

Аймақт

ы

ағы

ы

ы

тi

тi

тi

тi

тi

i

лшi

лшлшлш

лш

лер:

қр

А

тыра

у

 – қ

Бақ


ытг

ытгытг


ытг

ытг


г

үл 


үл

үл

үлүлү

БА

БАШ

, т


е

л.: 8701553365

3

Қа

рағанды – 

Қыз


Қыз

Қыз


Қ

ғал


ғ

да

қ АЙТ

Ж

АНОВА

, тел


.: 

8

70

14

901

9

76

Жа

мб

ыл – 


үл

үл

үлүлГүл

үл

жан

жа

жажа

жа

ж КӨШЕРОВ

А

,тел

.:

8701 7

711


648

Қ

ызылжа

р –ЕрЕр

Ер

ЕрЕ

ба

қб

б

бб

ыт 


А

МАНТ


А

Й,

тел.: 

8

 705

 441


8255

Қызыло


р

да

 – ӘдіӘ

Ә

лжан

ҮМБ


ЕТ

тел.: 

8

777 705

44

66Ө

ск

емен –Аз

Аз

АзАз

Аз

амаама

ама


ама

ама


ам

т ҚА


С

Ы

Мтел


.: 

8

777 355

411


4

Шымк


ент –

Нұ

Нұұ

Нұ

шарша

рш

шр

р

тТ

Ө

КЕН,

тел


.: 

8

775

4

36504

0

Ор

а

л – То

қт

ааа

р К


р Кр К

р К


р 

ЕНЖЕ


Е

ЕҒА


ЛИЕВ, т

е

л.: 8

775


6

7

20806Бөлiм редакторлары:

рд

р

р

Құб


аш МЕҢДIҒА

Л

ИЕВ – саяс

и б


и б

и б


иби б

юрою


ю

юю

, те

л.:


388-80-7

2

Бе

рiк ӘШIМОВ – на

р

ық, те

л.:


л:

л

л 3883

3

-80-69

Қал


да

р

 КӨМЕКБА

ЕВ – қо


м

ғам


м

м

мм

, т


, т

т

, т, т

ел

.е

ее

: 388-80-65Алма

т ИСӘДIЛ – ө

р

ке

ни

е

т,те

те

теее

л.:л:


лл

 388-80-64

Н

ұрғазы СА

САЕВ – дод

а

 (

спорпор

оро


о

т),


т

т

т т

е

л.:388

-80

-74

Бо

латбек МҰХТ

АРОВ – ж


аңа

а

ааа

лық


лық

лық


лық

лық


лы

та

р, т

е

л.: 3

88-80-6

8

Д

әурен ҚҰДАЙ

БЕРГЕН – 

н

мен


н

шiкшiк


шiк

шiкшiк


ш

тi

тт

тiлшiле


р

 қосыны, т

е

л.:


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 3.5 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет