Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.5 Mb.
Pdf просмотр
бет20/26
Дата09.01.2017
өлшемі3.5 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26

«Қ

«Қ

азақ энциклопедиясы»

»

 

 

ЖШС-не басшылыққа келгені ңізге 

4-5 жыл болып қалды. Осы уақыт 

аралығында оқырмандар ды 

немен қуанта алдыңыздар? 

Алдағы жоспарларыңызға да 

тоқт

т

ал

ал

а

а

ке

ке

тс

тс

ең

ең

із

із

.

 

– «Қ


Қаз

азақ


ақ

э

энц

нцик


ик

ло

лопе

пе

дидияс

яс

ы»ы» 1

1

96967 

7

жыж

лы 


13 қыркүйекте құрылған. Міне, биыл бұл 

мекеменің жұмыс істеп жатқанына 46 жыл 

толып отыр. Осы орайда «Қазақ энцикло-

пе 


диясы» ЖШС еліміздегі бірден-бір 

жалғыз мемлекеттік баспа екенін, сол 

се

се

бебепт

пті 


і де

де жалпы мемлекеттік тап

сы

сы

рыры

с

саясында жұмыс істейтінімізді, соныме

ме

нқатар, негізінен, анықтамалық-энцикло-

педиялық әдебиеттер шығаратынымызды 

айта кеткен жөн. Осындай жайттарға қа-

рап, біздің қызметімізге таза ғылыми-зерт-

теу меке

ме

месі р

р

етіндед

қ

қар

р

ауау

ға

ғд

д

а болады. «Қазақ

э

энц

нцик


ик

ло

лопе

пе

диди

яс

ясы»

ы»

ее

ң

ң ал

ал

ғаға

ш

ш ашаш

ыл-


ған кезде 250-ден астам қызметкері, 

бірнеше  редакциялары  болған. Сол бір 

тұста Сәбит Мұқанов пен Ғабит Мүсірепов: 

«Енді  біз энциклопедиясы бар елге 

айналдық», – деп қуанған. Шын мәнінде 

эн

энци

ци

клкл

оп

оед

е

ияның болуы елдің дамығааны

ны

-ны

ны

ң,ң,

б

бел

ел

гігі

л

лі бір дәрежеде рухани деңң

ге

гейгйге

е

көтерілгенін көрсетеді. Мәселен, энцикло-педия шығаратын ел сауатты, халқы жоға-

ры  білімді, мемлекетінің білікті ғылым 

докторлары мен академиктері  болуы 

керек. Осылар 

р

болғанда ғана энциклопе-дия жа

са

сауғ

уға


а 

мү

мүмк

мк

інін

ді

дік 

к 

алал

ад

ады.

ы.

ББ

із

із,яғ

яғ

нини

, 46 


жыл  бұ

ұры


рын

н ос


ос

ы

ыдә

дә

ререже

же

геге

ж

жететті

ті

кк.

Б

Бірақ бүгінгідей нарық жағдайында 250 адамды 

қызметте ұстап отыру, бәріне бірдей айлық 

тауып  беру оңай емес. Сол себепті де 

жаратылыстану, қоғамдық ғылымдар, ғы-

лы

л

ми бақылау, маркетинг және менедед

ж-

жме

ме

нтнт

д

дегег

ен

ен төрт бөлім айналасында 

жұ

жұмымы

с

сістеп жатырмыз. Кей кездері ғылымның әр 

саласындағы ғалымдарды автор  ретінде 

тарту  арқылы жұмыс істейміз. Осылай 

ісімізді жүйелеу арқылы соңғы жылдарда 

«Қазақстан табиғаты» деген төрт том 

энциклоп


п

ед

едия

ия

шш

ығ

ығар

ар

дыды

қ.

қ.Б

Б

иыиы

л

лтт

омы 


жарық 

кө

көрм

рм

екекш

шіСо

Соныны

ме

менн

қа

қата

та

рр

ба

бала

ла

ллар-

ға арналған  үш томдық, «Қазақстан ға-

лым дары» деген екі томдықтың І то мын, 

«Атамекен» атты географиялық, «Ай бын» 

атты әскери энциклопедия, «Пси хология» 

атты (тұңғыш рет қазақ тілінде жарық 

кө

кө

рірі

п 

пот

от

ырыр

) психологиялық сөздік, 

«Ж

«Жасас

 

шаша

хм

хматат

шы

шы», кеңес-ауған әскерлелері

рі

нене 

арналған «Даңқ» атты бір қатар энциклопе-

диялар жарық көрді. Осы жұмысқа 

келгенімде маған салалық энциклопедия-

лар  шығару тапсырылған болатын. Енді 

осы бағытта Ресей, Түркия, Еуропадағы 

үлгілерді  қа

қ

рара

п, пәндік энциклопедия-

ларды 

жү

жүйейеле

ле

п,п, ж

ж

арар

ық

ыққа

қа

шш

ығ

ығарар

уд

удамам

ыз. 


Бізге дейі

йі

н жасалғ

ан

 тұлға лық  энцик

лопе-


диялар мәселесін ары қарай дамытып 

жатырмыз.– Энциклопедиялық сала 

әрдайым жаңарып отыруы тиіс 

қо

қ

йБұ

Бұ

л л 

ба

бғытта да ісіміз ілгерілеп 

ке

келе

лед


ді

.

.Мәселен, жарық көрген кітаптар кемшілік-

сіз болмайды. Маман аздығына қарамай, 

сол кемшіліктерді түзету бағытында да 

талмай еңбек етіп келеміз. Бұл орайда осы 

мекемеде көптеген жылдар еңбек еткен 

аға-апал


ар

ар

ымым

ыз

ызды

ды

ңң

тә

тәжі

ж

рири

бе

бесі

сі

н н 

па

пайд

й

а-ланып жатқанымызды да 

й

айта кеткім келе-ді. Біздің ардагер мамандарымыз қазір

бір-бір мектеп қалыптастырып  үлгерді. 

Олар өз кезегінде жас мамандармен тәжі-

рибесін бөлісіп, осы салаға баулып жатыр. 

Эн

Эн

циц

клоп


оп

ед

едия

ия

лылы

қ 

қмақала жазу газет пен 

жу

журн

рн

алал

ға

ғам

м

ақақ

ал

ала

а жа


жазудан қиын. Нақты

тарихи деректер болуы керек. Бұл орайда

көптеген ғалымдар өзі зерттеулерінде 

«Қазақ энциклопедиясының» деректеріне

сүйеніп жататыны қуантады. Тағы бір

айтатын жайт, 1997 жылдан бастап Елбасы

бастамасымен «Қа

Қа

заза

қс

қта

та

нн

ұл

ұлтт

тт

ықы

э

энц

нц

икик

-

-ло педиясы»  жаса

ла

лаб

б

асас

та

тағаған

н бо


бо

ла

латы

ын

н.С

С

олол

 

бастама негізінде 10 томдық кітап – қазақ, бес том – орыс, бір том ағылшын тілінде

шық ты.  Енді қарап отырсақ, 2007 жылдан 

бері алты жыл уақыт өтіпті. Сол 10 томдық-

та өткенге жалтақтық, өліара кезеңдегі сал-

қы

қынд


нд

ық

ықб

бар


ар

с

сек

ек

іліл

ді

ді.

.

Тіпті кейбір деректе-ме

і

лік материалдар ескіріп барады. Осыныескере отырып, меніңше, нағыз қазақ

ұлттық әмбебап энциклопедиясын шыға-

ратын кез енді келді деп ойлаймын. 

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арнап 25 том 

әмбебап энциклоп

п

едед

ия

я шығар

р

саққ

де

деп 

дайындалу үстінд

ем

еміз


із

.

.20

20

1111

ж

жылыл

ы 

«У«У

ик

ики-

и-

педия» ашық энциклопедиясымен келісім-шарт қа  отырып, қолда бар бірқатар 

энцикло педиялық  томдарды, мәліметтерді

тегін  бердік. Қазір «Уикипедияда» 200 

мың мақала бар екен. Соның тең жартысы 

бі

бі

здзд

ің

іңм

м

амам

ан

анда

да

рдрд

ың

ы қолынан шыққан 

ма

мақақа

ла

лала

лар


р.

А

Алд

лдағ


ағ

ы

ы ууақытта Шоқан Уәли-

ханов атындағы Тарих және этнология

институтының тарихшыларымен бірлесе

отырып Абылай ханның, М.Әуезов атын-

дағы Әдебиет және өнер институтымен 

бірлесе отырып, Жамбыл атамыздың, 

Тараздағы «Бауыр

р

жажа

нт

нтан

ан

у»у»

о

орт

рт

алал

ығ

ығым

ым

енен 

бірлесіп, Бауыржан

н М

М

омомыш

ышұл


ұл

ын

ының

ың

ттұл

ұл

ғаға

-

лық энциклопедияларын шығарсақ деген ниетіміз  бар. Энциклопедия деген – 

уақыттың перзенті. Қоғам өзгерген  тұста

мезгілмен үндесе жаңарып отырсақ дей-

мін. 


Бі

Б

р р

ай

айта

та к


кет

ет

ететін

ін

жж

ай

ат – бұрын энцикло-

педияны әзірлеуге кемінде бір жыл уақыт 

беріліп, оған тиісті қаржы бөлінетін. Сосын 

келесі жылында шығаруға бөлек қаражат 

қарастырылатын. Қазір сол ырғақтан айы-

рылып қалдық. Биыл ұсынған энцик ло-

педия сол жылы ш

ығ

ығуы

у

кк

ер

рек

ек

. БұБұ

л мә


мә

се

селе

ле

 өз шешімін табар

д

дег

еген


ен

о

ойд

йд

амам

ын

ынӨй

Өйтктк

ен

ені і 

бұл энциклопедияның сапасына тікелей 

әсер етеді.

Ұлттық Ғылым академиясы-

ның корреспондент-мүшесі 

атан ғаныңызды естіп едік. Атағы-

ңы

ңы

з

з

құ

құ

тт

тт

ы 

ы 

бо

бо

лс

л

ын

ы

!Ра

Ра

қмқмет

ет

, одод

ан

анб

б

ере

і арада біраз уақыт 

өтті ғой. Былтыр  сәуір айында Ұлттық 

Ғылым академиясының құрамына коррес-

пондент-мүшесін сайлау өтеді дегенді 

естіп, сайлаудың шарттары талап ететін 

құжаттарды, өзімнің ғылыми еңбектерім 

мен жетістіктерімді жі

жі

бе

брі

р

п едім, академик ғалымдар мені қо

о

лдлдап

ап д


д

ау

ауысыс б

б

ерер

іп

пті

ті

.Бұ

Бұ

л,л,

 

жалпы, ғылымдағы і

зден


і

іс

теі

ріме бер


і

ілген 


баға деп білемін. Негізінен, «Қазақ энцик-

лопедиясын» Мұхамеджан Қаратаев, 

Манаш Қозыбаев, Рымғали Нұрғалиев, 

Әбдімәлік Нысанбаев, Бүркіт Аяған сынды

акад

д

емика

а

ғаларыр

мыз басқарыпты. Бұл да 

со

сонд


нд

ай

аб

б

ірір ж

жақ


ақ

сы

сылылы

қтың нышаны болса

керек. Бұлай ырымдауымның себебі, 

маған осы қызметке келісімен 13 жыл 

шық пай  жатқан  «Қаныш Сәтбаев» энцик-

лопедиясын шығару бақыты бұйырды. Сұхбаттасқ

сқ

ан

ан

Қ

Қан

анат

ат

Б

Б

ІР

ІР

ЛІ

ЛІ

КҰ

КҰ

ЛЫ

ЛЫ

КЕЛТЕ СҰРАҚ – КЕМЕЛ ЖАУАП

– Алашқа не бердіңіз?

– Қазаққа жеті

і

 өлең кітабын, бірнеше ғылыми еңбек, мыңдаған  шә

ә

кірттер 

тәрбиелеп бе

бе

рд

рд

ім

ім

.

.

«Қ

«Қ

аз

аз

ақ

ақ

э

э

нц

нцик

ик

ло

ло

пе

пе

ди

дияс

яс

ы

ын» басқару арқылы энц

ик

ик

ло

ло

пе

пе

ди

диял

ял

ық

ық

 

кітаптардың шығуына септесіп, ұрпаққа өнеге болар істің басы-қасында жүрмін деп 

ойлаймын. 

– Алаштан не алдыңыз?

– Алаштан тіл, сөз, рух, намыс, жігер, қайрат алдым. 

– Жұмыстағы Бауыржан мен үйдегі Бауы

у

ржанның айырмасы бар ма? 

Үй

Үй

де

де

е

е

рк

рк

ін

і

мін, қызметте қызметтік қа

қа

лы

лыпт

пт

ың

ың

ш

ш

ең

ең

бе

бе

рі

і

не

не

н 

н 

шы

шы

қп

қп

ау

ау

ға

а

 тырысамын. 

– 

Әз

Әзіл

іл а

а

йт

йтас

а

ыз ба?

– Қапелімде еске түспей отырғаны. Сендерде жұмыс істейтін Алмат – менің 

шәкіртім, сол жігіттің бір әзілін ала тұрсаң болады. 

– Газетіміз арқылы қазаққа айтар сөзіңіз бар ма?

– Тәуелсіздігіміздің ғұмыры ұзақ болсын! Қазақтың белгілі этнографы Жағда 

Бабалықұлы:  «

«

Қы

Қы

та

та

йд

йд

ың

ың

қ

қ

ай

а

ыс

ыс

н

н

оқ

оқ

та

та

сы

сы

на

на

н,

н

 орыстың темір ноқтасына

н 

н с

сақт

қт

ас

ас

ын

ын

»,

»,

 

– деп бата б

ер

еріп

іп

е

е

ді

ді

. Ос

Ос

ы 

ы ба

бата

а

ә

ә

рб

рбір

ір

қ

қ

аз

аз

ақ

ақ

ты

тың есінде жүрсе деймін. 

Бірнеше жылдан бері бала көтере алар емеспін. Экстракорпоральді ұрықтандыру 

жүргізу үшін мемлекеттен көмек беріледі деп естіп едім. Сол туралы мағлұмат бер-

сеңіздер екен.

Жанн

нұр

ұрКө

Кө

кш

кш

ет

ет

ау

ау

қ

қ

ал

ал

ас

асы

ы

ҚР Денсаулық сақтау министрлігі маман-

дарының мәліметінше, ЭКҰ жүргізуге мем ле-

кет 


тік жеңілдік алу үшін осы бағдарламаға 

қатысуға өтініш білдіру  қажет. Ол үшін сіз өз 

аймағыңызд

зд

ағы Денсаулық сақтау басқар-ма

ма

сысы

на

наө

ө

тітіні

ні

шш

бі

білд

лдір


ір

уі

уіңің

з керек, басқарма ерлі-

зайыптыны Астана қаласындағы Ана мен бала 

ғылыми орталығына немесе Алматы қаласын-

дағы Акушерлік, гинеколо гия және перинато-

логия ғылыми орталығына бағыттайды. Табиғи 

жолмен нәресте көре алмай жүрген отбасылық 

жұптың мәлімет терін арнайы комиссия тексере-

ді, егер оң шешім қабылдаса, аумақтық басқар-

ма

ма ЭКҰ

К

 жүрүр

гізуге б


б

ағ

аыттама береді. Бұл туралы 

де

денс

нсау


аулы

лы

қ қ са

са

қтқт

ау

аум

м

ининис

ис

тртр

ін

ініңің

 2010 жылдың 5 

қаңтарында шығарылған №1 «Экстра кор по-

раль ді ұрықтандыру жүргізуге арналған нұсқау-

лықты бекіту туралы» бұйрығы бар.

Көлігімнің алдыңғы әйнегіне күннен көлегейлейтін пленка жапсыр-

ғаным үшін, жол полицейлерінің айыппұл салуы заңды ма?

Бе

Бе

кб

кб

ол

олат

ат С

С

ӘТ

ӘТ

ЕН

ЕН

ОВ

ОВ

Ат

Ат

ыр

ыр

ау

ау

о

о

бл

б

ысы

ҚР Ішкі істер министрлігі маман-

да рының мәліметінше, ҚР «Жол қоз-

ғалы сы қауіпсіздігі мәселелері бо-

йынша Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнама

а

лы

лқ 

қ 

актілеріне өзге-ріс тер  мен  то

лы

лықтқт

ыр

ырулул

ар

аре

е

нгнг

із

зу 

у 

туту

ра

ра-лы» Заңының 7,3 тармағына сә

йк

ес, көлік құралының әйнектерін, соның 

ішінде, маңдай әйнек пен қапталдағы 

әйнектерді мөлдір және түрлі-түсті 

жабынмен қаптауға тыйым салына-

ды, бұл үшін ҚР Әкімшілік құқықбұзу-

шылық туралы кодексінің 461-бабы 

бойынша жаза қарастырыла

а

дыды

.

.Мұ

Мұн


н

дай жағдайда жол полиц

ц

ей

ейін

ін

іңің

 

көлі

ктің мемлекеттік нөмірін шеш

іп

 

алып, оны айып тұрағына орналасты-руы заңды.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет