Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.5 Mb.

бет2/26
Дата09.01.2017
өлшемі3.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

ма

ма

ма

ма

ма

м

қс

қс

қс

қс

қс

қ

ат

ат

ат

ат

т

ат

та

та

та

та

та а

а

а

а

лд

лд

лд

д

д

д

ағ

ағ

ағ

ағ

а

ы

ы

ы

ы

ы

уа

уа

уа

уа

уа

уа

қы

қы

қы

қы

қы

қы

тт

т

т

т

т

а 

орган қызметкерлер

і

ін 

қабылдамас бұ рын 

оларды полигра фо-

ло гиялық  зерттеу 

арқылы тексерістен 

өткізу көзделуде. Кеше

ше

ше

ше

ше

ше

 

Парламент Мәжілісі дәл 

осы норманы көздейтін 

«Құқық қорғау қызметі

ту

уралы» заң жобасын 

бі

бі

бі

бі

бі

бі

рі

рі

рі

ріі

рі

н

нш

нш

нш

нш

нш

іі

і

і

і

оқ

оқ

оқ

оқ

оқ

о

ыл

ыл

ыл

ыл

л

л

ым

ым

ым

ым

ым

ым

да

да

да

да

да

д

 

 

мақұлдады.

ТА

ЛҒ

Ғ

ҒҒҒ

Ғ

АА

А

АА

А

МЖа

Ж

Ж

лғасы 5-бетте 

Алдымен полиграфологиялық зерттеу дегеннің не еке-

нін түсіндіріп өтсек. Полиграфология дегеніміз – адамның 

же келеген  физиологи

и

и

ялял

я

яля

ық

ыққ

қ

 әсерлр

ерін (


(

(

(тыт

т

ттт

ныс алуы, жүрек 

соғуы, терінің тітірке

е

ее

е

ену

ну

нуну

ну

нуі 

і 

іі

і жә


жә

жә

жәжә

ж

нне

не

нене

не т


т

т

т.)

.)

.а

а

аарн

рн

нн

н

айай

ай

айай

ай

ыы

ы

дада

да

дада

да

тчтч

тч

тчтч

ч

икик

ик

икик

и

тете

те

тт

рдің кө-


мегімен тіркеп отыры

ы

п жа

ж

уап алу рәсііі

і

іі

мін бі


бі

бі

ілдіред

і

іі

іі. Одан да 

қарапайым тілмен полиграфты «шындық детекторы» (тү-

сі нікті  болуы үшін деген әдетпен орысшаласақ, «детектор 

лжи» – авт.) деп атасақ та болады. «Көптеген елдерде по-

ли граф арқылы құқық қорғау қызметіне қабылдау міндетті 

ат рибуттард

рд

рдр

р

дың бірі болып табылады. Сонымен қа

а

тата

та

тата

та

р, зз

з

зз

ерт-


те

те

тее

те

еул

ул

улул

ул

уер

ер

ерр

ге

ее

ге

ссс

сс

үйүй

үй

үүй

ү

енен

ен

еен

нсе


се

се

сесе

е

к,к,

к

кк

к

пп

п

пп

о

оолиграф арқылы адамнан

н

нн

н

нж

ж

жж

ж

жау

ау

ауау

ау

апап

ап

апап

а

аа

а

лулу

лу

лулу

лу

 сол алынған ақпараттың нақтылығын білдіред

і

іі.

і

іС

С

СС

С

Сон

онымен 


қа тар әлгі жауап берушінің құпия ұстанатын фактілерін де 

осы арқылы әшкере етуге болатын бірден-бір мүмкіндік са-

налады», – дейді жаңа тетіктің төркіні туралы баяндаған 

Бас прокурордың орынбасары Иоган Меркель. Расында, 

бұған де йін Елбасы та

а

аа

а

рар

р

рр

пы

пыпы

п

ынан біршам

м

мм

а 

аа

сынға ұшыраған  

Қа зақ станның  құқық

қ

ққ

қ

ққ

қ

ққ

қ

қор

ор

орор

ор

орға

ға

ғаға

ғ

ғау

у

у у

у

уор

ор

орр

р

гага

га

гага

га

ныны

ны

ных

х

хх

хал


ал

ал

алал

ал

ықық

ық

ықы

ы

қақа

қа

қақа

а

жж

ж

жж

ж

ақа

а

ақақ

ақ

ынын

ы

ыы

даудың 


ама лын  арттырып о

о

тытырғ

рғ

аныы

б

баба

б

бй

й

йқал

ал

адады.

П

ПП

П

олол

иц

иция секілді жұұ

ұ

ұұ

рт

ртрт

р

рр

қ

ққ

қ

құқ

ұқ

ұын қ

қ

ққ

қ

қорғаушылар арасында шыншылл

л

л,,

,

,,

ре

рр

р

рр

пу

пупу

пу

пупу

таци


ц

ц

цясын 

кі

кк

к

р р 

р

р р

ш

шаша

ша

шш

лм

лмлм

лм

лмм

ағ

ағағ

ағ

ағағ

ан

анан

ан

нан

,

,,,

өө

өз ісіне берілген кадрлар 

р 

р 

р р

р

тата

та

тата

та

пшпш

пш

пшш

пш

ыы

ы

ыы

ы

екек

ек

кк

к

енен

ен

ненд

д

діді

д

дгі

і

ііі

і

 б

бұған де


йі

йі

йн де талай айтылды. Кешегі аттестаттаудың да 

басты мұраты сол болатын. Дегенмен жыл бойғы шараның 

нә ти жесі  де  жұрт күткендей болмағаны жасырын емес. 

Сон дық тан да әсіресе құқық қорғау органдарының қыз мет-

кер ле ріне қатысты мұндай тың тетіктерді түлеткен орынды. 

Иоган Давидо

о

о

ови

ви

вви

ви

вчт

чтт


тт

т

іңің

ің

 айтуыу

у

нша,а,

а,

а,а,

п

пп

п

олиграр

р

рр

фт

фф

ы қолдану тәр-

тібін ел Үкіметі

ті

тіті

ті

тіа

а

аа

а

айқ

йқ

йқйқ

йқ

йқын

ын

ынын

ын

ында

да

дада

д ға


ға

ға

ғаға

ға

ныны

ны

меме

ме

ее

е

н,н,

н,

нн,

н, қ


қ

қ

ққ

қ

ұқұқ

ұқ

ұқұқ

ұқ

ықық

ық

ықық

ық

ққ

қ

қор

ор

оро

о

оғау  орга ны на 

қызметке алу барысында ол тә

і

сіл 


і

мі

індет

і

тіі

і

 түрде қол да нылатынболады. Сосын мұндай зерттеуді  әскери-дә рі гер лік  комиссия 

жүзеге асыратын  болады.  Айтпақшы,  по  ли графологиялық 

зерттеулер полицияны қызметке алар да ғана емес, қызметтік 

тергеу-тексерулер арасында да қолданылуы мүмкін. Мұны да 

жыл  ба

ба

бб

б

сындд

д

дағы жиында Ел басы Н.Назарба

ба

баба

а

баев

е

ее

е

ет

т

ттт

т

апсырғр

р

рр

ан 


бо

бо

бобола

ла

лала

л

латы

ты

тыы

н.

н.н

н.

нЯ

Я

ЯЯ

Я

Яғн

ғн

ғнғ

ғ

ғни

и

ии

и

аа

алдағы уақытта ат тестатта

а

а

аа

а

уу 

у 

у у 

у

меме

ме

меме

м

н н 

н 

нн

н

қықы

қы

қықы

зм

змзм

зм

змете

ет

ететті

т

тк 

к 

к к

к

ктергеулер б

барысында жауап алу рә сіміне әскери-дәр

іі

іг

іерлік

комиссиядан бөлек, кадрлық қыз 

мет мамандары да

қатысады. Осылайша алдағы уақытта полиграфология зерт-

теулерін пайдалану біршама бағытта өрбуі мүмкін. Дегенмен

«шындық детекторын» пайдалану арқылы не ұтамыз?

«Кандидаттардан

н

нн

н

жажа

ж

жж

ж

уауа

у

уу

у

п алу у

у

уарқы

қы

ықы

лы

лл

л

л олар

р

рдың бұған дейін

заңға қайшы әр

әр

әр

рр

әр

екек

ек

екек

ек

етет

ет

етет

ет

ее

е

ее

е

тктк

тк

тктк

тк

енен

ен

енн

ен

-

тп

тпп

ег

еге

е

еен

ен

енен

ен

нін

ін

нн

н

бб

б

бб

б

айай

ай

йай

ай

ққ

қ

ққ

қ

айай

ай

айай

ай

мымы

мы

мымы

з. 


Алматы

+11.. +13

о

-8.. -10


о

-3..-5


о

-16.. -18

о

Астана


АҢДАТП

П

П

П

П

А

ЭКОНОМ

ОМ

М

М

М

ИКА АЙНАСЫ

...дедім-ай, ау!

-бетте

ИƏ

ЖОҚ

– Әкімдік ПИК басшыларын 

та ға йын дай алмайд

йд

йдйд

д

йды.

ы.

ы.ы.

ы

ыЕ

Е

ЕЕ

Е

Ег

г

геге

г

гр 

р 

рр 

та

тата

та

тат

--

--

ға йындайтын  бол

л

л

лс с

с

сс

а,

аа

а

аа

о

оо

о

оо

ны

ныны

ны

ныны

П

ППИК

ИК

ИКИК

ИК

ИК 

емес, басқаша атайық. Не ге де-

сеңіз, «Пәтер иелері ко о пе ра-

тиві» деген атаудың өзі айтып 

тұр емес пе, ол – жекеменшік. 

Же

ЖеЖ

Же

ЖеЖ

к

кк

ем

емм

ем

енен

ен

нен

н

шіші

ш

шк 

к 

к к

к 

пәпә

пә

пәпә

те

тт

т

рр

р

ие ле рі нің ко

ко

коко

ко

коо

о

оо

о

опе

пе

пепе

пе

ера

р

рара

ра

рати

ти

тти

т

вів

в

віві

з

зз

з

ззаң

аң

аңаң

аң

аңға

ға

ғаға

ға

ға сс

с

сс

әйкес, жеке 

мү  лік  ретінде  қарастырылады. 

Ал әкімдік мем лекеттік емес құ-

ры лымдарда  та ға йын даулар 

жа сай алмайды.  Тұрғындар

ПИК-ті және жалп

п

пп

п

ыы

ы

ыы

ы

қақа

қа

қақа

қ

 уу

у

ым-дастықтарды орта

қ 

ққ

қ

қ мүмү

мү

ммү

мү

лілі

л

лл

кт

кткт

кт

кткт

ер

ерер

ер

е інін

ін

нн

ің

іңің

ің

і 

күтімі үшін құрып ал ған. Сон-

дықтан бұл жерде әкімдіктің еш 

қа тысы да, шаруасы да жоқ. 

– Пәтер иелері коопера тив-

те рінің бас шыларын еге

е

е

ер 

р 

рр 

р

рәк

әк

әкәк

әк

әкім

ім

імм

м

м-

-

-діктер  таға йын дай тын 

бо

бобо

бо

бобо

лс

лслс

лс

лсл

а

а,а

 

бір емес, бірнеше мәселені ше-шу ге жол ашылар еді. Себебі 

күн  делікті  өмірде  өзіміз  де  куә-

гер болып жүр міз, ПИК бас шы-

ла

ала

ла

ала

ры

рыры

е

ее

е

ешк

шк

шшк

ім

іі

ні

нін

ні

нің 

ң 

ңң 

ң

ң ал

ал

ал д

 д

д д

д

ынын

ын

ынын

 д

 д д

д

да жа

ж

жуап 

та

ттата

т

т,

, ес


ес

ес

ссеп

еп

епеп

е

ет

тте


е

е

ебе

бе

бебе

бе

брм

рм

рмм

мей


ей

ей

ейей

ей

тіті

ті

тт

т

нднд

нд

ндд

д

іктен, бет-бе тімен кеткен.  Өз  білген-

де рін іс теп, жал ғанды жал па-

ғы нан  ба сып  жүрген жай лары 

бар. Қа ра пайым халық ай са-

йын  ком  му налдық  қызме

ме

меме

е

метт

т

тт

т

тің

ң

ңң

ң

ң 

ақы  сын  жи нап  бергені

ііі

бы

быбы

бы

быб

ла

лала

ла

лал

й

йй

й

йй

тұр  сын,  ко оператив  бас шы сы-

ның  жа  ла қы сына  тағы  да ақша 

шы  ға ра ды.     Соңғы кездері Пәтер иелері кооперативтері мен жергілікті 

тұрғындардың арасындағы келіспеушіліктер көптеп байқала бастады. 

Онлайн желілердегі ПИК басшылары  мен  ше неу нік тер дің 

қа

қа

қа

қа

ты

ты

ы

ы

ы

ы

су

су

су

су

у

су

ым

ым

м

ым

ым

м

ен

ен

ен

ен

ен

ен

ө

ө

ө

ө

ө

те

те

е

те

тін конференцияларды

ы

ы

ы

ы

ң 

ң 

ң 

ң

ң 

жи

ж

жи

ж

ж

ж


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал