Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет


– Енді салалық публицистикағажүктеу 3.5 Mb.
Pdf просмотр
бет19/26
Дата09.01.2017
өлшемі3.5 Mb.
#156
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26

– Енді салалық публицистикаға 

қарай ойыссақ… Біздегі салалық

оның ішіндегі саяси 

пу

пу

блицистиканың дамуы

ы қа

қа

й 

й

деңгейде деп ойлайсыз?

– Тәуелсіздік алғаннан кейін журналис-

тика саласы сандық жағынан да, сапалық

жағынан да өсті, өркендеді. Соның ішінде

саяси публицистиканың да дамып келе

жатқ


қ

ан

анын

ы

кк

өр

өріп

іп

оо

ты

тырм

м

ызыз

.

.Де

Де

сесе

к 

кте

т ,


біз осы

саяс


с

и

и пупубл

блиц


иц

ис

исти

тика


ка

ны

ныңң

ба

баст

ст

ауау

ла

ларында

тұрған «Дала уәләятының газетіндегі» ірі

тұлғаларды көп еске ала бермейміз. Олар-

ды әлі күнге зерттеу нысанына айналдыра

қойған жоқпыз. Мәселен, ғалымдар – Дін-

мұ хаммед  Сұлтанғазин, Отыншы Әлжано

н

в,

РаРахы

хы

мжм

ан Дүйсенбаев, Қорабай

й

Ж

Жап

ап

анан

ов

ов,

,

ААсылқожа Құрманбаев сынды саяси

публицистердің еңбектеріне баға беру

керек. Біз бүгін айтып жүрген Әлихан,

Ахмет, Міржақыптар сол тұлғалардың

жолын жалғастырған саяси публицистер.

Мені


ңш

ңш

е,е

Т

Тәу

у

елел

сізд


д

ік а


а

лғ

лғанна

а

н соң,ң

 біздің


жу

рн

нал

алис


ис

те

тер р

ке

кеңе

ңест


ст

ік

ік ттот

отал


ал

ит

итарар

лы

лқ ре-

жимнен азат болып, саяси публицистика-

мыздың да тынысы ашылды. Осының

нәтижесінде қазақтың белгілі қаламгерлері

де  батыл саяси болжамдар жасауды,

тілшілеріміз шетелдік һәм өзіміздің белгілі

са

са

яся

ат

аткерлердің саяси порт

рт

рере

тт

ттер

ер

інін

 

бебе

йн

йнел

е

еуді меңгеріп, бұл саланан

ы

ы едедәу

әуір


ір

алға жылжытып келеді. Жалпы, бүгінгі

мемлекеттің саясаты, тыныс-тіршілігінің өзі

саяси көсемсөз арқылы өріліп отырғанын

да айта кету қажет. 

– Сі

і

з

з

публицисти

ти

каны жеке 

ғы

ғы

лы

лы

м 

м 

са

сала

ла

сы

сы

р

рет

ет

ін

інде

де

з

з

ер

ер

тт

тт

е

еген

ғалымсыз. 

Бі

Бірақ бі

бі

рқатар 

ғалымдар шоғыры журналисти-

каны ғылым саласы ретінде 

қарастырғысы келмейді. 

– 1926 жылы Ташкент қаласында

шы

шы

ққққ

ан

а Ахмет Байтұрсыновтың «Ә

Ә

деде

би

биет

ет

 та

та

ныныт

тқыш» деген теориялы

қ

қ

еңең

бе

бегі

г

нн

білесіздер. Сол еңбекте Ахаң жалпы сөз

өнерін бірнеше түрге бөліп, журналис ти-

каға қатысты «шешенсөз», «көсемсөз» деп

айқындама берген. Осыдан-ақ публицис-

тиканы сол сөз өнерінің әдебиет секілді бір

сала

а

сысы

д

депеп

қ

қар

ар

аса

ты

тыру

ру

ғаға

б

бол

о

ата

ынын


аңға

а

руру

ға

ғаб

б

олол

ад

адыы.

Т

Тіп

іпті


ті к

көп


өп

те

тегеге

н

н зизи

ял

яымыз

«Тәуелсіздік алғаннан кейін пуб лицистика

әдебиеттің алдына шығып кетті» деп жүр.

Демек, әдебиеттің алдына шығып кеткен

бұл саланы ғылым ретінде зерттеу керек.

Мәселен, мен Қазақ ұлттық универ

р

си

сте

е

тін-де

де

жж

үр

үріп, осы оқу орнындағы ди

сс

ссерер

та

тацици

я-

я-лық кеңестің бастамасымен 21

  і


зденуші

ғалымның кандидаттық, төрт ғалымның

докторлық диссертациясына ғылыми

жетекші болдым. Осы ғылыми жұмысымыз

арқылы Тауман Амандосов, Қайыржан

Бекх


ож

ожин


инТе

Те

мімі

рб

рбек

ек

ҚҚож

ожек


ек

ее

еев 

в 

тете

р

рзерт-

теге


ен

н

ғығылы

лыми


ми е

е

ңбңбек

ек

тете

рд

рді

і те


те

ре

реңде тіп,

жілік 


теп сан тарау мәселелердің бетін

аштық.


– Бауыржан аға, біз осы 

публицистика саласын зерттеу 

мәселесінде тұлғалық публицис-

тика саласын ғылыми айналымға 

ен

енгізу жайын ұмыт қалдыр

ыр

ға

ға

н 

жо

жоқпыз ба?

– Мен 1989 жылы Мәскеу мемлекеттік

университетінде төрт ай тәжірибеден

өткен кезде Мәскеудің қасындағы Химки

қаласындағы диссертациялық кітапханада

болған


н

е

едім.

м

 Сол жерде оо

ры

рс, гру

ру

зин, әзір-байж

ж

анан,

,

укук

ра

раин

ин,


,

бе

бло

лору


ру

ст

стар

арды


ды

ң 

ңпубли-

цистикада ғылым ретінде қарап, зерттеген

еңбектерімен таныстым. Ресей ғалымдары

Пушкин, Некрасов, Добролюбов секіл ді

т.б. үлкен тұлғаларының публицистикасын

жан-жақты зерттеп, түгендеп қойған екен.

Ті

Ті

птпт

і, украиндердің өзі Тарас 

Ше

Шев


вчен

ен

коко

 

секілді  тұлғаларыныңң

  публицистикасын 

зерттеп тастап

ап

тыты

.

.Гр

Гр

узуз

ин

индеде

р 

р  деде

б

бұл

ұл

 мәселеде біраз

з

бб

иі

иікті ба

бағы


ғындыр

р

ған екекен

ен.


Мен сол сапарда осы жайтқа қатты қы-

зығып қайтқан едім. Құдайға шүкір, ар-

тын ша Алаш зиялылары ақталып, Әлихан, 

Міржақып, Ахметтердің публицистикасы 

зерттеле бастады. Қазір осы үрдіс жал ға-

сын та


а

уы

уып,

,

 яғни жекелеген тұлғаларымыз-ды

ды

ңң 

пу

публ

бл

ициц

ис

истити

касы туралы кандидаттық 

қ 

диссертациялар қорғалды. Мәселен, Ха-лел Досмұхамедов, Жүсіпбек Аймауытов, 

Бейімбет Майлин, Ғабит Мүсірепов, Сәбит 

Мұқанов сынды тұлғаларымыздан бастап, 

Шерхан Мұртаза, Камал Смайыловқа 

дейін гі  ағалары

мы

мыздздың

ың

ее

ңб

ңбек

ек

тете

рі

ріғ

ғыл


ыл

ым

ыми 

и 

тұрғыда зерттелі

лі

п,п б

б

ірр-б

ірір

д

дис

ис

сес

рт

ртац

ац

ияия

ны

ның 

ң

тақырыбына айналды. Меніңше, жоғары-да айтқан публицистиканы ғылым ретінде 

қарастыруға  болатын  бір тармағы осы 

бол са, екінші тармағы осы саланың тео-

риялық мәселелері деп білемін. Бұл салада 

д

да

ққ

аз

азір

ір

тт

үр

үрлі

лі з


з

ер

ерттеулер жасалып жатыр. 

– 

Б

Бүгі

і

нде қазақы жырлар мен 

жыраулар поэзиясындағы 

публицистік сарындар жайлы көп 

айтылып жүр. Осы орайда, бүгінгі 

поэзияда публицистикалық сарын 

көрініс беру

ін

ін

е

е

қа

қа

лай қа

қ

ра

а

йс

йс

ыз? 

Кейбір аза

а

ма

ма

тт

тт

ар

ар «

«

по

по

эз

эзия

ия

ны

ны

ң 

ң 

тұнығын публицистикамен 

лайламайық» деп жатады. 

– Махамбеттің мына жырына қараңыз:«Исатай  басшы, Мен қосшы, Исатайдың 

сол күнде Ақтабан аты астында, Дулығасы 

ба

б

сы

сы

нд

нд

а,

а,

З

З

ығ

ығ

ыр

ыр

даны қайнайды, Астына 

мі

м

нг

нген

ен а

а

қт

қт

аб

абан

ан

,  Ақбөкендей ойнайды, 

Қасына ерген көп әскер, Маңыраған қой-

дай шулайды, Жау бір өрттей қайнайды, 

Қайнағанмен қоймайды, Мылтығын қар-

дай  бо

б

ратып, Әскердің алды бөгелді

Қы

Қырд

рдан

ан

о

о

йғ

йғ

а 

а 

тө

төгі

гі

лді, Ханның тобы үш атты, 

 

Топтың үні шыққанда, Сонда батыр жөнел-

ді» дейді. Немесе Шалкиіз, Үмбетей секіл-

ді жыраулардың ізін жалғастырушы Бұқар 

жыраудың: «Қалданменен  ұрысып, Жеті 

күндей сүрісіп, Сондағы жолдас адамдар; 

Қаракерей Қаба

нб

нб

ай

й,Қа

Қа

нж

нж

ығ

ы

ал

ал

ы 

ы 

Бө

Бө

ге

ге

н-

н

бай, Шақшақұ

ұлы

лы

Ж

Ж

ән

ән

іб

іб

ек

ек, 

Сі

Сі

рг

рг

ел

ел

і 

і

қа

қара

ра 

Тілеуке, Қарақалпақ Құлашбек, Тігеден 

шыққан Естербек, Шапырашты Наурызбай, 

Құдайменді Жібекбай қасында, Бақ, 

дәулеті басында, Секербай мен Шүйбек-

бай, Таңсық қожа, Мамыт бар, Қасқарау-

ұлы Молдабай, Қатардан жақсы қалдыр-

ма

м

й,

й, А

А

йн

йнақ

ақ

ұл

ұл

Б

Б

әти ішінде, Өңкей батыр 

р 

жи

жи

ыл

ылып

ып»

» 

де

депп

ар

аындап келетін жырын 

алыңыз. Осы жырда қаншама ақпарат бар, 

қаншама тарихи тұлғаларымыздың аты 

аталып тұр? Мәселен, Үмбетей жыраудың: «Бөгенбай өліміне» деген жырында: «Бая-

нау ла,  Қызылтау

ау

,

,

Аб

Аб

ра

р

лы, Шыңғ

ңғ

ыстау,

у

 

Қозымаңырақ,

Қ

Қой

ой

ма

ма

ңы

ңыра

ра

қ,

қ, А

А

ра

ра

сы

сы

т

т

ол

ол

ға

ға

н 

н 

көп қалмақ, Қалмақты қуып қашырдың.

Қара Ертістен өткізіп, Алтай тауға асырдың! 

Ақшәуілге қос тігіп, Ауыр қол жинап ал-

дыр дың», – дейді. Осы жырлардан сол 

заманның тынысы мен екпіні көрінбей ме? 

Же

Же

р-р-су

су

аа

тт

ттар

ар

ынын

ың

ы өзі қаншама жайттан 

хабар  беріп  тұр? Осыған қа

қ

рап, ғалым ретінде заман тынысы

н 

н бебейн

йн

елел

ей

ейті

т

н,н

 

азаматтық үндегі публицист

стик


к

ал

алықық п

п

оэоэзия 

қажет деп ойлаймын. Бірақ осылай екен

деп мөлдір, таза поэзиямызды лайламау-

дың да жолын қарап көрген жөн секілді. 

Өйткені жеке ақын ретінде бүгінгі журна-

листика саласы дамыған дәуірдегі поэзия-

да

д

пп

ублицистік с

с

ар

арынның болуына қарсы-

мы

мын.

н

  

– Жас ақындар заманауи 

технологияларды меңгеріп, өз 

оқырмандарын әлеуметтік 

желілер арқылы табуда. Бұл 

орайда сіздің буын заман көшінен 

қалып қойған жоқ п

а?

а?

– Қазір озық тех

х

но

ноло

ло

гигиял

ял

арар

ды

дың 

заманында өмір сүріп отырғандықтан, сол 

кезеңнің көшінен қалып қоймауымыз қажет. 

Сол себепті де әдебиеттегі жаһанда нуға өз 

үнімізді қосып, ұлттық болмысы мызды 

айшы


ш

қтайтын  поэзиялық шығармалар 

жа

жазы


зы

лу

луы,

ы,

зз

ам

аман

анау


ауи

и те


те

хн

хноло гия лардың 

тетіктер


і

ін меңгеруім

і

із керек. Қазір интернет желісінде көптеген жас ақындардың жеке 

сайттары бар. Жас оқырман интернет 

арқылы өлеңмен сусындап жатыр. Осыған 

қарап, 1980 жылдардағы өзіміздің жайы-

мызды еске түсіремін. Мыса

лы

лы, Мұ

Мұ

қақа

ға

али, 

Төлеген, Жұмекен, Тұма

манб

нб

айай,

,

ҚаҚады

ды

р,р

 

Жұматай, Жарасқан, Кеңшілік ағалары-мыз дың кітаптарын аялап, сүйіспенші лік-

пен оқушы едік. Менде сол іңкәрлік әлі де 

сақталып келеді. Десе де, әлеуметтік желі-

лер арқылы бірқанша өлеңдерімді жария-

л

ла

пп

тұ

тұра

ра

мымы

н.

н.Ө

Ө

йтйт

ке

кені

н

22

000 данамен

жа

жа

рыры

қ 

қкө

кө

ргр

ен

ен кк

іт

таб

абың


ың

ыз

ыз  бүкіл қазақ 

баласының қолына тие бермейді. Сол 

себепті де озық технологияны бүгінгі қазақ 

поэзиясының өкілдері тиімді пайдаланса 

де

д

ймй

ін. 
– Жа

Жа

зу

у

шы

шыла

ла

р 

р од

од

ағ

ағ

ы 

жанындағы поэзия кеңесінің 

мүшесісіз. Оқырманның 

әдебиетке деген ынтызарлығын 

арттыруға осындай кеңестер 

қаншалықты ықпал ете алып 

отыр? 

– Әдеби ортамызд

ың

ың

бб

ас

асқ

қ

осос

ат

атыын 

ошағы – Жазушылар одағы. Жуырда осы 

одақтың поэзия кеңесінде «Оқырманның 

поэзияға деген ынта-ықыласын арттыру 

үшін не істеу керек?» деген сұраққа жауап 

іздедік. Сонда көптеген ұсыныс айты лып, 

алда

д

ғы уақытта Алматы мен Астана секілді қ

қа

лала

ла

лард

рд

ағағы

ы ЖО


ЖО

О-

О-лала

рд

рда 

а 

поп

эзия кештерін

өт

өткі


к

зу

зуел

ела

ара


а

ла

лап

п ке


ке

шт

штерер ұйым 

дастыру 


секілді мәселелер талқыланды. Енді осы 

бағытта жұмыс істесек пе деп отырмыз. 

Қазір талантты ақын мен жай өлеңшіні 

айыра алмай қалдық. Әдеби сын құрғақ 

мақтауға бой ұрып, шынайы

ы

баб

ға

ға айтатын 

сыншылардың қатары аза

а

йы

йып

п 

кеке

тт

тті..

К

Кең

ең

есес

-

те осы мәселелер де жан-жақты саралан-ды. Кеңестік кезеңде жастардың әдеби 

семинар кеңесі өтіп тұратын. Біз сол семи-

нар ларда Әбділдә Тәжібаев, Ғафу Қайыр-

беков, Сырбай Мәуленов, Берқа йыр 

Ам

Аман


анш

ш

инин

,

,Қа

Қа

дыды

р

рМы

Мы

рзрз

а-

-Әлілер  секілді 

ақындарымыздың алдында алғаш 

қы 

өлеңдерімізді оқып, баталарын алған едік. Енді тура сол секілді семинарлар өткізіп 

тұрамыз деген тоқтамға келдік. Яғни бұл 

шаруаларымыздың жемісін алда көре 

жа

жата

та

рмрм

ыз деп үміттенемін.Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 3.5 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет