Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.5 Mb.
Pdf просмотр
бет14/26
Дата09.01.2017
өлшемі3.5 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

Гүлжан КӨШЕРОВА,

Жа

Жа

мб

мб

ыл

ыл

о

о

бл

бл

ыс

ыс

ы

ы

өнімді өткізуді келесі жылға дейін «ұстай тұрғысы» 

ке

келс


лс

е,

е,т

т

иіиі

сі

снш

нш

е е өз

өз

деде

рі

ріні

н

ң ң

қа

қржы міндеттемелері 

бо

бойы

йынш


нша

а

есес

еп

па

а

йыйы

ры

рысусу

ды

ды 2014 жылғы наурызға қалдырса, сыйақы мөлшерлемесі 7 пайызды құ-

рай   ды.  Өсімдік шаруашылығы саласындағы агро-

өнеркәсіптік кешен субъектілерін жалпы қолдау 

шеңберінде Ауыл шаруашылығын қаржы лай қол-

дау қоры «Егінжай» бағда

рл

рлам

ам

асас

ын

н іск

с

ее

ас

асыр

ыр

адад

ы.

ыНесие ресурстары

ме

мен

н

қақамт

мт

амам

ас

асыз

ыз

еету

ту

деден

н

басқа, «ҚазАгро»  ұлттық холдингі көктемгі егіс шараларын техникалық жарақтандыру жұмыстарын 

жүргізеді. Холдинг құрылымындағы лизинг 

компаниясы «ҚазАгроҚаржы» АҚ өндірушілер мен 

жа

жбд

бд

ықтау шылаа

рм

рен 266 бірлік түрлі ауыл шаруа-

шы

шылы

лы

ғығы т

т

ехех

ни

ника

ка

сысы

на

наа

арн


рн

алған шарттар жаса-

ды. Қазіргі уақытта шаруашылықтармен 6,6 млрд 

теңгеге 140 бірліктен астам техниканы сатып алуға шарттар жасалды.

Бі

Бі

р 

р

фо

фо

рм

р

ац

ац

ия

ия

да

да

н

н

ек

е

ін

н

шісіне ауысқан Тәуелсі

зд

зд

ік

ік

ті

ің

ң 

ал

ал

ға

ға

шқ

шқ

ы 

ы 

ау

ау

ма

ма

лы

лы

өк

өкпе

пе

лі

лі

к

кез

езең

еңін

ін

де

д

 елімізде жұмыссызды

ы

қ 

қ

жа

жа

пп

пп

ай

ай

б

б

ел

ел

ең

ең

а

а

лд

лд

ы

ы. 

Бірақ біртіндеп дамудың даңғыл жолына түскен нарықтық қарым-

қатынас әйел затына үлкен мүмкіндіктердің көзін ашты. Өзін-өзі 

жұмыспен қамту, кәсіпкерлік секілді егемен ел үшін тың экономикалық 

қызмет түрлері көп нәзік жандыны сол қиын-қыстау заматтың 

психологиялық, қаржы

лы

лы

қ 

қ 

да

да

ғд

ғд

ар

ар

ыс

с

ын

ын

ан

а

а

а

лы

лы

п шықты. Осылайша

кәсіпкерлік бүгінгі қа

за

зақ

қ қо

қоға

ға

мы

мынд

ндағ

ағ

ы

ы әй

әйел

ел

ді

дің 

ң өз

өз

ін-өзі жетілдіруде 

өмірінің мәнісіне, тіршілік етуінің стратегиясына айналды. 

Мамандардың есебі бойынша, қазақстандық әйелдер жылдық жалпы 

ішкі өнім көлемінің 40 пайызын құрайды екен, сол секілді заңды 

тұлғалардың 50 пайызы, жеке кәсіпкерліктің 66 пайызы 

ар

а

ул

у

арымызды

ы

ң еншісіне тиесілі. Осыдан-ақ нәзікт

кт

ікпе

п

н қатар, 

тө

тө

зі

зімд

мд

іл

ілік

ік

ті

тбі

бі

лі

лікт

ктіл

ілік

ік

п

п

ен

ен

 білімді қатар алып жү

ү

ре

реті

ті

н 

н 

бү

бү

гі

гі

нг

нг

і қо

қо

ға

ғамд

мд

ағ

ағы

ы

әйелдердің «бір қолымен бесікті, екіншісімен әлемді тербететін ана» 

рөлін өз деңгейінде атқарып отырғанын анық аңғаруға болады.

Еліміздегі әйел кәсіпкерлігінің салалық құрылымы:

сауда-саттық – 24%

киім-кешек және аяқкиім өндірісі – 20%

тұрмыстық қызмет, отбасылық қызмет – 13%

бі

б

лілі

м 

м бе

бе

руру

қ

қыз

ыз

меме

ті

ті – 1

1

1%%

ақ

ақпа

пара


ра

тт

ттық

ық

тт

ех

ехноно

ло

логи

ги

ялял

ар – 9%


тамақ өнеркәсібі – 8%

заң және аудиторлық қызметтер – 5%

туризм – 5%

емдеу-сауықтыру қызметі – 3%

басқалары – 2%

бі

бі

н 

н ті

ті

зі

зі

п

п,

қ

қол

ол

ха

ха

тт

тты 

ы

ешкім қолымен өз-

гер те алмайтындай электронды түрде 

жазуды міндеттесек, бұл жүйе оң нәти-

же берер еді. Сондықтан астықты 

электронды сақтау жүйесін заманға сай 

тереңдеткен жөн.

н.

 

 

ЭЛЕВАТОРЛА

А

РД

РД

Ы 

Ы

МЕ

МЕМЛ

МЛ

Е

ЕКЕТ

ЕТ

 

БАҚЫЛАУЫ КЕРЕК 

Бұған қоса, мамандарымыз алдағы

уақытта  «еліміздегі элеваторларға айрық-

ша бап керек» екенін баса айтып отыр. 

Ма

Ма

мама

нд

дар

ар

ымым

ыз

ыды

ды

ң  

пайымдауынша, тіпті

қа

қа

йсйс

ыб

ыбірір

 

сосолт

лт

үсүс

ті

тікк об

о

лыстар мен аудан-дар да астық қабылдау элеваторларының 

сыйымдылығы мүлдем тар. Сондықтан 

алдағы уақытта бізге  барлық қырмандар-

ды, астық қа былдау кәсіпорындары мен 

басқа да қуаттарды, астық кептіргіштерді 

инвентаризацияда

а

н 

н өтөт

кі

кіззі

п,

п,е

е

лдлд

ег

егі 

қа

қамб

мб

а-а-

лар ды  халықарал

л

ық

ықт

т

алалап

апқа


қа

с

сай

ай е


е

тк

ткенен

 

жөн. Мәселен, астық жиналған уақытта элеваторлардағы  астықты кептіргіштердің 

орны ерекше. Өкініштісі, біздегі элеватор-

ларда сол қарапайым ғана астық кептіргіш-

тер талапқ

қ

а 

асай емес. Осыдан барып жи-

на

нал

л

ғаға

н

асас

ты

тықтқт

ың

ыңб

б

асас

ы

ым бөлігі дымданып, і

ші

іріп, сапасын жоғалтып жатады. Сондық-

тан біз көп кешіктірмей элеваторларды

модернизациялау үрдісін бастап кеткеніміз 

дұрыс. Мысалы, Аргентина мен Канадада

астықты  полимер қап шықтарда сақтау 

тех нологиясы  дамыған.  Бұл – жаңа техно-

логия, өте арзан ә

ә

рірі

қ

қол

ол

 ж ж

е

еті

ті

мдмд

і. «Бі


Бі

зг

зге 

е 

астықты осы тәріздді

і

қақа

пш

пшықық

та

тас

с

ақақ

та

тау

у әд


әд

іс

ісін

ін

 меңгергеніміз жөн» дейді мамандар.

Й

ТҮЙІНДЕП КӨРЕЛІК...

Сөйтіп, тізбелесек, астықты сақтаудағы, қабылдаудағы, диқандарға қолдау 

бі

бі

лд

лд

ір

ір

уд

у

ег

е

і кемшіліктеріміз жетіп-

ар

ар

ты

ыла

латы

ты

ны

ны

ж

ж

ас

ас

ыр

ыр

ын

ын

е

е

ме

ме

с. Қайсыбір елдер 

эл

эл

ев

еват

атор

ор

ла

л

рындағы астығын депо

зи

зи

тт

ттер

ер

де

де

гі

гі

қ

қ

ар

ар

жы

жы

і

ісп

сп

ет

ет

ті

ті

с

с

ақ

ақ

та

та

п

п отырғанда, біз бар 

астығымыздың есебінен адасып, 130 мың тонна астығымызды жоғалтып отырмыз.

Сала мамандары «мұндай олқылықты пайдаланғандар астықты заңсыз айналымға 

шығарып сатып, кейін оның орнын басқа астықпен толтыруға ұмтылып жүр. Ал 

толтыра алмағандары осылайша сақталған астықтың есебін кемітіп отыр» деседі. 

Негізінде, бізде

д

 астық қоймаларын астық терминалдарын құру бойынша мемлекеттік 

инвест

т

иц

иц

ия

ия

лы

лы

қ 

қ 

жо

жо

ба

ба

ла

ла

р 

р 

ле

ле

гі

гі

б

б

ар

ар

шы

шы

лы

л

қ. Арнайы аймақтық кар

ар

та

та

ға

ға

с

сал

ал

ып

ып

т

т

із

із

бе

бе

ле

ле

се

се

к,

к,

 

қазірд

е

е 

ел

ел

ім

ім

із

з

де

де

3

3

84

84

м

мың

ың

т

т

он

онна

на

ны

ны қ

қ

а

амтитын 15 астық қоймасы

сы

іск

ск

е 

е

қо

қо

сы

сылм

лм

а

ақ. 

Он

Он

ың

ың 

бесеуі 2011 жылдан бастап тәжірибеге енді. Ол 5 қоймадағы астық сыйымдылығы 

– 114 мың тонна. Бұдан бөлек, астық экспортын ұлғайту мақсатында Ақтау, Баку,

Амирабад, Бейнеу кентінде астық терминалдары ашылмақ. (Мұның барлығын 

тізбелей  бермеу үшін біз арнайы аймақтық карта сызып, астық қоймаларын және 

астық 

қ

терм

р

иналдарын құру инвестици

и

ял

я

ық

ық

 жобасын оқы

қы

рм

р

ан назарына ұсынуды жөн 

кө

кө

рд

рдік

ік

Қ

Қ

.З.). Әрине, бұл жобалар

ды

дың 

ң

ба

ба

рл

рл

ығ

ығы 

ы 

өн

өн

ім

мні

ні

ң 

ң құ

құ

нд

нд

ыл

ылығ

ығын арттырып, қазақ 

астығының мерейін аспандату үшін жасалып жатқан дүниелер екені даусыз. Бірақ бұл 

салаға қатаң бақылау, қадағалау қажеттігі анық. Ендеше, мамандар тарапынан 

айтылған ұсыныстар ескерілсе жөн болар еді.

                

www.alashainasy.kz

5

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№38 (949) 7.03.2013 жыл, 

бейсенбі


ӨРКЕНИЕТ

МЕРЕЙ


Астана көгінде қалықтаған «Қаламқас»

Қазақы сын-сықақтың салмағы неге жеңілдеп кетті?

 

Мұқағали мүшәйрасы қашан өтеді?Мұқағали ақынның шығармашылығына арналған мүшайра өтеді деп естіп едім. Оның шарттары мен 

талаптары, өткізілетін мерзімі қандай?

Бейсен ДҮКЕНҰЛЫ, Алматы облысы

Жыл басында Алматы облысының Тілдерді дамыту жөніндегі 

басқармасы «Поэзия, менімен егіз бе едің?» атты республикалық 

жазба ақындар байқауының ережесін жариялаған болатын. 

Байқаудың бірінші кезеңі бойынша қазір әр аймақта іріктеу 

сайыстары өтуде. Мүшәйраға еліміздің барлық өңірінен 20-30 

жас аралығындағы жастар қатыса алады.

Байқау 3 номинацияны қамтиды: Мұқағалиға арнау; тіл 

тақырыбына арналған өлең; көркемсөз оқу, ақынның сөзіне 

жазылған әнді орындау.

Қатысушы талапкерлерден төмендегі құжаттар қабыл-

данады:


• байқауға қатысуға сұраныс, қатысушы туралы мәліметтер 

• шығармашылық өмірбаяны, бұрын жарияланбаған 

өлеңдерінің электронды нұсқасы; 

• түрлі-түсті 9х15 көлемдегі фотосуреті, жеке куәлігінің 

көшірмесі.

Құжаттар 2013 жылдың 30 сәуіріне дейін тапсырылуы тиіс:

Талдықорған қаласы, Тіл сарайы, Жансүгіров көшесі, 36/б. 

Алматы облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы. 

Байланыс телефондары: 8(7282) 40-01-61, 40-01-67, 

факс 30-59-50.

E-mail: obl.til.damytu.5@mail.ru

Байқауға өткен жылдардың Бас жүлдегерлері қатыс-

тырылмайды. Қорытынды кеш биылғы жылдың мамыр айында 

Талдықорған қаласында өткізіледі. Нақты уақыты қосымша 

хабарланады.

Тараздағы айтыстың жеңімпазы кім?Жақында Тараз қаласында республикалық айтыс өтіпті. Сөз бәйгесінде озып 

шыққан жүйріктер кім болды екен?

Талап ЖҰМАБАЙҰЛЫ, Ақмола облысы

Жамбыл бабамыздың рухына арналған 

республикалық ақындар айтысы жуырда 

Тараз қаласында өткен болатын. Екі күнге 

созылған «Жамбыл – менің жәй атым, Халық 

– менің шын атым» атты сөз додасына 

еліміздің түкпір-түкпірінен келген 16 ақын 

сынға түсті.

Бабалар аманатын, ел мен жер, ұлт пен 

ұрпақ, тіл мен дін мәселесін талғам тара-

зысына салған айтыс көптің көңілінен шықты. 

Айтыс аламанын ұйымдастырған – Жамбыл 

облысының әкімшілігі, облыстық мәдениет 

басқармасы мен елден шыққан меценат 

азаматтар. Асанәлі Әшімов сын ды тұлғалар 

төрағалық еткен айтыста қарсы ластарынан 

сөзін асырып, халық ықыласына бөленген 

ақын Сара Тоқтамысова бас жүлдеге лайық 

деп танылды. Бірінші жүлде астаналық 

Жандарбек Бұлғақовқа бұйырса, екінші 

жүлдені Батыс Қазақстан облысынан келген 

Бауыржан Халиолла иеленді.

Қызылордалық Мұхтар Ниязов үшінші 

орынды еншілеген.

Табысты өткен айтыстың жеңімпаз дүл-

дүл 


деріне арнайы диплом мен қомақты 

ақшалай сыйлықтар табыс етілді.Жақында астаналықтар 

қазақтың сахна өнерінің 

шаңырағын көтеріп, 

шымылдығын ашқан 

шыңғыстаулықтардың 

биін тамашалап, ән-күйіне 

тәнті болды. Елордаға 

гастрольдік сапармен 

келген «Қаламқас» халық 

ән-би ансамблі Лев 

Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университетінде 

арнайы концерт өткізді. 

Университеттің ең үлкен 

залында ине шаншар жер 

болмады. 40 жылдық 

тарихы бар ансамбльдің 

өнерін көру үшін зиялы 

қауымның біраз өкілдері 

келді. Туған жерін – Семей 

өңірін сағынып жүрген 

студент жастар да көптеп 

жиналды.

 Арман АСҚАР

Кеш Мырзаның күйі «Ташауызбен» 

басталды. Оны «Шыңғыстау» ұлт-аспаптар 

оркестрі нақышына салып, орындап берді. 

Ал дана Абайдың «Айттым сәлем, Қа-

ламқас» әні шырқалған кезде, өнер сүйер 

қауым демін ішке тартып, сахнадан көзін 

алмай отырды. Себебі ортаға мың бұ-

ралған бишілермен бірге жүзі айдай сұлу 

Қаламқастың образы шықты. Оның 

артынан ғұлама Абайдың сом тұлғасы: 

«Айттым сәлем, Қаламқас, саған құрбан 

мал мен бас. Сағынғаннан сені ойлап, 

келер көзге ыстық жас», – деп өтіп кете 

берді. Халық өз ықыласын ду қол ша-

палақпен білдіріп жатты. «Бұл Абай ғой, 

Абай!», – деп көрермендер көзіне жас 

алды. Осындай сахналық көріністен кейін 

Меруерт Қасенованың дирижерлігімен 

«Шыңғыстау» ұлт-аспаптар оркестрі 

бәрімізді бір сілкіндіріп алды. Артынан 

Жәнібек Кәрменовтің «Өмір толғауы», 

Шәмші Қалдаяқовтың «Өмір өзені», Әб-

ділдә Тәжібаевтың «Ариайдайы», хал-

қымыздың «Дедімай-ау», «Қырманға кел, 

қалқатай!», «Бір келіншек» және тағы 

басқа әндері сахналық көріністермен қатар 

орындалып, көрермен қауымның туған 

ауылға, қазақтың дархан даласына деген 

сағыныш сезімін оятты. «Қаламқас» 

ұшырған қарлығаштың бірі Қуантай 

Тәтенов сынды әнші-музы 

кант 

тардың 


өнері халықты тәнті етті. Олардың бүгінгі 

шәкірттермен кезектесіп айтқан «Ұрпақтар 

сабақтастығы» да жиналған жұрттың зор 

ықыласына ие болды. Ал «Жалын» 

тобының орындаған «Жерұйық өлкем» әні 

туған жерін сағынып келген студент-

жастардың көңілін тербетіп толғандырды. 

Кеш соңында барлық аста 

налықтар 

«Қаламқас» халық ән-би ан самбліне тік 

тұрып, қошемет көрсетті. 

 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 3.5 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет